Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014JC0042

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

/* JOIN/2014/042 final - 2014/0357 (NLE) */

52014JC0042

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran /* JOIN/2014/042 final - 2014/0357 (NLE) */


TOELICHTING

(1) Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran geeft uitvoering aan de bij Besluit 2010/413/GBVB vastgestelde maatregelen.

(2) Op ... december 2014 heeft de Raad Besluit 2014/.../GBVB vastgesteld om de vrijstelling uit hoofde van artikel 20, lid 14, te verlengen tot 30 juni 2015 voor handelingen en transacties die worden verricht ten aanzien van de op de lijst geplaatste entiteiten, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit contracten die vóór 23 januari 2012 zijn gesloten of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze verplichtingen indien de levering van Iraanse ruwe olie en petroleumproducten of de opbrengst daarvan bedoeld is als betaling van uitstaande bedragen in verband met contracten die gesloten zijn vóór 23 januari 2012, aan personen of entiteiten die zich bevinden op het grondgebied van de lidstaten of onder hun rechtsmacht vallen, en deze contracten uitdrukkelijk voorzien in deze betaling.

(3) Ter uitvoering van deze verlenging is verder optreden van de Unie nodig.

(4) De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie stellen gezamenlijk voor Verordening (EU) nr. 267/2012 dienovereenkomstig te wijzigen.

2014/0357 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB[1],

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)       Verordening (EU) nr. 267/2012[2] van de Raad geeft uitvoering aan de bij Besluit 2010/413/GBVB vastgestelde maatregelen.

(2)       Op ... december 2014 heeft de Raad Besluit 2014/.../GBVB tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB vastgesteld om de vrijstelling uit hoofde van artikel 20, lid 14, te verlengen tot 30 juni 2015 voor handelingen en transacties die worden verricht ten aanzien van de op de lijst geplaatste entiteiten, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit contracten die vóór 23 januari 2012 zijn gesloten of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze verplichtingen indien de levering van Iraanse ruwe olie en petroleumproducten of de opbrengst daarvan bedoeld is als betaling van uitstaande bedragen in verband met contracten die gesloten zijn vóór 23 januari 2012, aan personen of entiteiten die zich bevinden op het grondgebied van de lidstaten of onder hun rechtsmacht vallen, en deze contracten uitdrukkelijk voorzien in deze betaling.

(3)       Deze maatregel valt onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat de maatregel in alle lidstaten uniform door marktdeelnemers wordt toegepast.

(4)       Verordening (EU) nr. 267/2012 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 28 bis, onder b), van Verordening (EU) nr. 267/2012 worden de woorden "tot 31 december 2014" vervangen door de woorden "tot 30 juni 2015".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

                                                                       Voor de Raad

                                                                       De voorzitter

[1]               PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39.

[2]               Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010 (PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1).

Top