02008R0340 — NL — 15.07.2018 — 004.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 340/2008 VAN DE COMMISSIE

van 16 april 2008

betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 107 van 17.4.2008, blz. 6)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 254/2013 VAN DE COMMISSIE van 20 maart 2013

  L 79

7

21.3.2013

 M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 211/2014 VAN DE COMMISSIE van 27 februari 2014

  L 67

1

7.3.2014

►M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/864 VAN DE COMMISSIE van 4 juni 2015

  L 139

1

5.6.2015

►M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/895 VAN DE COMMISSIE van 22 juni 2018

  L 160

1

25.6.2018
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 340/2008 VAN DE COMMISSIE

van 16 april 2008

betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

(Voor de EER relevante tekst)HOOFDSTUK I

ONDERWERP EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden de bedragen van de vergoedingen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (hierna „het Agentschap” genoemd) in rekening worden gebracht, alsmede de voorschriften inzake de betaling van die vergoedingen vastgesteld.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) „kmo”: een kleine, middelgrote of micro-onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG;

b) „middelgrote onderneming”: een middelgrote onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG;

c) „kleine onderneming”: een kleine onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG;

d) „micro-onderneming”: een micro-onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG.HOOFDSTUK II

VERGOEDINGEN

Artikel 3

Vergoedingen voor registraties ingediend krachtens de artikelen 6, 7 of 11 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1.  Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, voor elke registratie van een stof krachtens de artikelen 6, 7 of 11 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Geen vergoeding wordt echter in rekening gebracht voor de registratie van een stof in een hoeveelheid tussen 1 en 10 t, indien bij de indiening van de registratie alle in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde informatie wordt verstrekt, zoals bepaald in artikel 74, lid 2, dier verordening.

2.  Wanneer bij de indiening van een registratie voor een stof in een hoeveelheid tussen 1 en 10 t niet alle in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde informatie wordt verstrekt, brengt het Agentschap een vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage I bij deze verordening.

Voor de registratie van een stof in een hoeveelheid van 10 t of meer brengt het Agentschap een vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage I.

3.  In geval van een gezamenlijke indiening brengt het Agentschap elke registrant een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage I.

Wanneer een registrant echter een deel van de benodigde informatie bedoeld in artikel 10, onder a) iv), vi), vii) en ix), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 apart indient, brengt het Agentschap die registrant een vergoeding voor een individuele indiening in rekening, zoals bepaald in bijlage I bij deze Verordening.

4.  Wanneer de registrant een kmo is, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage I.

5.  De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde vergoedingen moeten worden betaald binnen 14 kalenderdagen, nadat het Agentschap de factuur aan de registrant heeft gezonden.

Facturen in verband met de registratie van een gepreregistreerde stof die binnen twee maanden vóór de desbetreffende registratietermijn van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bij het Agentschap is ingediend, moeten echter worden betaald binnen 30 dagen nadat het Agentschap de factuur aan de registrant heeft gezonden.

6.  Wanneer de betaling niet binnen de in lid 5 genoemde termijn is verricht, stelt het Agentschap een tweede betalingstermijn vast. Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn wordt verricht, wordt de registratie afgewezen.

▼M1

7.  Wanneer de registratie is afgewezen omdat de registrant de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die registratie zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze aan de registrant gecrediteerd.

▼B

Artikel 4

Vergoedingen voor registraties ingediend krachtens artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 2 of lid 3, of artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1.  Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, voor elke registratie van een locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd tussenproduct krachtens artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 2 of lid 3, of artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Geen vergoeding wordt echter in rekening gebracht voor de registratie van een locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd tussenproduct in een hoeveelheid tussen 1 en 10 t, indien bij de indiening van de registratie alle in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde informatie wordt verstrekt, zoals bepaald in artikel 74, lid 2, dier verordening.

De krachtens dit artikel te betalen vergoedingen gelden alleen voor de registraties van locatiegebonden of vervoerde geïsoleerde tussenproducten die worden ingediend overeenkomstig artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 2 of lid 3, of artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Voor de registraties van tussenproducten waarbij de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde informatie moet worden ingediend, gelden de in artikel 3 van deze verordening bepaalde vergoedingen.

2.  Wanneer bij de indiening van een registratie voor een locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd tussenproduct in een hoeveelheid tussen 1 en 10 t niet alle in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde informatie wordt verstrekt, brengt het Agentschap een vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage II bij deze verordening.

Voor registraties van een locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd tussenproduct in een hoeveelheid van 10 t of meer brengt het Agentschap een vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage II.

3.  In geval van een gezamenlijke indiening brengt het Agentschap elke registrant een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage II.

Wanneer een registrant echter een deel van de benodigde informatie bedoeld in artikel 17, lid 2, onder c) en d), of artikel 18, lid 2, onder c) en d), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 apart indient, brengt het Agentschap die registrant een vergoeding voor een individuele indiening in rekening, zoals bepaald in bijlage II.

4.  Wanneer de registrant een kmo is, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage II bij deze Verordening.

5.  De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde vergoedingen moeten worden betaald binnen 14 kalenderdagen nadat het Agentschap de factuur aan de registrant heeft gezonden.

Facturen in verband met de registratie van een gepreregistreerde stof die binnen twee maanden vóór de desbetreffende registratietermijn van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bij het Agentschap is ingediend, moeten echter worden betaald binnen 30 dagen nadat het Agentschap de factuur aan de registrant heeft gezonden.

6.  Wanneer de betaling niet binnen de in lid 5 genoemde termijn is verricht, stelt het Agentschap een tweede betalingstermijn vast. Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn wordt verricht, wordt de registratie afgewezen.

▼M1

7.  Wanneer de registratie is afgewezen omdat de registrant de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die registratie zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze aan de registrant gecrediteerd.

▼B

Artikel 5

Vergoedingen voor aanpassingen van een registratie krachtens artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1.  Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, voor de aanpassingen van een registratie krachtens artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Het Agentschap brengt echter geen vergoeding in rekening voor de volgende aanpassingen van een registratie:

a) de overgang van een hogere naar een lagere hoeveelheidsklasse;

b) de overgang van een lagere naar een hogere hoeveelheidsklasse indien de registrant de vergoeding voor die hogere hoeveelheidsklasse reeds heeft betaald;

c) de wijziging van de status of de identiteit van de registrant, mits de registrant dezelfde rechtspersoonlijkheid houdt;

d) de wijziging van de samenstelling van de stof;

e) de informatie over nieuwe vormen van gebruik, waaronder ontraden vormen van gebruik;

f) de informatie over nieuwe risico’s van de stof;

g) de wijziging van de indeling en etikettering van de stof;

h) de wijziging van het chemische veiligheidsrapport;

i) de wijziging van de richtsnoeren voor veilig gebruik;

j) de mededeling dat er een in bijlage IX of bijlage X bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde proef moet worden ontwikkeld;

k) het verzoek om aanvankelijk vertrouwelijke informatie toegankelijk te maken.

2.  Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening voor de aanpassing van de hoeveelheidsklasse, zoals bepaald in de tabellen 1 en 2 van bijlage III.

Voor andere aanpassingen brengt het Agentschap een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de tabellen 3 en 4 van bijlage III.

▼M1

Voor wijziging van de toegang tot de bij de registratie verstrekte informatie brengt het Agentschap een vergoeding in rekening voor elk informatieonderdeel waarvoor een aanpassing wordt gedaan, zoals aangegeven in de tabellen 3 en 4 van bijlage III.

Indien de aanpassing betrekking heeft op onderzoekssamenvattingen of uitgebreide onderzoekssamenvattingen, brengt het Agentschap een vergoeding in rekening voor elke onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting waarvoor de aanpassing geldt.

▼B

3.  In geval van een aanpassing van een gezamenlijke indiening brengt het Agentschap elke registrant die de aanpassing indient een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage III.

Wanneer echter een deel van de benodigde informatie bedoeld in artikel 10, onder a) iv), vi), vii) en ix), artikel 17, lid 2, onder c) en d), of artikel 18, lid 2, onder c) en d), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 apart wordt ingediend, brengt het Agentschap een vergoeding voor een individuele indiening in rekening, zoals bepaald in bijlage III.

4.  Wanneer de registrant een kmo is, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage III.

Wanneer de aanpassing echter een wijziging van de identiteit van de registrant betreft, geldt de vergoeding voor kmo’s alleen indien de nieuwe entiteit een kmo is.

5.  De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde vergoedingen moeten worden betaald binnen 14 kalenderdagen nadat het Agentschap de factuur aan de registrant heeft gezonden.

6.  Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de in lid 5 genoemde termijn is verricht, stelt het Agentschap een tweede betalingstermijn vast.

Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn wordt verricht, wordt de aanpassing afgewezen indien het een aanpassing van de hoeveelheidsklasse overeenkomstig artikel 22, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 betreft.

▼M1

In geval van andere aanpassingen wijst het Agentschap de aanpassing af, wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn is verricht. Indien de aanvrager hierom verzoekt, verlengt het Agentschap de tweede termijn op voorwaarde dat het verzoek om verlenging is ingediend voor het verstrijken van de tweede termijn. Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de verlengde termijn is verricht, wijst het Agentschap de aanpassing af.

7.  Wanneer de aanpassing is afgewezen omdat de registrant de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die aanpassing zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze aan de registrant gecrediteerd.

▼B

Artikel 6

Vergoedingen voor verzoeken krachtens artikel 10, onder a) xi), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1.  Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, voor elk verzoek krachtens artikel 10, onder a) xi), van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

2.  Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening voor elk informatieonderdeel waarvoor een verzoek wordt ingediend, zoals bepaald in bijlage IV.

Wanneer het verzoek betrekking heeft op onderzoekssamenvattingen of uitgebreide onderzoekssamenvattingen, brengt het Agentschap een vergoeding in rekening voor elke onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting waarvoor het verzoek geldt.

▼M1

3.  Wanneer het verzoek betrekking heeft op een gezamenlijke indiening, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage IV. Wanneer de hoofdregistrant het verzoek indient, brengt het Agentschap enkel de hoofdregistrant een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage IV.

▼B

4.  Wanneer het verzoek door een kmo wordt gedaan, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage IV.

5.  De datum waarop het Agentschap de voor het verzoek in rekening gebrachte vergoeding ontvangt, geldt als datum van ontvangst van het verzoek.

Artikel 7

Vergoedingen voor de mededelingen krachtens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1.  Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 1 van bijlage V bij deze Verordening, voor elke mededeling van informatie met het oog op de vrijstelling van de algemene registratieplicht voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés krachtens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Wanneer de informatie wordt meegedeeld door een kmo, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 1 van bijlage V.

2.  Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage V bij deze verordening, voor elk verzoek om verlenging van de vrijstelling van de algemene registratieplicht voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Wanneer het verzoek door een kmo wordt gedaan, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage V.

3.  De in lid 1 bedoelde vergoedingen moeten worden betaald binnen zeven kalenderdagen nadat het Agentschap aan de fabrikant, importeur of producent van voorwerpen die de informatie heeft meegedeeld, een factuur heeft gezonden.

De in lid 2 bedoelde vergoedingen moeten worden betaald binnen 30 kalenderdagen nadat het Agentschap aan de fabrikant, importeur of producent van voorwerpen die om verlenging heeft verzocht, een factuur heeft gezonden.

4.  Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn is verricht, stelt het Agentschap een tweede betalingstermijn vast.

Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn wordt verricht, wordt de mededeling of het verzoek om verlenging afgewezen.

▼M1

5.  Wanneer de mededeling of het verzoek om verlenging is afgewezen omdat de fabrikant, importeur, of producent van voorwerpen de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die mededeling of dat verzoek om verlenging zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze gecrediteerd aan degene die de mededeling of het verzoek om verlenging heeft gedaan.

▼B

Artikel 8

Vergoedingen voor aanvragen krachtens artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1.  Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2 en 3 van dit artikel, voor elke aanvraag om autorisatie van een stof krachtens artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

▼M4

2.  Het Agentschap brengt een basisvergoeding in rekening voor elke aanvraag om autorisatie van een stof, zoals bepaald in bijlage VI. De basisvergoeding heeft betrekking op de autorisatieaanvraag voor één stof en één vorm van gebruik.

Het Agentschap brengt een aanvullende vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage VI bij deze verordening, voor elke aanvullende vorm van gebruik en voor elke aanvullende stof in de aanvraag die behoort tot dezelfde groep stoffen, zoals omschreven in punt 1.5 van bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1907/2006. Er mag geen aanvullende vergoeding in rekening worden gebracht wanneer de autorisatieaanvraag door meer dan één aanvrager wordt ingediend.

Indien de aanvragers die partij zijn bij een gezamenlijke aanvraag om autorisatie tot verschillende grootteklassen behoren, wordt voor die aanvraag de hoogste vergoeding in rekening gebracht die voor een van die aanvragers van toepassing is.

Indien een gezamenlijke autorisatieaanvraag wordt ingediend, doen de aanvragers alle mogelijke moeite om de vergoeding op eerlijke, transparante en niet-discriminerende wijze te delen, met name wat kleine en middelgrote ondernemingen betreft.

Het Agentschap zendt één factuur die betrekking heeft op de basisvergoeding en alle toepasselijke aanvullende vergoedingen.

▼B

3.  Wanneer de aanvraag door een middelgrote onderneming of door twee of meer kmo’s wordt ingediend, waarvan de grootste een middelgrote onderneming is, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage VI.

Wanneer de aanvraag door een kleine onderneming of door twee of meer kmo’s wordt ingediend, waarvan de grootste een kleine onderneming is, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 3 van bijlage VI.

Wanneer de aanvraag slechts door een of meer micro-ondernemingen wordt ingediend, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 4 van bijlage VI.

4.  De datum waarop het Agentschap de voor de autorisatieaanvraag in rekening gebrachte vergoeding ontvangt, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 9

Vergoedingen voor de herbeoordeling van autorisaties krachtens artikel 61 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1.  Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2 en 3 van dit artikel, voor elke indiening van een herbeoordelingsverslag krachtens artikel 61 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

▼M4

2.  Het Agentschap brengt een basisvergoeding in rekening voor elk ingediend herbeoordelingsverslag, zoals bepaald in bijlage VII. De basisvergoeding heeft betrekking op de indiening van een herbeoordelingsverslag voor één stof en één vorm van gebruik.

Het Agentschap brengt een aanvullende vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage VII bij deze verordening, voor elke aanvullende vorm van gebruik en voor elke aanvullende stof in het herbeoordelingsverslag die behoort tot dezelfde groep stoffen, zoals omschreven in punt 1.5 van bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1907/2006. Er mag geen aanvullende vergoeding in rekening worden gebracht wanneer een herbeoordelingsverslag door meer dan één partij wordt ingediend.

Indien de entiteiten die partij zijn bij een gezamenlijk ingediend herbeoordelingsverslag tot verschillende grootteklassen behoren, wordt voor die indiening de hoogste vergoeding in rekening gebracht die voor een van die aanvragers van toepassing is.

Indien een gezamenlijk herbeoordelingsverslag wordt ingediend, doen de houders van de autorisatie alle mogelijke moeite om de vergoeding op eerlijke, transparante en niet-discriminerende wijze te delen, met name wat kleine en middelgrote ondernemingen betreft.

Het Agentschap zendt één factuur die betrekking heeft op de basisvergoeding en alle toepasselijke aanvullende vergoedingen.

▼B

3.  Wanneer de aanvraag slechts door een middelgrote of door twee of meer kmo’s wordt ingediend, waarvan de grootste een middelgrote onderneming is, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage VII.

Wanneer de aanvraag slechts door een kleine onderneming of door twee of meer kmo’s wordt ingediend, waarvan de grootste een kleine onderneming is, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 3 van bijlage VII.

Wanneer de aanvraag slechts door een of meer micro-ondernemingen wordt ingediend, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 4 van bijlage VII.

4.  De datum waarop het Agentschap de voor de indiening van het herbeoordelingsverslag in rekening gebrachte vergoeding ontvangt, geldt als datum van indiening.

Artikel 10

Vergoedingen voor beroepen tegen een besluit van het Agentschap krachtens artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1.  Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage VIII bij deze Verordening, voor elk beroep tegen een besluit van het Agentschap dat wordt ingesteld krachtens artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

2.  Wanneer het beroep door een kmo wordt ingesteld, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage VIII.

3.  Wanneer de kamer van beroep het beroep niet-ontvankelijk acht, wordt de vergoeding niet terugbetaald.

4.  Het Agentschap betaalt de overeenkomstig lid 1 in rekening gebrachte vergoeding terug, indien de uitvoerend directeur van het Agentschap een besluit herziet overeenkomstig artikel 93, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of indien de insteller van het beroep in het gelijk wordt gesteld.

5.  Een beroep wordt pas geacht door de kamer van beroep te zijn ontvangen, wanneer het Agentschap de desbetreffende vergoeding heeft ontvangen.

Artikel 11

Andere te betalen vergoedingen

1.  Een vergoeding kan in rekening worden gebracht voor op verzoek door het Agentschap verrichte administratieve en technische diensten die niet onder andere in deze verordening vastgestelde vergoedingen vallen. Bij de hoogte van de vergoeding wordt de omvang van de werkzaamheden in aanmerking genomen.

Geen vergoeding wordt echter in rekening gebracht voor de bijstand van de helpdesk van het Agentschap en de ondersteuning van de lidstaten overeenkomstig artikel 77, lid 2, onder h) en i), van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

De uitvoerend directeur van het Agentschap kan besluiten geen vergoeding in rekening te brengen aan internationale organisaties of landen die het Agentschap om bijstand verzoeken.

2.  De vergoedingen voor administratieve dienstverrichting moeten worden betaald binnen 30 kalenderdagen nadat het Agentschap de factuur heeft verzonden.

3.  Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn is verricht, stelt het Agentschap een tweede betalingstermijn vast.

Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn wordt verricht, wijst het Agentschap het verzoek af.

4.  Tenzij contractueel anders is overeengekomen, wordt de vergoeding voor technische diensten betaald voordat de dienst wordt verricht.

5.  De raad van bestuur stelt een lijst van de diensten en bijbehorende vergoedingen op en stelt deze vast nadat de Commissie hierover een gunstig advies heeft uitgebracht.

Artikel 12

Enige vertegenwoordigers

In het geval van een enige vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, wordt overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG, aan de hand van het aantal werkzame personen, de omzet en de balansgegevens van de buiten de Gemeenschap gevestigde fabrikant, formuleerder van een preparaat of producent van een voorwerp, die bij de betrokken transactie door die enige vertegenwoordiger wordt vertegenwoordigd, met inbegrip van de relevante informatie van verbonden en partnerondernemingen van de buiten de Gemeenschap gevestigde fabrikant, formuleerder van een preparaat of producent van een voorwerp, beoordeeld of de lagere vergoeding voor kmo’s van toepassing is.

Artikel 13

Lagere vergoedingen en vrijstelling

1.  Een natuurlijke of rechtspersoon die aanspraak maakt op een lagere vergoeding krachtens de artikelen 3 tot en met 10, stelt het Agentschap hiervan in kennis bij de indiening van de registratie, de aanpassing van de registratie, het verzoek, de kennisgeving, het herbeoordelingsverslag, de aanvraag of het beroep waarvoor de vergoeding moet worden betaald.

2.  Een natuurlijke of rechtspersoon die aanspraak maakt op een vrijstelling van vergoeding overeenkomstig artikel 74, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006, stelt het Agentschap hiervan bij de indiening van de registratie in kennis.

3.  Het Agentschap kan te allen tijde om bewijsstukken verzoeken ter staving dat aan de voorwaarden voor een lagere vergoeding of vrijstelling van vergoeding is voldaan.

▼M1

Indien de bewijsstukken die bij het Agentschap moeten worden ingediend, niet in één van de officiële talen van de Unie zijn gesteld, gaan zij vergezeld van een gelegaliseerde vertaling in één van die officiële talen.

▼B

4.  Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon die aanspraak maakt op een lagere vergoeding of een vrijstelling van vergoeding, zijn recht op verlaging of vrijstelling niet kan aantonen, brengt het Agentschap de volledige vergoeding in rekening, vermeerderd met een vergoeding voor administratieve kosten.

Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon die aanspraak heeft gemaakt op een lagere vergoeding, deze reeds heeft betaald, doch het recht daarop niet kan aantonen, brengt het Agentschap de rest van de volledige vergoeding in rekening, vermeerderd met een vergoeding voor administratieve kosten.

Artikel 11, leden 2, 3 en 5, is van overeenkomstige toepassing.HOOFDSTUK III

BETALING VAN VERGOEDINGEN DOOR HET AGENTSCHAP

Artikel 14

Overdracht van middelen aan de lidstaten

1.  In de volgende gevallen wordt een deel van de krachtens deze verordening ontvangen vergoedingen aan de bevoegde instanties van de lidstaten overgedragen:

a) wanneer de bevoegde instantie van de lidstaat het Agentschap meedeelt dat zij de beoordelingsprocedure voor een stof overeenkomstig artikel 46, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 heeft voltooid;

b) wanneer de bevoegde instantie een lid van het Comité risicobeoordeling heeft aangewezen, dat in het kader van een autorisatieprocedure of een herbeoordeling als rapporteur optreedt;

c) wanneer de bevoegde instantie van de lidstaat een lid van het Comité sociaaleconomische analyse heeft aangewezen dat in het kader van een autorisatieprocedure of een herbeoordeling als rapporteur optreedt;

d) wanneer de bevoegde instantie van de lidstaat een lid van het Comité risicobeoordeling heeft aangewezen, dat in het kader van een beperkingsprocedure als rapporteur optreedt;

e) wanneer de bevoegde instantie van de lidstaat een lid van het Comité sociaaleconomische analyse heeft aangewezen, dat als rapporteur optreedt in het kader van een beperkingsprocedure;

f) in voorkomend geval, voor andere op verzoek van het Agentschap door de bevoegde instanties verrichte werkzaamheden.

Ingeval de in dit lid bedoelde comités besluiten een co-rapporteur aan te wijzen, wordt de overdracht gedeeld tussen de rapporteur en de co-rapporteur.

2.  De raad van bestuur van het Agentschap stelt, na een gunstig advies van de Commissie, vast welke bedragen voor elk der in lid 1 van dit artikel genoemde taken aan de bevoegde instanties van de lidstaten worden overgedragen, welk gedeelte van de vergoedingen maximaal wordt overgedragen en op welke wijze de overdracht geschiedt. Bij de vaststelling van de over te dragen bedragen neemt de raad van bestuur van het Agentschap de in artikel 27 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 omschreven beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid in acht. Ook zorgt de raad van bestuur ervoor, dat het Agentschap voortdurend over voldoende financiële middelen beschikt om zijn in Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgelegde taken uit te voeren, gelet op de bestaande kredieten en de meerjarige ontvangstenramingen, met inbegrip van een subsidie van de Gemeenschap, en neemt hij de omvang van de werkzaamheden door de bevoegde instanties van de lidstaten in aanmerking.

3.  De in lid 1 bedoelde overdrachten worden pas gedaan, nadat het Agentschap het desbetreffende verslag ter beschikking is gesteld.

De raad van bestuur van het Agentschap kan echter besluiten voorfinanciering of tussentijdse betalingen toe te staan overeenkomstig artikel 81, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002.

4.  De in lid 1, onder b) tot en met e), vastgestelde overdracht van middelen is bedoeld om de bevoegde instanties van de lidstaten schadeloos te stellen voor de werkzaamheden van de rapporteurs of co-rapporteurs en voor de daarmee samenhangende wetenschappelijke en technische ondersteuning, en laat de verplichting van de lidstaten om geen instructies te geven die met de onafhankelijkheid van het Agentschap onverenigbaar zijn, onverlet.

Artikel 15

Andere vergoedingen

Bij de vaststelling van de aan de deskundigen of gecoöpteerde leden van de comités te betalen bedragen voor werkzaamheden die zij overeenkomstig artikel 87, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 voor het Agentschap hebben verricht, neemt de raad van bestuur van het Agentschap de omvang van de werkzaamheden in aanmerking en neemt hij de in artikel 27 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 omschreven beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid in acht. Ook zorgt de raad van bestuur ervoor, dat het Agentschap over voldoende financiële middelen beschikt om zijn in Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgelegde taken uit te voeren, gelet op de bestaande kredieten en de meerjarige ontvangstenramingen, met inbegrip van een subsidie van de Gemeenschap.HOOFDSTUK IV

BETALINGEN

Artikel 16

Wijze van betaling

1.  De vergoedingen worden in euro betaald.

2.  De betaling behoeven pas te worden gedaan, nadat het Agentschap een factuur heeft gezonden, behalve in het geval van betalingen krachtens artikel 10.

3.  De betalingen geschieden door overschrijving naar de bankrekening van het Agentschap.

Artikel 17

Identificatie van de betaling

1.  Bij elke betaling moet als betalingskenmerk het factuurnummer worden vermeld, behalve in het geval van betalingen krachtens artikel 10.

Bij betalingen krachtens artikel 10 wordt als betalingskenmerk de identiteit van de insteller of instellers van het beroep vermeld en, indien beschikbaar, het nummer van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld.

2.  Wanneer niet kan worden vastgesteld waarvoor de betaling is gedaan, stelt het Agentschap een termijn vast, waarbinnen de betaler schriftelijk het doel van de betaling moet mededelen. Indien voor het verstrijken van die termijn niet aan het Agentschap wordt medegedeeld waartoe de betaling dient, wordt de betaling als ongeldig beschouwd en wordt het betrokken bedrag aan de betaler terugbetaald.

Artikel 18

Betaaldatum

1.  De datum waarop het volledige bedrag van de betaling op een bankrekening van het Agentschap is bijgeschreven, wordt geacht de datum te zijn waarop de betaling is gedaan.

2.  De betaling wordt geacht tijdig te zijn gedaan indien voldoende bewijsstukken worden overgelegd waaruit blijkt dat de betaler voor het verstrijken van de desbetreffende termijn opdracht tot overschrijving naar de op de factuur vermelde bankrekening heeft gegeven.

Een bevestiging van de opdracht tot overschrijving, afgegeven door een financiële instelling, wordt als voldoende bewijs beschouwd. Wanneer echter bij de overschrijving het SWIFT-systeem voor elektronisch betalingsverkeer moet worden gebruikt, geldt een door een bevoegde functionaris van een financiële instelling gestempelde en ondertekende kopie van het SWIFT-verslag als bewijs van overschrijving.

Artikel 19

Onvoldoende betaling

1.  Een betalingstermijn wordt pas geacht te zijn nageleefd, indien het volledige bedrag van de vergoeding tijdig is voldaan.

2.  Wanneer een factuur betrekking heeft op een groep transacties, kan het Agentschap, indien te weinig betaald is, het betaalde bedrag aan een of meer van die transacties toewijzen. De criteria voor de toewijzing van betalingen worden door de raad van bestuur van het Agentschap vastgesteld.

Artikel 20

Terugbetaling van te veel betaalde bedragen

1.  De regels voor de terugbetaling aan de betaler van te veel betaalde bedragen voor vergoedingen worden vastgesteld door de uitvoerend directeur van het Agentschap en op de website van het Agentschap bekendgemaakt.

Wanneer echter het te veel betaalde bedrag minder dan 100 EUR bedraagt en de betrokkene niet uitdrukkelijk om terugbetaling heeft verzocht, wordt het te veel betaalde bedrag niet terugbetaald.

2.  Te veel betaalde bedragen kunnen niet dienen voor toekomstige betalingen aan het Agentschap.HOOFDSTUK V

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Voorlopige schatting

Bij de schatting van de totale ontvangsten en uitgaven voor het volgende financiële jaar overeenkomstig artikel 96, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 verstrekt de raad van bestuur van het Agentschap een specifieke voorlopige schatting van de ontvangsten uit vergoedingen, die gescheiden is van inkomsten uit subsidies van de Gemeenschap.

Artikel 22

Aanpassing

1.  De in deze verordening vastgestelde vergoedingen worden elk jaar aangepast aan het inflatiepercentage dat wordt gemeten met behulp van het Europese indexcijfer van de consumptieprijzen dat door Eurostat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2494/95 wordt bekendgemaakt. De eerste aanpassing geschiedt op 1 juni 2009.

▼M1

2.  De Commissie toetst deze verordening ook voortdurend aan nieuwe informatie die van belang is voor de aannamen waarop de schatting van de ontvangsten en uitgaven van het Agentschap is gebaseerd. Uiterlijk 31 januari 2015 evalueert de Commissie deze verordening teneinde haar zo nodig te wijzigen, met name gelet op de kosten van het Agentschap en de daarmee samenhangende kosten van de diensten die door de bevoegde instanties van de lidstaten worden geleverd.

▼B

Artikel 23

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M3
BIJLAGE I

Vergoedingen voor registraties krachtens de artikelen 6, 7 of 11 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

 

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 1-10 t

1 739  EUR

1 304  EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 10-100 t

4 674  EUR

3 506  EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 100-1 000  t

12 501  EUR

9 376  EUR

Vergoeding voor stoffen in een hoeveelheid van meer dan 1 000  t

33 699  EUR

25 274  EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo's

 

Middelgrote onderneming

(individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(individuele indiening)

Kleine onderneming

(gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(individuele indiening)

Micro-onderneming

(gezamenlijke indiening)

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 1-10 t

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 10-100 t

3 038  EUR

2 279  EUR

1 636  EUR

1 227  EUR

234  EUR

175  EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 100-1 000  t

8 126  EUR

6 094  EUR

4 375  EUR

3 282  EUR

625  EUR

469  EUR

Vergoeding voor stoffen in een hoeveelheid van meer dan 1 000  t

21 904  EUR

16 428  EUR

11 795  EUR

8 846  EUR

1 685  EUR

1 264  EUR
BIJLAGE II

Vergoedingen voor registraties ingediend krachtens artikel 17, lid 2, artikel 18, leden 2 en 3, of artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

 

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Vergoeding

1 739  EUR

1 304  EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo's

 

Middelgrote onderneming

(individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(individuele indiening)

Kleine onderneming

(gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(individuele indiening)

Micro-onderneming

(gezamenlijke indiening)

Vergoeding

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR
BIJLAGE III

Vergoedingen voor de aanpassing van registraties krachtens artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen voor aanpassing van de hoeveelheidsklasse

 

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Van 1-10 t naar 10-100 t

2 935  EUR

2 201  EUR

Van 1-10 t naar 100-1 000  t

10 762  EUR

8 071  EUR

Van 1-10 t naar meer dan 1 000  t

31 960  EUR

23 970  EUR

Van 10-100 t naar 100-1 000  t

7 827  EUR

5 870  EUR

Van 10-100 t naar meer dan 1 000  t

29 025  EUR

21 768  EUR

Van 100-1 000  t naar meer dan 1 000  t

21 198  EUR

15 898  EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo's voor aanpassing van de hoeveelheidsklasse

 

Middelgrote onderneming

(individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(individuele indiening)

Kleine onderneming

(gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(individuele indiening)

Micro-onderneming

(gezamenlijke indiening)

Van 1-10 t naar 10-100 t

1 908  EUR

1 431  EUR

1 027  EUR

770  EUR

147  EUR

110  EUR

Van 1-10 t naar 100-1 000  t

6 995  EUR

5 246  EUR

3 767  EUR

2 825  EUR

538  EUR

404  EUR

Van 1-10 t naar meer dan 1 000  t

20 774  EUR

15 580  EUR

11 186  EUR

8 389  EUR

1 598  EUR

1 198  EUR

Van 10-100 t naar 100-1 000  t

5 087  EUR

3 816  EUR

2 739  EUR

2 055  EUR

391  EUR

294  EUR

Van 10-100 t naar meer dan 1 000  t

18 866  EUR

14 150  EUR

10 159  EUR

7 619  EUR

1 451  EUR

1 088  EUR

Van 100-1 000  t naar meer dan 1 000  t

13 779  EUR

10 334  EUR

7 419  EUR

5 564  EUR

1 060  EUR

795  EURTabel 3

Vergoedingen voor andere aanpassingen

Soort aanpassing

Wijziging van de identiteit van de registrant met wijziging van zijn rechtspersoonlijkheid

1 631  EUR

Soort aanpassing

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Wijziging van de toegang tot de bij de indiening verstrekte informatie

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

4 892  EUR

3 669  EUR

Hoeveelheidsklasse

1 631  EUR

1 223  EUR

Onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting

4 892  EUR

3 669  EUR

Informatie in het veiligheidsinformatieblad

3 261  EUR

2 446  EUR

Handelsnaam van de stof

1 631  EUR

1 223  EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 631  EUR

1 223  EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 631  EUR

1 223  EURTabel 4

Lagere vergoedingen voor kmo's voor andere aanpassingen

Soort aanpassing

Middelgrote onderneming

Kleine onderneming

Micro-onderneming

Wijziging van de identiteit van de registrant met wijziging van zijn rechtspersoonlijkheid

1 060  EUR

571  EUR

82  EUR

Soort aanpassing

Middelgrote onderneming

(individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(individuele indiening)

Kleine onderneming

(gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(individuele indiening)

Micro-onderneming

(gezamenlijke indiening)

Wijziging van de toegang tot de bij de indiening verstrekte informatie

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Hoeveelheidsklasse

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Informatie in het veiligheidsinformatieblad

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Handelsnaam van de stof

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
BIJLAGE IV

Vergoedingen voor verzoeken krachtens artikel 10, onder a), xi), van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

Informatieonderdeel waarvoor om vertrouwelijkheid wordt verzocht

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

4 892  EUR

3 669  EUR

Hoeveelheidsklasse

1 631  EUR

1 223  EUR

Onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting

4 892  EUR

3 669  EUR

Informatie in het veiligheidsinformatieblad

3 261  EUR

2 446  EUR

Handelsnaam van de stof

1 631  EUR

1 223  EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 631  EUR

1 223  EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 631  EUR

1 223  EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo's

Informatieonderdeel waarvoor om vertrouwelijkheid wordt verzocht

Middelgrote onderneming

(individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(individuele indiening)

Kleine onderneming

(gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(individuele indiening)

Micro-onderneming

(gezamenlijke indiening)

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Hoeveelheidsklasse

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Informatie in het veiligheidsinformatieblad

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Handelsnaam van de stof

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
BIJLAGE V

Vergoedingen voor de mededeling van informatie betreffende onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés krachtens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Vergoedingen voor de mededeling van informatie betreffende onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

Standaardvergoeding

544  EUR

Lagere vergoeding voor middelgrote ondernemingen

353  EUR

Lagere vergoeding voor kleine ondernemingen

190  EUR

Lagere vergoeding voor micro-ondernemingen

27  EURTabel 2

Vergoedingen voor de verlenging van een vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

Standaardvergoeding

1 087  EUR

Lagere vergoeding voor middelgrote ondernemingen

707  EUR

Lagere vergoeding voor kleine ondernemingen

380  EUR

Lagere vergoeding voor micro-ondernemingen

54  EUR

▼M4
BIJLAGE VI

Vergoedingen voor autorisatieaanvragen krachtens artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

Basisvergoeding

54 100 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

10 820 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

48 690 EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor middelgrote ondernemingen

Basisvergoeding

40 575 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

8 115 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

36 518 EURTabel 3

Lagere vergoedingen voor kleine ondernemingen

Basisvergoeding

24 345 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

4 869 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

21 911 EURTabel 4

Lagere vergoedingen voor micro-ondernemingen

Basisvergoeding

5 410 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

1 082 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

4 869 EUR
BIJLAGE VII

Vergoedingen voor de herbeoordeling van een autorisatie krachtens artikel 61 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

Basisvergoeding

54 100 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

10 820 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

48 690 EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor middelgrote ondernemingen

Basisvergoeding

40 575 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

8 115 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

36 518 EURTabel 3

Lagere vergoedingen voor kleine ondernemingen

Basisvergoeding

24 345 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

4 869 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

21 911 EURTabel 4

Lagere vergoedingen voor micro-ondernemingen

Basisvergoeding

5 410 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

1 082 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

4 869 EUR

▼M3
BIJLAGE VIII

Vergoedingen voor beroepen krachtens artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

Beroep tegen een besluit overeenkomstig

Vergoeding

artikel 9 of artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

2 392  EUR

artikel 27 of artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

4 783  EUR

artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

7 175  EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo's

Beroep tegen een besluit overeenkomstig

Vergoeding

artikel 9 of artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 794  EUR

artikel 27 of artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

3 587  EUR

artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

5 381  EUR