Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0040

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014

C/2016/6853

OJ L 5, 10.1.2017, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/40/oj

10.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/11


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/40

z dnia 3 listopada 2016 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 24 i art. 223 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 64 ust. 6 lit. a) i art. 106 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części II tytuł I rozdział II sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewidziano dwa programy pomocy, które mają poprawić dystrybucję produktów rolnych wśród dzieci w placówkach oświatowych. Pierwszy program dotyczy dostaw owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów (program „Owoce i warzywa w szkole”), drugi zaś dotyczy dostarczania mleka i przetworów mlecznych (program „Mleko w szkole”). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 (3) zastąpiło te dwa programy, wprowadzając jeden wspólny ze skutkiem od roku szkolnego 2017/2018. Program ten przewiduje nowe wspólne ramy prawne dla pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw, świeżych produktów sektora bananów („Owoce i warzywa w szkole”) oraz na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych („Mleko w szkole”) dzieciom w placówkach oświatowych („program dla szkół”). Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 zmienione rozporządzeniem (UE) 2016/791 upoważnia również Komisję do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu dla szkół w nowych ramach prawnych niektóre przepisy należy przyjąć w drodze takich aktów. Akty te powinny zastąpić rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 (4) i (UE) 2016/247 (5), rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/248 (6) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 (7). Należy zatem uchylić te akty prawne, które jednak będą obowiązywały do zakończenia obecnych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.

(2)

Zgodnie z art. 23 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 warunkiem udziału w programie dla szkół jest uprzednie opracowanie przez państwa członkowskie na poziomie krajowym lub regionalnym strategii jego wdrażania. Nowa strategia ma być opracowywana co sześć lat. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na wdrażanie programu dla szkół na poziomie regionalnym, mają opracować strategię dla każdego regionu oraz ustanowić ramy koordynacji, w zależności od przepisów lub procedur. Państwa członkowskie mają ustanowić pojedynczy punkt kontaktowy do celów wymiany informacji z Komisją, aby ułatwić jej ocenę strategii oraz monitorowanie i ocenę wdrażania w danym państwie członkowskim. Należy również ustanowić przepisy określające terminy, w których strategia i ewentualne zmiany mają być zgłaszane Komisji.

(3)

Należy ustanowić szczegółowe warunki dotyczące projektowania i stosowania środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeby wspierania dystrybucji produktów. Należy zezwolić na to, aby w realizacji tych środków uczestniczyli również nauczyciele i rodzice, co pozwoli na zwiększenie skuteczności tych środków oraz ogólnej skuteczności programu dla szkół.

(4)

W trosce o pewność prawa należy określić, które koszty poniesione w ramach wdrażania programu dla szkół kwalifikują się do objęcia pomocą unijną.

(5)

W interesie należytego zarządzania administracyjnego i budżetowego oraz odpowiedniego nadzoru należy określić warunki przyznawania pomocy oraz wyboru i zatwierdzania wnioskodawców występujących o pomoc.

(6)

Należy ustanowić szczegółowe warunki dotyczące zawieszania i cofania zatwierdzenia, a także kar administracyjnych nakładanych na wnioskodawców, którzy nie przestrzegają zobowiązań ustanowionych w ramach programu dla szkół.

(7)

W celu oceny skuteczności programu dla szkół, a także dla umożliwienia wzajemnej weryfikacji oraz wymiany dobrych praktyk państwa członkowskie powinny regularnie monitorować i oceniać wdrażanie programu dla szkół, przekazując wyniki Komisji. W tym celu należy określić charakter i rodzaj informacji zawartych w sprawozdaniach z monitorowania. Ponadto nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie wymogów w zakresie monitorowania i oceny może podważać ocenę skuteczności programu dla szkół i zapewnienie prawidłowego zarządzania pomocą unijną. Dlatego też należy ustanowić przepisy dotyczące zniechęcającego zmniejszenia pomocy stosowanego przez Komisję w przypadku opóźnień w przekazaniu sprawozdania z oceny przez państwo członkowskie.

(8)

W celu skutecznego monitorowania i oceny programu dla szkół należy określić charakter i rodzaj informacji, które mają być przekazywane Komisji przez państwa członkowskie.

(9)

Aby zapewnić, by produkty objęte dystrybucją w ramach programu dla szkół spełniały cele promowania zdrowych nawyków żywieniowych, zaś dzieci oswajały się z naturalnym smakiem tych produktów, należy określić, że maksymalna zawartość dodatku cukru w produktach, o których mowa w art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w odniesieniu do których cukier nie jest technicznie niezbędny do ich przygotowania lub wytworzenia, powinna wynosić zero.

(10)

Aby zagwarantować, że produkty objęte dystrybucją w ramach programu dla szkół spełniają cele promowania zdrowych nawyków żywieniowych, należy określić maksymalną zawartość dodatku cukru lub miodu w produktach wymienionych w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, którą państwa członkowskie mogą dopuścić. Państwa członkowskie mogą wprowadzić niższe limity.

(11)

Należy ustanowić szczegółowe warunki, aby zapewnić wartość dodaną i widoczność unijnego programu dla szkół, w przypadku gdy produkty, na które przyznano unijną pomoc w ramach programu dla szkół, podlegają dystrybucji wraz z regularnymi posiłkami szkolnymi w placówkach oświatowych.

(12)

Zgodnie z art. 23a ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie mają informować o swoim zaangażowaniu w program oraz o dotowaniu go przez Unię. W tym celu państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania plakatu prezentowanego w uczestniczących placówkach oświatowych. Plakat ten powinien być wyprodukowany zgodnie z określonymi minimalnymi wymogami.

(13)

W rozdziale V rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 (8) ustanowiono przepisy dotyczące terminu operacyjnego dla kursu walutowego mającego zastosowanie do kwot i płatności pomocy unijnej. Konieczne jest więc ustanowienie przepisów w odniesieniu do pomocy związanej z wdrożeniem programu dla szkół. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

OGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PROGRAMU DLA SZKÓŁ

Artykuł 1

Zakres i definicje

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw, świeżych produktów sektora bananów („Owoce i warzywa w szkole”) oraz na dostarczanie i dystrybucję mleka i przetworów mlecznych („Mleko w szkole”) dzieciom w placówkach oświatowych, na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym i niektóre związane z tym koszty w ramach programu, o którym mowa w art. 23 tego rozporządzenia („program dla szkół”).

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicję roku szkolnego określoną w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/39 (9).

Artykuł 2

Strategia państw członkowskich

1.   Przy opracowywaniu strategii, o których mowa w art. 23 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, państwa członkowskie mogą zadecydować, na jakim poziomie administracyjnym będą wdrażać program dla szkół. Jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się na wdrażanie programu dla szkół na poziomie regionalnym, opracowuje strategię dla każdego regionu oraz ustanawia towarzyszące jej ramy koordynacji na poziomie państwa członkowskiego. Państwo członkowskie ustanawia pojedynczy punkt kontaktowy do celów wymiany informacji z Komisją.

2.   Jeżeli państwo członkowskie nie przewiduje bezpłatnego udostępniania produktów w ramach programu dla szkół, wyjaśnia ono w swojej strategii ustalenia zapewniające, że pomoc unijna w ramach programu dla szkół została odzwierciedlona w cenach, po których produkty te są udostępniane.

3.   Państwa członkowskie, które pragną uczestniczyć w programie dla szkół, zgłaszają Komisji swoje strategie w terminie do dnia 30 kwietnia roku, który poprzedza pierwszy rok szkolny objęty strategią. Jednakże państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje strategie obejmujące okres sześciu lat rozpoczynający się od roku szkolnego 2017/2018 w terminie do dnia 1 sierpnia 2017 r.

4.   Państwo członkowskie może zmienić swoją strategię. Państwo członkowskie powiadamia Komisję o zmienionej strategii w terminie dwóch miesięcy od wprowadzenia zmiany.

Artykuł 3

Środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym

1.   Środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, o których mowa w art. 23 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, są bezpośrednio powiązane z celami programu dla szkół.

2.   Środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym wspierają dystrybucję owoców i warzyw oraz mleka w szkołach, a w przypadku gdy obejmują one produkty rolne inne niż te, o których mowa w art. 23 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, środki te przewidują degustację tych innych produktów.

3.   Środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym mogą obejmować również udział rodziców i nauczycieli.

Artykuł 4

Koszty kwalifikowalne

1.   Następujące koszty kwalifikują się do objęcia pomocą unijną:

a)

koszty produktów dostarczanych w ramach programu dla szkół oraz dystrybuowanych wśród dzieci w placówkach oświatowych, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, które mogą obejmować koszty zakupu, dzierżawy, wynajmu lub leasingu wyposażenia stosowanego przy dostarczaniu i dystrybucji produktów, jak przewidziano w strategii danego państwa członkowskiego;

b)

koszty środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, w tym:

(i)

koszty organizowania degustacji, zakładania i prowadzenia ogródków szkolnych, organizowania wizyt w gospodarstwach i podobnych działań służących zainteresowaniu dzieci rolnictwem;

(ii)

koszty środków służących kształceniu dzieci w zakresie rolnictwa, zdrowych nawyków żywieniowych, lokalnych łańcuchów żywnościowych, produkcji ekologicznej, zrównoważonej produkcji oraz zwalczania marnotrawienia żywności;

c)

koszty promocji programu dla szkół, która ma bezpośrednio służyć informowaniu społeczeństwa o programie dla szkół, w tym:

(i)

koszty plakatu, o którym mowa w art. 12 niniejszego rozporządzenia;

(ii)

koszty kampanii informacyjnych polegających na transmisji w mediach, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, gazet i podobnych środków komunikacji;

(iii)

koszty sesji informacyjnych, konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych informowaniu społeczeństwa o programie dla szkół i podobnych imprez;

(iv)

koszty materiałów informacyjnych i promocyjnych, takich jak: listy, ulotki, broszury, drobne upominki i tym podobne;

d)

koszty networkingu w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie wdrażania programu dla szkół;

e)

koszty wynikające z obowiązku państw członkowskich w zakresie monitorowania i oceny skuteczności ich programów dla szkół;

f)

koszty transportu i dystrybucji produktów dostarczanych w ramach programu dla szkół, o ile nie są one objęte lit. a) niniejszego ustępu.

2.   Koszty, o których mowa w ust. 1, nie mogą być finansowane w ramach innych unijnych programów pomocy, systemów, środków lub działań.

3.   Podatek od wartości dodanej (VAT) nie kwalifikuje się do pomocy unijnej.

4.   Wydatki odnoszące się do kosztów personelu nie kwalifikują się do pomocy unijnej, jeżeli są one finansowane ze środków publicznych państwa członkowskiego.

Artykuł 5

Ogólne warunki przyznawania pomocy i wyboru wnioskodawców występujących o pomoc

1.   Pomoc przyznana państwu członkowskiemu w ramach programu dla szkół jest przekazywana wnioskodawcom występującym o pomoc, którzy zostali zatwierdzeni przez właściwy organ państwa członkowskiego zgodnie z art. 6 i których wniosek odnosi się do realizacji jednego lub więcej z poniższych działań:

a)

dostarczanie produktów dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych objętych programem dla szkół lub ich dystrybucja wśród tych dzieci;

b)

środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym;

c)

monitorowanie lub ocena;

d)

promocja.

2.   Państwa członkowskie mogą wybierać wnioskodawców występujących o pomoc spośród:

a)

placówek oświatowych;

b)

organów odpowiedzialnych za edukację;

c)

dostawców lub dystrybutorów produktów;

d)

organizacji występujących w imieniu przynajmniej jednej placówki oświatowej lub organu odpowiedzialnego za edukację, które zostały powołane do zarządzania i realizacji działań, o których mowa w ust. 1;

e)

wszelkich innych jednostek publicznych lub prywatnych, które są zaangażowane w zarządzanie i realizację jakichkolwiek działań, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 6

Warunki zatwierdzania wnioskodawców występujących o pomoc

1.   Wnioskodawcy występujący o pomoc muszą być zatwierdzeni przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się placówka oświatowa, do której dostarczane są produkty lub w której są one dystrybuowane. Zatwierdzenie jest uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę pisemnych zobowiązań obejmujących:

a)

zagwarantowanie, że produkty finansowane przez Unię w ramach programu dla szkół są udostępniane do spożycia dzieciom w placówce oświatowej lub placówkach oświatowych, w odniesieniu do których występuje on o pomoc;

b)

wykorzystanie przydzielonej pomocy na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, monitorowanie, ocenę i promocję zgodnie z celami programu dla szkół;

c)

zwrot wszelkiej nienależnie wypłaconej pomocy w odniesieniu do danych ilości produktów, jeżeli ustalono, że produkty nie zostały rozdystrybuowane wśród dzieci lub nie kwalifikują się do objęcia pomocą unijną;

d)

zwrot wszelkiej nienależnie wypłaconej pomocy w odniesieniu do środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, monitorowania, oceny i promocji, jeżeli ustalono, że takie środki lub działania nie zostały właściwie zrealizowane;

e)

udostępnienie na żądanie właściwym organom dokumentów potwierdzających;

f)

poddanie się wszelkim niezbędnym kontrolom prowadzonym przez właściwy organ, w szczególności kontroli rejestrów oraz kontroli fizycznej.

Jeżeli wnioski dotyczą działań podlegających procedurom udzielania zamówień publicznych, państwa członkowskie mogą uznać, że udzielono zatwierdzenia, jeżeli zobowiązania określone w akapicie pierwszym są włączone do warunków udziału w procedurach udzielania zamówień publicznych.

2.   W przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących wyłącznie dostarczania lub dystrybucji produktów, nie stosuje się ust. 1 lit. b) i d). Wnioskodawcy powinni zobowiązać się ponadto pisemnie do prowadzenia rejestru nazw i adresów placówek oświatowych lub organów odpowiedzialnych za edukację otrzymujących ich produkty oraz rejestru sprzedanych lub dostarczonych ilości poszczególnych produktów.

3.   W przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących wyłącznie środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, nie stosuje się ust. 1 lit. a) i c). Właściwy organ może określić wszelkie dodatkowe pisemne zobowiązania, które wnioskodawcy mają podjąć, w szczególności w odniesieniu do:

a)

środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym realizowanych w szkołach, jeżeli szkoły te nie są wnioskodawcami występującymi o pomoc;

b)

środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które obejmują dystrybucję produktów.

4.   W przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących wyłącznie monitorowania, oceny i promocji, nie stosuje się ust. 1 lit. a) i c).

5.   Państwa członkowskie mogą uznawać zatwierdzenia przyznane w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2016/247 lub w ramach programu „Mleko w szkole” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 657/2008 za ważne, jeżeli kryteria i warunki nie zostały zmienione.

Artykuł 7

Zawieszenie i wycofanie zatwierdzenia

1.   Jeżeli zatwierdzony wnioskodawca nie wypełnia zobowiązań przewidzianych w programie dla szkół, właściwy organ zawiesza zatwierdzenie wnioskodawcy na okres od jednego do dwunastu miesięcy lub je wycofuje, w zależności od wagi naruszenia i zgodnie z zasadą proporcjonalności.

2.   Zawieszenia i wycofania nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 64 ust. 2 lit. a)–d) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, lub jeżeli niewypełnienie zobowiązań jest mało istotne.

3.   Na prośbę wnioskodawcy oraz jeżeli powody wycofania zostały usunięte, właściwy organ może przywrócić zatwierdzenie wnioskodawcy po upływie co najmniej 12 miesięcy od dnia, w którym powody wycofania zostały usunięte.

Artykuł 8

Kary administracyjne

W przypadku niezgodności ze zobowiązaniami ustanowionymi w ramach programu dla szkół, z wyjątkiem niezgodności określonych w art. 64 ust. 2 lit. a)–d) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, wnioskodawca, oprócz zwrotu nienależnie wypłaconych kwot, płaci karę administracyjną w wysokości równej różnicy między kwotą pierwotnie wnioskowaną, a kwotą do której jest uprawniony.

Artykuł 9

Monitorowanie i ocena

1.   Państwa członkowskie zapewniają odpowiednie struktury i formularze w celu zagwarantowania corocznego monitorowania wdrażania programu dla szkół.

2.   Państwa członkowskie dokonują oceny realizacji programu dla szkół w celu oceny jego skuteczności w stosunku do założonych celów.

3.   Roczne sprawozdania z monitorowania przez państwa członkowskie zawierają: informacje na temat środków finansowych wykorzystanych na dostarczanie i dystrybucję każdej z grup produktów wymienionych w art. 23 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym; liczbę placówek oświatowych oraz liczbę dzieci uczestniczących w programie dla szkół; średnią wielkość porcji i średnią cenę za porcję; częstotliwość dostarczania produktów; ilości produktów dostarczonych w podziale według grup produktów oraz, w stosownych przypadkach, innych produktów niż te wymienione w art. 23 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, które zostały uwzględnione w ramach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym zgodnie z art. 23 ust. 7 tego rozporządzenia; rodzaje wdrożonych działań promocyjnych oraz środków towarzyszących; oraz organy i zainteresowane strony zaangażowane w opracowanie i wdrożenie programu dla szkół.

4.   Roczne sprawozdania kontrolne państw członkowskich dotyczące przeprowadzonych kontroli na miejscu i związanych z nimi ustaleń zawierają informacje na temat: kwot pomocy objętej wnioskami, wypłaconej i podlegającej kontroli na miejscu; zmniejszeń pomocy w następstwie kontroli administracyjnych; zmniejszeń pomocy z uwagi na opóźnione złożenie wniosku; kwot pomocy odzyskanych w wyniku kontroli na miejscu; oraz nałożonych kar administracyjnych.

5.   Jeżeli państwo członkowskie nie przedstawi Komisji sprawozdania z oceny zawierającego wyniki oceny, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w terminach określonych w art. 8 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39, kwotę kolejnego przysługującego ostatecznego przydziału zmniejsza się w następujący sposób:

a)

o 5 %, jeżeli termin został przekroczony o 1 do 30 dni;

b)

o 10 %, jeżeli termin został przekroczony o 31 do 60 dni.

Jeżeli termin został przekroczony o ponad 60 dni, ostateczny przydział zmniejsza się o 1 % za każdy następny dzień, obliczając w stosunku do pozostałej kwoty.

Artykuł 10

Maksymalne poziomy składników dodatkowych

1.   Maksymalny poziom dodatku cukru, jaki państwa członkowskie mogą dopuścić zgodnie z art. 23 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w produktach, o których mowa w art. 23 ust. 4 tego rozporządzenia, jest równy zero.

2.   Maksymalny poziom dodatku cukru lub miodu, jaki państwa członkowskie mogą dopuścić zgodnie z art. 23 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w produktach wymienionych w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, jest równy 7 %. Do celów tego ustępu cukier oznacza pozycje objęte kodami CN 1701 i 1702. Cukier dodany do owoców wlicza się do maksymalnego poziomu 7 % dodatku cukru.

3.   Ser może zawierać maksymalnie 10 % składników niemlekowych.

Artykuł 11

Dystrybucja produktów w połączeniu z regularnymi posiłkami szkolnymi

W należycie uzasadnionych przypadkach, jeżeli państwa członkowskie uznają to za skuteczniejsze dla realizacji celów swoich strategii, mogą one zezwolić szkołom na dystrybucję produktów, na które przyznano pomoc unijną w ramach programu dla szkół, w połączeniu z regularnymi posiłkami szkolnymi.

W takich przypadkach państwa członkowskie zapewniają, aby produkty te:

a)

nie były wykorzystywane do przygotowywania regularnych posiłków szkolnych;

b)

nie były wykorzystywane do zastępowania produktów, które są częścią regularnych posiłków szkolnych, poprzez wkład finansowy od podmiotów publicznych lub prywatnych;

c)

pozostawały przez cały czas wyraźnie rozpoznawalne jako część programu dla szkół, dzięki odpowiednim środkom komunikacji i promocji.

Lit. b) nie ma zastosowania, w przypadku gdy placówki oświatowe zapewniają dystrybucję regularnych posiłków szkolnych bezpłatnie.

Artykuł 12

Promocja

Do celów art. 23a ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie mogą wykorzystać plakat spełniający minimalne wymogi określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, umieszczając go na stałe w sposób widoczny i czytelny przy głównym wejściu do uczestniczących placówek oświatowych.

ROZDZIAŁ II

ZMIANY, PRZEPISY UCHYLAJĄCE I KOŃCOWE

Artykuł 13

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 907/2014

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 907/2014 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 32a

Kwoty i płatności pomocy związane z wdrażaniem programu dla szkół

W odniesieniu do pomocy przyznanej na wdrożenie programu dla szkół, o którym mowa w części II tytuł I rozdział II sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, terminem operacyjnym kursu walutowego jest dzień 1 stycznia poprzedzający dany rok szkolny.”.

Artykuł 14

Przepisy uchylające

Rozporządzenie (WE) nr 657/2008, rozporządzenia delegowane (UE) nr 1047/2014 i (UE) 2016/247 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/248 tracą moc. Jednakże rozporządzenia te mają nadal zastosowanie do programu „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” w latach szkolnych poprzedzających rok szkolny 2017/2018 aż do wygaśnięcia tych programów.

Artykuł 15

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy na rok szkolny 2017/2018 i kolejne lata szkolne.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają opracować do celów programu „Mleko w szkole” (Dz.U. L 291 z 7.10.2014, s. 4).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/247 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz.U. L 46 z 23.2.2016, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/248 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz ustalające orientacyjny przydział tej pomocy (Dz.U. L 46 z 23.2.2016, s. 8).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Dz.U. L 183 z 11.7.2008, s. 17).

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK

Minimalne wymogi dotyczące plakatu, o którym mowa w art. 12

Rozmiar plakatu:

A3 lub większy

Litery:

1 cm lub większe

Tytuł:

Program Unii Europejskiej dla szkół

Treść:

co najmniej następujące sformułowanie:

„Nasz(-a) [rodzaj placówki oświatowej (np. żłobek/przedszkole/szkoła podstawowa lub średnia)] bierze udział w unijnym programie dla szkół, wspieranym finansowo przez Unię Europejską”.

Plakat powinien być opatrzony symbolem Unii Europejskiej.


Top