EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0036(01)-20201231

Consolidated text: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2016/36) (wersja przekształcona)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2248/2020-12-31

02016D0036(01) — PL — 31.12.2020 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/2248

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2016/36)

(wersja przekształcona)

(Dz.U. L 347 z 20.12.2016, s. 26)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/1735 z dnia 12 listopada 2020 r.

  L 390

60

20.11.2020
▼B

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/2248

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2016/36)

(wersja przekształcona)Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji użyte w niej określenia oznaczają:

a)

„KBC” – krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro;

b)

„instytucja kredytowa” – a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013 ( 1 ), podlegającą nadzorowi sprawowanemu przez właściwy organ; lub b) inną instytucję kredytową, o której mowa w art. 123 ust. 2 Traktatu, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru sprawowanego przez właściwy organ;

c)

„podstawa zobowiązań” – kwotę kwalifikujących się zobowiązań w ramach bilansu każdego z KBC, określoną zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji;

d)

„data wymiany gotówkowej” – datę, w której banknoty i monety euro stają się prawnym środkiem płatniczym w państwie członkowskim, którego walutą jest euro;

e)

„rok wymiany gotówkowej” – 12-miesięczny okres rozpoczynający się z datą wymiany gotówkowej;

f)

„salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu” – należności i zobowiązania powstające pomiędzy danym KBC a EBC oraz pomiędzy poszczególnymi KBC w wyniku zastosowania art. 4 decyzji EBC/2010/29;

g)

„klucz subskrybowanego kapitału” – udziały krajowych banków centralnych (wyrażone w wartościach procentowych) w subskrybowanym kapitale EBC, ustalone w wyniku zastosowania do krajowych banków centralnych wag w kluczu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Statutu ESBC, w odniesieniu do odpowiedniego roku obrachunkowego;

h)

„wycofane banknoty euro” – banknoty euro dowolnego typu i serii, które zostały wycofane z obiegu na mocy decyzji Rady Prezesów przyjętej na podstawie art. 5 decyzji EBC/2003/4;

i)

„faza emisji” – w odniesieniu do banknotów euro dowolnego typu i serii – okres rozpoczynający się z datą uwzględnienia pierwszej emisji banknotów euro danego typu lub serii w podstawie zobowiązań i kończący się z datą uwzględnienia w podstawie zobowiązań ostatniej emisji banknotów euro tego typu lub serii;

j)

„stopa referencyjna” – ostatnia dostępna krańcowa stopa procentowa stosowana przez Eurosystem w ofertach przetargowych na podstawowe operacje refinansujące zgodnie z art. 6 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) ( 2 ). W przypadku gdy tego samego dnia przeprowadzono i przedstawiono do rozrachunku więcej niż jedną podstawową operację refinansującą, stosuje się średnią arytmetyczną stóp krańcowych przeprowadzonych równolegle operacji;

k)

„aktywa celowe” – kwotę aktywów odpowiadających podstawie zobowiązań w ramach bilansu każdego z KBC, określoną zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji;

l)

„okres referencyjny” – 24-miesięczny okres rozpoczynający się 30 miesięcy przed datą wymiany gotówkowej;

m)

„dzienny referencyjny kurs walutowy” – dzienny kurs referencyjny wynikający z regularnej, codziennej procedury uzgodnieniowej pomiędzy bankami centralnymi należącymi do Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a także bankami centralnymi spoza tego systemu, która standardowo jest realizowana o godz. 14.15 czasu środkowoeuropejskiego ( 3 );

n)

„odpisać” – wykreślić wycofane banknoty euro z pozycji bilansu „Banknoty w obiegu”;

o)

„klucz emisji” – średni klucz subskrybowanego kapitału w czasie fazy emisji danego typu lub serii wycofanych banknotów euro;

p)

„zharmonizowany bilans” (HBS) – zharmonizowany bilans zgodnie z załącznikiem VIII do wytycznych (UE) 2016/2249 Europejskiego Banku Centralnego EBC/2016/34 ( 4 ).

Artykuł 2

Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu

1.  
Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu oblicza się w okresach miesięcznych i ujmuje w księgach rachunkowych EBC i KBC pierwszego roboczego dnia miesiąca, z datą waluty na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

W przypadku gdy państwo członkowskie przyjmuje walutę euro, obliczenie sald w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu dokonywane na podstawie pierwszego akapitu jest księgowane przez EBC i poszczególne KBC z datą waluty przypadającą na datę wymiany gotówkowej.

Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia pierwszego roku, od którego ma zastosowanie każda kolejna pięcioletnia korekta dokonywana zgodnie z artykułem 29 ust. 3 Statutu ESBC, oblicza się na podstawie skorygowanego klucza subskrybowanego kapitału zastosowanego do sald z tytułu całkowitej sumy banknotów euro pozostających w obiegu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

2.  
Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, włącznie z tymi, które wynikają ze stosowania art. 4 niniejszej decyzji, podlegają oprocentowaniu według stopy referencyjnej.
3.  
Oprocentowanie, o którym mowa w ustępie 2, rozlicza się kwartalnie za pośrednictwem płatności w systemie TARGET2.

Artykuł 3

Metoda pomiaru dochodu pieniężnego

1.  

Kwotę dochodu pieniężnego KBC ustala się, mierząc rzeczywisty dochód uzyskany z aktywów celowych zarejestrowanych w księgach rachunkowych danego KBC. W drodze wyjątku od tej zasady przyjmuje się, że:

a) 

złoto nie generuje dochodu;

b) 

następujące instrumenty generują dochody pieniężne w wysokości stopy referencyjnej:

i) 

papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej zgodnie z decyzją EBC/2009/16;

ii) 

papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej zgodnie z decyzją EBC/2011/17;

▼M1

iii) 

instrumenty dłużne wyemitowane przez rządy centralne, organy i samorządy regionalne i lokalne i uznane agencje oraz instrumenty dłużne wyemitowane przez publiczne przedsiębiorstwa niefinansowe, utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej albo zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/188 (EBC/2020/9) ( 5 ), albo zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/440 (EBC/2020/17) ( 6 ).

▼B

2.  
W przypadku gdy wartość aktywów celowych KBC jest wyższa lub niższa od wartości jego podstawy zobowiązań, różnicę potrąca się, stosując do wartości tej różnicy stopę referencyjną.

Artykuł 4

Korekty sald w ramach Eurosystemu

1.  

Do celów obliczania dochodu pieniężnego, salda danego KBC w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu koryguje się o kwotę wyrównawczą ustaloną według następującego wzoru:

C = (K – A) × S

gdzie:

C

stanowi kwotę wyrównawczą,

K

stanowi wyrażoną w euro kwotę przyjmowaną dla każdego KBC i wynikającą z zastosowania klucza subskrybowanego kapitału do średniej wartości banknotów w obiegu w okresie referencyjnym, przy czym wartość będących w obiegu banknotów denominowanych w walucie krajowej państwa członkowskiego, które przyjmuje walutę euro, podlega w okresie referencyjnym przeliczeniu na euro po dziennym referencyjnym kursie walutowym,

A

stanowi przyjmowaną dla każdego KBC średnią wartość w euro banknotów w obiegu w okresie referencyjnym, przeliczaną w okresie referencyjnym na euro po dziennym referencyjnym kursie walutowym,

S

stanowi następujący współczynnik dla poszczególnych lat obrachunkowych, poczynając od daty wymiany gotówkowej:Rok obrachunkowy

Współczynnik

Rok wymiany gotówkowej

1

Rok wymiany gotówkowej plus 1 rok

0,8606735

Rok wymiany gotówkowej plus 2 lata

0,7013472

Rok wymiany gotówkowej plus 3 lata

0,5334835

Rok wymiany gotówkowej plus 4 lata

0,3598237

Rok wymiany gotówkowej plus 5 lat

0,1817225

2.  
Suma kwot wyrównawczych KBC powinna wynieść 0.
3.  
Kwoty wyrównawcze oblicza się za każdym razem, kiedy państwo członkowskie przyjmuje euro, lub gdy dochodzi do zmiany klucza kapitału subskrybowanego EBC.
4.  
W przypadku KBC przystępującego do Eurosystemu kwotę wyrównawczą tego KBC przypisuje się pozostałym KBC proporcjonalnie do ich udziałów w kluczu subskrybowanego kapitału oraz po odwróceniu znaku (+/–) – jako uzupełnienie kwot wyrównawczych już obowiązujących wobec pozostałych KBC.
5.  
Kwoty wyrównawcze i odpowiadające im zapisy księgowe księguje się na odrębnych wewnętrznych rachunkach Eurosystemu w księgach każdego KBC, z datą waluty odpowiadającą dacie wymiany gotówkowej i z odpowiadającą jej datą waluty dla każdego kolejnego roku w okresie korekty. Zapisy księgowe odpowiadające kwotom wyrównawczym nie podlegają oprocentowaniu.
6.  
W drodze wyjątku od postanowień ust. 1, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności związanych ze zmianami w obserwowanych wielkościach banknotów w obiegu zgodnie z załącznikiem III do niniejszej decyzji, salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu dla danego KBC podlegają korekcie zgodnie z przepisami zawartymi we wskazanym załączniku.
7.  
Korekty sald w ramach Eurosystemu, o których mowa w niniejszym artykule, przestają mieć zastosowanie, począwszy od pierwszego dnia szóstego roku następującego po odpowiednim roku wymiany gotówkowej.

Artykuł 5

Kalkulacja i podział dochodu pieniężnego

1.  
Kalkulacja dochodu pieniężnego poszczególnych KBC prowadzona jest przez EBC w układzie dziennym. Kalkulacja ta jest oparta na danych księgowych przekazanych EBC przez KBC. EBC podaje do wiadomości KBC kwoty łączne w okresach kwartalnych.
2.  
Kwotę dochodu pieniężnego KBC pomniejsza się o kwotę równą odsetkom naliczonym, zapłaconym lub otrzymanym od zobowiązań należących do podstawy zobowiązań oraz zgodnie z decyzją Rady Prezesów EBC wydaną zgodnie z art. 32 ust. 4 akapit drugi Statutu ESBC.
3.  
Podział kwot dochodu pieniężnego poszczególnych KBC w proporcjach określonych zgodnie z kluczem subskrybowanego kapitału odbywa się na koniec każdego roku obrachunkowego.

Artykuł 6

Kalkulacja i podział dochodu wynikającego z odpisów banknotów euro

1.  
Wycofane banknoty euro pozostają częścią podstawy zobowiązań do czasu ich wymiany lub odpisania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
2.  
Rada Prezesów może zdecydować o odpisaniu wycofanych banknotów euro, przy czym w takim przypadku określa datę odpisania oraz całkowitą sumę rezerw celowych, jakie powinny być utworzone z tytułu tych wycofanych banknotów euro, które mają zostać wymienione.
3.  

Wycofane banknoty euro podlegają odpisaniu w następujący sposób:

a) 

w dacie odpisu pozycje „Banknoty w obiegu” w ramach bilansów EBC i poszczególnych KBC pomniejsza się o całkowitą wartość wycofanych banknotów euro nadal pozostających w obiegu. W tym celu rzeczywistą wartość wycofanych banknotów euro, które zostały wprowadzone do obiegu, koryguje się w celu osiągnięcia ich proporcjonalnej wartości obliczonej zgodnie z kluczem emisji, a różnicę rozlicza się pomiędzy EBC i KBC;

b) 

skorygowana wartość wycofanych banknotów euro podlega odpisaniu z pozycji bilansowej „Banknoty w obiegu” i przeniesieniu do rachunków zysków i strat poszczególnych KBC;

c) 

KBC ustanawiają rezerwę celową z tytułu wycofanych banknotów euro, które mają zostać wymienione. Rezerwa ta odpowiada udziałowi odpowiedniego KBC w całkowitej kwocie rezerwy obliczonemu zgodnie z kluczem emisji.

4.  
Wycofane banknoty euro wymieniane po dacie odpisu podlegają uwzględnieniu w księgach KBC, który je przyjął. Wpływ wycofanych banknotów euro podlega przynajmniej raz do roku redystrybucji pomiędzy KBC na podstawie klucza emisji, przy czym powstające różnice podlegają rozliczeniu pomiędzy tymi KBC. KBC dokonują potrącenia swojego proporcjonalnego udziału z kwotą rezerwy, albo – w przypadku gdy wpływ banknotów przekracza kwotę rezerwy – uwzględniają wynikające z tego koszty w rachunku zysków i strat.
5.  
Rada Prezesów dokonuje corocznej rewizji całkowitej kwoty rezerwy.

Artykuł 7

Uchylenie

1.  
Uchyla się decyzję EBC/2010/23.
2.  
Odniesienia do uchylonej decyzji traktuje się jak odniesienia do niniejszej decyzji.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.
ZAŁĄCZNIK I

SKŁAD PODSTAWY ZOBOWIĄZAŃ

A. Podstawa zobowiązań obejmuje wyłącznie następujące pozycje:

1. 

Banknoty w obiegu

Na potrzeby niniejszego załącznika w roku wymiany gotówkowej dla każdego krajowego banku centralnego (KBC) przystępującego do Eurosystemu pozycja „Banknoty w obiegu”:

a) 

obejmuje banknoty wyemitowane przez ten KBC i denominowane w jednostkach waluty krajowej; oraz

b) 

podlega pomniejszeniu o wartość nieoprocentowanych pożyczek dotyczących wstępnego zaopatrzenia w banknoty euro, które nie zostały jeszcze zapisane w ciężar odpowiednich rachunków (część pozycji aktywów 6 zharmonizowanego bilansu (HBS)).

Po upływie odpowiedniego roku wymiany gotówkowej pozycja „Banknoty w obiegu” – w odniesieniu do każdego KBC – obejmuje banknoty denominowane w euro, z wyłączeniem jakichkolwiek innych banknotów.

W przypadku gdy data wymiany gotówkowej przypada na dzień, w którym nie działa system TARGET2, zobowiązanie KBC z tytułu banknotów euro dostarczonych w ramach wstępnego zaopatrzenia zgodnie z wytycznymi EBC/2006/9 i wprowadzonych do obiegu przed datą wymiany gotówkowej stanowi część podstawy zobowiązań (jako część rachunków korespondencyjnych w pozycji pasywów 10.4 HBS), do chwili gdy zobowiązanie to stanie się częścią zobowiązań w ramach Eurosystemu wynikających z transakcji w systemie TARGET2.

2. 

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro dotyczące operacji polityki pieniężnej w euro, obejmujące:

a) 

rachunki bieżące, w tym rachunki dotyczące wymogów w zakresie rezerwy obowiązkowej zgodnie z art. 19 ust. 1 Statutu ESBC (pozycja pasywów 2.1 HBS);

b) 

kwoty w depozycie w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2 HBS);

c) 

depozyty terminowe (pozycja pasywów 2.3 HBS);

d) 

zobowiązania wynikające z odwracalnych operacji dostrajających (pozycja pasywów 2.4 HBS);

e) 

depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego (pozycja pasywów 2.5 HBS).

3. 

Zobowiązania z tytułu depozytów wobec kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania zobowiązań, reklasyfikowane z pozycji pasywów 2.1 HBS.

4. 

Zobowiązania KBC będące zobowiązaniami w ramach Eurosystemu, wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC zgodnie z art. 13 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (pozycja pasywów 10.2 HBS).

5. 

Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, włącznie ze zobowiązaniami wynikającymi z zastosowania art. 4 niniejszej decyzji (część pozycji pasywów 10.3 HBS).

6. 

Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu wynikające z transakcji w systemie TARGET2, oprocentowane według stopy referencyjnej (część pozycji pasywów 10.4 HBS).

7. 

Odsetki naliczone od zobowiązań polityki pieniężnej, ujmowane przez każdy KBC na koniec każdego kwartału, z terminem zapadalności wynoszącym jeden rok lub dłużej (część pozycji pasywów 12.2 HBS).

8. 

Zobowiązania wobec EBC zabezpieczające należność związaną z transakcjami swap pomiędzy EBC a bankiem centralnym spoza Eurosystemu, które stanowią dla Eurosystemu dochód netto (pozycja w zobowiązaniach pozabilansowych).

B. Wartość podstawy zobowiązań poszczególnych KBC oblicza się zgodnie ze zharmonizowanymi zasadami rachunkowości określonymi w wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).
ZAŁĄCZNIK II

AKTYWA CELOWE

A. Aktywa celowe obejmują wyłącznie następujące pozycje:

1. 

Należności w euro od instytucji kredytowych strefy euro z tytułu operacji polityki pieniężnej (pozycja aktywów 5 zharmonizowanego bilansu (HBS)).

2. 

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej (część pozycji aktywów 7.1 HBS).

3. 

Należności w ramach Eurosystemu odpowiadające aktywom rezerw walutowych, z wyjątkiem złota, przekazanym EBC zgodnie z art. 30 Statutu ESBC (część pozycji aktywów 9.2 HBS).

4. 

Należności netto w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, włącznie z należnościami wynikającymi z zastosowania art. 4 niniejszej decyzji (część pozycji aktywów 9.4 HBS).

5. 

Należności netto w ramach Eurosystemu wynikające z transakcji w systemie TARGET2 i podlegające wyrównaniu według stopy referencyjnej (część pozycji aktywów 9.5 HBS).

6. 

Złoto, w tym należności z tytułu złota przekazanego EBC, w kwocie umożliwiającej danemu KBC wyodrębnienie takiej części swoich zasobów złota, która odpowiada proporcji pomiędzy udziałem tego KBC w kluczu subskrybowanego kapitału a całkowitą ilością złota wyznaczoną przez wszystkie KBC (pozycja aktywów 1 i część pozycji aktywów 9.2 HBS).

Na potrzeby niniejszej decyzji wartość złota oblicza się na podstawie ceny złota w euro za jedną uncję czystego złota z dnia 31 grudnia 2002 r.

7. 

Należności z tytułu banknotów euro dostarczonych w ramach wstępnego zaopatrzenia zgodnie z wytycznymi EBC/2006/9, a następnie wprowadzonych do obiegu przed datą wymiany gotówkowej (do daty wymiany gotówkowej część pozycji aktywów 4.1 HBS, po tej dacie – część rachunków korespondencyjnych w pozycji aktywów 9.5 HBS), ale tylko do chwili gdy należności takie staną się częścią należności w ramach Eurosystemu wynikających z transakcji w systemie TARGET2.

8. 

Zaległe należności wynikające z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów Eurosystemu w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu lub aktywa finansowe bądź należności (względem podmiotów trzecich) przejęte lub nabyte w ramach realizacji zabezpieczenia złożonego przez kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania zobowiązań w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu, reklasyfikowane z pozycji aktywów 5 HBS (część pozycji aktywów 11.6 HBS).

9. 

Odsetki naliczone od zobowiązań polityki pieniężnej, ujmowane przez każdy KBC na koniec każdego kwartału, których termin zapadalności wynosi jeden rok lub więcej (część pozycji aktywów 11.5 HBS).

▼M1

9a. 

Salda odnoszące się do naliczonych odsetek kuponowych od papierów wartościowych o obniżonej wartości, utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej (z wyjątkiem naliczonych odsetek kuponowych od papierów wartościowych o obniżonej wartości, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) niniejszej decyzji) (część pozycji aktywów 11.5 zharmonizowanego bilansu).

▼B

10. 

Należności od kontrahentów ze strefy euro związane z transakcjami swap pomiędzy EBC a bankiem centralnym spoza Eurosystemu, które stanowią dla Eurosystemu dochód netto (część pozycji 3.1 aktywów HBS).

▼M1

11. 

Należności od banków centralnych spoza Eurosystemu odnoszące się do operacji zasilających w płynność (część pozycji aktywów 4.1 zharmonizowanego bilansu lub część aktywów bilansowych).

▼B

B. Wartość aktywów celowych poszczególnych KBC oblicza się zgodnie ze zharmonizowanymi zasadami rachunkowości określonymi w wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).
ZAŁĄCZNIK III

A.    Pierwsza korekta w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności

Jeśli łączna średnia wartość banknotów będących w obiegu w roku wymiany gotówkowej jest niższa niż łączna średnia wartość w euro banknotów będących w obiegu w okresie referencyjnym (włączając w to banknoty denominowane w walucie krajowej państwa członkowskiego, które przyjęło walutę euro, podlegające w okresie referencyjnym przeliczeniu na euro po dziennym referencyjnym kursie walutowym), wówczas współczynnik „S”, mający zastosowanie do roku wymiany gotówkowej zgodnie z art. 4 ust. 1, powinien być retroaktywnie pomniejszony w tej samej proporcji, w jakiej miało miejsce obniżenie całkowitej średniej wartości banknotów w obiegu.

W wyniku takiej redukcji współczynnik nie powinien być niższy niż 0,8606735. W przypadku zastosowania powyższych zasad szczególnych jedną czwartą wynikającej stąd redukcji kwot wyrównawczych poszczególnych KBC (C) mających zastosowanie w roku wymiany gotówkowej dodaje się do kwot wyrównawczych każdego z KBC mających zastosowanie zgodnie z art. 4 ust. 1 od drugiego do piątego roku następującego po roku wymiany gotówkowej.

B.    Druga korekta w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności

Jeśli KBC, dla których kwota wyrównawcza określona w art. 4 ust. 1 stanowi liczbę dodatnią, dokonują wypłat kwot tytułem wyrównania sald w ramach Eurosystemu dotyczących banknotów będących w obiegu, przy czym wypłaty takie po dodaniu do pozycji „wynik netto zsumowania dochodu pieniężnego” skutkują powstaniem kosztu netto w rachunku zysków i strat takiego KBC na koniec roku, wówczas współczynnik „S”, mający zastosowanie do roku wymiany gotówkowej zgodnie z art. 4 ust. 1, jest pomniejszany w zakresie niezbędnym do wyeliminowania takiego efektu.

W wyniku takiej redukcji współczynnik nie powinien być niższy niż 0,8606735. W przypadku zastosowania powyższych zasad szczególnych jedną czwartą wynikającej stąd redukcji kwot wyrównawczych poszczególnych KBC (C) mających zastosowanie w roku wymiany gotówkowej dodaje się do kwot wyrównawczych każdego z KBC mających zastosowanie zgodnie z art. 4 ust. 1 od drugiego do piątego roku następującego po roku wymiany gotówkowej.
ZAŁĄCZNIK IV

UCHYLONA DECYZJA WRAZ Z LISTĄ JEJ KOLEJNYCH NOWELIZACJIDecyzja EBC/2010/23

Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 17

Decyzja EBC/2011/18

Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 116

Decyzja EBC/2014/24

Dz.U. L 117 z 7.6.2014, s. 168

Decyzja EBC/2014/56

Dz.U. L 53 z 25.2.2015, s. 21

Decyzja EBC/2015/37

Dz.U. L 313 z 28.11.2015, s. 42( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

( 2 ) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).

( 3 ) Czas środkowoeuropejski uwzględnia zmianę na czas letni środkowoeuropejski (Central European Summer Time).

( 4 ) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2016/34) (zob. s. 37 niniejszego Dziennika Urzędowego).

( 5 ) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/188 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2020/9) (Dz.U. L 39 z 12.2.2020, s. 12).

( 6 ) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/440 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (EBC/2020/17) (Dz.U. L 91 z 25.3.2020, s. 1).

Top