EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1372

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1372 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6026) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/6026

OJ L 220, 23.8.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1372/oj

23.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/1


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1372

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6026)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 21 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/2/WE wymaga, aby państwa członkowskie monitorowały wdrażanie swoich infrastruktur informacji przestrzennej i korzystanie z tych infrastruktur oraz aby składały sprawozdania w tym zakresie. Decyzja Komisji 2009/442/WE (2) wdraża dyrektywę 2007/2/WE w zakresie monitorowania i sprawozdawczości. Doświadczenia z poprzednich sprawozdań i wniosków z ostatnich ocen (ocena REFIT dyrektywy 2007/2/WE (3), ocena adekwatności sprawozdawczości i monitorowania polityki UE w zakresie ochrony środowiska (4)) wykazały potrzebę uproszczenia i usprawnienia monitorowania i sprawozdawczości, wsparcia w zakresie lepszego porównywania postępów we wdrażaniu dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich oraz umożliwienia dokonywania przeglądów krajowych i ogólnounijnych przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych związanych z monitorowaniem i sprawozdawczością. Zaktualizowane informacje należy gromadzić w sposób prostszy, porównywalny i mniej uciążliwy dla wszystkich podmiotów sprawozdających. Ponadto znaczna liczba wskaźników uniemożliwiała jasny wgląd w postępy we wdrażaniu. Wskaźników było zbyt wiele i nie wszystkie były właściwe. W związku z tym należy zastąpić decyzję 2009/442/WE.

(2)

Monitorowanie powinno opierać się na zestawie wskaźników obliczonych na podstawie danych zebranych od organów publicznych. Wskaźniki te posłużą do oceny postępów we wdrażaniu dyrektywy 2007/2/WE w państwach członkowskich i zostaną wykorzystane do oceny skuteczności dyrektywy w realizowaniu jej celów. W związku z tym wskaźniki określone w niniejszym akcie zostały wybrane zgodnie z ogólną logiką interwencji dyrektywy 2007/2/WE i dotyczą wymogów w zakresie identyfikacji potrzebnych danych przestrzennych (art. 3), dokumentowania zidentyfikowanych danych przestrzennych poprzez metadane (art. 4), zapewnienia, aby udokumentowane dane przestrzenne były dostępne online za pośrednictwem usług sieciowych umożliwiających ich wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie (art. 6 i 7), a także w zakresie organizacji danych przestrzennych w interoperacyjnych modelach danych ze wspólnym słownictwem (art. 5).

(3)

Aby zminimalizować obciążenia administracyjne związane z monitorowaniem, wskaźniki należy obliczać na podstawie metadanych ze zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych stworzonych i opublikowanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 5 dyrektywy 2007/2/WE, aby państwa członkowskie nie musiały obliczać wskaźników ręcznie oraz przedstawiać wykazu zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE każdego roku zgodnie z decyzją 2009/442/WE. Przy obliczaniu wskaźników monitorowania uwzględniane będą jedynie metadane publikowane przez państwa członkowskie. Metadane, które nie zostały opublikowane, nie są wyszukiwane i nie stanowią wkładu do infrastruktury informacji przestrzennej, będą pomijane przy obliczaniu wskaźników do celów monitorowania.

(4)

W celu zminimalizowania obciążenia administracyjnego związanego ze sprawozdawczością państwa członkowskie powinny składać sprawozdania dotyczące wyłącznie tych aspektów swojej infrastruktury informacji przestrzennej, które uległy zmianie od czasu przedłożenia ostatniego sprawozdania zgodnie z art. 21 ust. 3 dyrektywy 2007/2/WE.

(5)

Aby zapewnić spójne i porównywalne podejście do monitorowania i sprawozdawczości w całej Unii, państwa członkowskie powinny monitorować co najmniej wspólny podzbiór zbiorów danych przestrzennych i składać sprawozdania na temat możliwości ich uzyskania, dostępności i interoperacyjności. Tym wspólnym podzbiorem powinny być zbiory danych przestrzennych używane już przez państwa członkowskie do celów sprawozdawczości na podstawie przepisów UE w zakresie ochrony środowiska określonych w sprawozdaniu Komisji (5)„Działania usprawniające sprawozdawczość w dziedzinie środowiska” w następstwie kompleksowej oceny adekwatności sprawozdawczości i monitorowania w zakresie polityki ochrony środowiska UE (6).

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące obowiązków państw członkowskich w zakresie monitorowania wdrażania i wykorzystywania infrastruktur informacji przestrzennej oraz w zakresie składania Komisji sprawozdań na temat tego monitorowania, jak określono w art. 21 ust. 1 i 2 dyrektywy 2007/2/WE.

Artykuł 2

Wspólne przepisy dotyczące monitorowania i sprawozdawczości

1.   Wskaźniki, o których mowa w art. 3–7, oblicza się przy użyciu metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych publikowanych przez państwa członkowskie w ramach usług wyszukiwania, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2007/2/WE.

2.   Zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE państwa członkowskie udostępniają publicznie wszystkie wyniki monitorowania w internecie lub wykorzystując inne odpowiednie środki telekomunikacji.

Artykuł 3

Monitorowanie dostępności danych przestrzennych i usług danych przestrzennych

1.   Do pomiaru liczby zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych stosuje się następujące wskaźniki:

a)

liczbę zbiorów danych przestrzennych, dla których istnieją metadane („DSi1,1”);

b)

liczbę usług danych przestrzennych, dla których istnieją metadane („DSi1,2”);

2.   W celu pomiaru liczby zbiorów danych przestrzennych, które zostały już wykorzystane przez państwo członkowskie w sprawozdaniach składanych Komisji na podstawie przepisów w zakresie ochrony środowiska, stosuje się następujący wskaźnik: liczba zbiorów danych przestrzennych, dla których metadane zawierają słowo kluczowe z rejestru dostarczonego przez Komisję wskazujące, że zbiór danych przestrzennych jest wykorzystywany do celów sprawozdawczości na mocy przepisów w zakresie ochrony środowiska („DSi1,3”).

3.   Do pomiaru liczby zbiorów danych przestrzennych, które pokrywają odpowiednio terytorium regionalne lub krajowe, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

liczba zbiorów danych przestrzennych, dla których metadane zawierają słowo kluczowe z rejestru dostarczonego przez Komisję wskazujące, że zbiór danych przestrzennych pokrywa terytorium regionalne („DSi1,4”).

b)

liczba zbiorów danych przestrzennych, dla których metadane zawierają słowo kluczowe z rejestru dostarczonego przez Komisję wskazujące, że zbiór danych przestrzennych pokrywa terytorium krajowe („DSi1,5”).

Artykuł 4

Monitorowanie zgodności metadanych z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1205/2008 (7)

Do pomiaru odsetka metadanych dla zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych publikowanych przez państwa członkowskie za pośrednictwem usług wyszukiwania, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2007/2/WE, które są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1205/2008 w odniesieniu do metadanych, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

liczbę zbiorów danych przestrzennych, dla których metadane są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1205/2008, pomnożoną przez liczbę sto i podzieloną przez liczbę zbiorów danych przestrzennych, dla których metadane istnieją zgodnie ze wskaźnikiem „DSi1,1” („MDi1,1”);

b)

liczbę usług danych przestrzennych, dla których metadane są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1205/2008, pomnożoną przez liczbę sto i podzieloną przez liczbę usług danych przestrzennych, dla których metadane istnieją zgodnie ze wskaźnikiem „DSi1,2” („MDi1,2”).

Artykuł 5

Monitorowanie zgodności zbiorów danych przestrzennych z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1089/2010 (8) w zakresie interoperacyjności

Do pomiaru odsetka zbiorów danych przestrzennych, które są zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1089/2010 w odniesieniu do interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

liczbę zbiorów danych przestrzennych zgodnych z rozporządzeniem (UE) nr 1089/2010 pomnożoną przez sto i podzieloną przez liczbę zbiorów danych przestrzennych zgodnie ze wskaźnikiem „DSi1,1” („DSi2”);

b)

liczbę zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE, które są zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1089/2010 pomnożoną przez sto i podzieloną przez liczbę zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku („DSi2,1”);

c)

liczbę zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE, które są zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1089/2010 pomnożoną przez sto i podzieloną przez liczbę zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku („DSi2,2”);

d)

liczbę zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE, które są zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1089/2010 pomnożoną przez sto i podzieloną przez liczbę zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w tym załączniku („DSi2,3”).

Artykuł 6

Monitorowanie dostępności zbiorów danych przestrzennych w ramach usług przeglądania i pobierania

Do pomiaru odsetka zbiorów danych przestrzennych dostępnych za pośrednictwem usług przeglądania, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2007/2/WE, oraz usług pobierania, o których mowa w lit. c) tego przepisu, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

liczbę zbiorów danych przestrzennych, dla których istnieją zarówno usługi przeglądania jak i pobierania pomnożoną przez sto i podzieloną przez liczbę zbiorów danych przestrzennych zgodnie ze wskaźnikiem „DSi1,1” („NSi2”);

b)

liczbę zbiorów danych przestrzennych, dla których istnieją usługi przeglądania pomnożoną przez sto i podzieloną przez liczbę zbiorów danych przestrzennych zgodnie ze wskaźnikiem „DSi1,1” („NSi2,1”);

c)

liczbę zbiorów danych przestrzennych, dla których istnieją usługi pobierania pomnożoną przez sto i podzieloną przez liczbę zbiorów danych przestrzennych zgodnie ze wskaźnikiem „DSi1,1” („NSi2,2”).

Artykuł 7

Monitorowanie zgodności usług sieciowych z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 976/2009 (9)

Do pomiaru odsetka usług sieciowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, które są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 976/2009 w odniesieniu do usług sieciowych, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

liczbę usług sieciowych zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 976/2009 pomnożoną przez sto i podzieloną przez całkowitą liczbę usług sieciowych („NSi4”);

b)

liczbę usług wyszukiwania zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 976/2009 pomnożoną przez sto i podzieloną przez całkowitą liczbę usług wyszukiwania („NSi4,1”);

c)

liczbę usług przeglądania zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 976/2009 pomnożoną przez sto i podzieloną przez całkowitą liczbę usług przeglądania („NSi4,2”);

d)

liczbę usług pobierania zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 976/2009 pomnożoną przez sto i podzieloną przez całkowitą liczbę usług pobierania („NSi4,3”);

e)

liczbę usług transformacji zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 976/2009 pomnożoną przez sto i podzieloną przez całkowitą liczbę usług transformacji („NSi4,4”).

Artykuł 8

Informacje o wynikach monitorowania

Wyniki monitorowania zgodnie z wymogami art. 21 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE są publikowane najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku w odniesieniu do stanu wdrożenia infrastruktury informacji przestrzennej z dnia 15 grudnia poprzedniego roku. Wyniki są aktualizowane co najmniej raz w roku.

Artykuł 9

Aktualizacja sprawozdań podsumowujących

Państwa członkowskie przekazują Komisji uaktualnione skrócone opisy pozycji, o których mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2007/2/WE. Aktualizacji podlegają jedynie te sprawozdania, w których zaszły zmiany od czasu ostatniego przedłożenia.

Artykuł 10

Uchylenie

Decyzja 2009/442/WE traci moc.

Artykuł 11

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2009/442/WE z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (Dz.U. L 148 z 11.6.2009, s. 18).

(3)  SWD(2016) 273 final

(4)  COM(2017) 312 final i SWD(2017) 230

(5)  COM(2017) 312 final

(6)  SWD(2017) 230 final; pełen wykaz znajduje się w załączniku 1 do tego dokumentu (sekcja 8.1 dokumentu).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz.U. L 326 z 4.12.2008, s. 12).

(8)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz.U. L 323 z 8.12.2010, s. 11).

(9)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych (Dz.U. L 274 z 20.10.2009, s. 9).


Top