EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0517

Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie danych statystycznych, które mają być wykorzystywane do dostosowania klucza subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego

OJ L 181, 19.7.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/517/oj

32003D0517Dziennik Urzędowy L 181 , 19/07/2003 P. 0043 - 0044


Decyzja Rady

z dnia 15 lipca 2003 r.

w sprawie danych statystycznych, które mają być wykorzystywane do dostosowania klucza subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego

(2003/517/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 107 ust. 6 oraz art. 29.2 załączonego do niego Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (zwanego dalej "Statutem"),

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji 98/382/WE [4] Rada przyjęła przepisy w sprawie danych statystycznych wykorzystywanych do określania wstępnego klucza subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego.

(2) Zgodnie z art. 29.3 Statutu waga krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego ma być dostosowywana co pięć lat.

(3) Krajowe banki centralne jednego lub więcej państw stających się Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej stają się członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) oraz subskrybentami kapitału EBC. Waga krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC musi być odpowiednio dostosowana.

(4) Niezbędne jest ustanowienie zasad w sprawie przepisów dotyczących danych statystycznych, które mają być wykorzystane w celu dostosowania wagi krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC.

(5) Należy określić charakter oraz źródła danych, które mają być wykorzystywane, oraz metodę obliczania wagi krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC.

(6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96/WE z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie [5] przewiduje metodologię dotyczącą wspólnych norm, definicji, klasyfikacji i reguł rachunkowości przeznaczoną do wykorzystania w opracowywaniu sprawozdań finansowych i tabel w sposób porównywalny do celów Wspólnoty oraz przewiduje program dotyczący przekazywania do celów Wspólnoty sprawozdań finansowych i tabel opracowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w ściśle określonych terminach. Rozporządzenie to uwzględnia najbardziej aktualne normy i rozwój metodologii statystycznej i dlatego należy wykorzystać zawarte w nim definicje do celów niniejszej decyzji.

(7) Skoro klucz subskrypcji kapitału EBC określa odpowiednie akcje krajowych banków centralnych w kapitale EBC oraz w gromadzeniu rezerw zewnętrznych, podobnie jak wagę ich głosów w Radzie Zarządzającej EBC w odniesieniu do wszystkich decyzji podejmowanych poprzez głosowanie ważone (zgodnie z art. 10.3 Statutu) oraz dystrybucję dochodu pieniężnego Europejskiego Systemu Banków Centralnych między nimi, ważne jest, aby obliczanie ich wagi w tym kluczu zostało przeprowadzone w rzetelny sposób. Dlatego Komisja powinna konsultować się z odpowiednimi komitetami w sprawie danych dotyczących zaludnienia i produktu krajowego brutto według aktualnych cen rynkowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Dane statystyczne, które mają być wykorzystane w celu dostosowania wagi krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC), są dostarczane Komisji zgodnie z zasadami ustanowionymi w niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Zaludnienie

1. "Zaludnienie" oznacza całkowite zaludnienie określone w rozporządzeniu (WE) nr 2223/96 określone jako średnia roczna i zaokrąglone do najbliższego tysiąca ludzi.

2. W celu dostosowania wskaźników korygujących przydzielonych krajowym bankom centralnym zgodnie z art. 29.3 Statutu dane odnoszące się do zaludnienia dotyczą przedostatniego roku poprzedzającego rok, w którym klucz został dostosowany.

Artykuł 3

Produkt krajowy brutto w aktualnych cenach rynkowych

1. "Produkt krajowy brutto w cenach rynkowych" oznacza produkt krajowy brutto w aktualnych cenach rynkowych, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do roku kalendarzowego, i wyrażony w walucie krajowej z najwyższą osiągalną precyzją pozwalającą na rozdzielenie akcji z wymaganą dokładnością.

2. W celu dostosowania wagi krajowych banków centralnych zgodnie z art. 29.3 Statutu dane dotyczące produktu krajowego brutto w aktualnych cenach rynkowych brane będą dla przedostatniego roku poprzedzającego rok, w którym klucz został dostosowany.

Artykuł 4

Kursy wymiany

1. Roczny kurs wymiany dla konwersji produktu krajowego brutto w aktualnych cenach rynkowych stanowi średnią arytmetyczną dziennych kursów wymiany dla wszystkich dni roboczych w roku kalendarzowym.

2. Dzienne kursy wymiany stanowią stopy referencyjne w stosunku do ecu przed 1999 r. opracowane przez Komisję. Począwszy od 1999 r. stanowią one stopy referencyjne w stosunku do euro opracowane przez EBC.

Artykuł 5

Obliczanie i dokładność

1. Udział Państwa Członkowskiego w zaludnieniu Wspólnoty jest jego udziałem w całkowitym zaludnieniu Państw Członkowskich wyrażonym procentowo.

2. Udział Państwa Członkowskiego w PKB według aktualnych cen rynkowych jest jego udziałem w całkowitym PKB według aktualnych cen rynkowych Państw Członkowskich przez okres pięciu lat wyrażonym procentowo.

3. Waga krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC jest średnią arytmetyczną udziałów odnośnego Państwa Członkowskiego w zaludnieniu i PKB według aktualnych cen rynkowych Wspólnoty.

4. W odniesieniu do różnych sposobów obliczania w celu zapewnienia ich dokładności zostaną wykorzystane dostateczne ciągi cyfr. Waga krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC jest wyrażona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Artykuł 6

Informacje komitetów

Komisja informuje Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony na mocy art. 1 decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom z dnia 19 czerwca 1989 r. ustanawiającej Komitet ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich [6] o danych dotyczących zaludnienia.

Komisja informuje Komitet ustanowiony na mocy art. 6 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych [7] o danych dotyczących PKB w aktualnych cenach rynkowych.

Artykuł 7

Nowe Państwa Członkowskie

Dla jednego lub więcej państw stających się Państwami Członkowskimi oraz ich odpowiednich krajowych banków centralnych stających się częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych okresy referencyjne, które mają być stosowane do celów danych statystycznych dotyczących zaludnienia oraz produktu narodowego brutto w aktualnych cenach rynkowych, są identyczne z zastosowanymi do celów ostatniego dostosowywania dokonywanego co pięć lat, zgodnie z art. 29.1 i 29.3 Statutu.

Artykuł 8

Dostarczenie danych

Dane dotyczące zaludnienia, produktu krajowego brutto w aktualnych cenach rynkowych oraz rocznych kursów wymiany określonych w niniejszej decyzji są dostarczane EBC przez Komisję oddzielnie dla wszystkich Państw Członkowskich, nie później niż na dwa miesiące przed datą, kiedy dostosowanie wagi krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC staje się skuteczne.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2003 r.

W imieniu Rady

G. Tremonti

Przewodniczący

[1] Wniosek z dnia 14 marca 2003 r. (dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).

[2] Opinia wydana dnia 3 lipca 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 102 z 29.4.2003, str. 11.

[4] Dz.U. L 171 z 17.6.1998, str. 33.

[5] Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 359/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 58 z 28.2.2002, str. 1).

[6] Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

[7] Dz.U. L 49 z 21.2.1989, str. 26.

--------------------------------------------------

Top