EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0659

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2018/2097

OJ L 110, 30.4.2018, p. 1–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Uchylony przez 32021R0404 . Latest consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/659/oj

30.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/659

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2 i art. 9 ust. 1 lit. c),

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 17 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 2 lit. i), art. 12 ust. 1, 4 i 5, art. 13 ust. 2, art. 15, 16, 17 i 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2009/156/WE określono warunki dotyczące zdrowia zwierząt regulujące przywóz do Unii koniowatych. Zgodnie z nią do Unii mogą być przywożone tylko koniowate, które pochodzą z państw trzecich lub części państw trzecich wymienionych w wykazie państw trzecich sporządzonym zgodnie z tą dyrektywą oraz są opatrzone świadectwem zdrowia odpowiadającym wzorowi ustalonemu zgodnie z tą dyrektywą. Świadectwo zdrowia musi poświadczać, że zwierzęta z rodziny koniowatych spełniają warunki zdrowotne określone zgodnie z tą dyrektywą w odpowiednim świadectwie zdrowia.

(2)

Wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych, oraz regionalizację niektórych z tych państw trzecich należy ustalać na podstawie statusu zdrowia zwierząt tych państw trzecich oraz w oparciu o wykaz państw trzecich oraz części terytoriów państw trzecich ustanowiony w decyzji Komisji 2004/211/WE (4).

(3)

Zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2009/156/WE warunki dotyczące zdrowia zwierząt określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być oparte na ocenie ryzyka. Zasada grupowania państw w strefy zdrowotne, jak określono w art. 12 ust. 4 dyrektywy 2009/156/WE, według tych samych rodzajów ryzyka okazała się skuteczna. Ponieważ jednak pojęcie „stref” sugeruje pewną bliskość geograficzną, a niektóre ryzyka tego samego rodzaju mogą występować na oddalonych od siebie obszarach, państwa powinny być przypisane do konkretnych „grup sanitarnych”.

(4)

Dyrektywa 92/65/EWG ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące przywóz do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych. Zgodnie z nią do Unii mogą być przywożone tylko towary, które pochodzą z państw trzecich lub części państw trzecich wymienionych w wykazie państw trzecich sporządzonym zgodnie z tą dyrektywą oraz są opatrzone świadectwem zdrowia odpowiadającym wzorowi ustalonemu zgodnie z tą dyrektywą. Świadectwo zdrowia musi poświadczać, że towary pochodzą z zatwierdzonych centrów pozyskiwania i przechowywania lub zespołów pozyskiwania i produkcji oferujących gwarancje co najmniej równoważne z określonymi w rozdziale I załącznika D do tej dyrektywy.

(5)

W dyrektywie 92/65/EWG zmienionej dyrektywą Rady 2008/73/WE (5) wprowadzono uproszczoną procedurę sporządzania wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia oraz zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków w państwach trzecich, zatwierdzonych do przywozu towarów do Unii. Wykazy dostępne są na stronie internetowej Komisji (6).

(6)

W załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG określono niektóre wymagania dotyczące nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych oraz zasady zatwierdzania, nadzoru i funkcjonowania dotyczące centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia oraz dotyczące zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków, a także szczegółowe warunki dotyczące statusu zdrowotnego zwierząt dawców. W związku z tym należy ustanowić wzory świadectw zdrowia na potrzeby przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych.

(7)

Ponadto należy zapewnić przywóz do Unii istniejących zapasów towarów, które spełniają wymogi dyrektywy 92/65/EWG ustanowione przed wejściem w życie zmian wprowadzonych rozporządzeniem Komisji (UE) nr 176/2010 (7). Należy zatem określić osobne wzory świadectw zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych pozyskanych lub wyprodukowanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z załącznikiem D do dyrektywy 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r.

(8)

Możliwość przechowywania tych towarów przez długi czas uniemożliwia wyznaczenie w chwili obecnej daty wyczerpania istniejących zapasów. Dlatego nie można wyznaczyć daty zakończenia korzystania z wzorów świadectw zdrowia dla istniejących zapasów.

(9)

Dla zagwarantowania pełnej identyfikowalności towarów należy w niniejszym rozporządzeniu określić wzory świadectw zdrowia na potrzeby przywozu do Unii nasienia koniowatych pozyskanego w zatwierdzonych centrach pozyskiwania nasienia i wysłanego z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia, bez względu na to, czy centrum przechowywania nasienia stanowi część centrum pozyskiwania nasienia zatwierdzonego pod innym numerem zatwierdzenia, czy też nie.

(10)

Ponadto przesyłki towarów przywożone do Unii ze Szwajcarii powinny być opatrywane świadectwami zdrowia sporządzanymi zgodnie ze wzorami stosowanymi w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, określonymi w decyzji Komisji 2010/470/UE (8), z uwzględnieniem dostosowań określonych w dodatku 2 rozdział IX część B pkt 8 i 9 załącznika 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, zatwierdzonej decyzją 2002/309/WE, Euratom Rady i Komisji (9).

(11)

Nasieniu, komórkom jajowym i zarodkom zwierząt z rodziny koniowatych przesyłanym z Kanady do Unii mogą towarzyszyć świadectwa zdrowia określone zgodnie z umową między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o środkach sanitarnych dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w związku z handlem żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (10), zatwierdzoną decyzją Rady 1999/201/WE (11).

(12)

Nasieniu, komórkom jajowym i zarodkom zwierząt z rodziny koniowatych przesyłanym z Nowej Zelandii do Unii mogą towarzyszyć świadectwa zdrowia określone zgodnie z umową między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (12), zatwierdzoną decyzją Rady 97/132/WE (13).

(13)

Aby uprościć przepisy Unii, należy zebrać w jednym rozporządzeniu wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych, w tym wykaz państw trzecich i części terytoriów państw trzecich, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz takich przesyłek do Unii.

(14)

W celu utrzymania poświadczonego statusu zdrowotnego koniowatych podczas ich przemieszczania z eksportującego państwa trzeciego do Unii należy określić warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do transportu koniowatych.

(15)

Należy ustanowić przepisy dotyczące jakości badań stanu zdrowia i dokumentowania szczepień. Należy również przyjąć przepisy dotyczące potwierdzania wyników badań przez laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 180/2008 (14), w przypadku gdy dobór próby na podstawie ryzyka w przypadku koniowatych zgodnie z decyzją Komisji 97/794/WE (15) dał wyniki różne od wyników poświadczonych przez państwo trzecie wysyłki.

(16)

Badania stosowane w celu zdiagnozowania wirusowego zapalenia tętnic koni i kategorie samców koniowatych, do których stosuje się wymagania dotyczące badania na obecność wirusowego zapalenia tętnic koni, powinny zostać określone w oparciu o zalecenia Naukowego Komitetu Weterynaryjnego (16), które są zawarte w decyzji Komisji 95/329/WE (17), i o najnowsze zalecenia zawarte w rozdziale 12.9 Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), wydanie z 2016 r. (18).

(17)

Należy określić specjalny wzór świadectwa zdrowia na potrzeby tranzytu przez Unię żywych koniowatych z jednego państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub innej części terytorium tego samego państwa trzeciego.

(18)

Na potrzeby mechanizmów kontroli niezbędnych do zapewnienia jednolitego wdrażania przez państwa członkowskie przepisów dotyczących tymczasowego przyjęcia zarejestrowanych koni, powtórnego wprowadzenia zarejestrowanych koni po czasowym wywozie, tranzytu koniowatych oraz zamiany tymczasowego przyjęcia zarejestrowanych koni na wprowadzenie stałe należy ustanowić szczegółowe i dodatkowe przepisy dotyczące stosowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego „TRACES”, przewidzianego w decyzjach Komisji 2003/24/WE (19) i 2004/292/WE (20), od punktu weterynaryjnej kontroli granicznej wprowadzenia, zatwierdzonego zgodnie z decyzją Komisji 2009/821/WE (21), do punktu odprawy z Unii.

(19)

W interesie spójności i uproszczenia prawodawstwa Unii format wzorów świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania do Unii koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych powinien opierać się na standardowych wzorach świadectw weterynaryjnych określonych w załączniku I do decyzji Komisji 2007/240/WE (22).

(20)

Należy ustanowić przepisy w celu określenia, zgodnie z art. 19 lit. c) dyrektywy 2009/156/EWG, warunków dotyczących zamiany wprowadzenia czasowego na wprowadzenie stałe, w tym przepisy dotyczące niezbędnych informacji w systemie TRACES i wymiany wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CVED) określonego w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 282/2004 (23).

(21)

Należy określić szczegółowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do powtórnego wprowadzenia zarejestrowanych koni po czasowym wywozie do państw trzecich w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych, a odpowiednie wzory świadectw należy określić w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(22)

W decyzji Komisji 93/444/EWG (24) zdefiniowano „punkt odprawy” i zawarto między innymi wymóg, by zwierzętom przeznaczonym na wywóz do państwa trzeciego w drodze do punktu odprawy towarzyszyło świadectwo zdrowia mające zastosowanie przynajmniej do handlu zwierzętami danego gatunku przeznaczonymi na ubój. Zawarto w niej także wymóg, by właściwy organ w miejscu wysyłki powiadamiał punkt odprawy o zamiarze przemieszczenia. Należy wyjaśnić, że aby zapewnić identyfikowalność „punkt odprawy” powinien być punktem kontroli granicznej, a świadectwo zdrowia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 decyzji 93/444/EWG, powinno być świadectwem zdrowia określonym w załączniku III do dyrektywy 2009/156/WE również w przypadku zarejestrowanych koni przeznaczonych do czasowego wywozu.

(23)

Ze względu na pewność prawa należy uchylić decyzje Komisji 92/260/EWG (25), 93/195/EWG (26), 93/196/EWG (27), 93/197/EWG (28), 94/699/WE (29), 95/329/WE, 2003/13/WE (30), 2004/177/WE (31), 2004/211/WE, 2010/57/UE (32) i 2010/471/UE (33).

(24)

Aby umożliwić podmiotom gospodarczym dostosowanie się do nowych przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, należy ustanowić okres przejściowy, w trakcie którego państwa członkowskie mają dopuszczać wprowadzanie do Unii koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych spełniających warunki określone we wzorach świadectw zdrowia stosowanych przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

(25)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

SEKCJA 1

Przedmiot, zakres stosowania i definicje

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wykaz państw trzecich i części terytoriów państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek koniowatych oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się również warunki dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych mające zastosowanie do tych przesyłek.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„regionalizacja”

oznacza oficjalne uznanie części terytorium państwa trzeciego o dokładnych granicach geograficznych, na którym znajduje się subpopulacja koniowatych o odrębnym statusie zdrowotnym w odniesieniu do jednej lub większej liczby określonych chorób i który podlega odpowiednim środkom nadzoru, kontroli chorób i bezpieczeństwa biologicznego;

b)

„dokument identyfikacyjny”

oznacza każdy dokument, który może być wykorzystany do udowodnienia tożsamości zwierzęcia z rodziny koniowatych i który obejmuje co najmniej następujące informacje:

(i)

opis słowny zwierzęcia, w którym określono jego znaki przedstawione w wypełnionym opisie graficznym;

(ii)

odniesienie do szczególnych znaków, cech charakterystycznych lub identyfikatorów, które ustanawia jednoznaczne powiązanie między dokumentem a zwierzęciem;

(iii)

informacje określone w części A pkt 1, 2, 3 i od 6 do 10 oraz w sekcji 1 część B pkt od 12 do 18 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 (34);

c)

„zarejestrowany koń”

oznacza zwierzę gatunku Equus caballus zarejestrowane zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Rady 90/427/EWG (35), zidentyfikowane za pomocą dokumentu identyfikacyjnego wydanego przez:

(i)

związek hodowców lub inne właściwe organy kraju, z którego zwierzę pochodzi, które prowadzą księgi hodowlane lub rejestry tej rasy zwierząt; lub

(ii)

jakikolwiek międzynarodowy związek lub organizację zajmujące się końmi do zawodów lub wyścigów konnych;

d)

„wprowadzenie”

oznacza czynność przemieszczania koniowatych lub ich nasienia, komórek jajowych lub zarodków na jedno z terytoriów wymienionych w załączniku I do dyrektywy Rady 97/78/WE (36);

e)

„rodzaj wprowadzenia”

oznacza odpowiednio tymczasowe przyjęcie, powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie, przywóz i tranzyt;

f)

„tymczasowe przyjęcie”

oznacza status zarejestrowanego konia pochodzącego z państwa trzeciego i przemieszczanego na terytorium Unii na okres krótszy niż 90 dni;

g)

„czasowy wywóz”

oznacza przemieszczanie zarejestrowanych koni z Unii na okres krótszy niż 90 dni;

h)

„powtórne wprowadzenie”

oznacza przemieszczanie zarejestrowanego konia z państwa trzeciego do Unii po czasowym wywozie z Unii;

i)

„przywóz”

oznacza przemieszczanie przesyłki koniowatych lub ich nasienia, komórek jajowych lub zarodków do Unii na czas nieokreślony;

j)

„tranzyt”

oznacza przemieszczanie przesyłki koniowatych przez terytorium Unii drogą, koleją lub drogą wodną z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub z części terytorium państwa trzeciego do innej części terytorium tego samego państwa trzeciego;

k)

„punkt kontroli granicznej”

oznacza każdy punkt kontroli określony w art. 2 ust. 2 lit. f) dyrektywy 91/496/EWG i art. 2 ust. 2 lit. g) dyrektywy 97/78/WE i zatwierdzony dla danego towaru zgodnie z decyzją 2009/821/WE;

l)

„kategoria koniowatych”

oznacza odpowiednio zarejestrowane koniowate, koniowate przeznaczone na ubój oraz koniowate do chowu i produkcji, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 dyrektywy 2009/156/WE, oraz zarejestrowane konie;

m)

„komórki jajowe”

oznaczają haploidalne etapy ootydogenezy, w tym wtórne oocyty i komórki jajowe;

n)

„operator”

oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną podlegającą jednemu lub kilku przepisom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, która jest odpowiedzialna za koniowate lub ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu;

o)

„izolacja”

oznacza oddzielenie na czas określony koniowatych od innych zwierząt w celu zapobieżenia przeniesieniu w drodze bezpośredniej lub pośredniej styczności określonego patogenu lub patogenów, podczas gdy koniowate podlegają obserwacji oraz, w stosownych przypadkach, badaniom i leczeniu pod nadzorem organu weterynaryjnego;

p)

„kwarantanna”

oznacza izolację koniowatych w pomieszczeniu działającym zgodnie ze szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa biologicznego pod kontrolą organu weterynaryjnego;

q)

„kwarantanna chroniona przed wektorami”

oznacza kwarantannę koniowatych, która:

(i)

jest przeprowadzana w wyznaczonych pomieszczeniach, które są:

sprawdzane pod kątem wtargnięcia odpowiednich wektorów,

objęte systemem nadzoru nad wektorami w pomieszczeniach i środków mających na celu ograniczenie obecności odpowiednich wektorów wokół pomieszczeń;

(ii)

która może obejmować wybieg zwierzęcia poddanego kwarantannie pod nadzorem urzędowym w porze dnia o niskim występowaniu wektorów i z zastrzeżeniem stosowania środków owadobójczych i odstraszających owady oraz w stosownych przypadkach przykrycia ciała;

r)

„kwarantanna odporna na wektory”

oznacza kwarantannę koniowatych w zamkniętym budynku, który jest:

wyposażony w wentylację o dodatnim ciśnieniu i wloty filtrowanego powietrza,

dostępny jedynie za pośrednictwem systemu wejścia-wyjścia o podwójnych drzwiach (37),

w którym prowadzony jest system nadzoru nad wektorami,

w którym wdrażane są standardowe procedury operacyjne, w tym opis systemów zastępczych i alarmowych, na potrzeby kwarantanny i transportu koniowatych do miejsca załadunku;

s)

„system TRACES”

oznacza zintegrowany skomputeryzowany system weterynaryjny, przewidziany w decyzjach 2003/24/WE i 2004/292/WE.

SEKCJA 2

Wykaz państw trzecich i części ich terytoriów na potrzeby wprowadzania do Unii koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych

Artykuł 3

Wykaz państw trzecich i części ich terytoriów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii koniowatych

1.   Państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek koniowatych z państw trzecich lub – w przypadku gdy Unia stosuje regionalizację – części terytoriów państw trzecich wymienionych w kolumnach 2 i 4 tabeli w załączniku I zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym załączniku, jak następuje:

a)

tymczasowe przyjęcie zarejestrowanych koni, jak wskazano w kolumnie 6 tabeli zamieszczonej w załączniku I, którym towarzyszy indywidualne świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 1 sekcja A;

b)

tranzyt koniowatych, jak wskazano w kolumnie 15 tabeli zamieszczonej w załączniku I, którym towarzyszy indywidualne świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 1 sekcja B;

c)

powtórne wprowadzenie zarejestrowanych koni w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po czasowym wywozie, jak wskazano w kolumnie 7 tabeli zamieszczonej w załączniku I, którym towarzyszy indywidualne świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 2 sekcja A lub B;

d)

przywóz zarejestrowanych koni, jak wskazano w kolumnie 8 tabeli zamieszczonej w załączniku I, którym towarzyszy indywidualne świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 3 sekcja A;

e)

przywóz przesyłki koniowatych przeznaczonych na ubój, jak wskazano w kolumnie 9 tabeli zamieszczonej w załączniku I, której towarzyszy świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 3 sekcja B;

f)

przywóz zarejestrowanych koniowatych oraz koniowatych do chowu i produkcji, jak wskazano w kolumnie 10 tabeli w załączniku I, którym towarzyszy świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku II część 3 sekcja A.

2.   Właściwy organ państwa trzeciego wysyłki stosuje środki niezbędne do spełnienia szczegółowych warunków lub ograniczeń czasowych wskazanych dla tego kraju w kolumnie 16 tabeli w załączniku I.

Artykuł 4

Państwa trzecie i części terytoriów państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii nasienia koniowatych

Państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek nasienia koniowatych z państw trzecich lub – w przypadku gdy Unia stosuje regionalizację – części terytoriów państw trzecich wymienionych w kolumnach 2 i 4 tabeli w załączniku I, jak określono w kolumnach 11, 12 i 13 tej tabeli, jeśli że przesyłka spełnia następujące warunki:

a)

przesyłka jest wysyłana z centrum pozyskiwania lub przechowywania nasienia wymienionego w wykazie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) dyrektywy 92/65/EWG;

b)

przesyłka jest opatrzona świadectwem zdrowia sporządzonym zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku III część 1.

Artykuł 5

Państwa trzecie i części terytoriów państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii komórek jajowych i zarodków koniowatych

Państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek komórek jajowych i zarodków koniowatych z państw trzecich lub – w przypadku gdy Unia stosuje regionalizację – części terytoriów państw trzecich wymienionych w kolumnach 2 i 4 tabeli w załączniku I, jak określono w kolumnie 14 tej tabeli, jeśli przesyłka spełnia następujące warunki:

a)

przesyłka jest wysyłana przez zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków wymieniony w wykazie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) dyrektywy 92/65/EWG;

b)

przesyłka jest opatrzona świadectwem zdrowia sporządzonym zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia określonym w załączniku III część 2.

SEKCJA 3

Ogólne wymagania na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych

Artykuł 6

Certyfikacja

1.   Świadectwa zdrowia przewidziane w art. 3, 4 i 5 muszą być sporządzone i wydane zgodnie z:

a)

odpowiednimi dodatkowymi gwarancjami lub warunkami określonymi w kolumnie 16 załącznika I;

b)

notami wyjaśniającymi przewidzianymi w załączniku II część 4 i w załączniku III część 3.

2.   Przepisy ust. 1 nie wykluczają korzystania z elektronicznego systemu wydawania świadectw lub innych uzgodnionych systemów, w przypadku gdy na poziomie Unii ustanowiono zharmonizowane procedury.

Artykuł 7

Okres ważności świadectw zdrowia

1.   Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych lub nasienia, komórek jajowych lub zarodków koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii zapewnia okazanie przesyłki w zatwierdzonym punkcie kontroli granicznej zatwierdzonym dla danej przesyłki nie później niż 10 dni od dnia certyfikacji przesyłki w państwie trzecim wysyłki.

2.   Jeżeli koniowate są transportowane drogą morską, okres 10 dni, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się o czas transportu morskiego.

SEKCJA 4

Wymagania dotyczące transportu na potrzeby wprowadzania koniowatych do Unii

Artykuł 8

Ogólne warunki dotyczące zdrowia zwierząt

1.   Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii zapewnia, by koniowate te były transportowane zgodnie z następującymi warunkami:

a)

koniowate są transportowane środkiem transportu przewożącym wyłącznie koniowate, które są przeznaczone do Unii lub towarzyszy im świadectwo zdrowia wymagane w przypadku tranzytu;

b)

koniowate są transportowane środkiem transportu przewożącym wyłącznie koniowate o tym samym poświadczonym statusie zdrowotnym, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w szczegółowych warunkach dotyczących zdrowia zwierząt określonych w załączniku II część 1 sekcje A i B oraz część 3 sekcja A;

c)

koniowate są transportowane drogą lądową lub koleją, lub przeprowadzane wyłącznie w państwie trzecim lub części terytorium państwa trzeciego, które są zatwierdzone w odniesieniu do przynajmniej jednego rodzaju wprowadzenia oraz przynajmniej jednej kategorii koniowatych.

2.   Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii zapewnia spełnienie następujących warunków:

a)

skrzynie, kontenery, boksy lub kontenery lotnicze typu jet-stall i środki transportu lub przedział transportowy środka transportu, w którym koniowate będą transportowane, zostały oczyszczone i odkażone przed załadunkiem zwierząt za pomocą środka do dezynfekcji urzędowo uznanego w państwie wysyłki;

b)

środki transportu wykorzystywane do transportu kolejowego lub drogowego były zaprojektowane, skonstruowane i obsługiwane tak, aby zapobiec wydostawaniu się kału, moczu i paszy podczas planowanej podróży;

c)

środki mające na celu ochronę zwierząt przed atakami owadów-wektorów były stosowane w przypadku wystąpienia jednej z następujących chorób:

(i)

afrykańskiego pomoru koni, wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni w państwie trzecim wysyłki lub tranzytu;

(ii)

jednej lub większej liczby chorób przenoszonych przez wektory wymienionych w art. 11 ust. 1, z wyjątkiem niedokrwistości zakaźnej koni, jeśli koniowate nie są odporne na dany patogen ani zaszczepione przeciwko niemu.

W przypadku chorób, o których mowa w ppkt (i), ochrona przed wektorami obejmuje środki takie jak: zakładanie siatek na skrzynie, kontenery, boksy lub kontenery lotnicze typu jet-stall, wymuszona wentylacja i utrzymywanie zamkniętych pomieszczeń transportowych, z wyjątkiem podczas załadunku i rozładunku zwierząt lub zajmowania się zwierzętami.

3.   Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii zapewnia, aby w trakcie podróży koniowate te były wyładowywane dopiero w państwie trzecim lub części terytorium państwa trzeciego, które są dopuszczone do wprowadzania koniowatych do Unii zgodnie z załącznikiem I.

Artykuł 9

Szczegółowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do transportu lotniczego

1.   Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii drogą lotniczą zapewnia spełnienie następujących warunków:

a)

skrzynie, kontenery lub kontenery lotnicze typu jet-stall wraz z otaczającą je przestrzenią powietrzną w przedziale transportowym były spryskiwane odpowiednim środkiem odstraszającym owady w połączeniu ze środkiem owadobójczym natychmiast po zamknięciu drzwi statku powietrznego;

b)

kapitan statku powietrznego wypełnił i podpisał oświadczenie określone w załączniku V część 1.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 8 ust. 3 państwa członkowskie na wniosek operatora przesyłki mogą zezwolić na bezpośredni przeładunek z jednego statku powietrznego do innego statku powietrznego odbywający się w państwie niewymienionym w załączniku I, pod warunkiem że spełnione są następujące wymagania:

a)

przeładunku dokonuje się w tym samym porcie lotniczym na obszarze podlegającym temu samemu urzędowi celnemu pod bezpośrednim nadzorem urzędowego lekarza weterynarii lub odpowiedzialnego funkcjonariusza celnego;

b)

podczas przeładunku koniowate chronione są przed atakami owadów-wektorów chorób przenoszonych na koniowate;

c)

koniowate nie mają styczności z koniowatymi o innym statusie zdrowia;

d)

środki przewidziane w ust. 1 lit. a) i b) są stosowane w odniesieniu do statku powietrznego wykorzystywanego do dalszej podróży;

e)

przestrzeganie warunków określonych w ust. 1 lit. a) i w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu jest poświadczone przez urzędowego lekarza weterynarii lub odpowiedzialnego funkcjonariusza celnego w manifeście przeładunku sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V część 3.

Artykuł 10

Szczegółowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do transportu morskiego

1.   Operator odpowiedzialny za przesyłkę koniowatych przeznaczoną do wprowadzenia do Unii drogą morską zapewnia spełnienie następujących warunków:

a)

statek jest przeznaczony do cumowania bezpośrednio w porcie w Unii Europejskiej bez zawijania do portu państwa trzeciego lub portu znajdującego się w części terytorium państwa trzeciego niewymienionych w załączniku I;

b)

skrzynie, kontenery lub boksy wraz z otaczającą je przestrzenią powietrzną w przedziale transportowym były spryskiwane odpowiednim środkiem odstraszającym owady w połączeniu ze środkiem owadobójczym natychmiast po zamknięciu przedziału;

c)

kapitan statku wypełnił i podpisał oświadczenie określone w załączniku V część 2.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) państwa członkowskie mogą zezwolić na bezpośredni przeładunek z jednego statku na inny statek odbywający się w państwie niewymienionym w załączniku I, pod warunkiem że:

a)

przeładunku dokonuje się w tym samym porcie na obszarze podlegającym temu samemu urzędowi celnemu pod bezpośrednim nadzorem urzędowego lekarza weterynarii lub odpowiedzialnego funkcjonariusza celnego;

b)

koniowate podczas przeładunku chronione są przed atakami owadów-wektorów chorób przenoszonych na koniowate;

c)

koniowate nie mają styczności z koniowatymi o innym statusie zdrowia;

d)

przestrzeganie warunków określonych w ust. 1 lit. b) i w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu jest poświadczone przez urzędowego lekarza weterynarii lub odpowiedzialnego funkcjonariusza celnego w manifeście przeładunku sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V część 3.

SEKCJA 5

Ogólne wymagania dotyczące badania i szczepień koniowatych przeznaczonych do wprowadzenia do Unii i koniowatych dawców, których nasienie, komórki jajowe lub zarodki są przeznaczone do wprowadzenia do Unii

Artykuł 11

Ogólne wymogi dotyczące badań laboratoryjnych na potrzeby certyfikacji przesyłek koniowatych lub ich nasienia, komórek jajowych lub zarodków przeznaczonych do wprowadzenia do Unii

1.   Właściwy organ w państwie trzecim dokonującym wysyłki koniowatych lub ich nasienia, komórek jajowych lub zarodków przeznaczonych do wprowadzenia do Unii zapewnia, by badania laboratoryjne przewidziane w świadectwach zdrowia określonych w załącznikach II i III w odniesieniu do nosacizny, zarazy stadniczej, niedokrwistości zakaźnej koni, wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni, zachodniego i wschodniego zapalenia mózgu i rdzenia koni, japońskiego zapalenia mózgu koni, wirusa zachodniego Nilu, pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, wirusowego zapalenia tętnic koni i zakaźnego zapalenia macicy u klaczy spełniały co najmniej wymogi czułości i swoistości określone dla danej choroby w odpowiednim rozdziale sekcji 2.5 podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), najnowsze wydanie.

2.   Właściwy organ państwa trzeciego dokonującego wysyłki koniowatych, które są przeznaczone do Unii, zapewnia, by badania laboratoryjne przewidziane w świadectwach zdrowia określonych w załączniku II w odniesieniu do afrykańskiego pomoru koni przeprowadzane były zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 2009/156/WE.

3.   Właściwy organ państwa trzeciego dokonującego wysyłki koniowatych lub nasienia, komórek jajowych lub zarodków koniowatych, które są przeznaczone do Unii, zapewnia spełnienie następujących warunków:

a)

badania, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadzane były w laboratorium uznanym przez właściwy organ w państwie trzecim wysyłki;

b)

szczegółowe informacje dotyczące pobierania próbek oraz wyniki badań były zgodnie z wymogami podanymi w świadectwie zdrowia w odniesieniu do danej przesyłki w załączniku II lub III w oparciu o sprawozdanie laboratoryjne udostępnione urzędowemu lekarzowi weterynarii.

Artykuł 12

Badanie po przybyciu do Unii

1.   W przypadku gdy badanie przeprowadzone w państwie członkowskim wprowadzenia lub w imieniu tego państwa na próbce pobranej zgodnie z art. 4 decyzji 97/794/WE nie potwierdzi wyniku badania laboratoryjnego poświadczonego w świadectwie zdrowia towarzyszącym koniowatym lub nasieniu, komórkom jajowym lub zarodkom koniowatych przybywającym do Unii, jak określono w załączniku II lub III do niniejszego rozporządzenia, właściwy organ tego państwa musi zapewnić, by badanie zostało powtórzone przez krajowe laboratorium referencyjne wyznaczone dla danej choroby zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (38).

2.   W przypadku gdy środki przewidziane w ust. 1 nie doprowadzą do rozstrzygającego wyniku kontroli zgodności przeprowadzonych zgodnie z art. 4 decyzji 97/794/WE, właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia, by próbka, o której mowa w tym ustępie, została poddana ostatecznemu badaniu pod kątem:

a)

afrykańskiego pomoru koni w laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej dla afrykańskiego pomoru koni wyznaczonym zgodnie z dyrektywą Rady 92/35/EWG (39);

b)

chorób, o których mowa w art. 11 ust. 1, w laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni wyznaczonym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 180/2008.

Artykuł 13

Podawanie szczepionek i dokumentowanie szczepień

1.   Właściwy organ państwa trzeciego dokonującego wysyłki koniowatych lub nasienia, komórek jajowych lub zarodków koniowatych, które są przeznaczone do Unii, zapewnia, by szczepienie poświadczone w świadectwach określonych w załącznikach II lub III przeprowadzane było zgodnie z następującymi warunkami:

a)

szczepienie jest przeprowadzane zgodnie z instrukcjami producenta lub przepisami krajowymi, w zależności od tego, które z nich są bardziej rygorystyczne;

b)

szczepienie jest przeprowadzane z zastosowaniem zatwierdzonej szczepionki, która spełnia co najmniej wymogi dotyczące bezpieczeństwa, sterylności i skuteczności określone dla danej szczepionki w podręczniku badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), najnowsze wydanie.

2.   W przypadku gdy właściwy organ państwa trzeciego poświadcza, że dodatni wynik laboratoryjny w badaniu serologicznym pod kątem afrykańskiego pomoru koni związany jest z wcześniejszym szczepieniem, szczepienie takie jest udokumentowane w dokumencie identyfikacyjnym towarzyszącym zwierzęciu z rodziny koniowatych, jeśli taki dokument identyfikacyjny jest dostępny.

Artykuł 14

Wymagania dotyczące wirusowego zapalenia tętnic koni

1.   Niekastrowane samce koni przeznaczone do wprowadzenia do Unii, z wyjątkiem wymienionych w załączniku IV pkt 1, poddawane są badaniom pod kątem wirusowego zapalenia tętnic koni w celu upewnienia się, że ich nasienie jest wolne od wirusa zapalenia tętnic koni.

2.   Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni, w tym badania wymagane zgodnie z załącznikiem IV pkt 1 lit. a), są przeprowadzane pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym.

3.   Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni jest ważne, jeżeli istnieją udokumentowane dowody towarzyszące zwierzęciu z rodziny koniowatych na nieprzerwaną historię szczepienia podstawowego przeprowadzonego zgodnie z jednym z protokołów szczepień przewidzianych w załączniku IV pkt 1 lit. a) oraz na regularne ponowne szczepienie zgodnie z zaleceniami producentów, a w żadnym wypadku nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

SEKCJA 6

Identyfikacja koniowatych przeznaczonych do wprowadzenia do Unii

Artykuł 15

Identyfikacja koniowatych przeznaczonych do wprowadzenia do Unii

1.   Koniowate przeznaczone do wprowadzenia do Unii muszą być indywidualnie oznakowane w taki sposób, aby zapewnić wyraźny związek między zwierzęciem a jego poświadczonym statusem zdrowotnym.

Identyfikacja ta musi:

a)

spełniać wymagania art. 14 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/262; lub

b)

dostarczać co najmniej informacje określone w części 1 sekcja I część A pkt 1, 2, 3 i 6–10 oraz w części B pkt 12–18 załącznika I do wspomnianego rozporządzenia.

2.   Koniowate przeznaczone na ubój, które mają być przywiezione do Unii, muszą być znakowane indywidualnie elektronicznym transponderem lub kolczykiem, którego numer odnotowuje się w świadectwie zdrowia towarzyszącym zwierzętom podczas transportu.

3.   Koniowate przeznaczone na ubój, które mają być przywiezione do Unii, muszą posiadać na lewym przednim kopycie wyraźną i nieusuwalną wypaloną literę „S” o rozmiarze nie mniejszym niż połowa wysokości ściany kopyta w następujących przypadkach:

a)

jeżeli są one indywidualnie oznakowane, na zasadzie odstępstwa od ust. 2, za pomocą metody alternatywnej wskazanej w świadectwie zdrowia, przy czym w takim przypadku zwierzęta muszą zostać wysłane do rzeźni przeznaczenia zgodnie z art. 21 lit. a);

b)

jeżeli są one przeznaczone do wysyłki do rzeźni przeznaczenia zgodnie z art. 21 lit. b).

SEKCJA 7

Szczegółowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek koniowatych

Artykuł 16

Środki, które mają zostać wprowadzone przez właściwe organy w celu zapewnienia identyfikowalności tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia

1.   Pod warunkiem ustalenia, iż spełnione zostały warunki wprowadzenia, właściwy organ w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia:

a)

zachowuje kopię świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a);

b)

informuje przez system TRACES w stosownych przypadkach odpowiedni właściwy organ lub punkt kontroli granicznej odprawy o wprowadzeniu tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia, w następujący sposób:

(i)

właściwy organ miejsca przeznaczenia wskazany w rubryce I.6 wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CVED) określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 282/2004;

(ii)

punkt kontroli granicznej odprawy podany w oświadczeniu przez właściciela lub przedstawiciela właściciela zarejestrowanego konia dołączonym do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), wypełniając rubrykę I.24 CVED;

(iii)

właściwie organy odpowiedzialne za miejsca pobytu czasowego wskazane w oświadczeniu przez właściciela lub przedstawiciela właściciela zarejestrowanego konia dołączonym do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a);

c)

wydaje co najmniej jedną kopię CVED operatorowi wskazanemu jako „operator odpowiedzialny za przesyłkę” w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b).

2.   W przypadku gdy zarejestrowany koń jest przemieszczany z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego w trakcie tymczasowego przyjęcia, właściwy organ w miejscu wysyłki:

a)

jeśli spełnione są warunki dotyczące zdrowia zwierząt określone w art. 4 i 5 dyrektywy 2009/156/WE, wydaje świadectwo zdrowia zgodne z załącznikiem III do dyrektywy 2009/156/WE dla pojedynczego zarejestrowanego konia albo dla przesyłki zarejestrowanych koni o tym samym pochodzeniu i tym samym miejscu przeznaczenia, i podaje w rubryce I.6 tego świadectwa odniesienie do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), dla każdego tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia wchodzącego w skład przesyłki oraz odniesienie do CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i);

b)

informuje za pomocą systemu TRACES właściwy organ w miejscu przeznaczenia o przemieszczeniu zarejestrowanego konia do tego państwa członkowskiego i wnioskuje o weryfikację przybycia poprzez wypełnienie dalszej części III CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i);

c)

wydaje operatorowi wskazanemu w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i), nowy wydruk CVED zawierający część III dodaną zgodnie z lit. b) niniejszego ustępu;

d)

unieważnia lub cofa wszelkie wydruki CVED wydane operatorowi zgodnie z ust. 1 lit. c) lub, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego, zgodnie z lit. c) niniejszego ustępu.

3.   Właściwy organ miejsca przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i) i ust. 2 lit. b), potwierdza za pośrednictwem systemu TRACES przybycie zarejestrowanego konia i dokumentuje przeprowadzone kontrole, wypełniając część III CVED.

4.   Na zakończenie tymczasowego przyjęcia właściwy organ, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i) lub (iii) i który poświadcza tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia do państwa trzeciego pochodzenia lub innego państwa trzeciego:

a)

powiadamia za pośrednictwem systemu TRACES punkt kontroli granicznej odprawy o opuszczeniu Unii przez tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia, wypełniając dalszą część III CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i);

b)

wydaje operatorowi wskazanemu w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i), nowy wydruk CVED zawierający część III dodaną zgodnie z lit. a) niniejszego ustępu;

c)

gdy punkt kontroli granicznej odprawy znajduje się w innym państwie członkowskim,

(i)

wydaje, zgodnie z decyzją 93/444/EWG, świadectwo zgodne z załącznikiem III do dyrektywy 2009/156/WE dla pojedynczego zarejestrowanego konia albo dla przesyłki zarejestrowanych koni o tym samym pochodzeniu i tym samym miejscu przeznaczenia;

(ii)

odnotowuje w rubryce I.6 świadectwa, o którym mowa w ppkt (i), odniesienie do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), każdego tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia wchodzącego w skład przesyłki oraz odniesienie do CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i).

5.   Punkt kontroli granicznej odprawy, o którym mowa w ust. 4 lit. a), dokumentuje zakończenie tymczasowego przyjęcia zarejestrowanego konia, odpowiednio wypełniając część III CVED.

6.   W przypadku gdy tymczasowe przyjęcie zarejestrowanego konia nie zostało zakończone zgodnie z ust. 5 w terminie krótszym niż 90 dni po dacie wydania CVED, o którym mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i), za pośrednictwem systemu TRACES wysyłane jest automatycznie ostrzeżenie do punktu kontroli granicznej wprowadzenia oraz do właściwych organów, o których mowa w niniejszym artykule, do czasu aż właściwe organy ustalą status zarejestrowanego konia.

Artykuł 17

Obowiązki operatora w odniesieniu do tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia

1.   Operator odpowiedzialny za zarejestrowanego konia tymczasowo przyjętego do Unii, jak określono w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i), zapewnia spełnienie następujących warunków:

a)

zarejestrowanemu koniowi przez cały czas tymczasowego przyjęcia towarzyszy oryginał świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), oraz CVED wydany przez punkt kontroli granicznej wprowadzenia do Unii;

b)

zarejestrowany koń pozostaje w danym państwie członkowskim oraz w pomieszczeniu określonym w oświadczeniu towarzyszącym świadectwu zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a);

c)

w przypadku gdy zarejestrowany koń ma zostać przemieszczony do innego państwa członkowskiego, towarzyszy mu świadectwo zdrowia zgodne z załącznikiem III do dyrektywy 2009/156/WE oraz zmieniony CVED wydany przez właściwy organ zgodnie z art. 16 ust. 2;

d)

wszelkie wcześniejsze wydruki CVED przekazywane są właściwemu organowi do unieważnienia lub wycofania;

e)

zarejestrowany koń opuszcza Unię przez punkt kontroli granicznej wskazany w świadectwie zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), nie później niż w ciągu 89 dni od daty wprowadzenia do Unii wskazanej w odpowiednim CVED.

2.   Operator, o którym mowa w ust. 1, pozostaje odpowiedzialny za przemieszczanie zarejestrowanego konia w trakcie tymczasowego przyjęcia w Unii, a w szczególności informuje:

a)

właściwy organ, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) i (iii) – o wszelkich zmianach, które należy wprowadzić w odniesieniu do przemieszczeń podanych w oświadczeniu dołączonym do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a);

b)

punkt kontroli granicznej odprawy – o dacie, kiedy tymczasowo przyjęty zarejestrowany koń ma opuścić Unię;

c)

właściwy organ, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) i (iii), odpowiedzialny za gospodarstwo – o śmierci lub utracie zarejestrowanego konia lub o wszelkiej sytuacji nadzwyczajnej, takiej jak schorzenia wymagające opieki weterynaryjnej po okresie 89 dni tymczasowego przyjęcia.

Artykuł 18

Powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie zarejestrowanych koni tymczasowo przyjętych do Unii

1.   Zarejestrowane konie tymczasowo przyjęte do Unii mogą zostać dopuszczone do powtórnego wprowadzenia po czasowym wywozie do państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego dopuszczonych do powtórnego wprowadzania zarejestrowanych koni w celu udziału w określonych wyścigach, zawodach lub wydarzeniach kulturalnych, w przypadku których wzory świadectw zdrowia przy powtórnym wprowadzeniu do Unii zostały określone zgodnie z art. 20 ust. 3, pod warunkiem że powtórne wprowadzenie do Unii odbywa się w okresie mniej niż 90 dni od daty wydania CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i).

2.   W celu umożliwienia powtórnego wprowadzenia zarejestrowanego konia, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) i (iii), wydający świadectwo na potrzeby czasowego wywozu:

a)

stosuje środki przewidziane w art. 16 ust. 4 lit. a), b) i w stosownych przypadkach c);

b)

informuje za pomocą systemu TRACES punkt kontroli granicznej o planowanym powtórnym wprowadzeniu, wypełniając część III CVED;

c)

wydaje operatorowi wskazanemu w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i), nowy wydruk CVED zawierający część III dodaną zgodnie z lit. b) niniejszego ustępu;

d)

unieważnia lub cofa wszelkie wydruki CVED wydane zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) lub, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. c).

3.   Punkt kontroli granicznej powtórnego wprowadzenia:

a)

zachowuje oryginał świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. c);

b)

za pośrednictwem systemu TRACES informuje o powtórnym wprowadzeniu zarejestrowanego konia:

(i)

właściwy organ miejsca przeznaczenia podany w oświadczeniu dołączonym do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a), lub zmieniony zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. a);

(ii)

punkt kontroli granicznej odprawy podany w oświadczeniu dołączonym do świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a), lub zmieniony zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. a), wypełniając rubrykę I.24. CVED, o którym mowa w lit. d);

c)

zwraca się do właściwego organu miejsca przeznaczenia o zweryfikowanie i, w stosownych przypadkach, potwierdzenie przybycia zarejestrowanego konia poprzez wypełnienie rubryki I.6. CVED, o którym mowa w lit. d);

d)

wydaje operatorowi wydruk nowego CVED, w którym w rubryce II.1 wpisano numer referencyjny CVED wydanego wcześniej zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) lub, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. c), a rubrykę II.14 wypełniono w terminie opuszczenia Unii wskazanym w CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i);

e)

unieważnia lub cofa wszelkie wydruki CVED wydane operatorowi zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) lub, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. c).

4.   W następstwie powtórnego wprowadzenia po czasowym wywozie tymczasowo przyjętego zarejestrowanego konia zgodnie z ust. 1, przepisy określone w art. 16 stosuje się przez pozostały okres krótszy niż 90 dni po dacie wydania CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i).

Artykuł 19

Zamiana tymczasowego przyjęcia na wprowadzenie stałe oraz śmierć lub utrata zarejestrowanego konia

1.   Jeśli operator wskazany w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i), złoży wniosek do właściwego organu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) lub (iii) lub w art. 16 ust. 2 lit. b), o zamianę tymczasowego przyjęcia zarejestrowanego konia na wprowadzenie stałe, państwo członkowskie może zezwolić na tę zamianę, pod warunkiem że spełnione są następujące wymagania:

a)

zgodnie z załącznikiem I przywóz zarejestrowanych koni jest dopuszczony z danego państwa trzeciego lub części terytorium danego państwa trzeciego;

b)

właściwy organ odpowiedzialny za miejsce pobytu czasowego spełnił następujące warunki:

(i)

właściwy organ przeprowadził z zadowalającymi wynikami kontrole konieczne do zweryfikowania zgodności z wymogami dotyczącymi badania i szczepienia w odniesieniu do przywozu zarejestrowanych koni z danego państwa trzeciego lub części terytorium danego państwa trzeciego określonych w załączniku II część 3;

(ii)

właściwy organ zapewnił, by zarejestrowany koń pozostawał pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w tym państwie członkowskim do momentu upływu trzech miesięcy od daty wprowadzenia go do Unii wskazanej w CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i).

2.   Właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, lub punkt kontroli granicznej wyznaczony do tego celu przez państwo członkowskie:

a)

zakańcza tymczasowe przyjęcie w systemie TRACES poprzez wybranie „Zamiany na wprowadzenie stałe” w części III CVED wydanego operatorowi zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) albo, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego – z art. 16 ust. 2 lit. c), albo gdy wcześniej miało miejsce powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie – z art. 18 ust. 3 lit. c);

b)

wydaje operatorowi wskazanemu w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i), nowy wydruk CVED, o którym mowa w lit. a), lub nowy CVED, w którym w rubryce I.21 zaznaczono „Na rynek wewnętrzny”;

c)

unieważnia lub cofa wszelkie wydruki CVED wydane operatorowi zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) albo, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego – z art. 16 ust. 2 lit. c), albo gdy wcześniej miało miejsce powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie – z art. 18 ust. 3 lit. c);

d)

unieważnia lub cofa oryginał świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a).

3.   Podczas okresu zamiany operator zarejestrowanego konia, wskazany w rubryce I.7 CVED wydanego zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) lub art. 18 ust. 3 lit. b), wprowadza następujące środki:

a)

organizuje regularne wizyty przeprowadzane i dokumentowane przez lekarza weterynarii w celu zbadania zarejestrowanego konia pod kątem objawów klinicznych ewentualnych chorób zakaźnych;

b)

przechowuje zapisy dotyczące przemieszczania zarejestrowanego konia oraz przemieszczeń koniowatych do gospodarstwa, w którym jest on utrzymywany, i z tego gospodarstwa;

c)

zakańcza procedury celne, o których mowa w art. 15 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/262;

d)

składa wniosek zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/262 o wydanie dokumentu identyfikacyjnego lub dostosowanie istniejącego dokumentu identyfikacyjnego.

4.   W przypadku śmierci lub utraty zarejestrowanego konia tymczasowo przyjętego do Unii właściwy organ miejsca śmierci lub utraty, gdy jest to wymagane przez dane państwo członkowskie, w ścisłej współpracy z punktem kontroli granicznej:

a)

zakańcza tymczasowe przyjęcie w systemie TRACES, wybierając „Śmierć/utrata” w części III CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i) lub art. 18 ust. 3 lit. b);

b)

unieważnia lub cofa wszelkie wydruki CVED wydane operatorowi zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) albo, gdy wcześniej miało miejsce przemieszczenie do innego państwa członkowskiego – z art. 16 ust. 2 lit. c), albo gdy wcześniej miało miejsce powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie – z art. 18 ust. 3 lit. c).

Artykuł 20

Szczegółowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do powtórnego wprowadzania zarejestrowanych koni po czasowym wywozie w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych

1.   Państwa członkowskie zezwalają na powtórne wprowadzenie zarejestrowanych koni z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

a)

zarejestrowany koń pozostawał poza Unią nie dłużej niż 30 dni, chyba że w ust. 3 wyraźnie przewidziano inaczej;

b)

zarejestrowany koń nie przebywał ani nie podlegał tranzytowi drogą lądową przez żadne państwo trzecie ani część terytorium państwa trzeciego, które nie są przypisane do tej samej grupy sanitarnej co państwo trzecie lub część terytorium państwa trzeciego, w którym świadectwo zdrowia zgodne z załącznikiem II część 2 sekcja A zostało podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii;

c)

świadectwo zdrowia na potrzeby czasowego wywozu podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii w państwie członkowskim pochodzenia lub jego poświadczona kopia są okazywane na wniosek punktu kontroli granicznej powtórnego wprowadzenia do Unii.

2.   Właściwy organ poświadczający zarejestrowanego konia do czasowego wywozu do państwa trzeciego zapewnia, by w zastosowaniu art. 2 ust. 1 decyzji 93/444/EWG zarejestrowanemu koniowi aż do punktu odprawy w innym państwie członkowskim towarzyszyło świadectwo zdrowia zgodne z załącznikiem III do dyrektywy 2009/156/WE.

3.   Powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie na okres dłuższy niż 30 dni zarejestrowanych koni uczestniczących w określonych wyścigach, zawodach lub wydarzeniach kulturalnych podlega szczegółowym warunkom dotyczącym zdrowia zwierząt zawartym w odpowiednich wzorach świadectw zdrowia przewidzianych w załączniku II część 2 sekcja B w odniesieniu do danego wydarzenia.

4.   Operator wskazany w rubryce I.7 CVED odpowiedzialny za przesyłkę zapewnia, by w trakcie czasowego wywozu zarejestrowany koń nie przebywał w żadnym państwie trzecim ani części terytorium państwa trzeciego, które nie są przypisane do tej samej grupy sanitarnej co państwo trzecie lub część terytorium państwa trzeciego, w których świadectwo zdrowia zgodne z załącznikiem II część 2 sekcja A zostało podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii, ani nie podlegał tranzytowi drogą lądową przez żadne takie państwo trzecie ani taką część terytorium państwa trzeciego.

Artykuł 21

Szczegółowe warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przywozu koniowatych przeznaczonych na ubój

Operator przesyłki koniowatych przeznaczonych na ubój, wskazany w rubryce I.7 CVED, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (i), zapewnia, by po przeprowadzeniu kontroli w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii, zwierzęta:

a)

przewożone były bezpośrednio, bez zwłoki i bez styczności z koniowatymi o innym statusie zdrowotnym, do rzeźni przeznaczenia, gdzie muszą zostać poddane ubojowi w ciągu 72 godzin od przybycia do rzeźni, albo

b)

przechodziły przez jeden zatwierdzony rynek lub punkt gromadzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2009/156/WE, wskazany w świadectwie zdrowia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) niniejszego rozporządzenia, z którego mają być one usuwane po zakończeniu rynku na podstawie przepisów krajowych zapewniających identyfikowalność bezpośrednio do rzeźni, gdzie muszą zostać możliwie jak najszybciej poddane ubojowi, nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty przybycia do Unii bez styczności z koniowatymi o odmiennym statusie zdrowia.

SEKCJA 8

Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 22

Przepisy przejściowe

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2018 r. państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych, którym towarzyszą świadectwa zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorami świadectwa zdrowia stosowanymi przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia określoną w art. 24 akapit drugi.

Artykuł 23

Uchylenia

Decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 94/699/WE, 95/329/WE, 2003/13/WE, 2004/177/WE, 2004/211/WE, 2010/57/WE i 2010/471/UE tracą moc.

Wszelkie odniesienia do tych decyzji należy traktować jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 24

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2018 r.

Jednakże art. 16 ust. 1 lit. b) ppkt (iii), art. 16 ust. 2 lit. b), c) i d), art. 16 ust. 3, art. 16 ust. 4 lit. a) i b), art. 16 ust. 5 i art. 17 ust. 1 lit. d) stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 kwietnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(2)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(3)  Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1.

(4)  Decyzja Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz zmieniająca decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1).

(5)  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40).

(6)  http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(7)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 176/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające załącznik D do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz warunków dla zwierząt dawców z gatunków koni, owiec i kóz, a także w odniesieniu do przetwarzania nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt tych gatunków (Dz.U. L 52 z 3.3.2010, s. 14).

(8)  Decyzja Komisji 2010/470/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (Dz.U. L 228 z 31.8.2010, s. 15).

(9)  Decyzja Rady 2002/309/WE i – w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1).

(10)  Dz.U. L 71 z 18.3.1999, s. 3.

(11)  Decyzja Rady 1999/201/WE z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o środkach sanitarnych dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, w związku z handlem żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 71 z 18.3.1999, s. 1).

(12)  Dz.U. L 57 z 26.2.1997, s. 5.

(13)  Decyzja Rady 97/132/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 57 z 26.2.1997, s. 4).

(14)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 4).

(15)  Decyzja Komisji 97/794/WE z dnia 12 listopada 1997 r. ustanawiająca niektóre szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/496/EWG w odniesieniu do kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt sprowadzanych z państw trzecich (Dz.U. L 323 z 26.11.1997, s. 31).

(16)  Sprawozdanie Naukowego Komitetu Weterynaryjnego na temat wirusowego zapalenia tętnic koni, 12 grudnia 1994 r., VI/4994/94 – Rev. 4.

(17)  Decyzja Komisji 95/329/WE z dnia 25 lipca 1995 r. określająca kategorie samców zwierząt z rodziny koniowatych, dla których stosuje się wymóg dotyczący wirusowego zapalenia tętnic ustanowiony w art. 15 lit. b) ppkt ii) dyrektywy Rady 90/426/EWG (Dz.U. L 191 z 12.8.1995, s. 36).

(18)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm

(19)  Decyzja Komisji 2003/24/WE z dnia 30 grudnia 2002 r. dotycząca opracowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (Dz.U. L 8 z 14.1.2003, s. 44).

(20)  Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63).

(21)  Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1).

(22)  Decyzja Komisji 2007/240/WE z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca nowe świadectwa zdrowia przywozu żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Wspólnoty w ramach decyzji 79/542/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 95/328/WE, 96/333/WE, 96/539/WE, 96/540/WE, 2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/666/WE, 2002/613/WE, 2003/56/WE, 2003/779/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE, 2003/863/WE, 2003/881/WE, 2004/407/WE, 2004/438/WE, 2004/595/WE, 2004/639/WE oraz 2006/168/WE (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 37).

(23)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. wprowadzające dokument zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych dotyczących zwierząt wwożonych do Wspólnoty pochodzących z krajów trzecich (Dz.U. L 49 z 19.2.2004, s. 11).

(24)  Decyzja Komisji 93/444/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad regulujących handel wewnątrzwspólnotowy niektórymi żywymi zwierzętami i produktami przeznaczonymi na wywóz do państw trzecich (Dz.U. L 208 z 19.8.1993, s. 34).

(25)  Decyzja Komisji 92/260/EWG z dnia 10 kwietnia 1992 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni (Dz.U. L 130 z 15.5.1992, s. 67).

(26)  Decyzja Komisji 93/195/EWG z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (Dz.U. L 86 z 6.4.1993, s. 1).

(27)  Decyzja Komisji 93/196/EWG z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zwierząt z rodziny koniowatych na ubój (Dz.U. L 86 z 6.4.1993, s. 7).

(28)  Decyzja Komisji 93/197/EWG z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych (Dz.U. L 86 z 6.4.1993, s. 16).

(29)  Decyzja Komisji 94/699/WE z dnia 19 października 1994 r. przewidująca rzadsze kontrole tożsamości i kontrole fizyczne w odniesieniu do tymczasowego przyjęcia niektórych koniowatych ze Szwecji, Norwegii i Finlandii oraz uchylająca decyzję 93/321/EWG (Dz.U. L 280 z 29.10.1994, s. 88).

(30)  Decyzja Komisji 2003/13/WE z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie tymczasowego przyjęcia koni uczestniczących w przedolimpijskich zawodach próbnych w Grecji w 2003 r. (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, s. 86).

(31)  Decyzja Komisji 2004/177/WE z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia zarejestrowanych koni uczestniczących w zawodach olimpijskich lub zawodach paraolimpijskich w Grecji w 2004 r. (Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 64).

(32)  Decyzja Komisji 2010/57/UE z dnia 3 lutego 2010 r. ustanawiająca gwarancje zdrowia zwierząt z rodziny koniowatych transportowanych przez terytoria wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 97/78/WE (Dz.U. L 32 z 4.2.2010, s. 9).

(33)  Decyzja Komisji 2010/471/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw (Dz.U. L 228 z 31.8.2010, s. 52).

(34)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określające, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia) (Dz.U. L 59 z 3.3.2015, s. 1).

(35)  Dyrektywa Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 55).

(36)  Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).

(37)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf

(38)  Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).

(39)  Dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz.U. L 157 z 10.6.1992, s. 19).


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH  (1) I CZĘŚCI TERYTORIÓW PAŃSTW TRZECICH  (2) NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII PRZESYŁEK KONIOWATYCH ORAZ NASIENIA, KOMÓREK JAJOWYCH I ZARODKÓW KONIOWATYCH

Kod ISO

Państwo trzecie

Kod części terytorium państwa trzeciego

Opis części terytorium państwa trzeciego

GS

TP

PW

Przywóz

Przywóz

Tranzyt

Szczegółowe warunki

ZK

ZK

ZK

KWU

ZKW + KWChP

NASIENIE

J/Z

Koniowate

 

ZK

ZKW

KWChP

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentyna

AR-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Australia

AU-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BB

Barbados

BB-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

X

 

BH

Bahrajn

BH-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

 

BM

Bermudy

BM-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

X

 

BO

Boliwia

BO-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

X

 

BR

Brazylia

BR-0

Całe państwo

 

 

BR-1

Stany:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal i Rio de Janeiro

D

X

X

X

X

X

 

BY

Białoruś

BY-0

Całe państwo

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

CA

Kanada

CA-0

Całe państwo

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Szwajcaria (1)

CH-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Chile

CL-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Chiny

CN-0

Całe państwo

 

 

CN-1

Strefa wolna od chorób koniowatych w Conghua City, gmina miejska Guangzhou, prowincja Guangdong, w tym przejazd drogą objętą ochroną biologiczną z portu lotniczego w Guangzhou i do niego, oraz Hongkong (zob. szczegóły w RUBRYCE 1)

G

X

X

X

X

 

CN-2

Obszar, na którym odbywa się Global Champions Tour na terenie Expo 2010 parking nr 15, oraz trasa przejazdu do międzynarodowego portu lotniczego Shanghai Pudong w północnej części obszaru Pudong New oraz wschodniej części dystryktu Minhang w obszarze metropolitalnym Szanghaju (zob. szczegóły w RUBRYCE 1)

G

X

 

Wyłącznie jeśli został zatwierdzony zgodnie z częścią 2 sekcja B rozdział 1 w załączniku II

CR

Kostaryka

CR-0

Całe państwo

 

 

CR-1

Obszar metropolitalny San José

D

X

 

 

CU

Kuba

CU-0

Całe państwo

D

X

X

X

 

X

 

DZ

Algieria

DZ-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

EG

Egipt

EG-0

Całe państwo

 

 

 

EG-1

Strefa wolna od chorób zwierząt z rodziny koniowatych ustanowiona przy Szpitalu Weterynaryjnym Egipskich Sił Zbrojnych przy drodze El-Nasr, rozciągająca się poprzez teren klubu Al Ahly w Kairze, oraz trasa przejazdu autostradą do międzynarodowego portu lotniczego w Kairze (zob. szczegóły w RUBRYCE 2)

E

X

X

X

 

FK

Falklandy

FK-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

GL

Grenlandia

GL-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

HK

Hongkong

HK-0

Całe państwo

G

X

X

X

 

X

 

IL

Izrael (3)

IL-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

IS

Islandia (5)

IS-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

JM

Jamajka

JM-0

Całe państwo

D

X

X

X

 

X

 

JO

Jordania

JO-0

Całe państwo

E

X

X

X

 

X

 

JP

Japonia

JP-0

Całe państwo

G

X

X

X

 

X

 

KG

Kirgistan

KG-0

Całe państwo

 

 

KG-1

Region Issyk-Kul

B

X

 

X

 

KR

Republika Korei

KR-0

Całe państwo

G

X

X

X

 

X

 

KW

Kuwejt

KW-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

 

LB

Liban

LB-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

 

MA

Maroko

MA-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ME

Czarnogóra

ME-0

Całe państwo

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MK

Była jugosłowiańska republika Macedonii (4)

MK-0

Całe państwo

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MO

Makau

MO-0

Całe państwo

G

X

X

X

 

X

 

MY

Malezja

MY-0

Całe państwo

 

 

MY-1

Półwysep

G

X

X

X

 

X

 

MU

Mauritius

MU-0

Całe państwo

E

X

X

 

MX

Meksyk

MX-0

Całe państwo

C

 

 

 

 

MX-1

Obszar metropolitalny Meksyku

C

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyłącznie jeśli został zatwierdzony zgodnie z częścią 2 sekcja B rozdział 1 w załączniku II

NO

Norwegia (5)

NO-1

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

Całe państwo

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

OM

Oman

OM-0

Całe państwo

E

X

X

X

 

X

 

PE

Peru

PE-0

Całe państwo

 

 

PE-1

Region Limy

D

X

X

X

 

X

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

PM-0

Całe państwo

A

X

X

 

 

 

 

X

 

PY

Paragwaj

PY-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

QA

Katar

QA-0

Całe państwo

E

X

X

X

 

X

 

RS

Serbia (6)

RS-0

Całe państwo

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU

Rosja

RU-0

Całe państwo

 

 

RU-1

Prowincje Kaliningrad, Archanielsk, Wologda, Murmańsk, Leningrad, Nowgorod, Psków, Briańsk, Władimir, Iwanowo, Twer, Kaługa, Kostroma, Moskwa, Orjol, Riazań, Smoleńsk, Tuła, Jarosław, Niżninowgorod, Kirow, Biełgorod, Woroneż, Kursk, Lipesk, Tambow, Astrahań, Wołgograd, Penza, Saratow, Uljanowsk, Rostów, Orenburg, Perm i Kurgan

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-2

Region Stawropola i Krasnodaru

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-3

Republiki Karelia, Marij-El, Mordawia, Chuwaczia, Kalmikia, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Wschodnia Osetia, Inguszetia i Karaczewo-Czerkezja

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

SA

Arabia Saudyjska

SA-0

Całe państwo

 

 

SA-1

Całe państwo z wyjątkiem SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

Obszary zapowietrzone i zagrożone w prowincjach Jizan, Asir i Najran zgodnie z opisem w RUBRYCE 3

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

Całe państwo

G

X

X

X

 

X

 

TH

Tajlandia

TH-0

Całe państwo

G

X

X

X

 

X

 

TN

Tunezja

TN-0

Całe państwo

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

TR

Turcja

TR-0

Całe państwo

 

 

TR-1

Prowincje: Ankara, Edirne, Stambuł, Izmir, Kirklareli i Tekirdag

E

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Całe państwo

B

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

US

Stany Zjednoczone Ameryki

US-0

Całe państwo

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Urugwaj

UY-0

Całe państwo

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ZA

Republika Południowej Afryki

ZA-0

Całe państwo

 

 

ZA-1

Obszar metropolitalny Kapsztadu (zob. szczegóły w RUBRYCE 4)

F

 

Decyzja Komisji 2008/698/WE

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA I:

Zwierzę/produkt

Kategorie/warunki

ZK

Zarejestrowane konie zgodnie z definicją w art. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia.

KWU

Koniowate przeznaczone na ubój zgodnie z definicją w art. 2 lit. d) dyrektywy 2009/156/WE.

ZKW

Zarejestrowane koniowate zgodnie z definicją w art. 2 lit. c) dyrektywy 2009/156/WE.

KWChP

Koniowate do chowu i produkcji zgodnie z definicją w art. 2 lit. e) dyrektywy 2009/156/WE.

NASIENIE

Nasienie koniowatych pozyskane zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) dyrektywy 92/65/EWG.

J/Z

Komórki jajowe i zarodki koniowatych pozyskane lub wyprodukowane zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) dyrektywy 92/65/EWG.


Kolumny

Informacje/Opis towaru

Wymagane świadectwo zdrowia

1–4

Opis terytorium

ND

5

Grupa sanitarna

ND

6

Tymczasowe przyjęcie zarejestrowanych koni

ZAŁĄCZNIK II część 1 sekcja A

7

Powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych

ZAŁĄCZNIK II część 2 sekcja A

ZAŁĄCZNIK II część 2 sekcja B rozdział 1

ZAŁĄCZNIK II część 2 sekcja B rozdział 2

8

Przywóz zarejestrowanych koni

ZAŁĄCZNIK II część 3 sekcja A

9

Przywóz koniowatych przeznaczonych na ubój

ZAŁĄCZNIK II część 3 sekcja B

10

Przywóz zarejestrowanych koniowatych oraz koniowatych do chowu i produkcji

ZAŁĄCZNIK II część 3 sekcja A

11

Przywóz nasienia pozyskanego od zarejestrowanych koni

Załącznik III część 1 sekcja A

Załącznik III część 1 sekcja B

Załącznik III część 1 sekcja C

Załącznik III część 1 sekcja D

12

Przywóz nasienia pozyskanego od zarejestrowanych koniowatych

Załącznik III część 1 sekcja A

Załącznik III część 1 sekcja B

Załącznik III część 1 sekcja C

Załącznik III część 1 sekcja D

13

Przywóz nasienia pozyskanego od koniowatych do chowu i produkcji

Załącznik III część 1 sekcja A

Załącznik III część 1 sekcja B

Załącznik III część 1 sekcja C

Załącznik III część 1 sekcja D

14

Przywóz komórek jajowych i zarodków koniowatych

Załącznik III część 2 sekcja A

Załącznik III część 2 sekcja B

15

Koniowate w tranzycie

ZAŁĄCZNIK II część 1 sekcja B

16

Odniesienie do szczegółowych warunków/dodatkowych gwarancji

ND

Rubryki

X

Wprowadzanie dozwolone

Wprowadzanie niedozwolone

Grupy sanitarne

Grupa sanitarna

Szczególne gwarancje dotyczące zdrowia zwierząt wymagane na potrzeby wprowadzania koniowatych do Unii

A

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni

B

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, nosacizna, zaraza stadnicza

C

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, wschodnie i zachodnie zapalenie mózgu i rdzenia koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej

D

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, nosacizna, zaraza stadnicza, wschodnie i zachodnie zapalenie mózgu i rdzenia koni, wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej

E

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, nosacizna, zaraza stadnicza, afrykański pomór koni

F

niedokrwistość zakaźna koni, zaraza stadnicza, afrykański pomór koni

G

niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, nosacizna, zaraza stadnicza, japońskie zapalenie mózgu koni

RUBRYKA 1

CN

Chiny

CN-1

Określona strefa wolna od chorób koniowatych w prowincji Guangdong, wyznaczona w następujący sposób:

Strefa główna

:

obiekt jeździecki w Reshui Village, Lingkou Town w Conghua City wraz z otaczającym terenem o promieniu pięciu km kontrolowanym przez drogowy punkt kontrolny przy drodze krajowej 105;

Obszar zagrożony

:

wszystkie jednostki podziału administracyjnego w Conghua City otaczające strefę główną, obejmujące powierzchnię 2 009 km2;

Obszar zapowietrzony

:

zewnętrzne granice następujących sąsiednich jednostek podziału administracyjnego otaczających obszar zagrożony:

Baiyun District, Luogang District w Conghua City,

Huadu District w Guangzhou City,

Zengcheng City,

jednostki podziału administracyjnego w Qingcheng District w Qingyuan City,

okręg Fogang,

okręg Xinfeng,

okręg Longmen.

Przejazd drogą objętą ochroną biologiczną

:

z obiektu jeździeckiego w strefie głównej do Międzynarodowego Portu Lotniczego Guangzhou Baiyun drogą krajową 105, drogą Jiebei, autostradą przy porcie lotniczym, w tym strefa wolna od chorób koniowatych o promieniu 1 km wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego Baiyun w Guangzhou City,

z obiektu jeździeckiego w strefie głównej do portu Shenzhen Huanggang przy granicy Chin z Hongkongiem, drogą krajową 105, drogą Jiebei, obwodnicą północną nr 2 i drogą Guang-Shen wraz ze strefą wolną od chorób koniowatych po obu stronach tej drogi o szerokości co najmniej 1 km.

Kwarantanna poprzedzająca wprowadzenie

:

miejsca kwarantanny na obszarze zapowietrzonym wyznaczone przez właściwy organ w celu przygotowania zwierząt koniowatych z innych części Chin do wprowadzenia do strefy wolnej od chorób koniowatych.

CN

Chiny

CN-2

Wyznaczenie strefy w obszarze metropolitalnym Szanghaju:

Granica zachodnia

:

rzeka Huangpu od ujścia na północy do dopływu rzeki Dazhi,

Granica południowa

:

od dopływu rzeki Huangpu do ujścia rzeki Dazhi na wschodzie,

Granice północna i wschodnia

:

linia brzegowa.


RUBRYKA 2

EG

Egipt

EG-1

Strefa wolna od chorób zwierząt z rodziny koniowatych, o powierzchni około 0,1 km2, ustanowiona wokół Szpitala Weterynaryjnego Egipskich Sił Zbrojnych przy drodze El-Nasr, rozciągająca się poprzez teren klubu Al Ahly na wschodnich przedmieściach Kairu (o położeniu wyznaczonym przez współrzędne 30°04′19,6″ N/31°21′16,5″ E), oraz trasa o długości 10 km przebiegająca drogą El-Nasr i drogą Airport Road do międzynarodowego portu lotniczego w Kairze.

a)

Wyznaczenie granic strefy wolnej od chorób zwierząt z rodziny koniowatych:

Od skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (w punkcie o współrzędnych 30°04′13,6″ N/31°21′04,3″ E), drogą El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh przez około 500 m na północ do pierwszego skrzyżowania z przejazdem na teren sił zbrojnych, zakręt w prawo i przejazdem przez około 100 m na wschód, ponowny zakręt w prawo i przejazdem przez 150 m na południe, zakręt w lewo i przejazdem przez 300 m na wschód, zakręt w prawo i przejazdem przez 100 m na południe do drogi El-Nasr, zakręt w prawo i drogą El-Nasr przez 300 m na południowy zachód aż do punktu położonego naprzeciw skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą Hassan Ma'moon, zakręt w prawo i przejazdem przez 100 m na północ, zakręt w lewo i przejazdem przez 120 m na zachód, zakręt w lewo i przejazdem przez 200 m na południe, zakręt w prawo i drogą El-Nasr przez 100 m na zachód do skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

b)

Wyznaczenie granic obszaru kwarantanny poprzedzającej wywóz wewnątrz strefy wolnej od chorób zwierząt z rodziny koniowatych:

Od punktu położonego naprzeciw skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą Hassan Ma'moon, przejazdem przez 100 m na północ, zakręt w prawo i przejazdem przez 250 m na wschód, zakręt w prawo i przejazdem przez 50 m na południe do drogi El-Nasr, zakręt w prawo i drogą El-Nasr przez 300 m na południowy zachód aż do punktu położonego naprzeciw skrzyżowania drogi El-Nasr z drogą Hassan Ma'moon.


RUBRYKA 3

SA

Arabia Saudyjska

SA-1

Zatwierdzone stacje kwarantanny:

1.

Port Lotniczy Riyadh

2.

Tor Wyścigowy Króla Abdulaziza (Janadrijah)

 

 

SA-2

Wyznaczenie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi lit. a) i b) dyrektywy 2009/156/WE:

1.

Prowincja Jizan

Obszar zapowietrzony: cała prowincja z wyjątkiem części znajdującej się na północ od drogowego punktu kontrolnego w Ash-Shuqaiq na drodze nr 5 i na północ od drogi nr 10,

Obszar zagrożony: część prowincji znajdująca się na północ od drogowego punktu kontrolnego w Ash-Shuqaiq na drodze nr 5, kontrolowana przez drogowy punkt kontrolny w Al Qahmah, i na północ od drogi nr 10.

2.

Prowincja Asir

Obszar zapowietrzony: część prowincji wytyczona przez drogę nr 10, pomiędzy Ad Darb, Abha i Khamis-Mushayt na północ, z wyjątkiem klubów jeździeckich w bazach lotniczych i wojskowych, część prowincji wytyczona na północ przez drogę nr 15 prowadzącą z Khamis-Mushayt przez Jarash, Al Utfah i Dhahran Al Janoub do granicy z prowincją Najran oraz część prowincji wytyczona na północ przez drogę prowadzącą z Al Utfah przez Al Fayd do Badr Al Janoub (prowincja Najran).

Obszar zagrożony: kluby jeździeckie w bazach lotniczych i wojskowych, część prowincji pomiędzy granicą obszaru zapowietrzonego i drogą nr 209 z Ash-Shuqaiq do drogowego punktu kontrolnego Muhayil na drodze nr 211, część prowincji pomiędzy punktem kontrolnym na drodze nr 10 na południe od Abha, miasto Abha i drogowy punkt kontrolny Ballasmer 65 km od Abhy na drodze nr 15 w kierunku północnym, część prowincji pomiędzy Khamis-Mushayt oraz drogowym punktem kontrolnym 90 km od Abhy na drodze na 255 do Samakh oraz drogowym punktem kontrolnym w Yarah, 90 km od Abhy na drodze nr 10 w kierunku do Riyadh oraz część prowincji na południe od pozornej linii pomiędzy drogowym punktem kontrolnym w Yarah na drodze nr 10 oraz Khashm-Ghurab na drodze nr 177 do granicy prowincji Najran.

3.

Prowincja Najran

Obszar zapowietrzony: część prowincji wytyczona przez drogę z Al Utfah (prowincja Asir) do Badr Al Janoub i do As Sebt oraz z As Sebt wzdłuż Wadi Habunah do połączenia z drogą nr 177 pomiędzy Najran i Riyadh na północ oraz od tego połączenia przez drogę nr 177 w kierunku na południe do połączenia z drogą nr 15 z Najran do Sharourah oraz część prowincji na południe od drogi nr 15 pomiędzy Najran i Sharourah oraz granicą z Jemenem.

Obszar zagrożony: część prowincji leżąca na południe od linii łączącej drogowe punkty kontrolne w Yarah na drodze nr 10 i w Khashm-Ghurab na drodze nr 177, od granicy prowincji Najran do drogowego punktu kontrolnego w Khashm-Ghurab, 80 km od Najran, i na zachód od drogi nr 175 prowadzącej do Sharourah.


RUBRYKA 4

ZA

Republika Południowej Afryki

ZA-1

Zatwierdzone stacje kwarantanny:

1.

Stacja kwarantanny Kenilworth

Wyznaczenie obszaru metropolitalnego Kapsztadu (ZA-1):

Granica północna

:

Blauwberg Road (M14).

Granica wschodnia

:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), autostrady N7, N1 i M5.

Granica południowa

:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive aż do Newslands Forestry station i przez przesmyk Echo Gorge w Table Mountain do zatoki Camps Bay.

Granica zachodnia

:

wybrzeże od zatoki Camps Bay do Blaauwberg Road.


(1)  Nie naruszając szczególnych wymogów dotyczących certyfikacji określonych w decyzji 2002/309/WE, Euratom Rady i Komisji.

(2)  W przypadkach gdy stosuje się regionalizację zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2009/156/WE.

(3)  Rozumiany dalej jako Państwo Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., tj. Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.

(4)  Była jugosłowiańska republika Macedonii – ostateczna nazwa tego państwa zostanie ustalona w wyniku negocjacji prowadzonych obecnie w ONZ.

(5)  Nie naruszając szczególnych wymogów dotyczących certyfikacji określonych w art. 17 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3).

(6)  Z wyjątkiem Kosowa w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.


ZAŁĄCZNIK II

WZORY ŚWIADECTW ZDROWIA I WZORY OŚWIADCZEŃ NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII ŻYWYCH KONIOWATYCH

CZĘŚĆ 1

Tymczasowe przyjęcie i tranzyt

Sekcja A

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tymczasowego przyjęcia zarejestrowanych koni do Unii na okres krótszy niż 90 dni

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

Sekcja B

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tranzytu żywych koniowatych przez Unię z jednego państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub innej części terytorium tego samego państwa trzeciego

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

CZĘŚĆ 2

Powtórne wprowadzenie po czasowym wywozie

Sekcja A

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po czasowym wywozie przez okres mniej niż 30 dni

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

Sekcja B

Wzory świadectw zdrowia i wzory oświadczeń na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni czasowo wywiezionych w celu udziału w określonych zawodach lub wyścigach

Rozdział 1

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni do zawodów po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w imprezach jeździeckich organizowanych pod auspicjami Fédération Equestre Internationale (FEI)

(Zawody próbne przygotowujące do igrzysk olimpijskich, paraolimpiady, Światowych Igrzysk Jeździeckich, Azjatyckich Igrzysk Jeździeckich, Amerykańskich Igrzysk Jeździeckich, Pucharu Świata w Długodystansowych Rajdach Konnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich)

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

Rozdział 2

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w wyścigach zarejestrowanych koni, które uczestniczyły w określonych wyścigach w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Hongkongu, Japonii, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Katarze

(Międzynarodowe Grupowe/Stopniowe spotkania, Puchar Japonii, Puchar Melbourne, Puchar Świata w Wyścigach w Dubaju, Międzynarodowe Wyścigi Koni w Hongkongu)

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

CZĘŚĆ 3

Przywóz

Sekcja A

Wzory świadectw zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii pojedynczego zarejestrowanego konia, zarejestrowanego zwierzęcia z rodziny koniowatych lub zwierzęcia z rodziny koniowatych do chowu i produkcji

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

Sekcja B

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek domowych gatunków koniowatych na ubój

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

CZĘŚĆ 4

Noty wyjaśniające dotyczące wystawiania świadectw

Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK III

WZORY ŚWIADECTW ZDROWIA NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII NASIENIA, KOMÓREK JAJOWYCH I ZARODKÓW KONIOWATYCH

CZĘŚĆ 1

Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu nasienia

Sekcja A

WZÓR 1 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek nasienia koniowatych, pozyskanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

Sekcja B

WZÓR 2 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

Sekcja C

WZÓR 3 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek zapasów nasienia koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

Sekcja D

WZÓR 4 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek nasienia koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. oraz przesyłek zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. lub przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

CZĘŚĆ 2

Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu komórek jajowych i zarodków

Sekcja A

WZÓR 1 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek komórek jajowych i zarodków koniowatych, pozyskanych lub wyprodukowanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanych przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

Sekcja B

WZÓR 2 – Wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek zapasów komórek jajowych i zarodków koniowatych, pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

CZĘŚĆ 3

Noty wyjaśniające dotyczące wystawiania świadectw

Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK IV

KATEGORIE SAMCÓW ZWIERZĄT Z RODZINY KONIOWATYCH, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ WARUNKI DOTYCZĄCE WIRUSOWEGO ZAPALENIA TĘTNIC KONI ZGODNIE Z ART. 15 LIT. b) PPKT (ii) DYREKTYWY 2009/156/WE

1.

Wymóg odnoszący się do wirusowego zapalenia tętnic koni ustanowiony w art. 15 lit. b) ppkt (ii) dyrektywy 2009/156/WE stosuje się do niekastrowanych samców zwierząt z rodziny koniowatych, z wyjątkiem:

a)

koniowatych szczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu tętnic koni pod urzędowym nadzorem szczepionką zatwierdzoną przez właściwy organ zgodnie z następującymi protokołami:

(i)

koniowate muszą być zaszczepione podczas izolacji trwającej co najmniej 28 dni, po tym jak zostały poddane albo testowi neutralizacji wirusa pod kątem wirusowego zapalenia tętnic koni przeprowadzonemu z wynikiem ujemnym przy rozcieńczeniu surowicy 1 do 4 na próbce krwi pobranej nie mniej niż 7 dni po rozpoczęciu izolacji, albo testowi izolacji wirusa przeprowadzonemu z wynikiem ujemnym na podwielokrotnej części próbki całego nasienia pozyskanego nie wcześniej niż 7 dni po rozpoczęciu izolacji, i były utrzymywane oddzielnie od innych koniowatych przez 21 dni po szczepieniu;

(ii)

koniowate muszą być zaszczepione w wieku od 180 do 270 dni, po tym jak zostały poddane testowi neutralizacji wirusa pod kątem wirusowego zapalenia tętnic koni przeprowadzonemu z wynikiem ujemnym przy rozcieńczeniu surowicy 1 do 4 lub przeprowadzonemu przy stałym lub spadającym mianie na dwóch próbkach krwi pobranych co najmniej w odstępie 14 dni od siebie. Koniowate muszą być odizolowane od innych koniowatych do 21 dni po szczepieniu;

b)

koniowatych poniżej 180 dni życia;

c)

koniowatych na ubój przesyłanych bezpośrednio do rzeźni.

2.

Wykonywanie testów, ich wyniki oraz szczepienia mają miejsce pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym i towarzyszy im wydawanie świadectw. Szczepienie powtarza się w regularnych odstępach czasu zgodnie z instrukcjami producenta.

Numery serii zatwierdzonej szczepionki, szczegółowe informacje na temat szczepienia i ponownego szczepienia oraz wyniki testu serologicznego i badania identyfikacji czynnika chorobotwórczego są dokumentowane w dokumencie identyfikacyjnym (paszporcie), jeśli jest on dostępny, i udostępniane do celów certyfikacji.

3.

Próbne krycie opisane w art. 12.9.2 pkt 4 lit. a) Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) uznaje się za równoważne testowi izolacji wirusa, o którym mowa w pkt 1 lit. a) ppkt (i), na potrzeby udowodnienia braku wirusa zapalenia tętnic w nasieniu.


ZAŁĄCZNIK V

WZORY OŚWIADCZEŃ

CZĘŚĆ 1

Oświadczenie kapitana samolotu

Image Tekst z obrazka

CZĘŚĆ 2

Oświadczenie kapitana statku

Image Tekst z obrazka

CZĘŚĆ 3

Wzór manifestu przeładunku

Image Tekst z obrazka

Top