EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1014

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/4199

OJ L 165, 21.6.2019, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1014/oj

21.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1014

z dnia 12 czerwca 2019 r.

ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 60 ust. 2 i art. 64 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono m.in. ramy przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych dotyczących zwierząt i towarów, które wprowadza się na terytorium Unii z państw trzecich, służących sprawdzeniu zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi łańcucha rolno-spożywczego w celu ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz – w odniesieniu do organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i środków ochrony roślin – również środowiska. Rozporządzenie to stanowi, że kontrole urzędowe mają być przeprowadzane w odniesieniu do przesyłek zwierząt i towarów w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii. W tym celu państwa członkowskie wyznaczają punkty kontroli granicznej.

(2)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 określono minimalne wymogi, jakie muszą spełniać punkty kontroli granicznej, aby zostały wyznaczone. Należy zatem ustanowić szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących infrastruktury, wyposażenia i dokumentacji w punktach kontroli granicznej.

(3)

W celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt należy ustanowić dodatkowe szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, które zostały wyznaczone w odniesieniu do kategorii zwierząt i niektórych kategorii towarów, takich jak produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, materiał biologiczny, produkty złożone oraz siano i słoma.

(4)

W niektórych przypadkach, aby uwzględnić szczególne wymogi dotyczące rozładunku niektórych przesyłek nieskonteneryzowanych, takich jak przesyłki produktów rybołówstwa czy przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zawierające np. wełnę oraz przesyłki towarów w ilości hurtowej luzem, zawierające duże ilości towarów transportowanych bez opakowania, należy zwolnić punkty kontroli granicznej z wymogu posiadania strefy rozładunku osłoniętej dachem. Zważywszy, że przesyłki transportowanych luzem płynów pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego są rozładowywane bezpośrednio ze środka transportu do cystern za pomocą specjalnych rur, nie należy wymagać od punktów kontroli granicznej, aby posiadały strefy lub pomieszczenia przeznaczone do rozładunku towarów oraz pomieszczenia lub strefy inspekcyjne na potrzeby przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do płynów transportowanych luzem.

(5)

Aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia krzyżowego, należy ustanowić wymogi dotyczące oddzielenia w odniesieniu do obiektów wykorzystywanych do rozładunku, przechowywania i kontroli w punktach kontroli granicznej wyznaczonych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i materiału biologicznego. Należy jednak ustanowić przepisy umożliwiające odstępstwo od wymogów dotyczących oddzielenia, jeżeli dany punkt kontroli granicznej wyznaczono jedynie w odniesieniu do towarów opakowanych lub w odniesieniu do towarów opakowanych i niektórych towarów nieopakowanych, gdy ocena ryzyka właściwych organów w punkcie kontroli granicznej wskazuje, że nie ma możliwości zanieczyszczenia krzyżowego. W tym ostatnim przypadku, aby skutecznie zapobiegać ryzyku zanieczyszczenia krzyżowego, właściwe organy powinny ponadto zapewnić odstęp czasowy między przesyłkami oraz zapewnić, by pomiędzy przybywaniem poszczególnych przesyłek obiekty czyszczono i dezynfekowano.

(6)

Jako że zwierzęta i towary wprowadzane do Unii i poddawane kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej mogą być niezgodne z przepisami Unii, w celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego należy ustanowić przepisy zakazujące wykorzystywania niektórych obiektów w punktach kontroli granicznej na potrzeby przesyłek zwierząt i towarów przeznaczonych do handlu wewnątrzunijnego i zezwolić na takie wykorzystywanie na potrzeby przesyłek zwierząt i towarów przeznaczonych na wywóz lub przemieszczanych z jednego punktu na terytorium Unii do innego punktu na terytorium Unii przez terytorium państwa trzeciego, pod warunkiem że właściwe organy wprowadzą odpowiednie środki zapobiegania ryzyku. Środki takie powinny opierać się na ocenie zdolności odpowiednich obiektów do pełnienia takich dodatkowych funkcji. Właściwe organy powinny dysponować odpowiednimi rozwiązaniami, aby zwierzęta były traktowane zgodnie z przepisami Unii w zakresie dobrostanu zwierząt.

(7)

Aby wspierać sprawne przeprowadzanie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych, należy przewidzieć pewną elastyczność, która pod pewnymi warunkami umożliwi korzystanie z magazynów przedsiębiorstw handlowych i przechowywanie w środkach transportu, w których przesyłka przybyła do punktu kontroli granicznej.

(8)

Aby ułatwić sprawną organizację i przeprowadzanie kontroli urzędowych oraz innych czynności urzędowych, należy zezwolić, aby w punktach kontroli granicznej wyodrębniono jeden ośrodek inspekcyjny lub większą liczbę takich ośrodków, w których poddawane będą kontroli zwierzęta i towary należące do kategorii, w odniesieniu do których wyznaczono dane punkty kontroli granicznej. W związku z powyższym należy ustanowić minimalne wymogi dla ośrodków inspekcyjnych.

(9)

W ramach procesu wyznaczania punktów kontroli granicznej Komisja powinna ocenić zgodność ośrodków inspekcyjnych z minimalnymi wymogami dotyczącymi punktów kontroli granicznej określonymi w art. 64 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625 i szczegółowymi przepisami w zakresie minimalnych wymogów ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie powiadamiające Komisję o wyznaczeniu punktu kontroli granicznej powinny zatem przekazać wszystkie niezbędne informacje dotyczące ośrodków inspekcyjnych.

(10)

Aby zapewnić odpowiednią weryfikację zgodności punktów kontroli granicznej i ośrodków inspekcyjnych w ramach tych punktów z minimalnymi wymogami określonymi w art. 64 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625 oraz ze szczegółowymi przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, państwa członkowskie powinny informować Komisję o wszelkich zmianach infrastruktury lub funkcjonowania danego punktu kontroli granicznej lub ośrodka inspekcyjnego w ramach tego punktu, jeżeli zmiany takie wymagają aktualizacji informacji przekazywanych Komisji zgodnie z art. 59 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem zawrzeć wymóg, by państwa członkowskie przekazywały Komisji stosowne informacje.

(11)

Zgodnie z art. 53 ust. 2 i art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625 każde państwo członkowskie musi udostępnić w internecie aktualne wykazy punktów kontroli granicznej i punktów kontroli na swoim terytorium oraz przekazać określone informacje dotyczące każdego punktu kontroli granicznej i punktu kontroli. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić format wykazów punktów kontroli granicznej i punktów kontroli oraz skróty, które będą stosowane do wskazywania kategorii zwierząt i towarów, w odniesieniu do których wyznaczono punkty kontroli granicznej i punkty kontroli, oraz dodatkowe szczególne informacje dotyczące zakresu wyznaczenia.

(12)

Ze względu na przejrzystość wszystkie ośrodki inspekcyjne wykorzystywane jako część danego punktu kontroli granicznej należy wymienić wraz z danym punktem w wykazie punktów kontroli granicznej oraz wskazać kategorie zwierząt i towarów poddawanych kontroli w tych ośrodkach inspekcyjnych. Każdą zmianę dotyczącą ośrodków inspekcyjnych należy odpowiednio odzwierciedlić w tym wykazie.

(13)

Przepisy, które Komisja ma ustanowić zgodnie z art. 60 ust. 2 i art. 64 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/625, są ściśle powiązane, ponieważ wszystkie dotyczą wymogów mających zastosowanie do punktów kontroli granicznej i punktów kontroli, a zatem powinny obowiązywać od tej samej daty. Aby ułatwić prawidłowe i kompleksowe stosowanie tych przepisów, należy je ustanowić w jednym akcie.

(14)

W decyzji Komisji 2001/812/WE (2) ustanowiono minimalne wymogi dotyczące punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą Rady 97/78/WE (3), ośrodków inspekcyjnych oraz zasad umieszczania ich w wykazie. W decyzji Komisji 2009/821/WE (4) sporządzono wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej. W dyrektywie Komisji 98/22/WE (5) ustanowiono minimalne warunki przeprowadzania kontroli zdrowia roślin w punktach kontroli w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich zgodnie z dyrektywą Rady 2000/29/WE (6). W celu zapewnienia spójności i uniknięcia nakładania się wymogów należy uchylić decyzję 2001/812/WE, decyzję 2009/821/WE i dyrektywę 98/22/WE.

(15)

Odpowiednie przepisy i przyznane Komisji uprawnienia określone w rozporządzeniu (UE) 2017/625 zaczynają obowiązywać od dnia 14 grudnia 2019 r. W związku z tym przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć również zastosowanie od tego dnia.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady wykonania rozporządzenia (UE) 2017/625 w odniesieniu do:

a)

wspólnych szczegółowych przepisów w zakresie minimalnych wymogów dotyczących infrastruktury, wyposażenia i dokumentacji w punktach kontroli granicznej i punktach kontroli innych niż punkty kontroli granicznej;

b)

odrębnych szczegółowych przepisów w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej wyznaczonych w odniesieniu do kategorii zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/625;

c)

szczegółowych przepisów w zakresie minimalnych wymogów dotyczących ośrodków inspekcyjnych;

d)

formatu, kategorii, skrótów i innych informacji dotyczących wykazów punktów kontroli granicznej i punktów kontroli innych niż punkty kontroli granicznej.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„towary opakowane” oznaczają towary umieszczone w dowolnym rodzaju opakowania, które całkowicie osłania towary w celu zapobieżenia wyciekowi lub utracie zawartości;

2)

„ośrodek inspekcyjny” oznacza oddzielny obiekt przygotowany w ramach punktu kontroli granicznej i ustanowiony w celu przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych dotyczących zwierząt i towarów objętych zakresem wyznaczenia punktu kontroli granicznej;

3)

„zwierzęta kopytne” oznaczają zwierzęta kopytne zgodnie z definicją w art. 2 lit. d) dyrektywy Rady 2004/68/WE (7);

4)

„zarejestrowane koniowate” oznaczają zarejestrowane koniowate zgodnie z definicją w art. 2 lit. c) dyrektywy Rady 2009/156/WE (8).

ROZDZIAŁ I

Wspólne minimalne wymogi dla punktów kontroli granicznej

Artykuł 3

Infrastruktura punktów kontroli granicznej

1.   W punktach kontroli granicznej wyznaczonych w odniesieniu do kategorii zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, znajdują się następujące obiekty:

a)

strefy lub pomieszczenia na potrzeby rozładunku zwierząt i towarów. Strefy takie muszą być osłonięte dachem, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 4;

b)

pomieszczenia inspekcyjne lub strefy inspekcyjne z przyłączem ciepłej i zimnej wody bieżącej oraz urządzeniami do mycia i suszenia rąk;

c)

strefy lub pomieszczenia do trzymania zwierząt oraz strefy lub pomieszczenia magazynowe, w tym pomieszczenia do przechowywania w warunkach chłodniczych, jeżeli jest to stosowne ze względu na kategorię towarów, w odniesieniu do której wyznaczono punkt kontroli granicznej; oraz

d)

dostęp do toalet wyposażonych w urządzenia do mycia i suszenia rąk.

2.   Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, muszą mieć ściany, podłogi i sufity, które są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, a także odpowiedni system odprowadzania ścieków i odpowiednie oświetlenie naturalne lub sztuczne.

3.   Strefy, o których mowa w ust. 1, muszą być łatwe do czyszczenia, posiadać odpowiedni system odprowadzania ścieków i odpowiednie oświetlenie naturalne lub sztuczne.

4.   Wymóg przewidziany w ust. 1 lit. a), zgodnie z którym strefy rozładunku muszą być osłonięte dachem, nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

a)

nieskonteneryzowane przesyłki produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

b)

przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zawierające wełnę, przetworzone białko zwierzęce luzem, obornik lub guano luzem; oraz

c)

przesyłki dużych ilości towarów luzem, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c), d) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625.

5.   Obiekty, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), nie są wymagane do celów przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do płynów luzem pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego.

6.   Państwa członkowskie mogą zwolnić punkty kontroli granicznej, które zostały wyznaczone dla kategorii towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, z następujących wymogów:

a)

wymogu posiadania przyłącza ciepłej i zimnej wody bieżącej oraz urządzeń do mycia i suszenia rąk, o którym mowa w ust. 1 lit. b); oraz

b)

wymogu posiadania pomieszczeń z sufitami łatwymi do dezynfekcji, o którym mowa w ust. 2.

7.   Obiektów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie można wykorzystywać na potrzeby pozostałych kategorii towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, gdy wykorzystuje się je na potrzeby produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych.

8.   Obiektów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie można wykorzystywać na potrzeby żywności niepochodzącej od zwierząt, gdy wykorzystuje się je w odniesieniu do materiału biologicznego i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

9.   Na zasadzie odstępstwa od wymogów ust. 7 i 8 punkty kontroli granicznej mogą korzystać wspólnie z obiektów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), w następujących przypadkach:

a)

punkty kontroli granicznej, które wyznaczono wyłącznie w odniesieniu do kategorii towarów opakowanych; lub

b)

punkty kontroli granicznej, które wyznaczono w odniesieniu do kategorii towarów opakowanych i nieopakowanych, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

(i)

właściwe organy przeprowadzają ocenę ryzyka w odniesieniu do punktów kontroli granicznej, która wykazuje, w jaki sposób można zapewnić unikanie zanieczyszczenia krzyżowego, i wdrażają środki określone w ocenie ryzyka w celu zapobiegania takiemu zanieczyszczeniu krzyżowemu; oraz

(ii)

właściwe organy zapewniają odstęp czasowy między obsługą różnych przesyłek towarów nieopakowanych a obsługą przesyłek towarów nieopakowanych i opakowanych. W okresie wynikającym z zachowania odstępu czasowego obiekty, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), są czyszczone i dezynfekowane.

10.   Ust. 9 nie ma zastosowania do obiektów, o których mowa w ust. 1 lit. c), jeżeli obiekty te wykorzystywane są do przechowywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego luzem.

11.   Właściwe organy punktu kontroli granicznej mogą zezwolić na korzystanie, pod swoją kontrolą, z magazynów handlowych w przypadku towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, pod warunkiem że obiekty te znajdują się w pobliżu punktu kontroli granicznej i podlegają kompetencji tego samego organu celnego.

Takie magazyny handlowe mogą być wykorzystywane do przeprowadzania kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich produktów pochodzenia niezwierzęcego, pod warunkiem że obiekty te spełniają minimalne wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.

12.   Towary przechowywane w magazynach handlowych zgodnie z ust. 11 są przechowywane w warunkach higienicznych i odpowiednio oznaczane za pomocą kodów kreskowych lub innych środków elektronicznych, lub etykiet. W przypadku gdy towary mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, a w przypadku GMO i środków ochrony roślin – również dla środowiska, są one dodatkowo trzymane w oddzielnym, zamykanym na klucz pomieszczeniu lub w strefach odgrodzonych od wszystkich innych towarów przechowywanych w magazynie handlowym.

13.   Jeżeli punkt kontroli granicznej znajduje się na przejściu drogowym, kolejowym lub w porcie, można zezwolić, pod nadzorem właściwych organów, na przechowywanie w środkach transportu, w których towary zostały wprowadzone do punktu kontroli granicznej.

14.   Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich zmianach dotyczących infrastruktury lub funkcjonowania punktu kontroli granicznej lub ośrodka inspekcyjnego w ramach tego punktu, jeżeli zmiany takie wymagają aktualizacji informacji przekazywanych Komisji zgodnie z art. 59 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 4

Wyposażenie i dokumentacja w punktach kontroli granicznej

1.   Punkty kontroli granicznej mają dostęp do:

a)

wyposażenia do ważenia przesyłek, jeżeli ich użycie jest istotne w odniesieniu do kategorii zwierząt i towarów, dla których wyznaczono punkt kontroli granicznej;

b)

wyposażenia do rozładunku, otwierania i badania przesyłek;

c)

wyposażenia do czyszczenia i dezynfekcji oraz instrukcji jego użytkowania lub do udokumentowanego systemu czyszczenia i dezynfekcji, w przypadku gdy czyszczenie i dezynfekcja są zapewniane przez podmioty niebędące częścią punktu kontroli granicznej; oraz

d)

odpowiedniego wyposażenia do czasowego przechowywania próbek w temperaturze kontrolowanej do czasu wysłania ich do laboratorium oraz do odpowiednich pojemników przeznaczonych do ich transportu.

2.   Pomieszczenia inspekcyjne lub strefy inspekcyjne, stosownie do kategorii zwierząt i towarów, dla których wyznaczono punkty kontroli granicznej, posiadają następujące wyposażenie:

a)

stół o gładkiej i zmywalnej powierzchni, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji;

b)

termometr do pomiaru temperatury powierzchni i wnętrza towarów;

c)

wyposażenie do rozmrażania;

d)

wyposażenie do pobierania próbek; oraz

e)

taśma uszczelniająca i ponumerowane pieczęcie lub wyraźnie oznaczone etykiety w celu zapewnienia identyfikowalności.

3.   Jeżeli jest to konieczne do zapewnienia integralności próbek pobranych w ramach kontroli urzędowych, dostępne są szczegółowe instrukcje dotyczące pobierania próbek do analizy i transportu takich próbek do wyznaczonego laboratorium urzędowego.

ROZDZIAŁ II

Szczególne minimalne wymogi dla punktów kontroli granicznej

Artykuł 5

Punkty kontroli granicznej wyznaczone w odniesieniu do kategorii zwierząt

1.   Oprócz wymogów określonych w art. 3 i 4 punkty kontroli granicznej wyznaczone w odniesieniu do zwierząt, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, posiadają:

a)

przebieralnię z prysznicami;

b)

strefy lub pomieszczenia przeznaczone do rozładunku zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), zapewniające odpowiednią przestrzeń, oświetlenie i wentylację;

c)

wyposażenie do karmienia i pojenia;

d)

obiekty do przechowywania paszy, ściółki i obornika lub uzgodnienia z podmiotem zewnętrznym udostępniającym takie obiekty;

e)

strefy lub pomieszczenia do oddzielnego trzymania zwierząt następujących kategorii, w odniesieniu do których wyznaczono dany punkt kontroli granicznej:

(i)

zwierzęta kopytne inne niż zarejestrowane koniowate;

(ii)

zarejestrowane koniowate; oraz

(iii)

inne zwierzęta inne niż zwierzęta kopytne (ale włączając zwierzęta kopytne z ogrodów zoologicznych);

f)

pomieszczenia inspekcyjne lub strefy inspekcyjne z wyposażeniem do krępowania oraz wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzania badania fizykalnego; oraz

g)

specjalną drogę dostępu lub inne rozwiązania w celu zabezpieczenia zwierząt przed niepotrzebnym czekaniem przed dotarciem do strefy rozładunku.

2.   Obiekty, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), e), f) i g), są projektowane, budowane, konserwowane i obsługiwane w sposób pozwalający na uniknięcie urazów i niepotrzebnego cierpienia zwierząt oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa.

3.   Obiekty, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c), e) i f), stanowią jedną zintegrowaną i kompletną jednostkę roboczą.

4.   Obiekty, o których mowa w ust. 1, nie są wykorzystywane do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do przesyłek zwierząt w handlu wewnątrzunijnym.

Obiekty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do przesyłek zwierząt przeznaczonych do wywozu z Unii lub przemieszczanych z jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 na inne terytorium wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 po przejściu przez terytorium państwa trzeciego, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

właściwe organy przeprowadzają ocenę ryzyka w odniesieniu do punktów kontroli granicznej, która wykazuje, w jaki sposób można zapewnić unikanie zanieczyszczenia krzyżowego, i wdrażają środki określone w ocenie ryzyka w celu zapobiegania takiemu zanieczyszczeniu krzyżowemu; oraz

b)

właściwe organy zapewniają odstęp czasowy między obsługą przesyłek zwierząt przeznaczonych do wywozu z Unii lub przemieszczanych z jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 na inne terytorium wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 po przejściu przez terytorium państwa trzeciego – a wszelkimi innymi przesyłkami zwierząt wprowadzanymi do Unii. W okresie wynikającym z zachowania odstępu czasowego obiekty, w których obsługiwano przesyłki zwierząt, są czyszczone i dezynfekowane.

5.   Obiektów, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), e) i f), nie można wykorzystywać na potrzeby kategorii towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 6

Punkty kontroli granicznej wyznaczone w odniesieniu do kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów złożonych oraz siana i słomy

1.   Oprócz wymogów określonych w art. 3 i 4 punkty kontroli granicznej wyznaczone w odniesieniu do kategorii towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625:

a)

posiadają w pomieszczeniach inspekcyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), wyposażenie umożliwiające w razie potrzeby utrzymanie kontrolowanej temperatury otoczenia;

b)

jeżeli zostały wyznaczone w odniesieniu do kategorii towarów schłodzonych, zamrożonych lub o temperaturze otoczenia, są w stanie przechowywać te towary jednocześnie – każde w odpowiedniej temperaturze – w oczekiwaniu na wyniki analizy laboratoryjnej, testów lub diagnozy lub w oczekiwaniu na wyniki kontroli właściwego organu; oraz

c)

posiadają przebieralnie.

2.   Obiekty, o których mowa w ust. 1, stanowią jedną zintegrowaną i kompletną jednostkę roboczą.

3.   Obiekty, o których mowa w ust. 1, nie są wykorzystywane do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do przesyłek towarów w handlu wewnątrzunijnym.

Obiekty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do przesyłek towarów przeznaczonych do wywozu z Unii lub przemieszczanych z jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 na inne terytorium wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 po przejściu przez terytorium państwa trzeciego, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

właściwe organy przeprowadzają ocenę ryzyka w odniesieniu do punktów kontroli granicznej, która wykazuje, w jaki sposób można zapewnić unikanie zanieczyszczenia krzyżowego, i wdrażają środki określone w ocenie ryzyka w celu zapobiegania takiemu zanieczyszczeniu krzyżowemu; oraz

b)

właściwe organy zapewniają odstęp czasowy między obsługą przesyłek towarów przeznaczonych do wywozu z Unii lub przemieszczanych z jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 na inne terytorium wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/625 po przejściu przez terytorium państwa trzeciego – a wszelkimi innymi przesyłkami towarów wprowadzanymi do Unii. W okresie wynikającym z zachowania odstępu czasowego obiekty, w których obsługiwano przesyłki towarów, są czyszczone i dezynfekowane.

4.   Wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, nie mają zastosowania do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w zakresie płynów luzem pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego.

5.   Żywe żaby, żywe ryby i żywe bezkręgowce, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi, oraz jaja wylęgowe i przynęty dla ryb mogą być kontrolowane w punktach kontroli granicznej, które zostały wyznaczone w odniesieniu do kategorii towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625.

ROZDZIAŁ III

Wykazy punktów kontroli granicznej i punktów kontroli

Artykuł 7

Format, kategorie, skróty i inne informacje dotyczące wykazu punktów kontroli granicznej i punktów kontroli

1.   W celu przekazywania informacji, o których mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, państwa członkowskie stosują format określony w załączniku I.

2.   Przy sporządzaniu wykazów punktów kontroli granicznej, o których mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz wykazów punktów kontroli zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, państwa członkowskie stosują skróty i specyfikacje określone w załączniku II.

3.   Do wykazów punktów kontroli granicznej i punktów kontroli należy dołączyć notę wyjaśniającą zawierającą skróty i specyfikacje określone w załączniku II.

ROZDZIAŁ IV

Ośrodki inspekcyjne

Artykuł 8

Wymogi dotyczące ośrodków inspekcyjnych

1.   Punkty kontroli granicznej mogą obejmować jeden ośrodek inspekcyjny lub większą ich liczbę w celu przeprowadzania, w razie potrzeby, kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do kategorii zwierząt i towarów objętych zakresem wyznaczenia danego punktu kontroli granicznej.

2.   Ośrodki inspekcyjne muszą spełniać minimalne wymogi dotyczące punktów kontroli granicznej określone w art. 64 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625 i być zgodne ze szczegółowymi przepisami w zakresie minimalnych wymogów określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Wymogi art. 64 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/625 nie mają zastosowania do ośrodków inspekcyjnych, które mają dostęp do technologii i wyposażenia do obsługi systemu zarządzania informacjami do celów kontroli urzędowych (IMSOC), o którym mowa w art. 131 tego rozporządzenia, oraz do innych komputerowych systemów zarządzania informacjami, które są dostępne w innym obiekcie tego samego punktu kontroli granicznej.

3.   Ośrodki inspekcyjne muszą:

a)

pozostawać w zakresie kompetencji tego samego organu celnego punktu kontroli granicznej; oraz

b)

pozostawać pod kontrolą właściwego organu punktu kontroli granicznej.

4.   Powiadamiając Komisję o wyznaczeniu punktu kontroli granicznej zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) 2017/625, państwa członkowskie przekazują również Komisji wszelkie istotne informacje dotyczące ośrodków inspekcyjnych ustanowionych w ramach takiego punktu kontroli granicznej.

5.   Państwa członkowskie ujmują w wykazie każdy ośrodek inspekcyjny wraz z odpowiednim punktem kontroli granicznej wyznaczonym zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) 2017/625, zgodnie z formatem określonym w załączniku I. W ramach tych informacji określają również kategorie zwierząt i towarów, które są kontrolowane w ośrodkach inspekcyjnych zgodnie z art. 7.

6.   Państwa członkowskie usuwają ośrodki inspekcyjne z wykazu, o którym mowa w ust. 5, gdy przestają one być zgodne z przepisami ust. 2 i 3, oraz informują Komisję o usunięciu i powodach takiej decyzji.

Artykuł 9

Uchylenia

Decyzje Komisji 2001/812/WE i 2009/821/WE oraz dyrektywa Komisji 98/22/WE tracą moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

Artykuł 10

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

W odniesieniu do punktów kontroli granicznej wyznaczonych w odniesieniu do towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625 zgodnie z art. 59 ust. 1 tego rozporządzenia, i w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nieposiadających stref lub pomieszczeń do rozładunku, które są osłonięte dachem, art. 3 ust. 1 lit. a) zdanie drugie i art. 3 ust. 3 stosuje się jednak od dnia 14 grudnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 93 z 7.4.2017, s. 3.

(2)  Decyzja Komisji 2001/812/WE z dnia 21 listopada 2001 r. ustanawiająca wymogi dla zatwierdzenia urzędów kontroli granicznej odpowiedzialnych za kontrolę weterynaryjną produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 306 z 23.11.2001, s. 28).

(3)  Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).

(4)  Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1).

(5)  Dyrektywa Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwietnia 1998 r. ustanawiająca minimalne warunki przeprowadzania kontroli zdrowia roślin we Wspólnocie w punktach kontroli innych niż te w miejscu przeznaczenia, dotyczące roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przywożonych z państw trzecich (Dz.U. L 126 z 28.4.1998, s. 26).

(6)  Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

(7)  Dyrektywa Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniająca dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylająca dyrektywę 72/462/EWG (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 321).

(8)  Dyrektywa Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Format wykazów punktów kontroli granicznej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Punkt kontroli granicznej

Dane kontaktowe

Kod TRACES

Rodzaj transportu

Ośrodki inspekcyjne

Kategorie zwierząt i towarów oraz specyfikacje

Dodatkowe specyfikacje dotyczące zakresu wyznaczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Format wykazów punktów kontroli

1.

2.

3.

6.

7.

Punkt kontroli

Dane kontaktowe

Kod TRACES

Kategorie zwierząt i towarów oraz specyfikacje

Dodatkowe specyfikacje dotyczące zakresu wyznaczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

Pole nr 1: punkt kontroli granicznej (PKG)/punkt kontroli (PK)

Nazwa PKG/PK

Pole nr 2: dane kontaktowe PKG i PK

Pełny adres

Adres e-mail

Numer telefonu

Godziny otwarcia (obowiązkowe tylko w odniesieniu do PKG)

Strona internetowa (obowiązkowe tylko w odniesieniu do PKG)

Pole nr 3:

Przypisany kod TRACES

Pole nr 4: rodzaj transportu w PKG

A

=

Port lotniczy

F

=

Transport kolejowy

P

=

Port

R

=

Transport drogowy

Pole nr 5: ośrodki inspekcyjne

(Uwaga: w ramach jednego PKG może istnieć kilka ośrodków inspekcyjnych)

Nazwa ośrodka inspekcyjnego

Adres i dane kontaktowe

Pole nr 6: PKG i PK

Kategorie zwierząt i towarów oraz specyfikacje

Pole nr 7: PKG i PK

Dodatkowe specyfikacje dotyczące zakresu wyznaczenia: tekst dowolny na potrzeby dodatkowych specyfikacji (1)

Skróty i specyfikacje mające zastosowanie do kategorii zwierząt i towarów, dla których wyznaczono dany PKG/PK, w tym w stosownych przypadkach ośrodki inspekcyjne

a)   W odniesieniu do zwierząt, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625

Skróty

LA

Zwierzęta żywe

-U

Zwierzęta kopytne inne niż zarejestrowane koniowate

-E

Zarejestrowane koniowate

-O

Inne zwierzęta inne niż zwierzęta kopytne (skrót ten dotyczy również zwierząt kopytnych z ogrodów zoologicznych)


Specyfikacje

(*)

Zawieszenie PKG i PK, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia (UE) 2017/625

(1)

Zob. dodatkowe specyfikacje w polu 7

b)   W odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, siana i słomy, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625 lub objętych warunkami lub środkami określonymi w art. 47 ust. 1 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (UE) 2017/625

Skróty

POA

Produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, siano i słoma

-HC

Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi

-NHC

Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi

-NT

Brak wymogów dotyczących temperatury

-T

Produkty zamrożone/schłodzone

-T(FR)

Produkty zamrożone

-T(CH)

Produkty schłodzone


Specyfikacje

(*)

Zawieszenie PKG i PK, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia (UE) 2017/625

(1)

Zob. dodatkowe specyfikacje w polu 7

(2)

Tylko produkty opakowane

(3)

Tylko produkty rybołówstwa

(4)

Tylko płyny luzem

c)   W odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625

Skróty

P

Rośliny

PP

Produkty roślinne

PP(WP)

Drewno i produkty z drewna

OO

Inne przedmioty


Specyfikacje

(*)

Zawieszenie PKG i PK, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia (UE) 2017/625

(1)

Zob. dodatkowe specyfikacje w polu 7

 

 

d)   W odniesieniu do towarów pochodzenia niezwierzęcego, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (UE) 2017/625

Skróty

PNAO

Produkty pochodzenia niezwierzęcego

-HC(food)

Żywność niepochodząca od zwierząt objęta warunkami lub środkami, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (UE) 2017/625

-NHC(feed)

Pasza pochodzenia niezwierzęcego objęta warunkami lub środkami, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (UE) 2017/625

-NHC(other)

Produkty pochodzenia niezwierzęcego, niebędące ani żywnością, ani paszą

-NT

Brak wymogów dotyczących temperatury

-T

Produkty zamrożone/schłodzone

-T(FR)

Produkty zamrożone

-T(CH)

Produkty schłodzone


Specyfikacje

(*)

Zawieszenie PKG i PK, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia (UE) 2017/625

(1)

Zob. dodatkowe specyfikacje w polu 7

(2)

Tylko produkty opakowane

(4)

Tylko płyny luzem

 

 


Top