9.8.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 209/15


BESLUIT (GBVB) 2019/1341 VAN DE RAAD

van 8 augustus 2019

inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2019/25

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 27 december 2001 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Op 8 januari 2019 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2019/25 (2) tot wijziging en actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB (“de lijst”) vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig artikel 1, lid 6, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB dienen de namen van de personen, groepen en entiteiten op de lijst regelmatig te worden bezien om er zeker van te zijn dat er redenen zijn om hen op de lijst te handhaven.

(4)

Dit besluit bevat de resultaten van de evaluatie die de Raad heeft verricht ten aanzien van de personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn.

(5)

De Raad heeft zich ervan vergewist dat bevoegde instanties als bedoeld in artikel 1, lid 4, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB ten aanzien van alle personen, groepen en entiteiten op de lijst besluiten hebben genomen waaruit blijkt dat zij betrokken zijn geweest bij terroristische daden in de zin van artikel 1, leden 2 en 3, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB. Tevens is de Raad tot de conclusie gekomen dat de personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn, onderworpen moeten blijven aan de daarin vastgestelde specifieke beperkende maatregelen.

(6)

De lijst moet dienovereenkomstig worden geactualiseerd en Besluit (GBVB) 2019/25 dient te worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Besluit (GBVB) 2019/25 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 augustus 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

T. TUPPURAINEN


(1)  Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93).

(2)  Besluit (GBVB) 2019/25 van de Raad van 8 januari 2019 tot wijziging en actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2018/1084 (PB L 6 van 9.1.2019, blz. 6).


BIJLAGE

LIJST VAN PERSONEN, GROEPEN EN ENTITEITEN, BEDOELD IN ARTIKEL 1

I.   PERSONEN

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), geboren op 11.8.1960 in Iran. Paspoort: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa (Saudi-Arabië), Saudisch onderdaan.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren op 16.10.1966 in Tarut (Saudi-Arabië), Saudisch onderdaan.

4.

ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), geboren op 6.3.1955 of 15.3.1955 in Iran. Iraans en Amerikaans onderdaan. Paspoort: C2002515 (Iran); Paspoort: 477845448 (VS). Nr. nationaal identiteitsbewijs: 07442833, vervaldatum 15.3.2016 (Amerikaans rijbewijs).

5.

ASADI Assadollah, geboren op 22.12.1971 in Teheran (Iran), Iraans onderdaan. Nummer Iraans diplomatiek paspoort: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), geboren op 8.3.1978 in Amsterdam (Nederland).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, geboren op 22.3.1988 in Zaghdraiya, Sidon (Libanon), Canadees onderdaan. Paspoortnummer: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, geboren op 6.8.1962 in Teheran (Iran), Iraans onderdaan. Paspoortnummer: D9016290, geldig tot en met 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, geboren in 1963 in Libanon, Libanees onderdaan.

10.

MELIAD, Farah, geboren op 5.11.1980 in Sydney (Australië), Australisch onderdaan; Paspoortnummer: M2719127 (Australië).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), geboren op 14.4.1965 of 1.3.1964 in Pakistan, paspoortnummer: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), geboren op 13.10.1976 in Pülümür (Turkije).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), geboren rond 1957 in Iran. Adressen: 1) Kermanshah, Iran, 2) legerbasis Mehran, provincie Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, geboren rond 1965 in Teheran, Iran.

15.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), geboren op 11.3.1957 in Iran. Iraans onderdaan. Paspoort: 008827 (Iraans diplomatiek paspoort), afgegeven in 1999. Titel: generaal-majoor.

II.   GROEPEN EN ENTITEITEN

1.

“Abu Nidal Organisation” — “ANO”, (alias “Fatah Revolutionaire Raad”, alias “Arabische Revolutionaire Brigades”, alias “Zwarte September”, alias “Revolutionaire Organisatie van Socialistische Moslims”).

2.

“Al-Aqsa Martelarenbrigade”.

3.

“Al-Aqsa e.V.”.

4.

“Babbar Khalsa”.

5.

“Communist Party of the Philippines”, met inbegrip van “New People's Army” — “NPA”, Filipijnen.

6.

“Directoraat binnenlandse veiligheid van het Iraanse Ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid”.

7.

“Gama'a al-Islamiyya”, (alias “Al-Gama'a al-Islamiyya”) (“Islamitische Groep” — “IG”).

8.

“İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” — “IBDA-C” (“Front van Voorvechters voor het Grote Islamitische Oosten”).

9.

“Hamas”, met inbegrip van “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

“Militaire vleugel van Hizballah” (alias militaire vleugel van (respectievelijk) Hezbollah, Hizbullah, Hizbollah, Hezballah, Hisbollah, Hizbu'llah, Hizb Allah, en Raad van de Jihad) (en alle daaraan rapporterende eenheden, waaronder de Externe Veiligheidsorganisatie)).

11.

“Hizbul Mujahideen” — “HM”.

12.

“Khalistan Zindabad Force” — “KZF”.

13.

“Koerdische Arbeiderspartij” — “PKK” (alias “KADEK”, alias “KONGRA-GEL”).

14.

“Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam” — “LTTE”.

15.

“Ejército de Liberación Nacional” (Nationaal Bevrijdingsleger).

16.

“Palestina Islamic Jihad” — “PIJ” (Palestijnse Islamitische Jihad).

17.

“Popular Front for the Liberation of Palestine” — “PFLP” (Volksfront voor de bevrijding van Palestina).

18.

“Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command” (alias “PFLP — General Command”, “PFLP-GC”) (Volksfront voor de bevrijding van Palestina — Algemeen Commando).

19.

“Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” — “DHKP-C”, (alias “Devrimci Sol” (Revolutionair Links); alias “Dev Sol”) (Revolutionair Volksbevrijdingsleger/-front/-partij).

20.

“Sendero Luminoso” — “SL” (Lichtend Pad).

21.

“Teyrbazen Azadiya Kurdistan” — “TAK” (alias “Kurdistan Freedom Falcons” (Koerdische Vrijheidsvalken); alias “Kurdistan Freedom Hawks” (Koerdische Vrijheidshaviken).