Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0177

2009/177/WE: Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 63, 7.3.2009, p. 15–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 019 P. 283 - 307

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/177/oj

7.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/15


DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 października 2008 r.

wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/177/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 44 ust. 1 akapit pierwszy, art. 44 ust. 2 akapit pierwszy, art. 44 ust. 3, art. 49 ust. 1, art. 50 ust. 2 lit. a), art. 50 ust. 3, art. 51 ust. 2, art. 59 ust. 2, art. 61 ust. 3 i art. 64,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2006/88/WE ustanawia minimalne środki zapobiegawcze mające na celu zwiększenie poziomu świadomości i gotowości właściwych organów, operatorów przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury i innych podmiotów związanych z tym przemysłem na wystąpienie chorób zwierząt akwakultury, a także minimalne środki zwalczania chorób, jakie należy stosować w przypadku podejrzenia wystąpienia lub wystąpienia ognisk niektórych chorób zwierząt wodnych. Wspomniana dyrektywa uchyla i zastępuje, z dniem 1 sierpnia 2008 r., dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (2).

(2)

Artykuł 44 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że w przypadku gdy państwo członkowskie, co do którego brak informacji o zakażeniu, lecz nieuznane za wolne od jednej lub więcej chorób nieegzotycznych wymienionych w części II załącznika IV do tej dyrektywy, opracuje program nadzoru w celu osiągnięcia statusu państwa wolnego od co najmniej jednej ze wspomnianych chorób, państwo to przedkłada ten program do zatwierdzenia zgodnie z procedurą regulacyjną.

(3)

Artykuł 44 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE stanowi również, że w przypadku gdy wspomniany program nadzoru obejmuje poszczególne enklawy lub strefy, które stanowią mniej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego, zaś strefa lub enklawa obejmuje obszar zlewni, który nie jest wykorzystywany wspólnie z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim, należy postępować zgodnie z inną procedurą, włączając w to wzór formularzy, jakie należy przedłożyć Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt („Komitetowi”), zgodnie z art. 50 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE.

(4)

Artykuł 44 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że w przypadku gdy państwo członkowskie, co do którego istnieją informacje o zakażeniu jedną lub więcej chorobą nieegzotyczną wymienioną w części II załącznika IV do tej dyrektywy, opracuje program eliminowania chorób dla jednej lub więcej spośród tych chorób, państwo to przedkłada ten program do zatwierdzenia zgodnie z procedurą regulacyjną.

(5)

W przypadku gdy państwo członkowskie pragnie osiągnąć status państwa wolnego od co najmniej jednej z chorób nieegzotycznych wymienionych w części II załącznika IV do wspomnianej dyrektywy w odniesieniu do całego swojego terytorium zgodnie z art. 49 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE, przedkłada dowody, by zostać uznanym za wolne od choroby zgodnie z procedurą regulacyjną.

(6)

Artykuł 50 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że państwo członkowskie może wydać oświadczenie o uznaniu strefy lub enklawy na swoim terytorium za wolną od jednej lub większej ilości chorób nieegzotycznych wymienionych w części II załącznika IV do tej dyrektywy w określonych warunkach. Państwo członkowskie składające tego rodzaju oświadczenie przedkłada je Komitetowi zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 wspomnianego artykułu.

(7)

Ponadto art. 50 ust. 3 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że jeżeli przedmiotowa strefa lub enklawa stanowi ponad 75 % terytorium państwa członkowskiego lub obejmuje obszary zlewni, które są wykorzystywane wspólnie z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim, wówczas procedurę, o której mowa w art. 50 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, zastępuje się procedurą regulacyjną.

(8)

Konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów w celu określenia, w jakich przypadkach programy nadzoru i oświadczenia o przyznaniu statusu obszaru wolnego od choroby powinny zostać zatwierdzone zgodnie z procedurą regulacyjną.

(9)

Powinno się sporządzić wykazy państw członkowskich, stref lub enklaw objętych programami nadzoru lub eliminowania chorób zatwierdzonymi zgodnie z procedurą regulacyjną, lub tych, w odniesieniu do których status obszaru wolnego od choroby został zatwierdzony.

(10)

Powinno się ustanowić wzory formularzy do celów przedkładania programów nadzoru do zatwierdzenia oraz do celów oświadczeń w sprawie tego rodzaju programów. Powinno się także sporządzić wzór formularza dla państw członkowskich do celów składania sprawozdań w sprawie rozwoju niektórych programów eliminowania chorób i niektórych programów nadzoru. Ponadto powinno się ustanowić wzór formularza do celów przedkładania wniosków o przyznanie statusu obszaru wolnego od choroby do zatwierdzenia oraz oświadczeń o przyznaniu obszarowi takiego statusu.

(11)

Załącznik V do decyzji Komisji 2008/425/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającej standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (3) zawiera szczegółową analizę kosztów programów, dla których państwa członkowskie pragną uzyskać wkład finansowy. Dla zachowania spójności prawodawstwa wspólnotowego, wzór formularza do celów przedkładania programów eliminowania chorób do zatwierdzenia zgodnie z decyzją 2006/88/WE powinien być zgodny ze wzorem określonym we wspomnianym załączniku.

(12)

Niezbędne są coroczne informacje przekazywane przez państwa członkowskie do celów dokonania oceny rozwoju zatwierdzonych programów nadzoru, jak również zatwierdzonych programów eliminowania chorób nieobjętych finansowaniem wspólnotowym. Dla osiągnięcia tego celu powinno się corocznie przedkładać Komisji sprawozdanie. Ponieważ programy eliminowania chorób objęte finansowaniem wspólnotowym wchodzą w zakres decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (4), państwa członkowskie mają składać sprawozdania dotyczące zagadnień technicznych i finansowych w odniesieniu do wspomnianych programów zgodnie ze wspomnianą decyzją.

(13)

Oświadczenia w sprawie programów nadzoru oraz oświadczenia o przyznaniu statusu obszaru wolnego od choroby, przedłożone Komitetowi przez państwa członkowskie, powinny być dostępne dla Komisji i dla pozostałych państw członkowskich drogą elektroniczną. Informacyjna strona internetowa jest pod względem technicznym najbardziej praktycznym rozwiązaniem, gdyż zapewnia łatwy dostęp do tego rodzaju oświadczeń.

(14)

Zgodnie z dyrektywą 91/67/EWG obszary wolne od choroby, hodowle ryb oraz programy na rzecz uzyskania statusu obszaru wolnego od choroby zostały zatwierdzone następującymi decyzjami: decyzja Komisji 2002/308/WE z dnia 22 kwietnia 2002 r. ustanawiająca wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (5), decyzja Komisji 2002/300/WE z dnia 18 kwietnia 2002 r. ustanawiająca listę stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens  (6), decyzja Komisji 2003/634/WE z dnia 28 sierpnia 2003 r. zatwierdzająca programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (7), a także decyzja Komisji 94/722/WE z dnia 25 października 1994 r. zatwierdzająca program dotyczący bonamiozy i marteiliozy przedłożony przez Francję (8).

(15)

Kryteria dotyczące statusu obszaru wolnego od choroby, zawarte w dyrektywie 2006/88/WE, są równoważne z kryteriami określonymi w dyrektywie 91/67/EWG w odniesieniu do zatwierdzania całego terytorium państw członkowskich, stref lądowych i gospodarstw w strefach niezatwierdzonych.

(16)

W związku z powyższym stref lądowych i gospodarstw, zatwierdzonych na mocy dyrektywy 91/67/EWG, nie powinien dotyczyć wymóg zgłaszania ich do Komitetu zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE. Powinno się je również uwzględnić w wykazie stref i enklaw dostępnym na stronach internetowych utworzonych na podstawie niniejszej decyzji.

(17)

Pojęcie strefy przybrzeżnej nie jest jednak przewidziane w dyrektywie 2006/88/WE. Obszary zatwierdzone jako strefy przybrzeżne wolne od choroby na mocy dyrektywy 91/67/EWG powinny być zatem poddane ponownej ocenie przez państwa członkowskie, powinno się również przedłożyć nowy wniosek lub, w stosownych wypadkach, nowe oświadczenie, zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE.

(18)

Decyzje 2002/300/WE i 2002/3008/WE powinny zatem zostać uchylone z dniem 1 sierpnia 2009 r., co tym samym zapewniłoby państwom członkowskim wystarczającą ilość czasu na przedłożenie nowych oświadczeń lub wniosków odnoszących się do wspomnianych stref przybrzeżnych.

(19)

Różnica pomiędzy programami nadzoru i eliminowania chorób nie została przewidziana w dyrektywie 91/67/EWG. Ponieważ jednak wymogi odnoszące się do tego rodzaju programów są równoważne, programy zatwierdzone na mocy decyzji 2003/634/WE i 94/722/WE powinno się uznać za zgodne z dyrektywą 2006/88/WE. W celu określenia, które ze wspomnianych programów powinno się uznać za programy nadzoru lub eliminowania chorób oraz uwzględnić w odpowiednich wykazach określonych w niniejszej decyzji, państwa członkowskie powinny przekazać Komisji informacje dotyczące tych programów do dnia 30 kwietnia 2009 r.

(20)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

SEKCJA 1

PRZEDKŁADANIE PROGRAMÓW NADZORU I OŚWIADCZEŃ O PRZYZNANIU STATUSU OBSZARU WOLNEGO OD CHOROBY DO ZATWIERDZENIA

Artykuł 1

Warunki przedkładania programów nadzoru do zatwierdzenia

1.   Programy nadzoru przedkłada się do zatwierdzenia, zgodnie z art. 44 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2006/88/WE, jedynie w przypadku gdy dotyczą one:

a)

całego terytorium państwa członkowskiego;

b)

enklaw lub ich grup, stanowiących ponad 75 % obszaru przybrzeżnego danego państwa członkowskiego, w odniesieniu do chorób dotyczących jedynie gatunków słonowodnych;

c)

stref i enklaw lub ich grup, stanowiących ponad 75 % obszaru lądowego danego państwa członkowskiego, w odniesieniu do chorób dotyczących jedynie gatunków słodkowodnych;

d)

stref i enklaw lub ich grup, stanowiących ponad 75 % obszaru lądowego i obszaru przybrzeżnego danego państwa członkowskiego, w odniesieniu do chorób dotyczących zarówno gatunków słodkowodnych, jak i słonowodnych; lub

e)

stref i enklaw obejmujących obszary zlewni, które są wykorzystywane wspólnie z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

2.   Do celów niniejszej decyzji przyjmuje się, że enklawa lub grupa enklaw w obszarze przybrzeżnym obejmuje ponad 75 % obszaru przybrzeżnego państwa członkowskiego, jeżeli obejmuje ona ponad 75 % linii brzegowej mierzonej wzdłuż linii podstawowej wybrzeża.

Artykuł 2

Warunki przedkładania oświadczeń o przyznaniu statusu obszaru wolnego od choroby do zatwierdzenia

Oświadczenia o przyznaniu statusu obszaru wolnego od choroby przedkłada się do zatwierdzenia, zgodnie z art. 50 ust. 3 dyrektywy 2006/88/WE, jedynie w przypadku gdy oświadczenie jest zgodne z jednym z warunków określonych w art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji.

SEKCJA 2

WYKAZY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, STREF I ENKLAW OBJĘTYCH ZATWIERDZONYMI PROGRAMAMI NADZORU I ELIMINOWANIA CHORÓB ORAZ OBSZARÓW WOLNYCH OD CHOROBY

Artykuł 3

Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte zatwierdzonymi programami nadzoru

Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte programem nadzoru zatwierdzonym zgodnie z art. 44 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2006/88/WE, zostały wymienione w drugiej i czwartej kolumnie tabeli w części A załącznika I do niniejszej decyzji w odniesieniu do chorób wyszczególnionych we wspomnianej tabeli.

Artykuł 4

Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte zatwierdzonymi programami eliminowania chorób

Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte programem eliminowania chorób zatwierdzonym zgodnie z art. 44 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2006/88/WE, zostały wymienione w drugiej i czwartej kolumnie tabeli w części B załącznika I do niniejszej decyzji w odniesieniu do chorób wyszczególnionych we wspomnianej tabeli.

Artykuł 5

Państwa członkowskie, strefy i enklawy wolne od choroby

Państwa członkowskie uznane za wolne od choroby zgodnie z art. 49 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE, jak również strefy i enklawy uznane za wolne od choroby zgodnie z art. 50 ust. 3 wspomnianej dyrektywy, zostały wymienione w drugiej i czwartej kolumnie tabeli w części C załącznika I do niniejszej decyzji w odniesieniu do chorób wyszczególnionych we wspomnianej tabeli.

SEKCJA 3

WZORY FORMULARZY DO CELÓW PRZEDKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW

Artykuł 6

Wzory formularzy w odniesieniu do programów nadzoru

1.   Wnioski w sprawie zatwierdzenia programów nadzoru, zgodnie z art. 44 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2006/88/WE, są zgodne z wzorami formularzy określonymi w załącznikach II i III do niniejszej decyzji.

2.   Wnioski dotyczące oświadczeń w sprawie programów nadzoru, zgodnie z art. 44 ust. 1 akapit czwarty dyrektywy 2006/88/WE, są zgodne ze wzorem formularza określonym w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 7

Wzór formularza w odniesieniu do programów eliminowania chorób

Wnioski w sprawie zatwierdzenia programów eliminowania chorób, zgodnie z art. 44 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2006/88/WE, są zgodne ze wzorem formularza określonym w załączniku V do decyzji 2008/425/WE.

Artykuł 8

Wzory formularzy do celów składania wniosków dotyczących statusu obszaru wolnego od choroby

1.   Wnioski w sprawie zatwierdzenia statusu obszaru wolnego od choroby, zgodnie z art. 49 ust. 1 i art. 50 ust. 3 dyrektywy 2006/88/WE, są zgodne ze wzorami formularzy określonymi w załącznikach IV i V do niniejszej decyzji.

2.   Wnioski dotyczące oświadczeń o przyznaniu strefom lub enklawom statusu obszaru wolnego od choroby, zgodnie z art. 50 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE, są zgodne ze wzorami formularzy określonymi w załącznikach IV i V do niniejszej decyzji.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2, w przypadku gdy status obszaru wolnego od choroby ma być uzyskany zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a), b) lub pkt 1 części I załącznika V do dyrektywy 2006/88/WE, od państw członkowskich nie wymaga się przedłożenia wzorów formularzy określonych w załączniku V do niniejszej decyzji.

SEKCJA 4

ZOBOWIĄZANIA W ODNIESIENIU DO SPRAWOZDAŃ I INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH W INTERNECIE

Artykuł 9

Sprawozdawczość

Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie dotyczące:

a)

programów nadzoru zatwierdzonych zgodnie z art. 44 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2006/88/WE;

b)

programów eliminowania chorób nieobjętych finansowaniem wspólnotowym i zatwierdzonych zgodnie z art. 44 ust. 2 akapit pierwszy wspomnianej dyrektywy.

Sprawozdanie jest zgodne ze wzorem formularza określonym w załączniku VI do niniejszej decyzji.

Artykuł 10

Informacyjne strony internetowe

1.   Państwa członkowskie tworzą i aktualizują informacyjne strony internetowe do celów:

a)

sporządzania oświadczeń w sprawie programów nadzoru, przedłożonych Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt („Komitetowi”) zgodnie z art. 44 ust. 1 akapit czwarty i art. 50 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE, dostępnych Komisji i pozostałym państwom członkowskim;

b)

sporządzania oświadczeń o przyznaniu statusu obszaru wolnego od choroby, przedkładanych Komitetowi zgodnie z art. 50 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, dostępnych Komisji i pozostałym państwom członkowskim;

c)

powszechnego udostępnienia wykazu stref lub enklaw uznanych za objęte zatwierdzonym programem nadzoru lub za wolne od chorób, zgodnie z art. 50 ust. 2 wspomnianej dyrektywy.

2.   W przypadku gdy państwa członkowskie publikują na informacyjnych stronach internetowych oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

3.   Państwa członkowskie przekazują Komisji adresy internetowe informacyjnych stron internetowych, o których mowa w ust. 1.

SEKCJA 5

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł 11

Przepisy przejściowe dotyczące obszarów wolnych od choroby

1.   Strefy lądowe, uznane za zatwierdzone w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) na mocy decyzji 2002/308/WE oraz ujęte w wykazie w załączniku I do tej decyzji, są traktowane jako strefy zgodne z wymogami odnoszącymi się do stref wolnych od choroby, określonymi w załączniku V do dyrektywy 2006/88/WE.

2.   Hodowle ryb, uznane za zatwierdzone w odniesieniu do VHS i IHN na mocy decyzji 2002/308/WE i ujęte w wykazie w załączniku II do tej decyzji, są traktowane jako enklawy zgodne z wymogami odnoszącymi się do enklaw wolnych od choroby, określonymi w załączniku V do dyrektywy 2006/88/WE.

3.   Strefy lądowe i hodowle ryb, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, zostają włączone do wykazu stref i enklaw ustanowionego zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. c).

4.   W drodze odstępstwa od art. 50 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE od państw członkowskich nie wymaga się przedłożenia Komitetowi oświadczeń w sprawie stref lądowych i hodowli ryb, określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

Artykuł 12

Przepisy przejściowe dotyczące zatwierdzonych programów

1.   W drodze odstępstwa od art. 44 dyrektywy 2006/88/WE od państw członkowskich nie wymaga się przedkładania programów nadzoru i eliminowania chorób, które zostały zatwierdzone w celu uzyskania statusu strefy zatwierdzonej w odniesieniu do:

a)

VHS i IHN na mocy decyzji 2003/634/WE;

b)

bonamiozy i marteiliozy na mocy decyzji 94/722/WE.

2.   Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2009 r. państwa członkowskie, których to dotyczy, przedkładają Komisji sprawozdanie w sprawie programów określonych w ust. 1, które zawiera co najmniej:

a)

informacje dotyczące wytyczenia zasięgu geograficznego programów;

b)

informacje wymagane na mocy załącznika VI za ostatnie cztery lata wdrażania programów.

SEKCJA 6

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 13

Uchylenie

Decyzje 2002/300/WE i 2002/308/WE uchyla się z dniem 1 sierpnia 2009 r.

Artykuł 14

Zastosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2008 r.

Artykuł 15

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

(2)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 1.

(3)  Dz.U. L 159 z 18.6.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

(5)  Dz.U. L 106 z 23.4.2002, s. 28.

(6)  Dz.U. L 103 z 19.4.2002, s. 24.

(7)  Dz.U. L 220 z 3.9.2003, s. 8.

(8)  Dz.U. L 288 z 9.11.1994, s. 47.


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte zatwierdzonymi programami nadzoru

Choroba

Państwo członkowskie

Kod

Zasięg geograficzny obszaru objętego programem nadzoru (państwo członkowskie, strefy lub enklawy)

Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS)

 

 

 

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN)

 

 

 

Zakażenie herpeswirusem koi (KHV)

 

 

 

Zakaźna anemia łososi (ISA)

 

 

 

Zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens

 

 

 

Zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae

 

 

 

Choroba wywoływana przez Whispovirus

(White spot disease)

 

 

 


CZĘŚĆ B

Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte zatwierdzonymi programami eliminowania chorób

Choroba

Państwo członkowskie

Kod

Zasięg geograficzny obszaru objętego programem eliminowania chorób (państwo członkowskie, strefy lub enklawy)

Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS)

 

 

 

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN)

 

 

 

Zakażenie herpeswirusem koi (KHV)

 

 

 

Zakaźna anemia łososi (ISA)

 

 

 

Zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens

 

 

 

Zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae

 

 

 

Choroba wywoływana przez Whispovirus

(White spot disease)

 

 

 


CZĘŚĆ C

Państwa członkowskie, strefy i enklawy uznane za wolne od choroby

Choroba

Państwo członkowskie

Kod

Zasięg geograficzny obszaru wolnego od choroby (państwo członkowskie, strefy lub enklawy)

Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS)

Dania

DK

Obszary zlewni i obszary przybrzeżne:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Irlandia

IE

Wszystkie obszary lądowe i przybrzeżne na terytorium kraju, z wyjątkiem:

1.

wyspy Cape Clear.

Cypr

CY

Wszystkie obszary lądowe na terytorium kraju

Finlandia

FI

Wszystkie obszary lądowe i przybrzeżne na terytorium kraju z wyjątkiem:

1.

prowincji Åland;

2.

gmin miejskich Uusikaupunki, Pyhäranta i Rauma.

Szwecja

SE

Całe terytorium

Zjednoczone Królestwo

UK

Wszystkie obszary lądowe i przybrzeżne na terytorium kraju z wyjątkiem:

1.

obszarów zlewni rzeki Ouse od źródeł do jej zwykłej granicy pływów na śluzie i jazie w Naburn; oraz

2.

strefy buforowej składającej się z wód ujścia rzeki Humber od zwykłych granic pływów na zaporze w Barmby, na śluzie i jazie w Naburn, na moście kolejowym w Ulleskelf, na jazie w Chapel Haddlesey i na śluzie w Long Sandall do linii poprowadzonej na północ od mola w Whitgift.

Wszystkie obszary lądowe i przybrzeżne na terytorium Irlandii Północnej, Guernsey, wyspy Man i Jersey.

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN)

Dania

DK

Całe terytorium

Irlandia

IE

Całe terytorium

Cypr

CY

Wszystkie obszary lądowe na terytorium kraju

Finlandia

FI

Całe terytorium

Szwecja

SE

Całe terytorium

Zjednoczone Królestwo

UK

Wszystkie obszary lądowe i przybrzeżne na terytorium Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Guernsey, wyspy Man i Jersey.

Zakażenie herpeswirusem koi (KHV)

 

 

 

Zakaźna anemia łososi (ISA)

Belgia

BE

Całe terytorium

Bułgaria

BG

Całe terytorium

Republika Czeska

CZ

Całe terytorium

Dania

DK

Całe terytorium

Niemcy

DE

Całe terytorium

Estonia

EE

Całe terytorium

Irlandia

IE

Całe terytorium

Grecja

EL

Całe terytorium

Hiszpania

ES

Całe terytorium

Francja

FR

Całe terytorium

Włochy

IT

Całe terytorium

Cypr

CY

Całe terytorium

Łotwa

LV

Całe terytorium

Litwa

LT

Całe terytorium

Luksemburg

LU

Całe terytorium

Węgry

HU

Całe terytorium

Malta

MT

Całe terytorium

Niderlandy

NL

Całe terytorium

Austria

AT

Całe terytorium

Polska

PL

Całe terytorium

Portugalia

PT

Całe terytorium

Rumunia

RO

Całe terytorium

Słowenia

SI

Całe terytorium

Słowacja

SK

Całe terytorium

Finlandia

FI

Całe terytorium

Szwecja

SE

Całe terytorium

Zjednoczone Królestwo

UK

Całe terytorium

Zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens

Irlandia

IE

Całe terytorium

Zjednoczone Królestwo

UK

Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Guernsey, Herm i wyspy Man.

Cała linia brzegowa Irlandii Północnej.

Cała linia brzegowa Guernsey i Herm.

Obszar przybrzeżny wyspy Jersey: obszar obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływu na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływu na wyspie Jersey. Obszar znajduje się w zatoce normano-bretońskiej, po południowej stronie kanału La Manche.

Cała linia brzegowa wyspy Man.

Zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae

Irlandia

IE

Cała linia brzegowa Irlandii, z wyjątkiem:

1.

portu Cork;

2.

zatoki Galway;

3.

portu Ballinakill;

4.

zatoki Clew;

5.

cieśniny Achill;

6.

Loughmore, zatoka Blacksod;

7.

Lough Fole;

8.

Lough Swilly.

Zjednoczone Królestwo

UK

Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem:

1.

południowego wybrzeża Kornwalii od Lizard do Start Point;

2.

wybrzeża Dorset, Hampshire i Sussex od Portland Bill do Selsey Bill;

3.

obszaru wzdłuż wybrzeża północnego Kent i Essex od North Foreland do Felixstowe;

4.

obszaru wzdłuż wybrzeża południowo-zachodniej Walii od Wooltack Point do St. Govan’s Head, włącznie z Milford Heaven oraz obszarami zalewowymi rzek Eastern Cleddau i Western Cleddau;

5.

obszaru obejmującego wody jeziora Loch Sunart na wschód od linii biegnącej w kierunku południowo-południowo-wschodnim od najdalej na północ wysuniętej części Maclean’s Nose do Auliston Point;

6.

obszaru obejmującego West Loch Tarbert na północny wschód od linii biegnącej ze wschodu na południowy wschód przy Ardpatrick Point NR 734 578 do zatoki North Dunskeig przy NR 752 568.

Cała linia brzegowa Irlandii Północnej, z wyjątkiem:

1.

Lough Fole.

Cała linia brzegowa Guernsey, Herm i wyspy Man.

Obszar przybrzeżny wyspy Jersey: obszar obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływu na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływu na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w zatoce normano-bretońskiej, po południowej stronie kanału la Manche.

Choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease)

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

Wzór do celów przedkładania programów nadzoru do zatwierdzenia oraz oświadczeń w sprawie programów nadzoru

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

CZĘŚĆ A

Wzór informacji, jakie należy przedłożyć w związku z wnioskami w sprawie zatwierdzenia programów nadzoru w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej/rozwoju epidemiologicznego choroby w ciągu czterech poprzedzających lat (oddzielna tabela na każdy rok wdrażania)

1.   Dane dotyczące badania zwierząt

Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (1)

 

Choroba:

 

Rok:


Gospodarstwo lub obszar hodowli mięczaków (2)

Liczba pobrań próbek

Liczba inspekcji klinicznych

Temperatura wody w czasie pobierania próbek/inspekcji

Gatunki w czasie pobierania próbek

Gatunki, od których pobrano próbki

Liczba zwierząt, od których pobrano próbki (łączna i w podziale na gatunki)

Liczba badań

Wyniki dodatnie badania laboratoryjnego

Wyniki dodatnie inspekcji klinicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

Łącznie


2.   Dane dotyczące badania gospodarstw lub obszarów hodowli

 

Choroba:

 

Rok:


Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (3)

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków (4)

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków objętych programem

Liczba skontrolowanych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków (5)

Liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim (6)

Liczba nowych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim (7)

Liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków, w których zlikwidowano populację

% gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim, w których zlikwidowano populację

Zwierzęta usunięte i zniszczone (8)

Wskaźniki docelowe

Procentowy wskaźnik skontrolowania gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków

% gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

Chorobowość w gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków w danym okresie

% nowych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

Współczynnik zachorowalności w gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ B

Wzór informacji, jakie należy przedłożyć w związku z wnioskami w sprawie zatwierdzenia programów nadzoru, w zakresie założeń (oddzielna tabela na każdy rok wdrażania)

1.   Założenia związane z badaniem zwierząt

Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (9)

 

Choroba:

 

Rok:


Gospodarstwo lub obszar hodowli mięczaków (10)

Liczba pobrań próbek

Liczba inspekcji klinicznych

Temperatura wody w czasie pobierania próbek/inspekcji

Gatunki w czasie pobierania próbek

Gatunki, od których pobrano próbki

Liczba zwierząt, od których pobrano próbki (łączna i w podziale na gatunki)

Liczba badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 


2.   Założenia w zakresie badania gospodarstw lub obszarów hodowli

 

Choroba:

 

Rok:


Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (11)

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków (12)

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków objętych programem

Liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków, jakie zostaną skontrolowane (13)

Spodziewana liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim (14)

Spodziewana liczba nowych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim (15)

Spodziewana liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków, w których populacja ulegnie likwidacji

Spodziewany % gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim, w których populacja ulegnie likwidacji

Wskaźniki docelowe

Spodziewany procentowy wskaźnik skontrolowania gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków

% gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

Spodziewana chorobowość w gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków w danym okresie

% nowych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

Spodziewany współczynnik zachorowalności w gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 6 załącznika II.

(2)  W sytuacji, gdy liczba gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków jest ograniczona, lub gdy w całości lub części państwa członkowskiego, strefy lub enklawy objętej wnioskiem nie występują gospodarstwa/obszary hodowli mięczaków, w związku z czym próbki pobierane są od zwierząt dzikich, należy podać położenie geograficzne miejsc, w których pobierano próbki.

(3)  Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 6 załącznika II.

(4)  Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków w państwie członkowskim, strefie lub enklawie w rozumieniu pkt 6 załącznika II.

(5)  Kontrola oznacza przeprowadzenie badań na poziomie gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków w ramach programu badań w kierunku odnośnej choroby w celu poprawy statusu zdrowotnego gospodarstwa/obszaru hodowli mięczaków. W tej kolumnie gospodarstwo/obszar hodowli mięczaków nie może być liczone dwukrotnie, nawet jeżeli zostało skontrolowane więcej niż jeden raz.

(6)  Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, w których co najmniej jedno zwierzę wykazało w danym okresie wynik dodatni, niezależnie od liczby kontroli przeprowadzonych w danych gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków.

(7)  Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, których status zdrowotny w poprzednim okresie sprawozdawczym odpowiadał, zgodnie z częścią A załącznika III do dyrektywy 2006/88/WE, kategorii I, kategorii II, kategorii III lub kategorii IV i w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w odniesieniu do przedmiotowej choroby w tym okresie odniesienia.

W przypadku programów przedłożonych przed dniem 1 sierpnia 2008 r. gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, w których nie było wyników dodatnich w odniesieniu do przedmiotowej choroby w poprzednim okresie i w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w tym okresie.

(8)  Zwierzęta × 1 000 lub łączna masa zwierząt usuniętych i zniszczonych.

(9)  Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 6 załącznika II.

(10)  W sytuacji, gdy liczba gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków jest ograniczona lub gdy w całości lub części państwa członkowskiego, strefy lub enklawy objętej wnioskiem nie występują gospodarstwa/obszary hodowli mięczaków, w związku z czym próbki pobierane są od zwierząt dzikich, należy podać położenie geograficzne miejsc, w których pobierano próbki.

(11)  Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 6 załącznika II.

(12)  Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków w państwie członkowskim, strefie lub enklawie w rozumieniu pkt 6 załącznika II.

(13)  Kontrola oznacza przeprowadzenie badania na poziomie gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków w ramach programu badań w kierunku odnośnej choroby w celu poprawy statusu zdrowotnego gospodarstwa/obszaru hodowli mięczaków. W tej kolumnie gospodarstwo/obszar hodowli mięczaków nie może być liczone dwukrotnie, nawet jeżeli zostało skontrolowane więcej niż jeden raz.

(14)  Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w danym okresie, niezależnie od liczby kontroli przeprowadzonych w danych gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków.

(15)  Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, których status zdrowotny w poprzednim okresie sprawozdawczym odpowiadał, zgodnie z częścią A załącznika III do dyrektywy 2006/88/WE, kategorii I, kategorii II, kategorii III lub kategorii IV i w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w odniesieniu do danej choroby w tym okresie odniesienia.


ZAŁĄCZNIK IV

Wzór do celów składania wniosków o przyznanie statusu obszaru wolnego od choroby i oświadczeń o przyznaniu statusu obszaru wolnego od choroby

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK V

Wzór informacji, jakie należy przedłożyć w związku z przedłożeniem wniosków o przyznanie statusu obszaru wolnego od choroby i oświadczeń o przyznaniu statusu obszaru wolnego od choroby (oddzielna tabela na każdy rok wdrażania)

1.   Dane dotyczące badania zwierząt

Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (1)

 

Choroba:

 

Rok:


Gospodarstwo lub obszar hodowli mięczaków (2)

Liczba pobrań próbek

Liczba inspekcji klinicznych

Temperatura wody w czasie pobierania próbek/inspekcji

Gatunki w czasie pobierania próbek

Gatunki, od których pobrano próbki

Liczba zwierząt, od których pobrano próbki (łączna i w podziale na gatunki)

Liczba badań

Wyniki dodatnie badania laboratoryjnego

Wyniki dodatnie inspekcji klinicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

Łącznie


2.   Dane dotyczące badania gospodarstw lub obszarów hodowli

 

Choroba:

 

Rok:


Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (3)

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków (4)

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków objętych programem

Liczba skontrolowanych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków (5)

Liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim (6)

Liczba nowych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim (7)

Liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków, w których zlikwidowano populację

% gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim, w których zlikwidowano populację

Zwierzęta usunięte i zniszczone (8)

Wskaźniki docelowe

Procentowy wskaźnik skontrolowania gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków

% gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

Chorobowość w gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków w danym okresie

% nowych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

Współczynnik zachorowalności w gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 7 załącznika IV.

(2)  W sytuacji, gdy liczba gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków jest ograniczona lub gdy w całości lub części państwa członkowskiego, strefy lub enklawy objętej wnioskiem lub oświadczeniem nie występują gospodarstwa/obszary hodowli mięczaków, w związku z czym próbki są pobierane od zwierząt dzikich, powinno się podać położenie geograficzne miejsc, w których pobierano próbki.

(3)  Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 7 załącznika IV.

(4)  Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków w państwie członkowskim, strefie lub enklawie w rozumieniu pkt 7 załącznika IV.

(5)  Kontrola oznacza przeprowadzenie badania na poziomie gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków w ramach programu badań w celu uzyskania statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do przedmiotowej choroby, w celu poprawy statusu zdrowotnego gospodarstwa/obszaru hodowli mięczaków. W tej kolumnie gospodarstwo/obszar hodowli mięczaków nie może być liczone dwukrotnie, nawet jeżeli zostało skontrolowane więcej niż jeden raz.

(6)  Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w danym okresie, niezależnie od liczby kontroli przeprowadzonych w danych gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków.

(7)  Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, których status zdrowotny w poprzednim okresie sprawozdawczym odpowiadał, zgodnie z częścią A załącznika III do dyrektywy 2006/88/WE, kategorii I, kategorii II, kategorii III lub kategorii IV, ale w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w odniesieniu do danej choroby w tym okresie odniesienia.

W przypadku programów przedłożonych przed dniem 1 sierpnia 2008 r. gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, w których nie było wyników dodatnich w odniesieniu do przedmiotowej choroby w poprzednim okresie i w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w tym okresie.

(8)  Zwierzęta × 1 000 lub łączna masa zwierząt usuniętych i zniszczonych.


ZAŁĄCZNIK VI

WZÓR SPRAWOZDANIA

1.   Sprawozdanie dotyczące badania zwierząt

Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (1)

 

Choroba:

 

Rok:


Gospodarstwo lub obszar hodowli mięczaków (2)

Liczba pobrań próbek

Liczba inspekcji klinicznych

Temperatura wody w czasie pobierania próbek/inspekcji

Gatunki w czasie pobierania próbek

Gatunki, od których pobrano próbki

Liczba zwierząt, od których pobrano próbki (łączna i w podziale na gatunki)

Liczba badań

Wyniki dodatnie badania laboratoryjnego

Wyniki dodatnie inspekcji klinicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

Łącznie


2.   Sprawozdanie dotyczące badania gospodarstw lub obszarów hodowli

 

Choroba:

 

Rok:


Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (3)

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków (4)

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków objętych programem

Liczba skontrolowanych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków (5)

Liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim (6)

Liczba nowych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim (7)

Liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków, w których zlikwidowano populację

% gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim, w których zlikwidowano populację

Zwierzęta usunięte i zniszczone (8)

Wskaźniki docelowe

Procentowy wskaźnik skontrolowania gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków

% gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

Chorobowość w gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków w danym okresie

% nowych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

Współczynnik zachorowalności w gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 6 załącznika II.

(2)  W sytuacji, gdy liczba gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków jest ograniczona, lub gdy w całości lub części państwa członkowskiego, strefy lub enklawy objętej wnioskiem nie występują gospodarstwa/obszary hodowli mięczaków, w związku z czym próbki pobiera się od zwierząt dzikich, należy podać położenie geograficzne miejsc, w których pobierano próbki.

(3)  Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 6 załącznika II.

(4)  Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków w państwie członkowskim, strefie lub enklawie w rozumieniu pkt 6 załącznika II.

(5)  Kontrola oznacza przeprowadzenie badań na poziomie gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków w ramach programu badań w kierunku odnośnej choroby w celu poprawy statusu zdrowotnego gospodarstwa/obszaru hodowli mięczaków. W tej kolumnie gospodarstwo/obszar hodowli mięczaków nie może być liczone dwukrotnie, nawet jeżeli zostało skontrolowane więcej niż jeden raz.

(6)  Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w danym okresie niezależnie od liczby kontroli przeprowadzonych w danych gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków.

(7)  Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, których status zdrowotny w poprzednim okresie sprawozdawczym odpowiadał, zgodnie z częścią A załącznika III do dyrektywy 2006/88/WE, kategorii I, kategorii II, kategorii III lub kategorii IV, ale w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w odniesieniu do danej choroby w tym okresie odniesienia.

W przypadku programów przedłożonych przed dniem 1 sierpnia 2008 r. gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, w których nie było wyników dodatnich w odniesieniu do przedmiotowej choroby w poprzednim okresie i w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w tym okresie.

(8)  Zwierzęta × 1 000 lub łączna masa zwierząt usuniętych i zniszczonych.


Top