Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0618

Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego, kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie oraz uchylająca decyzje 93/24/EWG i 93/244/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 2236)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 215, 9.8.2001, p. 48–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 276 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 276 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 276 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 276 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 276 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 276 - 282
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 276 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 276 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 276 - 282
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 260 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 260 - 267

No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2008; Uchylony przez 32008D0185 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/618/oj

32001D0618Dziennik Urzędowy L 215 , 09/08/2001 P. 0048 - 0054


Decyzja Komisji

z dnia 23 lipca 2001 r.

w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego, kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie oraz uchylająca decyzje 93/24/EWG i 93/244/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 2236)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/618/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną [1], ostatnio zmienioną i zaktualizowaną dyrektywą 2000/20/WE [2], w szczególności jej art. 8, art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 93/24/EWG [3] ustanawia dodatkowe gwarancje odnoszące się do choroby Aujeszkyego u świń przeznaczonych dla Państw Członkowskich lub regionów wolnych od tej choroby.

(2) Decyzja Komisji 93/244/EWG [4] ustanawia dodatkowe gwarancje odnoszące się do choroby Aujeszkyego u świń przeznaczonych dla niektórych części terytorium Wspólnoty, gdzie istnieją zatwierdzone programy w celu zwalczania tej choroby.

(3) Międzynarodowe Biuro Epizootyczne (OIE) jest międzynarodową organizacją wyznaczoną przez Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych na podstawie GATT 1994, która jest odpowiedzialna za ustanowienie międzynarodowych przepisów sanitarnych dla zwierząt dotyczących handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Przepisy te zostały opublikowane w Międzynarodowym Kodeksie Zdrowia Zwierząt.

(4) Rozdział dotyczący choroby Aujeszkyego w Międzynarodowym Kodeksie Zdrowotnym Zwierząt zastał ostatnio w sposób istotny poprawiony.

(5) Właściwe jest zmodyfikowanie dodatkowych gwarancji wymaganych w handlu wewnątrzwspólnotowym trzodą chlewną w odniesieniu do choroby Aujeszkyego w celu zapewnienia ich spójności z międzynarodowymi zasadami dotyczącymi tej choroby i lepszej kontroli we Wspólnocie.

(6) Kryteria muszą zostać ustanowione w oparciu o informacje dotyczące choroby Aujeszkyego dostarczone przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 8 dyrektywy 64/432/EWG.

(7) Dla jasności decyzje 93/24/EWG oraz 93/244/EWG powinny zostać uchylone oraz powinna zostać przyjęta jedna decyzja dotycząca dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego i w odniesieniu do kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wysyłka trzody chlewnej przewidzianej do hodowli lub produkcji przeznaczona dla Państw Członkowskich lub regionów wolnych od choroby Aujeszkyego, wymienionych w załączniku I oraz pochodzących z jakiegokolwiek innego Państwa Członkowskiego lub regionu niewymienionego w tym Załączniku, jest dozwolona z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłoszona w Państwie Członkowskim pochodzenia;

b) plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego, spełniający kryteria ustanowione w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG, musi się znajdować w dyspozycji Państwa Członkowskiego lub regionów pochodzenia trzody chlewnej pod nadzorem właściwego organu. Odpowiednie środki muszą być dostępne przy transporcie lub przemieszczaniu trzody chlewnej zgodne z tym planem w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby między gospodarstwami o różnym statusie;

c) w odniesieniu do gospodarstwa pochodzenia trzody chlewnej:

- w ciągu ostatnich 12 miesięcy w danym gospodarstwie nie zarejestrowano żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego,

- w ciągu ostatnich 12 miesięcy w gospodarstwach usytuowanych na obszarze w promieniu 5 km od gospodarstwa pochodzenia trzody chlewnej nie zarejestrowano żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego; jednakże przepis ten nie ma zastosowania, jeśli w tych ostatnich gospodarstwach regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczania choroby zgodnie z planem zwalczania, określonym w lit. b) i gdy te środki skutecznie zapobiegły jakiemukolwiek rozprzestrzenieniu się choroby na odnośne gospodarstwo,

- w ciągu przynajmniej 12 ostatnich miesięcy nie przeprowadzono szczepień przeciwko chorobie Aujeszkyego,

- świnie w ciągu przynajmniej czterech ostatnich miesięcy były przynajmniej dwukrotnie poddane badaniom serologicznym na obecność przeciwciał ADV-gE lub ADV-gB lub ADV-gD lub całego wirusa choroby Aujeszkyego. Badanie to musi wykazać brak choroby Aujeszkyego oraz że zaszczepione świnie były wolne od przeciwciał gE,

- w ciągu poprzedzających 12 miesięcy nie wprowadzono żadnych świń z gospodarstwa o gorszym stanie zdrowia zwierząt, w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, chyba że zostały przebadane na obecność choroby Aujeszkyego, a wynik był negatywny;

d) świnie, które mają być przeniesione:

- nie były szczepione,

- były trzymane w odizolowanych pomieszczeniach zatwierdzonych przez właściwy organ, w ciągu 30 dni poprzedzających przeniesienie, i w taki sposób, aby zapobiegł jakiemukolwiek ryzyku rozprzestrzenienia się choroby Aujeszkyego na te świnie,

- musiały żyć w gospodarstwach pochodzenia lub od urodzenia w gospodarstwie o równorzędnym statusie i pozostawać w gospodarstwie pochodzenia przynajmniej:

i) przez 30 dni w przypadku trzody chlewnej przeznaczonej do produkcji;

ii) przez 90 dni w przypadku trzody chlewnej przeznaczonej do hodowli,

- były poddane przynajmniej dwóm badaniom serologicznym, z wynikiem negatywnym, na obecność przeciwciał ADV-gB lub ADV-gD lub całego wirusa choroby Aujeszkyego w odstępie przynajmniej 30 dni między testami. Jednakże w przypadku świń poniżej 4 miesiąca życia można również przeprowadzić test serologiczny na obecność ADV-gE. Pobieranie próbek do ostatniego testu musi być wykonane w ciągu 15 dni przed wysyłką. Pogłowie trzody chlewnej przebadanej w odizolowanym pomieszczeniu musi być wystarczające do wykrycia:

i) 2 % prewalencji serologicznej z 95-procentową wiarygodnością w odizolowanym pomieszczeniu w przypadku świń przeznaczonych do produkcji;

ii) 0,1 % prewalencji serologicznej z 95-procentową wiarygodnością w odizolowanym pomieszczeniu w przypadku świń przeznaczonych do hodowli.

Jednakże pierwszy z dwóch testów nie jest konieczny jeśli:

i) w ramach planu określonego w lit. b) badanie serologiczne było przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia między 45 a 170 dniem poprzedzającym wysyłkę, wykazując brak przeciwciał choroby Aujeszkyego i że szczepione świnie były wolne od przeciwciał gE;

ii) przeznaczone do przeniesienia świnie żyły w gospodarstwie pochodzenia od chwili urodzenia;

iii) żadne świnie nie były przeniesione do gospodarstwa pochodzenia, podczas gdy świnie przeznaczone do przeniesienia były trzymane w odizolowaniu.

Artykuł 2

Wysyłka trzody chlewnej przeznaczonej do uboju kierowanej do Państw Członkowskich lub regionów wolnych od choroby Aujeszkyego, wymienionych w załączniku I i pochodzących z jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego lub regionu niewymienionego w tym Załączniku jest dozwolona z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłoszona w Państwie Członkowskim pochodzenia;

b) plan nadzoru i zwalczania choroby Aujeszkyego znajduje się w dyspozycji Państwa Członkowskiego lub regionach pochodzenia trzody chlewnej i spełnia kryteria ustanowione w art. 1 lit. b);

c) wszystkie dane świnie muszą być przetransportowane bezpośrednio do ubojni przeznaczenia i/albo:

- pochodzą z gospodarstwa spełniającego warunki ustanowione w art. 1 lit. c), albo

- zostały zaszczepione przeciwko chorobie Aujeszkyego co najmniej na 15 dni przed ich wysyłką i pochodzą z gospodarstwa pochodzenia, gdzie:

i) w ramach planu określonego w lit. b) regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczanie choroby Aujeszkyego przez 12 ostatnie miesięcy;

ii) pozostawały przez co najmniej 30 dni przed wysyłką, a w chwili wystawiania świadectwa zdrowia określonego w art. 7 nie wykryto żadnych klinicznych lub patologicznych dowodów tej choroby, lub

- nie były szczepione i pochodzą z gospodarstwa, gdzie:

i) w ramach planu, określonego lit. b), regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczanie choroby Aujeszkyego przez 12 ostatnie miesięcy i nie wykryto żadnych klinicznych patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego w okresie ostatnich 6 miesięcy;

ii) szczepienie przeciwko chorobie Aujeszkyego i wprowadzanie zaszczepionych świń było zabronione przez właściwy organ, odkąd gospodarstwo jest w trakcie uzyskiwania najwyższego statusu w zakresie choroby Aujeszkyego zgodnie z planem określonym w lit. b);

iii) żyły przez co najmniej 90 dni przed wysyłką.

Artykuł 3

Trzoda chlewna przeznaczona do hodowli kierowana do Państw Członkowskich lub regionów wymienionych w załączniku 2, gdzie jest dostępny zatwierdzony program zwalczania choroby Aujeszkyego musi:

a) pochodzić z Państw Członkowskich lub regionów wymienionych w załączniku I; lub

b) pochodzić z:

- Państw Członkowskich lub regionów wymienionych w załączniku II, oraz

- gospodarstwa, które spełnia wymogi art. 1 lit. c); albo

c) spełniać następujące warunki:

- choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo w Państwie Członkowskim pochodzenia;

- plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego musi znajdować się w dyspozycji Państwa Członkowskiego lub regionu pochodzenia trzody chlewnej, który spełnia kryteria ustanowione w art. 1 lit. b),

- w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano u trzody chlewnej w danym gospodarstwie pochodzenia żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego,

- świnie musiały być odizolowane w pomieszczeniu zatwierdzonym przez właściwy organ przez 30 dni bezpośrednio przed przeniesieniem i trzymane w izolacji w taki sposób, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku rozprzestrzenienia się choroby Aujeszkyego,

- świnie musiały być poddane, z wynikiem ujemnym, testom serologicznym na obecność przeciwciał gE. Pobieranie próbek do ostatniego testu musi być wykonane w ciągu 15 dni przed wysyłką. Pogłowie trzody chlewnej musi być wystarczające, aby wykryć w trzodzie chlewnej 2 % seroprewalencji z 95-procentową wiarygodnością,

- trzoda chlewna musiała żyć od urodzenia w gospodarstwie pochodzenia lub gospodarstwie o równorzędnym statusie i pozostawać w gospodarstwie pochodzenia przez co najmniej 90 dni.

Artykuł 4

Trzoda chlewna przeznaczona do produkcji kierowana dla Państw Członkowskich lub regionów wymienionych w załączniku II, gdzie jest dostępny zatwierdzony programy zwalczania choroby Aujeszkyego, musi:

a) pochodzić z Państw Członkowskich lub regionów wymienionych w załączniku I; lub

b) pochodzić z:

- Państw Członkowskich lub regionów wymienionych w załączniku II, oraz

- gospodarstwa, które spełnia wymogi art. 1 lit. c); albo

c) spełniać następujące warunki:

- choroba Aujeszkyego podlega obowiązkowi zgłoszenia w Państwie Członkowskim pochodzenia,

- plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego musi znajdować się w dyspozycji Państw Członkowskich lub regionów pochodzenia trzody chlewnej, które spełniają kryteria ustanowione w art. 1 lit. b),

- w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano u trzody chlewnej w danym gospodarstwie pochodzenia żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów występowania choroby Aujeszkyego,

- badanie serologiczne na chorobę Aujeszkyego wykazujące jej brak oraz że zaszczepiona trzoda chlewna była wolna od przeciwciał gE zostało przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia oraz między 45 a 170 dniem poprzedzającym wysyłkę,

- świnie musiały żyć w gospodarstwach pochodzenia od urodzenia albo pozostawać w takich gospodarstwach przez co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem z gospodarstwa o równorzędnym statusie, gdzie zostały przeprowadzone badania serologiczne równorzędne do tych określonych w powyższym tiret czwartym.

Artykuł 5

Testy serologiczne przeprowadzone w celu monitorowania lub wykrycia choroby Aujeszkyego muszą, zgodnie z niniejszą decyzją, spełniać normy ustanowione w załączniku III.

Artykuł 6

Bez uszczerbku dla art. 10 ust. 3 dyrektywy 64/432/EWG informacje o występowaniu choroby Aujeszkyego, włącznie z danymi szczegółowymi działających programów monitorowania i zwalczania w Państwach Członkowskich wymienionych w załączniku II oraz w innych Państwach Członkowskich lub regionach niewymienionych w tym załączniku, gdzie dostępne są inne programy monitorowania i zwalczania, muszą być przewidziane co najmniej raz w roku przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z jednolitymi kryteriami ustanowionymi w załączniku IV.

Artykuł 7

1. Bez uszczerbku dla przepisów ustanowionych w ustawodawstwie wspólnotowym, dotyczącym świadectw zdrowia przed ich wypełnieniem dla zwierząt z gatunku świń kierowanych dla Państw Członkowskich lub regionów wymienionych w załączniku I lub II, sekcji C świadectwa zdrowia wymaganego przez dyrektywę 64/432/WE urzędowy lekarz weterynarii ustala:

a) status gospodarstwa oraz Państwa Członkowskiego lub regionu pochodzenia danej trzody chlewnej w odniesieniu do choroby Aujeszkyego;

b) w przypadku trzody chlewnej niepochodzącej z Państwa Członkowskiego lub regionu wolnego od tej choroby, status gospodarstwa oraz Państwa Członkowskiego lub regionu przeznaczenia dla danej trzody chlewnej w odniesieniu do choroby Aujeszkyego;

c) zgodność danej trzody chlewnej, z warunkami ustanowionymi w niniejszej decyzji.

2. Dla zwierząt z gatunku świń kierowanych do Państw Członkowskich lub regionów wymienionych w załączniku I lub II certyfikacja na podstawie ust. 4 sekcji C świadectwa zdrowia określonego w ust. 1 jest wypełniana i uzupełniana w następujący sposób:

a) w tiret pierwszym po wyrazie "choroba:" należy dodać wyraz "Aujeszkyego";

b) w tiret drugim należy dokonać odniesienia do niniejszej decyzji. W tej samej linijce numer artykułu niniejszej decyzji, który odnosi się dodanej trzody chlewnej, jest cytowany w nawiasach.

Artykuł 8

Państwa Członkowskie muszą zapewnić, aby transportowana trzoda chlewna kierowana do Państw Członkowskich lub regionów wymienionych w załączniku I lub II nie miała kontaktu z trzodą chlewną o innym lub nieznanym statusie podczas transportu lub tranzytu, w odniesieniu do choroby Aujeszkyego.

Artykuł 9

Decyzje 93/24/EWG oraz 93/244/EWG tracą moc z dniem określonym w art. 10.

Artykuł 10

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2002 r.

Artykuł 11

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2001 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64.

[2] Dz.U. L 163 z 4.7.2000, str. 35.

[3] Dz.U. L 16 z 25.1.1993, str. 18.

[4] Dz.U. L 111 z 5.5.1993, str. 21.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Państwa Członkowskie lub ich regiony wolne od choroby Aujeszkyego, gdzie szczepienie jest zabronione

Dania | wszystkie regiony |

Zjednoczone Królestwo | wszystkie regiony w Anglii, Szkocji i Walii |

Francja | the Departements of Aisne, Allier, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Puy-de-Dôme, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-Maritime, Somme, Vaucluse, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges and Yonne |

Finlandia | wszystkie regiony |

Niemcy | kraje związkowe Turyngia, Saksonia, Brandenburgia, Meklemburgia-Przedpomorze, Saksonia-Anhalt, Nadrenia-Palatynat, Badenia-Wirtembergia |

Austria | wszystkie regiony |

Szwecja | wszystkie regiony |

Luksemburg | całe terytorium. |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Państwa Członkowskie lub ich regiony, w których dostępne są zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszkyego

Niemcy : wszystkie regiony z wyjątkiem krajów związkowych Turyngia, Saksonia, Branderburgia, Meklemburgia-Przedpomorze, Saksonia-Anhalt, Nadrenia-Palatynat, Badenia-Wirtembergia

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Normy dla testów serologicznych choroby Aujeszkyego – Protokół dla enzymatycznego testu immunoadsorpcyjnego (ELISA) w celu wykrycia przeciwciał wirusa choroby Aujeszkyego (całego wirusa), glikoprotein B (ADV-gB), glikoprotein D (ADV-gD) lub glikoprotein E (ADV-gE)

1. Instytuty wymienione w ust. 2 lit. d) oceniają testy oraz zestawy Elisa ADV-gE w stosunku do kryteriów w ust. 2 lit. a), b) oraz c). Właściwy organ w każdym Państwie Członkowskim zapewnia, aby tylko zestawy Elisa ADV-gE, które spełniają te normy były rejestrowane. Badania wymienione w ust. 2 lit. a) i b) muszą być przeprowadzone przynajmniej przed zatwierdzeniem testu i badania z ust. 2 lit. c), muszą następnie być przeprowadzone na każdej serii.

2. Standaryzacja, czułość i swoistość testu.

a) Czułość testu musi być na takim poziomie, aby następujące wspólnotowe surowice referencyjne dały wynik dodatni:

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 w rozcieńczeniu 1:8,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE A,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE B

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE C,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE D,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE E,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE F.

b) Swoistość testu musi być na takim poziomie, aby następujące wspólnotowe surowice referencyjne dały wynik ujemny:

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE G,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE H,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE J,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE K,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE L,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE M,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE N,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE O,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE P,

- wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE Q.

c) Dla partii kontrolnej wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 musi dać wynik dodatni w rozcieńczeniu 1:8 oraz jedna z wspólnotowych surowic referencyjnych od ADV-gE G do ADV-gE Q wymienionych w lit. b) musi dać wynik ujemny.

Dla partii kontrolnej zestawów ADV-gB i ADV-gD wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 musi dać wynik dodatni w rozcieńczeniu 1:2, a wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko Q, określona w lit. b), powinna dać wynik ujemny.

d) Instytuty wymienione poniżej będą dodatkowo odpowiedzialne za sprawdzanie jakości metody Elisa w każdym Państwie Członkowskim, w szczególności za produkcję i standaryzację krajowych surowic referencyjnych zgodnie ze wspólnotową surowicą referencyjną.

- Belgia – Centre Recherches vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles,

- Dania – Statens veterinære Institut for Virusforsknig, Lindholm, 4771 Kalvehave,

- Niemcy – Bundesforschunganstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 16868 Wusterhausen,

- Grecja – Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, 15310 Ag. Paraskevi,

- Hiszpania – Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Madrid,

- Francja – École nationale vétérinaire, Alfort, 94704 Maisons-Alfort,

- Irlandia – Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15,

- Włochy – Instituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia a dell’Emilia-Romagna, Brescia,

- Luksemburg – Laboratoire de Médicine Vétérinaire de l’État, 1020 Luxembourg,

- Niderlandy – Instituut voor Veehouderij en Diergezondheit (ID-DLO), 8200 AB Lelystad,

- Austria – Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, 2,40 Modling,

- Portugalia – Laboratório Nacional de Investigaão Veterinária, 1500 Lisboa,

- Finlandia – Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00581 Helsinki;

- Szwecja – Statens veterinarmedicinska anstalt, 75189 Uppsala;

- Zjednoczone Królestwo – Veterinary Laboratory Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top