EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0116

Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale (versiune codificată)

OJ L 39, 10.2.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 176 - 182

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/116/oj

10.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 116/2009 AL CONSILIULUI

din 18 decembrie 2008

privind exportul bunurilor culturale

(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului din 9 decembrie 1992 privind exportul bunurilor culturale (1) a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial (2). Din motive de claritate și de raționalizare, regulamentul menționat ar trebui codificat.

(2)

În vederea menținerii pieței interne este necesară reglementarea comerțului cu statele terțe pentru protejarea bunurilor culturale.

(3)

Pare necesară luarea unor măsuri care să asigure controale uniforme ale exporturilor de bunuri culturale la frontierele externe ale Comunității.

(4)

Un asemenea sistem ar trebui să impună prezentarea unei licențe emise de către statul membru competent înainte de efectuarea exportului de bunuri culturale care intră sub incidența prezentului regulament. Aceasta impune o definire clară a domeniului de aplicare a acestor măsuri și a procedurilor necesare pentru punerea lor în aplicare. Punerea în aplicare a sistemului ar trebui să fie cât se poate de simplă și eficientă.

(5)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (3).

(6)

Dată fiind experiența considerabilă a autorităților din statele membre în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (4), regulamentul menționat ar trebui să se aplice în această privință.

(7)

Anexa I la prezentul regulament este menită să clarifice categoriile de bunuri culturale cărora ar trebui să li se acorde o protecție deosebită în cadrul comerțului cu țări terțe, dar nu este menită să aducă atingere definiției date de statele membre bunurilor de patrimoniu național în înțelesul articolului 30 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiție

Fără a aduce atingere atribuțiilor statelor membre în temeiul articolului 30 din tratat, termenul „bunuri culturale” desemnează, în sensul prezentului regulament, articolele menționate în anexa I.

Articolul 2

Licența de export

(1)   Exportul bunurilor culturale în afara teritoriului vamal al Comunității este supus prezentării unei licențe de export.

(2)   Licența de export se eliberează la solicitarea persoanei interesate:

(a)

de către o autoritate competentă a statului membru pe teritoriul căruia obiectul cultural în discuție se afla în mod legal și definitiv la data de 1 ianuarie 1993;

(b)

sau, ulterior acestei date, de către o autoritate competentă a statului membru pe teritoriul căruia se află în urma expedierii legale și definitive dintr-un alt stat membru, a importului dintr-o țară terță sau a reimportului dintr-o țară terță după expedierea legală dintr-un stat membru către țara respectivă.

Cu toate acestea, fără a aduce atingere alineatului (4), statul membru competent în conformitate cu literele (a) și (b) ale primului paragraf este autorizat să nu solicite licență de export pentru bunurile culturale indicate la prima și a doua liniuță din categoria A.1 din cadrul anexei I atunci când bunurile culturale sunt de un interes arheologic sau științific limitat și cu condiția ca acestea să nu provină direct din săpături și descoperiri arheologice, sau din situri arheologice dintr-un stat membru, și cu condiția ca prezența lor pe piață să fie legală.

Licența de export poate fi refuzată, în sensul prezentului regulament, atunci când bunurile culturale în cauză intră sub incidența legislației care protejează patrimoniul național de valoare artistică, istorică și arheologică din statul membru în cauză.

Dacă este necesar, autoritatea menționată la litera (b) din primul paragraf ia legătura cu autoritățile competente ale statului membru de unde provine obiectul cultural în cauză și, în special, cu autoritățile competente în înțelesul Directivei 93/7/CEE a Consiliului 15 martie 1993 privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (5).

(3)   Licența de export este valabilă în întreaga Comunitate.

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor (1), (2) și (3), exportul direct, de pe teritoriul vamal al Comunității, de bunuri de patrimoniu național cu valoare artistică, istorică sau arheologică care nu sunt bunuri culturale în sensul prezentului regulament este supus legislației naționale din statul membru exportator.

Articolul 3

Autoritățile competente

(1)   Statele membre pun la dispoziția Comisiei o listă cu autoritățile împuternicite să emită licențe de export pentru bunuri culturale.

(2)   Comisia publică lista autorităților și orice modificări ale listei respective în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezentarea licenței

Licența de export se prezintă în sprijinul declarației de export, în momentul efectuării formalităților vamale de export la biroul vamal abilitat să accepte respectiva declarație.

Articolul 5

Limitarea birourilor vamale competente

(1)   Statele membre pot limita numărul birourilor vamale abilitate să efectueze formalitățile necesare pentru exportul de bunuri culturale.

(2)   Statele membre care se prevalează de opțiunea prevăzută la alineatul (1) informează Comisia în legătură cu birourile vamale abilitate în mod corespunzător.

Comisia publică aceste informații în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Cooperarea administrativă

În scopul punerii în aplicare a prezentului regulament, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 515/97, în special dispozițiile privind confidențialitatea informației, se aplică mutatis mutandis.

În plus față de cooperarea prevăzută la primul paragraf, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a institui, în cadrul relațiilor lor reciproce, cooperarea dintre autoritățile vamale și autoritățile competente menționate la articolul 4 din Directiva 93/7/CEE.

Articolul 7

Măsuri de executare

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special cele referitoare la formularul de utilizat (de exemplu modelul și proprietățile tehnice), sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 8 alineatul (2).

Articolul 8

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Articolul 9

Sancțiuni

Statele membre stabilesc sancțiunile care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și vor lua măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Articolul 10

Raportarea

(1)   Fiecare stat membru informează Comisia în legătură cu măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament.

Comisia transmite aceste informații celorlalte state membre.

(2)   O dată la trei ani, Comisia prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European privind punerea în aplicare a prezentului regulament.

Consiliul, acționând în baza unei propuneri din partea Comisiei, analizează la fiecare trei ani sumele indicate în anexa I și, dacă este cazul, le actualizează pe baza indicatorilor economici și monetari din cadrul Comunității.

Articolul 11

Abrogare

Regulamentul (CEE) nr. 3911/92, astfel cum a fost modificat prin regulamentele enumerate în anexa II, se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  JO L 395, 31.12.1992, p. 1.

(2)  A se vedea anexa II.

(3)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(4)  JO L 82, 22.3.1997, p. 1.

(5)  JO L 74, 27.3.1993, p. 74.


ANEXA I

Categorii de obiecte culturale prevăzute la articolul 1

1.

Obiecte arheologice de peste 100 de ani vechime care provin din:

 

săpături și descoperiri efectuate pe pământ sau în apă

9705 00 00

situri arheologice

9706 00 00

colecții arheologice

2.

Elemente care formează o parte integrantă a unor monumente artistice, istorice sau religioase care au fost dezmembrate și a căror vechime depășește 100 de ani

9705 00 00

9706 00 00

3.

Tablouri și picturi, altele decât cele din categoria 4 sau 5, realizate în întregime de mână, pe orice suport și cu orice material (1)

9701

4.

Acuarele, guașe și pasteluri realizate în întregime de mână, pe orice suport (1)

9701

5.

Mozaicuri, altele decât cele clasificate în categoriile 1 sau 2, realizate în întregime de mână, cu orice material, și desene realizate în întregime de mână, pe orice suport și cu orice material (1)

6914

9701

6.

Gravuri originale, stampe, serigrafii și litografii, împreună cu matrițele acestora și afișele originale (1)

Capitolul 49

9702 00 00

8442 50 99

7.

Sculpturi originale sau grupuri statuare și copiile realizate prin același proces ca și originalul (1), altele decât cele incluse în categoria 1

9703 00 00

8.

Fotografii, filme și negativele acestora (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Incunabule și manuscrise, inclusiv hărți și partituri muzicale, exemplare individuale sau în colecții (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Cărți a căror vechime depășește 100 de ani, exemplare individuale sau în colecții

9705 00 00

9706 00 00

11.

Hărți tipărite vechi de peste 200 de ani

9706 00 00

12.

Arhive – incluzând orice element constitutiv al acestora – de orice fel sau pe orice suport, care sunt mai vechi de 50 de ani

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

(a)

Colecții (2) și eșantioane din colecții zoologice, botanice, mineralogice sau anatomice

9705 00 00

(b)

Colecții (2) de interes istoric, paleontologic, etnografic sau numismatic

9705 00 00

14.

Mijloace de transport mai vechi de 75 de ani

9705 00 00

Capitolele 86-89

15.

Orice alte antichități care nu sunt incluse în categoriile A.1-A.14

 

(a)

a căror vechime este între 50 și 100 de ani:

 

jucării, jocuri

Capitolul 95

sticlărie

7013

articole prelucrate din aur sau argint

7114

mobilier

Capitolul 94

aparate optice, fotografice sau cinematografice

Capitolul 90

instrumente muzicale

Capitolul 92

orice fel de ceasuri și componente ale acestora

Capitolul 91

articole din lemn

Capitolul 44

ceramică

Capitolul 69

tapiserii

5805 00 00

covoare

Capitolul 57

tapet

4814

arme

Capitolul 93

(b)

a căror vechime depășește 100 de ani

9706 00 00

Obiectele culturale incluse în categoriile A.1-A.15 intră sub incidența prezentului regulament numai dacă valoarea lor atinge sau depășește pragurile financiare indicate în secțiunea B.

B.   Praguri financiare aplicabile anumitor categorii de bunuri culturale menționate în secțiunea A (în EUR)

Valoare:

 

Oricare ar fi valoarea

1 (Obiecte arheologice)

2 (Monumente dezmembrate)

9 (Incunabule și manuscrise)

12 (Arhive)

 

15 000

5 (Mozaicuri și desene)

6 (Gravuri)

8 (Fotografii)

11 (Hărți tipărite)

 

30 000

4 (Acuarele, guașe și pasteluri)

 

50 000

7 (Grupuri statuare)

10 (Cărți)

13 (Colecții)

14 (Mijloace de transport)

15 (Orice alte obiecte)

 

150 000

3 (Imagini)

Depunerea solicitării de acordare a unei licențe de export impune constatarea îndeplinirii condițiilor referitoare la valoarea financiară. Valoarea financiară este cea a obiectelor culturale din statele membre la care se face referire în articolul 2 alineatul (2).

Pentru statele membre a căror monedă nu este euro, valorile exprimate în euro în anexa I se schimbă și se exprimă în monedele naționale la cursul de schimb de la 31 decembrie 2001 publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Această valoare în monede naționale este revizuită la fiecare doi ani cu efect de la 31 decembrie 2001. Calculul acestei valori se bazează pe media valorii zilnice a acestor monede, exprimate în euro, în timpul celor douăzeci și patru de luni care se termină în ultima zi a lunii august care precede revizuirea care produce efecte de la 31 decembrie. Această metodă de calcul se revizuiește, la propunerea Comisiei, de Comitetul consultativ pentru bunurile culturale, în principiu la doi ani după prima aplicare. Pentru fiecare revizuire, valorile exprimate în euro și valorile lor exprimate în monedele naționale se publică periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în primele zile ale lunii noiembrie care precede data de la care revizuirea produce efecte.


(1)  Care au o vechime mai mare de 50 de ani și nu aparțin autorilor lor.

(2)  Conform definiției Curții de Justiție în decizia luată în cazul 252/84, după cum urmează: „Piesele de colecție, în conformitate cu semnificația conferită în rubrica nr. 97.05 din Tariful Vamal Comun, reprezintă acele articole care au caracteristicile necesare pentru a fi incluse într-o colecție, respectiv sunt articole relativ rare, care nu sunt folosite în mod normal în scopul pentru care au fost produse, fac obiectul unor tranzacții speciale aflate în afara comerțului obișnuit cu articole utilitare similare și au o valoare ridicată.”


ANEXA II

Regulamentul abrogat și modificările ulterioare ale acestuia

Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului

(JO L 395, 31.12.1992, p. 1)

 

Regulamentul (CE) nr. 2469/96 al Consiliului

(JO L 335, 24.12.1996, p. 9)

 

Regulamentul (CE) nr. 974/2001 al Consiliului

(JO L 137, 19.5.2001, p. 10)

 

Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului

(JO L 122, 16.5.2003, p. 1)

Numai anexa I punctul 2


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CEE) nr. 3911/92

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf formula introductiva

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf formula introductiva

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf prima liniuța

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf litera (a)

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf a doua liniuța

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf litera (b)

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 2 alineatul (2) al patrulea paragraf

Articolul 2 alineatul (2) al patrulea paragraf

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolele 3-9

Articolele 3-9

Articolul 10 primul paragraf

Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 10 al doilea paragraf

Articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 10 al treilea paragraf

Articolul 10 alinatul (2) primul paragraf

Articolul 10 al patrulea paragraf

Articolul 10 al cincilea paragraf

Articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Anexă punctele A.1, A.2 și A.3

Anexa I punctele A.1, A.2 și A.3

Anexă punctul A.3A

Anexa I punctul A.4

Anexă punctul A.4

Anexa I punctul A.5

Anexă punctul A.5

Anexa I punctul A.6

Anexă punctul A.6

Anexa I punctul A.7

Anexă punctul A.7

Anexa I punctul A.8

Anexă punctul A.8

Anexa I punctul A.9

Anexă punctul A.9

Anexa I punctul A.10

Anexă punctul A.10

Anexa I punctul A.11

Anexă punctul A.11

Anexa I punctul A.12

Anexă punctul A.12

Anexa I punctul A.13

Anexă punctul A.13

Anexa I punctul A.14

Anexă punctul A.14

Anexa I punctul A.15

Anexă punctul B

Anexa I punctul B

Anexa II

Anexa III


Top