EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/675 z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/675

z dnia 2 maja 2018 r.

zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 68 ust. 2 i art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W pozycjach 28, 29 i 30 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zakazuje się wprowadzania do obrotu lub stosowania do powszechnej sprzedaży substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), należących do kategorii 1 A lub 1B, oraz mieszanin zawierających takie substancje w określonych stężeniach. Przedmiotowe substancje wymienione są w dodatkach 1–6 do tego załącznika.

(2)

Substancje są klasyfikowane jako substancje CMR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2) i ujmowane w wykazie w części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia.

(3)

Od czasu ostatniej aktualizacji dodatków 1–6 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, odzwierciedlającej nowe klasyfikacje substancji jako substancji CMR zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, część 3 załącznika VI do tego drugiego rozporządzenia została zmieniona rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/776 (3).

(4)

Rozporządzenie (UE) 2017/776 wprowadza również zmiany do tytułów i numerów w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, co powoduje konieczność wprowadzenia zmian w odesłaniach do tego rozporządzenia w kolumnie 1 w pozycjach 28–30 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(5)

Substancja formaldehyd została zaklasyfikowana jako substancja rakotwórcza kategorii 1B na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 605/2014 (4); Komisja zdecydowała jednak pominąć ją w ostatniej aktualizacji w oczekiwaniu na wyniki trwających badań wszystkich jej zastosowań przeprowadzanych przez Europejską Agencję Chemikaliów (5) w celu ewentualnego wprowadzenia konkretnego ograniczenia. Podczas posiedzenia komitetu ustanowionego zgodnie z art. 133 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, które odbyło się w dniu 16 marca 2017 r., większość państw członkowskich opowiedziała się włączeniem formaldehydu do pozycji 28 załącznika XVII do rozporządzenia REACH niezależnie od dalszych konkretnych propozycji ograniczenia w odniesieniu do tej substancji, a Komisja zgodziła się to uczynić przy najbliższej okazji.

(6)

Ponieważ przedsiębiorcy mogą wcześniej stosować zharmonizowane klasyfikacje ustanowione w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, powinni mieć możliwość, na zasadzie dobrowolności, wcześniejszego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2018 r. z wyjątkiem pkt 2 załącznika, który stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie, w którym odnosi się do substancji „formaldehyd … %”.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 116 z 5.5.2017, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kolumnie 1 pozycje 28–30 otrzymują brzmienie:

„28.

Substancje, które są zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii 1 A lub 1B w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio w dodatku 1 lub dodatku 2.

29.

Substancje, które są zaklasyfikowane jako działające mutagennie na komórki rozrodcze kategorii 1 A lub 1B w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio w dodatku 3 lub dodatku 4.

30.

Substancje, które są zaklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 A lub 1B w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio w dodatku 5 lub dodatku 6.”

2)

w dodatku 2 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:

„metakrylan 2,3-epoksypropylu;

metakrylan glicydowy

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

węglan kadmu

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

wodorotlenek kadmu; diwodorotlenek kadmu

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

azotan kadmu; diazotan kadmu

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehyd … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrachinon

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metylenodimorfolina;

N,N′-metylenobismorfolina;

[formaldehyd uwolniony z N,N′-metylenobismorfoliny];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 3:2);

[formaldehyd uwolniony z 3,3′-metylenobis[5-metyloksazolidyny];

formaldehyd uwolniony z oksazolidyny];

[MBO]

612-290-00-1

 

produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 1:1);

[formaldehyd uwolniony z α,α,α-trimetylo-1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolu];

[HPT]

612-291-00-7

 

metylohydrazyna

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4”

 

3)

w dodatku 4 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:

„węglan kadmu

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

wodorotlenek kadmu; diwodorotlenek kadmu

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

azotan kadmu; diazotan kadmu

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7”

 

4)

w dodatku 6 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:

„2-metylo-1-[4-(metylosulfanylo)fenylo]-2-morfolinopropan-1-on

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

metakrylan 2,3-epoksypropylu;

metakrylan glicydowy

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS)- i (2RS,3SR)-2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

dilaurynian dibutylocyny; dibutyl[bis(dodekanoiloksy)] wodorek cyny

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

kwas nonadekafluorodekanowy; [1]

nonadekafluorodekanian amonu; [2]

nonadekafluorodekanian sodu [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol;

α-tert-butylo-β-(4-chlorofenoksy)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

chinolin-8-ol;

8-hydroksychinolina

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiaklopryd (ISO);

(Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid;

{(2Z)-3-[(6-chloropirydyno-3-ilo)metylo]-1,3-tiazolidyn-2-ylideno}cyjanamid

613-325-00-3

111988-49-9

 

karbetamid (ISO);

karbanilan(R)-1-(etylokarbamoilo) etylu; fenylokarbaminian (2R)-1-(etyloamino)-1-oksopropano-2-ilu

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3”

 


Top