EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1681

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2023/1681 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty (EBC/2023/18) (wersja przekształcona)

ECB/2023/18

OJ L 216, 1.9.2023, p. 105–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1681/oj

1.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/105


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2023/1681

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty (EBC/2023/18)

(wersja przekształcona)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 6 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (2), w szczególności w art. 21 i art. 140 ust. 4,

uwzględniając propozycję Rady ds. Nadzoru,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Instytucje kredytowe podlegają wymogom regularnej sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (3), rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2070 (4), rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/451 (5) i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/453 (6).

(2)

W ramach określonych w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 Europejski Bank Centralny (EBC) posiada wyłączną kompetencję w zakresie wykonywania, do celów nadzoru ostrożnościowego, zadań określonych w art. 4 tego rozporządzenia. Przy wykonywaniu tych zadań EBC zapewnia zgodność z przepisami prawa unijnego nakładającymi na instytucje kredytowe wymogi ostrożnościowe w dziedzinie sprawozdawczości.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i art. 21 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) zarówno EBC, jak i właściwe organy krajowe podlegają obowiązkowi wymiany informacji. Bez uszczerbku dla uprawnienia EBC do bezpośredniego otrzymywania informacji sprawozdawczych od instytucji kredytowych oraz do posiadania bezpośredniego i stałego dostępu do takich informacji właściwe organy krajowe w szczególności mają obowiązek przekazywać EBC wszystkie informacje niezbędne do celów wykonywania zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

(4)

Zgodnie z art. 140 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) nadzorowane podmioty przekazują swojemu odpowiedniemu właściwemu organowi krajowemu informacje, które zgodnie z właściwym prawem unijnym należy przekazywać regularnie. Jeżeli wyraźnie nie postanowiono inaczej, wszelkie informacje objęte sprawozdawczością nadzorowanych podmiotów podlegają przekazywaniu do właściwych organów krajowych. Organy te mają obowiązek przeprowadzać wstępne sprawdzenie danych i udostępniać EBC informacje przekazane przez nadzorowane podmioty.

(5)

Wykonywanie przez EBC zadań w zakresie sprawozdawczości nadzorczej wymaga bardziej szczegółowego określenia sposobu przekazywania EBC przez właściwe organy krajowe informacji otrzymywanych przez nie od nadzorowanych podmiotów. W tym celu w 2014 r. EBC przyjął decyzję Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/29 (7), w której określono formaty, częstotliwość i terminy przekazywania takich informacji, a także szczegółowe informacje dotyczące kontroli jakości, jakie właściwe organy krajowe powinny przeprowadzić przed przekazaniem informacji EBC.

(6)

Decyzja EBC/2014/29 była wielokrotnie zmieniane w znacznym zakresie (8). Zważywszy na konieczne dalsze nowelizacje tej decyzji, dla zachowania przejrzystości pożądane jest sporządzenie jej przekształconej wersji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres zastosowania

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) niniejsza decyzja określa procedury odnoszące się do przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) informacji przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2070, rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/451 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/453.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się definicje określone w rozporządzeniu (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

Artykuł 3

Terminy przekazywania danych

1.   Właściwe organy krajowe przedkładają EBC otrzymane od nadzorowanych podmiotów informacje, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/451 oraz rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/453, zgodnie z następującymi zasadami:

a)

w przypadku istotnych nadzorowanych podmiotów – po otrzymaniu danych i po wstępnym sprawdzeniu danych, o którym mowa w art. 6, właściwe organy krajowe przekazują EBC wszystkie informacje bez zbędnej zwłoki;

b)

w przypadku mniej istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na zasadzie skonsolidowanej lub na zasadzie indywidualnej, jeżeli nie są one zobowiązane do przekazywania danych na zasadzie skonsolidowanej, ujętych w wykazie największych instytucji w państwie członkowskim opublikowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) zgodnie z art. 2 ust. 6 decyzji EUNB z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdań nadzorczych składanych EUNB przez właściwe organy (EBA/DC/404) (9) – właściwe organy krajowe przekazują EBC te informacje do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) 10. dnia roboczego po odpowiednich datach przekazywania danych, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/451 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/453;

c)

w przypadku mniej istotnych nadzorowanych podmiotów, które nie są objęte lit. b), właściwe organy krajowe przekazują EBC wszystkie informacje do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) 25. dnia roboczego po odpowiednich datach przekazywania danych, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/451 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/453.

2.   Właściwe organy krajowe przedkładają EBC informacje, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/2070, zgodnie z następującymi zasadami:

a)

w przypadku istotnych nadzorowanych podmiotów – po otrzymaniu danych i po wstępnym sprawdzeniu danych, o którym mowa w art. 6, właściwe organy krajowe przekazują EBC wszystkie informacje bez zbędnej zwłoki;

b)

w przypadku mniej istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich, o ile są one na najwyższym szczeblu konsolidacji w Unii, oraz w przypadku mniej istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na zasadzie indywidualnej, jeżeli nie są one częścią nadzorowanej grupy, zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji EUNB z dnia 5 czerwca 2020 r. dotyczącej danych wykorzystywanych do analizy porównawczej do celów nadzorczych (EBA/DC/2020/337) (10), właściwe organy krajowe przekazują EBC wszystkie dane do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) 10. roboczego następującego po odpowiedniej dacie przekazania danych dla każdej pozycji danych, o której mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/2070;

c)

w przypadku mniej istotnych nadzorowanych podmiotów, które nie są objęte lit. b), właściwe organy krajowe przekazują EBC wszystkie informacje do końca dnia roboczego w 25. dniu roboczym po odpowiedniej dacie przekazywania danych dla każdej pozycji danych, o której mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/2070.

Artykuł 4

Jakość danych

1.   Właściwe organy krajowe:

a)

monitorują i oceniają jakość i wiarygodność informacji przekazywanych EBC na mocy niniejszej decyzji;

b)

stosują odpowiednie zasady walidacji stworzone, aktualizowane i publikowane przez EUNB;

c)

stosują dodatkowe kontrole jakości danych określone przez EBC we współpracy z właściwymi organami krajowymi.

2.   Właściwe organy krajowe przeprowadzają ocenę jakości przekazanych im danych zgodnie z następującymi zasadami:

a)

do końca 10. dnia roboczego po odpowiednich datach przekazywania danych określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/451, rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/453 oraz rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/2070 – w przypadku następujących nadzorowanych podmiotów:

(i)

istotnych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich;

(ii)

istotnych nadzorowanych podmiotów niestanowiących części nadzorowanej grupy;

(iii)

nadzorowanych podmiotów, które są sklasyfikowane jako istotne na podstawie faktu, że stanowią jedną z trzech najistotniejszych instytucji kredytowych w danym państwie członkowskim i które przekazują dane na zasadzie skonsolidowanej lub na zasadzie indywidualnej, jeżeli nie są zobowiązane do przekazywania danych na zasadzie skonsolidowanej;

(iv)

innych nadzorowanych podmiotów przekazujących dane na zasadzie skonsolidowanej lub na zasadzie indywidualnej, jeżeli nie są zobowiązane do przekazywania danych na zasadzie skonsolidowanej, i ujętych w wykazie największych instytucji w państwie członkowskim opublikowanej przez EUNB zgodnie z art. 2 ust. 6 decyzji EUNB EBA/DC/2021/404;

b)

w przypadku istotnych nadzorowanych podmiotów nieobjętych lit. a) – do końca 25. dnia roboczego po odpowiednich datach przekazywania danych określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/451, rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/453 oraz rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/2070.

3.   Niezależnie od zgodności z zasadami walidacji i kontroli jakości danych, o których mowa w ust. 1, informacje przedkłada się zgodnie z następującymi dodatkowymi minimalnymi standardami w zakresie dokładności:

a)

właściwe organy krajowe przekazują w stosownych przypadkach informacje na temat zmian, jakie mogą wyniknąć z przekazanych informacji, oraz

b)

informacje muszą być kompletne, istniejące luki podlegają odnotowaniu i wyjaśnieniu EBC, a w stosownych przypadkach luki te uzupełnia się bez zbędnej zwłoki.

Artykuł 5

Informacje jakościowe

1.   Właściwe organy krajowe bez zbędnej zwłoki przedkładają EBC odpowiednie wyjaśnienia, jeżeli jakość danych w danej tabeli w taksonomii nie może być zagwarantowana.

2.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC następujące informacje:

a)

powody ponownego przekazywania danych przez istotne nadzorowane podmioty;

b)

powody istotnych korekt przekazywanych przez istotne nadzorowane podmioty.

Na potrzeby lit. b) „istotna korekta” oznacza każdą korektę co najmniej jednego punktu danych, zarówno pod względem przekazanych wartości bezwzględnych, jak i wartości procentowej zmian, która ma istotny wpływ na analizę ostrożnościową lub finansową prowadzoną z wykorzystaniem tych punktów danych na poziomie podmiotu.

Artykuł 6

Format przekazywania danych

1.   Właściwe organy krajowe przekazują informacje określone w niniejszej decyzji zgodnie z odpowiednim modelem punktów danych (Data Point Model) oraz odpowiednią taksonomią rozszerzalnego języka sprawozdawczości finansowej (eXtensible Business Reporting Language, XBRL) stworzonymi, aktualizowanymi i publikowanymi przez EUNB.

2.   Zgodnie z art. 140 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) po otrzymaniu informacji określonych w niniejszej decyzji właściwe organy krajowe dokonują wstępnego sprawdzenia danych w celu zapewnienia, aby przekazane informacje stanowiły ważny raport XBRL, zgodnie z ust. 1.

3.   Nadzorowane podmioty identyfikuje się w odpowiednich transmisjach za pomocą identyfikatora podmiotu prawnego (LEI).

Artykuł 7

Uchylenie

1.   Traci moc decyzja EBC/2014/29.

2.   Odniesienia do uchylonej decyzji traktuje się jak odniesienia do niniejszej decyzji i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku II.

Artykuł 8

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej jej adresatów.

Artykuł 9

Adresaci

Niniejsza decyzja jest skierowana do właściwych organów krajowych uczestniczących państw członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 17 sierpnia 2023 r.

Prezes EBC

Christine LAGARDE


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 14.05.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2070 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące wzorów, definicji i rozwiązań informatycznych stosowanych przez instytucje przy dokonywaniu zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i właściwych organów zgodnie z art. 78 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (Dz.U. L 328 z 2.12.2016, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dz.U. L 97 z 19.3.2021, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących sprawozdawczości z tytułu ryzyka rynkowego (Dz.U. L 89 z 16.3.2021, s. 3).

(7)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/29 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty (Dz.U. L 214 z 19.7.2014, s. 34).

(8)  Zob. załącznik I.

(9)  Dostępna na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) pod adresem www.eba.europa.eu.

(10)  Dostępna na stronie internetowej EUNB.


ZAŁĄCZNIK I

Uchylona decyzja wraz z listą kolejnych zmian

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (EBC/2014/29) (Dz.U. L 214 z 19.7.2014, s. 34).

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1493 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (EBC/2017/23) (Dz.U. L 216 z 22.8.2017, s. 23).

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/1396 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 680/2014 oraz (UE) 2016/2070 (EBC/2021/39) (Dz.U. L 300 z 24.8.2021, s. 74).


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Decyzja EBC/2014/29

Niniejsza decyzja

Art. 1

Art. 1

Art. 2

Art. 2

Art. 3

Art. 3

Art. 4 ust. 1

Art. 4 ust. 1

-

Art. 4 ust. 2

Art. 4 ust. 2

Art. 4 ust. 3

Art. 5 ust. 1

Art. 5 ust. 1

Art. 5 ust. 2

Art. 5 ust. 2 akapit pierwszy lit. b)

-

Art. 5 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) oraz art. 5 ust. 2 akapit drugi

Art. 6 ust. 1

Art. 6 ust. 1

-

Art. 6 ust. 2

Art. 6 ust. 2

Art. 6 ust. 3

Art. 7

-

-

Art. 7

Art. 7a

-

Art. 7b

-

-

Art. 8

Art. 8

-

Art. 9

Art. 9


Top