EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0124

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/124 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2021/3)

OJ L 38, 3.2.2021, p. 93–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/124/oj

3.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/93


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2021/124

z dnia 29 stycznia 2021 r.

zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2021/3)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 1 tiret drugie oraz art. 34 ust. 1 tiret drugie,

uwzględniając wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2014/60) (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 1 ust. 4 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) Rada Prezesów EBC może w dowolnym czasie zmieniać narzędzia, instrumenty, wymogi, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

(2)

W dniu 22 lipca 2019 r., wykonując swoje zadanie utrzymywania stabilności cen oraz w celu utrzymania korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych i wsparcia akomodacyjnego nastawienia w polityce pieniężnej, Rada Prezesów przyjęła decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21) (2). Decyzja ta przewiduje przeprowadzenie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III) w okresie od września 2019 r. do marca 2021 r.

(3)

W dniu 12 marca 2020 r., w celu wsparcia kredytowania podmiotów najbardziej dotkniętych rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej koronawirusem (COVID-19), w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, Rada Prezesów podjęła decyzję o zmianie niektórych kluczowych parametrów TLTRO-III. Ponadto w dniu 30 kwietnia 2020 r., w celu dalszego wsparcia akcji kredytowej na rzecz gospodarstw domowych i firm w obliczu istniejących zaburzeń gospodarczych i zwiększonej niepewności, Rada Prezesów zdecydowała o wprowadzeniu dodatkowych zmian tych parametrów. Zmiany te zostały wdrożone decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/407 (EBC/2020/13) (3) oraz decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/614 (EBC/2020/25) (4).

(4)

W dniu 10 grudnia 2020 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o przyjęciu dodatkowych środków polityki pieniężnej mających przyczynić się do utrzymania korzystnych warunków finansowania w okresie pandemii, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do wszystkich sektorów gospodarki i aktywność gospodarczą oraz chroniąc stabilność cen w średnim okresie. W ramach tych środków Rada Prezesów podjęła decyzję o dalszej modyfikacji warunków TLTRO-III. W szczególności Rada Prezesów podjęła decyzję o przedłużeniu okresu, w którym obowiązywać będą znacznie korzystniejsze warunki, do czerwca 2022 r., o przeprowadzeniu trzech dodatkowych operacji między czerwcem a grudniem 2021 r. oraz o zwiększeniu całkowitej kwoty, jaką kontrahenci Eurosystemu będą mogli pożyczyć w ramach TLTRO-III z 50 % do 55 % posiadanych przez nich kwalifikowanych kredytów. Aby zachęcić banki do utrzymania obecnego poziomu akcji kredytowej, Rada Prezesów zdecydowała również, że przedłużenie korzystniejszych warunków dotyczących TLTRO-III do czerwca 2022 r. zostanie zaoferowane wyłącznie bankom, które osiągną nowy docelowy poziom udzielonych kredytów.

(5)

Rada Prezesów uważa, że pełen zakres środków przyjętych 10 grudnia 2020 r. jest konieczny i proporcjonalny, aby przeciwdziałać poważnym zagrożeniom dla stabilności cen, mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i perspektyw gospodarczych w strefie euro, które wynikają z utrzymujących się poważnych zagrożeń pandemicznych. Rada Prezesów jest nadal zdania, że modyfikacja niektórych parametrów TLTRO-III odzwierciedlona w niniejszej decyzji stanowi zachętę dla instytucji kredytowych do utrzymania obecnego poziomu akcji kredytowej i pomoże zachować bardzo atrakcyjne warunki finansowania, które w ostatnich miesiącach sprzyjały przepływowi kredytów do gospodarki realnej, nawet w okresie napięć na rynkach. Rada Prezesów uważa również, że modyfikacja parametrów TLTRO-III jest najodpowiedniejszym narzędziem pomagającym instytucjom kredytowym w zabezpieczeniu płynności wymaganej do udzielania kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom na bardzo korzystnych warunkach w okresie pandemii, w celu realizacji mandatu Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego stabilności cen. Rada jest nadal gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje, żeby sprawić – w zgodzie z zadeklarowanym dążeniem do symetrii – że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziomu.

(6)

Aby umożliwić przejście od niespłaconych TLTRO-III do nowo ogłoszonych dodatkowych operacji od września 2021 r., terminy powiadomienia o przedterminowej spłacie zostały przesunięte o tydzień, tak aby kwoty podlegające spłacie w ramach procedury dobrowolnej przedterminowej spłaty mogły zostać uwzględnione przy obliczaniu limitów oferty.

(7)

Instytucje kredytowe prowadzące grupy TLTRO-III zamierzające uczestniczyć w siódmym TLTRO-III mają bardzo krótki termin na składanie wniosków o uznanie grupy lub zmianę istniejącej grupy. Z tego powodu zmiany parametrów uczestnictwa grupowego wprowadzone niniejszą decyzją muszą zostać jak najszybciej podane do wiadomości instytucji kredytowych. W związku z tym niniejsza decyzja powinna wejść w życie niezwłocznie.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W decyzji (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1)

»referencyjna kwota kredytów netto« – kwotę netto kwalifikowanych kredytów, jaką uczestnik musi przekroczyć w drugim okresie referencyjnym, w specjalnym okresie referencyjnym lub w dodatkowym specjalnym okresie referencyjnym w celu zakwalifikowania się na stopę oprocentowania swojej pożyczki, która jest niższa niż stopa pierwotnie zastosowana i która podlega obliczeniu zgodnie z zasadami i szczegółowymi postanowieniami określonymi, odpowiednio, w art. 4 i art. 5 oraz w załączniku I;”;

b)

pkt 23) otrzymuje brzmienie:

„23)

»pozostały czas trwania operacji TLTRO-III« - okres od rozliczenia odpowiedniej TLTRO-III do dnia 23 czerwca 2020 r. oraz okres od dnia 24 czerwca 2022 r. do dnia jej zapadalności lub, w stosownych przypadkach, daty wcześniejszej spłaty, wyłączając w ten sposób okres specjalnej stopy procentowej oraz dodatkowy okres specjalnej stopy procentowej;”;

c)

dodaje się pkt 26), 27) i 28) w brzmieniu:

„26)

»dodatkowy okres specjalnej stopy procentowej« - okres od dnia 24 czerwca 2021 r. do dnia 23 czerwca 2022 r.;

27)

»dodatkowy specjalny okres referencyjny« – okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;

28)

»reorganizacja przedsiębiorstwa« - połączenie lub przejęcie z udziałem uczestnika lub członka grupy TLTRO-III i co najmniej jednej innej instytucji kredytowej, bądź też podział uczestnika lub członka grupy TLTRO-III, w tym podział wynikający z restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uczestnika lub jego likwidacji.”;

2)

w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Eurosystem przeprowadzi dziesięć operacji TLTRO-III zgodnie z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC.”;

3)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Instytucje mogą uczestniczyć w TLTRO-III indywidualnie, jeżeli są uprawnionymi kontrahentami operacji polityki pieniężnej Eurosystemu i znajdują się na liście MIF ustanowionej w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).”;

b)

w ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

każdy członek grupy TLTRO-III jest instytucją kredytową z siedzibą w państwie członkowskim, którego walutą jest euro, spełnia kryteria określone w art. 55 lit. a), b) i c) wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) oraz znajduje się na liście MIF ustanowionej w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).”;

c)

dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a.   W wyjątkowych przypadkach, gdy istnieją obiektywne powody, Rada Prezesów może podjąć decyzję o zezwoleniu instytucjom, które uczestniczyły już w TLTRO-III na zasadzie indywidualnej, na udział w przyszłych TLTRO-III na zasadzie grupowej poprzez utworzenie grupy TLTRO-III.”;

d)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   W przypadku gdy zmiany w składzie grupy TLTRO-III zostały zaakceptowane przez Radę Prezesów zgodnie z ust. 5, została utworzona nowa grupa TLTRO-III zgodnie z ust. 5a lub zaszły zmiany w składzie grupy TLTRO-III zgodnie z ust. 6, o ile Rada Prezesów nie zadecyduje inaczej, zastosowanie mają następujące zasady:

a)

w odniesieniu do zmian, do których zastosowanie ma ust. 5, ust. 5a, ust. 6 lit. b) lub ust. 6 lit. c), instytucja wiodąca może uczestniczyć w TLTRO-III na podstawie nowego składu swojej grupy TLTRO-III po uzyskaniu potwierdzenia od swojego KBC, że nowy skład grupy TLTRO-III został uznany; oraz

b)

instytucja, która przestała być członkiem grupy TLTRO-III, nie uczestniczy w dalszych TLTRO-III indywidualnie lub jako członek innej grupy TLTRO-III, chyba że złoży nowy wniosek o uczestnictwo zgodnie z ust. 1, 3 lub 6.”;

4)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Limit zadłużenia każdego uczestnika wynosi 55 % jego całkowitej niespłaconej kwoty pomniejszonej o kwoty uprzednio pożyczone przez tego uczestnika TLTRO-III na podstawie TLTRO-II zgodnie z decyzją (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) i niespłacone na dzień rozliczenia TLTRO-III, przy uwzględnieniu prawnie wiążących powiadomień dotyczących wcześniejszej spłaty dokonanych zgodnie z art. 6 decyzji (UE) 2016/810 (EBC/2016/10). Odpowiednie obliczenia techniczne są wskazane w załączniku I.”;

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Limit oferty każdego uczestnika dla każdej operacji TLTRO-III jest równy limitowi zadłużenia tego uczestnika pomniejszonemu o kwoty pożyczone na podstawie poprzednich TLTRO-III i powiększonemu o kwoty, które uczestnik spłacił w ramach procedury przedterminowej spłaty określonej w art. 5a lub powiadomił właściwy KBC w wiążący sposób o zamiarze spłaty w ramach procedury przedterminowej spłaty określonej w art. 5a. Tak obliczoną kwotę uważa się za górny limit oferty dla każdego uczestnika i stosuje się zasady dotyczące ofert przekraczających górny limit oferty określone w art. 36 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60). Odpowiednie obliczenia techniczne są wskazane w załączniku I.”;

5)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Stopa procentowa

1.   Stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach pierwszych siedmiu TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie specjalnego okresu referencyjnego nie jest niższa niż ich referencyjna kwota kredytów netto oraz których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest niższa niż ich referencyjna kwota kredytów netto, oblicza się - z zastrzeżeniem warunku określonego w art. 6 ust. 3a - w następujący sposób:

a)

w czasie okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych. Tak otrzymana stopa procentowa nie może być wyższa niż minus 100 punktów bazowych;

b)

w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest niższą wartością spośród: (i) średniej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz (ii) średniej stopie depozytu w banku centralnym w okresie obowiązywania odpowiedniej TLTRO-III; oraz

c)

w pozostałym czasie trwania operacji TLTRO-III stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III.

2.   Stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach pierwszych siedmiu TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie specjalnego okresu referencyjnego oraz dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest niższa niż ich referencyjna kwota kredytów netto, ale których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie drugiego okresu referencyjnego jest wyższa niż ich referencyjna kwota kredytów netto, oblicza się w następujący sposób:

a)

w okresie specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest niższą wartością spośród: (i) średniej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych; oraz (ii) stopy procentowej obliczonej na podstawie odchylenia od niespłaconej kwoty odniesienia zgodnie z lit. c);

b)

w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest niższą wartością spośród: (i) średniej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych; oraz (ii) stopy procentowej obliczonej na podstawie odchylenia od niespłaconej kwoty odniesienia zgodnie z lit. c); oraz

c)

w pozostałym czasie trwania operacji TLTRO-III stopa procentowa jest niższa od średniej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących w okresie trwania odpowiedniej TLTRO-III i może zejść do poziomu średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w okresie trwania odpowiedniej TLTRO-III, w zależności od odchylenia od niespłaconej kwoty odniesienia.

3.   Stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach pierwszych siedmiu TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie drugiego okresu referencyjnego, specjalnego okresu referencyjnego oraz dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest niższa niż ich referencyjna kwota kredytów netto, oblicza się w następujący sposób:

a)

w czasie okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych;

b)

w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych; oraz

c)

w pozostałym czasie trwania operacji TLTRO-III stopa procentowa jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie trwania danej TLTRO-III.

3a.   Niezależnie od przepisów ust. 1-3 stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach pierwszych siedmiu TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest co najmniej równa ich referencyjnej kwocie kredytów netto, oblicza się w następujący sposób, z zastrzeżeniem warunku określonego w art. 6 ust. 3b:

a)

w okresie do dnia 23 czerwca 2020 r. stopę procentową oblicza się zgodnie z ust. 1 lit. c), ust. 2 lit. c) lub ust. 3 lit. c), stosownie do okoliczności;

b)

w okresie specjalnej stopy procentowej stopę procentową oblicza się zgodnie z ust. 1 lit. a), ust. 2 lit. a) lub ust. 3 lit. a), stosownie do okoliczności;

c)

w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych. Tak otrzymana stopa procentowa nie może być wyższa niż minus 100 punktów bazowych; oraz

d)

w okresie po 23 czerwca 2022 r. stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III.

3b.   Stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach ósmej lub kolejnych TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest co najmniej równa ich referencyjnej kwocie kredytów netto, oblicza się w następujący sposób, z zastrzeżeniem warunku określonego w art. 6 ust. 3b:

a)

w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych. Tak otrzymana stopa procentowa nie może być wyższa niż minus 100 punktów bazowych; oraz

b)

w pozostałym czasie trwania operacji TLTRO-III stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III.

3c.   Stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach ósmej lub kolejnych TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest niższa niż ich referencyjnej kwocie kredytów netto, oblicza się w następujący sposób:

a)

w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych; oraz

b)

w pozostałym czasie trwania operacji TLTRO-III stopa procentowa jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie trwania danej TLTRO-III.

4.   Szczegółowe informacje dotyczące obliczania stopy procentowej zawarte są w załączniku I. Ostateczne stopy procentowe oraz dane dotyczące ich obliczenia podlegają przekazaniu uczestnikom zgodnie z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC.

5.   Odsetki są regulowane z dołu, odpowiednio, w momencie wymagalności danej operacji TLTRO-III lub w momencie wcześniejszej spłaty przewidzianej w art. 5a.

6.   Jeżeli w związku z zastosowaniem środków, którymi dysponuje KBC na podstawie postanowień umownych lub normatywnych, uczestnik jest zobowiązany do spłaty niespłaconych kwot wynikających z jednej z pierwszych siedmiu TLTRO-III przed przekazaniem temu uczestnikowi danych o odsetkach odnoszących się do drugiego i specjalnego okresu referencyjnego, stopa procentowa mająca zastosowanie do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach każdej z pierwszych siedmiu TLTRO-III i podlegających obowiązkowym spłatom, jest równa: a) w okresie specjalnej stopy procentowej – średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych; b) w okresie specjalnej stopy procentowej - średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych; oraz c) w pozostałym czasie trwania operacji TLTRO-III – średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w całym okresie trwania danej TLTRO-III do daty, w której KBC zażądał spłaty. Jeżeli taka spłata jest wymagana po przekazaniu uczestnikowi danych dotyczących odsetek za drugi i specjalny okres referencyjny, ale przed przekazaniem uczestnikowi danych dotyczących odsetek za dodatkowy specjalny okres referencyjny, stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych przez uczestnika w ramach każdej z pierwszych siedmiu TLTRO-III, które podlegają obowiązkowej spłacie, ustala się zgodnie z ust. 1–3. Jeżeli taka spłata jest wymagana po przekazaniu uczestnikowi danych dotyczących odsetek za dodatkowy specjalny okres referencyjny, stopę procentową mającą zastosowanie do wymaganych spłat kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach każdej z pierwszych siedmiu TLTRO-III ustala się zgodnie z ust. 1-3a.

Jeżeli w związku z zastosowaniem środków, którymi dysponuje KBC na podstawie postanowień umownych lub normatywnych, uczestnik jest zobowiązany do spłaty niespłaconych kwot wynikających z ósmej lub kolejnych TLTRO-III przed przekazaniem temu uczestnikowi danych dotyczących odsetek za dodatkowy specjalny okres odniesienia, stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych przez tego uczestnika na podstawie ósmej lub kolejnych TLTRO-III ustala się zgodnie z ust. 3c. Jeżeli taka spłata jest wymagana po przekazaniu uczestnikowi danych dotyczących odsetek za dodatkowy specjalny okres referencyjny, stopę procentową mającą zastosowanie do wymaganych spłat kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach ósmej lub kolejnych TLTRO-III ustala się zgodnie z ust. 3a i 3b.

7.   Jeżeli kontrahenci dobrowolnie spłacą wcześniejsze kwoty pożyczone w jednej z pierwszych siedmiu TLTRO-III zgodnie z art. 5a przed przekazaniem im danych dotyczących odsetek za dodatkowy specjalny okres referencyjny, stopę procentową dla dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej oblicza się zgodnie z ust. 1 lit. b), ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. b).”;

6)

w art. 5a wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W odniesieniu do pierwszych siedmiu TLTRO-III, od września 2021 r., począwszy od upływu okresu 12 miesięcy od rozliczenia danej operacji TLTRO-III, uczestnicy mają z częstotliwością kwartalną możliwość wypowiedzenia lub obniżenia kwoty danej TLTRO-III przed terminem wymagalności. W odniesieniu do ósmej lub kolejnych TLTRO-III uczestnicy mogą korzystać z tej opcji co kwartał, począwszy od czerwca 2022 r.”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W celu skorzystania z procedury wcześniejszej spłaty uczestnik zawiadamia odpowiedni KBC, że ma zamiar dokonać wcześniejszej spłaty w dacie wcześniejszej spłaty, z wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni przed tą datą.”;

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, staje się wiążące dla danego uczestnika na dwa tygodnie przed datą wcześniejszej spłaty, której dotyczy. Nierozliczenie przez uczestnika, w całości lub w części, kwoty należnej zgodnie z procedurą wcześniejszej spłaty do dnia wcześniejszej spłaty może skutkować nałożeniem kary finansowej. Mająca zastosowanie kara finansowa podlega obliczeniu zgodnie z załącznikiem VII do wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) i odpowiada karze finansowej mającej zastosowanie w przypadku niewykonania obowiązku zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia oraz rozrachunku kwoty przyznanej kontrahentowi w przypadku transakcji odwracalnych na potrzeby polityki pieniężnej. Nałożenie kary finansowej nie narusza prawa KBC do skorzystania ze środków przewidzianych na wypadek niewykonania zobowiązania, o których mowa w art. 166 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).”;

7)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Każdy uczestnik TLTRO-III przekazuje odpowiedniemu KBC następujące dane określone w formularzu sprawozdawczym zamieszczonym w załączniku II:

a)

referencyjna niespłacona kwota dla celów ustalenia limitu zadłużenia oraz limitów oferty, a także dane dotyczące pierwszego okresu referencyjnego dla celów ustalenia wartości odniesienia uczestnika (zwane dalej „pierwszym sprawozdaniem”);

b)

dane dotyczące (i) drugiego okresu referencyjnego oraz (ii) opcjonalnie, specjalnego okresu referencyjnego, dla celów ustalenia stóp procentowych mających zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach pierwszych siedmiu TLTRO-III (zwane dalej „drugim sprawozdaniem”); oraz

c)

dane dotyczące dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego dla celów ustalenia mających zastosowanie stóp procentowych (zwane dalej „trzecim sprawozdaniem”).

Niezależnie od poprzedniego zdania uczestnicy, którzy po raz pierwszy uczestniczą w ósmej lub kolejnych TLTRO-III, składają właściwemu KBC (i) pierwsze sprawozdanie oraz (ii) trzecie sprawozdanie.”;

b)

ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a.   Uczestnicy korzystający ze stóp procentowych określonych w art. 5 ust. 1 wykonują tę opcję odrębnie przekazując w drugim sprawozdaniu dane dotyczące specjalnego okresu referencyjnego, jak również wyniki oceny tych danych przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 6 ust. 6 lit. b). Jeżeli warunki te nie są spełnione, stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych przez uczestników oblicza się zgodnie z art. 5 ust. 2, art. 5 ust. 3 lub art. 5 ust. 3a. Nie stosuje się sankcji za nieprzekazanie danych dotyczących specjalnego okresu referencyjnego lub wyników oceny tych danych przez biegłego rewidenta.”;

c)

dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b.   Uczestnicy korzystający ze stóp procentowych określonych w art. 5 ust. 3a i 3b przekazują odrębnie w trzecim sprawozdaniu dane dotyczące dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego, jak również wyniki oceny tych danych przez biegłego rewidenta zgodnie z ust. 6 lit. bb). Jeżeli warunki te nie są spełnione, stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych przez uczestników oblicza się zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 5 ust. 3 i art. 5 ust. 3c.”;

d)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Każdy użytkownik zapewnia, aby jakość danych przekazanych na podstawie ust. 1 do 3b była poddana ocenie zewnętrznego biegłego rewidenta zgodnie z następującymi zasadami:

a)

ocena przez biegłego rewidenta pierwszego sprawozdania podlega przekazaniu odpowiedniemu KBC w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC;

b)

wyniki oceny przez biegłego rewidenta drugiego sprawozdania podlegają przekazaniu odpowiedniemu KBC w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC;

bb)

wyniki oceny przez biegłego rewidenta trzeciego sprawozdania podlegają przekazaniu odpowiedniemu KBC w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC;

c)

oceny biegłego rewidenta skupiają się na wymogach określonych w ust. 2, 3a, 3b i 4. W szczególności biegły rewident:

(i)

ocenia dokładność przekazanych danych, weryfikując, czy grupa kwalifikowanych kredytów uczestnika, w tym, w przypadku instytucji wiodącej, kwalifikowanych kredytów członków jej grupy TLTRO-III, odpowiada kryteriom kwalifikacji;

(ii)

sprawdza, czy przekazane dane odpowiadają wytycznym wskazanym w załączniku II oraz pojęciom wprowadzonym w rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33);

(iii)

sprawdza, czy przekazane dane są spójne z danymi zebranymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33);

(iv)

sprawdza, czy działają mechanizmy kontroli oraz procedury mające na celu weryfikację integralności, dokładności i spójności danych; oraz

(v)

w odniesieniu do pozycji uzupełniających zapewnia w drodze procedury atestacji, tj. procedury poświadczającej dokładność i istotność przekazywanych danych, aby samosekurytyzowane kwalifikowane kredyty uwzględnione w celu obliczenia referencyjnej niespłaconej kwoty uczestnika odpowiadały odpowiednim papierom wartościowym zabezpieczonym aktywami w 100 % zatrzymanym przez odpowiedniego uczestnika lub członka grupy TLTRO-III, który zainicjował samosekurytyzowane kwalifikowane kredyty.

W przypadku uczestnictwa w ramach grupy wyniki ocen biegłego rewidenta podlegają przekazaniu KBC innych członków grupy TLTRO-III. Na wniosek KBC uczestnika szczegółowe wyniki ocen przeprowadzonych zgodnie z niniejszym ustępem udostępnia się temu KBC oraz, w przypadku uczestnictwa w grupie, następnie przekazuje się KBC członków grupy;

d)

ocena biegłego rewidenta zawiera przynajmniej następujące elementy:

(i)

rodzaj zastosowanego postępowania audytowego;

(ii)

okres objęty badaniem;

(iii)

dokumentację poddaną analizie;

(iv)

opis metod zastosowanych przez biegłego rewidenta w celu wykonania zadań, o których mowa w lit. c);

(v)

tam gdzie to ma zastosowanie, identyfikatory (kody SPV lub LEI, w zależności od przypadku) każdego z podmiotów sekurytyzacyjnych posiadających samosekurytyzowane kwalifikowane kredyty, o których mowa w pkt (c)(v), a także kod MIF uczestnika lub członka grupy TLTRO-III, który zainicjował samosekurytyzowane kwalifikowane kredyty;

(vi)

ewentualne korekty dokonane po zastosowaniu metod opisanych w pkt (iv);

(vii)

potwierdzenie, że dane zawarte w formularzach sprawozdawczych są zgodne z informacjami zawartymi w wewnętrznych systemach uczestników; oraz

(viii)

końcowe wnioski lub ocenę końcową w związku z zewnętrznym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta.

Eurosystem może udzielić dalszych wskazówek dotyczących sposobu, w jaki przeprowadzona powinna być ocena biegłego rewidenta; w takim przypadku uczestnicy zapewniają, aby biegli rewidenci zastosowali się do takich wskazówek przy przeprowadzaniu oceny.”;

e)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku zmiany składu grupy TLTRO-III lub reorganizacji przedsiębiorstwa, która wpływa na zbiór kwalifikowanych kredytów uczestnika, przekazuje się zmienione pierwsze sprawozdanie zgodne z instrukcjami otrzymanymi od KBC uczestnika i następującymi zasadami:

a)

jeżeli zmiana składu grupy TLTRO-III lub reorganizacja przedsiębiorstwa nastąpi przed dniem 31 marca 2021 r., zmienione pierwsze sprawozdanie przedkłada się w terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC dla TLTRO-III po zmianie składu grupy TLTRO-III lub reorganizacji przedsiębiorstwa;

b)

w przypadku gdy zmiana składu grupy TLTRO-III lub reorganizacja przedsiębiorstwa nastąpi między dniem 1 kwietnia 2021 r. a terminem, w którym instytucja wiodąca występuje do swojego rodzimego KBC o zatwierdzenie zmiany składu grupy TLTRO-III, określonym dla ostatniej TLTRO-III w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC, zmienione pierwsze sprawozdanie przedkłada się w terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC dla TLTRO-III następującej po zmianie składu grupy TLTRO-III lub reorganizacji przedsiębiorstwa;

c)

w przypadku gdy zmiana składu grupy TLTRO-III lub reorganizacja przedsiębiorstwa nastąpi między terminem, w którym instytucja wiodąca występuje do swojego rodzimego KBC o zatwierdzenie zmiany składu grupy TLTRO-III, określonym dla ostatniej TLTRO-III w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC a dniem 31 grudnia 2021 r., zmienione pierwsze sprawozdanie przedkłada się w terminie przedłożenia wyników oceny pierwszego sprawozdania dokonanej przez biegłego rewidenta określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC dla uczestniczących po raz pierwszy w ósmej lub kolejnych TLTRO-III.

Odpowiedni KBC ocenia znaczenie zmiany i podejmuje odpowiednie działania. Działania takie obejmują wymóg spłaty pożyczonych kwot, które, biorąc pod uwagę zmianę w składzie grupy TLTRO-III lub reorganizację przedsiębiorstw, wykraczają poza odpowiedni limit zadłużenia. Dany uczestnik, którym może być podmiot nowo utworzony w wyniku reorganizacji przedsiębiorstwa, przekazuje wszelkie dodatkowe informacje żądane przez odpowiedni KBC w celu ułatwienia oceny znaczenia zmiany.”;

f)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.   Na zasadzie wyjątku od ust. 7 zmiana pierwszego sprawozdania nie jest wymagana, lecz odpowiedni wpływ na kwalifikowalne kredyty może być odnotowany jako korekta w drugim sprawozdaniu lub trzecim sprawozdaniu, jeżeli:

a)

reorganizacja przedsiębiorstwa dotyczy instytucji, które przed reorganizacją podlegały środkom nadzorczym lub środkom związanym z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją i środki te, co zostało potwierdzone przez właściwy KBC, de facto ograniczyły ich zdolność udzielania kredytów przez okres obejmujący co najmniej połowę drugiego okresu referencyjnego lub co najmniej połowę dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego;

b)

reorganizacja przedsiębiorstwa obejmuje przejęcie – albo przez uczestnika, albo członka grupy TLTRO-III – instytucji kredytowej, która nie jest ani uczestnikiem, ani członkiem grupy TLTRO-III, które zostało ukończone w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego; lub

c)

odpowiedni KBC oceni wpływ zmiany w składzie grupy lub reorganizacji przedsiębiorstwa jako niewymagający zmienionego pierwszego sprawozdania.

W przypadkach, o których mowa w lit. b) i c), uczestnicy mogą mimo wszystko zdecydować o zmianie pierwszego sprawozdania w celu uwzględnienia reorganizacji przedsiębiorstwa.”;

g)

dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a.   Uczestnicy zapewniają, aby jakość danych przedłożonych w skorygowanych pierwszych sprawozdaniach wymaganych zgodnie z ust. 7 była oceniana przez zewnętrznego biegłego rewidenta zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6. Taka ocena przez biegłego rewidenta podlega przekazaniu odpowiedniemu KBC w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC.”;

8)

art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Nieprzestrzeganie wymogów sprawozdawczych

1.   W przypadku nieprzekazania przez uczestnika sprawozdania lub niespełnienia wymogów dotyczących audytu, lub też w przypadku wykrycia błędów w przekazanych danych, stosuje się następujące zasady:

a)

w przypadku nieprzekazania przez uczestnika odpowiedniemu KBC pierwszego sprawozdania w odpowiednim terminie jego limit zadłużenia zostaje ustalony na zero;

b)

w przypadku nieprzekazania przez uczestnika odpowiedniemu KBC w terminie zgodnym z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC wyników oceny pierwszego sprawozdania dokonanej przez biegłego rewidenta uczestnik ten ma obowiązek spłacić wszystkie kwoty pozostające do spłaty pożyczone na podstawie TLTRO-III w dniu rozliczenia następnej podstawowej operacji refinansującej przy oprocentowaniu na poziomie średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w okresie trwania danej TLTRO-III do dnia rozrachunku spłaty, za wyjątkiem okresu specjalnej stopy procentowej oraz dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej, kiedy to zastosowanie ma średnia stopa podstawowych operacji refinansujących w każdym takim okresie minus 50 punktów bazowych;

c)

w przypadku nieprzekazania w terminie odpowiedniemu KBC przez uczestnika jednej z pierwszych siedmiu TLTRO-III danych dotyczących drugiego okresu referencyjnego zawartych w drugim sprawozdaniu, zastosowanie w stosunku do kwot pożyczonych przez tego uczestnika na podstawie TLTRO-III ma oprocentowanie na poziomie średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w okresie trwania danej TLTRO-III, za wyjątkiem okresu specjalnej stopy procentowej oraz dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej, kiedy to zastosowanie ma średnia stopa podstawowych operacji refinansujących w każdym takim okresie minus 50 punktów bazowych. Niezależnie od poprzedniego zdania, jeżeli uczestnik dostarczy jedynie dane dotyczące specjalnego okresu referencyjnego drugiego sprawozdania oraz ocenę biegłego rewidenta dotyczącą tych danych, a kwota netto kwalifikowanych kredytów uczestnika jest co najmniej równa jego referencyjnej kwocie kredytów netto, stopę procentową stosowaną do kwot pożyczonych przez uczestnika oblicza się zgodnie z art. 5 ust. 1 lub art. 5 ust. 3a, z zastrzeżeniem warunków określonych odpowiednio w art. 6 ust. 3a i art. 6 ust. 3b. Do czasu złożenia drugiego sprawozdania uczestnik podlega również karze pieniężnej w wysokości 500 EUR za dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości ' 15 000 EUR. Kara podlega kumulacji i nałożeniu po otrzymaniu przez odpowiedni KBC drugiego sprawozdania lub po osiągnięciu maksymalnej kwoty kary, jeżeli do tego czasu sprawozdanie nadal nie zostało otrzymane;

d)

w przypadku nieprzekazania odpowiedniemu KBC przez uczestnika jednej z pierwszych siedmiu TLTRO-III wyników badania biegłego rewidenta dotyczących drugiego okresu referencyjnego w drugim sprawozdaniu w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC, zastosowanie w stosunku do kwot pożyczonych przez tego uczestnika na podstawie TLTRO-III ma oprocentowanie na poziomie 10 punktów bazowych powyżej średniej stopy procentowej podstawowej operacji refinansującej za czas trwania każdej odpowiedniej operacji TLTRO-III, za wyjątkiem okresu specjalnej stopy procentowej oraz dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej, kiedy to zastosowanie ma średnia stopa podstawowych operacji refinansujących w każdym takim okresie minus 50 punktów bazowych. Niezależnie od poprzedniego zdania, jeżeli uczestnik dostarczy jedynie dane dotyczące specjalnego okresu referencyjnego drugiego sprawozdania oraz ocenę biegłego rewidenta dotyczącą tych danych, a kwota netto kwalifikowanych kredytów uczestnika jest co najmniej równa jego referencyjnej kwocie kredytów netto, stopę procentową stosowaną do kwot pożyczonych przez uczestnika oblicza się zgodnie z art. 5 ust. 1 lub art. 5 ust. 3a, z zastrzeżeniem warunków określonych odpowiednio w art. 6 ust. 3a i art. 6 ust. 3b;

e)

w przypadku nieprzekazania odpowiedniemu KBC przez uczestnika jednej z pierwszych siedmiu TLTRO-III danych dotyczących specjalnego okresu referencyjnego lub wyników badania biegłego rewidenta dotyczącego specjalnego okresu referencyjnego w drugim sprawozdaniu w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC, uznaje się, że kwota netto kwalifikowanych kredytów tego uczestnika w czasie specjalnego okresu referencyjnego jest niższa niż jego referencyjna kwota kredytów netto, w wyniku czego uczestnik ten nie może korzystać ze stopy procentowej określonej w art. 5 ust. 1;

f)

w przypadku nieprzekazania odpowiedniemu KBC przez uczestnika jednej z pierwszych siedmiu TLTRO-III trzeciego sprawozdania w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC, w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach tych TLTRO-III stosuje się stopę procentową obliczoną zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b), art. 5 ust. 2 lit. b) lub art. 5 ust. 3 lit. b), natomiast po upływie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej - stopę procentową obliczoną zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c), art. 5 ust. 2 lit. c) lub art. 5 ust. 3 lit. c). Jeżeli uczestnik ósmej lub kolejnych TLTRO-III nie udostępni właściwemu KBC trzeciego sprawozdania w odpowiednim terminie, stopę procentową dla kwot pożyczonych przez uczestnika w ramach tych TLTRO-III oblicza się zgodnie z art. 5 ust. 3c. W każdym z przypadków określonych w niniejszym punkcie uczestnik podlega również karze pieniężnej w wysokości 500 EUR za dzień zwłoki do momentu przedłożenia trzeciego sprawozdania, do maksymalnej wysokości 15 000 EUR. Kara podlega kumulacji i jest nakładana po otrzymaniu przez odpowiedni KBC trzeciego sprawozdania lub po osiągnięciu maksymalnej kwoty kary, jeżeli do tego czasu sprawozdanie nadal nie zostało otrzymane.

g)

Jeżeli uczestnik jednej z pierwszych siedmiu TLTRO-III nie udostępni właściwemu KBC wyników przeprowadzonej przez biegłego rewidenta oceny danych dotyczących trzeciego sprawozdania w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC, stopę procentową mającą zastosowanie w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej oraz po zakończeniu tego okresu aż do terminu zapadalności lub wcześniejszej spłaty oblicza się zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2 lub art. 5 ust. 3. Jeżeli uczestnik ósmej lub kolejnych TLTRO-III nie udostępni właściwemu KBC wyników przeprowadzonej przez biegłego rewidenta oceny danych dotyczących trzeciego sprawozdania w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC, stopę procentową mającą zastosowanie kwot pożyczonych przez tego uczestnika w tych TLTRO-III oblicza się zgodnie z art. 5 ust. 3c.

h)

w przypadku niezastosowania się przez uczestnika do innych wymogów przewidzianych w art. 6 ust. 6, ust. 7 lub ust. 8a, zastosowanie do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III ma oprocentowanie na poziomie średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w okresie trwania danej TLTRO-III, za wyjątkiem okresu specjalnej stopy procentowej oraz dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej, kiedy to zastosowanie ma średnia stopa podstawowych operacji refinansujących w każdym z tych okresów minus 50 punktów bazowych;

i)

w przypadku gdy uczestnik, w związku z badaniem, o którym mowa w art. 6 ust. 6 lub art. 6 ust. 8a albo w innych okolicznościach, wykryje błędy w danych przekazanych w sprawozdaniach, w tym dane niedokładne lub niepełne, informuje o tym odpowiedni KBC w najszybszym możliwym terminie. W przypadku gdy odpowiedni KBC zostanie poinformowany o takich błędach, nieścisłościach lub brakach lub w inny sposób wejdzie w posiadanie wiedzy o nich: (i) dany uczestnik ma obowiązek przekazania wszelkich dodatkowych informacji żądanych przez odpowiedni KBC w najszybszym możliwym terminie w celu ułatwienia oceny znaczenia danych błędów, nieścisłości lub braków; oraz (ii) odpowiedni KBC może powziąć odpowiednie działania, które mogą objąć ponowne obliczenie odpowiednich wartości, mogące z kolei wpłynąć na wysokość stopy procentowej mającej zastosowanie do kwot pożyczonych przez danego uczestnika na podstawie TLRO-III oraz nałożenie wymogu spłat pożyczonych kwot, które, z uwagi na błąd, nieścisłość lub brak, wykraczają poza limit zadłużenia danego uczestnika. Uczestnicy są zobowiązani wykazać, że wszelkie niedociągnięcia stwierdzone w trakcie badania, o którym mowa w art. 6 ust. 6 i art. 6 ust. 8a, zostały usunięte w danych przekazywanych KBC zgodnie z harmonogramem wymaganym przez właściwy KBC, a w przypadku stwierdzenia takich niedociągnięć przez biegłego rewidenta w ocenie drugiego sprawozdania lub trzeciego sprawozdania – w terminie umożliwiającym terminowe przekazanie danych dotyczących stóp procentowych przez właściwy KBC na podstawie odpowiednich danych zgodnie z orientacyjnym kalendarzem zamieszczonym na stronie internetowej EBC.

2.   Ustęp 1 nie uchybia sankcjom, które mogą być zastosowane zgodnie z decyzją EBC/2010/10 (*1) w związku z obowiązkami sprawozdawczymi określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).

3.   W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wymogi sprawozdawcze i związane z nimi sankcje w przypadku nieprzestrzegania przepisów określone w ust. 1 mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy uczestnik uczestniczy w TLTRO-III.

(*1)  Decyzja EBC/2010/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (Dz.U. L 226 z 28.8.2010, s. 48).”;"

9)   w załącznikach I i II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 stycznia 2021 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Christine LAGARDE

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3.

(2)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1311 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/21) (Dz.U. L 204 z 2.8.2019, s. 100).

(3)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/407 z dnia 16 marca 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2020/13) (Dz.U. L 80 z 17.3.2020, s. 23).

(4)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/614 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2020/25) (Dz.U. L 141 z 5.5.2020, s. 28).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do decyzji (UE) nr 2019/1311 (EBC/2019/21) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1 trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

„Limit zadłużenia jest równy 55 % referencyjnej niespłaconej kwoty w odniesieniu do uczestnika (*1) pomniejszonym o kwoty pożyczone przez tego uczestnika na podstawie ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących przeprowadzonych na mocy decyzji (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) (TLTRO-II) i niespłaconych na dzień rozliczenia danej TLTRO-III, lub też zero, jeśli kwota taka jest ujemna, tj.:

Image 1 dla k = 1,…,10.

(*1)  Ilekroć jest mowa o „uczestniku”, oznacza to uczestników indywidualnych lub grupy TLTRO III.”;"

b)

w pkt 1 czwarty akapit otrzymuje brzmienie:

„Gdzie BAk oznacza limit zadłużenia na podstawie TLTRO-IIIk (przy k = 1,…,10), ORFeb 2019 stanowi referencyjną niespłaconą kwotę na dzień 28 lutego 2019 r. a OBk stanowi kwotę pożyczoną przez uczestnika na podstawie TLTRO-II i nadal niespłaconą na dzień rozliczenia TLTRO-III k.”;

c)

w pkt 1 piąty akapit otrzymuje brzmienie:

„Limit oferty każdego uczestnika dla każdej operacji TLTRO-III jest równy limitowi zadłużenia tego uczestnika BAk pomniejszonemu o kwoty pożyczone na podstawie poprzednich TLTRO-III i powiększonemu o kwoty, które uczestnik spłacił w ramach procedury przedterminowej spłaty określonej w art. 5a lub powiadomił właściwy KBC w wiążący sposób o zamiarze spłaty w ramach procedury przedterminowej spłaty określonej w art. 5a. Przyjmijmy, że Ck ≥ 0 jest kwotą pożyczoną przez uczestnika w ramach TLTRO-III k, wówczas Ck BLk , gdzie BLk stanowi limit oferty dla tego uczestnika w operacji k definiowany następująco:

Image 2

dla k = 2,…,10.”;

d)

sekcja 3 otrzymuje brzmienie:

3.   Obliczanie stopy procentowej

A.

Przyjmijmy, że Special określa kwotę netto kwalifikowanych kredytów w specjalnym okresie referencyjnym od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

NLSpecial = NLMar 2020 + ... + NLMar 2021

B.

Przyjmijmy, że NLADSpecial określa kwotę netto kwalifikowanych kredytów w dodatkowym specjalnym okresie referencyjnym od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

NLADSpecial = NLOct 2020 + ... + NLDec 2021

C.

Przyjmijmy, że NSMar 2021 określa kwotę uzyskaną przez zsumowanie kwoty netto kwalifikowanych kredytów z okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. oraz kwoty kwalifikowanych kredytów niespłaconych na dzień 31 marca 2019 r; oblicza się to jako:

NSMar 2021 = OLMar 2019 + NLApr 2019 + ... + NLMar 2021.

Przyjmijmy następnie, że EX to odchylenie procentowej NSMar 2021 od niespłaconej kwoty odniesienia w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r., to jest

Image 3

EX zaokrągla się do 15 miejsc po przecinku. W przypadku gdy OAB równa się zero, EX uznaje się za równe 1,15.

D.

Przyjmijmy, że

Image 4

jest średnią stopy podstawowych operacji refinansujących w czasie trwania danej TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa procentowa oraz przyjmijmy, że

Image 5

jest średnią stopą depozytu w banku centralnym w czasie trwania TLTRO-III k, gdzie mająca zastosowanie stopa procentowa odnosi się do czasu trwania danej TLTRO-III, wyrażoną jako roczna stopa procentowa, to jest:Image 6 Image 7

W powyższych równaniach nk (dla k=1,…,10) określa liczbę dni TLTRO-III k oraz, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana z pełnym przydziałem w trybie przetargu kwotowego (po stałej stopie), MROk,t określa stopę mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w dniu t operacji TLTRO-III k, lub, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana w trybie przetargu procentowego, MROk,t mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w t-tym dniu operacji TLTRO-III k, wyrażoną każdorazowo jako roczna stopa procentowa. W powyższych równaniach DFk,t wyraża stopę mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym w t-tym dniu operacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa procentowa.

E.

Przyjmijmy, że kpre określa okres od daty rozliczenia danej TLTRO-III do dnia 23 czerwca 2020 r., kspecial określa okres specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2021 r., kadspecial określa dodatkowy okres specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2022 r. a kpost określa okres od 24 czerwca 2022 r. do terminu zapadalności danej TLTRO-III lub – w zależności od przypadku – do daty jej wcześniejszej spłaty).

Przyjmijmy, że Image 8 jest średnią stopy podstawowej operacji refinansującej mającą zastosowanie w okresie specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2021 r. operacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa procentowa, oraz przyjmijmy, że Image 9 jest średnią stopy depozytu w banku centralnym mającą zastosowanie w okresie specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2021 r. operacji TLTRO-III k, każdorazowo wyrażoną jako roczna stopa procentowa, to jest:

Image 10 Image 11

W powyższych równaniach Image 12 określa liczbę dni okresu kspecial operacji TLTRO-III k oraz, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana z pełnym przydziałem w trybie przetargu kwotowego (po stałej stopie), Image 13 określa stopę mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w dniu t okresu kspecial operacji TLTRO-III k, lub, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana w trybie przetargu procentowego, Image 14 określa minimalną oferowaną stopę procentową mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w t-tym dniu okresu kspecial operacji TLTRO-III k, każdorazowo wyrażoną jako roczna stopa procentowa. W powyższych równaniach Image 15 wyraża stopę mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym w t-tym dniu okresu kspecial operacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa procentowa.

Przyjmijmy, że Image 16 jest średnią stopy podstawowej operacji refinansującej mającą zastosowanie w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2022 r. operacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa procentowa, oraz przyjmijmy, że Image 17 jest średnią stopy depozytu w banku centralnym mającą zastosowanie w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2022 r. operacji TLTRO-III k, każdorazowo wyrażoną jako roczna stopa procentowa, to jest:

Image 18 Image 19

W powyższych równaniach Image 20 określa liczbę dni okresu kadspecial operacji TLTRO-III k oraz, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana z pełnym przydziałem w trybie przetargu kwotowego (po stałej stopie), Image 21 określa stopę mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w dniu t okresu kadspecial operacji TLTRO-III k, lub, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana w trybie przetargu procentowego, Image 22 określa minimalną oferowaną stopę procentową mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w t-tym dniu okresu kadspecial operacji TLTRO-III k, każdorazowo wyrażoną jako roczna stopa procentowa. W powyższych równaniach Image 23 wyraża stopę mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym w t-tym dniu okresu kadspecial operacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa procentowa.

F.

Przyjmijmy że – w odpowiednich przypadkach – korzystne dostosowanie stopy procentowej, mierzone jako ułamek średniego korytarza pomiędzy

Image 24

oraz

Image 25

, oznacza iri.

G.

Przyjmijmy, że stopa procentowa mająca zastosowanie w czasie trwania TLTRO-III k, wyrażona jako roczna stopa procentowa, oznacza rk Przyjmijmy, że stopa procentowa mająca zastosowanie w okresie kj, gdzie j = pre, special, adspecial lub post, danej TLTRO-III k, wyrażona jako roczna stopa procentowa, oznacza

Image 26

.

H.

Stopę procentową rk określa się w następujący sposób:

Image 27

W powyższym równaniu Image 28 oznacza liczbę dni okresu kpre danej TLTRO-III k a Image 29 oznacza liczbę dni okresu kpost danej TLTRO-III k.

Stopę procentową mającą zastosowanie do każdej TLTRO-III k oblicza się w następujący sposób:

1)

Dla kwot pożyczonych w ramach pierwszych siedmiu operacji, to znaczy jeżeli k = 1,...,7:

a)

Jeżeli uczestnik przekracza swoją referencyjną kwotę kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej oraz dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i)

w okresie specjalnej stopy procentowej – jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLSpecial ≥ NLB, wówczas Image 30;

(ii)

w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej – jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLADSpecial ≥ NLB, wówczas Image 31;

(iii)

w pozostałym czasie trwania danej TLTRO-III – jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial ≥ NLB i NLADSpecial ≥ NLB, wówczas Image 32.

b)

Jeżeli uczestnik osiąga lub przekracza swoją referencyjną kwotę kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, ale nie osiąga ani nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i)

w okresie specjalnej stopy procentowej – jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLSpecial ≥ NLB, wówczas Image 33;

(ii)

w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej – jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz średniej stopy depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial ≥ NLB oraz NLADSpecial < NLB, wówczas Image 34;

(iii)

w pozostałym czasie trwania danej TLTRO-III – jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial ≥ NLB oraz NLADSpecial < NLB , wówczas Image 35.

c)

Jeżeli uczestnik nie osiąga ani nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, ale osiąga lub przekracza swoją referencyjną kwotę kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej oraz przekracza swoją niespłaconą kwotę odniesienia kwalifikowanych kredytów w drugim okresie referencyjnym o co najmniej 1,15 %, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i)

w okresie specjalnej stopy procentowej – jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz średniej stopy depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB oraz EX ≥ 1,15, wówczas iri = 100 % oraz Image 36;

(ii)

w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej – jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLADSpecial ≥ NLB , wówczas Image 37;

(iii)

w pozostałym czasie trwania danej TLTRO-III – jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB oraz EX ≥ 1,15, wówczas iri = 100 % oraz Image 38

d)

Jeżeli uczestnik nie osiąga ani nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, nie osiąga ani nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej, ale przekracza swoją niespłaconą kwotę odniesienia kwalifikowanych kredytów w drugim okresie referencyjnym o co najmniej 1,15 %, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i)

w okresie specjalnej stopy procentowej – jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz średniej stopy depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB oraz EX ≥ 1,15, wówczas iri = 100 % oraz Image 39;

(ii)

w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej – jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz średniej stopy depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLADSpecial , NLSpecial < NLB oraz EX ≥ 1,15, wówczas iri = 100 % oraz Image 40;

(iii)

w pozostałym czasie trwania danej TLTRO-III – jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz EX ≥ 1,15, wówczas iri = 100 % oraz Image 41

e)

Jeżeli uczestnik nie osiąga ani nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, ale osiąga lub przekracza swoją referencyjną kwotę kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej oraz przekracza swoją niespłaconą kwotę odniesienia kwalifikowanych kredytów w drugim okresie referencyjnym o mniej niż 1,15 %, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i)

w okresie od daty rozliczenia danej TLTRO-III do dnia 23 czerwca 2020 r. – jest stopą procentową, która podlega liniowej gradacji, w zależności od odsetka, o jaki dany uczestnik przekracza swoje niespłacone kwoty odniesienia, to jest

jeżeli NLSpecial < NLB oraz EX < 1,15, wówczas Image 42 oraz Image 43;

(ii)

w okresie specjalnej stopy procentowej – jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz stopy procentowej obliczonej zgodnie z pkt (i), to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB oraz EX < 1,15, wówczas Image 44 oraz Image 45;

(iii)

w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej – jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLADSpecial ≥ NLB, wówczas Image 46;

(iv)

w okresie od 24 czerwca 2022 r. do terminu zapadalności danej TLTRO-III lub do daty jej wcześniejszej spłaty – jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB oraz 0 < EX < 1,15, wówczas Image 47

f)

Jeżeli uczestnik nie osiąga ani nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, nie osiąga ani nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej, ale przekracza swoją niespłaconą kwotę odniesienia kwalifikowanych kredytów w drugim okresie referencyjnym o mniej niż 1,15 %, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i)

w okresie specjalnej stopy procentowej – jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz stopy procentowej obliczonej zgodnie z pkt (iii), to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB oraz EX < 1,15, wówczas Image 48 oraz Image 49;

(ii)

w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej – jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz stopy procentowej obliczonej zgodnie z pkt (iii), to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz 0 < EX < 1,15, wówczas Image 50 oraz Image 51;

(iii)

w pozostałym czasie trwania danej TLTRO-III – jest stopą procentową, która podlega liniowej gradacji, w zależności od odsetka, o jaki dany uczestnik przekracza swoje niespłacone kwoty odniesienia, to jest

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz 0 < EX < 1,15, wówczas Image 52 oraz Image 53.

g)

Jeżeli uczestnik nie osiąga ani nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, nie przekracza swojej niespłaconej kwoty odniesienia w drugim okresie referencyjnym, ale osiąga lub przekracza swoją referencyjną kwotę kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i)

w okresie od daty rozliczenia danej TLTRO-III do dnia 23 czerwca 2020 r. – jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB oraz EX ≤ 0, wówczas iri = 00 % oraz Image 54

(ii)

w czasie okresu specjalnej stopy procentowej – jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB oraz EX ≤ 0, wówczas Image 55;

(iii)

w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej – jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLADSpecial ≥ NLB, wówczas Image 56;

(iv)

w okresie od 24 czerwca 2022 r. do terminu zapadalności danej TLTRO-III lub do daty jej wcześniejszej spłaty – jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB NLADSpecial ≥ NLB oraz EX ≤ 0, wówczasImage 57.

h)

Jeżeli uczestnik nie osiąga ani nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej lub w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej oraz nie przekracza swojej niespłaconej kwoty odniesienia w drugim okresie referencyjnym, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i)

w czasie okresu specjalnej stopy procentowej – jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB oraz EX ≤ 0, wówczas Image 58;

(ii)

w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej – jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz EX ≤ 0, wówczas Image 59;

(iii)

w pozostałym czasie trwania danej TLTRO-III – jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz EX ≤ 0, wówczas iri = 0 % oraz Image 60

2)

Dla kwot pożyczonych w ramach ósmej lub kolejnych TLTRO-III, to znaczy jeżeli k = 8, 9 lub 10:

a)

Jeżeli uczestnik osiąga lub przekracza swoją referencyjną kwotę kredytów netto w dodatkowym specjalnym okresie referencyjnym, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i)

w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej – jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLADSpecial ≥ NLB, wówczas Image 61;

(ii)

w okresie od 24 czerwca 2022 r. do terminu zapadalności danej TLTRO-III lub do daty jej wcześniejszej spłaty – jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLADSpecial ≥ NLB, wówczas Image 62

b)

Jeżeli uczestnik nie osiąga ani nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w dodatkowym specjalnym okresie referencyjnym, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i)

w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej – jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie danego okresu minus 50 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLADSpecial < NLB, wówczas Image 63;

(ii)

w okresie od 24 czerwca 2022 r. do terminu zapadalności danej TLTRO-III lub do daty jej wcześniejszej spłaty – jest średnią stopy podstawowych operacji refinansujących w czasie trwania danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLADSpecial < NLB, wówczas Image 64

Korzystne dostosowanie stopy procentowej (iri) podaje się w zaokrągleniu do 15 miejsc po przecinku.

Stopy procentowe Image 65 podaje się w zaokrągleniu do 15 miejsc po przecinku.

Ostateczną stopę procentową rk podaje się jako roczną stopę, w zaokrągleniu w dół do czterech miejsc po przecinku.”;

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 2 drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Art. 6 przewiduje trzy sprawozdania: pierwsze sprawozdanie obejmuje dane dotyczące referencyjnej niespłaconej kwoty oraz dane dotyczące pierwszego okresu referencyjnego, drugie sprawozdanie obejmuje dane dotyczące drugiego okresu referencyjnego oraz – opcjonalnie – specjalnego okresu referencyjnego, natomiast trzecie sprawozdanie obejmuje dane dotyczące dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego.”;

b)

w pkt 2 trzecie zdanie trzeciego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 5 do oceny zmian w zakresie kredytów oraz wynikających z nich mających zastosowanie stóp procentowych wykorzystuje się natomiast dane dotyczące kwoty netto kwalifikowanych kredytów w czasie odpowiednich okresów referencyjnych przekazane w drugim i trzecim sprawozdaniu.”;

c)

w pkt 3 w lit. a) pierwsze zdanie drugiego akapitu otrzymuje brzmienie:

„W przypadku TLTRO-III przewidziano trzy sprawozdania:”;

d)

w pkt 3 w lit. a) po drugim tiret drugiego akapitu dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

Uczestnicy zamierzający skorzystać ze stóp procentowych określonych w art. 5 ust. 3a i 3b muszą przedstawić trzecie sprawozdanie. W trzecim sprawozdaniu wymagane jest uzupełnienie formularza danych B za „dodatkowy specjalny okres referencyjny”, tj. za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., na potrzeby obliczenia kwoty netto kwalifikowanych kredytów oraz porównania z wartościami odniesienia, na których oparte są odpowiednie stopy procentowe dla dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej.”;

e)

w pkt 3 w lit. a) trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

„W formularzu B wskaźniki dotyczące niespłaconych kwot muszą być przekazywane według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego początek okresu sprawozdawczego oraz na koniec okresu sprawozdawczego; informacje o niespłaconych kwotach za pierwszy okres referencyjny muszą być zatem przekazane na dzień 31 marca 2018 r. i 31 marca 2019 r.; informacje o niespłaconych kwotach za drugi okres referencyjny muszą być przekazane na dzień 31 marca 2019 r. i 31 marca 2021 r.; informacje o niespłaconych kwotach za specjalny okres referencyjny muszą być przekazane na dzień 29 lutego 2020 r. oraz 31 marca 2021 r.; informacje o niespłaconych kwotach za dodatkowy specjalny okres referencyjny muszą być przekazane na dzień 30 września 2020 r. oraz 31 grudnia 2021 r. Dane dotyczące transakcji i korekt muszą z kolei obejmować wszystkie mające znaczenie zdarzenia, która mają miejsce w okresie sprawozdawczym.”;

f)

w pkt 4 ostatnie zdanie drugiego tiret podpunktu (c)(i) otrzymuje brzmienie:

„Na potrzeby przygotowywania sprawozdań w obu przypadkach implikacje są takie same i dane należy wykazywać w pozycji 3.1B (a nie w pozycji 3.2C).”;

g)

formularz sprawozdawczy B dla TLTRO-III otrzymuje brzmienie:

Image 66


(*1)  Ilekroć jest mowa o „uczestniku”, oznacza to uczestników indywidualnych lub grupy TLTRO III.”;”


Top