02008R0340 — PL — 15.07.2018 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 340/2008

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 107 z 17.4.2008, s. 6)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r.

  L 79

7

21.3.2013

 M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 211/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

  L 67

1

7.3.2014

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r.

  L 139

1

5.6.2015

►M4

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/895 z dnia 22 czerwca 2018 r.

  L 160

1

25.6.2018
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 340/2008

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa wysokość i zasady uiszczania opłat i należności pobieranych przez Europejską Agencję Chemikaliów, zwaną dalej „Agencją”, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia:

1) „MŚP” oznacza mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE;

2) „średnie przedsiębiorstwo” oznacza średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE;

3) „małe przedsiębiorstwo” oznacza małe przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE;

4) „mikroprzedsiębiorstwo” oznacza mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE.ROZDZIAŁ II

OPŁATY I NALEŻNOŚCI

Artykuł 3

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 6, 7 lub 11 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.  Agencja pobiera opłatę, jak przewidziano w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, z tytułu każdej rejestracji substancji na mocy art. 6, 7 lub 11 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Jednakże nie pobiera się opłaty za rejestrację substancji w ilości od 1 do 10 ton, w przypadku gdy przedłożone dokumenty rejestracyjne zawierają wszystkie informacje wymagane w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak przewidziano w art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia.

2.  Jeżeli przedłożone dokumenty rejestracyjne substancji w ilości od 1 do 10 ton nie zawierają wszystkich informacji wymaganych w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Agencja pobiera opłatę, jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Agencja pobiera każdorazowo opłatę z tytułu rejestracji substancji w ilości 10 ton lub większej, jak określono w załączniku I.

3.  W przypadku wspólnego przedkładania informacji Agencja pobiera opłatę ulgową od każdego rejestrującego, jak określono w załączniku I.

Jednakże jeśli rejestrujący przedkłada osobno część wymaganych informacji, o których mowa w art. 10 lit. a) ppkt (iv), (vi), (vii) i (ix) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Agencja pobiera od tego rejestrującego opłatę z tytułu indywidualnego przedłożenia informacji, jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

4.  Jeżeli rejestrującym jest MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku I tabela 2.

5.  Opłaty wymagane na mocy ust. 1 do 4 są uiszczane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję rejestrującego o wystawieniu faktury.

Jednakże faktury związane z rejestracją wstępnie zarejestrowanej substancji, przedkładane Agencji w ciągu dwóch miesięcy przed odpowiednim terminem rejestracji określonym w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, opłacane są w ciągu 30 dni od dnia poinformowania przez Agencję rejestrującego o wystawieniu faktury.

6.  Jeśli płatność nie zostanie dokonana przed upływem terminu określonego w ust. 5, Agencja ustala drugi termin płatności. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, wówczas rejestracja zostaje odrzucona.

▼M1

7.  Jeżeli ze względu na niezłożenie przez rejestrującego brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty w określonym terminie rejestracja została odrzucona, opłaty uiszczone w związku z tą rejestracją przed jej odrzuceniem nie są zwracane ani w inny sposób przekazywane rejestrującemu.

▼B

Artykuł 4

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 lub ust. 3 lub art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.  Agencja pobiera opłatę, jak przewidziano w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, z tytułu każdej rejestracji półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania lub transportowanych półproduktów wyodrębnianych na mocy art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 lub ust. 3 lub art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Jednakże nie pobiera się opłaty za rejestrację półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania lub transportowanych produktów wyodrębnianych w ilości od 1 do 10 ton, w przypadku gdy przedłożone dokumenty rejestracyjne zawierają wszystkie informacje wymagane w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak przewidziano w art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia.

Opłaty określone w niniejszym artykule mają zastosowanie wyłącznie do rejestracji półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania lub transportowanych produktów wyodrębnianych, przedkładanych do rejestracji na mocy art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 lub ust. 3 lub art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. W przypadku rejestracji półproduktów wymagających informacji określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zastosowanie mają opłaty określone w art. 3 do niniejszego rozporządzenia.

2.  Jeżeli przedłożone dokumenty rejestracyjne półproduktu wyodrębnianego w miejscu wytwarzania lub transportowanego produktu wyodrębnianego w ilości od 1 do 10 ton nie zawierają wszystkich informacji wymaganych w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Agencja pobiera opłatę, jak określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Agencja pobiera każdorazowo opłatę z tytułu rejestracji półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania lub transportowanych półproduktów wyodrębnianych w ilości 10 ton lub większej, jak określono w załączniku II.

3.  W przypadku wspólnego przedkładania informacji Agencja pobiera opłatę ulgową od każdego rejestrującego, jak określono w załączniku II.

Jednakże w sytuacji, gdy rejestrujący przedkłada osobno część wymaganych informacji, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. c) i d) lub w art. 18 ust. 2 lit. c) i d) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Agencja pobiera od tego rejestrującego opłatę z tytułu indywidualnego przedłożenia informacji, jak określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

4.  Jeżeli rejestrującym jest MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku II tabela 2.

5.  Opłaty wymagane na mocy ust. 1 do 4 są uiszczane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję rejestrującego o wystawieniu faktury.

Jednakże faktury związane z rejestracją wstępnie zarejestrowanej substancji, przedkładane Agencji w ciągu dwóch miesięcy przed odpowiednim terminem rejestracji określonym w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, opłacane są w ciągu 30 dni od dnia poinformowania przez Agencję rejestrującego o wystawieniu faktury.

6.  Jeśli płatność nie zostanie dokonana przed upływem terminu określonego w ust. 5, Agencja ustala drugi termin płatności. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, rejestracja zostaje odrzucona.

▼M1

7.  Jeżeli ze względu na niezłożenie przez rejestrującego brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty w określonym terminie rejestracja została odrzucona, opłaty uiszczone w związku z tą rejestracją przed jej odrzuceniem nie są zwracane ani w inny sposób przekazywane rejestrującemu.

▼B

Artykuł 5

Opłaty z tytułu aktualizacji dokumentów rejestracyjnych na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.  Agencja pobiera opłatę, jak przewidziano w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, z tytułu aktualizacji dokumentów rejestracyjnych na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Jednakże Agencja nie pobiera opłaty z tytułu następujących aktualizacji dokumentów rejestracyjnych:

a) zmniejszenia zakresu wielkości obrotu;

b) zwiększenia zakresu wielkości obrotu, jeżeli rejestrujący uiścił już opłatę za większy zakres wielkości obrotu;

c) zmiany statusu rejestrującego lub jego danych identyfikacyjnych, pod warunkiem że nie jest ona związana ze zmianą osobowości prawnej;

d) zmiany składu substancji;

e) informacji o nowych zastosowaniach, w tym o zastosowaniach odradzanych;

f) informacji o nowych zagrożeniach stwarzanych przez substancję;

g) zmiany w klasyfikacji lub oznakowaniu substancji;

h) zmiany raportu bezpieczeństwa chemicznego;

i) zmiany wytycznych dotyczących bezpiecznego stosowania;

j) powiadomienia o potrzebie przeprowadzenia badania wymienionego w załączniku IX lub załączniku X do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

k) wniosku o udostępnienie uprzednio utajnionych informacji.

2.  Agencja pobiera opłatę z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu, jak określono w załączniku III tabele 1 i 2.

Agencja pobiera opłatę z tytułu innych aktualizacji, jak określono w załączniku III tabele 3 i 4.

▼M1

W przypadku zmiany udzielonego dostępu do informacji zawartych w dokumentach rejestracyjnych Agencja pobiera opłatę z tytułu każdej pozycji, w odniesieniu do której dokonano aktualizacji, jak określono w tabelach 3 i 4 załącznika III.

W przypadku aktualizacji dotyczącej podsumowań przebiegu badań lub szczegółowych podsumowań przebiegu badań Agencja pobiera opłatę z tytułu każdego podsumowania przebiegu badań lub szczegółowego podsumowania przebiegu badań, w odniesieniu do którego dokonano aktualizacji.

▼B

3.  W przypadku aktualizacji wspólnego przedkładania informacji Agencja pobiera opłatę ulgową od każdego rejestrującego przedkładającego aktualizację, jak określono w załączniku III.

Jednakże jeśli część wymaganych informacji, o których mowa w art. 10 lit. a) ppkt (iv), (vi), (vii) i (ix), art. 17 ust. 2 lit. c) i d) lub art. 18 ust. 2 lit. c) i d) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jest składana osobno, Agencja pobiera opłatę z tytułu indywidualnego przedłożenia informacji, jak określono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

4.  Jeżeli rejestrującym jest MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku III.

Jednakże w przypadku aktualizacji wymagających zmiany danych identyfikacyjnych rejestrującego ulgę dla MŚP stosuje się jedynie w przypadku gdy nowym rejestrującym jest MŚP.

5.  Opłaty wymagane na mocy ust. 1 do 4 są uiszczane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję rejestrującego o wystawieniu faktury.

6.  Jeśli płatność nie zostanie dokonana przed upływem terminu określonego w ust. 5, Agencja ustala drugi termin płatności.

W przypadku aktualizacji zakresu wielkości obrotu przedłożonej zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, rejestracja zostaje odrzucona.

▼M1

W przypadku innych aktualizacji, jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, Agencja odrzuca aktualizację. Na prośbę wnioskodawcy Agencja przedłuża drugi termin, pod warunkiem że wniosek o przedłużenie został złożony przed upływem drugiego terminu. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem przedłużonego terminu, Agencja odrzuca aktualizację.

7.  Jeżeli ze względu na niezłożenie przez rejestrującego brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty w określonym terminie aktualizacja została odrzucona, opłaty uiszczone w związku z tą aktualizacją przed jej odrzuceniem nie są zwracane ani w inny sposób przekazywane rejestrującemu.

▼B

Artykuł 6

Opłaty z tytułu wniosków złożonych na mocy art. 10 lit. a) ppkt (xi) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.  Agencja pobiera opłatę, jak przewidziano w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, z tytułu każdego wniosku złożonego na mocy art. 10 lit. a) ppkt (xi) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

2.  Agencja pobiera opłatę z tytułu każdej pozycji, w odniesieniu do której został złożony wniosek, jak określono w załączniku IV.

W przypadku wniosku dotyczącego podsumowań przebiegu badań lub szczegółowych podsumowań przebiegu badań Agencja pobiera opłatę za każde podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań będące przedmiotem złożonego wniosku.

▼M1

3.  W przypadku wniosku odnoszącego się do wspólnego przedkładania informacji Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku IV. W przypadku wniosku składanego przez wiodącego rejestrującego Agencja pobiera opłatę ulgową tylko od wiodącego rejestrującego, jak określono w załączniku IV.

▼B

4.  Jeżeli wniosek został złożony przez MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku IV tabela 2.

5.  Dzień, w którym Agencja otrzyma opłatę uiszczoną z tytułu wniosku, jest uznawany za dzień przyjęcia wniosku.

Artykuł 7

Opłaty i należności z tytułu zgłoszeń przedłożonych na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.  Agencja pobiera opłatę, jak określono w tabeli 1 załącznika V do niniejszego rozporządzenia, za każde zgłoszenie zwolnienia z ogólnego obowiązku rejestracji w zakresie działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji, zwanych dalej „PPORD”, na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Jeżeli zgłoszenie zostało złożone przez MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku V tabela 1.

2.  Agencja pobiera opłatę, jak określono w tabeli 2 załącznika V do niniejszego rozporządzenia, za każdy wniosek o przedłużenie zwolnienia z ogólnego obowiązku rejestracji w zakresie PPORD, na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Jeżeli wniosek został złożony przez MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku V tabela 2.

3.  Opłaty wymagane na mocy ust. 1 są uiszczane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję producenta, importera lub wytwórcy wyrobu przedkładającego zgłoszenie o wystawieniu faktury.

Należności wymagane na mocy ust. 2 są uiszczane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję producenta, importera lub wytwórcy wyrobu wnioskującego o przedłużenie o wystawieniu faktury.

4.  Jeśli płatność nie zostanie dokonana przed upływem terminu określonego w ust. 3, Agencja ustala drugi termin płatności.

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, zgłoszenie lub wniosek o przedłużenie zostają odrzucone.

▼M1

5.  Jeżeli ze względu na niezłożenie przez producenta, importera lub wytwórcy wyrobu brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty lub należności w określonym terminie, zgłoszenie lub wniosek o przedłużenie zostają odrzucone, opłaty lub należności uiszczone w związku z tym zgłoszeniem lub wnioskiem o przedłużenie przed ich odrzuceniem nie są zwracane ani w inny sposób przekazywane osobie składającej zgłoszenie lub wniosek.

▼B

Artykuł 8

Opłaty z tytułu wniosków złożonych na mocy art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.  Agencja pobiera opłatę, jak przewidziano w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, z tytułu każdego wniosku o udzielenie zezwolenia dla substancji na mocy art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

▼M4

2.  Agencja pobiera opłatę podstawową z tytułu każdego wniosku o udzielenie zezwolenia dla substancji, jak określono w załączniku VI. Opłata podstawowa obejmuje wniosek o udzielenie zezwolenia dla jednej substancji i jednego zastosowania.

Agencja pobiera opłatę dodatkową, jak określono w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia, z tytułu każdego dodatkowego zastosowania i od każdej dodatkowej substancji, która odpowiada definicji grupy substancji określonej w sekcji 1.5 załącznika XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i która jest objęta wnioskiem. Nie pobiera się żadnej opłaty dodatkowej, gdy stroną wniosku o udzielenie zezwolenia jest więcej niż jeden wnioskodawca.

W przypadku gdy wnioskodawcy będący stroną wspólnego wniosku o udzielenie zezwolenia są różnej wielkości, za wniosek pobiera się najwyższą opłatę z opłat mających zastosowanie do tych wnioskodawców.

W przypadku gdy składany jest wspólny wniosek o zezwolenie, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby podzielić opłatę w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący, w szczególności w odniesieniu do MŚP.

Agencja wystawia jedną fakturę obejmującą opłatę podstawową i wszelkie mające zastosowanie opłaty dodatkowe.

▼B

3.  Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez średnie przedsiębiorstwo lub przez dwa lub więcej MŚP, z których największym jest średnie przedsiębiorstwo, Agencja pobiera ulgową opłatę podstawową oraz ulgowe opłaty dodatkowe, jak określono w załączniku VI tabela 2.

Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez małe przedsiębiorstwo lub przez dwa lub więcej MŚP, z których największym jest małe przedsiębiorstwo, Agencja pobiera ulgową opłatę podstawową oraz ulgowe opłaty dodatkowe, jak określono w załączniku VI tabela 3.

Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez jedno lub więcej mikroprzedsiębiorstw, Agencja pobiera ulgową opłatę podstawową oraz ulgowe opłaty dodatkowe, jak określono w załączniku VI tabela 4.

4.  Dzień, w którym Agencja otrzyma opłatę uiszczoną za wniosek o udzielenie zezwolenia, jest uznawany za dzień przyjęcia wniosku.

Artykuł 9

Należności z tytułu przeglądów zezwoleń na mocy art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.  Agencja pobiera należność, jak przewidziano w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, z tytułu przedłożenia każdego sprawozdania z przeglądu na mocy art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

▼M4

2.  Agencja pobiera należność podstawową z tytułu przedłożenia każdego sprawozdania z przeglądu, jak określono w załączniku VII. Należność podstawowa obejmuje przedłożenie sprawozdania z przeglądu dla jednej substancji i jednego zastosowania.

Agencja pobiera należność dodatkową, jak określono w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia, z tytułu każdego dodatkowego zastosowania i od każdej dodatkowej substancji, która odpowiada definicji grupy substancji określonej w sekcji 1.5 załącznika XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i która jest objęta sprawozdaniem z przeglądu. Nie pobiera się należności dodatkowej, gdy stron objętych sprawozdaniem z przeglądu jest więcej niż jedna.

W przypadku gdy podmioty będące stroną przedłożenia wspólnego sprawozdania z przeglądu są różnej wielkości, za przedłożenie to pobiera się najwyższą należność z należności mających zastosowanie do tych wnioskodawców.

W przypadku gdy przedkładane jest wspólne sprawozdanie z przeglądu, posiadacze zezwolenia powinni dołożyć wszelkich starań, aby podzielić należność w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący, w szczególności w odniesieniu do MŚP.

Agencja wystawia jedną fakturę obejmującą należność podstawową i wszelkie mające zastosowanie należności dodatkowe.

▼B

3.  Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez średnie przedsiębiorstwo lub przez dwa lub więcej MŚP, z których największym jest średnie przedsiębiorstwo, Agencja pobiera ulgową należność podstawową oraz ulgowe należności dodatkowe, jak określono w załączniku VII tabela 2.

Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez małe przedsiębiorstwo lub przez dwa lub więcej MŚP, z których największym jest małe przedsiębiorstwo, Agencja pobiera ulgową należność podstawową oraz ulgowe należności dodatkowe, jak określono w załączniku VII tabela 3.

Jeżeli wniosek jest składany wyłącznie przez jedno lub więcej mikroprzedsiębiorstw, Agencja pobiera ulgową należność podstawową oraz ulgowe należności dodatkowe, jak określono w załączniku VII tabela 4.

4.  Dzień, w którym Agencja otrzyma należność z tytułu przedłożenia sprawozdania z przeglądu, jest uznawany za dzień przyjęcia sprawozdania.

Artykuł 10

Opłaty z tytułu odwołań od decyzji Agencji na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1.  Agencja pobiera opłatę, jak określono w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia, za każde wniesienie odwołania od decyzji Agencji na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

2.  Jeżeli odwołanie zostało wniesione przez MŚP, Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku VIII tabela 2.

3.  Jeżeli odwołanie zostanie uznane przez Radę Odwoławczą za niedopuszczalne, opłata nie jest zwracana.

4.  Agencja zwraca opłatę pobraną zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, jeżeli dyrektor wykonawczy Agencji skoryguje decyzję zgodnie z art. 93 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub jeżeli odwołanie zostało rozpatrzone na korzyść osoby odwołującej się.

5.  Odwołanie nie jest uznawane za przyjęte przez Komisję Odwoławczą do czasu otrzymania przez Agencję stosownej opłaty.

Artykuł 11

Pozostałe należności

1.  Można pobrać należność z tytułu usług o charakterze administracyjnym i technicznym, świadczonych przez Agencję na wniosek strony, które nie są objęte inną opłatą lub należnością przewidzianą w niniejszym rozporządzeniu. Wysokość należności uwzględnia nakład wykonanej pracy.

Jednakże należności nie są pobierane z tytułu pomocy udzielanej przez centrum informacyjne oraz z tytułu wsparcia dla państw członkowskich przewidzianego art. 77 ust. 2 lit. h) oraz i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Dyrektor wykonawczy Agencji może podjąć decyzję o niepobieraniu należności od organizacji międzynarodowych lub państw zgłaszających się do Agencji o pomoc.

2.  Należności z tytułu usług administracyjnych są uiszczane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Agencję o wystawieniu faktury.

3.  W sytuacji gdy płatność nie zostanie dokonana przed upływem terminu określonego w ust. 2, Agencja ustala drugi termin płatności.

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, Agencja odrzuca wniosek.

4.  Należności z tytułu usług technicznych są uiszczane przed skorzystaniem z tej usługi, wobec braku postanowień umownych zabraniających takiego postępowania.

5.  Zarząd Agencji sporządza klasyfikację usług i należności i przyjmuje ją po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję.

Artykuł 12

Wyłączni przedstawiciele

W przypadku wyłącznych przedstawicieli, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, ustalenia, czy ma zastosowanie ulga dla MŚP, dokonuje się na podstawie informacji dotyczących liczby pracowników, obrotu i bilansu producenta, producenta preparatu lub wytwórcy wyrobu spoza Wspólnoty, reprezentowanego przez danego wyłącznego przedstawiciela w związku z daną transakcją, w tym na podstawie odpowiednich informacji z przedsiębiorstw powiązanych i przedsiębiorstw partnerskich producenta, producenta preparatu lub wytwórcy wyrobu spoza Wspólnoty, zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE.

Artykuł 13

Ulgi i zwolnienie z opłaty

1.  Osoba fizyczna lub prawna, która twierdzi, iż jest uprawniona do ulgowej opłaty lub należności na mocy art. 3 do 10, powiadamia o tym Agencję w chwili składania dokumentów rejestracyjnych, aktualizacji dokumentów rejestracyjnych, wniosku, zgłoszenia, wniosku o udzielenie zezwolenia, sprawozdania z przeglądu lub odwołania, którego złożenie pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty.

2.  Osoba fizyczna lub prawna, która twierdzi, iż jest zwolniona z opłaty na mocy art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, informuje o tym Agencję w chwili składania dokumentów rejestracyjnych.

3.  Agencja może w dowolnym czasie zażądać dowodów potwierdzających spełnienie wymogów dla zastosowania ulgowych opłat lub należności, lub dla zwolnienia z opłat.

▼M1

Jeżeli dowody, które mają zostać przedstawione Agencji, nie są w jednym z urzędowych języków Unii, załącza się do nich uwierzytelnione tłumaczenie na jeden z tych języków urzędowych.

▼B

4.  Jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która twierdzi, że jest uprawniona do ulgi lub zwolnienia z opłaty, nie może udowodnić, że jest do takiej ulgi lub zwolnienia uprawniona, wówczas Agencja pobiera pełną opłatę lub należność oraz opłatę administracyjną.

Jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która twierdziła, że jest uprawniona do ulgi, uiściła ulgową opłatę lub należność, ale nie może udowodnić, że jest do takiej ulgi uprawniona, wówczas Agencja pobiera wyrównanie do pełnej opłaty lub należności oraz opłatę administracyjną.

Ustępy 2, 3 i 5 stosuje się mutatis mutandis.ROZDZIAŁ III

WYPŁATA WYNAGRODZENIA PRZEZ AGENCJĘ

Artykuł 14

Przekazanie środków państwom członkowskim

1.  Część opłat i należności pobranych na mocy niniejszego rozporządzenia jest przekazywana właściwym organom państw członkowskich w następujących przypadkach:

a) jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego powiadamia Agencję o zakończeniu procedury oceny substancji zgodnie z art. 46 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

b) jeżeli właściwy organ powołał członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka na sprawozdawcę w kontekście procedury udzielenia zezwolenia, w tym również w kontekście przeglądu;

c) jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego powołał członka Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych na sprawozdawcę w kontekście procedury udzielenia zezwolenia, w tym również w kontekście przeglądu;

d) jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego powołał członka Komitetu ds. Oceny Ryzyka na sprawozdawcę w kontekście procedury wprowadzania ograniczeń;

e) jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego powołał członka Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych na sprawozdawcę w kontekście procedury wprowadzania ograniczeń;

f) w stosownych przypadkach, na inne zadania wykonywane przez właściwe organy na wniosek Agencji.

Jeżeli Komitety, o których mowa w niniejszym ustępie, postanawiają powołać współsprawozdawcę, przekazywane środki są dzielone między sprawozdawcę i współsprawozdawcę.

2.  Wysokość środków należnych za każde z zadań określonych w ust. 1 niniejszego artykułu oraz maksymalna część opłat i należności, jaka może zostać przekazana właściwym organom państw członkowskich, a także jakiekolwiek inne uzgodnienia konieczne do przekazania środków, są ustalane przez Zarząd Agencji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję. Podczas ustalania wysokości środków, jakie zostaną przekazane, Zarząd Agencji postępuje zgodnie z zasadami gospodarności, efektywności i skuteczności w rozumieniu art. 27 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. Zarząd dokłada również starań, aby Agencja stale dysponowała zasobami finansowymi pozwalającymi na wykonywanie powierzonych jej zadań, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, mając na uwadze jej obecne środki budżetowe oraz wieloletnie szacunki dochodów, przy uwzględnieniu dotacji wspólnotowych, oraz bierze pod uwagę nakład pracy właściwych organów państw członkowskich.

3.  Przekazy środków przewidziane w ust. 1 są dokonywane wyłącznie po otrzymaniu przez Agencję odpowiedniego sprawozdania.

Jednakże Zarząd Agencji może zezwolić na płatność z góry lub płatności zaliczkowe zgodnie z art. 81 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

4.  Przekazy środków przewidziane w ust. 1 lit. b) do e) mają na celu wynagrodzenie właściwych organów państw członkowskich za pracę sprawozdawcy i współsprawozdawcy oraz za wszelkie inne wsparcie o charakterze naukowym i technicznym oraz pozostają one bez uszczerbku dla zobowiązania państw członkowskich do niewydawania jakichkolwiek instrukcji stojących w sprzeczności z niezależnością Agencji.

Artykuł 15

Inne wynagrodzenia

Ustalając wysokość płatności dokonywanych w celu wynagrodzenia ekspertów lub dokooptowanych członków Komitetów za pracę wykonaną na rzecz Agencji zgodnie z art. 87 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Zarząd Agencji uwzględnia nakład wykonanej pracy oraz postępuje zgodnie z zasadami gospodarności, efektywności i skuteczności w rozumieniu art. 27 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. Zarząd dokłada również starań, aby Agencja stale dysponowała zasobami finansowymi pozwalającymi na wykonywanie powierzonych jej zadań, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, mając na uwadze jej obecne środki budżetowe oraz wieloletnie szacunki dochodów, przy uwzględnieniu dotacji wspólnotowych.ROZDZIAŁ IV

PŁATNOŚCI

Artykuł 16

Sposób dokonywania płatności

1.  Opłaty i należności są uiszczane w euro.

2.  Płatności są dokonywane wyłącznie po wystawieniu faktury przez Agencję, z wyjątkiem płatności należnych na mocy art. 10.

3.  Płatności są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Agencji.

Artykuł 17

Identyfikacja płatności

1.  W przypadku każdej płatności w polu odniesienia musi być podany numer faktury, z wyjątkiem płatności należnych na mocy art. 10.

W przypadku płatności należnych na mocy art. 10 w polu odniesienia podaje się dane identyfikacyjne osoby (osób) odwołującej się (odwołujących się) oraz, jeśli jest dostępny, numer decyzji, od której wniesiono odwołanie.

2.  Jeżeli nie można ustalić celu płatności, Agencja określa termin, w którym płatnik musi powiadomić na piśmie, jaki jest cel płatności. Jeśli Agencja nie otrzyma przed upływem tego terminu pisemnego powiadomienia o celu płatności, wówczas płatność uznaje się za nieważną, a daną kwotę zwraca się płatnikowi.

Artykuł 18

Termin płatności

1.  Dzień, w którym pełna kwota płatności została wpłacona na rachunek bankowy należący do Agencji, jest uważany za dzień, w którym została dokonana płatność.

2.  Płatność jest uważana za dokonaną w terminie, jeżeli za pomocą wystarczających dowodów wykazano, że przed upływem odpowiedniego terminu płatnik zlecił przelew na rachunek bankowy podany na fakturze.

Wystarczającym dowodem jest wystawione przez instytucję finansową potwierdzenie wydania polecenia przelewu. Jednakże jeśli przelew musi zostać dokonany przy wykorzystaniu systemu elektronicznych rozliczeń bankowych SWIFT, potwierdzenie wydania polecenia przelewu ma formę kopii sprawozdania SWIFT, opieczętowanej i podpisanej przez odpowiednio upoważnionego urzędnika instytucji finansowej.

Artykuł 19

Niewystarczająca płatność

1.  Termin płatności uważa się za dotrzymany jedynie wtedy, jeżeli pełna kwota opłaty lub należności została uiszczona w terminie.

2.  Jeżeli faktura odnosi się do grupy transakcji, Agencja może przypisać dowolną niedopłatę do każdej z odpowiednich transakcji. Kryteria przypisywania płatności określa Zarząd Agencji.

Artykuł 20

Zwrot nadpłat

1.  Dyrektor wykonawczy Agencji określa i publikuje na stronie internetowej Agencji tryb dokonywania zwrotu nadpłaconej opłaty lub należności płatnikowi.

Jednakże jeżeli wysokość nadpłaty wynosi mniej niż 100 EUR, a zainteresowana strona nie zażądała wyraźnie zwrotu nadpłaty, kwota ta nie jest zwracana.

2.  Zaliczenie kwot nadpłat na poczet przyszłych płatności na rzecz Agencji nie jest możliwe.ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 21

Preliminarz tymczasowy

Podczas sporządzania preliminarza łącznych wydatków i dochodów Agencji na kolejny rok finansowy, zgodnie z art. 96 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Zarząd uwzględnia specjalny preliminarz tymczasowy dochodów z opłat i należności, które nie łączą się z dochodami pochodzącymi z dotacji wspólnotowych.

Artykuł 22

Przegląd

1.  Opłaty i należności przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są przedmiotem corocznego przeglądu w oparciu o wskaźnik inflacji mierzony za pomocą Europejskiego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych publikowanego przez Eurostat na mocy rozporządzenia (WE) nr 2494/95. Pierwszy przegląd odbędzie się do dnia 1 czerwca 2009 r.

▼M1

2.  Komisja poddaje też niniejsze rozporządzenie ciągłemu przeglądowi pod kątem dostępnych istotnych informacji dotyczących założeń, na podstawie których ustalane są przewidywane dochody i wydatki Agencji. Najpóźniej do dnia 31 stycznia 2015 r. Komisja podda niniejsze rozporządzenie przeglądowi, aby w razie potrzeby wprowadzić do niego zmiany, uwzględniając w szczególności koszty Agencji i powiązane koszty usług świadczonych przez właściwe organy państw członkowskich.

▼B

Artykuł 23

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M3
ZAŁĄCZNIK I

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 6, 7 lub 11 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006Tabela 1

Opłaty standardowe

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Opłata za substancje w ilości od 1 do 10 ton

1 739  EUR

1 304  EUR

Opłata za substancje w ilości od 10 do 100 ton

4 674  EUR

3 506  EUR

Opłata za substancje w ilości od 100 do 1 000 ton

12 501  EUR

9 376  EUR

Opłata za substancje w ilości powyżej 1 000 ton

33 699  EUR

25 274  EURTabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Opłata za substancje w ilości od 1 do 10 ton

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR

Opłata za substancje w ilości od 10 do 100 ton

3 038  EUR

2 279  EUR

1 636  EUR

1 227  EUR

234  EUR

175  EUR

Opłata za substancje w ilości od 100 do 1 000 ton

8 126  EUR

6 094  EUR

4 375  EUR

3 282  EUR

625  EUR

469  EUR

Opłata za substancje w ilości powyżej 1 000 ton

21 904  EUR

16 428  EUR

11 795  EUR

8 846  EUR

1 685  EUR

1 264  EUR
ZAŁĄCZNIK II

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 i 3 lub art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006Tabela 1

Opłaty standardowe

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Opłata

1 739  EUR

1 304  EURTabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Opłata

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR
ZAŁĄCZNIK III

Opłaty z tytułu aktualizacji dokumentów rejestracyjnych na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006Tabela 1

Standardowe opłaty z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 10–100 ton

2 935  EUR

2 201  EUR

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 100–1 000 ton

10 762  EUR

8 071  EUR

Od zakresu 1–10 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

31 960  EUR

23 970  EUR

Od zakresu 10–100 ton do zakresu 100–1 000 ton

7 827  EUR

5 870  EUR

Od zakresu 10–100 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

29 025  EUR

21 768  EUR

Od zakresu 100–1 000 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

21 198  EUR

15 898  EURTabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 10–100 ton

1 908  EUR

1 431  EUR

1 027  EUR

770  EUR

147  EUR

110  EUR

Od zakresu 1–10 ton do zakresu 100–1 000 ton

6 995  EUR

5 246  EUR

3 767  EUR

2 825  EUR

538  EUR

404  EUR

Od zakresu 1–10 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

20 774  EUR

15 580  EUR

11 186  EUR

8 389  EUR

1 598  EUR

1 198  EUR

Od zakresu 10–100 ton do zakresu 100–1 000 ton

5 087  EUR

3 816  EUR

2 739  EUR

2 055  EUR

391  EUR

294  EUR

Od zakresu 10–100 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

18 866  EUR

14 150  EUR

10 159  EUR

7 619  EUR

1 451  EUR

1 088  EUR

Od zakresu 100–1 000 ton do zakresu powyżej 1 000  ton

13 779  EUR

10 334  EUR

7 419  EUR

5 564  EUR

1 060  EUR

795  EURTabela 3

Opłaty z tytułu innych aktualizacji

Rodzaj aktualizacji

Zmiana danych identyfikacyjnych rejestrującego pociągająca za sobą zmianę jego osobowości prawnej

1 631  EUR

Rodzaj aktualizacji

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Zmiana udzielonego dostępu do przedłożonych informacji:

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

4 892  EUR

3 669  EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 631  EUR

1 223  EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

4 892  EUR

3 669  EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

3 261  EUR

2 446  EUR

Nazwa handlowa substancji

1 631  EUR

1 223  EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 631  EUR

1 223  EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 631  EUR

1 223  EURTabela 4

Opłaty ulgowe dla MŚP z tytułu innych aktualizacji

Rodzaj aktualizacji

Średnie przedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Mikroprzedsiębiorstwo

Zmiana danych identyfikacyjnych rejestrującego pociągająca za sobą zmianę jego osobowości prawnej

1 060  EUR

571  EUR

82  EUR

Rodzaj aktualizacji

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Zmiana udzielonego dostępu do przedłożonych informacji:

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Nazwa handlowa substancji

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
ZAŁĄCZNIK IV

Opłaty z tytułu wniosków złożonych na mocy art. 10 lit. a) ppkt (xi) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006Tabela 1

Opłaty standardowe

Pozycje, dla których wnioskowana jest poufność

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

4 892  EUR

3 669  EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 631  EUR

1 223  EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

4 892  EUR

3 669  EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

3 261  EUR

2 446  EUR

Nazwa handlowa substancji

1 631  EUR

1 223  EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 631  EUR

1 223  EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 631  EUR

1 223  EURTabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

Pozycje, dla których wnioskowana jest poufność

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Nazwa handlowa substancji

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
ZAŁĄCZNIK V

Opłaty i należności z tytułu zgłoszeń PPORD przedłożonych na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006Tabela 1

Opłaty z tytułu zgłoszeń PPORD

Opłata standardowa

544  EUR

Opłata ulgowa dla średnich przedsiębiorstw

353  EUR

Opłata ulgowa dla małych przedsiębiorstw

190  EUR

Opłata ulgowa dla mikroprzedsiębiorstw

27  EURTabela 2

Należności z tytułu przedłużenia okresu zwolnienia PPORD

Należność standardowa

1 087  EUR

Należność ulgowa dla średnich przedsiębiorstw

707  EUR

Należność ulgowa dla małych przedsiębiorstw

380  EUR

Należność ulgowa dla mikroprzedsiębiorstw

54  EUR

▼M4
ZAŁĄCZNIK VI

Opłaty z tytułu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na mocy art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006Tabela 1

Opłaty standardowe

Opłata podstawowa

54 100 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

10 820 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

48 690 EURTabela 2

Opłaty ulgowe dla średnich przedsiębiorstw

Opłata podstawowa

40 575 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

8 115 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

36 518 EURTabela 3

Opłaty ulgowe dla małych przedsiębiorstw

Opłata podstawowa

24 345 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

4 869 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

21 911 EURTabela 4

Opłaty ulgowe dla mikroprzedsiębiorstw

Opłata podstawowa

5 410 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

1 082 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

4 869 EUR
ZAŁĄCZNIK VII

Należności z tytułu przeglądu zezwolenia na mocy art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006Tabela 1

Należności standardowe

Należność podstawowa

54 100 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

10 820 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

48 690 EURTabela 2

Należności ulgowe dla średnich przedsiębiorstw

Należność podstawowa

40 575 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

8 115 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

36 518 EURTabela 3

Należności ulgowe dla małych przedsiębiorstw

Należność podstawowa

24 345 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

4 869 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

21 911 EURTabela 4

Należności ulgowe dla mikroprzedsiębiorstw

Należność podstawowa

5 410 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

1 082 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

4 869 EUR

▼M3
ZAŁĄCZNIK VIII

Opłaty z tytułu odwołań wniesionych na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006Tabela 1

Opłaty standardowe

Odwołanie od decyzji podjętej na mocy:

Opłata

Artykuł 9 lub 20 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

2 392  EUR

Artykuł 27 lub 30 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

4 783  EUR

Artykuł 51 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

7 175  EURTabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

Odwołanie od decyzji podjętej na mocy:

Opłata

Artykuł 9 lub 20 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 794  EUR

Artykuł 27 lub 30 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

3 587  EUR

Artykuł 51 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

5 381  EUR