EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1304

Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

OJ L 347, 20.12.2013, p. 470–486 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1304/oj

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/470


REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 164,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) instituie cadrul în care se înscrie acțiunea Fondului social european (FSE), a Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), a Fondului de coeziune, a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime și stabilește, în special, obiectivele tematice, principiile și normele referitoare la programare, monitorizare și evaluare, gestionare și control. Prin urmare, este necesar să se precizeze misiunea și domeniul de aplicare ale FSE, precum și prioritățile de investiții conexe care abordează obiectivele tematice, și să se prevadă dispoziții specifice privind tipurile de activități care pot fi finanțate din FSE.

(2)

FSE ar trebui să îmbunătățească șansele de angajare, să consolideze incluziunea socială, să combată sărăcia, să promoveze educația, competențele și învățarea pe tot parcursul vieții și să dezvolte politici de incluziune activă, cuprinzătoare și sustenabilă în conformitate cu sarcinile care revin FSE prin articolul 162 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), contribuind astfel la coeziunea economică, socială și teritorială, în conformitate cu articolul 174 din TFUE. În conformitate cu articolul 9 din TFUE, FSE ar trebui să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.

(3)

Consiliul European din 17 iunie 2010 a lansat apelul ca toate politicile comune, inclusiv politica de coeziune, să sprijine Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii ("strategia Europa 2020"). Pentru a se asigura alinierea deplină a FSE la obiectivele acestei strategii, în special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, educația, formarea și combaterea excluziunii sociale, a sărăciei și a discriminării, FSE ar trebui să sprijine statele membre ținând seama de orientările integrate relevante și, de recomandările relevante specifice fiecărei țări adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) și cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, precum și, dacă este cazul la nivel național, de programele naționale de reformă susținute de strategii naționale în materie de ocupare a forței de muncă, rapoarte sociale naționale, strategii naționale de integrare a romilor și strategii naționale în materie de handicap. De asemenea, FSE ar trebui să contribuie la aspectele relevante ale implementării inițiativelor emblematice, în special „Agenda pentru noi competențe și locuri de munc㔄Tineretul în mișcare” și „Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale”. Ar trebui, de asemenea, să sprijine activitățile relevante desfășurate în cadrul inițiativelor „O agendă digitală” și „Uniunea inovării”.

(4)

Uniunea se confruntă cu provocări structurale generate de globalizarea economică, schimbările tehnologice, îmbătrânirea crescândă a forței de muncă, precum și de carențele tot mai accentuate în materie de competențe și de forță de muncă în anumite sectoare și regiuni. Provocările au fost agravate de recenta criză economică și financiară, care a determinat creșterea nivelului șomajului, afectând în special tinerii și alte persoane dezavantajate, cum ar fi migranții și minoritățile

(5)

FSE ar trebui să aibă ca obiectiv promovarea ocupării forței de muncă, îmbunătățirea accesului la piața forțelor de muncă, acordând o atenție deosebită persoanelor cu cele mai puține șanse de acces la piața forțelor de muncă și sprijinirea mobilității voluntare a lucrătorilor. FSE ar trebui să sprijine, de asemenea, îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, inclusiv prin forme inovatoare de organizare a muncii, promovarea sănătății și a siguranței la locul de muncă și crescând șansele de ocupare a unui loc de muncă. Pentru promovarea unei mai bune funcționări a piețelor forțelor de muncă, prin sporirea mobilității geografice transnaționale a lucrătorilor, FSE ar trebui, în special, să sprijine activitățile EURES (activități ale serviciilor europene pentru ocuparea forței de muncă) în ceea ce privește recrutarea și serviciile conexe de informare, consiliere și orientare la nivel național și transfrontalier. Operațiunile finanțate din FSE ar trebui să respecte articolul 5 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevede că nimeni nu poate fi constrâns să efectueze o muncă forțată sau obligatorie.

(6)

FSE ar trebui, de asemenea, să promoveze incluziunea socială și să prevină și să combată sărăcia în vederea ieșirii din cercul vicios al dezavantajării care continuă de la o generație la alta, ceea ce implică mobilizarea unei serii de politici care să vizeze persoanele cele mai dezavantajate, indiferent de vârstă, inclusiv copiii, lucrătorii săraci și femeile mai în vârstă. Ar trebui acordată atenție participării persoanelor care solicită azil și a refugiaților. FSE poate fi utilizat pentru a îmbunătăți accesul la servicii de interes general abordabile, viabile și de înaltă calitate, în special în domeniul asistenței medicale, al serviciilor de ocupare a forței de muncă și de formare, al serviciilor destinate persoanelor fără adăpost, al îngrijirii în afara școlii, al îngrijirii copiilor și al serviciilor de îngrijire pe termen lung. Serviciile sprijinite pot fi publice, private sau comunitare și pot fi prestate de diferite tipuri de furnizori, și anume de administrații publice, întreprinderi private, întreprinderi sociale, organizații neguvernamentale.

(7)

FSE ar trebui să se angajeze să combată abandonul școlar, să promoveze accesul egal la educație de calitate, să investească în educație și formare, să îmbunătățească relevanța pieței forței de muncă a sistemelor de educație și formare profesională și să consolideze învățarea pe tot parcursul vieții, inclusiv parcursurile de învățare formale, nonformale și informale.

(8)

Pe lângă aceste priorități, eficiența administrației publice la nivel național și regional, precum și capacitatea administrației publice de a acționa în mod participativ, ar trebui îmbunătățite în regiunile și statele membre mai puțin dezvoltate, în vederea stimulării creșterii economice și a șanselor de angajare. Capacitatea instituțională a părților interesate, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale, care își desfășoară activitatea în domeniul ocupării forței de muncă, al educației, al formării și al politicilor sociale, inclusiv în domeniul combaterii discriminării, ar trebui să fie consolidată.

(9)

Sprijinul în cadrul priorității de investiții „dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității” poate contribui la toate obiectivele tematice stabilite prin prezentul regulament. Strategiile de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității sprijinite de FSE ar trebui să fie favorabile incluziunii persoanelor dezavantajate prezente pe teritoriul respectiv, atât în ceea ce privește guvernanța grupului de acțiune locală, cât și conținutul strategiei.

(10)

În același timp, este esențial să se sprijine dezvoltarea și competitivitatea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii din Uniune și să se asigure că, prin dobândirea de competențe adecvate și prin fructificarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, oamenii se pot adapta noilor provocări, cum ar fi trecerea la o economie bazată pe cunoaștere, agenda digitală și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și mai eficientă din punct de vedere energetic. Prin urmărirea principalelor sale obiectivelor tematice, FSE ar trebui să contribuie la abordarea acestor provocări. În acest context, FSE ar trebui să susțină tranziția forței de muncă de la educație la piața forțelor de muncă, spre competențe și locuri de muncă mai ecologice și ar trebui să abordeze lipsa personalului calificat, inclusiv cea din sectoarele eficienței energetice, energiei regenerabile și transporturilor durabile. FSE ar trebui, de asemenea, să contribuie la dezvoltarea competențelor culturale și creative. Sectorul sociocultural, cel creativ și cel cultural sunt importante deoarece ele abordează în mod indirect obiectivele FSE; potențialul lor ar trebui, prin urmare, mai bine integrat în proiectele și programarea FSE.

(11)

Având în vedere necesitatea continuă de a depune eforturi pentru a soluționa problema șomajului în rândul tinerilor în Uniune, în ansamblul său, ar trebui creată o inițiativă „Locuri de muncă pentru tineri” (YEI) pentru regiunile cele mai afectate. YEI ar trebui să sprijine în astfel de regiuni tinerii care nu au un loc de muncă, nu urmează un program de educație sau formare (NEET), care sunt șomeri sau inactivi, consolidând și accelerând astfel activitățile sprijinite prin fondurile FSE. Ar trebui atribuite în mod specific fonduri suplimentare YEI, corelate cu finanțare din fonduri FSE în cele mai afectate regiuni. Întrucât vizează mai degrabă persoane fizice decât structuri, YEI ar trebui să urmărească completarea altor operațiuni de finanțare din FSE și acțiuni naționale care vizează NEET, inclusiv prin implementarea Garanției pentru tineret, în conformitate cu recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind crearea unei „Garanții pentru tineret” (4), care prevede că tinerii ar trebui să beneficieze de o ofertă de calitate de angajare, de formare continuă, de ucenicie sau de stagiu în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la terminarea educației formale. YEI poate de asemenea să sprijine acțiunile de combatere a abandonului școlar timpuriu. Accesul persoanei tinere și al familiei acesteia sau al persoanelor aflate în întreținerea sa la asigurările sociale nu ar trebui condiționat de participarea persoanei tinere la YEI.

(12)

YEI ar trebui integrată pe deplin în programarea FSE, însă, acolo unde este cazul, ar trebui avute în vedere dispoziții specifice legate de YEI, în vederea atingerii obiectivelor sale. Este necesară simplificarea și facilitarea implementării YEI, în special în ceea ce privește dispozițiile referitoare la gestiunea financiară și modalitățile privind concentrarea tematică. Pentru a garanta că rezultatele YEI sunt demonstrate și comunicate în mod clar, ar trebui avute în vedere o monitorizare și evaluare specifice, precum și dispoziții în materie de informare și promovare. Organizațiile de tineret ar trebui implicate în discuțiile comitetului de monitorizare referitoare la pregătirea și implementarea YEI, inclusiv la evaluarea sa.

(13)

FSE ar trebui să contribuie la realizarea strategiei Europa 2020, asigurând o mai mare concentrare a sprijinului pentru prioritățile Uniunii. Se stabilește o cotă minimă din fondurile politicii de coeziune pentru FSE în conformitate cu articolul 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. FSE ar trebui, în special, să își intensifice sprijinul în favoarea combaterii excluziunii sociale și a sărăciei, prin asigurarea unei alocări minime de 20 % din resursele totale FSE ale fiecărui stat membru. Alegerea și numărul priorităților de investiții susținute din FSE ar trebui, de asemenea, limitate, în conformitate cu nivelul de dezvoltare al regiunilor care beneficiază de sprijin.

(14)

Pentru a se asigura o monitorizare mai strictă și o mai bună evaluare a rezultatelor obținute la nivelul Uniunii prin intermediul acțiunilor sprijinite din FSE, în cadrul prezentului regulament ar trebui să se stabilească un set comun de indicatori de realizare și de rezultat. Astfel de indicatori ar trebui să corespundă priorității de investiție și tipului de acțiune sprijinite în temeiul prezentului regulament, precum și al dispozițiilor relevante din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Indicatorii în cauză ar trebui să fie completați, în cazul în care este necesar, cu indicatori de rezultat și/sau de realizare specifici programului.

(15)

Statele membre sunt încurajate să raporteze cu privire la efectul investițiilor FSE asupra egalității de șanse, a accesului în condiții de egalitate și a integrării grupurilor marginalizate în toate programele operaționale.

(16)

Ținând seama de cerințele în materie de protecție a datelor legate de colectarea și stocarea datelor sensibile referitoare la participanți, statele membre și Comisia ar trebui să evalueze în mod regulat eficacitatea, eficiența și impactul sprijinului acordat de FSE pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, în special în ceea ce privește persoanele defavorizate, cum ar fi romii. Statele membre sunt încurajate să raporteze cu privire la inițiativele finanțate din FSE în rapoartele lor naționale sociale anexate la programele naționale de reformă, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, cum ar fi romii și migranții.

(17)

Implementarea eficientă și efectivă a acțiunilor sprijinite din FSE depinde de buna guvernanță și de parteneriatul dintre toți actorii teritoriali și socioeconomici relevanți, avându-i în vedere pe actorii care acționează la nivel regional și local, în special asociațiile-umbrelă care reprezintă autoritățile locale și regionale, organizațiile societății civile, partenerii economici și, în special, partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale. Statele membre ar trebui, prin urmare, să garanteze participarea partenerilor sociali și a organizațiilor neguvernamentale la guvernanța strategică a FSE, de la definirea priorităților pentru programele operaționale, la implementarea și evaluarea rezultatelor FSE.

(18)

Statele membre și Comisia ar trebui să se asigure că implementarea priorităților finanțate din FSE contribuie la promovarea egalității între femei și bărbați, în conformitate cu articolul 8 din TFUE. Evaluările au arătat importanța luării în considerare a aspectului privind obiectivele referitoare la egalitatea de gen în toate dimensiunile sale și în toate etapele de pregătire, monitorizare, implementare și evaluare a programelor operaționale, la timp și în mod consecvent, asigurându-se, în același timp, că se iau măsuri specifice de promovare a egalității între femei și bărbați, a independenței economice a femeilor, a educației, a îmbunătățirii competențelor și a reintegrării femeilor care sunt victime ale violenței pe piața forțelor de muncă și în societate.

(19)

În conformitate cu articolul 10 din TFUE, implementarea priorităților finanțate din FSE ar trebui să contribuie la combaterea discriminării pe motive de gen, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, acordându-se o atenție deosebită persoanelor care se confruntă cu discriminări multiple. Discriminarea pe motive de gen ar trebui înțeleasă în sens larg, pentru a acoperi și alte aspecte legate de gen, în concordanță cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Implementarea priorităților finanțate din FSE ar trebui să contribuie de asemenea la promovarea egalității de șanse. FSE ar trebui să sprijine îndeplinirea obligației Uniunii în temeiul Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap în ceea ce privește, inter alia, educația, ocuparea unui loc de muncă și accesibilitatea. FSE ar trebui, de asemenea, să promoveze tranziția de la asistența instituționalizată la cea acordată la nivelul comunității. FSE nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la segregare sau la excluziune socială.

(20)

Sprijinirea inovării sociale face ca politicile să răspundă mai bine schimbării sociale. FSE ar trebui să încurajeze și să sprijine întreprinderile sociale inovatoare și antreprenorii sociali inovatori, precum și proiectele inovatoare asumate de organizațiile neguvernamentale și alți actori din cadrul economiei sociale. În special, testarea și evaluarea soluțiilor inovatoare înainte de aplicarea acestora pe scară largă sunt esențiale pentru îmbunătățirea eficienței politicilor și, prin urmare, justifică sprijinul specific acordat din FSE. Printre soluțiile inovatoare s-ar putea număra, cu condiția să se dovedească eficace, elaborarea unui sistem de apreciere socială, cum ar fi, de exemplu, etichetarea socială.

(21)

Cooperarea transnațională are valoare adăugată importantă și ar trebui, prin urmare, să fie sprijinită de toate statele membre, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător, ținând seama de principiul proporționalității. Este de asemenea necesar ca rolul Comisiei în facilitarea schimburilor de experiență și în coordonarea implementării inițiativelor relevante să fie consolidat.

(22)

În vederea încurajării unei abordări integrate și globale în materie de ocupare a forței de muncă și incluziune socială, FSE ar trebui să sprijine parteneriatele intersectoriale și bazate pe teritorii.

(23)

Mobilizarea părților interesate regionale și locale ar trebui să contribuie la implementarea strategiei Europa 2020 și la realizarea obiectivelor sale principale. Pactele teritoriale, inițiativele locale pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială, strategiile de dezvoltare locală durabilă și favorabilă incluziunii gestionate de comunități în zonele urbane și rurale și strategiile de dezvoltare urbană durabilă pot fi utilizate și susținute pentru a implica mai activ autoritățile regionale și locale, orașele, partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale prin pregătirea și implementarea programelor operaționale.

(24)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede că normele privind eligibilitatea cheltuielilor se stabilesc la nivel național, cu anumite excepții în cazul cărora este necesar să se prevadă dispoziții specifice în ceea ce privește FSE.

(25)

Pentru a simplifica utilizarea FSE și a reduce riscul de erori și având în vedere caracterul specific al operațiunilor sprijinite din FSE, este oportun să se prevadă dispoziții care să completeze Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor.

(26)

Utilizarea de bareme standard pentru finanțarea prin costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare ar trebui să ducă la simplificarea demersurilor pentru beneficiari și la reducerea sarcinii administrative pentru toți partenerii proiectelor din cadrul FSE.

(27)

Este important să se asigure buna gestiune financiară a fiecărui program operațional și implementarea sa într-o manieră cât mai eficientă și accesibilă. Statele membre ar trebui să evite adăugarea unor norme care ar îngreuna utilizarea fondurilor de către beneficiari.

(28)

Statele membre și regiunile ar trebui încurajate să genereze un efect de multiplicare al FSE prin intermediul unor instrumente financiare pentru a sprijini, de exemplu, studenții, crearea de locuri de muncă, mobilitatea lucrătorilor, incluziunea socială și antreprenoriatul social.

(29)

FSE ar trebui să completeze alte programe ale Uniunii și ar trebui dezvoltate sinergii strânse între FSE și alte instrumente financiare ale Uniunii.

(30)

Investiția în capitalul uman este principalul instrument pe care se poate baza Uniunea pentru a-și asigura competitivitatea la nivel internațional și relansarea durabilă a economiei sale. Niciun tip de investiție nu poate produce reforme structurale dacă nu este însoțită de o strategie coerentă, orientată către creștere, pentru dezvoltarea capitalului uman. Prin urmare, este necesar să se garanteze că, în perioada de programare 2014-2020, resursele destinate îmbunătățirii competențelor și creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă permit luarea unor măsuri la o scară corespunzătoare.

(31)

Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a defini baremurile standard pentru costurile unitare și sumele forfetare, precum și valorile maxime ale acestora, conform diferitelor tipuri de operațiuni. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(32)

Comisia ar trebui asistată la administrarea FSE de comitetul prevăzut la articolul 163 din TFUE.

(33)

Întrucât prezentul regulament înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5), regulamentul în cauză ar trebui abrogat. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să afecteze continuarea sau modificarea asistenței aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 sau al altor dispoziții legale aplicabile respectivei asistențe la 31 decembrie 2013. Respectivul regulament sau acele alte dispoziții legale aplicabile ar trebui în consecință să se aplice în continuare și după 31 decembrie 2013 asistenței sau proiectelor în cauză până la finalizarea lor. Cererile de asistență prezentate sau aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 ar trebui să rămână valabile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește misiunile Fondului social european (FSE), inclusiv a inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” (YEI), domeniul de aplicare a sprijinului acordat prin intermediul FSE, dispozițiile specifice și tipurile de cheltuieli eligibile pentru asistență.

Articolul 2

Misiuni

(1)   FSE promovează niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă și de calitate a locurilor de muncă, îmbunătățește accesul la piața forțelor de muncă, sprijină mobilitatea geografică și profesională a lucrătorilor și facilitează adaptarea acestora la schimbările în domeniul industriei și la schimbările din sistemele de producție necesare pentru evoluțiile durabile, încurajează un nivel ridicat de educație și formare pentru toți și sprijină tranziția de la educație la încadrarea în muncă pentru tineri, combate sărăcia, îmbunătățește incluziunea socială și promovează egalitatea de gen, nediscriminarea și egalitatea de șanse, contribuind astfel la realizarea priorităților Uniunii în ceea ce privește consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale.

(2)   FSE își îndeplinește misiunile prevăzute la alineatul (1) prin sprijinirea statelor membre în îndeplinirea priorităților și a obiectivelor principale ale Strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii ("strategia Europa 2020") și permițând acestora să abordeze provocările specifice cu care se confruntă în vederea atingerii obiectivelor strategiei Europa 2020. FSE sprijină elaborarea și implementarea politicilor și a acțiunilor legate de misiunile sale, ținând seama de orientările integrate aferente strategiei Europa 2020 relevante și de recomandările relevante specifice fiecărei țari adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) și cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE și, după caz, la nivel național, de programele naționale de reformă, precum și de alte strategii și rapoarte naționale relevante.

(3)   Beneficiarii FSE sunt persoane, inclusiv persoane dezavantajate, cum ar fi șomerii pe termen lung, persoanele cu handicap, migranții, minoritățile etnice, comunitățile marginalizate și persoanele de toate vârstele, care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială. De asemenea, FSE acordă sprijin lucrătorilor, întreprinderilor, inclusiv actorilor din economia socială, și întreprinzătorilor, precum și sistemelor și structurilor, pentru a facilita adaptarea acestora la noile provocări, inclusiv reducerea discrepanțelor în materie de competențe, și pentru a promova buna guvernanță, progresul social și implementarea reformelor, în special în domeniile ocupării forței de muncă, educației, formării și politicilor sociale.

Articolul 3

Domeniul de aplicare a sprijinului

(1)   În cadrul obiectivelor tematice enunțate la articolul 9 primul paragraf punctele 8, 9, 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespund literelor (a), (b), (c) și (d) din prezentul alineat, și în conformitate cu misiunile sale, FSE sprijină următoarele priorități de investiții:

(a)

pentru obiectivul tematic „Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”:

(i)

accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă;

(ii)

integrarea durabilă pe piața forțelor de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri;

(iii)

activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;

(iv)

egalitate între femei și bărbați în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește accesul la piața forței de muncă, evoluția în carieră, reconcilierea vieții profesionale cu cea privată și promovarea unei remunerații egale pentru muncă egală;

(v)

adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor;

(vi)

îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate;

(vii)

modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante;

(b)

pentru obiectivul tematic „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”:

(i)

incluziune activă, inclusiv în vederea promovării egalității de șanse, a participării active și a îmbunătățirii capacității de inserție profesională;

(ii)

integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii;

(iii)

combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de șanse;

(iv)

creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general;

(v)

promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă;

(vi)

strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității;

(c)

pentru obiectivul tematic „Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții”:

(i)

reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare;

(ii)

îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate;

(iii)

creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite;

(iv)

sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie;

(d)

pentru obiectivul tematic „Creșterea capacității instituționale a autorităților și părților interesate publice și a eficienței administrației publice”:

(i)

efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe;

Această prioritate de investiții este aplicabilă doar în statele membre eligibile pentru sprijinul din Fondul de coeziune sau în statele membre care au una sau mai multe regiuni de nivelul NUTS 2 menționate la articolul 90 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(ii)

consolidarea capacităților pentru toate părțile interesate care își desfășoară activitatea în domeniul educației, al învățării pe tot parcursul vieții, al formării și al ocupării forței de muncă și al politicilor sociale, inclusiv prin pacte sectoriale și teritoriale în vederea mobilizării în favoarea realizării de reforme la nivel național, regional și local.

(2)   Prin prioritățile de investiții prevăzute la alineatul (1), FSE contribuie, de asemenea, la celelalte obiective tematice enumerate la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în principal prin:

(a)

sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezistentă la schimbările climatice, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și durabilă din punct de vedere ecologic, prin îmbunătățirea sistemelor de educație și de formare necesare pentru adaptarea competențelor și a calificărilor, perfecționarea forței de muncă și crearea de noi locuri de muncă în sectoarele legate de mediu și de energie;

(b)

îmbunătățirea accesibilității tehnologiilor informației și comunicațiilor, a utilizării și a calității acestora, prin dezvoltarea competențelor digitale și e-learning, precum și prin investiții în e-incluziune, e-competențe, precum și în competențe antreprenoriale conexe;

(c)

consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării prin dezvoltarea studiilor postuniversitare și a aptitudinilor antreprenoriale, formarea cercetărilor, activități de colaborare în rețea și parteneriate între instituții de învățământ superior, centre de cercetare și tehnologice și întreprinderi;

(d)

creșterea competitivității și a sustenabilității pe termen lung a întreprinderilor mici și mijlocii, prin promovarea adaptabilității întreprinderilor, a administratorilor și a lucrătorilor, sporirea investițiilor în capitalul uman și sprijinirea organismelor care oferă educație sau formare profesionale orientate către practică.

Articolul 4

Coerență și concentrare tematică

(1)   Statele membre se asigură că strategia și acțiunile prevăzute în programele lor operaționale răspund și sunt în concordanță cu provocările identificate în cadrul programelor lor naționale de reformă, precum și, după caz, în cadrul altor strategii naționale care vizează combaterea șomajului, a sărăciei și a excluziunii sociale și, de asemenea, în cadrul recomandărilor relevante ale Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, pentru a contribui la realizarea obiectivelor principale ale strategiei Europa 2020 privind ocuparea forței de muncă, educația și reducerea sărăciei.

(2)   În fiecare stat membru, cel puțin 20 % din totalul resurselor FSE sunt alocate obiectivului tematic „promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare” prevăzut la articolul 9 primul paragraf punctul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)   Statele membre urmăresc realizarea concentrării tematice, conform următoarelor modalități:

(a)

în ceea ce privește regiunile mai dezvoltate, statele membre concentrează cel puțin 80 % din suma alocată din FSE fiecărui program operațional în vederea îndeplinirii a cel mult cinci priorități de investiții stabilite la articolul 3 alineatul (1);

(b)

în ceea ce privește regiunile de tranziție, statele membre concentrează cel puțin 70 % din suma alocată din FSE fiecărui program operațional în vederea îndeplinirii a cel mult cinci priorități de investiții stabilite la articolul 3 alineatul (1);

(c)

în ceea ce privește regiunile mai puțin dezvoltate, statele membre concentrează cel puțin 60 % din suma alocată din FSE fiecărui program operațional în vederea îndeplinirii a cel mult cinci priorități de investiții stabilite la articolul 3 alineatul (1).

(4)   Axele prioritare menționate la articolul 11 alineatul (1) se exclud din calculul procentelor prevăzute la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

Articolul 5

Indicatori

(1)   Indicatorii comuni de realizare și de rezultat și, dacă este cazul, indicatorii specifici de program sunt utilizați în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) și cu articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctele (ii) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Toți indicatorii comuni de realizare și de rezultat trebuie raportați pentru toate prioritățile de investiții. Indicatorii de rezultat prevăzuți în anexa II la prezentul regulament sunt raportați în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol. Atunci când este aplicabil, datele sunt defalcate în funcție de gen.

În ceea ce privește indicatorii de realizare comuni și specifici de program, valorile de referință se stabilesc la zero. În cazul în care este relevant pentru natura operațiunilor susținute, pentru acești indicatori se stabilesc valori-țintă cuantificate cumulativ pentru anul 2023. Indicatorii de realizare sunt exprimați în cifre absolute.

În cazul indicatorilor de rezultat comuni și specifici programului pentru care s-a stabilit o valoare-țintă cuantificată cumulativă pentru 2023, valorile de referință se stabilesc folosind cele mai recente date disponibile sau alte surse de informații relevante. Indicatorii de rezultat specifici programului și obiectivele aferente pot fi exprimate în termeni cantitativi sau calitativi.

(2)   Pe lângă dispozițiile de la alineatul (1), sunt utilizați indicatorii de rezultat stabiliți în anexa II la prezentul regulament pentru toate operațiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) pentru implementarea YEI. Toți indicatorii prevăzuți în anexa II la prezentul regulament sunt corelați cu o valoare-țintă cuantificată cumulativă pentru 2023 și cu o valoare de referință.

(3)   Odată cu rapoartele anuale de implementare, fiecare autoritate de management transmite electronic date structurate pentru fiecare axă prioritară, defalcate în funcție de prioritatea de investiții. Datele sunt prezentate pentru categoriile de intervenții menționate la articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și pentru indicatorii de realizare și de rezultat. Prin derogare de la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, datele transmise pentru indicatorii de realizare și de rezultat se referă la valori pentru operațiuni implementate parțial sau în totalitate.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND PROGRAMAREA ȘI IMPLEMENTAREA

Articolul 6

Implicarea partenerilor

(1)   Participarea partenerilor menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 la implementarea programelor operaționale poate lua forma unor granturi globale, astfel cum sunt definite la articolul 123 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Într-un astfel de caz, programul operațional identifică partea programului operațional vizată de grantul global, inclusiv alocarea financiară indicativă pentru fiecare axă prioritară a componentei respective.

(2)   În scopul de a încuraja participarea adecvată a partenerilor sociali la acțiunile sprijinite din FSE, autoritățile care gestionează un program operațional într-o regiune, astfel cum este definită la articolul 90 alineatul (2) literele (a) sau (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sau într-un stat membru eligibil pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune se asigură că, în funcție de nevoi, o sumă corespunzătoare din resursele FSE este alocată acțiunilor de consolidare a capacităților, sub formă de cursuri de formare, măsuri de colaborare în rețea și consolidare a dialogului social, precum și activităților întreprinse în comun de partenerii sociali.

(3)   În scopul de a încuraja participarea adecvată și accesul organizațiilor neguvernamentale la acțiunile sprijinite din FSE, în special în domeniile incluziunii sociale, egalității între bărbați și femei și egalității de șanse, autoritățile care gestionează un program operațional într-o regiune, astfel cum este definită la articolul 90 alineatul (2) literele (a) sau (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sau într-un stat membru eligibil pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune se asigură că o sumă corespunzătoare din resursele FSE este alocată consolidării capacităților organizațiilor neguvernamentale.

Articolul 7

Promovarea egalității de șanse între bărbați și femei

Statele membre și Comisia asigură promovarea egalității între bărbați și femei prin acordarea unei importanțe de prim ordin acestui aspect, astfel cum se prevede la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pe tot parcursul pregătirii, implementării, monitorizării și evaluării programelor operaționale. Prin intermediul FSE, statele membre și Comisia sprijină, de asemenea, acțiuni punctuale specifice în cadrul oricăreia dintre prioritățile de investiții menționate la articolul 3, în special la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din prezentul regulament, în scopul creșterii participării durabile a femeilor la ocuparea forței de muncă și al creșterii numărului de femei angajate, combătând astfel feminizarea sărăciei, reducând segregarea pe motive de gen, combătând stereotipurile de gen pe piața forțelor de muncă și în educație și formare și promovând reconcilierea vieții profesionale cu viața privată pentru toți, precum și repartizarea egală a responsabilităților de îngrijire între bărbați și femei.

Articolul 8

Promovarea egalității de șanse și nediscriminarea

Statele membre și Comisia promovează egalitatea de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, prin acordarea unei importanțe de prim ordin principiului nediscriminării la toate nivelurile, astfel cum se prevede la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Prin intermediul FSE, statele membre și Comisia susțin și acțiuni specifice în cadrul oricărora dintre prioritățile de investiții, astfel cum sunt menționate la articolul 3 și, în special, la articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din prezentul regulament. Astfel de acțiuni vizează combaterea tuturor formelor de discriminare, precum și îmbunătățirea accesului persoanelor cu handicap, în vederea îmbunătățirii integrării pe piața forțelor de muncă, în educație și formare, consolidând astfel incluziunea socială, reducând inegalitățile în ceea ce privește nivelul de educație și starea de sănătate și facilitând tranziția de la asistența instituționalizată la cea acordată la nivelul comunității, în special în cazul celor care se confruntă cu discriminarea multiplă.

Articolul 9

Inovare socială

(1)   FSE promovează inovarea socială în toate sectoarele care intră în domeniul său de aplicare, astfel cum sunt definite la articolul 3 din prezentul regulament, în special în scopul testării, evaluării și aplicării la scară largă a soluțiilor inovatoare, inclusiv la nivel local și regional, pentru a răspunde nevoilor sociale, în colaborare cu partenerii relevanți și, în special, cu partenerii sociali.

(2)   În cadrul programelor lor operaționale sau într-o etapă ulterioară în cursul implementării, statele membre identifică domenii pentru inovare socială, care corespund nevoilor lor specifice.

(3)   Comisia facilitează consolidarea capacităților în materie de inovare socială, în special prin sprijinirea învățării reciproce, crearea de rețele de colaborare, precum și diseminarea și promovarea bunelor practici și metodologii.

Articolul 10

Cooperare transnațională

(1)   Statele membre sprijină cooperarea transnațională în scopul promovării învățării reciproce, sporind astfel eficacitatea politicilor susținute din FSE. Cooperarea transnațională implică parteneri din cel puțin două state membre.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre care dispun de un program operațional unic sprijinit de FSE sau de un program operațional bazat pe fonduri multiple, pot alege în mod excepțional să nu sprijine acțiunile transnaționale de cooperare, în cazuri justificate corespunzător și ținând seama de principiul proporționalității.

(3)   Statele membre, în colaborare cu partenerii relevanți, pot selecta teme de cooperare transnațională pe baza unei liste de teme comune propuse de către Comisie și aprobate de către comitetul menționat la articolul 25 sau pot selecta orice alte teme care corespund nevoilor lor specifice.

(4)   Comisia facilitează cooperarea transnațională privind temele comune ale listei menționate la alineatul (3) și, după caz, alte teme alese de statele membre prin intermediul învățării reciproce și al unor acțiuni coordonate sau comune. În special, Comisia utilizează o platformă la nivelul UE pentru a facilita crearea unor parteneriate transnaționale, schimbul de experiență, consolidarea capacităților și colaborarea în rețea, precum și valorificarea și difuzarea rezultatelor relevante. În plus, Comisia dezvoltă un cadru de implementare coordonată, inclusiv criterii comune de eligibilitate, tipuri de acțiuni și calendarul acestora, precum și abordări metodologice comune pentru monitorizare și evaluare, în vederea facilitării cooperării transnaționale.

Articolul 11

Dispoziții specifice fondurilor privind programele operaționale

(1)   Prin derogare de la articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, programele operaționale pot stabili axe prioritare pentru implementarea inovării sociale și a cooperării transnaționale, astfel cum se prevede la articolele 9 și 10 ale prezentului regulament.

(2)   Prin derogare de la articolul 120 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, rata maximă de cofinanțare prevăzută pentru o axă prioritară se majorează cu zece puncte procentuale, dar nedepășind 100 %, în cazul în care o axă prioritară vizează în întregime inovarea socială sau cooperarea transnațională, ori o combinație a celor două.

(3)   Pe lângă prevederea de la articolul 96 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, programele operaționale stabilesc, de asemenea, contribuția acțiunilor planificate care beneficiază de sprijin din FSE la:

(a)

obiectivele tematice enumerate la articolul 9 primul paragraf punctele 1 - 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în funcție de axa prioritară, după caz;

(b)

inovarea socială și cooperarea transnațională, astfel cum se prevede la articolele 9 și 10 ale prezentului regulament, în cazul în care acestea nu sunt reglementate de o axă prioritară dedicată.

Articolul 12

Dispoziții specifice privind tratarea caracteristicilor teritoriale speciale

(1)   FSE poate sprijini strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității în zonele urbane și rurale, astfel cum se prevede la articolele 32, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pacte teritoriale și inițiative locale pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, educație și incluziune socială, precum și investiții teritoriale integrate (ITI), astfel cum se prevede la articolul 36 din Regulament (UE) nr. 1303/2013.

(2)   Ca o completare a intervențiilor FEDER, astfel cum se prevede la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6), FSE poate sprijini dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru abordarea provocărilor economice, ecologice și sociale care afectează zonele urbane identificate de statele membre pe baza principiilor prevăzute în acordurile lor respective de parteneriat.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARĂ

Articolul 13

Eligibilitatea cheltuielilor

(1)   FSE acordă sprijin cheltuielilor eligibile care, în conformitate cu articolul 120 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013., pot include orice resurse financiare la care contribuie în mod colectiv angajatorii și lucrătorii.

(2)   FSE poate acorda sprijin cheltuielilor angajate pentru operațiuni care au loc în afara zonei vizate de program, dar pe teritoriul Uniunii, sub rezerva îndeplinirii următoarelor două condiții:

(a)

operațiunea este în beneficiul zonei vizate de program;

(b)

obligațiile autorităților referitoare la programul operațional în ceea ce privește gestionarea, controlul și auditul operațiunii sunt îndeplinite de către autoritățile responsabile de programul operațional în cadrul căruia operațiunea respectivă este susținută sau acestea încheie acorduri cu autoritățile din statul membru în care operațiunea este implementată, sub rezerva îndeplinirii în statul membru respectiv a obligațiilor prevăzute la alineatul (2) litera (a) și a obligațiilor în ceea ce privește gestionarea, controlul și auditul operațiunii.

(3)   În limita a 3 % din bugetul unui program operațional sprijinit din FSE sau a cotei care revine FSE în cadrul unui program operațional sprijinit din mai multe fonduri, cheltuielile efectuate în afara Uniunii sunt eligibile pentru o contribuție din partea FSE cu condiția ca acestea să vizeze obiectivele tematice prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a) sau la articolul 3 alineatul (1) litera (c), și dacă comitetul de monitorizare relevant și-a dat acordul pentru operațiunea sau pentru tipurile de operațiuni în cauză.

(4)   În plus față de cheltuielile prevăzute la articolul 69 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, achiziționarea de infrastructuri, terenuri și bunuri imobiliare nu este de asemenea eligibilă pentru o contribuție din partea FSE.

(5)   Contribuțiile în natură sub formă de indemnizații sau salarii plătite de un terț în beneficiul participanților la o operațiune pot fi eligibile pentru o contribuție din partea FSE, cu condiția ca contribuțiile în natură să fie angajate în conformitate cu normele naționale, inclusiv normele contabile, și ca valoarea acestora să nu depășească costul suportat de către partea terță.

Articolul 14

Opțiuni de costuri simplificate

(1)   În plus față de opțiunile menționate la articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comisia poate rambursa cheltuielile efectuate de către statele membre pe baza baremurilor standard pentru costuri unitare și sume forfetare definite de către Comisie. Sumele calculate pe această bază sunt considerate drept sprijin public plătit beneficiarilor și drept cheltuieli eligibile, în sensul aplicării Regulamentului (UE) nr. 1303/2013.

În sensul primului paragraf, Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 24 privind tipul de operațiuni vizate, definițiile baremurilor standard pentru costuri unitare și sume forfetare, precum și valorile maxime ale acestora, care pot fi ajustate conform metodelor aplicabile convenite de comun acord, luând în considerare în mod corespunzător experiența dobândită în cursul perioadei de programare anterioare.

Obiectivul exclusiv al auditelor financiare este de a verifica îndeplinirea condițiilor în vederea rambursării de către Comisie, pe baza baremurilor standard pentru costuri unitare și sume forfetare.

În cazul utilizării finanțării pe baza baremurilor standard pentru costuri unitare și sume forfetare în conformitate cu primul paragraf, statul membru poate să aplice propriile sale practici contabile pentru susținerea operațiunilor. În sensul prezentului regulament și al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, astfel de practici contabile și sumele rezultate nu fac obiectul unui audit efectuat de către autoritatea de audit sau de către Comisie.

(2)   În conformitate cu articolul 67 alineatul (1) litera (d) și alineatul (5) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, o rată forfetară de până la 40 % din costurile directe de personal eligibile poate fi folosită pentru a acoperi restul costurilor eligibile ale unei operațiuni, fără ca statului membru să i se impună să execute vreun calcul în vederea determinării ratei aplicabile.

(3)   În plus față de metodele prevăzute la articolul 67 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în cazul în care finanțarea publică pentru granturi și asistență rambursabilă nu depășește 100 000 EUR, sumele menționate la articolul 67 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pot fi stabilite de la caz la caz prin trimitere la un proiect de buget convenit ex ante de către autoritatea de management.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 67 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, granturile și asistența rambursabilă pentru care finanțarea publică nu depășește 50 000 EUR se acordă sub formă de baremuri standard pentru costuri unitare sau de sume forfetare în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol sau cu articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ori de rate forfetare în conformitate cu articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,cu excepția operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul unei scheme de ajutor de stat. În cazul în care se folosește finanțarea prin rată forfetară, categoriile de costuri utilizate la calculul ratei pot fi rambursate în conformitate cu articolul 67 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 15

Instrumente financiare

În temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, FSE poate sprijini acțiuni și politici care fac parte din domeniul său de aplicare prin intermediul unor instrumente financiare, inclusiv microcredite și fonduri de garantare.

CAPITOLUL IV

INIȚIATIVA „LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI”

Articolul 16

Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

YEI sprijină lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor în regiunile eligibile ale Uniunii, prin acordarea de sprijin acțiunilor în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din prezentul regulament. Aceasta vizează toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează un program de educație sau formare, care au reședința în regiunile eligibile, care sunt inactivi sau șomeri (inclusiv șomeri de lungă durată) și indiferent dacă sunt înregistrați sau nu ca persoane în căutarea unui loc de muncă. În mod voluntar, statele membre pot decide să extindă grupul-țintă pentru a include tinerii cu vârsta sub 30 de ani.

În scopul YEI pentru perioada 2014-2015, „regiuni eligibile” înseamnă regiunile de nivelul NUTS 2 care au înregistrat rate ale șomajului în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani de peste 25 % în 2012 și, pentru statele membre în care rata șomajului în rândul tinerilor a crescut cu peste 30 % în 2012, regiunile de nivelul NUTS 2 care au rate ale șomajului în rândul tinerilor de peste 20 % în 2012.

Resursele alocate YEI pot fi revizuite și mărite pentru perioada 2016-2020 în cadrul procedurii bugetare, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1311/2013. Pentru stabilirea regiunilor eligibile pentru YEI în perioada 2016-2020, trimiterea la datele din 2012 din al doilea paragraf se interpretează ca o trimitere la ultimele date anuale disponibile. Defalcarea pe state membre a resurselor suplimentare urmează aceleași etape ca alocarea inițială, în conformitate cu anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În acord cu Comisia, statele membre pot decide să aloce o sumă limitată de maximum 10 % din fondurile acordate în cadrul YEI tinerilor care au reședința în subregiuni în care se înregistrează niveluri ridicate ale șomajului în rândul tinerilor și care sunt în afara regiunilor de nivelul NUTS 2 eligibile.

Articolul 17

Concentrare tematică

Alocarea specifică pentru YEI nu se ia în considerare în calculul concentrării tematice menționate la articolul 4.

Articolul 18

Programare

YEI este integrată în programarea FSE în temeiul articolului 96 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Statele membre stabilesc, după caz, acorduri de programare corespunzătoare pentru YEI în acordul lor respectiv de parteneriat și în programul lor operațional.

Acordurile de programare pot îmbrăca una sau mai multe din următoarele forme:

(a)

un program operațional specific;

(b)

o axă prioritară specifică în cadrul unui program operațional;

(c)

o parte a uneia sau mai multor axe prioritare.

Articolele 9 și 10 din prezentul regulament se aplică, de asemenea, YEI.

Articolul 19

Monitorizare și evaluare

(1)   În plus față de funcțiile comitetului de monitorizare prevăzute la articolul 110 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cel puțin o dată pe an, comitetul de monitorizare examinează implementarea YEI în contextul programului operațional și progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor acesteia.

(2)   Raportul anual de implementare și raportul final, menționate la articolul 50 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, includ informații suplimentare privind implementarea YEI. Comisia transmite Parlamentului European un rezumat al acestor rapoarte, astfel cum este prevăzut la articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Comisia participă la dezbaterea anuală din Parlamentul European cu privire la rapoartele respective.

(3)   Începând din aprilie 2015 și pe parcursul anilor următori, în același timp cu rapoartele anuale de implementare menționate la articolul 50 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritățile de management transmit în format electronic Comisiei date structurate pentru fiecare axă prioritară sau orice parte a acesteia care sprijină YEI. Datele transmise privind indicatorii se referă la valorile indicatorilor prevăzuți în anexele I și II la prezentul regulament și, după caz, la indicatorii specifici ai programului. Acestea se referă la operațiuni implementate parțial sau în totalitate.

(4)   Rapoartele anuale de implementare menționate la articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau, după caz, raportul de progres menționat la articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și raportul anual de implementare prezentat la 31 mai 2016, prezintă principalele concluzii ale evaluărilor menționate la alineatul (6) din prezentul articol. De asemenea, rapoartele prezintă și evaluează calitatea ofertelor de muncă primite de participanții la YEI, inclusiv tinerii dezavantajați, cei care provin din comunități marginalizate și cei care părăsesc sistemul educațional fără a fi obținut o calificare. Rapoartele prezintă și evaluează, de asemenea, progresele lor în ceea ce privește educația continuă, găsirea unor locuri de muncă durabile și decente sau orientarea către ucenicie sau stagii de calitate.

(5)   Rapoartele de progres menționate la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 includ informații suplimentare și o evaluare cu privire la implementarea YEI. Comisia transmite Parlamentului European un rezumat al acestor rapoarte, astfel cum este prevăzut la articolul 53 alineatul (2) din regulamentul respectiv și participă la dezbaterea din Parlamentul European cu privire la rapoartele respective.

(6)   Cel puțin de două ori în cursul perioadei de programare, se evaluează eficacitatea, eficiența și impactul sprijinului comun oferit din FSE și al alocării specifice pentru YEI, inclusiv pentru implementarea Garanției pentru tineret.

Prima evaluare se finalizează până la 31 decembrie 2015, iar a doua evaluare până la 31 decembrie 2018.

Articolul 20

Măsuri de informare și de comunicare

(1)   Beneficiarii se asigură că cei care participă la o operațiune sunt informați în mod specific cu privire la sprijinul acordat YEI prin intermediul finanțării din partea FSE și al alocării specifice pentru YEI.

(2)   Orice fel de documente referitoare la implementarea unei operațiuni și publicate pentru public sau participanți, inclusiv certificatele de prezență sau alte certificate, includ o declarație cu privire la faptul că operațiunea a fost sprijinită în cadrul YEI.

Articolul 21

Asistență tehnică

Alocarea specifică pentru YEI poate fi luată în considerare de către statele membre în calculul limitei sumei totale a fondurilor alocate pentru asistență tehnică în fiecare stat membru.

Articolul 22

Sprijin financiar

(1)   Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește pentru fiecare axă prioritară cuantumul maxim al sprijinului din alocarea specifică pentru YEI și sprijinul corespunzător din FSE, ca o sumă globală și de asemenea în funcție de categoria de regiune. Pentru fiecare axă prioritară, sprijinul corespunzător din FSE este cel puțin egal cu alocarea specifică pentru YEI.

(2)   Pe baza sumelor menționate la alineatul (1), decizia Comisiei menționată la alineatul (1) stabilește, de asemenea, raportul dintre categoriile de regiuni eligibile pentru sprijinul FSE pentru fiecare axă prioritară.

(3)   În cazul în care YEI este implementată prin intermediul unei axe prioritare specifice care vizează regiunile eligibile din mai multe categorii, cea mai mare rată de cofinanțare se aplică în ceea ce privește sumele alocate din FSE.

Alocarea specifică pentru YEI nu face obiectul cerinței naționale privind cofinanțarea.

Rata de cofinanțare totală a axei prioritare stabilită prin decizia Comisiei menționată la alineatul (1) se calculează ținând seama de rata de cofinanțare din sumele alocate din FSE împreună cu alocarea specifică pentru YEI.

Articolul 23

Gestiunea financiară

În plus față de articolul 130 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, atunci când Comisia rambursează plățile intermediare și achită soldul final pentru YEI în funcție de axele prioritare, rambursarea din bugetul Uniunii se repartizează în mod egal între FSE și alocarea specifică pentru YEI. După rambursarea tuturor resurselor din alocarea specifică pentru YEI, Comisia alocă rambursările restante din bugetul Uniunii către FSE.

Comisia repartizează rambursarea din cadrul FSE între categoriile de regiuni, în conformitate cu raportul prevăzut la articolul 22 alineatul (2).

CAPITOLUL V

DELEGAREA DE COMPETENȚE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 24

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 14 alineatul (1) se conferă Comisiei de la 21 decembrie 2013 până la 31 decembrie 2020.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 14 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 25

Comitetul în temeiul articolului 163 din TFUE

(1)   Comisia este asistată de un comitet („comitetul FSE”) instituit în temeiul articolului 163 din TFUE.

(2)   Membrul Comisiei însărcinat să prezideze comitetul FSE poate să delege această funcție unui înalt funcționar al Comisiei. Secretariatul comitetului FSE este asigurat de Comisie.

(3)   Fiecare stat membru numește câte un reprezentant al guvernului, un reprezentant al organizațiilor lucrătorilor, un reprezentant al organizațiilor angajatorilor și un supleant pentru fiecare membru pe un termen de maximum șapte ani. În absența unui membru, supleantul său primește automat dreptul de a participa la deliberări.

(4)   Comitetul FSE include câte un reprezentant al fiecărei organizații care reprezintă organizațiile lucrătorilor și organizațiile angajatorilor la nivelul Uniunii.

(5)   Comitetul FSE poate invita la ședințele sale reprezentanți fără drept de vot ai Băncii Europene de Investiții și ai Fondului European de Investiții, precum și reprezentanți fără drept de vot ai organizațiilor relevante ale societății civile, în cazul în care ordinea de zi a reuniunii respective impune participarea acestora.

(6)   Comitetul FSE:

(a)

este consultat cu privire la proiecte de decizie ale Comisiei privind programele operaționale și programarea, în cazul în care se prevede sprijinul FSE;

(b)

este consultat cu privire la intenția de utilizare a asistenței tehnice în cazul unui sprijin din partea FSE, precum și la alte chestiuni relevante pentru FSE cu impact asupra implementării strategiilor la nivelul Uniunii;

(c)

aprobă lista de teme comune referitoare la cooperarea transnațională, după cum se prevede la articolul 10 alineatul (3).

(7)   Comitetul FSE poate emite avize referitor la:

(a)

chestiuni legate de contribuția FSE la implementarea strategiei Europa 2020;

(b)

chestiuni legate de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013., relevante pentru FSE;

(c)

întrebări legate de FSE, transmise de Comisie, altele decât cele menționate la alineatul (6).

(8)   Avizele comitetului FSE se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor valabil exprimate și se comunică Parlamentului European spre informare. Comisia informează comitetul FSE despre modul în care a ținut seama de avizele sale.

Articolul 26

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a asistenței aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 sau al altei legislații aplicabile acestei asistențe la 31 decembrie 2013. Respectivul regulament sau acea altă legislație aplicabilă se aplică în consecință în continuare și după 31 decembrie 2013 asistenței respective și operațiunilor în cauză până la încheierea lor.

(2)   Cererile de asistență prezentate sau aprobate înainte de 1 ianuarie 2014 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 rămân valabile.

Articolul 27

Abrogare

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 26 din prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2014.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 28

Revizuire

Parlamentul European și Consiliul revizuiesc prezentul regulament până la 31 decembrie 2020, în conformitate cu articolul 164 din TFUE.

Articolul 29

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 143, 22.5.2012, p. 82 și JO C 271, 19.9.2013, p. 101

(2)  JO C 225, 27.7.2012, p. 127.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de 17 decembrie 2013 stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (A se vedea pagina 320 din prezentul Jurnal Oficial)

(4)  JO C 120, 26.4.2013, p. 1.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 12).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare rurală și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (A se vedea pagina 289 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

Indicatorii comuni de realizare și de rezultat privind investițiile realizate din FSE

(1)   Indicatori comuni de realizare privind participanții

„Participanți” (1) sunt persoanele care beneficiază în mod direct de o intervenție din FSE, care pot fi identificate și cărora li se pot solicita caracteristicile, și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi clasificate ca participanți. Toate datele sunt defalcate în funcție gen.

Indicatorii comuni de realizare pentru participanți sunt:

șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung*;

șomeri pe termen lung*;

persoane inactive*;

persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare*;

angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă*;

persoane cu vârsta sub 25 de ani*;

persoane cu vârsta peste 54 de ani*;

participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare*;

persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)*;

persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)*;

persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)*;

participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate;

participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere;

participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copii aflați în întreținere;

migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)**;

participanți cu handicap**;

alte persoane defavorizate**.

Numărul total de participanți va fi calculat automat, pe baza indicatorilor de realizare.

Aceste date privind participanții care iau parte la o operațiune sprijinită din FSE sunt furnizate în rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatele (1) și (2) și la articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă*;

persoane din zonele rurale* (2).

Datele privind participanții care se încadrează la cei doi indicatori menționați mai sus vor fi furnizate în rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Datele sunt colectate pe baza unui eșantion reprezentativ de participanți în cadrul fiecărei priorități de investiții. Valabilitatea internă a eșantionului este asigurată astfel încât datele să poată fi generalizate la nivel de prioritate de investiții.

(2)   Indicatorii comuni de realizare pentru entități sunt:

numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale;

numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă;

numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local;

numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială).

Aceste date sunt furnizate în rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatele (1) și (2) și la articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)   Indicatorii comuni de rezultat imediat pentru participanți sunt:

persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant*;

persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant*;

persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant*;

persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant*;

persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant**.

Aceste date sunt furnizate în rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatele (1) și (2) și la articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Toate datele sunt defalcate în funcție de gen.

(4)   Indicatorii comuni de rezultat pe termen mai lung pentru participanți sunt:

persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant*;

persoane a căror situație pe piața forțelor de muncă s-a îmbunătățit în termen de șase luni de la încetarea calității de participant*;

participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant**;

persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant**.

Aceste date sunt furnizate în rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Datele sunt colectate pe baza unui eșantion reprezentativ de participanți în cadrul fiecărei priorități de investiții. Valabilitatea internă a eșantionului este asigurată astfel încât datele să poată fi generalizate la nivel de prioritate de investiții. Toate datele sunt defalcate în funcție de gen.


(1)  Autoritățile de management instituie un sistem care înregistrează și stochează datele individuale ale participanților sub formă electronică astfel cum este prevăzut la articolul 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Dispozițiile privind prelucrarea datelor puse în aplicare de statele membre trebuie să fie conforme cu dispozițiile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31), în special articolele 7 și 8.

Datele raportate privind indicatorii marcați cu simbolul „*” sunt date cu caracter personal, conform articolului 7 din Directiva 95/46/CE. Prelucrarea lor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului [articolul 7 litera (c) din Directiva 95/46/CE]. Pentru definiția operatorului, a se vedea articolul 2 din Directiva 95/46/CE.

Datele raportate privind indicatorii marcați cu simbolul „**” sunt o categorie specială de date, conform articolului 8 din Directiva 95/46/CE. Sub rezerva unor garanții corespunzătoare, statele membre pot prevedea, pentru un motiv de interes public important, derogări suplimentare față de cele prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE fie în legislația internă, fie prin decizia autorității de supraveghere [articolul 8 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE].

(2)  Datele se colectează la nivelul unităților administrative mai mici (unități administrative locale 2) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/200 al Parlamentului European Și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).


ANEXA II

Indicatori de rezultat pentru YEI

Aceste date sunt furnizate în rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. [1303/2013] [RDC] și în raportul care trebuie prezentat în aprilie 2015, astfel cum se menționează la articolul 19 alineatul (3) din prezentul regulament. Toate datele sunt defalcate în funcție de gen.

(1)   Indicatori comuni de rezultat imediat pentru participanți

„Participanți” (1) se referă la persoanele care beneficiază în mod direct de o intervenție YEI, care pot fi identificate, cărora li se pot solicita caracteristicile și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice.

Indicatorii de rezultat imediat sunt:

participanții șomeri care participă la intervenția sprijinită de YEI până la finalizarea sa*;

participanții șomeri care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant *;

participanții șomeri care urmează un program de educație/formare, care sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv ca independenți, la încetarea calității de participant *;

participanții șomeri de lungă durată care participă la intervenția sprijinită de YEI până la finalizarea sa*;

participanții șomeri de lungă durată care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant*;

care obțin o calificare, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant*;

participanții inactivi care nu urmează studii sau cursuri de formare, care participă la intervenția sprijinită de YEI la încetarea calității de participant*;

participanții inactivi care nu urmează studii sau cursuri de formare și care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant*;

i care nu urmează un program de educație sau de formare, care urmează un program de educație/formare, sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant*.

(2)   Indicatori comuni de rezultat pe termen lung pentru participanți

Indicatorii de rezultat pe termen lung sunt:

persoanele care primesc oferte de participare la programe de educație continuă, de formare în vederea obținerii unei diplome, de ucenicie sau de stagiu în termen de șase luni de la încetarea calității de participant*.

persoanele care obțin un loc de muncă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant*;

persoanele care încep o activitate independentă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant*.

Datele privind indicatorii de rezultat pe termen mai lung sunt colectate pe baza unui eșantion reprezentativ de participanți în cadrul fiecărei priorități de investiții. Valabilitatea internă a eșantionului este asigurată astfel încât datele să poată fi generalizate la nivel de prioritate de investiții.


(1)  Autoritățile de management instituie un sistem care înregistrează și stochează datele individuale ale participanților sub formă electronică astfel cum este prevăzut la articolul 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 1303/2013. Dispozițiile privind prelucrarea datelor puse în aplicare de statele membre trebuie să fie conforme cu dispozițiile Directivei 95/46/CE, în special articolele 7 și 8.

Datele raportate privind indicatorii marcați cu simbolul „*” sunt date cu caracter personal, conform articolului 7 din Directiva 95/46/CE. Prelucrarea lor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului [articolul 7 litera (c) din Directiva 95/46/CE]. Pentru definiția operatorului, a se vedea articolul 2 din Directiva 95/46/CE.

Datele raportate privind indicatorii marcați cu simbolul „**” sunt o categorie specială de date, conform articolului 8 din Directiva 95/46/CE. Sub rezerva unor garanții corespunzătoare, statele membre pot prevedea, pentru un motiv de interes public important, derogări suplimentare față de cele prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE fie în legislația internă, fie prin decizia autorității de supraveghere (articolul 8 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE).


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

 

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

 

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 10

 

Articolul 11

 

Articolul 12

Articolul 11

Articolul 13

 

Articolul 14

 

Articolul 15

 

Articolele 16 - 23

 

Articolul 24

 

Articolul 25

Articolul 12

Articolul 26

Articolul 13

Articolul 27

Articolul 14

Articolul 28

Articolul 15

Articolul 29


Top