EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0929(02)

Wycofanie wniosków Komisji 2020/C 321/03

PUB/2020/760

OJ C 321, 29.9.2020, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 321/37


Wycofanie wniosków Komisji

(2020/C 321/03)

Wykaz wycofanych wniosków

Dokument

Procedura międzyinstytucjonalna

Tytuł

Europejski Zielony Ład

COM(2017) 826 final

2017/0336 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

COM(2017) 97 final

2017/0043 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów

COM(2014) 265 final

2014/0138 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zakaz połowów z użyciem pławnic, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 812/2004, (WE) nr 2187/2005 i (WE) nr 1967/2006 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 894/97

COM(2012) 332 final

2012/0162 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

COM(2012) 413 final

2012/0201 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego

COM(2012) 432 final

2012/0208 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

COM(2011) 470 final

2011/0206 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący bałtyckich zasobów łososia oraz połowów eksploatujących te zasoby

COM(2011) 479 final

2011/0218 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego

COM(2013) 892 final

2013/0433 (COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

COM(2013) 893 final

2013/0434 (APP)

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzania do obrotu żywności pochodzącej od klonów zwierząt

COM(2017) 648 final

2017/0290 (COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 92/106/EWG w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi

COM(2013) 20 final

2013/0011 (NLE)

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przekazywania, w imieniu Unii Europejskiej, wniosków o włączenie nowych pozycji do aneksu VIII lub IX do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

COM(2018) 731 final

2018/0379 (NLE)

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na trzydziestym ósmym posiedzeniu Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, w odniesieniu do poprawek do załączników II i III do konwencji

COM(2019) 494 final

2019/0241 (NLE)

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na trzydziestym dziewiątym posiedzeniu Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, w odniesieniu do poprawek do załączników II i III do tej konwencji

COM(2009) 585 final

 

Wniosek dotyczący decyzji Rady określającej stanowisko, które należy przyjąć w imieniu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do wniosków w sprawie zmian w załącznikach II i III do Protokołu dotyczącego obszarów szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (konwencji barcelońskiej) podczas 16. zgromadzenia Umawiających się Stron

Europa na miarę ery cyfrowej

COM(2017) 257 final

2017/0087 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego warunki i procedurę, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami

COM(2014) 28 final

2014/0012 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe

COM(2013) 75 final

2013/0048 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 1999/5/WE, 2000/9/WE, 2000/14/WE, 2001/95/WE, 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2007/23/WE, 2008/57/WE, 2009/48/WE, 2009/105/WE, 2009/142/WE, 2011/65/UE, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (WE) nr 764/2008 i (WE) nr 765/2008

Gospodarka służąca ludziom

COM(2013) 342 final

2013/0181 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej

COM(2013) 884 final

2013/0432 (COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji

Silniejsza pozycja Europy na świecie

COM(2009) 65-2 final

2009/0019 (APP)

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

COM(2013) 243 final

2013/0129 (NLE)

Wniosek dotyczący decyzji Rady określającej stanowisko, jakie w imieniu Unii Europejskiej ma zostać przyjęte w odniesieniu do niektórych rezolucji, które będą przedmiotem głosowania w ramach Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina (OIV)

COM(2015) 18 final

2015/0011 (NLE)

Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany regulaminu Wspólnego Komitetu EOG (udział Chorwacji)

COM(2015) 48 final

2015/0027 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady chroniącego przed skutkami eksterytorialnego stosowania przepisów przyjętych przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nich lub z nich wynikającymi (wersja przekształcona)

JOIN(2016) 37 final

2016/0241 (NLE)

Wspólny wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a rządem Malezji

JOIN(2016) 38

2016/0243 (NLE)

Wspólny wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a rządem Malezji

COM(2017) 668 final

2017/0301 (NLE)

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej na konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do: utrzymywania rezerw publicznych na potrzeby bezpieczeństwa żywnościowego; wsparcia wewnętrznego zakłócającego handel, w tym w sektorze bawełny; ograniczeń wywozowych w sektorze rolnictwa; dotacji w sektorze rybołówstwa; regulacji wewnętrznych w sektorze usług oraz MŚP/przejrzystości środków regulacyjnych w handlu towarami

JOIN(2018) 20 final

2018/0269 (NLE)

Wspólny wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Malezji, z drugiej strony

COM(2019) 56 final

2019/0028 (NLE)

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 14. sesji Zgromadzenia Ogólnego Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) w odniesieniu do wyboru Sekretarza Generalnego OTIF na okres od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Nowy impuls dla demokracji europejskiej

COM(2011) 635 final

2011/0284 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży

COM(2013) 78 final

2013/0049 (COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE


Top