EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1031

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 302 z 18/11/2010, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; Uchylony przez 32023R2830

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1031/oj

18.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 3d ust. 3 i art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2003/87/WE została poddana przeglądowi i zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (2) i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (3). Podczas przeglądu dyrektywy 2003/87/WE ustalono m.in., że podstawową zasadą przydziału uprawnień powinna być sprzedaż na aukcji, ponieważ jest to najprostsza metoda dokonywania tego przydziału, a oprócz tego jest powszechnie uważana za najbardziej efektywną ekonomicznie. Skuteczność systemu handlu uprawnieniami do emisji w postaci ograniczenia, jak najniższym kosztem, emisji gazów cieplarnianych zależy od wyraźnego sygnału cenowego dotyczącego emisji dwutlenku węgla. Sprzedaż na akcji powinna wspierać i wzmacniać ten sygnał.

(2)

Artykuł 10 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE zobowiązuje państwa członkowskie do sprzedaży na aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziału III tej dyrektywy, które nie są przydzielone jako bezpłatne uprawnienia. Państwa członkowskie mają zatem obowiązek sprzedawać na aukcji uprawnienia, które nie są przydzielone jako bezpłatne uprawnienia. Państwa członkowskie nie mogą stosować innych sposobów przydziału ani wstrzymywać bądź anulować uprawnień nieprzydzielonych jako bezpłatne uprawnienia zamiast sprzedawać je na aukcji.

(3)

Artykuł 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE ustanawia szereg celów procesu aukcyjnego. Proces ten powinien być przewidywalny, w szczególności w odniesieniu do harmonogramu oraz przebiegu aukcji, a także szacunkowych wolumenów uprawnień, które mają być udostępnione. Aukcje powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby małe i średnie przedsiębiorstwa objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji miały pełny, uczciwy i sprawiedliwy dostęp do aukcji, aby dostęp do nich uzyskały małe podmioty uczestniczące w systemie, aby uczestnicy mieli dostęp do informacji w tym samym czasie, aby uczestnicy nie stwarzali zagrożenia dla wiarygodności prowadzonych aukcji oraz aby organizacja aukcji i uczestnictwo w nich były efektywne pod względem kosztów, unikając nieuzasadnionych kosztów administracyjnych.

(4)

Cele te należy interpretować w kontekście nadrzędnych celów przeglądu dyrektywy 2003/87/WE, m.in. zwiększenia harmonizacji, unikania zakłóceń konkurencji i poprawy przewidywalności, które to cele powinny wzmocnić sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku węgla w celu ograniczenia emisji jak najmniejszym kosztem. Zintensyfikowanie działań na rzecz ograniczenia emisji rzeczywiście wymaga osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu efektywności ekonomicznej w oparciu o warunki przydziału, które byłyby w pełni zharmonizowane w obrębie całej Unii.

(5)

Artykuł 3d ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE przewiduje sprzedaż na aukcji 15 % uprawnień objętych przepisami rozdziału II tej dyrektywy w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., podczas gdy art. 3d ust. 2 przewiduje sprzedaż na aukcji tego samego odsetka uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE w okresie rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2013 r. Artykuł 3d ust. 3 wymaga przyjęcia rozporządzenia zawierającego szczegółowe przepisy regulujące sprzedaż na aukcji przez państwa członkowskie uprawnień objętych przepisami rozdziału II, które nie muszą zostać wydane nieodpłatnie zgodnie z art. 3d ust. 1 i ust. 2 lub art. 3f ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE.

(6)

Zdaniem większości zainteresowanych stron uczestniczących w konsultacjach poprzedzających przyjęcie niniejszego rozporządzenia i zdecydowanej większości państw członkowskich oraz zgodnie z oceną skutków przeprowadzoną przez Komisję wspólna infrastruktura aukcyjna pozwalająca na prowadzenie aukcji przez wspólną platformę aukcyjną jest najlepszym instrumentem pozwalającym osiągnąć nadrzędne cele przeglądu dyrektywy 2003/87/WE. Takie podejście pozwala uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Umożliwia ono również osiągnięcie najwyższego stopnia efektywności ekonomicznej i przydział uprawnień w drodze sprzedaży na aukcji na podstawie w pełni zharmonizowanych w obrębie Unii warunków. Ponadto prowadzenie aukcji za pomocą wspólnej platformy aukcyjnej najbardziej wzmacnia sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku węgla, który jest potrzebny przedsiębiorcom do podejmowania decyzji inwestycyjnych niezbędnych do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jak najniższym kosztem.

(7)

Zdaniem większości zainteresowanych stron uczestniczących w konsultacjach poprzedzających przyjęcie niniejszego rozporządzenia i zdecydowanej większości państw członkowskich oraz zgodnie z oceną skutków przeprowadzoną przez Komisję wspólna infrastruktura aukcyjna pozwalająca na prowadzenie aukcji przez wspólną platformę aukcyjną jest również najlepszym instrumentem pozwalającym osiągnąć cele art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. Takie podejście jest najefektywniejszą pod względem kosztów metodą sprzedaży uprawnień na aukcji, zapobiegającą nieuzasadnionym obciążeniom administracyjnym, które powstałyby z pewnością przy stosowaniu wielu infrastruktur aukcyjnych. Wspólna infrastruktura najlepiej zapewnia otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny dostęp do aukcji zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i faktycznego. Takie wspólne podejście zapewniłoby przewidywalność kalendarza aukcji i w najlepszy sposób wzmocniło siłę sygnału cenowego dotyczącego emisji dwutlenku węgla. Wspólna infrastruktura aukcyjna jest szczególnie ważna w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu dla małych i średnich przedsiębiorstw objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz dostępu dla małych podmiotów uczestniczących w systemie. Niewątpliwie koszty zgromadzenia informacji, rejestracji, a także uczestnictwa w więcej niż jednej platformie aukcyjnej byłyby szczególnie dotkliwe dla takich przedsiębiorstw. Wspólna platforma aukcyjna ułatwia zapewnienie uczestnictwa jak największej liczby przedsiębiorstw z całej Unii i zmniejsza w ten sposób ryzyko utraty wiarygodności aukcji na skutek wykorzystywania ich przez uczestników do celów prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku.

(8)

Niemniej jednak, aby zmniejszyć ryzyko ograniczenia konkurencji na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, niniejsze rozporządzenie przewiduje dla państw członkowskich możliwość niekorzystania (opt-out) ze wspólnej platformy aukcyjnej i wyznaczenie własnych platform aukcyjnych, z zastrzeżeniem, że powinny być one wpisane do wykazu platform opt-out w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Podstawą takiego wpisu jest powiadomienie Komisji o platformie opt-out przez wyznaczające ją państwo członkowskie. Możliwość ta oznacza jednak nieuchronnie mniej niż pełną harmonizację procesu aukcyjnego i w związku z tym ustalenia wprowadzone na mocy niniejszego rozporządzenia powinny zostać poddane przeglądowi w ciągu początkowego okresu pięciu lat i w porozumieniu z zainteresowanymi stronami w celu dokonania zmian uznanych za niezbędne w świetle zdobytych doświadczeń. Po otrzymaniu od państwa członkowskiego powiadomienia dotyczącego platformy opt-out Komisja powinna bez zbędnej zwłoki podjąć działania w celu wpisania tej platformy opt-out do wykazu.

(9)

Ponadto należy przewidzieć możliwość poproszenia monitorującego aukcje przez państwo członkowskie o sporządzenie sprawozdania na temat funkcjonowania platformy aukcyjnej, którą zamierza wyznaczyć, na przykład przy przygotowywaniu zmiany do niniejszego rozporządzenia dotyczącej wykazu platform opt-out. Ponadto monitorujący aukcje powinien weryfikować zgodność wszystkich platform aukcyjnych z niniejszym rozporządzeniem i celami określonymi w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE i informować o tym państwa członkowskie, Komisję i daną platformę aukcyjną. Taki przegląd powinien obejmować wpływ aukcji na pozycję rynkową platform aukcyjnych na rynku wtórnym. Aby uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie sprzedające uprawnienia na aukcji nieświadomie zostałyby związane z jakąkolwiek platformą aukcyjną na czas wykraczający poza termin, na który została ona wyznaczona, każda umowa wyznaczająca platformę aukcyjną powinna zawierać odpowiednie postanowienia zobowiązujące platformę aukcyjną do przekazania następcy danej platformy aukcyjnej wszystkich aktywów materialnych i niematerialnych niezbędnych do prowadzenia aukcji.

(10)

Ustalenia dotyczące liczby platform aukcyjnych i typu podmiotu, który może stać się platformą aukcyjną, stanowią podstawę przyjętych w niniejszym rozporządzeniu przepisów dotyczących opracowania przewidywalnego kalendarza aukcji, a także środków uzyskiwania dostępu do aukcji, założeń aukcji oraz przepisów dotyczących zarządzania zabezpieczeniem, płatności i dostawy oraz nadzoru nad aukcjami. Takie przepisy nie mogłyby zostać przyjęte przez Komisję we w pełni zharmonizowanym rozporządzeniu bez uprzedniego ustalenia liczby platform aukcyjnych i szczegółowych kompetencji podmiotu wybranego do prowadzenia aukcji. W związku z tym środki przyjęte w niniejszym rozporządzeniu są oparte na założeniu, że aukcje są prowadzone za pomocą wspólnej platformy aukcyjnej oraz określają jednocześnie procedurę ustalenia liczby i jakości wszelkich innych platform aukcyjnych, o których wykorzystaniu może zadecydować państwo członkowskie.

(11)

Ze względu na ograniczenia przedstawione w motywie 10 właściwe jest, aby wpisanie platformy aukcyjnej opt-out do wykazu w załączniku do niniejszego rozporządzenia było uzależnione od warunków lub obowiązków. Wpisanie platformy opt-out do wykazu w załączniku do niniejszego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji dotyczących proponowania usunięcia platformy aukcyjnej z wykazu, w szczególności w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia lub celów określonych w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. W przypadku braku wpisu państwo członkowskie sprzedające uprawnienia na aukcji powinno sprzedawać swoje uprawnienia za pomocą wspólnej platformy aukcyjnej. Komisja powinna przewidzieć w rozporządzeniu Komisji przyjętym na podstawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE środki zawieszające realizację procedur dotyczących sprzedaży uprawnień na aukcji, w przypadku gdy platforma opt-out narusza przepisy niniejszego rozporządzenia lub cele określone w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE.

(12)

Szczegółowe przepisy związane z procesem aukcyjnym, jaki ma zostać przeprowadzony przez platformę aukcyjną opt-out, powinny zostać ocenione przez Komisję i powinny zostać skonsultowane z komitetem, o którym mowa w art. 23 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. Tego rodzaju ocena jest niezbędna, aby zagwarantować, że wyznaczenie platformy aukcyjnej opt-out, które jest prowadzone na poziomie krajowym przez każde z państw członkowskich niekorzystających ze wspólnej platformy, podlega podobnemu poziomowi kontroli, jakiemu podlega wyznaczenie wspólnej platformy aukcyjnej na mocy wspólnego działania przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie uczestniczące we wspólnych zamówieniach publicznych dotyczących wspólnej platformy aukcyjnej będą działały w tym zakresie razem z Komisją, która będzie zaangażowana w cały ten proces. Ponadto państwom członkowskim niekorzystającym ze wspólnej platformy zostanie przyznany status obserwatora we wspólnej procedurze udzielania zamówień publicznych, z zastrzeżeniem odpowiednich warunków uzgodnionych przez Komisję i uczestniczące państwa członkowskie w umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień publicznych.

(13)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do sprzedaży na aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r., a rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE – począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenie to powinno mieć również zastosowanie do sprzedaży na aukcji jakichkolwiek uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE przed rozpoczęciem okresu w roku 2013, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla i rynku energii elektrycznej.

(14)

W celu zapewnienia prostoty i dostępności systemu uprawnienia sprzedawane na aukcji powinny być dostępne na potrzeby dostawy w ciągu maksymalnie pięciu dni handlowych. Tak krótkie terminy dostawy ograniczyłyby ewentualne negatywne skutki dla konkurencji pomiędzy platformami aukcyjnymi a platformami handlu na rynku wtórnym uprawnień. Ponadto krótkie terminy dostawy są prostsze i zachęcają do szerokiego uczestnictwa, dzięki czemu ogranicza się ryzyko wystąpienia nadużyć na rynku i zapewnia większą dostępność dla małych i średnich przedsiębiorstw objętych systemem oraz małych podmiotów uczestniczących w systemie. Zadaniem rynku nie powinno być oferowanie na aukcjach kontraktów terminowych typu forward lub future, ale oferowanie optymalnych rozwiązań w celu zaspokojenia popytu na instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach. Aby ocenić najlepsze rozwiązania co do wyboru optymalnych produktów sprzedawanych na aukcji, należy umożliwić wybór – podczas procedury wyznaczenia platformy aukcyjnej – pomiędzy dwudniowymi kontraktami na rynku kasowym a pięciodniowymi kontraktami terminowymi typu future. Dwudniowy kontrakt na rynku kasowym nie jest instrumentem finansowym w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących rynków finansowych, natomiast pięciodniowe kontrakty terminowe typu future są instrumentami finansowymi w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących rynków finansowych.

(15)

Wybór, czy produkty sprzedawane na aukcji powinny być instrumentami finansowymi, powinien być częścią procedury wyboru platformy aukcyjnej i powinien być dokonywany na podstawie ogólnej oceny kosztów i korzyści rozwiązań oferowanych przez kandydatów biorących udział w konkurencyjnej procedurze udzielania zamówień publicznych. Ocena ta powinna dotyczyć w szczególności efektywności pod względem kosztów, sprawiedliwego dostępu dla małych i średnich przedsiębiorstw objętych systemem i dla małych podmiotów uczestniczących w systemie, odpowiedniego poziomu ochrony i nadzoru nad rynkiem.

(16)

Do czasu wdrożenia środków prawnych i technicznych niezbędnych do dostawy uprawnień należy ustanowić alternatywny sposób sprzedaży uprawnień na aukcji. W tym celu w niniejszym rozporządzeniu przewidziano możliwość sprzedaży na aukcji kontraktów terminowych typu futureforward z dostawą nie później niż dnia 31 grudnia 2013 r. Powyższe kontrakty terminowe typu futureforward są instrumentami finansowymi pozwalającymi zarówno prowadzącemu aukcje, jak i oferentom na korzystanie z takiej samej ochrony, jaka przysługuje im w kontekście uregulowań dotyczących rynków finansowych. Do celów niniejszego rozporządzenia kontrakty terminowe typu future różnią się od kontraktów terminowych typu forward tym, że w przypadku pierwszego typu depozyt zabezpieczający jest uzupełniany w gotówce w związku ze zmianami ceny, natomiast w przypadku drugiego typu kontraktów z tytułu zmian cen dostarczane jest zabezpieczenie niegotówkowe. Należy umożliwić państwom członkowskim dokonanie wyboru typu produktu, który ma być wykorzystywany do sprzedaży uprawnień na aukcji, w zależności od tego, które zasady dotyczące uzupełniania depozytu zabezpieczającego są najlepiej dostosowane do sytuacji budżetowej tych państw członkowskich. Jeśli niezbędne byłoby skorzystanie z takich alternatywnych metod sprzedaży uprawnień na aukcji, kontrakty terminowe typu futureforward byłyby sprzedawane przejściowo na jednej lub dwóch platformach aukcyjnych.

(17)

W obliczu konieczności zapewnienia prostoty, sprawiedliwości i efektywności pod względem kosztów, a także ograniczenia ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku aukcje powinny być prowadzone jednoetapowo, przy zastosowaniu modelu przewidującego jedną cenę rozliczeniową i składanie ofert w zaklejonych kopertach. Ponadto kolejność ofert z taką samą ceną powinna być ustalana w sposób losowy, gdyż utrudnia to zmowy oferentów dotyczące oferowanej ceny. Oczekuje się, że cena rozliczenia aukcji będzie zbliżona do cen dominujących na rynku wtórnym, jeśli natomiast cena rozliczenia aukcji sytuuje się znacznie poniżej cen dominujących na rynku wtórnym, prawdopodobnie oznacza to wadliwość aukcji. Zezwolenie na rozliczenie aukcji po takiej cenie mogłoby zniekształcić sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku węgla, zakłócić rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, jak i nie gwarantowałoby, że oferenci zapłacą uczciwą cenę za uprawnienia. W związku z tym w takiej sytuacji należy unieważnić aukcję.

(18)

Konieczne jest stosunkowo częste przeprowadzanie aukcji, gdyż pozwoli to na ograniczenie ich wpływu na funkcjonowanie rynku wtórnego, przy czym należy jednocześnie zapewnić, że wielkość aukcji jest wystarczająca, aby przyciągnąć odpowiednią liczbę uczestników. Stosunkowo częste przeprowadzanie aukcji ogranicza ryzyko wystąpienia nadużyć na rynku, gdyż obniża łączną wartość uprawnień, o które ubiegają się oferenci w poszczególnych aukcjach, a także zwiększa możliwości korzystania przez nich z późniejszych aukcji w celu elastycznego dostosowywania pozycji handlowych. Z powyższych względów w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć co najmniej cotygodniowe przeprowadzenie aukcji na uprawnienia objęte przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE. Z uwagi na dużo mniejszy wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II tej dyrektywy aukcje na te uprawnienia powinny się odbywać przynajmniej raz na dwa miesiące.

(19)

W celu zapewnienia przewidywalności na rynku wtórnym w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić następujące zasady i procedury. Po pierwsze, powinno ono zawierać przepis, zgodnie z którym wolumeny uprawnień sprzedawanych na aukcjach w latach 2011–2012 powinny zostać określone jak najszybciej po przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Ustalone w ten sposób wolumeny, a także produkty, w formie których uprawnienia te mają być sprzedawane na aukcji, będą wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Po drugie, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć jasne i przejrzyste zasady ustalania wolumenu uprawnień, które mają być sprzedawane w każdym roku po tym okresie. Po trzecie, w niniejszym rozporządzeniu należy określić zasady i procedury ustanawiania szczegółowego kalendarza aukcji na każdy rok kalendarzowy, zawierającego odpowiednie informacje dotyczące poszczególnych aukcji, na długo przed początkiem tego roku kalendarzowego. Wszelkie późniejsze zmiany ustalonego kalendarza aukcji powinny być możliwe jedynie w ściśle określonych przypadkach. Wszelkie zmiany powinny być wprowadzane w taki sposób, aby jak najmniej wpływały na przewidywalność kalendarza aukcji.

(20)

Wolumen uprawnień, które mają być sprzedawane na aukcji każdego roku, powinien zasadniczo odpowiadać wolumenowi uprawnień przypisanych na ten rok. Uprawnienia objęte przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedawane na aukcji w latach 2011–2012, stanowiłyby wyjątek od tej zasady. Biorąc pod uwagę oczekiwaną dostępność uprawnień przeniesionych z drugiego do trzeciego okresu rozliczeniowego, oczekiwaną dostępność jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER) i oczekiwany wolumen uprawnień, które mają być sprzedawane na podstawie art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE, należy rozwiązać kwestię wpływu „wczesnych aukcji” w latach 2011–2012 poprzez dostosowanie wolumenu uprawnień, które mają być sprzedawane w latach 2013–2014.

(21)

Zgodnie z popytem na rynku wtórnym wolumen uprawnień, które mają być sprzedawane na aukcji w każdym roku, powinien być równomiernie rozłożony na cały ten rok.

(22)

Otwarty dostęp jest niezbędny, aby zachęcić oferentów do uczestnictwa w aukcjach, a przez to zapewnić konkurencyjne wyniki aukcji. Równie ważne dla zapewnienia uczestnictwa w aukcjach i ich konkurencyjnego wyniku jest przekonanie o rzetelności procesu aukcyjnego, w szczególności jeżeli chodzi o uczestników przyczyniających się do wypaczania aukcji poprzez wykorzystywanie ich do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku. W celu zapewnienia rzetelności aukcji dostęp do nich powinien być uzależniony od spełnienia minimalnych wymogów dotyczących środków należytej staranności wobec klienta. Aby zapewnić efektywność pod względem kosztów takich kontroli, uprawnienie do ubiegania się o dopuszczenie do aukcji należy przyznać łatwym do zidentyfikowania, wyraźnie określonym kategoriom uczestników, w szczególności operatorom instalacji stacjonarnych i operatorom statków powietrznych objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji, a także regulowanym podmiotom finansowym, takim jak przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe. Również ugrupowania gospodarcze złożone z operatorów lub operatorów statków powietrznych, takie jak spółki, spółki joint venture i konsorcja działające jako przedstawiciel w imieniu swoich członków, powinny być uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert na aukcjach. W związku z tym celowe byłoby określenie kryteriów uprawniających do ubiegania się o dopuszczenie do aukcji na początku, zachowując jednak możliwość rozszerzenia dostępu do aukcji na dalsze kategorie uczestników w oparciu o doświadczenia zgromadzone podczas kolejnych aukcji lub po zbadaniu przez Komisję, na mocy art. 12 ust. 1a dyrektywy 2003/87/WE, czy rynek uprawnień do emisji jest wystarczająco chroniony przed nadużyciami na rynku.

(23)

Ponadto w celu zachowania pewności prawa w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć, że odpowiednie przepisy dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (4) mają zastosowanie do platformy aukcyjnej. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na fakt, że do platformy aukcyjnej mają mieć dostęp nie tylko przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe, ale także operatorzy i operatorzy statków powietrznych oraz inne osoby uprawnione do składania ofert na własny rachunek i w imieniu innych osób, które same nie podlegają przepisom dyrektywy 2005/60/WE.

(24)

W niniejszym rozporządzeniu należy umożliwić uczestnikom dokonanie wyboru w zakresie uzyskania dostępu do aukcji bezpośrednio za pomocą internetu albo specjalnych połączeń, bądź za pośrednictwem nadzorowanych pośredników finansowych posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności lub innych osób posiadających zezwolenie wydane przez państwo członkowskie pozwalające im składać oferty na własny rachunek lub w imieniu klientów z głównego zakresu swojej działalności, jeśli ich główną działalnością nie jest świadczenie usług inwestycyjnych lub w zakresie bankowości, pod warunkiem że osoby te stosują się do takich samych środków ochrony inwestorów i środków należytej staranności wobec klienta, jakie mają zastosowanie do przedsiębiorstw inwestycyjnych.

(25)

Dodanie innych osób, którym państwa członkowskie wydały zezwolenie, do listy osób uprawnionych do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert ma na celu zapewnienie pośredniego dostępu operatorom i operatorom statków powietrznych nie tylko przez pośredników finansowych, ale także przez innych pośredników, z którymi pozostają oni w stosunkach gospodarczych, takich jak ich dostawca energii lub paliwa, którzy są wyłączeni z zakresu stosowania dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG (5), zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. i) tej dyrektywy.

(26)

W celu zachowania pewności prawa i przejrzystości niniejsze rozporządzenie powinno zawierać szczegółowe przepisy dotyczące innych aspektów sprzedaży na aukcji takich jak: wielkość partii, możliwość wycofania lub zmodyfikowania złożonych ofert, waluta stosowana w ofertach i do dokonywania płatności, składanie i rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do składania ofert, a także odmowa, cofnięcie lub zawieszenie dopuszczenia.

(27)

Każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć prowadzącego aukcję, który byłby odpowiedzialny za sprzedaż uprawnień na aukcji w imieniu państwa członkowskiego, które go wyznaczyło. Jedynym zadaniem platformy aukcyjnej powinno być prowadzenie aukcji. Należy przewidzieć możliwość wyznaczenia tego samego prowadzącego aukcje przez więcej niż jedno państwo członkowskie. Prowadzący aukcje powinien działać oddzielnie w imieniu każdego państwa członkowskiego, które go wyznaczyło. Prowadzący aukcje powinien odpowiadać za sprzedaż uprawnień na aukcji za pośrednictwem platformy aukcyjnej oraz za otrzymywanie i wypłatę wpływów z aukcji dotyczących każdego państwa członkowskiego, które go wyznaczyło, na rzecz tego państwa członkowskiego. Istotne jest, by umowa(-y) pomiędzy państwami członkowskimi a wyznaczonym przez nie prowadzącym aukcje była(-y) zgodna(-e) z umową(-ami) pomiędzy prowadzącym aukcje a platformą aukcyjną oraz by w przypadku konfliktu rozstrzygające były postanowienia tej ostatniej umowy.

(28)

Ponadto konieczne jest, aby prowadzący aukcje wyznaczony przez państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnej platformie aukcyjnej i wyznaczające swoją własną platformę aukcyjną był dopuszczony nie tylko przez platformę aukcyjną wyznaczoną przez dane państwo członkowskie, ale również przez wspólną platformę aukcyjną. Jest to właściwe, aby zapewnić środki umożliwiające płynne przejście z platformy aukcyjnej opt-out do wspólnej platformy aukcyjnej, jeżeli będzie to konieczne, zwłaszcza w przypadku gdy platforma aukcyjnej nie jest wpisana do wykazu w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(29)

Wymóg określający, że platforma aukcyjna jest rynkiem regulowanym, wynika z zamiaru wykorzystywania infrastruktury organizacyjnej dostępnej na rynku wtórnym na potrzeby zarządzania aukcjami. Rynki regulowane są zobowiązane w szczególności do zapewnienia szeregu środków bezpieczeństwa w prowadzonej przez nie działalności na mocy dyrektywy 2004/39/WE oraz dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (6). Środki te obejmują ustalenia mające na celu: identyfikację konfliktów interesów, które mogłyby mieć potencjalnie niekorzystne skutki dla funkcjonowania rynku regulowanego bądź jego uczestników i zarządzanie nimi; identyfikację ryzyka, na które rynek ten bądź jego uczestnicy są narażeni oraz zarządzanie nim, a także wdrożenie skutecznych środków mających na celu jego ograniczenie; zapewnienie prawidłowego zarządzania technicznymi operacjami ich systemów poprzez ustanowienie skutecznych procedur awaryjnych określających postępowanie w przypadku groźby wystąpienia zakłóceń systemów; posiadanie przejrzystych i nieuznaniowych zasad i procedur sprawiedliwego i prawidłowego handlu oraz ustanowienie obiektywnych kryteriów sprawnej obsługi zleceń; ułatwienie wydajnej i terminowej finalizacji transakcji przeprowadzanych w ramach ich systemów; posiadanie wystarczających zasobów finansowych, aby mogły one prawidłowo funkcjonować, uwzględniając charakter i zakres transakcji zawieranych na rynku oraz zasięg i stopień ryzyka, na które są one narażone.

(30)

Wymóg określający, że platforma aukcyjna jest rynkiem regulowanym, ma szereg dalszych zalet. Pozwala na skorzystanie z infrastruktury organizacyjnej, doświadczenia, zdolności i przejrzystych obowiązkowych zasad operacyjnych dotyczących rynku regulowanego. Ma to znaczenie dla m.in. rozliczania i rozrachunku transakcji, a także kontrolowania zgodności z własnymi zasadami rynku i z innymi zobowiązaniami prawnymi, takimi jak zakaz nadużyć na rynku i ustanowienie mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów. Jest to efektywne pod względem kosztów i pozwala chronić rzetelny charakter aukcji pod względem operacyjnym. Wiążące dla rynków regulowanych zasady dotyczące konfliktu interesów wymagałyby od prowadzącego aukcje zachowania niezależności od platformy aukcyjnej, jej właścicieli bądź podmiotu gospodarczego, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego. Ponadto wielu potencjalnych uczestników aukcji będzie już członkami lub uczestnikami różnych regulowanych rynków działających na rynku wtórnym.

(31)

Na mocy dyrektywy 2004/39/WE rynki regulowane i ich podmioty gospodarcze uzyskują zezwolenie od właściwych organów krajowych państwa członkowskiego, w którym rynek regulowany lub jego podmiot gospodarczy jest zarejestrowany lub ma siedzibę (tj. macierzystego państwa członkowskiego) i są przez nie nadzorowane. Nie naruszając stosownych przepisów dyrektywy 2003/6/WE, a w szczególności sankcji karnych przewidzianych w przepisach krajowych dotyczących nadużyć na rynku, prawem mającym zastosowanie do rynków regulowanych jest prawo publiczne macierzystego państwa członkowskiego. A zatem podlegają one jurysdykcji sądów administracyjnych tego państwa, jak przewidziano w prawie krajowym. Powyższe ramy prawne mają zastosowanie do obrotu giełdowego, a nie do sprzedaży na aukcji, i wyłącznie do instrumentów finansowych, a nie do kontraktów na rynku kasowym. W związku z tym w celu zapewnienia pewności prawa w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć, że macierzyste państwo członkowskie rynku regulowanego wyznaczonego na platformę aukcyjną dopilnowuje, by prawo krajowe tego państwa członkowskiego rozszerzało odpowiednie części wspomnianych ram prawnych na aukcje prowadzone przez platformę aukcyjną podlegającą jego jurysdykcji. Ponadto w niniejszym rozporządzeniu należy zobowiązać platformę aukcyjną do zapewnienia mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów. Oprócz tego właściwe państwo członkowskie powinno również przyznać prawo do odwołania się od decyzji podjętych w ramach tego mechanizmu, niezależnie od tego, czy produkt sprzedawany na aukcji jest instrumentem finansowym, czy kontraktem na rynku kasowym.

(32)

Należy zapewnić konkurencję pomiędzy różnymi potencjalnymi platformami aukcyjnymi za pomocą konkurencyjnej procedury udzielania zamówienia dotyczącego wyznaczenia platformy aukcyjnej, jeśli jest to wymagane przez przepisy Unii lub krajowe w zakresie zamówień publicznych. Platforma aukcyjna powinna być połączona z co najmniej jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachunkowym. Platforma może być połączona z więcej niż jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachunkowym. Wspólna platforma aukcyjna powinna zostać wyznaczona na ograniczony okres wynoszący maksymalnie pięć lat. Platformy aukcyjne opt-out powinny być wyznaczane na ograniczony okres wynoszący maksymalnie trzy lata, który można przedłużyć na kolejne dwa lata, podczas których należy dokonać przeglądu ustaleń dotyczących wszystkich platform aukcyjnych. Wyznaczenie okresu trzech lat dla platformy aukcyjnej opt-out ma na celu zapewnienie minimalnego okresu ważności wyznaczenia platformy opt-out, a jednocześnie umożliwienie państwu członkowskiemu, które wyznaczyło daną platformę, przyłączenia się do wspólnej platformy, jeżeli podejmie ono taką decyzję po zakończeniu trzyletniego okresu, bez uszczerbku dla możliwości przedłużenia przez dane państwo członkowskie okresu wyznaczenia platformy opt-out na kolejne dwa lata w oczekiwaniu na wyniki przeglądu przeprowadzanego przez Komisję. Po upływie każdego okresu, na który wyznaczono daną platformę aukcyjną, należy przeprowadzić nową konkurencyjną procedurę udzielania zamówienia, jeśli jest ona wymagana przez przepisy Unii lub krajowe w zakresie zamówień publicznych. Oczekuje się, że wybór wspólnej platformy aukcyjnej do przeprowadzania aukcji będzie miał ograniczony wpływ na rynek wtórny, gdyż na aukcji sprzedawane mogą być jedynie uprawnienia o maksymalnie pięciodniowym terminie dostawy.

(33)

Prowadzenie aukcji, ustanowienie kalendarza aukcji i zarządzanie nim oraz szereg innych zadań dotyczących aukcji, takich jak bieżące aktualizowanie strony internetowej dostępnej w całej Unii, wymaga wspólnego działania ze strony państw członkowskich i Komisji w rozumieniu art. 91 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (7) (rozporządzenie finansowe). Potrzeba takiego wspólnego działania wynika z ogólnounijnego zakresu systemu handlu uprawnieniami do emisji, nadrzędnych celów politycznych przeglądu dyrektywy 2003/87/WE oraz faktu, że na mocy tej dyrektywy Komisja jest bezpośrednio odpowiedzialna za kompleksowe wdrożenie szeregu aspektów systemu handlu uprawnieniami do emisji mających bezpośredni wpływ w szczególności na kalendarz aukcyjny i monitorowanie aukcji. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem przewidywać, że konkurencyjna procedura udzielania zamówienia publicznego dotyczącego wyznaczenia wspólnej platformy aukcyjnej i monitorującego aukcje jest przeprowadzana w drodze procedury udzielania zamówień wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie w rozumieniu art. 125c rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (8). Artykuł 125c rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 zezwala na stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień mających zastosowanie do Komisji w przypadku procedury udzielania zamówień prowadzonej wspólnie przez państwa członkowskie i Komisję. Uwzględniając ogólnounijny zakres procedury udzielania zamówień, właściwe jest stosowanie – w odpowiednim zakresie – przepisów rozporządzenia finansowego i rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 dotyczących udzielania zamówień w ramach wspólnej procedury udzielania zamówień. W niniejszym rozporządzeniu należy określić usługi związane ze sprzedażą na aukcji, które mają być przedmiotem zamówienia państwa członkowskiego, bądź usługi wsparcia technicznego, które mają być przedmiotem zamówienia Komisji, w szczególności w odniesieniu do ewentualnych decyzji w sprawie uzupełnienia niekompletnych załączników do niniejszego rozporządzenia, odpowiednio częstego przeprowadzania aukcji, koordynowania kalendarzy aukcji różnych platform aukcyjnych, ograniczenia maksymalnej wielkości oferty, zmian niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie tworzenia powiązań z innymi programami i usługami w celu rozpowszechniania wiedzy o zasadach dotyczących sprzedaży na aukcji poza Unią. Właściwe jest, by Komisja zamawiała takie usługi od wspólnej platformy aukcyjnej posiadającej największe doświadczenie w przeprowadzaniu aukcji w imieniu więcej niż jednego państwa członkowskiego. Pozostaje to bez uszczerbku dla konsultacji z innymi platformami aukcyjnymi lub innymi zainteresowanymi stronami.

(34)

Procedura wyboru platform aukcyjnych powinna być otwarta, przejrzysta i konkurencyjna, chyba że wyznaczenie platformy aukcyjnej przez państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu nie podlega unijnym ani krajowym przepisom w zakresie zamówień publicznych. Podczas wyznaczania platform aukcyjnych oraz połączonego z nimi systemu rozliczeniowego lub rozrachunkowego należy uwzględnić rozwiązania oferowane przez kandydatów w celu zapewnienia efektywności pod względem kosztów, pełnego, uczciwego i sprawiedliwego dostępu do składania ofert na aukcjach przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dostępu dla małych podmiotów uczestniczących w systemie, a także staranny nadzór na aukcjami, w tym ustanowienie mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów. Platformie aukcyjnej, na której sprzedawane są kontrakty terminowe typu forward lub future, można udzielić zamówienia publicznego – w drodze wyjątku – na postawie tego, że może stosować przepisy dotyczące dostępu, zasady dotyczące płatności i dostawy oraz przepisy dotyczące nadzoru nad rynkiem obowiązujące na rynku wtórnym. Szczegółowe procedury, które mają być stosowane podczas procesu udzielania zamówienia publicznego dotyczącego wspólnej platformy aukcyjnej powinny być określone w umowie zawartej pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi, w której zgodnie z art. 125c rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 powinny być zawarte praktyczne reguły oceny wniosków o udział lub dotyczące ofert i udzielenia zamówienia, a także prawo właściwe dla danej umowy i sąd właściwy do rozstrzygania sporów.

(35)

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów w zakresie zamówień publicznych, w tym dotyczących unikania konfliktu interesów i zachowania poufności, państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu prowadzącym do wyznaczenia wspólnej platformy aukcyjnej mogą otrzymać status obserwatora w odniesieniu do całości lub części wspólnej procedury udzielania zamówień, na warunkach uzgodnionych pomiędzy państwami członkowskimi uczestniczącymi we wspólnym działaniu i Komisją, zawartych w umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień publicznych. Taki dostęp może być pożądany, aby ułatwić zbliżenie między platformami aukcyjnymi opt-out a wspólną platformą aukcyjną w odniesieniu do aspektów procesu aukcyjnego, które nie zostały w pełni zharmonizowane w niniejszym rozporządzeniu.

(36)

Państwa członkowskie, które podejmują decyzję o nieuczestniczeniu we wspólnym działaniu prowadzącym do wyznaczenia wspólnej platformy aukcyjnej, lecz zdecydują się na wyznaczenie własnej platformy aukcyjnej, powinny poinformować Komisję o swojej decyzji stosunkowo szybko po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Ponadto niezbędne jest, by Komisja oceniła, czy państwa członkowskie wyznaczające swoje własne platformy aukcyjne podejmują środki niezbędne do tego, by doprowadzić proces aukcyjny do zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz celami art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. Co więcej, niezbędne jest, by Komisja koordynowała szczegółowe kalendarze aukcji proponowane przez inne platformy aukcyjne niż wspólna platforma aukcyjna z kalendarzami aukcji proponowanymi przez wspólną platformę aukcyjną. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich platform aukcyjnych opt-out Komisja powinna zamieścić w załączniku do niniejszego rozporządzenia wykaz tych platform aukcyjnych, państw członkowskich, które je wyznaczyły, oraz wszelkich mających zastosowanie warunków lub obowiązków, w tym warunków lub obowiązków dotyczących kalendarzy aukcyjnych poszczególnych platform. Taki wpis nie jest równoznaczny z potwierdzeniem przez Komisję przestrzegania przez państwo członkowskie, które wyznaczyło daną platformę aukcyjną, zasad udzielania zamówień publicznych mających zastosowanie do wyznaczenia przez nie wybranej platformy aukcyjnej.

(37)

Artykuł 10 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE stanowi, że państwa członkowskie określają sposób wykorzystywania dochodów uzyskanych ze sprzedaży uprawnień na aukcji. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć transfer wpływów z aukcji bezpośrednio na rzecz prowadzącego aukcje wyznaczonego przez każde państwo członkowskie.

(38)

Uwzględniając fakt, że sprzedaż uprawnień na aukcji polega na ich pierwszym wprowadzeniu od razu na rynek wtórny zamiast bezpośredniego przydziału bezpłatnych uprawnień na rzecz operatorów i operatorów statków powietrznych, na systemie(-ach) rozliczeniowym(-ych) lub rozrachunkowym(-ych) nie powinno spoczywać zobowiązanie do określonego świadczenia w postaci dostawy uprawnień zwycięskim oferentom lub ich następcom prawnym w przypadkach ich niedostarczenia z przyczyn niezależnych od systemu. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem przewidywać, że jedynym środkiem zaradczym dostępnym dla zwycięskich oferentów lub ich następców prawnych w przypadkach niedostarczenia uprawnień sprzedawanych na aukcji jest przyjęcie odroczonej dostawy. Ważne jest jednak, aby zezwolić na sprzedaż na kolejnych aukcjach organizowanych przez tę samą platformę aukcyjną uprawnień sprzedawanych na aukcji, które nie zostały dostarczone oferentowi z powodu zalegania z pełną płatnością.

(39)

Podczas sprzedaży na aukcji państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do złożenia zabezpieczenia innego niż same uprawnienia, gdyż jedyne zobowiązania państw członkowskich dotyczą dostawy uprawnień. W związku z tym w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć, że jedynym zobowiązaniem państw członkowskich podczas sprzedaży na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym bądź pięciodniowych kontraktów terminowych typu future – zdefiniowanych w niniejszym rozporządzeniu – jest wcześniejsze zdeponowanie sprzedawanych na aukcji uprawnień na rachunku powierniczym prowadzonym w rejestrze Unii przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik.

(40)

Platforma aukcyjna, a także każdy system rozliczeniowy lub rozrachunkowy z nią połączony, powinny jednak stosować odpowiednie procedury dotyczące zabezpieczeń i wszelkie inne procedury zarządzania ryzykiem konieczne do dopilnowania, aby prowadzący aukcje uzyskał pełną zapłatę za sprzedane na aukcji uprawnienia po cenie rozliczenia aukcji niezależnie od ewentualnego niewywiązania się z płatności przez zwycięskiego oferenta lub jego następcy prawnego.

(41)

Aby zapewnić efektywność pod względem kosztów, zwycięskim oferentom należy przyznać możliwość handlu uprawnieniami, które zostały im przydzielone na aukcji, jeszcze przed ich dostarczeniem. Wyjątek od wspomnianego wymogu zbywalności można przewidzieć wyłącznie w sytuacji, gdy uprawnienia są dostarczane w terminie dwóch dni handlowych od zakończenia aukcji. Odpowiednio do tego w niniejszym rozporządzeniu przewidziano możliwość przyjęcia płatności od następców prawnych zwycięskich oferentów i dostarczenia uprawnień im zamiast zwycięskim oferentom. Stosowanie wspomnianej opcji nie powinno jednak umożliwiać omijania wymagań dotyczących uprawnienia do ubiegania się o składanie ofert na aukcjach.

(42)

Struktura i poziom opłat pobieranych przez platformy aukcyjne oraz system rozliczeniowy lub rozrachunkowy z nimi połączony nie powinny być mniej korzystne niż porównywalne opłaty i warunki mające zastosowanie do transakcji na rynku wtórnym. W celu zachowania przejrzystości wszystkie opłaty i warunki powinny być łatwe do zrozumienia, wyszczególnione i publicznie dostępne. Koszty procesu aukcyjnego powinny być zasadniczo pokrywane z opłat wniesionych przez oferentów, określonych w umowie wyznaczającej platformę aukcyjną. Aby zapewnić efektywną pod względem kosztów wspólną platformę aukcyjną, ważne jest, by państwa członkowskie uczestniczyły we wspólnym działaniu od samego początku. Z tego względu właściwe jest, aby można było wymagać od państw członkowskich, które przyłączą się do wspólnego działania na późniejszym etapie, aby pokrywały swoje własne koszty i aby kwoty te zmniejszały koszty ponoszone w innych przypadkach przez oferentów. Tego rodzaju przepisy nie powinny jednak działać na niekorzyść państw członkowskich, które pragną przyłączyć się do wspólnego działania po upływie okresu wyznaczenia platformy opt-out. Podobnie nie powinny być one niekorzystne dla państw członkowskich w przypadku, gdy te przyłączają się do wspólnego działania z uwagi na brak wpisu do wykazu platformy opt-out, która była przedmiotem powiadomienia. Prowadzący aukcje powinien ewentualnie płacić jedynie za dostęp do platformy aukcyjnej, natomiast koszty systemu rozliczeniowego i rozrachunkowego, jeżeli takie występują, powinny być ponoszone przez oferentów zgodnie z ogólną zasadą.

(43)

Niemniej jednak należy przewidzieć, że koszty monitorującego aukcje ponoszą państwa członkowskie i że pomniejszają one wpływy z aukcji. Ponadto właściwe jest, aby w umowie wyznaczającej monitorującego aukcje dokonać rozróżnienia między kosztami monitorującego aukcje, które zależą przede wszystkim od liczby aukcji, oraz wszelkimi pozostałymi kosztami. Kryteria precyzyjnego rozdzielenia tych kosztów powinny zostać ustalone w ramach wspólnej procedury udzielania zamówień publicznych.

(44)

Należy wyznaczyć niezależnego monitorującego aukcje w celu monitorowania procesu aukcyjnego i składania sprawozdań z jego zgodności z celami art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE, zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz na temat wszelkich dowodów na zachowanie antykonkurencyjne bądź nadużycia na rynku. Podobnie jak w przypadku aukcji, ich monitorowanie wymaga wspólnego działania ze strony państw członkowskich i Komisji i właściwa jest zatem wspólna procedura udzielania zamówień publicznych. Platformy aukcyjne, prowadzący aukcje i właściwe organy krajowe odpowiedzialne za nadzorowanie platformy aukcyjnej, przedsiębiorstw inwestycyjnych lub instytucji kredytowych bądź innych osób, którym wydano zezwolenie na składanie ofert w imieniu innych uczestników aukcji, lub za prowadzenie dochodzeń w sprawie nadużyć na rynku i ich ściganie, powinni być zobowiązani do współpracy z monitorującym aukcje podczas pełnienia jego funkcji.

(45)

Aby zapewnić niezależność monitorującego aukcje, w wymogach dotyczących jego wyznaczania powinno się uwzględniać kandydatów, którzy wykazują najmniejsze ryzyko wystąpienia konfliktu interesów bądź nadużyć na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem ich ewentualnych działań na rynku wtórnym, a także ich wewnętrznych procesów i procedur mających na celu ograniczanie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów bądź nadużyć na rynku, bez uszczerbku dla ich zdolności do pełnienia swoich funkcji w sposób terminowy i zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i jakościowymi.

(46)

Zachowanie antykonkurencyjne i nadużycia na rynku są niezgodne ze stanowiącymi podstawę niniejszego rozporządzenia zasadami otwartości, przejrzystości, harmonizacji i niedyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zawierać przepisy mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia takich zachowań na aukcjach. Aspektami pomagającymi ograniczyć ryzyko wystąpienia nadużyć na rynku są: wspólna platforma aukcyjna, prosty model aukcji, stosunkowo częste przeprowadzanie aukcji, losowy wybór ofert z taką samą ceną, odpowiedni dostęp do aukcji, ujawnianie tych samych informacji wszystkim zainteresowanym i przejrzystość zasad. Instrumenty finansowe jako środek sprzedaży uprawnień na aukcji pozwalają zarówno prowadzącemu aukcje, jak i oferentom korzystać z ochrony, która przysługuje im w kontekście ram prawnych dotyczących rynków finansowych. Niniejsze rozporządzenie powinno określić zasady podobne do zasad mających zastosowanie do instrumentów finansowych w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku w przypadku, gdy produkt sprzedawany na aukcji nie jest instrumentem finansowym. Niezależny monitorujący aukcje powinien oceniać cały proces aukcyjny, w tym same aukcje i stosowanie się do zasad dotyczących aukcji.

(47)

Ponadto niezbędne jest zapewnienie przestrzegania etyki zawodowej przez prowadzącego aukcje. W związku z tym wyznaczając prowadzącego aukcje, państwa członkowskie powinny uwzględniać kandydatów, którzy wykazują najmniejsze ryzyko wystąpienia konfliktu interesów bądź nadużyć na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem ich ewentualnych działań na rynku wtórnym, a także ich wewnętrznych procesów i procedur mających na celu ograniczanie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów bądź nadużyć na rynku, bez uszczerbku dla ich zdolności do pełnienia swoich funkcji w sposób terminowy i zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i jakościowymi. Wynika z tego wymóg, aby w wyraźny sposób zakazać państwom członkowskim udostępniania prowadzącemu aukcję jakichkolwiek informacji wewnętrznych dotyczących aukcji. Przekroczenie tego zakazu powinno powodować nałożenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji.

(48)

Ponadto pożądane jest zobowiązanie platformy aukcyjnej do monitorowania zachowania oferentów i do powiadamiania właściwych organów krajowych w razie nadużyć na rynku, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zgodnie z obowiązkami sprawozdawczymi ustanowionymi w dyrektywie 2003/6/WE oraz w dyrektywie 2005/60/WE.

(49)

Przy stosowaniu krajowych środków transponujących w odpowiednim zakresie tytuły III i IV dyrektywy 2004/39/WE i dyrektywę 2003/6/WE właściwe organy państw członkowskich powinny należycie uwzględniać odpowiednie przepisy Unii wykonujące te dyrektywy.

(50)

Ponadto w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć opcję wprowadzenia maksymalnego ograniczenia liczby uprawnień, o które może ubiegać się pojedynczy oferent, odpowiadającego określonej części całkowitego wolumenu uprawnień, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach lub w trakcie danego roku kalendarzowego, bądź innych odpowiednich środków zaradczych. Uwzględniając potencjalne obciążenie administracyjne, do którego może przyczynić się ta opcja, powinna ona być uruchomiona jedynie po powiadomieniu właściwych organów krajowych o nadużyciu na rynku, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i po podjęciu przez nie decyzji o niepodejmowaniu działań, pod warunkiem że udowodniona zostanie potrzeba udostępnienia takiej opcji i jej skuteczność. Uruchomienie tej opcji powinno być uzależnione od uzyskania uprzedniej opinii Komisji na jej temat. Przed wydaniem opinii Komisja powinna przeprowadzić konsultacje z państwami członkowskimi i monitorującym aukcje na temat propozycji przedstawionej przez platformę aukcyjną. Wspomniana opinia będzie opierać się także na własnej ocenie Komisji w sprawie dostatecznej ochrony rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przed nadużyciami na rynku zgodnie z art. 12 ust. 1a dyrektywy 2003/87/WE.

(51)

Stosowne jest również, by inne osoby, którym państwa członkowskie wydały zezwolenie na składanie ofert w imieniu klientów z głównego zakresu swojej działalności, stosowały się do zasad postępowania przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony ich klientów.

(52)

W niniejszym rozporządzeniu należy również przewidzieć zasady dotyczące systemu językowego mające zastosowanie do dowolnej platformy aukcyjnej w sposób zapewniający przejrzystość i równoważący cel, jakim jest niedyskryminacyjny dostęp do aukcji, a jednocześnie zapewniające najbardziej efektywny pod względem kosztów system językowy. Dokumenty niepublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powinny być opublikowane w języku zwyczajowo używanym w dziedzinie finansów międzynarodowych, czyli w języku angielskim. Posługiwanie się językiem zwyczajowo używanym w dziedzinie finansów międzynarodowych zostało już przewidziane w dyrektywie 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (9).

(53)

Państwa członkowskie mogą zapewnić na własny koszt tłumaczenie wszelkich dokumentów na ich krajowy(-e) język(-i) urzędowy(-e). W przypadku gdy państwo członkowskie skorzysta z tej możliwości, platformy opt-out powinny również przetłumaczyć na koszt państwa członkowskiego, które wyznaczyło daną platformę opt-out, wszystkie dokumenty dotyczące ich własnej platformy aukcyjnej na język(i) danego państwa członkowskiego. Równolegle z tym platformy aukcyjne powinny być w stanie obsługiwać wszelkie komunikaty ustne i pisemne pochodzące od kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do składania ofert, osób dopuszczonych do składania ofert lub oferentów składających oferty na aukcjach, w dowolnym języku, w odniesieniu do którego państwo członkowskie zapewnia tłumaczenie na własny koszt, jeżeli zażądają tego od nich te osoby. Platformy aukcyjne nie mogą obciążać tych osób dodatkowymi kosztami z tego tytułu. Wspomniane koszty powinny natomiast być ponoszone w równej mierze przez wszystkich oferentów uczestniczących w aukcjach na danej platformie aukcyjnej, aby zapewnić równy dostęp do aukcji w całej Unii.

(54)

W celu zapewnienia pewności prawa i przejrzystości niniejsze rozporządzenie powinno zawierać szczegółowe przepisy dotyczące innych aspektów sprzedaży na aukcji, takich jak: publikacja, ogłoszenie i powiadamianie o wynikach aukcji, ochrona informacji poufnych, korekta błędów w dokonanych płatnościach lub transferach uprawnień bądź zabezpieczeniu udzielonym lub zwolnionym na mocy niniejszego rozporządzenia, prawo do odwołania się od decyzji platformy aukcyjnej i wejście w życie.

(55)

Do celów niniejszego rozporządzenia przedsiębiorstwa inwestycyjne składające oferty dotyczące instrumentów finansowych na własny rachunek bądź w imieniu klientów należy uznać za świadczące usługę inwestycyjną bądź prowadzące działalność inwestycyjną.

(56)

Niniejsze rozporządzenie nie przesądza o zbadaniu przez Komisję na podstawie art. 12 ust. 1a dyrektywy 2003/87/WE, czy rynek uprawnień do emisji jest wystarczająco chroniony przed nadużyciami na rynku, ani o przedstawieniu przez Komisję wniosków w celu zapewnienia takiej ochrony. Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie uczciwych i uporządkowanych warunków transakcji w oczekiwaniu na wyniki tego badania Komisji.

(57)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów art. 107 i 108 Traktatu, na przykład w kontekście uzgodnień mających na celu zapewnienie uczciwego, pełnego i sprawiedliwego dostępu małych i średnich przedsiębiorstw objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji i dostępu małych podmiotów uczestniczących w systemie.

(58)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, które mają zastosowanie.

(59)

Niniejsze rozporządzenie szanuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych zwłaszcza w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 11, i w art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka. W tym zakresie niniejsze rozporządzenie w żaden sposób nie uniemożliwia państwom członkowskim stosowania ich norm konstytucyjnych odnoszących się do wolności prasy i wolności wypowiedzi w mediach.

(60)

W celu zapewnienia przewidywalnych i terminowych aukcji niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(61)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży uprawnień na aukcji na mocy dyrektywy 2003/87/WE.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do przydziału w drodze aukcji uprawnień na podstawie rozdziału II (lotnictwo) dyrektywy 2003/87/WE oraz do przydziału w drodze aukcji uprawnień na podstawie rozdziału III (instalacje stacjonarne) tej dyrektywy ważnych na potrzeby umarzania w okresach rozliczeniowych od 1 stycznia 2013 r.

Artykuł 3

Definicje

1. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„kontrakty terminowe typu future” oznaczają uprawnienia sprzedawane na aukcji jako instrumenty finansowe, na mocy art. 38 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 (10), z dostawą w uzgodnionym terminie w przyszłości, po cenie rozliczenia aukcji określonej na mocy art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w przypadku których wymagane jest dokonywanie płatności w gotówce z tytułu wezwań do uzupełnienia zmiennego depozytu zabezpieczającego w związku ze zmianami ceny;

2)

„kontrakty terminowe typu forward” oznaczają uprawnienia sprzedawane na aukcji jako instrumenty finansowe, na mocy art. 38 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1287/2006, z dostawą w uzgodnionym terminie wykonania kontraktu, po cenie rozliczenia aukcji określonej na mocy art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w przypadku których zabezpieczenie wezwań do uzupełnienia zmiennego depozytu zabezpieczającego w związku ze zmianami ceny jest możliwe w formie zabezpieczenia niegotówkowego lub za pomocą uzgodnionej gwarancji rządowej, zgodnie z wyborem kontrahenta centralnego;

3)

„dwudniowe kontrakty na rynku kasowym” oznaczają uprawnienia sprzedawane na aukcji z dostawą w uzgodnionym terminie przypadającym nie później niż drugiego dna handlowego od dnia aukcji, na mocy art. 38 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1287/2006;

4)

„pięciodniowe kontrakty terminowe typu future” oznaczają uprawnienia sprzedawane na aukcji jako instrumenty finansowe, na mocy art. 38 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1287/2006, z dostawą w uzgodnionym terminie przypadającym nie później niż piątego dnia handlowego od dnia aukcji;

5)

„oferta” oznacza propozycję złożoną w ramach aukcji dotyczącą nabycia określonej ilości uprawnień po określonej cenie;

6)

„okres składania ofert” oznacza okres, podczas którego można składać oferty;

7)

„dzień handlowy” oznacza każdy dzień, w którym prowadzone są transakcje na danej platformie aukcyjnej oraz połączonym z nią systemie rozliczeniowym lub systemie rozrachunkowym;

8)

„przedsiębiorstwo inwestycyjne” oznacza przedsiębiorstwo określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE;

9)

„instytucja kredytowa” oznacza instytucję określoną w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (11);

10)

„instrument finansowy” oznacza instrument określony w art. 4 ust. 1 pkt 17 dyrektywy 2004/39/WE, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

11)

„rynek wtórny” oznacza rynek, na którym osoby kupują lub sprzedają uprawnienia przed lub po ich nieodpłatnym przydziale albo przydziale w drodze sprzedaży na aukcji;

12)

„jednostka dominująca” oznacza jednostkę określoną w art. 1 i 2 dyrektywy Rady 83/349/EWG (12);

13)

„jednostka zależna” oznacza jednostkę określoną w art. 1 i 2 dyrektywy 83/349/EWG;

14)

„jednostka powiązana” oznacza jednostkę powiązaną z jednostką dominującą lub jednostką zależną relacją, o której mowa w art. 12 ust. 1 dyrektywy 83/349/EWG;

15)

„kontrola” oznacza kontrolę zdefiniowaną w art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (13) stosowaną zgodnie ze Skonsolidowanym obwieszczeniem Komisji dotyczącym kwestii jurysdykcyjnych (14). Motyw 22 tego rozporządzenia oraz ust. 52 i 53 tego obwieszczenia mają zastosowanie do celów ustalenia pojęcia kontroli w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych;

16)

„proces aukcyjny” oznacza proces obejmujący określenie kalendarza aukcji, procedury dopuszczenia do składania ofert, procedury składania ofert, sposób prowadzenia aukcji, obliczanie i ogłaszanie wyników aukcji, a także ustalenia dotyczące wniesienia należnej ceny, dostawę uprawnień i zarządzanie zabezpieczeniem mającym chronić przed ryzykiem transakcji, jak również nadzór nad prawidłowością prowadzenia aukcji przez platformę aukcyjną i monitorowanie prowadzenia tych aukcji;

17)

„pranie pieniędzy” oznacza czyny określone w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE, uwzględniając art. 1 ust. 3 i 5 tej dyrektywy;

18)

„finansowanie terroryzmu” oznacza czyny określone w art. 1 ust. 4 dyrektywy 2005/60/WE, uwzględniając art. 1 ust. 5 tej dyrektywy;

19)

„działalność przestępcza” oznacza działalność określoną w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2005/60/WE;

20)

„prowadzący aukcje” oznacza podmiot publiczny lub prywatny wyznaczony przez państwo członkowskie do sprzedaży uprawnień na aukcji w jego imieniu;

21)

„wyznaczony rachunek posiadania” oznacza typ lub typy rachunków posiadania, które są określone w mającym zastosowanie rozporządzeniu Komisji przyjętym na mocy art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE do celów udziału w procesie aukcyjnym lub prowadzenia procesu aukcyjnego, w tym do celów przechowywania uprawnień w depozycie do czasu ich dostarczenia na mocy niniejszego rozporządzenia;

22)

„wyznaczony rachunek bankowy” oznacza rachunek bankowy wskazany przez prowadzącego aukcje lub przez oferenta lub jego następcę prawnego do celów otrzymania płatności należnych na mocy niniejszego rozporządzenia;

23)

„środek należytej staranności wobec klienta” oznacza środek określony w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE, uwzględniając art. 8 ust. 2 tej dyrektywy.

24)

„rzeczywisty beneficjent” oznacza osobę określoną w art. 3 pkt 6 dyrektywy 2005/60/WE;

25)

„uwierzytelniony odpis” oznacza autentyczną kopię oryginalnego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez posiadającego uprawnienia do wykonywania swojego zawodu prawnika, biegłego rewidenta lub notariusza lub przez przedstawiciela innego zawodu, który zgodnie z prawem krajowym danego państwa członkowskiego może urzędowo poświadczać kopie dokumentów za zgodność z oryginałem;

26)

„osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne” oznaczają osoby określone w art. 3 pkt 8 dyrektywy 2005/60/WE;

27)

„nadużycie na rynku” oznacza wykorzystywanie informacji wewnętrznych określone w pkt 28 niniejszego artykułu lub zakazane w art. 38 albo manipulację na rynku określoną w pkt 30 niniejszego artykułu lub w art. 37 lit. b) bądź obie te czynności;

28)

„wykorzystywanie informacji wewnętrznych” oznacza wykorzystywanie informacji wewnętrznych, które jest zakazane na mocy art. 2, 3 i 4 dyrektywy 2003/6/WE w odniesieniu do instrumentów finansowych w rozumieniu art. 1 pkt 3 dyrektywy 2003/6/WE, o których mowa w art. 9 tej dyrektywy, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

29)

„informacja wewnętrzna” oznaczają informację określoną w art. 1 pkt 1 dyrektywy 2003/6/WE w odniesieniu do instrumentów finansowych w rozumieniu art. 1 pkt 3 dyrektywy 2003/6/WE, o których mowa w art. 9 tej dyrektywy, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

30)

„manipulacja na rynku” oznacza manipulację określoną w art. 1 pkt 2 dyrektywy 2003/6/WE w odniesieniu do instrumentów finansowych w rozumieniu art. 1 pkt 3 dyrektywy 2003/6/WE, o których mowa w art. 9 tej dyrektywy, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

31)

„system rozliczeniowy” oznacza infrastrukturę lub większą liczbę infrastruktur połączoną(-ych) z platformą aukcyjną, która(-e) może (mogą) świadczyć usługi rozliczenia, uzupełniania depozytu zabezpieczającego, saldowania zobowiązań, zarządzania zabezpieczeniem, rozrachunku i dostaw oraz inne usługi, do której(-ych) istnieje dostęp bezpośredni lub poprzez członków kontrahenta centralnego działających jako pośrednicy między klientami a kontrahentem centralnym;

32)

„rozliczenie” oznacza wszystkie procesy zachodzące przed otwarciem okresu składania ofert, w tym okresie oraz od zamknięcia okresu składania ofert do rozrachunku, w tym zarządzanie ryzykiem pojawiającym się w tym czasie, obejmujące m.in. uzupełnianie depozytu zabezpieczającego, saldowanie zobowiązań lub konwersję wierzytelności lub inne usługi, które mogą być potencjalnie wykonywane przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy;

33)

„uzupełnianie depozytu zabezpieczającego” oznacza proces, w ramach którego prowadzący aukcje lub oferent albo pośrednik lub pośrednicy działający w imieniu tych osób, składa w zastaw zabezpieczenie danej pozycji finansowej, obejmujący całą procedurę określania i obliczania składanego zabezpieczenia tych pozycji finansowych, a także administrowania tym zabezpieczeniem; proces ten ma na celu zapewnienie możliwości bardzo szybkiego uregulowania wszystkich zobowiązań oferenta z tytułu płatności oraz wszystkich zobowiązań z tytułu dostawy po stronie prowadzącego aukcje lub pośrednika działającego w ich imieniu albo większej liczby takich pośredników;

34)

„rozrachunek” oznacza zapłatę przez zwycięskiego oferenta lub jego następcę prawnego, lub przez kontrahenta centralnego, lub agenta rozrachunkowego kwoty należnej z tytułu uprawnień, które mają być dostarczone temu oferentowi lub jego następcy prawnemu, lub kontrahentowi centralnemu, lub agentowi rozrachunkowemu, oraz dostawę tych uprawnień zwycięskiemu oferentowi lub jego następcy prawnemu, lub kontrahentowi centralnemu, lub agentowi rozrachunkowemu;

35)

„kontrahent centralny” oznacza podmiot stawający albo bezpośrednio pomiędzy prowadzącym aukcje a oferentem lub jego następcą prawnym, albo pomiędzy pośrednikami reprezentującymi te osoby, który działa jako wyłączny kontrahent każdej z tych stron i gwarantuje płatność wpływów z aukcji na rzecz prowadzącego aukcje lub reprezentującego go pośrednika lub dostarczenie uprawnień sprzedawanych na aukcji na rzecz oferenta lub reprezentującego go pośrednika, z zastrzeżeniem art. 48;

36)

„system rozrachunkowy” oznacza infrastrukturę, zarówno połączoną, jak i niepołączoną z platformą aukcyjną, która może świadczyć usługi rozrachunkowe takie jak rozliczenia, saldowanie zobowiązań, zarządzanie zabezpieczeniem lub inne usługi, dzięki której uprawnienia są ostatecznie dostarczane w imieniu prowadzącego aukcje na rzecz zwycięskiego oferenta lub jego następcy prawnego, a prowadzący aukcje otrzymuje płatność kwoty należnej od zwycięskiego oferenta lub jego następcy prawnego w jeden z następujących sposobów:

a)

za pomocą systemu bankowego i rejestru Unii;

b)

przez agenta rozrachunkowego lub agentów rozrachunkowych działających w imieniu prowadzącego aukcje i oferenta lub jego następcy prawnego, którzy zwracają się do agenta rozrachunkowego bezpośrednio lub poprzez członków agenta rozrachunkowego działających jako pośrednicy pomiędzy swoimi klientami a agentem rozrachunkowym;

37)

„agent rozrachunkowy” oznacza podmiot działający jako agent prowadzący rachunki dla platformy aukcyjnej, za pomocą których wykonywane są bezpiecznie, w sposób gwarantowany i jednocześnie lub niemal jednocześnie polecenia wydawane przez prowadzącego aukcje lub reprezentującego go pośrednika, dotyczące transferu uprawnień sprzedawanych na aukcji oraz polecenia wydawane przez zwycięskiego oferenta, jego następcę prawnego lub reprezentującego ich pośrednika, dotyczące zapłaty ceny rozliczenia aukcji;

38)

„zabezpieczenie” oznacza formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 2 lit. m) dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. (15), w tym uprawnienia przyjęte jako zabezpieczenie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy;

39)

„rynek regulowany” oznacza rynek określony w art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE;

40)

„MŚP” oznaczają operatorów lub operatorów statków powietrznych będących małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE (16);

41)

„małe podmioty uczestniczące w systemie” oznaczają operatorów lub operatorów statków powietrznych, którzy podczas trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym biorą udział w aukcji, wyemitowali średnio nie więcej niż 25 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, zgodnie z ich zweryfikowanymi emisjami;

42)

„podmiot gospodarczy” oznacza podmiot określony w art. 4 ust. 1 pkt 13 dyrektywy 2004/39/WE;

43)

„siedziba” ma jedno z następujących znaczeń:

a)

do celów art. 6 ust. 3 akapit trzeci – miejsce zamieszkania lub stałe miejsce zameldowania na terytorium Unii;

b)

do celów art. 18 ust. 2 niniejszego rozporządzenia – znaczenie wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 20 lit. a) dyrektywy 2004/39/WE, biorąc pod uwagę wymogi art. 5 ust. 4 tej dyrektywy;

c)

do celów art. 18 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, w przypadku osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia – znaczenie wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 20 lit. a) dyrektywy 2004/39/WE, biorąc pod uwagę wymogi art. 5 ust. 4 tej dyrektywy;

d)

do celów art. 18 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, w przypadku osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia – znaczenie wynikające z art. 4 pkt 7 dyrektywy 2006/48/WE;

e)

do celów art. 19 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w przypadku ugrupowań gospodarczych, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia – znaczenie wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 20 lit. a) dyrektywy 2004/39/WE;

f)

do celów art. 35 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 42 ust. 1 niniejszego rozporządzenia – znaczenie wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 20 lit. b) dyrektywy 2004/39/WE.

ROZDZIAŁ II

ZAŁOŻENIA AUKCJI

Artykuł 4

Produkty sprzedawane na aukcji

1.   Uprawnienia są oferowane do sprzedaży na platformie aukcyjnej za pomocą standaryzowanych kontraktów elektronicznych, sprzedawanych na tej platformie aukcyjnej („produkty sprzedawane na aukcji”). Produkty sprzedawane na aukcji nie muszą być przedmiotem handlu na tej samej platformie aukcyjnej, jeżeli uprawnienia są dostarczane w ciągu dwóch dni handlowych od aukcji.

2.   Do czasu wdrożenia środków prawnych i środków technicznych koniecznych do dostarczania uprawnień państwa członkowskie sprzedają uprawnienia na aukcji wyłącznie w postaci kontraktów terminowych typu future albo kontraktów terminowych typu forward.

Kontrakty terminowe typu future lub forward są sprzedawane na aukcji zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 32 oraz załącznikiem I.

Przy sprzedaży kontraktów terminowych typu future lub forward dostawa uprawnień może zostać odroczona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r.

3.   Nie później niż trzy miesiące od wdrożenia środków prawnych i środków technicznych koniecznych do dostarczania uprawnień państwa członkowskie sprzedają uprawnienia na aukcji w postaci dwudniowych kontraktów na rynku kasowym albo pięciodniowych kontraktów terminowych typu future.

Artykuł 5

Model aukcji

Aukcje są przeprowadzane w systemie, w którym oferenci składają swoje oferty podczas jednego okresu składania ofert, nie widząc ofert składanych przez innych oferentów. Każdy zwycięski oferent płaci tę samą cenę rozliczenia aukcji, o której mowa w art. 7, za każde uprawnienie niezależnie od tego, jaką cenę podał w swojej ofercie.

Artykuł 6

Składanie i wycofywanie ofert

1.   Minimalny wolumen oferty wynosi jedną partię.

Jedna partia dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future obejmuje 500 uprawnień.

Jedna partia kontraktów terminowych typu future lub kontraktów terminowych typu forward obejmuje 1 000 uprawnień.

2.   Każda oferta zawiera następujące informacje:

a)

tożsamość oferenta oraz informację, czy oferent bierze udział w aukcji na własny rachunek czy w imieniu klienta;

b)

w przypadku gdy oferent składa ofertę w imieniu klienta – tożsamość tego klienta;

c)

wolumen oferty podany jako liczba uprawnień wyrażona poprzez całkowitą wielokrotność partii 500 lub 1 000 uprawnień;

d)

cenę oferty w euro za każde uprawnienie podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.   Ofertę można składać, zmieniać lub wycofać wyłącznie w trakcie danego okresu składania ofert.

Złożone oferty można zmieniać lub wycofać w określonym terminie przed zamknięciem okresu składania ofert. Taki termin ustalany jest przez daną platformę aukcyjną i publikowany na jej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni handlowych przed otwarciem okresu składania ofert.

Do złożenia, zmiany lub wycofania oferty w imieniu oferenta uprawniona jest tylko osoba fizyczna z siedzibą w Unii, która została wyznaczona na mocy art. 19 ust. 2 lit. d) i upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta do wszystkich celów związanych z aukcjami, w tym do złożenia oferty („przedstawiciel oferenta”).

Każda oferta jest wiążąca od chwili jej złożenia, chyba że zostanie wycofana lub zmieniona zgodnie z niniejszym ustępem lub wycofana na podstawie ust. 4.

4.   Na wniosek przedstawiciela oferenta platforma aukcyjna może uznać ofertę złożoną przez tego oferenta na platformie aukcyjnej za wycofaną po zamknięciu okresu składania ofert, ale przed obliczeniem ceny rozliczenia aukcji, jeśli uzna, że przy składaniu oferty rzeczywiście popełniono błąd.

5.   Przyjęcie, przekazanie i złożenie oferty przez przedsiębiorstwo inwestycyjne lub instytucję kredytową na dowolnej platformie aukcyjnej uznaje się za usługę inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 dyrektywy 2004/39/WE, jeżeli produkt sprzedawany na aukcji jest instrumentem finansowym.

Artykuł 7

Cena rozliczenia aukcji i ustalanie kolejności ofert z taką samą ceną

1.   Cena rozliczenia aukcji ustalana jest po zamknięciu okresu składania ofert.

2.   Platforma aukcyjna szereguje złożone oferty według podanej w nich ceny. W przypadku gdy w kilku ofertach podana jest taka sama cena, kolejność tych ofert ustalana jest losowo, zgodnie z algorytmem określonym przez platformę aukcyjną przed aukcją.

Wolumeny ofert są sumowane, począwszy od najwyższej oferty cenowej. Cena oferty, przy której suma wolumenu ofert jest równa lub przekracza wolumen uprawnień sprzedawanych na danej aukcji jest ceną rozliczenia aukcji.

3.   Wszystkie oferty składające się na sumę wolumenu ofert określoną na podstawie ust. 2 otrzymują przydział po cenie rozliczenia aukcji.

4.   W przypadku gdy całkowity wolumen zwycięskich ofert określony na podstawie ust. 2 przekracza wolumen uprawnień sprzedawanych na danej aukcji, ostatniej ofercie dopełniającej sumę wolumenu ofert przydzielany jest pozostały wolumen uprawnień sprzedawanych na danej aukcji.

5.   W przypadku gdy całkowity wolumen ofert uszeregowanych na podstawie ust. 2 jest mniejszy od wolumenu uprawnień sprzedawanych na danej aukcji, platforma aukcyjna unieważnia aukcję.

6.   W przypadku gdy cena rozliczenia aukcji jest znacznie niższa od ceny obowiązującej na rynku wtórnym w okresie oraz bezpośrednio przed okresem składania ofert, uwzględniając krótkoterminowe wahania ceny uprawnień w określonym okresie poprzedzającym aukcję, platforma aukcyjna unieważnia aukcję.

7.   Platforma aukcyjna określa przed rozpoczęciem aukcji metodykę stosowania ust. 6, po konsultacji z monitorującym aukcje i uzyskaniu jego opinii na ten temat oraz poinformowaniu właściwych organów krajowych, o których mowa w art. 56. Platforma aukcyjna uwzględnia opinię monitorującego aukcje w jak największym stopniu.

Między dwoma okresami składania ofert na tej samej platformie aukcyjnej dana platforma aukcyjna może zmienić metodykę po konsultacji z monitorującym aukcje i po poinformowaniu właściwych organów krajowych, o których mowa w art. 56.

8.   W przypadku gdy aukcja zostaje unieważniona na podstawie ust. 5 lub 6, wolumen do sprzedania na aukcji jest rozdzielany równomiernie na kolejne zaplanowane aukcje na tej samej platformie aukcyjnej.

W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE wolumen do sprzedania na aukcji jest rozdzielany równomiernie na cztery najbliższe zaplanowane aukcje.

W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE wolumen do sprzedania na aukcji jest rozdzielany równomiernie na dwie najbliższe zaplanowane aukcje.

ROZDZIAŁ III

KALENDARZ AUKCJI

Artykuł 8

Harmonogram i częstotliwość

1.   Platforma aukcyjna przeprowadza aukcje osobno podczas swojego regularnie powtarzającego się okresu składania ofert. Okres składania ofert jest otwierany i zamykany w tym samym dniu handlowym. Okres składania ofert trwa nie mniej niż dwie godziny. Okresy składania ofert dwóch lub większej liczby platform aukcyjnych nie mogą się nakładać i między dwoma kolejnymi okresami składania ofert występuje przynajmniej dwugodzinna przerwa.

2.   Platforma aukcyjna ustala daty i godziny aukcji z uwzględnieniem świąt państwowych, które mają wpływ na międzynarodowe rynki finansowe, oraz wszelkich innych istotnych wydarzeń lub okoliczności, które zdaniem platformy aukcyjnej mogą mieć wpływ na prawidłowy przebieg aukcji i powodować konieczność zmian. Aukcje nie odbywają się w dwutygodniowym okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku każdego roku.

3.   W wyjątkowych okolicznościach, po skonsultowaniu się z monitorującym aukcje i zasięgnięciu jego opinii, platforma aukcyjna może zmienić godziny dowolnego okresu składania ofert, uprzedzając o tym wszystkie potencjalnie zainteresowane osoby. Platforma aukcyjna uwzględnia opinię monitorującego aukcje w jak największym stopniu.

4.   Najpóźniej od szóstej aukcji platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 przeprowadza aukcje uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE przynajmniej co tydzień, a aukcje uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE przynajmniej co dwa miesiące.

Żadna inna platforma aukcyjna nie przeprowadza aukcji w którymkolwiek z maksymalnie dwóch dni w tygodniu, podczas których aukcję przeprowadza platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2. W przypadku gdy platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 przeprowadza aukcje częściej niż dwa dni w tygodniu, określa ona i podaje do wiadomości publicznej dwa dni, podczas których nie można przeprowadzać żadnych innych aukcji. Dokonuje tego najpóźniej wraz z czynnościami ustalenia i publikacji, o których mowa w art. 11 ust. 1.

5.   Najpóźniej od szóstej aukcji wolumen uprawnień sprzedawanych na aukcji na platformie aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 jest rozdzielany równomiernie na aukcje odbywające się w danym roku, z wyjątkiem wolumenu sprzedaży na aukcjach odbywających się w sierpniu każdego roku, który jest równy połowie wolumenu sprzedaży na aukcjach odbywających się w pozostałych miesiącach roku.

6.   Dodatkowe przepisy dotyczące harmonogramu i częstotliwości aukcji prowadzonych przez platformy aukcyjne inne niż platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 są określone w art. 32.

Artykuł 9

Okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie aukcji

Bez uszczerbku dla stosowania w odpowiednich przypadkach zasad, o których mowa w art. 58, platforma aukcyjna może unieważnić aukcję, jeśli zakłócony jest prawidłowy przebieg tej aukcji lub może on zostać zakłócony ze względu na jakiekolwiek okoliczności mające wpływ na bezpieczeństwo lub niezawodność systemu informatycznego niezbędnego do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert, umożliwiającego dostęp do aukcji lub przeprowadzenie aukcji.

W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE wolumen do sprzedania na aukcji jest rozdzielany równomiernie na cztery najbliższe zaplanowane aukcje.

W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE wolumen do sprzedania na aukcji jest rozdzielany równomiernie na dwie najbliższe zaplanowane aukcje.

Artykuł 10

Roczny wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które są sprzedawane na aukcji

1.   Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w 2011 r. lub 2012 r., oraz produkty sprzedawane na aukcji, za pomocą których uprawnienia mają być sprzedawane na aukcji, są określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Ilość uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w latach 2013 i 2014, stanowi ilość uprawnień ustaloną na podstawie art. 9 i 9a tej dyrektywy na dany rok kalendarzowy, pomniejszoną o przydział bezpłatnych uprawnień przewidziany w art. 10a ust. 7 i art. 11 ust. 2 tej dyrektywy, pomniejszoną o połowę całkowitego wolumenu wszystkich uprawnień sprzedanych na aukcjach w 2011 i 2012 r.

Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 2015 r., stanowi ilość uprawnień ustalonych na podstawie art. 9 i 9a tej dyrektywy na dany rok kalendarzowy, pomniejszony o przydział bezpłatnych uprawnień przewidziany w art. 10a ust. 7 i art. 11 ust. 2 tej dyrektywy.

Wolumen uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji na podstawie art. 24 dyrektywy 2003/87/WE dodaje się do wolumenu uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w danym roku kalendarzowym, określonego na podstawie akapitu pierwszego lub drugiego niniejszego ustępu.

W wolumenie uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego, uwzględnia się zaprzestanie działalności instalacji na podstawie art. 10a ust. 19 tej dyrektywy, dostosowanie poziomu przydzielonych im bezpłatnych uprawnień na podstawie art. 10a ust. 20 tej dyrektywy i uprawnienia pozostające w rezerwie dla nowych instalacji określone w art. 10a ust. 7 tej dyrektywy.

3.   Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 2013 r., opiera się na ustaleniu i publikacji przez Komisję na podstawie art. 10 ust. 1 wspomnianej dyrektywy szacunkowej liczby uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, lub na najbardziej aktualnych zmianach pierwotnych szacunków Komisji opublikowanych do dnia 31 stycznia poprzedniego roku.

Wszelkie późniejsze zmiany wolumenu uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w danym roku kalendarzowym, zostają uwzględnione w wolumenie uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w następnym roku kalendarzowym.

4.   Nie naruszając przepisów art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE, w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego część uprawnień każdego państwa członkowskiego objętych przepisami rozdziału III tej dyrektywy, które mają być sprzedane na aukcji, stanowi część określoną na podstawie art. 10 ust. 2 tej dyrektywy, pomniejszoną o przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień przez to państwo członkowskie na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w danym roku kalendarzowym, do której dodaje się wszelkie uprawnienia, które mają być sprzedane na aukcji przez to państwo członkowskie w tym samym roku kalendarzowym na podstawie art. 24 tej dyrektywy.

Artykuł 11

Kalendarz poszczególnych aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, sprzedawanych na aukcji przez platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia

1.   Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia ustalają i publikują okresy składania ofert, poszczególne wolumeny, daty aukcji, jak również produkty sprzedawane na aukcji, terminy płatności i dostaw, dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w każdym roku kalendarzowym, do dnia 28 lutego poprzedzającego roku, lub w najkrótszym możliwym terminie po tej dacie, po uprzednim zasięgnięciu i uzyskaniu opinii Komisji w tej sprawie. Przedmiotowe platformy aukcyjne uwzględniają opinię Komisji w jak największym stopniu.

2.   Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 opierają swoje ustalenia i publikacje dokonywane na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu na ustaleniach Komisji i publikacji szacunkowej ilości uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, lub na najbardziej aktualnych zmianach pierwotnych szacunków Komisji, o których mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE.

3.   Okresy składania ofert, poszczególne wolumeny i daty aukcji dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego, mogą być dostosowane przez daną platformę aukcyjną, aby uwzględnić zaprzestanie działalności instalacji na podstawie art. 10a ust. 19 tej dyrektywy, dostosowanie poziomu bezpłatnych uprawnień na podstawie art. 10a ust. 20 tej dyrektywy, lub uprawnienia pozostające w rezerwie dla nowych instalacji określone w art. 10a ust. 7 tej dyrektywy.

4.   Kalendarz poszczególnych aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE prowadzonych przez platformę aukcyjną inną niż platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia określa się i publikuje na podstawie art. 32 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Roczne wolumeny uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które są sprzedawane na aukcji

1.   Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w 2012 r., stanowi wolumen obliczony i zatwierdzony przez Komisję na podstawie art. 3d ust. 1 tej dyrektywy.

Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 2013 r., stanowi wolumen obliczony i zatwierdzony przez Komisję na podstawie art. 3d ust. 2 tej dyrektywy, podzielony równo przez liczbę lat składających się na dany okres rozliczeniowy.

Wolumen uprawnień sprzedawanych na aukcji w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego uwzględnia jednak uprawnienia ze specjalnej rezerwy, o której mowa w art. 3f dyrektywy 2003/87/WE.

2.   Dla każdego roku kalendarzowego w danym okresie rozliczeniowym część uprawnień każdego państwa członkowskiego objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji, stanowi część określoną dla danego okresu rozliczeniowego na podstawie art. 3d ust. 3 tej dyrektywy, podzieloną przez liczbę lat składających się na dany okres rozliczeniowy.

Artykuł 13

Kalendarz poszczególnych aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, sprzedawanych na aukcji przez platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia

1.   Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia ustalają i publikują okresy składania ofert, poszczególne wolumeny i daty aukcji dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w 2012 r., do dnia 30 września 2011 r., lub w najkrótszym możliwym terminie po tej dacie, po uprzednim zasięgnięciu i uzyskaniu opinii Komisji w tej sprawie. Przedmiotowe platformy aukcyjne uwzględniają opinię Komisji w jak największym stopniu.

2.   Od 2012 r. platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia ustalają i publikują okresy składania ofert, poszczególne wolumeny, daty aukcji oraz produkty sprzedawane na aukcji, terminy płatności i dostaw dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w każdym roku kalendarzowym, do dnia 28 lutego poprzedzającego roku lub w najkrótszym możliwym terminie po tej dacie, po uprzednim zasięgnięciu i uzyskaniu opinii Komisji w tej sprawie. Przedmiotowe platformy aukcyjne uwzględniają opinię Komisji w jak największym stopniu.

Okresy składania ofert, poszczególne wolumeny, daty aukcji oraz produkty sprzedawane na aukcji, a także terminy płatności i dostaw dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego, mogą być dostosowane przez daną platformę aukcyjną, aby uwzględnić uprawnienia ze specjalnej rezerwy, o której mowa w art. 3f tej dyrektywy.

3.   Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia opierają swoje ustalenia i publikacje dokonywane na podstawie ust. 1 i 2 na decyzji Komisji przyjętej na podstawie art. 3e ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE.

4.   Przepisy dotyczące kalendarza poszczególnych aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE prowadzonych przez platformę aukcyjną inną niż platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia określa się i publikuje na podstawie art. 32 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14

Dostosowania kalendarza aukcji

1.   Ustalenia i publikacje rocznych wolumenów uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, oraz okresy składania ofert, wolumeny, daty, produkty sprzedawane na aukcji oraz terminy płatności i dostaw dotyczące poszczególnych aukcji na podstawie art. 10–13 i art. 32 ust. 4 nie są zmieniane, z wyjątkiem dostosowań wynikających z:

a)

unieważnienia aukcji na podstawie art. 7 ust. 5 i 6, art. 9 i art. 32 ust. 5;

b)

zawieszenia platformy aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia, przewidzianego w rozporządzeniu Komisji przyjętym na podstawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE;

c)

decyzji państwa członkowskiego podjętej na podstawie art. 30 ust. 8;

d)

niedokonania rozrachunku, o którym mowa w art. 45 ust. 5;

e)

uprawnień pozostających w specjalnej rezerwie, o której mowa w art. 3f dyrektywy 2003/87/WE;

f)

zaprzestania działalności instalacji na podstawie art. 10a ust. 19 dyrektywy 2003/87/WE, wszelkich dostosowań poziomu bezpłatnych uprawnień na podstawie art. 10a ust. 20 tej dyrektywy lub uprawnień pozostających w rezerwie dla nowych instalacji określonej w art. 10a ust. 7 tej dyrektywy;

g)

jednostronnego włączania dodatkowych działań oraz gazów na podstawie art. 24 dyrektywy 2003/87/WE;

h)

wszelkich środków przyjętych na podstawie art. 29a dyrektywy 2003/87/WE;

i)

wejścia w życie zmian do niniejszego rozporządzenia lub do dyrektywy 2003/87/WE.

2.   Jeśli sposób wdrożenia zmiany nie został przewidziany w niniejszym rozporządzeniu, dana platforma aukcyjna wstrzymuje się z dokonaniem tej zmiany do czasu zasięgnięcia i uzyskania opinii Komisji w tej sprawie. Platforma aukcyjna uwzględnia opinię Komisji w jak największym stopniu.

ROZDZIAŁ IV

DOSTĘP DO AUKCJI

Artykuł 15

Osoby, które mogą bezpośrednio składać oferty na aukcji

Nie naruszając przepisów art. 28 ust. 3, tylko osoba, która jest uprawniona do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert na mocy art. 18 i została dopuszczona do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, może składać oferty bezpośrednio na aukcji.

Artykuł 16

Środki dostępu

1.   Platforma aukcyjna zapewnia środki dostępu do swoich aukcji w sposób niedyskryminacyjny.

2.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future zapewnia zdalny dostęp do swoich aukcji za pomocą elektronicznego interfejsu, do którego możliwy jest bezpieczny i niezawodny dostęp przez internet.

Ponadto platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future daje oferentom możliwość dostępu do aukcji za pomocą specjalnych połączeń z elektronicznym interfejsem.

3.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future może oferować jedną lub więcej alternatywnych możliwości dostępu do swoich aukcji, jeśli główne środki dostępu do nich będą niedostępne z jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem że takie alternatywne możliwości dostępu są bezpieczne i niezawodne, a korzystanie z nich nie powoduje dyskryminacji któregokolwiek oferenta.

Artykuł 17

Szkolenia i infolinia

Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future oferuje praktyczny internetowy moduł szkoleniowy na temat prowadzonego przez nią procesu aukcyjnego, obejmujący wskazówki dotyczące sposobu wypełniania i składania wszelkich formularzy oraz symulację pokazującą, w jaki sposób składać oferty na aukcji. Ponadto udostępnia ona usługę infolinii dostępnej za pośrednictwem telefonu, faksu i poczty elektronicznej, co najmniej w czasie godzin pracy w każdym dniu handlowym.

Artykuł 18

Osoby uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert

1.   Następujące osoby są uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na aukcji:

a)

operator lub operator statków powietrznych posiadający rachunek posiadania operatora, składający oferty w swoim własnym imieniu, w tym również wszelkie jednostki dominujące, zależne lub powiązane wchodzące w skład tej samej grupy przedsiębiorstw co operator lub operator statków powietrznych;

b)

przedsiębiorstwa inwestycyjne, którym wydano zezwolenie na podstawie dyrektywy 2004/39/WE, składające oferty na własny rachunek lub w imieniu swoich klientów;

c)

instytucje kredytowe, którym wydano zezwolenie na podstawie dyrektywy 2006/48/WE, składające oferty na własny rachunek lub w imieniu swoich klientów;

d)

ugrupowania gospodarcze złożone z osób wymienionych w lit. a) składające oferty na własny rachunek i działające jako agent w imieniu swoich członków;

e)

podmioty publiczne państw członkowskich lub podmioty będące własnością państwa członkowskiego, które kontrolują którekolwiek z osób wymienionych w lit. a).

2.   Bez uszczerbku dla wyłączenia ustanowionego w art. 2 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2004/39/WE, osoby objęte tym wyłączeniem oraz którym wydano zezwolenie na podstawie art. 59 niniejszego rozporządzenia są uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na aukcji na własny rachunek lub w imieniu klientów, których obsługują w ramach głównego zakresu swojej działalności, pod warunkiem że państwo członkowskie, w którym mają siedzibę, uchwaliło przepisy umożliwiające właściwemu organowi krajowemu w tym państwie członkowskim wydanie im zezwolenia na składanie ofert na własny rachunek lub w imieniu klientów, których obsługują w ramach głównego zakresu swojej działalności.

3.   Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b) lub c), są uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na aukcji w imieniu swoich klientów w przypadku składania ofert na produkty sprzedawane na aukcji, które nie są instrumentami finansowymi, pod warunkiem że państwo członkowskie, w którym mają siedzibę, uchwaliło przepisy umożliwiające właściwemu organowi krajowemu w tym państwie członkowskim wydanie im zezwolenia na składanie ofert na własny rachunek lub w imieniu ich klientów.

4.   Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) i ust. 2, składają oferty w imieniu swoich klientów, doprowadzają do tego, by klienci ci sami byli uprawnieni do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na mocy ust. 1 lub 2.

Jeżeli klienci osób, o których mowa akapicie pierwszym, sami składają oferty w imieniu swoich własnych klientów, doprowadzają do tego, by klienci ci byli również uprawnieni do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na mocy ust. 1 lub 2. Odnosi się to również do wszystkich kolejnych klientów, w imieniu których działają inni klienci i którzy w związku z tym biorą bezpośredni udział w aukcjach.

5.   Następujące osoby nie są uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na aukcji, ani nie mogą uczestniczyć w aukcjach za pośrednictwem osoby lub większej liczby osób dopuszczonych do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, bez względu na to, czy działają na własny rachunek czy w imieniu jakiejkolwiek innej osoby, jeśli pełnią jedną z następujących funkcji w odniesieniu do przedmiotowych aukcji:

a)

prowadzący aukcje;

b)

platforma aukcyjna, jak również wszelki połączony z nią system rozliczeniowy lub rozrachunkowy;

c)

osoby, które mogą wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, istotny wpływ na zarządzanie osobami wymienionymi w lit. a) i b);

d)

osoby pracujące dla osób wymienionych w lit. a) i b).

6.   Monitorujący aukcje nie może uczestniczyć w żadnych aukcjach ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem osoby lub większej liczby osób dopuszczonych do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, bez względu na to, czy działa on na własny rachunek, czy w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.

Osoby, które mogą wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, istotny wpływ na zarządzanie monitorującym aukcje, nie mogą uczestniczyć w żadnych aukcjach bezpośrednio ani pośrednio, za pośrednictwem osoby lub większej liczby osób dopuszczonych do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, bez względu na to, czy działają na własny rachunek, czy w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.

Osoby pracujące dla monitorującego aukcje w związku z aukcjami nie mogą uczestniczyć w żadnych aukcjach ani bezpośrednio ani pośrednio, za pośrednictwem osoby lub większej liczby osób dopuszczonych do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, bez względu na to, czy działają na własny rachunek, czy w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.

7.   Przewidziana w art. 44–50 możliwość podjęcia decyzji przez platformę aukcyjną i połączony z nią system rozliczeniowy lub rozrachunkowy o przyjęciu płatności, dostarczeniu uprawnień lub przyjęciu zabezpieczenia od następcy prawnego zwycięskiego oferenta, nie narusza stosowania art. 17–20.

Artykuł 19

Wymagania dotyczące dopuszczenia do składania ofert

1.   W przypadku gdy platforma aukcyjna organizuje rynek wtórny, członkowie lub uczestnicy rynku wtórnego zorganizowanego przez platformę aukcyjną prowadzącą sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future, którzy są osobami uprawnionymi na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2, są dopuszczani do bezpośredniego składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę aukcyjną bez konieczności wywiązania się z jakichkolwiek dalszych wymogów dotyczących dopuszczenia, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)

wymogi dotyczące dopuszczenia członka lub uczestnika do handlu uprawnieniami na rynku wtórnym zorganizowanym przez platformę aukcyjną prowadzącą sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future nie są mniej rygorystyczne niż wymogi wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu;

b)

platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future otrzymuje wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do weryfikacji spełnienia wszelkich wymogów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, które nie zostały wcześniej zweryfikowane.

2.   Osoby, które nie są członkami ani uczestnikami rynku wtórnego zorganizowanego przez platformę aukcyjną prowadzącą sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future, a które są osobami uprawnionymi na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2, są dopuszczane do bezpośredniego składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę aukcyjną, jeżeli:

a)

mają siedzibę na terytorium Unii, są operatorem lub operatorem statków powietrznych;

b)

posiadają wyznaczony rachunek posiadania;

c)

posiadają wyznaczony rachunek bankowy;

d)

wyznaczyły co najmniej jednego przedstawiciela oferenta określonego w art. 6 ust. 3 akapit trzeci;

e)

spełniają wymagania danej platformy aukcyjnej pod względem mających zastosowanie środków należytej staranności wobec klienta odnośnie do ich tożsamości, tożsamości rzeczywistego beneficjenta, rzetelności, profilu działalności i profilu handlowego z uwzględnieniem sposobu ustanowienia relacji z oferentem, rodzaju oferenta, charakteru produktów sprzedawanych na aukcji, wielkości potencjalnych ofert i sposobów realizacji płatności i dostawy;

f)

spełniają wymagania danej platformy aukcyjnej w zakresie swojej sytuacji finansowej, a zwłaszcza, że są w stanie wywiązywać się na bieżąco ze swoich zobowiązań finansowych i zobowiązań krótkoterminowych;

g)

wprowadziły lub są w stanie wprowadzić na żądanie wewnętrzne procesy, procedury i porozumienia umowne niezbędne do wprowadzenia w życie wymogu dotyczącego maksymalnej wielkości oferty, nałożonego na mocy art. 57;

h)

spełniają wymogi określone w art. 49 ust. 1.

W przypadku gdy platforma aukcyjna nie organizuje rynku wtórnego, osoby, które są osobami uprawnionymi na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2, są dopuszczane do bezpośredniego składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę, pod warunkiem że spełniają warunki określone w lit. a)–h) niniejszego ustępu.

3.   Osoby objęte zakresem stosowania art. 18 ust. 1 lit. b) i c) lub art. 18 ust. 2 składające oferty w imieniu swoich klientów są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby spełnione były wszystkie poniższe warunki:

a)

ich klienci są osobami uprawnionymi na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2;

b)

wprowadziły one lub są w stanie wprowadzić odpowiednio wcześnie przed otwarciem okresu składania ofert właściwe wewnętrzne procesy, procedury i porozumienia umowne niezbędne do:

(i)

umożliwienia im przetwarzania ofert swoich klientów, w tym składania ofert, pobierania płatności i transferu uprawnień;

(ii)

zapobiegania ujawnianiu poufnych informacji przez tę część ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za przyjmowanie, przygotowywanie i składanie ofert w imieniu ich klientów, wobec tej części ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za przygotowywanie i składanie ofert na ich własny rachunek;

(iii)

zapewnienia stosowania się przez ich klientów, którzy sami działają w imieniu własnych klientów składających oferty na aukcjach, do wymogów określonych w ust. 2 niniejszego artykułu i w niniejszym ustępie oraz dopilnowania, aby wymagali oni tego samego od swoich własnych klientów i klientów swoich klientów, jak przewidziano w art. 18 ust. 4.

Dana platforma aukcyjna może polegać na wiarygodnych kontrolach przeprowadzonych przez osoby, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, ich klientów lub klientów ich klientów, jak przewidziano w art. 18 ust. 4.

Osoby, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby były w stanie wykazać wobec platformy aukcyjnej, na każde jej żądanie przedstawione na podstawie art. 20 ust. 5 lit. d), że spełnione są warunki określone w akapicie pierwszym lit. a) i b) niniejszego ustępu.

Artykuł 20

Składanie i rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do składania ofert

1.   Przed złożeniem pierwszej oferty bezpośrednio na którejkolwiek z platform aukcyjnych prowadzących sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future osoby uprawnione na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2 zwracają się do danej platformy aukcyjnej o dopuszczenie do składania ofert.

W przypadku gdy platforma aukcyjna organizuje rynek wtórny, członkowie lub uczestnicy rynku wtórnego zorganizowanego przez daną platformę aukcyjną, którzy spełniają wymagania określone w art. 19 ust. 1, są dopuszczani do składania ofert bez ubiegania się o to zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego ustępu.

2.   Wniosek o dopuszczenie do składania ofert złożony na podstawie ust. 1 składa się poprzez wypełnienie elektronicznego wniosku dostępnego przez internet. Dana platforma aukcyjna udostępnia elektroniczny wniosek i zapewnia dostęp do niego za pośrednictwem internetu.

3.   Do wniosku o dopuszczenie do składania ofert dołącza się uwierzytelnione odpisy wszystkich wymaganych przez platformę aukcyjną dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymogów określonych w art. 19 ust. 2 i 3. Wniosek o dopuszczenie do składania ofert zawiera co najmniej elementy wymienione w załączniku II.

4.   Wniosek o dopuszczenie do składania ofert, wraz z dokumentami towarzyszącymi, udostępnia się na żądanie do wglądu monitorującemu aukcje, właściwym krajowym organom stosowania i egzekwowania prawa państwa członkowskiego prowadzącym postępowanie, o którym mowa w art. 62 ust. 3 lit. e), oraz wszelkim właściwym organom unijnym prowadzącym postępowania transgraniczne.

5.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future może odmówić dopuszczenia do składania ofert na prowadzonych przez siebie aukcjach, jeżeli kandydat odmawia spełnienia jednego z następujących warunków:

a)

zastosowania się do wezwania przez platformę aukcyjną do dostarczenia dodatkowych informacji lub przedstawienia wyjaśnień lub potwierdzenia podanych informacji;

b)

stawienia się, na wniosek platformy aukcyjnej, członków kierownictwa kandydata w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, w tym w siedzibie jej przedsiębiorstwa lub w innym miejscu;

c)

zezwolenia na badania lub weryfikacje wymagane przez platformę aukcyjną, w tym wizyty na miejscu lub kontrole na miejscu w siedzibie przedsiębiorstwa kandydata;

d)

zastosowania się do wezwania przez platformę aukcyjną do dostarczenia wszelkich informacji wymaganych od kandydata, klientów kandydata lub klientów ich klientów, jak przewidziano w art. 18 ust. 4, w celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 19 ust. 3;

e)

zastosowania się do wezwania przez platformę aukcyjną do dostarczenia wszelkich informacji wymaganych w celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 19 ust. 2.

6.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future stosuje środki przewidziane w art. 13 ust. 4 dyrektywy 2005/60/WE w odniesieniu do swoich transakcji lub stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne niezależnie od państwa ich zamieszkania.

7.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future wymaga od kandydata ubiegającego się o dopuszczenie do składania ofert na jej aukcjach dopilnowania, aby jego klienci oraz wszyscy klienci klientów, o których mowa w art. 18 ust. 4, zastosowali się do wszystkich wezwań wystosowanych na podstawie ust. 5.

8.   Wniosek o dopuszczenie do składania ofert zostaje uznany za wycofany, jeżeli kandydat nie przedłoży informacji żądanych przez platformę aukcyjną w rozsądnym terminie określonym w wezwaniu do dostarczenia informacji wystosowanym na podstawie ust. 5 lit. a), d) lub e) przez przedmiotową platformę aukcyjną, wynoszącym nie mniej niż pięć dni handlowych od daty wystosowania wezwania o informacje, lub nie udzieli odpowiedzi, nie umożliwi rozmowy lub nie będzie współpracować w trakcie rozmowy lub jakichkolwiek badań lub weryfikacji na mocy ust. 5 lit. b) lub c).

9.   Kandydat nie dostarcza platformie aukcyjnej prowadzącej sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Kandydat powiadamia przedmiotową platformę aukcyjną w pełni, zgodnie ze stanem faktycznym i szybko o wszelkich zmianach okoliczności, które mogłyby wpłynąć na jego wniosek o dopuszczenie do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę aukcyjną lub na dopuszczenie do składania ofert, którego już udzielono.

10.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future podejmuje decyzję w sprawie przedłożonego jej wniosku i informuje o niej kandydata.

Przedmiotowa platforma aukcyjna może:

a)

udzielić bezwarunkowego dopuszczenia do aukcji na okres nieprzekraczający okresu ważności jej wyznaczenia, w tym wszelkiego przedłużenia lub odnowienia tego wyznaczenia;

b)

udzielić warunkowego dopuszczenia do aukcji na okres nieprzekraczający okresu ważności jej wyznaczenia, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, do określonej daty, co jest należycie weryfikowane przez przedmiotową platformę aukcyjną;

c)

odmówić udzielenia dopuszczenia.

Artykuł 21

Odmowa, cofnięcie lub zawieszenie dopuszczenia

1.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future odmawia udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę, cofa lub zawiesza już udzielone dopuszczenie każdej osobie, która:

a)

nie jest uprawniona lub przestała być uprawniona do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert na podstawie z art. 18 ust. 1 lub 2;

b)

nie spełnia lub przestała spełniać wymagania określone w art. 18, 19 i 20;

c)

umyślnie lub wielokrotnie narusza przepisy niniejszego rozporządzenia, warunki jej dopuszczenia do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez przedmiotową platformę aukcyjną lub wszelkie powiązane instrukcje lub umowy.

2.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future odmawia udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę, cofa lub zawiesza już udzielone dopuszczenie, jeżeli podejrzewa występowanie przypadku prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużycia na rynku związanego z kandydatem, pod warunkiem że jest mało prawdopodobne, aby taka odmowa, cofnięcie lub zawieszenie zaszkodziły działaniom podejmowanym przez właściwe organy krajowe w celu ścigania lub zatrzymania sprawców tego typu działań.

W takim przypadku przedmiotowa platforma aukcyjna składa sprawozdanie jednostce analityki finansowej (FIU), o której mowa w art. 21 dyrektywy 2005/60/WE, zgodnie z art. 55 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

3.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future może odmówić udzielenia dopuszczenia do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę, cofnąć lub zawiesić już udzielone dopuszczenie każdej osobie:

a)

która przez zaniedbanie narusza przepisy niniejszego rozporządzenia, warunki jej dopuszczenia do składania ofert na aukcjach prowadzonych przez przedmiotową platformę aukcyjną lub wszelkie powiązane instrukcje lub umowy.

b)

która dopuściła się innego zachowania, które jest szkodliwe dla prawidłowego lub sprawnego przeprowadzenia aukcji;

c)

o której mowa w art. 18 ust. 1 lit. b) lub c) lub art. 18 ust. 2 i która nie złożyła oferty na żadnej aukcji przez ostatnie 220 dni handlowych.

4.   Osoby, o których mowa w ust. 3, są powiadamiane o odmowie udzielenia dopuszczenia lub o cofnięciu lub zawieszeniu dopuszczenia oraz przyznaje im się odpowiedni termin na udzielenie odpowiedzi na piśmie, który jest określany w decyzji o odmowie udzielenia dopuszczenia, cofnięciu lub zawieszeniu dopuszczenia.

Po rozpatrzeniu pisemnej odpowiedzi przedmiotowej osoby platforma aukcyjna, w stosownych przypadkach:

a)

udziela dopuszczenia lub przywraca je ze skutkiem od określonej daty;

b)

udziela warunkowego dopuszczenia lub warunkowego przywrócenia dopuszczenia, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, do określonej daty, co jest należycie weryfikowane przez przedmiotową platformę aukcyjną;

c)

potwierdza odmowę udzielenia dopuszczenia, cofnięcie lub zawieszenie dopuszczenia ze skutkiem od określonej daty.

Platforma aukcyjna powiadamia przedmiotową osobę o swojej decyzji.

5.   Osoby, których dopuszczenie do składania ofert cofnięto lub zawieszono na podstawie ust. 1, 2 lub 3, podejmują rozsądne kroki w celu doprowadzenia do tego, by ich odsunięcie od aukcji:

a)

odbywało się w sposób uporządkowany;

b)

nie narażało interesów ich klientów ani nie zakłócało sprawnego funkcjonowania aukcji;

c)

nie wpływało na ich obowiązek spełnienia wszelkich postanowień dotyczących płatności, warunków ich dopuszczenia do składania ofert na aukcjach ani na inne powiązane instrukcje lub umowy;

d)

nie naruszało ich zobowiązań związanych z ochroną informacji poufnych na podstawie art. 19 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), które obowiązują przez 20 lat od ich odsunięcia od aukcji.

Odmowa udzielenia dopuszczenia oraz cofnięcie lub zawieszenie dopuszczenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, określają wszelkie środki niezbędne do spełnienia wymogów niniejszego ustępu, a platforma aukcyjna sprawdza zgodność z tymi środkami.

ROZDZIAŁ V

WYZNACZENIE PROWADZĄCEGO AUKCJE I JEGO FUNKCJE

Artykuł 22

Wyznaczenie prowadzącego aukcje

1.   Każde państwo członkowskie wyznacza prowadzącego aukcje. Żadne państwo członkowskie nie może sprzedawać uprawnień na aukcji bez wyznaczenia prowadzącego aukcje. Kilka państw członkowskich może wyznaczyć tego samego prowadzącego aukcje.

2.   Prowadzący aukcje jest wyznaczany przez wyznaczające państwo członkowskie odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem aukcji, tak aby zawarł i wdrożył niezbędne uzgodnienia z platformą aukcyjną wyznaczoną lub która ma być wyznaczona przez dane państwo członkowskie, jak również z połączonym z nią systemem rozliczeniowym i systemem rozrachunkowym, co pozwoli prowadzącemu aukcje na sprzedawanie na aukcji uprawnień w imieniu wyznaczającego państwa członkowskiego na wspólnie uzgodnionych warunkach.

3.   W przypadku państw członkowskich nieuczestniczących we wspólnych działaniach przewidzianych w art. 26 prowadzący aukcje jest wyznaczany przez wyznaczające państwo członkowskie odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem aukcji na platformach aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 i 2, tak aby zawarł i wdrożył niezbędne uzgodnienia z tymi platformami aukcyjnymi, jak również z połączonym z nimi systemem rozliczeniowym i systemem rozrachunkowym, w celu umożliwienia prowadzącemu aukcje sprzedawania na aukcji uprawnień w imieniu wyznaczającego państwa członkowskiego na wspomnianych platformach aukcyjnych, na wspólnie uzgodnionych warunkach, na podstawie art. 30 ust. 7 akapit drugi oraz art. 30 ust. 8 akapit pierwszy.

4.   Państwa członkowskie powstrzymują się od ujawniania jakichkolwiek informacji wewnętrznych w rozumieniu art. 3 pkt 29 i art. 37 lit. a) jakimkolwiek osobom pracującym dla prowadzącego aukcje.

W przypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji wewnętrznych osobom pracującym dla prowadzącego aukcje warunki wyznaczenia prowadzącego aukcje przewidują odpowiednie środki w celu odsunięcia od aukcji wszelkich osób, którym w sposób nieuprawniony ujawniono takie informacje.

Akapit drugi niniejszego ustępu stosuje się bez uszczerbku dla stosowania art. 11–16 dyrektywy 2003/6/WE i art. 43 niniejszego rozporządzenia do naruszeń zakazu, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.

5.   Sprzedaż na aukcji uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w imieniu państwa członkowskiego, zostaje wstrzymana do czasu właściwego wyznaczenia prowadzącego aukcje oraz zawarcia i wdrożenia ustaleń, o których mowa w ust. 2.

6.   Ustęp 5 pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich konsekwencji prawnych wynikających z prawa Unii mających zastosowanie do państwa członkowskiego, które nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z ust. 1–4.

7.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości prowadzącego aukcje i przekazują jej jego dane kontaktowe.

Tożsamość i dane kontaktowe prowadzącego aukcje są publikowane na stronie internetowej Komisji.

Artykuł 23

Funkcje prowadzącego aukcje

Prowadzący aukcje:

a)

sprzedaje na aukcji wolumen uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji przez każde państwo członkowskie wyznaczające go;

b)

otrzymuje wpływy z aukcji należne każdemu wyznaczającemu go państwu członkowskiemu;

c)

wypłaca wpływy z aukcji należne każdemu wyznaczającemu go państwu członkowskiemu.

ROZDZIAŁ VI

WYZNACZENIE MONITORUJĄCEGO AUKCJE I JEGO FUNKCJE

Artykuł 24

Monitorujący aukcje

1.   Wszystkie procesy aukcyjne są monitorowane przez tego samego monitorującego aukcje.

2.   Wszystkie państwa członkowskie wyznaczają monitorującego aukcje w drodze procedury udzielania zamówień publicznych prowadzonej wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie na podstawie art. 91 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i art. 125c rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002.

3.   Okres wyznaczenia monitorującego aukcje jest nie dłuższy niż 5 lat.

Co najmniej trzy miesiące przed upływem okresu wyznaczenia lub zakończeniem wyznaczenia monitorującego aukcje wyznacza się jego następcę na podstawie ust. 2.

4.   Tożsamość i dane kontaktowe monitorującego aukcje są publikowane na stronie internetowej Komisji.

Artykuł 25

Funkcje monitorującego aukcje

1.   Monitorujący aukcje monitoruje każdą aukcję i składa Komisji, w imieniu państw członkowskich, jak również zainteresowanym państwom członkowskim, w terminie określonym w art. 10 ust. 4 akapit czwarty dyrektywy 2003/87/WE, sprawozdanie dotyczące właściwej realizacji aukcji przeprowadzonych w poprzednim miesiącu, na podstawie tego akapitu, w szczególności w odniesieniu do:

a)

uczciwego i otwartego dostępu;

b)

przejrzystości;

c)

kształtowania cen;

d)

aspektów technicznych i operacyjnych.

2.   Monitorujący aukcje przedkłada państwom członkowskim i Komisji roczne skonsolidowane sprawozdanie obejmujące:

a)

zagadnienia, o których mowa w ust. 1, zarówno w odniesieniu do każdej poszczególnej aukcji, jak i w formie zagregowanej dla każdej platformy aukcyjnej;

b)

wszelkie naruszenia umowy wyznaczającej platformę aukcyjną;

c)

wszelkie dowody na zachowania antykonkurencyjne bądź nadużycia na rynku;

d)

wpływ aukcji na pozycję rynkową platform aukcyjnych na rynku wtórnym, jeśli ma on miejsce;

e)

zależność między procesami aukcyjnymi objętymi sprawozdaniem skonsolidowanym oraz między nimi a funkcjonowaniem rynku wtórnego, na podstawie art. 10 ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE;

f)

informacje o liczbie, charakterze i statusie wszelkich skarg złożonych na podstawie art. 59 ust. 4 oraz wszelkich innych skarg złożonych właściwym organom krajowym nadzorującym instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne;

g)

informacje o wszelkich działaniach podjętych w następstwie sprawozdań monitorującego aukcje sporządzonych zgodnie z ust. 3, 4 i 5.

h)

wszelkie zalecenia uznane za stosowne w celu ulepszenia któregokolwiek z procesów aukcyjnych lub dokonania przeglądu:

(i)

niniejszego rozporządzenia, w tym przeglądu, o którym mowa w art. 33;

(ii)

rozporządzenia Komisji przyjętego na podstawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE;

(iii)

dyrektywy 2003/87/WE, w tym przeglądu funkcjonowania rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, określonego w art. 10 ust. 5 i art. 12 ust. 1a tej dyrektywy.

3.   Monitorujący aukcje może, na wniosek Komisji i co najmniej jednego państwa członkowskiego lub zgodnie z wymogami określonymi w ust. 5, przedstawiać okazjonalnie sprawozdanie na temat dowolnej konkretnej kwestii związanej z każdym z procesów aukcyjnych, kiedykolwiek jest to niezbędne do poruszenia danej kwestii przed złożeniem sprawozdań objętych ust. 1 lub 2. W przeciwnym razie monitorujący aukcję może przedstawić sprawozdanie na ten temat w sprawozdaniach przewidzianych w ust. 1 lub 2.

4.   Państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu, określonym w art. 26 niniejszego rozporządzenia, które decyduje się na wyznaczenie swojej własnej platformy aukcyjnej na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, może poprosić monitorującego aukcje o przedstawienie państwom członkowskim, Komisji i danej platformie aukcyjnej sprawozdania technicznego dotyczącego zdolności platformy aukcyjnej, którą wyznacza lub zamierza wyznaczyć, do przeprowadzenia procesu aukcyjnego zgodnie z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu i zgodnie z celami określonymi w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE.

Monitorujący aukcje w takich sprawozdaniach jasno stwierdza, które z wymagań określonych w akapicie pierwszym proces aukcyjny spełnia, a które nie. W sprawozdaniu zawarte są, w stosownych przypadkach, dokładne zalecenia dotyczące dalszego rozwoju lub poprawy procesu aukcyjnego i propozycje szczegółowego harmonogramu ich realizacji.

5.   W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszego rozporządzenia lub niezgodności z celami określonymi w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE przez proces aukcyjny przeprowadzany przez platformę aukcyjną, lub na wniosek Komisji, w przypadku gdy podejrzewa ona takie naruszenie, monitorujący aukcje niezwłocznie składa sprawozdanie państwom członkowskim, Komisji i danej platformie aukcyjnej.

Sprawozdanie jasno wskazuje na charakter naruszenia lub niezgodności. Podaje dokładne zalecenia w celu zaradzenia sytuacji, proponując szczegółowy harmonogram ich realizacji. W stosownych przypadkach może zalecić zawieszenie danej platformy aukcyjnej. Monitorujący aukcje dokonuje stałego przeglądu swojego sprawozdania przedkładanego na podstawie niniejszego ustępu i przedstawia jego kwartalne aktualizacje państwom członkowskim, Komisji i danej platformie aukcyjnej.

6.   Wszelkie opinie przedstawione przez monitorującego aukcje na podstawie art. 7 ust. 7 lub art. 8 ust. 3 niniejszego rozporządzenia stanowią część jego funkcji na mocy niniejszego artykułu.

7.   Sprawozdania i opinie przewidziane w niniejszym artykule sporządza się w zrozumiałym, standardowym i łatwo dostępnym formacie, który określa się zgodnie z umową wyznaczającą monitorującego aukcje.

ROZDZIAŁ VII

WYZNACZENIE PLATFORMY AUKCYJNEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UCZESTNICZĄCE WE WSPÓLNYM DZIAŁANIU Z KOMISJĄ ORAZ FUNKCJE TEJ PLATFORMY

Artykuł 26

Wyznaczenie platformy aukcyjnej w drodze wspólnego działania państw członkowskich i Komisji

1.   Nie naruszając przepisów art. 30, państwa członkowskie wyznaczają, w drodze procedury udzielania zamówień publicznych prowadzonej wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie uczestniczące we wspólnym działaniu, jedną platformę aukcyjną prowadzącą sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future.

2.   Nie naruszając przepisów art. 30, państwa członkowskie wyznaczają, w drodze procedury udzielania zamówień publicznych prowadzonej wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie uczestniczące we wspólnym działaniu, jedną lub dwie platformy aukcyjne do celów prowadzenia sprzedaży na aukcji kontraktów terminowych typu future lub forward, pod warunkiem że te produkty sprzedawane na aukcji są wymienione w załączniku I.

3.   Wspólną procedurę udzielania zamówień publicznych, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się na podstawie art. 91 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i art. 125c rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002.

4.   Okres wyznaczenia platform aukcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest nie dłuższy niż 5 lat.

5.   Tożsamość i dane kontaktowe platform aukcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, są publikowane na stronie internetowej Komisji.

6.   Każde państwo członkowskie, które przyłącza się do wspólnych działań na podstawie ust. 1 i 2 po wejściu w życie w umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień zawartej pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi a Komisją, przyjmuje warunki uzgodnione przez uczestniczące państwa członkowskie i Komisję w umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień, jak również wszelkie decyzje, które już zostały przyjęte na podstawie tej umowy.

Każde państwo członkowskie, które na podstawie art. 30 ust. 4 podejmuje decyzję o nieuczestniczeniu we wspólnym działaniu, lecz wyznacza swoją własną platformę aukcyjną, może otrzymać status obserwatora na warunkach uzgodnionych w umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień między państwami członkowskimi uczestniczącymi we wspólnym działaniu i Komisją, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Artykuł 27

Funkcje platformy aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 1

1.   Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 świadczy państwom członkowskim następujące usługi, bardziej szczegółowo określone w umowie ją wyznaczającej:

a)

zapewnianie dostępu do aukcji, na podstawie art. 15–21, w tym zapewnianie i utrzymywanie niezbędnych internetowych interfejsów elektronicznych oraz strony internetowej;

b)

prowadzenie aukcji zgodnie z art. 4–7;

c)

zarządzanie kalendarzem aukcji zgodnie z art. 8–14;

d)

ogłaszanie wyników aukcji i powiadamianie o nich na podstawie art. 61;

e)

udostępnienie lub zapewnienie w ramach podwykonawstwa udostępnienia niezbędnych systemów rozliczeniowych lub rozrachunkowych wymaganych do:

(i)

obsługi płatności dokonanych przez zwycięskich oferentów lub ich następców prawnych i przekazania wpływów z aukcji prowadzącemu aukcje na podstawie art. 44 i 45;

(ii)

dostarczenia uprawnień sprzedawanych na aukcji zwycięskim oferentom lub ich następcom prawnym na podstawie art. 46, 47 i 48;

(iii)

zarządzania zabezpieczeniem dostarczanym przez prowadzącego aukcje lub oferentów na podstawie art. 49 i 50, w tym uzupełniania depozytu zabezpieczającego;

f)

dostarczanie monitorującemu aukcje wszelkich informacji związanych z prowadzeniem aukcji wymaganych dla celów spełniania funkcji monitorującego aukcje na podstawie art. 53;

g)

nadzorowanie aukcji, powiadamianie o podejrzeniu przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku, nakładanie wszelkich wymaganych środków zaradczych lub sankcji, w tym ustanowienie mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów na podstawie art. 44–59 i art. 64 ust. 1.

2.   Co najmniej 20 dni handlowych przed otwarciem pierwszego okresu składania ofert prowadzonego przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 platforma aukcyjna zostaje połączona z co najmniej jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachunkowym.

Artykuł 28

Funkcje platformy aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 2

1.   Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 2 świadczy następujące usługi na rzecz państw członkowskich:

a)

zapewnienie dostępu do aukcji na podstawie ustaleń obowiązujących na rynku wtórnym, zorganizowanym przez platformę aukcyjną, z uwzględnieniem zmian zawartych w umowach wyznaczających tę platformę;

b)

prowadzenie aukcji zgodnie z art. 4–7;

c)

zarządzanie kalendarzem aukcji zgodnie z art. 8–14;

d)

ogłaszanie wyników aukcji i powiadamianie o nich na podstawie art. 61;

e)

zapewnienie, na podstawie ustaleń obowiązujących na rynku wtórnym zorganizowanym przez platformę aukcyjną, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku ma zastosowanie art. 40 i z uwzględnieniem zmian zawartych w umowie wyznaczającej tę platformę, systemów rozliczeniowych lub rozrachunkowych wymaganych w celu:

(i)

obsługi płatności dokonanych przez oferentów lub ich następców prawnych i przekazania wpływów z aukcji prowadzącemu aukcje;

(ii)

dostarczania uprawnień sprzedawanych na aukcji zwycięskim oferentom lub ich następcom prawnym;

(iii)

zarządzania zabezpieczeniem dostarczanym przez prowadzącego aukcje lub oferentów, w tym uzupełnianie depozytu zabezpieczającego;

f)

dostarczanie monitorującemu aukcje wszelkich informacji związanych z prowadzeniem aukcji wymaganych dla celów spełniania funkcji monitorującego aukcje na podstawie art. 53;

g)

nadzorowanie aukcji, powiadamianie o podejrzeniu przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku, nakładanie wszelkich wymaganych środków zaradczych lub sankcji, w tym ustanowienie mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów na podstawie ustaleń obowiązujących na rynku wtórnym zorganizowanym przez platformę aukcyjną, z uwzględnieniem zmian zawartych w umowie wyznaczającej tę platformę.

2.   Co najmniej 20 dni handlowych przed otwarciem pierwszego okresu składania ofert prowadzonego przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 2 przedmiotowa platforma aukcyjna zostaje połączona z co najmniej jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachunkowym.

3.   Artykuł 16 ust. 2 i 3, art. 17, 19, 20, 21, 54, 55, 56, art. 60 ust. 3, art. 63 ust. 4 oraz art. 64 nie mają zastosowania w odniesieniu do aukcji prowadzonych przez platformę aukcyjną prowadzącą sprzedaż na aukcji kontraktów terminowych typu future lub forward.

Artykuł 29

Usługi świadczone Komisji przez platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2

Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 świadczą Komisji usługi wsparcia technicznego związane z pracą Komisji w odniesieniu do:

a)

uzupełniania załącznika I oraz koordynowania kalendarza aukcji w odniesieniu do załącznika III;

b)

wszelkich opinii przedstawianych przez Komisję na podstawie niniejszego rozporządzenia;

c)

wszelkich opinii lub sprawozdań przedstawianych przez monitorującego aukcje dotyczących funkcjonowania platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2;

d)

sprawozdań lub wniosków sporządzonych przez Komisję na podstawie art. 10 ust. 5 i art. 12 ust. 1a dyrektywy 2003/87/WE;

e)

wszelkich zmian do niniejszego rozporządzenia lub dyrektywy 2003/87/WE mających wpływ na funkcjonowanie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w tym na realizację aukcji;

f)

wszelkich przeglądów niniejszego rozporządzenia, dyrektywy 2003/87/WE lub rozporządzenia Komisji przyjętego na podstawie art. 19 ust. 3 tej dyrektywy mających wpływ na funkcjonowanie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w tym na realizację aukcji;

g)

wszelkich innych wspólnych działań związanych z funkcjonowaniem rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w tym z realizacją aukcji, uzgodnionych między Komisją a państwami członkowskimi uczestniczącymi we wspólnym działaniu.

ROZDZIAŁ VIII

WYZNACZENIE PLATFORM AUKCYJNYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KTÓRE ZDECYDOWAŁY SIĘ NA POSIADANIE WŁASNEJ PLATFORMY AUKCYJNEJ, ORAZ FUNKCJE TYCH PLATFORM

Artykuł 30

Wyznaczenie platformy aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2

1.   Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 niniejszego rozporządzenia może wyznaczyć swoją platformę aukcyjną w celu sprzedaży na aukcji własnej części wolumenu uprawnień objętych rozdziałami II i III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być przedmiotem sprzedaży na aukcji jako dwudniowe kontrakty na rynku kasowym lub pięciodniowe kontrakty terminowe typu future.

2.   Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 niniejszego rozporządzenia może wyznaczyć swoją platformę aukcyjną w celu sprzedaży na aukcji własnej części wolumenu uprawnień objętych rozdziałami II i III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być przedmiotem sprzedaży na aukcji jako kontrakty terminowe typu future i kontrakty terminowe typu forward, pod warunkiem, że produkty te są wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

3.   Państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 mogą wyznaczyć tę samą platformę aukcyjną lub różne platformy aukcyjne w celu sprzedaży na aukcji odpowiednio kontraktów terminowych typu future lub forward oraz dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future.

4.   Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 informuje Komisję o swojej decyzji nieuczestniczenia we wspólnym działaniu i wyznaczenia swojej własnej platformy aukcyjnej na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5.   Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26 wybiera swoją własną platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu na podstawie procedury wyboru zgodnej z unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, jeśli konieczne jest zastosowanie procedury udzielania zamówień publicznych na mocy, odpowiednio, przepisów unijnych lub krajowych. Procedura wyboru podlega wszystkim mającym zastosowanie środkom zaradczym i procedurom egzekwowania przepisów w ramach prawa unijnego i krajowego.

Okres wyznaczenia platform aukcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi nie więcej niż trzy lata i można go przedłużyć maksymalnie o kolejne dwa lata.

Wyznaczenie platform aukcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podlega warunkowi wpisania danej platformy aukcyjnej do wykazu w załączniku III na podstawie ust. 7. Nie następuje ono przed wejściem w życie wpisu danej platformy aukcyjnej do wykazu w załączniku III zgodnie z ust. 7.

6.   Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26, które wyznacza własną platformę aukcyjną na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, przedkłada Komisji kompletne powiadomienie zawierające wszystkie poniższe elementy:

a)

tożsamość platformy aukcyjnej, którą pragnie wyznaczyć, wraz z informacją, czy sprzedaż na aukcji odpowiednio kontraktów terminowych typu future lub forward oraz dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future, prowadzi ta sama platforma aukcyjna czy różne platformy aukcyjne;

b)

szczegółowe zasady prowadzenia procesu aukcyjnego przez platformę(-y) aukcyjną(-e), którą(-e) pragnie wyznaczyć, w tym postanowienia umowne dotyczące wyznaczenia przedmiotowej platformy aukcyjnej i każdego (wszelkich) systemu(-ów) rozliczeniowego(-ych) i systemu(-ów) rozrachunkowego(-ych), połączonych z proponowaną platformą aukcyjną, określające warunki dotyczące struktury i poziomu opłat, zarządzania zabezpieczeniem, płatności i dostaw;

c)

proponowane okresy składania ofert, poszczególne wolumeny, daty aukcji z uwzględnieniem stosownych świąt państwowych, jak również produkt sprzedawany na aukcji, terminy płatności i dostawy uprawnień, które mają być sprzedawane na poszczególnych aukcjach w trakcie danego roku kalendarzowego, oraz wszelkie inne informacje niezbędne Komisji w celu oceny, czy proponowany kalendarz aukcji jest zgodny z kalendarzem aukcji platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 oraz z innymi kalendarzami aukcji zaproponowanymi przez inne państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26, ale wyznaczające własne platformy aukcyjne;

d)

szczegółowe przepisy i warunki dotyczące monitorowania i nadzorowania aukcji, którym podlega proponowana platforma aukcyjna na podstawie art. 35 ust. 4, 5 i 6, jak również szczegółowe przepisy zabezpieczające przed przypadkami prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku, w tym wszelkie środki zaradcze lub sankcje;

e)

szczegółowe środki wprowadzone w celu przestrzegania przepisów art. 22 ust. 4 i art. 34 w zakresie wyznaczenia prowadzącego aukcje.

Powiadomienie wykazuje zgodność z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz poszanowanie celów określonych w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE.

Powiadamiające państwo członkowskie może zmienić pierwotne powiadomienie przed dokonaniem wpisu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego artykułu.

Każde powiadamiające państwo członkowskie przedkłada pierwotne i zmienione powiadomienie Komitetowi, o którym mowa w art. 23 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE.

7.   Platformy aukcyjne inne niż platformy wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, państwa członkowskie je wyznaczające, okres wyznaczenia oraz wszelkie stosowne warunki lub obowiązki są wymieniane w załączniku III po spełnieniu wymogów niniejszego rozporządzenia i celów określonych w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. Komisja i Komitet przewidziany w art. 23 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE działają wyłącznie w oparciu o wspomniane wymogi i cele oraz uwzględniają w pełni sprawozdania sporządzone przez monitorującego aukcje na podstawie art. 25 ust. 4 niniejszego rozporządzenia.

W przypadku braku wpisu przewidzianego w akapicie pierwszym państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26, które wyznaczają własną platformę aukcyjną na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, korzystają z platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 w celu sprzedaży na aukcji własnej części uprawnień, które w przeciwnym razie byłyby sprzedawane na aukcji na platformie aukcyjnej, jaka ma zostać wyznaczona na podstawie ust. 1 lub 2 niniejszego artykułu, w okresie do upływu trzech miesięcy od wejścia w życie wpisu przewidzianego w akapicie pierwszym.

8.   Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w art. 26, które wyznacza własną platformę aukcyjną na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, może przyłączyć się do wspólnego działania określonego w art. 26, na podstawie art. 26 ust. 6.

Wolumen uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji na platformie aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 jest rozdzielany równomiernie na aukcje prowadzone przez stosowną platformę aukcyjną, wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2.

Artykuł 31

Funkcje platformy aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2

1.   Każda platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 30 ust. 1 pełni te same funkcje, co platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1, określone w art. 27, z wyjątkiem wymogów określonych w art. 27 ust. 1 lit. c) dotyczących kalendarza aukcji, które nie mają zastosowania.

2.   Każda platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 30 ust. 2 pełni te same funkcje, co platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 2, określone w art. 28, z wyjątkiem wymogów określonych w art. 28 ust. 1 lit. c) dotyczących kalendarza aukcji, które nie mają zastosowania.

3.   Przepisy dotyczące kalendarza aukcji określone w art. 8 ust. 1, 2 i 3, art. 9, 10, 12, 14 i 32 mają zastosowanie do platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2.

Artykuł 32

Kalendarz aukcji platformy aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2

1.   Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE sprzedawanych na poszczególnych aukcjach prowadzonych przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia jest nie większy niż 20 mln uprawnień i nie mniejszy niż 10 mln uprawnień, z wyjątkiem sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym całkowity wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają zostać sprzedane na aukcji przez wyznaczające państwo członkowskie jest mniejszy niż 10 mln, w którym to przypadku uprawnienia będą sprzedawane podczas jednej aukcji w tym roku kalendarzowym.

2.   Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE sprzedawanych na poszczególnych aukcjach prowadzonych przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia jest nie większy niż 5 mln uprawnień i nie mniejszy niż 2,5 mln uprawnień, z wyjątkiem sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym całkowity wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają zostać sprzedane na aukcji przez wyznaczające państwo członkowskie, jest mniejszy niż 2,5 mln, w którym to przypadku uprawnienia będą sprzedawane podczas jednej aukcji w tym roku kalendarzowym.

3.   Całkowity wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziałów II i III dyrektywy 2003/87/WE, które mają zostać sprzedane na aukcji przez wszystkie platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia łącznie, jest rozdzielany równomiernie na cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że wolumen sprzedawany na aukcjach odbywających się w sierpniu każdego roku wynosi połowę wolumenu sprzedawanego na aukcjach w innych miesiącach roku.

4.   Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia ustalają i publikują okresy składania ofert, poszczególne wolumeny, daty aukcji, jak również produkt sprzedawany na aukcji, terminy płatności i dostaw dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziałów II i III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji podczas poszczególnych aukcji każdego roku, po ustaleniu i publikacji na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia przez platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, do dnia 31 marca poprzedzającego roku lub jak najszybciej po tej dacie, po uprzedniej konsultacji z Komisją i uzyskaniu jej zgody. Przedmiotowe platformy aukcyjne uwzględniają opinię Komisji w jak największym stopniu.

Opublikowane kalendarze, o których mowa w akapicie pierwszym, są zgodne z wszelkimi stosownymi warunkami lub obowiązkami wymienionymi w załączniku III.

5.   W przypadku gdy aukcja prowadzona przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 zostaje unieważniona przez platformę aukcyjną na podstawie art. 7 ust. 5 lub 6 lub art. 9, wolumen sprzedawany na aukcji jest rozdzielany równomiernie albo na cztery następne aukcje zaplanowane dla tej samej platformy aukcyjnej, albo na dwie następne aukcje zaplanowane dla tej samej platformy aukcyjnej, w przypadku gdy przedmiotowa platforma aukcyjna prowadzi mniej niż cztery aukcje w danym roku.

Artykuł 33

Przegląd niniejszego rozporządzenia

Przy przedstawianiu skonsolidowanego sprawozdania rocznego przygotowanego przez monitorującego aukcje na podstawie art. 25 ust. 2, które zostaje dostarczone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., Komisja dokonuje przeglądu ustaleń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, w tym funkcjonowania wszystkich procesów aukcyjnych.

W przeglądzie uwzględniane są doświadczenia zdobyte w odniesieniu do interakcji między platformami aukcyjnymi wyznaczonymi na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 a platformami aukcyjnymi wyznaczonymi na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, jak również interakcji między aukcjami a rynkiem wtórnym.

Przegląd jest przeprowadzany w porozumieniu z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami.

Komisja może przedstawić wszelkie środki uznane za niezbędne do przezwyciężenia ewentualnych zakłóceń lub nieprawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego lub rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynikających z ustaleń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, z uwzględnieniem wyników przeglądu, tak aby umożliwić wejście w życie takich środków najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 r.

ROZDZIAŁ IX

WYMOGI DOTYCZĄCE WYZNACZENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PROWADZĄCEGO AUKCJE, MONITORUJĄCEGO AUKCJE I WSZYSTKICH PLATFORM AUKCYJNYCH

Artykuł 34

Wymogi dotyczące wyznaczenia mające zastosowanie do prowadzącego aukcje i monitorującego aukcje

1.   Przy wyznaczaniu każdego prowadzącego aukcje i monitorującego aukcje państwa członkowskie uwzględniają stopień, w którym kandydaci:

a)

wykazują najmniejsze ryzyko wystąpienia konfliktu interesów bądź nadużyć na rynku, z uwzględnieniem:

(i)

wszelkiej działalności na rynku wtórnym;

(ii)

wszelkich procesów i procedur wewnętrznych mających ograniczać ryzyko wystąpienia konfliktu interesów bądź nadużyć na rynku;

b)

są w stanie pełnić funkcje prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje w sposób terminowy i zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i standardami jakości.

2.   Wyznaczenie prowadzącego aukcję jest uzależnione od zawarcia przez prowadzącego aukcję uzgodnień, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, z wyznaczoną platformą aukcyjną.

Artykuł 35

Wymogi dotyczące wyznaczenia mające zastosowanie do platformy aukcyjnej

1.   Aukcje są przeprowadzane wyłącznie na platformie aukcyjnej zatwierdzonej jako rynek regulowany na podstawie ust. 5 przez właściwe organy krajowe, o których mowa w ust. 4 akapit drugi.

2.   Każdej platformie aukcyjnej wyznaczonej na podstawie niniejszego rozporządzenia do celów sprzedaży na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future zezwala się, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów prawnych lub administracyjnych nakładanych przez państwa członkowskie, na zapewnienie odpowiednich rozwiązań w celu ułatwienia dostępu do aukcji oraz udziału w aukcjach oferentom, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2.

3.   Przy wyznaczaniu platformy aukcyjnej państwa członkowskie uwzględniają zakres, w jakim kandydaci wykazują spełnienie wszystkich następujących warunków:

a)

zapewnienie poszanowania zasady niedyskryminacji zarówno z punktu widzenia faktycznego, jak i prawnego;

b)

pełny, uczciwy i sprawiedliwy dostęp MŚP objętych systemem unijnym do składania ofert na aukcjach i dostęp do składania ofert na aukcjach przez małe podmioty uczestniczące w systemie;

c)

zapewnienie efektywności pod względem kosztów i unikanie nieuzasadnionych kosztów administracyjnych;

d)

solidny nadzór na aukcjami, powiadamianie o podejrzeniu przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku, nakładanie wszelkich wymaganych środków zaradczych lub sankcji, w tym ustanowienie mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów;

e)

unikanie zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym, w tym na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla;

f)

zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz realizacji aukcji;

g)

połączenie z jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachunkowym albo z większą ich liczbą;

h)

zapewnienie odpowiednich przepisów zobowiązujących platformę aukcyjną do przekazania wszystkich aktywów materialnych i niematerialnych niezbędnych następcy danej platformy aukcyjnej do prowadzenia aukcji.

4.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future jest wyznaczana dopiero wówczas, gdy państwo członkowskie, w którym rynek regulowany będący kandydatem i jego podmiot gospodarczy mają siedzibę, dopilnowało odpowiednio wcześnie, a w każdym razie przed otwarciem pierwszego okresu składania ofert, aby krajowe środki transponujące przepisy tytułu III dyrektywy 2004/39/WE miały w odpowiednim zakresie zastosowanie do sprzedaży na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future.

Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future jest wyznaczana dopiero wówczas, gdy państwo członkowskie, w którym rynek regulowany będący kandydatem i jego podmiot gospodarczy mają siedzibę, dopilnowało odpowiednio wcześnie, a w każdym razie przed otwarciem pierwszego okresu składania ofert, aby właściwe organy krajowe tego państwa członkowskiego były w stanie udzielać im zezwolenia i nadzorować je zgodnie z krajowymi środkami transponującymi tytuł IV dyrektywy 2004/39/WE w odpowiednim zakresie.

Jeżeli rynek regulowany będący kandydatem i jego podmiot gospodarczy nie mają siedziby w tym samym państwie członkowskim, akapity pierwszy i drugi mają zastosowanie zarówno do państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę rynek regulowany będący kandydatem, jak i do państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę jego podmiot gospodarczy.

5.   Właściwe organy krajowe państwa członkowskiego, o których mowa w ust. 4 akapit drugi niniejszego artykułu, wyznaczone na podstawie art. 48 ust. 1 dyrektywy 2004/39/WE, podejmują decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia rynkowi regulowanemu do celów niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że rynek regulowany i jego podmiot gospodarczy spełniają wymogi przepisów tytułu III dyrektywy 2004/39/WE, przeniesionych do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu. Decyzję w sprawie zezwolenia podejmuje się zgodnie z przepisami tytułu IV dyrektywy 2004/39/WE, przeniesionymi do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.

6.   Właściwe organy krajowe, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, prowadzą skuteczny nadzór rynku i podejmują niezbędne środki w celu zagwarantowania, że wymagania określone w tym ustępie są spełnione. W tym celu mają one możliwość wykonywania, bezpośrednio lub przy pomocy innych właściwych organów krajowych wyznaczonych na podstawie art. 48 ust. 1 dyrektywy 2004/39/WE, uprawnień przewidzianych w krajowych środkach transponujących art. 50 tej dyrektywy w odniesieniu do rynku regulowanego i jego podmiotu gospodarczego, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu.

Państwo członkowskie każdego z właściwych organów krajowych, o których mowa w ust. 5, dopilnowuje, aby krajowe środki transponujące art. 51 i 52 dyrektywy 2004/39/WE miały zastosowanie w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za niedopełnienie swoich obowiązków wynikających z tytułu III dyrektywy 2004/39/WE, przeniesionego do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.

Do celów niniejszego ustępu krajowe środki transponujące art. 56–62 dyrektywy 2004/39/WE stosuje się do współpracy pomiędzy właściwymi organami krajowymi różnych państw członkowskich.

ROZDZIAŁ X

SYSTEM ZAPOBIEGANIA NADUŻYCIOM NA RYNKU MAJĄCY ZASTOSOWANIE DO PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA AUKCJI

Artykuł 36

System zapobiegania nadużyciom na rynku mający zastosowanie do instrumentów finansowych w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy dwudniowe kontrakty na rynku kasowym lub pięciodniowe kontrakty terminowe typu future są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE, wspomniana dyrektywa ma zastosowanie do sprzedaży na aukcji tych produktów sprzedawanych na aukcji.

2.   W przypadku gdy dwudniowe kontrakty na rynku kasowym lub pięciodniowe kontrakty terminowe typu future nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE, zastosowanie mają przepisy art. 37–43 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 37

Definicje dotyczące systemu zapobiegania nadużyciom na rynku mającego zastosowanie do produktów sprzedawanych na aukcji innych niż instrumenty finansowe w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE

Do celów art. 38–43, które mają zastosowanie do produktów sprzedawanych na aukcji innych niż instrumenty finansowe w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE, zastosowanie mają następujące definicje:

a)

„informacja wewnętrzna” oznacza informację o ściśle określonym charakterze, niepodaną do wiadomości publicznej, dotyczącą bezpośrednio lub pośrednio co najmniej jednego produktu sprzedawanego na aukcji, która, gdyby została podana do wiadomości publicznej, miałaby prawdopodobnie znaczny wpływ na ceny proponowane w ofertach.

W przypadku osób odpowiedzialnych za składanie ofert informacja wewnętrzna oznacza także informację przekazywaną przez klienta i związaną z oczekującymi ofertami klienta, która ma ściśle określony charakter i odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do co najmniej jednego produktu sprzedawanego na aukcji, i która, gdyby została podana do wiadomości publicznej, miałaby prawdopodobnie znaczny wpływ na ceny proponowane w ofertach;

b)

„manipulacja na rynku” oznacza:

(i)

oferty lub transakcje lub zlecenia na rynku wtórnym:

które dają lub prawdopodobnie dawałyby fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące popytu na produkty sprzedawane na aukcji lub ich ceny, lub

które zapewniają, przez osobę lub osoby działające w porozumieniu, cenę rozliczenia aukcji za produkty sprzedawane na aukcji na nienormalnym lub sztucznym poziomie,

chyba że osoba, która złożyła ofertę lub, w przypadku rynku wtórnego, zawarła transakcję bądź złożyła zlecenie, wykaże, że przyczyny takiego działania są zgodne z prawem;

(ii)

oferty składane przy użyciu fikcyjnych procedur lub innych form oszustw lub podstępów;

(iii)

rozpowszechnianie informacji poprzez media, również za pośrednictwem internetu, lub innymi sposobami, które dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały w odniesieniu do produktów sprzedawanych na aukcji, w tym upowszechnianie plotek oraz informacji fałszywych i wprowadzających w błąd, jeżeli osoba upowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe lub wprowadzające w błąd. W odniesieniu do dziennikarzy działających w ramach swoich obowiązków zawodowych takie rozpowszechnianie informacji ocenia się, uwzględniając zasady regulujące wykonywanie tego zawodu, chyba że osoby te osiągają bezpośrednio lub pośrednio korzyści lub zyski z upowszechniania przedmiotowych informacji.

Podstawowa definicja podana w lit. b) pierwszego akapitu obejmuje w szczególności następujące przypadki:

zachowanie osoby lub osób działających w porozumieniu mające na celu zapewnienie pozycji dominującej w zakresie popytu na produkt sprzedawany na aukcji, które powoduje ustalenie, bezpośrednio lub pośrednio, cen rozliczenia aukcji lub stwarza inne nieuczciwe warunki transakcji,

nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień lub instrumentów pochodnych bazujących na uprawnieniach przed aukcją, wywołujące efekt ustalenia ceny rozliczenia aukcji za produkty sprzedawane na aukcji na nienormalnym lub sztucznym poziomie lub wprowadzające w błąd oferentów składających oferty na aukcjach,

osiąganie korzyści z okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych poprzez wyrażanie opinii na temat produktu sprzedawanego na aukcji po uprzednim złożeniu oferty w odniesieniu do tego produktu i korzystanie następnie z wpływu, jaki ma wyrażona opinia na ceny proponowane w innych ofertach za ten produkt, bez jednoczesnego ujawnienia tego konfliktu interesów do wiadomości publicznej we właściwy i skuteczny sposób.

Artykuł 38

Zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych

1.   Żadna osoba, o której mowa w akapicie drugim, posiadająca informacje wewnętrzne, nie może wykorzystywać takich informacji poprzez składanie, zmianę lub wycofanie oferty, na własny rachunek lub w imieniu osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do produktów sprzedawanych na aukcji, których informacje te dotyczą.

Akapit pierwszy ma zastosowanie do osób, które posiadają takie informacje wewnętrzne:

a)

z tytułu swojego członkostwa w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje; lub

b)

z tytułu posiadanego udziału w kapitale platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje; lub

c)

z tytułu posiadanego dostępu do informacji poprzez zatrudnienie, wykonywanie swojego zawodu lub obowiązków; lub

d)

z tytułu swojej działalności przestępczej.

2.   Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, jest osobą prawną, zakaz ustanowiony w tym ustępie ma zastosowanie również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o składaniu, zmianie lub wycofaniu oferty w imieniu danej osoby prawnej.

3.   Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do składania, zmiany lub wycofania oferty na produkt sprzedawany na aukcji w celu wywiązania się ze zobowiązania, które stało się wymagalne, jeżeli zobowiązanie to wynika z umowy zawartej, zanim dana osoba weszła w posiadanie informacji wewnętrznych.

Artykuł 39

Inne zabronione wykorzystywanie informacji wewnętrznych

Osoba, która podlega zakazowi ustanowionemu w art. 38, nie może:

a)

ujawniać informacji wewnętrznych jakiejkolwiek innej osobie, chyba że takie ujawnienie należy do normalnego trybu wykonywania jej czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków;

b)

zalecać innej osobie lub nakłaniać jej, na podstawie informacji wewnętrznych, do złożenia, zmiany lub wycofania oferty na produkty sprzedawane na aukcji, których dotyczą te informacje.

Artykuł 40

Inne osoby objęte zakazem wykorzystywania informacji wewnętrznych

Artykuły 38 i 39 mają również zastosowanie wobec każdej osoby innej niż osoby, o których mowa w tych artykułach, która posiada informacje wewnętrzne i wie lub powinna wiedzieć, że są to informacje wewnętrzne.

Artykuł 41

Zakaz manipulacji na rynku

Żadnej osobie nie wolno angażować się w manipulacje na rynku.

Artykuł 42

Szczególne wymagania w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku

1.   Platforma aukcyjna, prowadzący aukcje i monitorujący aukcje sporządzają swoje listy osób pracujących dla nich na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie, mających dostęp do informacji wewnętrznych. Platforma aukcyjna regularnie uaktualnia swoją listę i przekazuje ją na żądanie właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, za każdym razem. Prowadzący aukcje i monitorujący aukcje regularnie uaktualniają swoje listy i przekazują je właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę platforma aukcyjna, oraz państwu członkowskiemu, w którym ma siedzibę prowadzący aukcje lub monitorujący aukcje, jak przewidziano w umowie(-ach) wyznaczającej(-ych) każdego z nich, za każdym razem, gdy właściwy organ krajowy tego zażąda.

2.   Osoby wykonujące obowiązki zarządu w odniesieniu do platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje i monitorującego aukcje oraz, w stosownych przypadkach, osoby ściśle z nimi związane są zobowiązane co najmniej do powiadamiania właściwego organu krajowego, o którym mowa w ust. 1, o fakcie złożenia, zmiany lub wycofania ofert na ich własny rachunek w odniesieniu do produktów sprzedawanych na aukcji lub instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych.

3.   Osoby, które sporządzają lub rozpowszechniają analizy dotyczące produktów sprzedawanych na aukcji, oraz osoby, które sporządzają lub rozpowszechniają inne informacje zalecające lub sugerujące strategię inwestycyjną, przeznaczone dla kanałów dystrybucji lub dla społeczeństwa, dokładają starań, aby zagwarantować, że takie informacje są rzetelnie przedstawione, a także ujawniają swoje interesy lub wskazują konflikty interesów dotyczące produktów sprzedawanych na aukcji.

4.   Platforma aukcyjna przyjmuje przepisy strukturalne mające na celu zapobieganie manipulacjom rynkowym i wykrywanie ich.

5.   Każda osoba, o której mowa w art. 59 ust. 1, która ma racjonalne powody, aby podejrzewać, że transakcja może stanowić wykorzystywanie informacji wewnętrznych lub manipulację na rynku, bezzwłocznie powiadamia właściwy organ krajowy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę.

Artykuł 43

Nadzór i egzekwowanie

1.   Właściwe organy krajowe, o których mowa w art. 11 dyrektywy 2003/6/WE, prowadzą skuteczny nadzór rynku i podejmują niezbędne środki w celu zagwarantowania, że przepisy określone w art. 37–42 niniejszego rozporządzenia są przestrzegane.

2.   Właściwe organy krajowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, posiadają uprawnienia przewidziane w krajowych środkach transponujących art. 12 dyrektywy 2003/6/WE.

3.   Państwa członkowskie zapewniają stosowanie krajowych środków transponujących art. 14 i 15 dyrektywy 2003/6/WE w stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszenie art. 37–42 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do aukcji przeprowadzanych na ich terytorium lub za granicą.

4.   Do celów stosowania art. 37–42 niniejszego rozporządzenia oraz ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu krajowe środki transponujące art. 16 dyrektywy 2003/6/WE stosuje się do współpracy pomiędzy właściwymi organami krajowymi, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

ROZDZIAŁ XI

PŁATNOŚCI ORAZ TRANSFER WPŁYWÓW Z AUKCJI

Artykuł 44

Płatności ze strony zwycięskich oferentów oraz transfer wpływów do państw członkowskich

1.   Każdy zwycięski oferent lub jego następca(-y) prawny(-i), w tym pośrednicy działający w ich imieniu, wpłacają należną kwotę, o której zostali powiadomieni na podstawie art. 61 ust. 3 lit. c), za zakupione uprawnienia, o których zostali powiadomieni na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a), dokonując transferu lub zlecając transfer należnej kwoty za pomocą systemu rozliczeniowego lub rozrachunkowego na wyznaczony rachunek bankowy prowadzącego aukcje w postaci rozliczonych środków, przed dostarczeniem uprawnień albo najpóźniej w momencie ich dostarczenia na wyznaczony rachunek posiadania oferenta lub wyznaczony rachunek posiadania jego następcy prawnego.

2.   Platforma aukcyjna, w tym połączony(-e) z nią system(-y) rozliczeniowy(-e) lub rozrachunkowy(-e), dokonuje transferu płatności dokonanych przez oferentów lub ich następców prawnych, wynikających ze sprzedaży na aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziałów II i III dyrektywy 2003/87/WE prowadzącym aukcje, którzy sprzedali na aukcji dane uprawnienia.

3.   Płatności na rzecz prowadzących aukcje dokonywane są w euro lub w walucie państwa członkowskiego, które ich wyznaczyło, w przypadku gdy dane państwo członkowskie nie należy do strefy euro, zgodnie z wyborem tego państwa członkowskiego, niezależnie od tego, w jakiej walucie zostały dokonane płatności przez oferentów, pod warunkiem że właściwy system rozliczeniowy lub rozrachunkowy jest w stanie obsługiwać operacje w danej walucie krajowej.

Kursem walutowym jest kurs opublikowany bezpośrednio po zamknięciu okresu składania ofert przez uznany informacyjny serwis finansowy, określony w umowie wyznaczającej daną platformę aukcyjną.

Artykuł 45

Konsekwencje opóźnienia lub braku płatności

1.   Zwycięski oferent lub jego następcy prawni otrzymują uprawnienia, o których zwycięski oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a), tylko wówczas, gdy cała kwota należna, o której został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. c), została zapłacona prowadzącemu aukcje zgodnie z art. 44 ust. 1.

2.   Zwycięskiego oferenta lub jego następców prawnych, którzy nie wywiązują się w pełni z obowiązków wynikających z ust. 1 niniejszego artykułu w odpowiednim terminie, o którym zwycięski oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. d), uważa się za zalegających z płatnością.

3.   Na oferenta zalegającego z płatnością może zostać nałożona jedna z poniższych sankcji lub obie:

a)

odsetki za każdy dzień za okres od dnia, w którym płatność stała się należna na podstawie art. 61 ust. 3 lit. d), do dnia, w którym dokonano płatności, według stopy procentowej określonej w umowie wyznaczającej daną platformę aukcyjną, naliczane dziennie;

b)

kara pieniężna, która przypada prowadzącemu aukcje w wysokości pomniejszonej o koszty odliczone przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy.

4.   Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w przypadku gdy zwycięski oferent zalega z płatnością, skutkuje to jedną z poniższych sytuacji:

a)

kontrahent centralny interweniuje, przejmując dostawę uprawnień oraz dokonując płatności kwoty należnej prowadzącemu aukcje;

b)

agent rozrachunkowy wykorzystuje zabezpieczenie otrzymane od oferenta do realizacji płatności kwoty należnej prowadzącemu aukcje.

5.   W przypadku niedokonania rozrachunku uprawnienia sprzedaje się na aukcji na dwóch najbliższych aukcjach zaplanowanych na danej platformie aukcyjnej.

ROZDZIAŁ XII

DOSTARCZANIE UPRAWNIEŃ SPRZEDAWANYCH NA AUKCJI

Artykuł 46

Transfer uprawnień sprzedawanych na aukcji

1.   Transferu uprawnień sprzedawanych na aukcji na podstawie art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia dokonuje się przez rejestr Unii, przed upływem terminu ich dostarczenia, na wyznaczony rachunek posiadania, gdzie są przechowywane w depozycie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia zwycięskim oferentom lub ich następcom prawnym, na podstawie wyników aukcji, zgodnie z mającym zastosowanie rozporządzeniem Komisji przyjętym na podstawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE.

2.   Transferu uprawnień sprzedawanych na aukcji na podstawie art. 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia dokonuje się przez rejestr Unii, przed otwarciem okresu składania ofert, na wyznaczony rachunek posiadania, gdzie są przechowywane w depozycie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia zwycięskim oferentom lub ich następcom prawnym, na podstawie wyników aukcji, zgodnie z mającym zastosowanie rozporządzeniem Komisji przyjętym na podstawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE.

Artykuł 47

Dostarczanie uprawnień sprzedawanych na aukcji

1.   Każde uprawnienie sprzedawane przez państwo członkowskie jest przydzielane zwycięskiemu oferentowi przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy do czasu, gdy całkowity wolumen przydzielonych uprawnień odpowiadać będzie wolumenowi, o którym oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a).

Możliwe jest przydzielenie oferentowi uprawnień pochodzących od więcej niż jednego państwa członkowskiego, które dokonywały sprzedaży w ramach tej samej aukcji, jeżeli jest to niezbędne do uzupełnienia wolumenu uprawnień, o którym oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a).

2.   Po zapłaceniu należnej kwoty, na podstawie art. 44 ust. 1, każdemu zwycięskiemu oferentowi lub jego następcom prawnym dostarcza się uprawnienia przydzielone danemu oferentowi tak szybko, jak jest to wykonalne, a w każdym razie nie później niż w terminie wyznaczonym na ich dostawę, w drodze transferu całości lub części uprawnień, o których oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a), z wyznaczonego rachunku posiadania prowadzonego przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik, na wyznaczony rachunek posiadania lub wyznaczone rachunki posiadania zwycięskiego oferenta lub jego następców prawnych, bądź na wyznaczony rachunek posiadania prowadzony przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik na rzecz zwycięskiego oferenta lub jego następców prawnych.

Artykuł 48

Opóźnienie w dostarczeniu uprawnień sprzedawanych na aukcji

1.   W przypadku gdy system rozliczeniowy lub rozrachunkowy nie dostarczy całości lub części uprawnień sprzedawanych na aukcji ze względu na okoliczności, na które nie ma wpływu, system rozliczeniowy lub rozrachunkowy dostarcza uprawnienia tak szybko, jak jest to możliwe, a zwycięscy oferenci lub ich następcy prawni akceptują dostarczenie uprawnień w tym późniejszym terminie.

2.   Środek zaradczy przewidziany w ust. 1 jest jedynym środkiem zaradczym przysługującym zwycięskiemu oferentowi lub jego następcom prawnym w przypadku niedostarczenia uprawnień sprzedawanych na aukcji ze względu na okoliczności, na które dany system rozliczeniowy lub rozrachunkowy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ XIII

ZARZĄDZANIE ZABEZPIECZENIEM

Artykuł 49

Zabezpieczenie wnoszone przez oferenta

1.   Przed otwarciem okresu składania ofert dotyczących sprzedaży na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future oferenci lub pośrednicy działający w ich imieniu są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia.

2.   Na żądanie oferenta niebędącego zwycięskim oferentem wszystkie wniesione przez niego zabezpieczenia, które nie zostały wykorzystane, są zwracane, wraz z odsetkami naliczonymi od zabezpieczeń gotówkowych, tak szybko, jak jest to wykonalne po zamknięciu okresu składania ofert.

3.   Na żądanie zwycięskiego oferenta wszystkie wniesione przez niego zabezpieczenia, które nie zostały wykorzystane do celów rozrachunku, są zwracane, wraz z odsetkami naliczonymi od zabezpieczeń gotówkowych, tak szybko, jak jest to wykonalne po dokonaniu rozrachunku.

Artykuł 50

Zabezpieczenie wnoszone przez prowadzącego aukcje

1.   Przed otwarciem okresu składania ofert dotyczących sprzedaży na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future prowadzący aukcje jest zobowiązany jedynie do wniesienia zabezpieczenia w postaci uprawnień, które będą przechowywane w depozycie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia.

2.   Po wdrożeniu środków prawnych i technicznych koniecznych do dostawy uprawnień wszelkie zabezpieczenia złożone przez państwa członkowskie w związku ze sprzedażą na aukcji kontraktów terminowych typu future lub kontraktów terminowych typu forward mogą zostać, zgodnie z wyborem państwa członkowskiego sprzedającego na aukcji oraz za zgodą platformy aukcyjnej, zwolnione i zastąpione uprawnieniami, które będą przechowywane w depozycie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia.

3.   Jeżeli uprawnienia wniesione tytułem zabezpieczenia na podstawie ust. 1 lub 2 nie zostały wykorzystane, system rozliczeniowy lub rozrachunkowy może zatrzymać je, zgodnie z wyborem sprzedającego na aukcji państwa członkowskiego, na wyznaczonym rachunku posiadania, gdzie będą przechowywane w depozycie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia.

ROZDZIAŁ XIV

OPŁATY I KOSZTY

Artykuł 51

Struktura i wysokość opłat

1.   Struktura i wysokość opłat oraz wszelkie związane z nimi warunki stosowane przez platformę aukcyjną, jak również system(-y) rozliczeniowy(-e) i system(-y) rozrachunkowy(-e), są nie mniej korzystne niż porównywalne standardowe opłaty i warunki obowiązujące na rynku wtórnym.

2.   Każda platforma aukcyjna oraz system(-y) rozliczeniowy(-e) i system(-y) rozrachunkowy(-e) mogą stosować wyłącznie takie opłaty, zniżki lub warunki, które zostały wyraźnie określone w umowie je wyznaczającej.

3.   Wszelkie opłaty i warunki stosowane na podstawie ust. 1 i 2 są jasno określone, łatwo zrozumiałe i dostępne do wiadomości publicznej. Są one wyszczególnione z podaniem wszystkich opłat dotyczących poszczególnych rodzajów usług.

Artykuł 52

Koszty procesu aukcyjnego

1.   Nie naruszając przepisów ust. 2, koszty usług przewidzianych w art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 31 są pokrywane z opłat wnoszonych przez oferentów, z wyjątkiem:

a)

kosztu kontrahenta centralnego, przyjmującego gwarancję rządową zamiast zabezpieczenia niegotówkowego w przypadku sprzedaży na aukcji uprawnień w postaci kontraktów terminowych typu forward, który jest ponoszony przez dane państwo członkowskie sprzedające uprawnienia na aukcji i oferujące taką gwarancję rządową;

b)

wszelkich kosztów uzgodnień między prowadzącym aukcję i platformą aukcyjną, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, pozwalających prowadzącemu aukcję na sprzedaż na aukcji uprawnień w imieniu wyznaczającego państwa członkowskiego, które są ponoszone przez państwo członkowskie sprzedające uprawnienia na aukcji, z wyłączeniem kosztów wszelkich systemów rozliczeniowych lub rozrachunkowych połączonych z daną platformą aukcyjną.

Koszty, o których mowa w lit. a) i b) ustępu pierwszego, są odliczane od wpływów z aukcji wypłacanych prowadzącym aukcje na podstawie art. 44 ust. 2 i 3.

2.   Jeżeli państwo członkowskie nie podpisało umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień publicznych, o której mowa w art. 26 ust. 6, w terminie przewidzianym w art. 30 ust. 4, ale przyłącza się później do wspólnego działania, może zostać zobowiązane do ponoszenia swojego udziału w kosztach usług przewidzianych w art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 od daty, kiedy to państwo członkowskie rozpocznie sprzedaż uprawnień na aukcji za pośrednictwem platformy aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia okresu wyznaczenia tej platformy aukcyjnej.

Zakres, w jakim takie państwo członkowskie może zostać zobowiązane do ponoszenia swojego udziału kosztów usług przewidzianych w art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1, przewiduje się w umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień publicznych oraz w umowie z daną platformą aukcyjną.

Państwo członkowskie nie jest zobowiązane do ponoszenia swojego udziału w kosztach na mocy niniejszego ustępu, jeżeli przyłącza się do wspólnego działania po upływie okresu wyznaczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 5 akapit drugi, lub jeżeli przyłącza się do wspólnego działania w przypadku braku wpisu do wykazu, na podstawie art. 30 ust. 7, platformy aukcyjnej, która była przedmiotem powiadomienia na podstawie art. 30 ust. 6.

Koszty ponoszone przez oferentów na podstawie ust. 1 pomniejsza się o kwotę kosztów poniesionych przez państwo członkowskie na podstawie niniejszego ustępu.

3.   Udział w kosztach monitorującego aukcje, który zależy od liczby aukcji i jest bardziej szczegółowo określony w umowie wyznaczającej monitorującego aukcje, rozdziela się równomiernie według liczby aukcji. Wszystkie pozostałe koszty poniesione przez monitorującego aukcje, określone bardziej szczegółowo w umowie wyznaczającej monitorującego aukcje, z wyjątkiem kosztów związanych ze sprawozdaniami sporządzonymi na podstawie art. 25 ust. 4, są rozdzielane równomiernie według liczby platform aukcyjnych, o ile umowa wyznaczająca monitorującego aukcje nie stanowi inaczej.

Udział w kosztach monitorującego aukcje związanych z platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2, w tym koszt każdego sprawozdania wymaganego na mocy art. 25 ust. 4, pokrywa państwo członkowskie, które ją wyznaczyło.

Udział w kosztach monitorującego aukcje związanych z platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 dzieli się między państwa członkowskie uczestniczące we wspólnym działaniu odpowiednio do ich udziału w całkowitym wolumenie uprawnień sprzedawanych na aukcji na danej platformie aukcyjnej.

Koszty monitorującego aukcje ponoszone przez każde państwo członkowskie odlicza się od wpływów z akcji wypłacanych przez prowadzącego aukcje państwu członkowskiemu, które go wyznaczyło, na podstawie art. 23 lit. c).

ROZDZIAŁ XV

NADZÓR NAD AUKCJAMI, ŚRODKI ZARADCZE I SANKCJE

Artykuł 53

Współpraca z monitorującym aukcje

1.   Prowadzący aukcje, platformy aukcyjne oraz nadzorujące ich właściwe organy krajowe przekazują na żądanie monitorującemu aukcje wszelkie będące w ich posiadaniu informacje dotyczące aukcji, które są w uzasadniony sposób niezbędne do wykonywania funkcji monitorującego aukcje.

2.   Monitorujący aukcje ma prawo do śledzenia przebiegu aukcji.

3.   Prowadzący aukcje, platformy aukcyjne oraz nadzorujące ich właściwe organy krajowe pomagają monitorującemu aukcje w wypełnianiu jego funkcji, współpracując z nim aktywnie w ramach swoich własnych kompetencji.

4.   Właściwe organy krajowe nadzorujące przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe oraz właściwe organy krajowe nadzorujące osoby, którym wydano zezwolenie na składanie ofert w imieniu innych podmiotów na podstawie art. 18 ust. 2, pomagają monitorującemu aukcje w wypełnianiu jego funkcji, współpracując z nim aktywnie w ramach swoich własnych kompetencji.

5.   Obowiązki nałożone na właściwe organy krajowe w ust. 1, 3 i 4 wypełniane są z należytym poszanowaniem tajemnicy zawodowej, jakiemu organy te podlegają na mocy prawa Unii Europejskiej.

Artykuł 54

Monitorowanie relacji z oferentami

1.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future monitoruje swoje relacje z oferentami dopuszczonymi do składania ofert w jej aukcjach, podczas całego okresu trwania tych relacji, poprzez następujące działania:

a)

analizowanie ofert składanych podczas całego okresu trwania tych relacji, w celu zagwarantowania, że zachowania oferentów dotyczące składania ofert są zgodne z wiedzą platformy aukcyjnej na temat klienta, profilu jego działalności i ryzyka, w tym, w razie potrzeby, pochodzenia funduszy;

b)

utrzymywanie skutecznych rozwiązań i procedur w zakresie regularnego monitorowania przestrzegania jej zasad dotyczących zachowań na rynku przez osoby dopuszczone do składania ofert na podstawie art. 19 ust. 1, 2 i 3;

c)

monitorowanie transakcji realizowanych przez osoby dopuszczone do składania ofert na podstawie art. 19 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 20 ust. 6, za pomocą jej systemów w celu wykrycia naruszeń zasad, o których mowa w lit. b) niniejszego akapitu, nieuczciwych lub nieprawidłowych warunków sprzedaży na aukcji lub zachowań, które mogą prowadzić do nadużyć na rynku.

Podczas analizowania ofert zgodnie z lit. a) akapitu pierwszego dana platforma aukcyjna zwraca szczególną uwagę na wszelkie działania, których charakter wskazuje w jej opinii na duże prawdopodobieństwo prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub działalności przestępczej.

2.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future dopilnowuje, aby posiadane przez nią dokumenty, dane i informacje na temat oferenta były aktualne. W tym celu dana platforma aukcyjna może:

a)

żądać wszelkich informacji od oferenta, na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 20 ust. 5, 6 i 7, do celów monitorowania relacji z tym oferentem po jego dopuszczeniu do składania ofert na aukcjach, w trakcie trwania tych relacji oraz w okresie pięciu lat od ich zakończenia;

b)

żądać od wszystkich osób dopuszczonych do składania ofert ponownego złożenia wniosku o dopuszczenie do składania ofert w regularnych odstępach czasu;

c)

żądać od wszystkich osób dopuszczonych do składania ofert niezwłocznego powiadamiania danej platformy aukcyjnej o wszelkich zmianach odnośnie do informacji przekazanych jej na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 20 ust. 5, 6 i 7.

3.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future przechowuje dokumentację:

a)

wniosku o dopuszczenie do składania ofert złożonego przez kandydata na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, łącznie z wszelkimi jego zmianami;

b)

kontroli przeprowadzonych w trakcie:

(i)

rozpatrywania złożonego wniosku o dopuszczenie do składania ofert na podstawie art. 19, 20 i 21;

(ii)

analizowania i monitorowania relacji na podstawie ust. 1 lit. a) i c) po dopuszczeniu kandydata do składania ofert;

c)

wszystkich informacji dotyczących danej oferty złożonej przez danego oferenta w aukcji, w tym wycofania lub modyfikacji takich ofert, na podstawie art. 6 ust. 3 akapit drugi oraz art. 6 ust. 4;

d)

wszystkich informacji dotyczących przebiegu każdej aukcji, w której oferent złożył ofertę.

4.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future przechowuje dokumentację, o której mowa w ust. 3, tak długo, jak oferent jest dopuszczony do składania ofert w jej aukcjach, oraz co najmniej przez okres pięciu lat od zakończenia relacji z tym oferentem.

Artykuł 55

Powiadamianie o przypadkach prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub działalności przestępczej

1.   Właściwe organy krajowe, o których mowa w art. 37 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE, monitorują przestrzeganie przez platformę aukcyjną prowadzącą sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future wymogów dotyczących należytej staranności wobec klienta, wynikających z art. 19 oraz art. 20 ust. 6 niniejszego rozporządzenia, wymogów dotyczących monitorowania i przechowywania dokumentacji wynikających z art. 54 niniejszego rozporządzenia oraz wymogów dotyczących powiadamiania wynikających z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu oraz podejmują niezbędne środki, aby zapewnić przestrzeganie tych wymogów.

Właściwe organy krajowe, o których mowa w akapicie pierwszym, posiadają uprawnienia przewidziane w krajowych środkach transponujących art. 37 ust. 2 i 3 dyrektywy 2005/60/WE.

Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future może odpowiadać za naruszenie przepisów art. 19, art. 20 ust. 6 i 7, art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 54 niniejszego rozporządzenia oraz ust. 2 i 3 niniejszego artykułu. Zastosowanie w tym zakresie mają krajowe środki transponujące art. 39 dyrektywy 2005/60/WE.

2.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future, jej dyrektorzy oraz pracownicy współpracują w pełni z FIU, o której mowa w art. 21 dyrektywy 2005/60/WE, poprzez niezwłoczne:

a)

informowanie FIU, z własnej inicjatywy, jeżeli wiedzą, podejrzewają lub mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że w czasie aukcji mają lub miały miejsce przypadki lub próby prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub działalności przestępczej;

b)

dostarczanie FIU, na jej żądanie, wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z procedurami określonymi w przepisach, które mają zastosowanie.

3.   Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazuje się FIU państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się dana platforma aukcyjna.

W krajowych środkach transponujących polityki i procedury w zakresie komunikacji i zapewnienia przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 34 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE, wyznacza się osobę lub osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji na mocy niniejszego artykułu.

4.   Państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future zapewnia stosowanie krajowych środków transponujących art. 26–29, art. 32, art. 34 ust. 1 oraz art. 35 dyrektywy 2005/60/WE w odniesieniu do danej platformy aukcyjnej.

Artykuł 56

Powiadamianie o nadużyciach na rynku

1.   Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future powiadamia właściwe organy krajowe wyznaczone na mocy art. 43 ust. 2 dyrektywy 2004/39/WE, odpowiedzialne za nadzorowanie danej platformy aukcyjnej lub za badanie i ściganie nadużyć na rynku, które występują na danej platformie aukcyjnej lub w ramach jej systemów, o podejrzeniach dotyczących nadużyć na rynku ze strony wszelkich osób dopuszczonych do składania ofert na aukcjach lub ze strony wszelkich osób, w imieniu których działa osoba dopuszczona do składania ofert na aukcjach.

Zastosowanie mają krajowe środki transponujące art. 25 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE.

2.   Dana platforma aukcyjna powiadamia monitorującego aukcje oraz Komisję o fakcie dokonania powiadomienia na podstawie ust. 1, wskazując działania zaradcze, jakie podjęła lub proponuje podjąć w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 57

Maksymalna wielkość oferty oraz inne środki zaradcze

1.   Każda platforma aukcyjna może wprowadzić, po konsultacji z Komisją i uzyskaniu jej opinii w tym względzie, maksymalną wielkość oferty bądź wszelkie inne środki zaradcze niezbędne do zmniejszenia rzeczywistego lub potencjalnego dostrzegalnego ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innej działalności przestępczej, a także zachowań antykonkurencyjnych, pod warunkiem że wprowadzenie maksymalnej wielkości oferty lub wszelkich innych środków zaradczych skutecznie zmniejszy dane ryzyko. Komisja może konsultować się z zainteresowanymi państwami członkowskimi i z monitorującym aukcje oraz uzyskać ich opinię na temat propozycji przedstawionej przez daną platformę aukcyjną. Platforma aukcyjna uwzględnia opinię Komisji w jak największym stopniu.

2.   Maksymalna wielkość oferty jest wyrażana jako odsetek całkowitej liczby uprawnień sprzedawanych na danej aukcji albo jako odsetek całkowitej liczby uprawnień sprzedawanych na aukcji w danym roku, w zależności od tego, które z tych rozwiązań może być najbardziej właściwe w stosunku do ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku wskazanych w art. 56 ust. 1.

3.   Do celów niniejszego artykułu maksymalna wielkość oferty oznacza maksymalną liczbę uprawnień, na które może być składana oferta, bezpośrednio albo pośrednio, przez którąkolwiek z grup osób wymienionych w art. 18 ust. 1 lub 2, które zaliczają się do jednej z następujących kategorii:

a)

ta sama grupa przedsiębiorstw obejmująca wszelkie jednostki dominujące, ich jednostki zależne i jednostki powiązane;

b)

to samo ugrupowanie gospodarcze;

c)

odrębna jednostka gospodarcza mająca samodzielność w podejmowaniu decyzji, w przypadku gdy są kontrolowane, bezpośrednio albo pośrednio, przez podmioty publiczne lub podmioty państwowe.

Artykuł 58

Zasady dotyczące zachowań na rynku oraz wszelkie inne ustalenia umowne

Przepisy art. 53–57 pozostają bez uszczerbku dla wszelkich innych działań, które platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future ma prawo podjąć zgodnie ze swoimi zasadami dotyczącymi zachowań na rynku lub wszelkimi innymi ustaleniami umownymi obowiązującymi bezpośrednio lub pośrednio oferentów dopuszczonych do składania ofert na aukcjach, pod warunkiem że tego rodzaju działania nie są sprzeczne z przepisami art. 53–57 ani ich nie podważają.

Artykuł 59

Zasady dotyczące zachowań innych osób, którym wydano zezwolenie na składanie ofert w imieniu innych podmiotów na podstawie art. 18 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 18 ust. 2

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do:

a)

osób, którym wydano zezwolenie na składanie ofert na podstawie art. 18 ust. 2;

b)

przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. b) i c), którym wydano zezwolenie na składania ofert na podstawie art. 18 ust. 3.

2.   Osoby, o których mowa w ust. 1, stosują się do następujących zasad postępowania w relacjach ze swoimi klientami:

a)

przyjmują instrukcje od swoich klientów na porównywalnych warunkach;

b)

mogą odmówić złożenia oferty w imieniu klienta, jeżeli mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać występowanie przypadku prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku, z zastrzeżeniem krajowych przepisów transponujących art. 24 i 28 dyrektywy 2005/60/WE;

c)

mogą odmówić złożenia oferty w imieniu klienta, jeżeli mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że klient nie jest w stanie zapłacić za uprawnienia, na które ma być składana oferta;

d)

zawierają pisemne umowy ze swoimi klientami. Zawarte umowy nie nakładają na danego klienta żadnych nieuczciwych warunków ani ograniczeń. Określają one wszelkie warunki dotyczące oferowanych usług, w tym w szczególności płatności i dostawy uprawnień;

e)

mogą wymagać od swoich klientów złożenia wadium w postaci płatności zaliczkowej na poczet uprawnień;

f)

nie mogą w sposób nieuzasadniony ograniczać liczby ofert, jakie może składać klient;

g)

nie mogą powstrzymywać ani ograniczać swoich klientów, jeśli chodzi o korzystanie przez nich z usług innych podmiotów uprawnionych na podstawie art. 18 ust. 1 lit. b)–e) oraz art. 18 ust. 2 do składania ofert na aukcjach w ich imieniu;

h)

zwracają należytą uwagę na interesy swoich klientów, którzy zwracają się do nich o składanie ofert na aukcjach w ich imieniu;

i)

traktują klientów w sposób uczciwy i niedyskryminacyjny;

j)

utrzymują odpowiednie wewnętrzne systemy i procedury służące rozpatrywaniu wniosków klientów zwracających się o ich reprezentowanie na aukcji oraz umożliwieniu skutecznego udziału w aukcji, w szczególności w zakresie składania ofert w imieniu swoich klientów, przyjmowania płatności i zabezpieczenia od oraz transferu uprawnień do klientów, na rzecz których działają;

k)

zapobiegają ujawnianiu informacji poufnych przez tę część ich przedsiębiorstwa, która opowiada za przyjmowanie, przygotowanie i składanie ofert w imieniu ich klientów, wobec tej części ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za przygotowywanie i składanie ofert na ich własny rachunek, bądź wobec tej części ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za prowadzenie transakcji na ich własny rachunek na rynku wtórnym;

l)

przechowują dokumentację informacji uzyskanych lub wytworzonych w ramach pełnienia funkcji pośrednika obsługującego oferty na aukcjach w imieniu swoich klientów przez okres pięciu od daty uzyskania lub wytworzenia tych informacji.

Wysokość wadium, o którym mowa w lit. e), oblicza się w oparciu o dokładną i uzasadnioną podstawę.

Metodę obliczania wadium, o którym mowa w lit. e), ustala się w umowach zawartych na podstawie lit. d).

Wszelkie części wadium, o którym mowa w lit. e), które nie zostały wykorzystane do zaspokojenia płatności z tytułu uprawnień, są zwracane osobie, która je wniosła, po zakończeniu aukcji, w rozsądnym terminie określonym w umowie zawartej na podstawie lit. d).

3.   Osoby, o których mowa w ust. 1, stosują się do następujących zasad postępowania przy składaniu ofert na swój własny rachunek lub w imieniu swoich klientów:

a)

przedstawiają wszelkie informacje, których zażąda każda platforma aukcyjna w przypadku dopuszczenia ich do składania ofert lub monitorujący aukcje w związku z wypełnianiem swoich odpowiednich funkcji na mocy niniejszego rozporządzenia;

b)

działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej, wykazując dostateczne umiejętności, dbałość i staranność.

4.   Właściwe organy krajowe wyznaczone przez państwa członkowskie, w których osoby, o których mowa w ust. 1, mają swoją siedzibę, są odpowiedzialne za wydawanie tym osobom zezwoleń na wykonywanie działalności, o której mowa w tym ustępie, oraz za monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania przewidzianych w ust. 2 i 3, w tym za rozpatrywanie wszelkich skarg na nieprzestrzeganie wspomnianych zasad postępowania.

5.   Właściwe organy krajowe, o których mowa w ust. 4, wydają zezwolenia osobom, o których mowa w ust. 1, wyłącznie jeżeli osoby te spełniają wszystkie następujące warunki:

a)

cieszą się wystarczająco dobrą opinią i posiadają wystarczające doświadczenie do zapewnienia właściwego poszanowania zasad postępowania przewidzianych w ust. 2 i 3;

b)

wprowadziły niezbędne procedury i kontrole w celu unikania konfliktu interesów i działają w najlepszym interesie swoich klientów;

c)

przestrzegają obowiązków wynikających z przepisów krajowych transponujących dyrektywę 2005/60/WE;

d)

przestrzegają wszelkich innych środków uznanych za niezbędne ze względu na charakter oferowanych usług dotyczących składania ofert i stopień profesjonalności profilu inwestycyjnego lub handlowego danego klienta, jak również wszelkich ocen prawdopodobieństwa wystąpienia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub działalności przestępczej opartych na analizie ryzyka.

6.   Właściwe organy krajowe państwa członkowskiego, w którym wydano zezwolenie osobom, o których mowa w ust. 1, nadzorują i kontrolują przestrzeganie warunków wymienionych w ust. 5. Państwo członkowskie dopilnowuje, aby:

a)

jego właściwe organy krajowe dysponowały niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji, które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające;

b)

ustanowiono mechanizm rozpatrywania skarg i cofania zezwoleń, w przypadkach gdy osoby, którym wydano zezwolenie, naruszają swoje obowiązki wynikające z tych zezwoleń;

c)

jego właściwe organy krajowe mogły cofnąć zezwolenie wydane na podstawie ust. 5, w przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, poważnie i systematycznie naruszała przepisy ust. 2 i 3.

7.   Klienci oferentów, o których mowa w ust. 1, mogą kierować wszelkie skargi związane z przestrzeganiem zasad postępowania przewidzianych w ust. 2 do właściwych organów wspomnianych w ust. 3 zgodnie z przepisami proceduralnymi ustanowionymi w celu rozpatrywania tego rodzaju skarg w państwie członkowskim, w którym osoba, o której mowa w ust. 1, podlega nadzorowi.

8.   Osoby, o których mowa w ust. 1, które zostały dopuszczone do składania ofert na platformie aukcyjnej na podstawie art. 18, 19 i 20, mogą, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów prawnych lub administracyjnych nakładanych przez państwa członkowskie, świadczyć usługi dotyczące składania ofert klientom, o których mowa w art. 19 ust. 3 lit. a).

ROZDZIAŁ XVI

PRZEJRZYSTOŚĆ I POUFNOŚĆ

Artykuł 60

Publikacja

1.   Wszystkie przepisy, wytyczne, instrukcje, formularze, dokumenty, ogłoszenia, w tym kalendarz aukcji, wszelkie informacje niepoufne związane z aukcjami na danej platformie aukcyjnej, wszelkie decyzje, w tym decyzje podjęte na podstawie art. 57, dotyczące wprowadzenia maksymalnej wielkości oferty oraz innych środków zaradczych niezbędnych w celu zmniejszenia rzeczywistego lub potencjalnego dostrzegalnego ryzyka wystąpienia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku na danej platformie aukcyjnej, publikuje się na specjalnej aktualizowanej stronie internetowej poświęconej sprzedaży na aukcji prowadzonej przez daną platformę aukcyjną.

Informacje, które przestały być użyteczne, są archiwizowane. Wspomniane archiwa są udostępniane za pomocą tej samej strony internetowej poświęconej sprzedaży na aukcji.

2.   Niepoufne wersje sprawozdań przedkładanych państwom członkowskim i Komisji przez monitorującego aukcje na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 publikuje się na stronie internetowej Komisji.

Sprawozdania, które przestały być użyteczne, są archiwizowane. Wspomniane archiwa są udostępniane za pomocą strony internetowej Komisji.

3.   Wykaz nazw, adresów, numerów telefonów i telefaksów, adresów poczty elektronicznej, a także stron internetowych wszystkich osób dopuszczonych do składania w imieniu innych podmiotów ofert na aukcjach platformy prowadzącej sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future publikuje się na stronie internetowej prowadzonej przez daną platformę aukcyjną.

Artykuł 61

Ogłaszanie wyników aukcji i powiadamianie o nich

1.   Platforma aukcyjna ogłasza wyniki każdej przeprowadzonej przez nią aukcji tak szybko, jak to jest w rozsądny sposób wykonalne oraz najpóźniej w ciągu 15 minut po zamknięciu okresu składania ofert.

2.   Ogłoszenie wydawane na podstawie ust. 1 zawiera co najmniej następujące elementy:

a)

wolumen uprawnień sprzedawanych na aukcji;

b)

cena rozliczenia aukcji w euro;

c)

całkowity wolumen złożonych ofert;

d)

całkowita liczba oferentów oraz liczba zwycięskich oferentów;

e)

w przypadku unieważnienia aukcji – aukcje, na które zostanie przeniesiony dany wolumen uprawnień;

f)

całkowite dochody z aukcji;

g)

podział dochodów między państwa członkowskie, w przypadku platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2.

3.   Jednocześnie z ogłoszeniem wyników na podstawie ust. 1 platforma aukcyjna powiadamia każdego zwycięskiego oferenta składającego oferty za pomocą jej systemów o:

a)

całkowitej liczbie uprawnień, jaka zostanie przydzielona temu oferentowi;

b)

tym ewentualnie, które z jego ofert, które okazały się ofertami z taką samą ceną, zostały wybrane losowo;

c)

płatności należnej w euro albo w walucie państwa członkowskiego nienależącego do strefy euro wybranej przez oferenta, pod warunkiem że system rozliczeniowy lub rozrachunkowy jest w stanie obsługiwać operacje w danej walucie krajowej;

d)

dacie, do której należy dokonać płatności w rozliczonych środkach na wyznaczony rachunek bankowy prowadzącego aukcje.

4.   W przypadku gdy walutą wybraną przez oferenta nie jest euro, platforma aukcyjna powiadamia zwycięskiego oferenta składającego oferty w prowadzonych przez nią aukcjach o kursie walutowym, który został przez nią zastosowany do obliczenia kwoty należnej w walucie wybranej przez zwycięskiego oferenta.

Kursem walutowym jest kurs opublikowany bezpośrednio po zamknięciu okresu składania ofert przez uznany informacyjny serwis finansowy, określony w umowie wyznaczającej daną platformę aukcyjną.

5.   Platforma aukcyjna powiadamia właściwy system rozliczeniowy i system rozrachunkowy połączone z nią o informacjach, o których został powiadomiony każdy zwycięski oferent na podstawie ust. 3.

Artykuł 62

Ochrona informacji poufnych

1.   Informacjami poufnymi są następujące informacje:

a)

treść oferty;

b)

treść wszelkich instrukcji dotyczących składania ofert, nawet jeżeli nie złożono żadnej oferty;

c)

informacje, które ujawniają tożsamość danego oferenta, oraz informacje, na podstawie których można tę tożsamość ustalić, a także każda z poniższych informacji:

(i)

liczba uprawnień, jaką oferent zamierza nabyć na aukcji;

(ii)

cena, jaką oferent jest gotowy zapłacić za te uprawnienia;

d)

informacje dotyczące lub pochodzące z pojedynczej oferty lub instrukcji do składania ofert lub większej ich liczby, które oddzielnie albo łącznie mogłyby:

(i)

dostarczać wskazówkę odnośnie do popytu na uprawnienia przed aukcją;

(ii)

dostarczać wskazówkę odnośnie do ceny rozliczenia aukcji przed aukcją;

e)

informacje przedstawione przez osoby w ramach ustanowienia bądź utrzymywania relacji z oferentami lub w ramach monitorowania tej relacji na podstawie art. 19, 20 i 21 oraz art. 54;

f)

sprawozdania i opinie monitorującego aukcje przygotowane na podstawie art. 25 ust. 1–6, z wyjątkiem fragmentów znajdujących się we wszelkich niepoufnych wersjach sprawozdań monitorującego aukcję publikowanych przez Komisję na podstawie art. 60 ust. 2;

g)

tajemnice handlowe przekazane przez osoby uczestniczące w konkurencyjnej procedurze udzielania zamówienia publicznego mającej na celu wyznaczenie platformy aukcyjnej lub monitorującego aukcje;

h)

informacje o algorytmie zastosowanym do celów losowego wyboru ofert z taką samą ceną, o którym mowa w art. 7 ust. 2;

i)

informacje dotyczące metodyki ustalenia tego, jaka cena stanowi cenę rozliczenia aukcji znacznie niższą od cen obowiązujących na rynku wtórnym przed aukcją oraz w jej trakcie, o której mowa w art. 7 ust. 6.

2.   Informacje poufne nie są ujawniane przez żadną z osób, które uzyskały te informacje, bezpośrednio lub pośrednio, inaczej niż zgodnie z ust. 3.

3.   Przepisy ust. 2 nie zakazują ujawniania informacji poufnych, które:

a)

zostały już zgodnie z prawem upublicznione;

b)

są podawane do wiadomości publicznej za pisemną zgodą oferenta, osoby dopuszczonej do składania ofert lub osoby ubiegającej się o dopuszczenie do składania ofert;

c)

muszą być ujawnione lub podane do wiadomości publicznej ze względu na obowiązek nałożony przez prawo Unii;

d)

są podawane do wiadomości publicznej na podstawie nakazu sądowego;

e)

są podawane do wiadomości publicznej na potrzeby dochodzeń lub postępowań karnych, administracyjnych bądź sądowych prowadzonych w Unii;

f)

są ujawniane przez platformę aukcyjną wobec monitorującego aukcje w celu umożliwienia lub wsparcia wykonywania funkcji lub wypełniania obowiązków przez monitorującego aukcje w odniesieniu do aukcji;

g)

zostały zagregowane lub zredagowane przed ich ujawnieniem w sposób, który sprawia, że nie jest prawdopodobne rozpoznanie informacji dotyczących następujących kwestii:

(i)

poszczególnych ofert lub instrukcji dotyczących składania ofert;

(ii)

poszczególnych aukcji;

(iii)

poszczególnych oferentów, potencjalnych oferentów lub osób ubiegających się o dopuszczenie do składania ofert;

(iv)

poszczególnych wniosków o dopuszczenie do składania ofert;

(v)

poszczególnych relacji z oferentami;

h)

są informacjami, o których mowa w ust. 1 lit. f), pod warunkiem że są ujawniane ogółowi w sposób niedyskryminacyjny i prawidłowy przez właściwe organy krajowe państw członkowskich, w przypadku informacji objętych zakresem art. 25 ust. 2 lit. c), oraz przez Komisję, w przypadku pozostałych informacji objętych zakresem art. 25 ust. 2;

i)

są informacjami, o których mowa w ust. 1 lit. g), pod warunkiem że są ujawniane osobom pracującym dla państw członkowskich lub Komisji, uczestniczącym w konkurencyjnej procedurze udzielania zamówienia publicznego, o której mowa w ust. 1 lit. g), które są same związane obowiązkiem przestrzegania tajemnicy zawodowej na mocy warunków ich zatrudnienia;

j)

są podawane do wiadomości publicznej po upływie okresu 30 miesięcy, licząc od jednego z poniższych terminów, z zastrzeżeniem wszelkich utrzymujących się obowiązków dotyczących tajemnicy zawodowej nałożonych przez prawo Unii:

(i)

daty otwarcia okresu składania ofert dotyczącego aukcji, w której informacje poufne zostały po raz pierwszy ujawnione – w odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. a)–d);

(ii)

daty zakończenia relacji z oferentem – w odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. e);

(iii)

daty sprawozdania lub opinii monitorującego aukcje – w odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. f);

(iv)

daty przedstawienia informacji w ramach konkurencyjnej procedury udzielania zamówienia publicznego – w odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. g).

4.   Środki wymagane do zagwarantowania, że informacje poufne nie są bezprawnie ujawniane, a także konsekwencje ewentualnego bezprawnego ich ujawnienia przez platformę aukcyjną lub monitorującego aukcje, w tym przez wszelkie osoby zatrudnione do pracy na ich rzecz, określa się w umowach wyznaczających platformę aukcyjną lub monitorującego aukcje.

5.   Informacje poufne uzyskane przez platformę aukcyjną lub monitorującego aukcje, w tym przez wszelkie osoby zatrudnione do pracy na ich rzecz, są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji ich obowiązków lub wykonywania ich funkcji w odniesieniu do aukcji.

6.   Ustępy 1–5 nie wykluczają wymiany informacji poufnych między platformą aukcyjną a monitorującym aukcje ani między jednym z tych podmiotów a:

a)

właściwymi organami krajowymi nadzorującymi platformę aukcyjną;

b)

właściwymi organami krajowymi odpowiedzialnymi za badanie i ściganie przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku;

c)

Komisją.

Informacji poufnych wymienianych zgodnie z niniejszym ustępem nie ujawnia się osobom innym niż wymienione w lit. a), b) oraz c) w zakresie sprzecznym z ust. 2.

7.   Każda osoba, która pracuje lub pracowała dla platformy aukcyjnej bądź monitorującego aukcje, zaangażowana w aukcje, ma obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zapewnia ochronę informacji poufnych na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 63

System językowy

1.   Pisemne informacje przedstawiane przez platformę aukcyjną na podstawie art. 60 ust. 1 i 3 lub przez monitorującego aukcje na podstawie art. 60 ust. 2 bądź na mocy umowy ich wyznaczającej, które nie są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, sporządza się w języku zwyczajowo używanym w dziedzinie finansów międzynarodowych.

2.   Państwo członkowskie może zapewnić, na własny koszt, tłumaczenie wszelkich informacji objętych zakresem ust. 1 dotyczących platformy aukcyjnej, na język(-i) urzędowy(-e) tego państwa członkowskiego.

Jeżeli jedno państwo członkowskie zapewnia na własny koszt tłumaczenie wszelkich informacji objętych zakresem ust. 1, dostarczonych przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1, każde państwo członkowskie po wyznaczeniu platformy aukcyjnej na podstawie art. 30 ust. 1 również zapewnia na własny koszt tłumaczenie na ten (te) sam(-e) język(-i) wszystkich informacji objętych zakresem ust. 1 dostarczonych przez platformę aukcyjną, którą wyznaczyło na podstawie art. 30 ust. 1.

3.   Kandydaci ubiegający się o dopuszczenie do składania ofert oraz osoby dopuszczone do składania ofert mogą składać poniższe dokumenty w języku urzędowym Unii wybranym przez nich na podstawie ust. 4, pod warunkiem że państwo członkowskie postanowiło zapewnić tłumaczenie w tym języku na podstawie ust. 2:

a)

wnioski o dopuszczenie do składania ofert, w tym wszelkie dokumenty towarzyszące;

b)

oferty, w tym wszelkie dokumenty dotyczące ich wycofania lub modyfikacji;

c)

wszelkie zapytania związane z lit. a) lub b).

Platforma aukcyjna może żądać uwierzytelnionego tłumaczenia na język zwyczajowo używany w dziedzinie finansów międzynarodowych.

4.   Kandydaci ubiegający się o dopuszczenie do składania ofert, osoby dopuszczone do składania ofert oraz oferenci uczestniczący w aukcji dokonują wyboru dowolnego języka urzędowego Unii na potrzeby przyjmowania przez nich wszelkich powiadomień dokonywanych na mocy art. 8 ust. 3, art. 20 ust. 10, art. 21 ust. 4 oraz art. 61 ust. 3.

Wszystkie pozostałe komunikaty ustne lub pisemne platformy aukcyjnej wobec kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do składania ofert, osób dopuszczonych do składania ofert lub oferentów uczestniczących w aukcji są przekazywane w języku wybranym na podstawie akapitu pierwszego, co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla kandydatów, osób oraz oferentów, o których mowa, pod warunkiem że państwo członkowskie postanowiło zapewnić tłumaczenie w tym języku na podstawie ust. 2.

Jednakże nawet w przypadku gdy państwo członkowskie zdecydowało się na podstawie ust. 2 zapewnić tłumaczenia w języku wybranym na podstawie akapitu pierwszego niniejszego ustępu, kandydat ubiegający się o dopuszczenie do składania ofert, osoba dopuszczona do składania ofert lub oferent uczestniczący w aukcji może odstąpić od swojego prawa wynikającego z akapitu drugiego niniejszego ustępu, udzielając platformie aukcyjnej uprzedniej pisemnej zgody na posługiwanie się wyłącznie językiem zwyczajowo używanym w dziedzinie finansów międzynarodowych.

5.   Państwa członkowskie odpowiadają za prawidłowość wszelkich tłumaczeń wykonywanych na podstawie ust. 2.

Osoby składające przetłumaczony dokument, o którym mowa w ust. 3, oraz platforma aukcyjna dokonująca powiadomienia za pomocą przetłumaczonego dokumentu na podstawie ust. 4 odpowiadają za zapewnienie zgodności tłumaczenia z oryginałem.

ROZDZIAŁ XVII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 64

Prawo do odwołania

1.   Platforma aukcyjna zapewnia dostępność mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów na potrzeby skarg zgłaszanych przez kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do składania ofert, oferentów dopuszczonych do składania ofert lub podmiotów, którym odmówiono dopuszczenia do składania ofert, cofnięto dopuszczenie do składania ofert lub je zawieszono.

2.   Państwa członkowskie, w których nadzorowany jest rynek regulowany wyznaczony jako platforma aukcyjna lub jego podmiot gospodarczy, dopilnowują, aby wszelkie decyzje podejmowane w ramach mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, były właściwie uzasadnione i podlegały prawu odwołania się do sądów, o którym mowa w art. 52 ust. 1 dyrektywy 2004/39/WE. Wspomniane prawo pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich praw do odwoływania się bezpośrednio do sądów lub właściwych organów administracyjnych przewidzianych w krajowych środkach transponujących art. 52 ust. 2 dyrektywy 2004/39/WE.

Artykuł 65

Korekta błędów

1.   Każda osoba, która weszła w posiadanie informacji o jakichkolwiek błędach w dokonanych transferach płatności lub uprawnień bądź w zabezpieczeniach lub wadiach wniesionych lub zwolnionych na mocy niniejszego rozporządzenia, powiadamia o nich niezwłocznie system rozliczeniowy lub rozrachunkowy.

2.   System rozliczeniowy lub rozrachunkowy podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu naprawienia błędów w dokonanych transferach płatności lub uprawnień oraz w zabezpieczeniach lub wadiach wniesionych bądź zwolnionych na mocy niniejszego rozporządzenia, o których informacje dotarły do nich w dowolny sposób.

3.   Każda osoba odnosząca korzyść z błędu wymienionego w ust. 1, którego ze względu na prawa działającego w dobrej wierze nabywcy będącego osobą trzecią nie można naprawić na podstawie ust. 2, jest odpowiedzialna za naprawienie wyrządzonych szkód, jeżeli wiedziała bądź powinna była wiedzieć o tym błędzie i nie powiadomiła o nim systemu rozliczeniowego lub rozrachunkowego.

Artykuł 66

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.

(3)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63.

(4)  Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.

(5)  Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

(6)  Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16.

(7)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(8)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

(9)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

(10)  Dz.U. L 241 z 2.9.2006, s. 1.

(11)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

(12)  Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.

(13)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(14)  Dz.U. C 95 z 16.4.2008, s. 1.

(15)  Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.

(16)  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.


ZAŁĄCZNIK I

Uprawnienia sprzedawane na aukcji przed rokiem 2013 oraz produkt sprzedawany na aukcji, za pomocą którego uprawnienia są sprzedawane na aukcji, o których mowa w art. 10 ust. 1

Wolumen

Państwo członkowskie

Produkt sprzedawany na aukcji

Rok kalendarzowy

[…]

[…]

[…]

[…]


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz elementów, o których mowa w art. 20 ust. 3

1.   Dowód uprawnienia na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2.

2.   Nazwa lub imię i nazwisko, adres, numery telefonu i telefaksu kandydata.

3.   Identyfikator rachunku dla wyznaczonego rachunku posiadania kandydata.

4.   Pełne dane wyznaczonego rachunku bankowego kandydata.

5.   Imię i nazwisko, adres, numery telefonów i telefaksów oraz adres poczty elektronicznej przynajmniej jednego przedstawiciela oferenta w rozumieniu art. 6 ust. 3 akapit trzeci.

6.   W przypadku osób prawnych – dowód:

a)

ich utworzenia wskazujący: formę prawną kandydata; prawo, któremu kandydat podlega; czy kandydat jest spółką publiczną notowaną na co najmniej jednej uznanej giełdzie papierów wartościowych;

b)

w stosownych przypadkach, potwierdzający numer rejestracyjny kandydata w odpowiednim rejestrze, w którym kandydat jest zarejestrowany, a w przypadku jego braku – dokumenty założycielskie, statut lub inne dokumenty potwierdzające jego utworzenie.

7.   W przypadku osób prawnych lub porozumień prawnych – wszelkie informacje niezbędne do ustalenia rzeczywistego beneficjenta oraz zrozumienia struktury własnościowej i kontrolnej takiej osoby prawnej lub takiego porozumienia prawnego.

8.   W przypadku osób fizycznych – dowód ich tożsamości, w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub podobnego dokumentu wydanego przez władze, zawierającego pełne imię i nazwisko, fotografię i datę urodzenia danego kandydata oraz jego stały adres zamieszkania na terytorium Unii, które to dokumenty mogą być uzupełnione, w razie potrzeby, wszelkimi innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi.

9.   W przypadku operatorów – zezwolenie, o którym mowa w art. 4 dyrektywy 2003/87/WE.

10.   W przypadku operatorów statków powietrznych – dowód znajdowania się na wykazie na podstawie art. 18a ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE lub plan dotyczący monitorowania, przedłożony i zatwierdzony na podstawie art. 3g tej dyrektywy.

11.   Wszelkie informacje niezbędne do realizacji środków należytej staranności wobec klienta, o których mowa w art. 19 ust. 2 lit. e).

12.   Ostatnie zbadane sprawozdania roczne oraz sprawozdania finansowe kandydata, w tym, jeżeli istnieją, rachunek zysków i strat oraz bilans; w przypadku braku tych dokumentów – deklaracja VAT lub wszelkie inne dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia wypłacalności i zdolności kredytowej kandydata.

13.   Ewentualny numer identyfikacyjny VAT, a w przypadku gdy kandydat nie jest zarejestrowany do celów podatku VAT, wszelkie inne środki służące identyfikacji kandydata przez organy podatkowe państwa członkowskiego siedziby lub państwa, w którym kandydat jest rezydentem podatkowym, bądź wszelkie inne dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia statusu podatkowego kandydata na terytorium Unii.

14.   Oświadczenie stwierdzające, że według najlepszej wiedzy kandydata spełnia on wymogi określone w art. 19 ust. 2 lit. f).

15.   Dowód spełniania wymogów określonych w art. 19 ust. 2 lit. g).

16.   Dowód spełnienia przez kandydata wymogów określonych w art. 19 ust. 3.

17.   Oświadczenie, że kandydat posiada zdolność prawną oraz upoważnienie niezbędne do składania ofert na aukcjach na własny rachunek lub w imieniu innych podmiotów.

18.   Oświadczenie, że według najlepszej wiedzy kandydata brak jest przeszkód wynikających z przepisów prawa, regulacji, umów lub innych przeszkód uniemożliwiających kandydatowi wykonywanie jego obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia.

19.   Oświadczenie wskazujące, czy kandydat zamierza dokonać płatności w euro czy w walucie państwa członkowskiego nienależącego do strefy euro, wraz ze wskazaniem wybranej waluty.


ZAŁĄCZNIK III

Platformy aukcyjne inne niż wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, wyznaczające je państwa członkowskie oraz wszelkie mające zastosowanie warunki lub obowiązki, o których mowa w art. 30 ust. 7

Platforma aukcyjna

Okres wyznaczenia

Państwo członkowskie, które wyznaczyło platformę aukcyjną

Warunki

Obowiązki

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Top