EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1235

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1235 z dnia 12 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 o przepisy dotyczące wniosków o rejestrację oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, zmian w specyfikacji produktu, cofnięcia rejestracji i rejestru

C/2021/2837

Dz.U. L 270 z 29/07/2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1235/oj

29.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1235

z dnia 12 maja 2021 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 o przepisy dotyczące wniosków o rejestrację oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, zmian w specyfikacji produktu, cofnięcia rejestracji i rejestru

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) 2019/787 uchylono i zastąpiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 (2). W rozdziale III rozporządzenia (UE) 2019/787 ustanowiono przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych w sektorze napojów spirytusowych i uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych w tym zakresie. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku napojów spirytusowych w nowych ramach prawnych, a w szczególności uprościć i zracjonalizować funkcjonowanie systemu oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, niektóre przepisy należy przyjąć w drodze takich aktów. W szczególności niniejsze rozporządzenie i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1236 (3) powinny zastąpić część przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 716/2013 (4), które w związku z tym należy uchylić.

(2)

Aby ułatwić Komisji rozpatrywanie wniosków i przekazać zainteresowanym stronom pełne informacje w ramach procedury sprzeciwu, w przypadku gdy specyfikacja produktu zawiera szczególne wymogi dotyczące pakowania, jednolity dokument włączony do wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego powinien zawierać streszczenie uzasadnienia wskazujące, dlaczego pakowanie musi odbywać się na określonym obszarze geograficznym w celu zagwarantowania jakości, zapewnienia pochodzenia lub kontroli napoju spirytusowego.

(3)

W celu zachowania spójności procedury oraz w celu ułatwienia rozpatrywania wniosków przez Komisję państwo członkowskie powinno zagwarantować, że jednolity dokument jest wiernym streszczeniem specyfikacji produktu, na którym Komisja może się opierać przy ocenie wniosku i na którym inne państwa członkowskie i zainteresowane strony mogą się opierać w celu egzekwowania przepisów dotyczących oznaczenia geograficznego. Z tych samych powodów odesłanie do publikacji specyfikacji produktu zawarte w dokumentacji wniosku przedłożonej Komisji przez państwa członkowskie powinno składać się z elektronicznego odesłania do specyfikacji produktu opublikowanej zgodnie z systemem administracyjnym danego państwa członkowskiego.

(4)

Aby ułatwić zarządzanie wnioskami o objęcie ochroną, o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii lub o cofnięcie rejestracji oraz aby przyspieszyć rozpatrywanie tych dokumentów, należy określić informacje, które wnioskodawca musi przedstawić, aby takie wnioski można było uznać za dopuszczalne.

(5)

Aby pokonać tymczasowe trudności i w dłuższej perspektywie zapewnić przestrzeganie specyfikacji produktu przez wszystkich producentów, państwom członkowskim należy umożliwić przyznawanie producentom okresów przejściowych, nie dłuższych niż 10 lat, na dostosowanie się do zmian niektórych przepisów dotyczących specyfikacji produktu.

(6)

Komisja jest odpowiedzialna za zatwierdzanie zmian na poziomie Unii w specyfikacji produktu, natomiast zmiany standardowe są zatwierdzane przez państwa członkowskie lub odpowiedzialną osobę lub organ w państwie trzecim. Aby zapewnić skuteczność procedury, jeżeli wniosek o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii zawiera również zmiany standardowe, te zmiany standardowe należy uznać za nieistniejące i nie należy ich uznawać za zatwierdzone w kontekście zmiany na poziomie Unii.

(7)

Należy ustanowić procedurę zatwierdzania zmian standardowych i zmian tymczasowych, aby umożliwić państwom członkowskim przeprowadzenie odpowiedniej oceny wniosków oraz aby zagwarantować spójne podejście we wszystkich państwach członkowskich. Dokładność i kompletność oceny dokonywanej przez państwa członkowskie powinna odpowiadać dokładności i kompletności wymaganej w procesie oceny w ramach procedury dotyczącej wniosków o rejestrację oznaczenia geograficznego.

(8)

Konieczne jest ustanowienie przepisów w celu zapewnienia koordynacji między procedurami dotyczącymi zmian w specyfikacji produktu w przypadkach, gdy wnioski dotyczące zmiany na poziomie Unii i zmiany standardowej są rozpatrywane w tym samym czasie, odpowiednio, przez Komisję i właściwy organ państwa członkowskiego. Ponieważ oba wnioski dotyczą zmiany w tej samej specyfikacji produktu, lecz są objęte dwiema różnymi równoległymi procedurami mającymi inny harmonogram, należy ustanowić przepisy, które pozwolą uniknąć niespójności.

(9)

Należy uzupełnić przepisy dotyczące cofnięcia rejestracji oznaczenia geograficznego w celu wyjaśnienia, że do osób prawnych, które mogą mieć uzasadniony interes w złożeniu wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 32 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2019/787, należą także państwa członkowskie, oraz w celu określenia dokładnych odesłań do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym dokonuje się publikacji.

(10)

Aby zapewnić przejrzystość i jednolite podejście we wszystkich państwach członkowskich, konieczne jest ustanowienie elektronicznego rejestru oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) 2019/787 („rejestru”), oraz przyjęcie dalszych przepisów dotyczących treści i formy rejestru. W szczególności, ponieważ dokumenty dotyczące każdej zarejestrowanej nazwy, które są dostępne lub mają być udostępnione, różnią się w zależności od przepisów, na podstawie których dana nazwa została objęta ochroną, wymogi dotyczące tych dokumentów należy odpowiednio dostosować. Aby umożliwić określenie dat pierwszeństwa dotyczących innych praw własności intelektualnej, w rejestrze należy podać datę złożenia wniosku o rejestrację oraz datę publikacji aktu prawnego chroniącego oznaczenie geograficzne i odesłanie do tego aktu prawnego. Rejestr powinien być elektroniczną bazą danych zarządzaną w ramach systemów cyfrowych udostępnianych przez Komisję i powinien być publicznie dostępny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

Przepis wstępny

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy uzupełniające rozporządzenie (UE) 2019/787 w odniesieniu do oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, dotyczące w szczególności:

a)

wniosków o rejestrację;

b)

zmian w specyfikacji produktu;

c)

cofnięcia rejestracji;

d)

rejestru oznaczeń geograficznych.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

SEKCJA 1

WNIOSEK O REJESTRACJĘ

Artykuł 2

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 41 ust. 1 lit. a) rozp. 2019/787) Dodatkowe wymogi dotyczące jednolitego dokumentu

Jeżeli jednolity dokument, o którym mowa w art. 23 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2019/787, zawiera szczegółowe wymogi dotyczące pakowania, dołącza się również streszczenie uzasadnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 akapit drugi powyższego rozporządzenia.

Artykuł 3

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 41 ust. 1 lit. a) rozp. 2019/787) Dokumentacja wniosku państwa członkowskiego

Składając do Komisji dokumentację wniosku zgodnie z art. 24 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2019/787 zainteresowane państwo członkowskie poświadcza, że jednolity dokument, o którym mowa w art. 23 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2019/787, stanowi wierne streszczenie specyfikacji produktu. Państwo członkowskie jest odpowiedzialne za wszelkie istotne rozbieżności między jednolitym dokumentem a specyfikacją produktu. Dokumentacja wniosku zawiera elektroniczne odesłanie do publikacji specyfikacji produktu.

Artykuł 4

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 41 ust. 1 lit. b) rozp. 2019/787) Dopuszczalność wniosku

1.   Wniosek o rejestrację uznaje się za dopuszczalny, jeżeli został złożony zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2019/787 i przekazany Komisji zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1236, wraz z jednolitym dokumentem sporządzonym zgodnie z art. 3 powyższego rozporządzenia wykonawczego, oraz jeżeli jest kompletny.

Wniosek o rejestrację uznaje się za kompletny, jeżeli jest zgodny z art. 22 i 23 rozporządzenia (UE) 2019/787 oraz z art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku gdy Komisja uzna, że wniosek nie jest dopuszczalny, informuje ona organy zainteresowanego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub wnioskodawcę mającego siedzibę w państwie trzecim o przyczynach uznania wniosku za niedopuszczalny.

Artykuł 5

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 41 ust. 1 lit. b) rozp. 2019/787) Krajowy okres przejściowy

1.   Aby pokonać tymczasowe trudności w osiągnięciu długoterminowego celu, jakim jest zapewnienie przestrzegania specyfikacji produktu przez wszystkich producentów na danym obszarze, państwo członkowskie może przyznać okres przejściowy, pod warunkiem że dane podmioty wprowadzały przedmiotowy napój spirytusowy do obrotu w sposób zgodny z prawem, stosując dane nazwy nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat przed złożeniem wniosku do organów danego państwa członkowskiego, oraz że kwestię tymczasowych trudności poruszono podczas krajowej procedury sprzeciwu, o której mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2019/787.

Okres przejściowy rozpoczyna się w dniu przedłożenia Komisji dokumentacji wniosku i jest jak najkrótszy. Czas trwania okresu przejściowego nie przekracza 10 lat.

2.   Akapit pierwszy stosuje się odpowiednio do oznaczenia geograficznego odnoszącego się do obszaru geograficznego położonego w państwie trzecim, z wyjątkiem krajowej procedury sprzeciwu.

3.   Okres przejściowy, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się w dokumentacji wniosku przedłożonej Komisji zgodnie z art. 24 ust. 7 lub ust. 8 rozporządzenia (UE) 2019/787.

SEKCJA 2

ZMIANY W SPECYFIKACJI PRODUKTU

Artykuł 6

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 41 ust. 2 rozp. 2019/787) Wnioski o zmiany na poziomie Unii w specyfikacjach produktów

Do celów art. 31 rozporządzenia (UE) 2019/787 wniosek o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu zawiera wyłącznie zmiany na poziomie Unii. Jeżeli wniosek o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii obejmuje również zmiany standardowe lub tymczasowe, procedura dotycząca zmian na poziomie Unii ma zastosowanie jedynie do zmiany na poziomie Unii. Uwzględnione we wniosku zmiany standardowe lub tymczasowe uznaje się za niezgłoszone.

Artykuł 7

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 41 ust. 2 rozp. 2019/787) Dopuszczalność wniosków o zatwierdzenie zmian na poziomie Unii

1.   Wnioski o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu uznaje się za dopuszczalne, jeżeli są one składane zgodnie z art. 31 rozporządzenia (UE) 2019/787 i przekazywane Komisji zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1236 oraz jeżeli są zgodne z art. 7 wspomnianego rozporządzenia wykonawczego.

Zatwierdzenie przez Komisję wniosku o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu obejmuje wyłącznie zmiany na poziomie Unii określone w samym wniosku.

2.   W przypadku gdy Komisja uzna, że wniosek nie jest dopuszczalny, informuje ona organy zainteresowanego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub wnioskodawcę mającego siedzibę w państwie trzecim o przyczynach uznania wniosku za niedopuszczalny.

Artykuł 8

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 41 ust. 2 rozp. 2019/787) Zmiany standardowe w specyfikacji produktu

1.   Do celów art. 31 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2019/787 wnioski o zatwierdzenie zmiany standardowej w specyfikacji produktu składa się do organów państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się obszar geograficzny danego produktu. Wnioskodawcy muszą spełnić warunki określone w art. 24 ust. 1, 2 lub 3 rozporządzenia (UE) 2019/787. Jeżeli wniosek o zatwierdzenie zmiany standardowej w specyfikacji produktu nie pochodzi od wnioskodawcy, który złożył wniosek o objęcie ochroną nazwy lub nazw, do których odnosi się specyfikacja produktu, państwo członkowskie umożliwia temu wnioskodawcy przedstawienie uwag na temat wniosku, jeżeli wnioskodawca ten nadal istnieje.

Wniosek o zatwierdzenie zmiany standardowej zawiera opis zmian standardowych i wykazuje, że proponowane zmiany kwalifikują się jako standardowe zgodnie z art. 31 rozporządzenia (UE) 2019/787. Należy dołączyć streszczenie powodów, które sprawiają, że dane zmiany są konieczne.

2.   Jeżeli państwo członkowskie uznaje, że spełniono wymagania określone w rozporządzeniu (UE) 2019/787 i w przepisach przyjętych na podstawie tego rozporządzenia, może ono zatwierdzić zmianę standardową. Decyzja o zatwierdzeniu zawiera zmienioną skonsolidowaną specyfikację produktu oraz, w stosownych przypadkach, zmieniony skonsolidowany jednolity dokument.

Decyzję o zatwierdzeniu podaje się do wiadomości publicznej. Zatwierdzona zmiana standardowa ma zastosowanie w danym państwie członkowskim od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu została podana do wiadomości publicznej. Państwo członkowskie powiadamia Komisję o zatwierdzonych zmianach standardowych nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym podano do wiadomości publicznej krajową decyzję o ich zatwierdzeniu. Państwo członkowskie bez zbędnej zwłoki powiadamia Komisję o wszelkich prawomocnych orzeczeniach krajowych unieważniających decyzję zatwierdzającą zmianę standardową.

3.   Powiadomienie o decyzjach zatwierdzających zmiany standardowe dotyczące napojów spirytusowych pochodzących z państw trzecich przekazuje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem organów danego państwa trzeciego, grupa składająca wniosek mającą uzasadniony interes, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym odpowiednia decyzja została podana do wiadomości publicznej.

4.   Powiadomienie Komisji o zatwierdzonej zmianie standardowej uznaje się za należyte, jeżeli jest zgodne z art. 8 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1236.

5.   W przypadku gdy zmiana standardowa pociąga za sobą zmianę jednolitego dokumentu, Komisja publikuje opis zmiany standardowej oraz zmieniony jednolity dokument w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym otrzymała powiadomienie o tej zmianie standardowej.

W przypadku gdy zmiana standardowa nie pociąga za sobą zmiany jednolitego dokumentu, Komisja podaje do wiadomości publicznej opis zmiany standardowej za pośrednictwem systemów cyfrowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1236, w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym otrzymała powiadomienie o danej zmianie standardowej.

Za treść powiadomienia o zmianie standardowej odpowiedzialny jest powiadamiający.

6.   Zmiany standardowe mają zastosowanie na terytorium Unii od dnia, w którym zostały opublikowane zgodnie z ust. 5 akapit pierwszy lub od dnia, w którym zostały podane do wiadomości publicznej zgodnie z ust. 5 akapit drugi.

7.   Jeżeli obszar geograficzny obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie, dane państwa członkowskie stosują procedurę dotyczącą zmiany standardowej oddzielnie dla części obszaru, która znajduje się na ich terytorium. Zmiana standardowa ma zastosowanie na terytorium zainteresowanych państw członkowskich dopiero po wejściu w życie ostatniej krajowej decyzji zatwierdzającej. Państwo członkowskie, które jako ostatnie zatwierdza zmianę standardową, przesyła Komisji odpowiednie powiadomienie nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym jego decyzja o zatwierdzeniu została podana do wiadomości publicznej.

Jeżeli co najmniej jedno z państw członkowskich nie przyjmie krajowej decyzji o zatwierdzeniu, o której mowa w akapicie pierwszym, każde z zainteresowanych państw członkowskich może złożyć dany wniosek w ramach procedury dotyczącej zmiany na poziomie Unii.

8.   Ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy część danego obszaru geograficznego znajduje się na terytorium państwa trzeciego.

Artykuł 9

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 41 ust. 2 rozp. 2019/787) Związek między zmianą na poziomie Unii a zmianą standardową

1.   Jeśli zmiana standardowa pociągająca za sobą zmianę jednolitego dokumentu zostaje zatwierdzona w trakcie rozpatrywania wniosku o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii, dane państwo członkowskie odpowiednio aktualizuje jednolity dokument zawarty we wniosku o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii. Jeżeli rozpatrywana zmiana na poziomie Unii została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C), w celu zgłoszenia sprzeciwu, zaktualizowaną wersję jednolitego dokumentu należy opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L, jako załącznik do rozporządzenia wykonawczego w sprawie zatwierdzenia zmiany na poziomie Unii.

2.   Jeżeli zmieniona wersja jednolitego dokumentu zawarta we wniosku o wprowadzenie zmiany standardowej zatwierdzonym na poziomie krajowym nie uwzględnia najnowszych zmian na poziomie Unii, które zostały zatwierdzone, zmiana standardowa nie jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwo członkowskie, które zatwierdziło tę zmianę standardową, przesyła Komisji skonsolidowaną wersję jednolitego dokumentu uwzględniającą zarówno zmiany na poziomie Unii, jak i zmiany standardowe, w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 10

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 41 ust. 2 rozp. 2019/787) Zmiany tymczasowe w specyfikacji produktu

1.   Zmiany tymczasowe w specyfikacji produktu są zatwierdzane i podawane do wiadomości publicznej przez państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się obszar geograficzny danego produktu. Powiadomienie o zmianach tymczasowych przekazuje się Komisji wraz z powodami uzasadniającymi te zmiany nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym podano do wiadomości publicznej krajową decyzję o ich zatwierdzeniu. Zmiana tymczasowa ma zastosowanie w danym państwie członkowskim od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu została podana do wiadomości publicznej.

2.   W przypadku gdy obszar geograficzny obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie, w danych państwach członkowskich procedura zmiany tymczasowej ma zastosowanie oddzielnie do części obszaru, która znajduje się na ich terytorium.

3.   Powiadomienie o zmianach tymczasowych dotyczących napojów spirytusowych pochodzących z państw trzecich, wraz z powodami je uzasadniającymi, przekazuje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem organów danego państwa trzeciego, grupa składająca wniosek mająca uzasadniony interes, nie później niż w terminie jednego miesiąca od zatwierdzenia tych zmian tymczasowych.

4.   Powiadomienie Komisji o zatwierdzonej zmianie tymczasowej uznaje się za należyte, jeżeli jest ono zgodne z art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1236.

5.   Komisja podaje do wiadomości publicznej powiadomienie o zmianie standardowej za pośrednictwem systemów cyfrowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1236, w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym otrzymała powiadomienie o danej zmianie standardowej. Zmiana tymczasowa ma zastosowanie na terytorium Unii od dnia, w którym została podana do wiadomości publicznej przez Komisję.

Za treść powiadomienia o zmianie standardowej odpowiedzialny jest powiadamiający.

SEKCJA 3

COFNIĘCIE REJESTRACJI OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO

Artykuł 11

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 41 ust. 1 lit. b) rozp. 2019/787) Procedura cofnięcia rejestracji

1.   Do celów art. 32 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2019/787 państwa członkowskie mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o cofnięcie rejestracji oznaczenia geograficznego.

2.   Komisja publikuje wnioski o cofnięcie rejestracji złożone zgodnie z art. 32 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2019/787 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C.

Artykuł 12

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 41 ust. 1 lit. b) rozp. 2019/787) Dopuszczalność wniosków o cofnięcie rejestracji

1.   Do celów art. 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2019/787 wniosek o cofnięcie rejestracji uznaje się za dopuszczalny, jeżeli:

a)

jest zgodny z wymogami określonymi w art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1236; oraz

b)

w przypadku wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/787, opiera się on na podstawach, o których mowa w akapicie pierwszym powyższego przepisu.

2.   W przypadku gdy Komisja uzna, że wniosek o cofnięcie rejestracji nie jest dopuszczalny, informuje organy państwa członkowskiego, organy państwa trzeciego lub osobę fizyczną lub prawną, która złożyła wniosek, o przyczynach uznania wniosku za niedopuszczalny.

3.   Uzasadnione oświadczenia o sprzeciwie dotyczące wniosków o cofnięcie rejestracji są dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy wykazują, że dana zainteresowana osoba wykorzystuje zarejestrowaną nazwę do celów handlowych.

SEKCJA 4

REJESTR

Artykuł 13

(Przekazane uprawnienia na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 rozp. 2019/787) Rejestr

1.   Ustanawia się elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) 2019/787 („rejestr”). Opiera się on na systemach cyfrowych zarządzanych przez Komisję i jest dostępny publicznie.

2.   Z chwilą wejścia w życie aktu prawnego obejmującego ochroną nazwę danego oznaczenia geograficznego Komisja wprowadza do rejestru następujące dane:

a)

nazwa lub nazwy, które mają być chronione jako oznaczenie geograficzne, w tym, w stosownych przypadkach, ich transkrypcje lub transliteracje w alfabecie łacińskim. Nazwy, transkrypcje i transliteracje zapisuje się jako nazwy alternatywne, oddzielone spacją, ukośnikiem i drugą spacją;

b)

kategoria napoju spirytusowego;

c)

numer dokumentacji;

d)

rodzaj „oznaczenia geograficznego”;

e)

nazwa państwa lub państw pochodzenia;

f)

data złożenia wniosku i odesłanie do aktu prawnego obejmującego nazwę ochroną:

(i)

w przypadku oznaczeń geograficznych zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/787 lub rozporządzeniem (WE) nr 110/2008, z wyjątkiem uznanych oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, data rozpoczęcia stosowania i elektroniczne odesłanie do instrumentów chroniących nazwę na poziomie Unii;

(ii)

w przypadku uznanych oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, data publikacji instrumentu, którym po raz pierwszy objęto ochroną dane oznaczenie geograficzne na poziomie Unii, oraz elektroniczne odesłanie do tego instrumentu;

g)

elektroniczne odesłanie lub odesłania do instrumentu prawnego lub instrumentów prawnych dotyczących oznaczenia geograficznego, przyjętych w następstwie aktów prawnych, o których mowa w lit. f);

h)

odesłania do jednolitego dokumentu, głównych specyfikacji dokumentacji technicznej, specyfikacji produktu lub dokumentacji technicznej, jeżeli są dostępne, jak następuje:

(i)

w przypadku oznaczeń geograficznych zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/787 – elektroniczne odesłanie do jednolitego dokumentu, w tym elektroniczne odesłanie do specyfikacji produktu. W przypadku gdy obszar geograficzny znajduje się na terytorium państwa trzeciego – elektroniczne odesłanie do jednolitego dokumentu, w tym odesłanie do publikacji specyfikacji produktu;

(ii)

w przypadku oznaczeń geograficznych zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008 – elektroniczne odesłanie do głównych specyfikacji dokumentacji technicznej;

(iii)

w przypadku uznanych oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 – dokumentacja techniczna.

3.   W przypadku zatwierdzenia przez Komisję zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu lub w przypadku otrzymania przez Komisję powiadomienia o zatwierdzonej zmianie standardowej w specyfikacji produktu, która wiąże się ze zmianą informacji zapisanych w rejestrze, Komisja rejestruje nowe dane ze skutkiem od dnia rozpoczęcia stosowania zmiany w Unii. Rejestrowane są również dane dotyczące zmian tymczasowych.

4.   W przypadku cofnięcia rejestracji danego oznaczenia geograficznego Komisja skreśla nazwę z rejestru od dnia, w którym odpowiedni akt wykonawczy na podstawie art. 32 rozporządzenia (UE) 2019/787 staje się skuteczny, i zachowuje zapis dotyczący cofnięcia rejestracji.

5.   Oznaczenia geograficzne chronione rozporządzeniami wykonawczymi przyjętymi między dniem 8 czerwca 2019 r. a datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia wpisuje się do rejestru.

6.   Komisja przechowuje dokumentację związaną z rejestracją oznaczenia geograficznego w formie cyfrowej lub papierowej przez okres ważności oznaczenia geograficznego, a w przypadku cofnięcia rejestracji – przez kolejnych 10 lat.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

Artykuł 14

Uchylenie

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 716/2013 traci moc.

Artykuł 15

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 maja 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1236 z dnia 12 maja 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w odniesieniu do wniosków o rejestrację oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, procedury sprzeciwu, zmian w specyfikacji produktu, cofnięcia rejestracji, stosowania symbolu i kontroli (zob. s. 10 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.: ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. L 201 z 26.7.2013, s. 21).


Top