Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0189

Decyzja Rady nr 189/2014/UE z dnia 20 lutego 2014 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylająca decyzję 2007/659/WE

OJ L 59, 28.2.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/189(2)/oj

28.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/1


DECYZJA RADY NR 189/2014/UE

z dnia 20 lutego 2014 r.

upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylająca decyzję 2007/659/WE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2007/659/WE (2) upoważniała Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie („przedmiotowe cztery najbardziej oddalone regiony”), a sprzedawany na terenie Francji metropolitalnej, która to stawka może być niższa od minimalnej stawki podatku akcyzowego przewidzianej w dyrektywie 92/84/EWG (3), ale nie może być niższa o więcej niż 50 % od podstawowej krajowej stawki podatku akcyzowego na alkohol. Od dnia 1 stycznia 2011 r. obniżona stawka podatku akcyzowego jest ograniczona do rocznego kontyngentu 120 000 hektolitrów czystego alkoholu. Odstępstwo to wygasło w dniu 31 grudnia 2013 r.

(2)

W dniu 12 marca 2013 r. władze francuskie zwróciły się do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego decyzji Rady przedłużającej odstępstwo przewidziane w decyzji Rady 2007/659/WE, na tych samych warunkach, na okres siedmiu lat, czyli do dnia 31 grudnia 2020 r. Odpowiednio w dniach 3 lipca i 2 sierpnia 2013 r. władze francuskie uzupełniły swój wniosek dodatkowymi informacjami oraz zmieniły go w zakresie poszczególnych francuskich podatków, które mają zostać objęte proponowaną decyzją.

(3)

Władze francuskie poinformowały również Komisję, że z dniem 1 stycznia 2012 r. Francja wprowadziła zmiany w przepisach krajowych dotyczących „cotisation sur les boissons alcooliques” (znanej również jako „vignette sécurité sociale” lub VSS), będącej składką pobieraną – oprócz krajowego podatku akcyzowego – na rzecz Caisse nationale d’assurance maladie (krajowego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych) od napojów alkoholowych sprzedawanych we Francji do celów przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia związanym z nadmiernym spożyciem takich produktów. W szczególności zmieniono podstawę opodatkowania ze 160 EUR od hektolitra na 533 EUR od hektolitra czystego alkoholu oraz wprowadzono ograniczenie dotyczące kwoty VSS, co było związane z mającym zastosowanie podatkiem akcyzowym.

(4)

W kontekście swojego wniosku o przedłużenie odstępstwa określonego w decyzji 2007/659/WE do dnia 31 grudnia 2020 r., władze francuskie zwróciły się do Komisji o dodanie, z dniem 1 stycznia 2012 r., składki VSS do wykazu podatków, w przypadku których można stosować obniżoną stawkę w odniesieniu do rumu „tradycyjnego” produkowanego w przedmiotowych czterech najbardziej oddalonych regionach Francji.

(5)

Właściwsze jest przyjęcie nowej decyzji w sprawie odstępstwa obejmującego oba podatki: zróżnicowanie podatku akcyzowego określone w dyrektywie 92/84/EWG oraz składki VSS, zamiast przedłużania odstępstwa określonego w decyzji 2007/659/WE.

(6)

Ze względu na niewielki rozmiar lokalnego rynku gorzelnie w przedmiotowych czterech najbardziej oddalonych regionach mogą rozwijać działalność wyłącznie wtedy, gdy dysponują wystarczającym dostępem do rynku we Francji metropolitalnej, która stanowi główny rynek zbytu dla ich rumu (71 %). Trudności napotykane przez rum „tradycyjny” w konkurowaniu na rynku Unii – poza specyficzną strukturalną sytuacją społeczną i gospodarczą tych regionów najbardziej oddalonych, którą pogarszają szczególne ograniczenia, o których mowa w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – mają związek z dwoma parametrami: wyższymi kosztami produkcji i wyższymi podatkami przypadającymi na jedną butelkę, gdyż rum „tradycyjny” jest zwykle wprowadzany do obrotu z wyższą zawartością alkoholu i w większych butelkach.

(7)

Koszty produkcji w łańcuchu wartości trzcina cukrowa-cukier-rum w przedmiotowych czterech najbardziej oddalonych regionach są wyższe niż w innych regionach świata. W szczególności wyższe są koszty wynagrodzeń, gdyż w przedmiotowych czterech najbardziej oddalonych regionach zastosowanie mają francuskie przepisy socjalne. W tych najbardziej oddalonych regionach obowiązują również unijne normy w zakresie środowiska i bezpieczeństwa, które pociągają za sobą znaczne inwestycje i koszty niemające bezpośredniego związku z wydajnością, nawet jeśli część tych inwestycji pokrywa się z funduszy strukturalnych Unii. Ponadto gorzelnie w przedmiotowych czterech najbardziej oddalonych regionach są mniejsze niż gorzelnie międzynarodowych grup. To skutkuje wyższymi kosztami produkcji w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Według władz francuskich wszystkie te bezpośrednie dodatkowe koszty produkcji, włącznie z frachtem i ubezpieczeniem, odpowiadają ok. 12 % francuskiego podatku akcyzowego normalnie mającego zastosowanie w 2012 r. do napojów o wysokiej zawartości alkoholu.

(8)

Rum „tradycyjny” sprzedawany we Francji metropolitalnej wprowadza się zwykle do obrotu w większych butelkach (60 % rumu sprzedaje się w butelkach o pojemności 1 l) i z większą zawartością alkoholu (wynoszącą od 40° do 59°) niż ma to miejsce w przypadku konkurencyjnych rumów, które wprowadza się zwykle do obrotu w butelkach o pojemności 0,7 l i z zawartością alkoholu wynoszącą 37,5°. Wyższy poziom zawartości alkoholu skutkuje z kolei wyższymi podatkami akcyzowymi, wyższą składką VSS, a ponadto wyższym podatkiem od wartości dodanej (VAT) od litra sprzedanego rumu. Tak więc łączne „dodatkowe koszty”, mianowicie wyższe koszty produkcji, wyższe koszty frachtu i wyższe podatki (podatek akcyzowy i VAT) odpowiadają 40–50 % francuskiego podatku akcyzowego normalnie mającego zastosowanie w 2012 r. do napojów o wysokiej zawartości alkoholu. Ponadto zmiana podstawy naliczania składki VSS ze 160 EUR od hektolitra na 533 EUR od hektolitra czystego alkoholu z dniem 1 stycznia 2012 r. miałaby (łącznie z VAT) dodatkowy niekorzystny wpływ na cenę rumu „tradycyjnego”, wprowadzanego do obrotu z większą zawartością alkoholu, odpowiadający ok. 10 % podstawowej stawki podatku akcyzowego. W celu zrekompensowania tego dodatkowego niekorzystnego wpływu – mającego bliski związek ze specyficzną strukturalną sytuacją społeczną i gospodarczą przedmiotowych czterech najbardziej oddalonych regionów, którą pogarszają szczególne ograniczenia, o których mowa w art. 349 TFUE – należy również wprowadzić obniżenie składki VSS z korzyścią dla rumu „tradycyjnego” z przedmiotowych czterech najbardziej oddalonych regionów.

(9)

Korzyść podatkowa obejmująca zarówno zharmonizowane podatki akcyzowe, jak i składki VSS, która ma być przedmiotem upoważnienia, musi pozostać proporcjonalna, tak aby nie osłabiała integralności i spójności porządku prawnego Unii, w tym ochrony wolnego od zakłóceń konkurencji rynku wewnętrznego i polityk w zakresie pomocy państwa.

(10)

W związku z tym należy również wziąć pod uwagę dodatkowe koszty wynikające z ugruntowanej przez dziesięciolecia praktyki sprzedawania rumu „tradycyjnego” z wyższą zawartością alkoholu, a zatem podlegającego wyższym podatkom.

(11)

W 2012 r. Francja stosowała w odniesieniu do rumu „tradycyjnego” podatek akcyzowy w wysokości 903 EUR na hektolitr czystego alkoholu, co odpowiada 54,4 % stawki podstawowej podatku akcyzowego. Stosowała również składkę VSS w wysokości 361,20 EUR na hektolitr czystego alkoholu, co odpowiada 67,8 % stawki podstawowej VSS. Obie obniżki razem odpowiadają korzyści podatkowej w wysokości 928,80 EUR na hektolitr czystego alkoholu lub 42,8 % sumy stawek podstawowych (podatku akcyzowego i składki VSS).

(12)

Decyzja 2007/659/WE upoważniała Francję do obniżenia krajowego podatku akcyzowego mającego zastosowanie do rumu „tradycyjnego” o nie więcej niż 50 % podstawowej stawki krajowego podatku akcyzowego na alkohol. Wspomniana decyzja nie obejmowała obniżonej stawki składki VSS od rumu „tradycyjnego”, którą wprowadzono dopiero jako środek rekompensujący dodatkowe obciążenie dla takiego rumu wynikające z reformy systemu VSS, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

(13)

Konieczne jest zaradzenie tej sytuacji poprzez zastosowanie również do składek VSS tych samych zasad, które zastosowano w przypadku odstępstwa od art. 110 TFUE w odniesieniu do zharmonizowanych podatków akcyzowych. Jednocześnie należy ustalić obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. górny pułap korzyści podatkowej, którą można przyznać, w postaci maksymalnego odsetka stawek podstawowych, od hektolitra czystego alkoholu, zharmonizowanego podatku akcyzowego na napoje o wysokiej zawartości alkoholu oraz składki VSS.

(14)

Nowego odstępstwa należy udzielić na siedem lat, od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

(15)

Francja powinna przedłożyć sprawozdanie śródokresowe w celu umożliwienia Komisji oceny, czy nadal występują powody uzasadniające odstępstwo, czy korzyść podatkowa przyznana przez Francję pozostaje proporcjonalna oraz czy można rozważyć zastosowanie środków alternatywnych wobec systemu odstępstw podatkowych, które również są wystarczające dla wsparcia konkurencyjnego łańcucha wartości trzcina cukrowa-cukier-rum, z uwzględnieniem ich wymiaru międzynarodowego.

(16)

W decyzji 2007/659/WE nie można było początkowo uwzględnić nowych okoliczności wynikających z reformy systemu VSS. W drodze wyjątku i z uwzględnieniem wspomnianej specyficznej strukturalnej sytuacji społecznej i gospodarczej przedmiotowych czterech regionów najbardziej oddalonych uzasadnione jest więc zastosowanie przedmiotowego systemu obniżonej stawki VSS od dnia 1 stycznia 2012 r.

(17)

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnego stosowania art. 107 i 108 TFUE.

(18)

Zatem decyzja 2007/659/WE powinna zostać uchylona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 110 TFUE Francja zostaje upoważniona do przedłużenia stosowania na terytorium Francji metropolitalnej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie niższej niż pełna stawka podatku akcyzowego na alkohol określona w art. 3 dyrektywy 92/84/EWG oraz stosowania stawki składki zwanej „cotisation sur les boissons alcooliques” (VSS) niższej niż pełna stawka, zgodnie z francuskimi przepisami krajowymi.

Artykuł 2

Odstępstwo, o którym mowa w art. 1, jest ograniczone do rumu określonego w pkt 1 lit. f) załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 (4), wyprodukowanego na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie z trzciny cukrowej zebranej w miejscu produkcji, o zawartości substancji lotnych innych niż alkohol etylowy i alkohol metylowy równej 225 gramów na hektolitr czystego alkoholu lub wyższej oraz zawartości alkoholu równej 40° obj. lub wyższej.

Artykuł 3

1.   Obniżone stawki podatku akcyzowego i składki VSS, o których mowa w art. 1, i mające zastosowanie do rumu, o którym mowa w art. 2, są ograniczone do rocznego kontyngentu 120 000 hektolitrów czystego alkoholu.

2.   Obniżone stawki zarówno podatku akcyzowego, jak i składki VSS, o których mowa w art. 1 niniejszej decyzji, mogą być niższe od minimalnej stawki podatku akcyzowego na alkohol określonej dyrektywą 92/84/EWG, lecz nie mogą być niższe o więcej niż 50 % od pełnej stawki podatku akcyzowego na alkohol określonej zgodnie z art. 3 dyrektywy 92/84/EWG lub pełnej stawki składki VSS od alkoholu.

3.   Łączna korzyść podatkowa, która jest przedmiotem upoważnienia zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, wynosi nie więcej niż 50 % pełnej stawki podatku akcyzowego na alkohol określonej zgodnie z art. 3 dyrektywy 92/84/EWG.

Artykuł 4

Do dnia 31 lipca 2017 r. Francja przedłoży Komisji sprawozdanie w celu umożliwienia jej oceny, czy nadal występują powody uzasadniające odstępstwo oraz czy korzyść podatkowa przyznana przez Francję pozostaje proporcjonalna i oczekuje się, że pozostanie proporcjonalna i wystarczająca dla wsparcia konkurencyjnego łańcucha wartości trzcina cukrowa-cukier-rum na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z wyjątkiem art. 1 i art. 3 ust. 1–2, które mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Artykuł 6

1.   Niniejszym uchyla się decyzję 2007/659/WE.

2.   Odesłania do uchylonej decyzji traktuje się jako odesłania do niniejszej decyzji.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2014 r.

W imieniu Rady

K. HATZIDAKIS

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 16 stycznia 2014 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady 2007/659/WE z dnia 9 października 2007 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego od rumu „tradycyjnego” produkowanego na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion (Dz.U. L 270 z 13.10.2007, s. 12).

(3)  Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 29).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).


Top