EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1212(01)

Besluit van de Commissie van 7 december 2022 tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie inzake volksgezondheid en tot intrekking van het besluit van de Commissie tot oprichting van de deskundigengroep van de Commissie “Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten” (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 471/08

C/2022/8816

OJ C 471, 12.12.2022, p. 8–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 471/8


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 7 december 2022

tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie inzake volksgezondheid en tot intrekking van het besluit van de Commissie tot oprichting van de deskundigengroep van de Commissie “Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten”

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 471/08)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 168, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moet het optreden van de Unie, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, gericht worden op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Overeenkomstig artikel 168, lid 2, van het Verdrag moeten de lidstaten, in verbinding met de Commissie, hun beleid en programma’s op de in lid 1 van dat artikel bedoelde gebieden onderling coördineren. De Commissie kan, in nauw contact met de lidstaten, alle dienstige initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorderen, met name initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen en de uitwisseling van beste praktijken te regelen.

(2)

Uit de ervaring met en de resultaten van de deskundigengroep van de Commissie “Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten” is gebleken dat de coördinatie tussen de lidstaten kan bijdragen tot het verminderen van de lasten van niet-overdraagbare ziekten in de Unie door het uitwisselen en toepassen van beste praktijken en het verbeteren van de coördinatie van maatregelen.

(3)

De Commissie heeft in die deskundigengroep nauw samengewerkt met de lidstaten om maatregelen en beleid te ontwikkelen die dienstig kunnen zijn bij het verwezenlijken van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, en met name duurzameontwikkelingsdoelstelling 3 “Gezondheid en welzijn voor iedereen, op elke leeftijd”. Die werkzaamheden zijn in overeenstemming met de mededeling van de Commissie over de volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst en Europese duurzaamheidsmaatregelen (1). De duurzameontwikkelingsdoelstellingen zullen leidend blijven voor acties op het gebied van de volksgezondheid.

(4)

Sinds de oprichting van die deskundigengroep heeft de Unie te maken gekregen met andere belangrijke uitdagingen op gezondheidsgebied, bijvoorbeeld met betrekking tot overdraagbare ziekten zoals hiv/aids, tuberculose en hepatitis, alsook met daarmee verband houdende uitdagingen op het gebied van vaccinatie en resistentie tegen antimicrobiële stoffen. Daarom moet de coördinatie ook betrekking hebben op deze belangrijke nieuwe uitdagingen op het gezondheidsgebied, en niet langer beperkt zijn tot gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten.

(5)

De opdracht van een nieuwe deskundigengroep moet de werkzaamheden van het bij Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad (2) opgerichte Gezondheidsveiligheidscomité aanvullen door middel van verdere ondersteuning van de uitwisseling en toepassing van beste praktijken.

(6)

De nieuwe deskundigengroep volksgezondheid zal zich bezighouden met onderwerpen die niet overlappen met de werkzaamheden van het bij Besluit nr. 1082/2013/EU opgerichte Gezondheidsveiligheidscomité. Het Gezondheidsveiligheidscomité werkt aan paraatheid en crisisrespons, terwijl de nieuwe deskundigengroep volksgezondheid de Commissie zal adviseren over beleidsvorming en de uitwisseling van beste praktijken in verband met belangrijke uitdagingen voor de volksgezondheid, waaronder niet-overdraagbare ziekten, overdraagbare ziekten zoals hiv/aids, tuberculose en hepatitis, vaccinatie en resistentie tegen antimicrobiële stoffen, teneinde de coördinatie tussen de lidstaten te bevorderen.

(7)

Omdat deze activiteiten breder zijn dan die van de huidige deskundigengroep, die enkel op niet-overdraagbare ziekten is gericht, moet een nieuwe deskundigengroep op het gebied van de volksgezondheid worden opgericht, en moeten de taken en de structuur ervan worden vastgesteld in overeenstemming met Besluit C(2016) 3301 van de Commissie, waarin de horizontale voorschriften voor de oprichting en werking van deskundigengroepen van de Commissie zijn vastgesteld. Deze deskundigengroep moet zich ook bezighouden met deze uitdagingen voor de volksgezondheid en dus niet beperkt zijn tot niet-overdraagbare ziekten.

(8)

De groep moet uit instanties van de lidstaten bestaan.

(9)

Er moeten voorschriften worden vastgesteld inzake de openbaarmaking van informatie door de leden van de groep.

(10)

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (3) (de algemene verordening gegevensbescherming), die van toepassing is op de lidstaten.

(11)

Het besluit van de Commissie tot oprichting van de Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten (4) moet worden ingetrokken, en die deskundigengroep moet worden vervangen door de nieuwe groep die bij het onderhavige besluit wordt opgericht, teneinde acties te ondernemen, initiatieven te ontplooien, coördinatie tussen de lidstaten te bevorderen en belangrijke uitdagingen voor de volksgezondheid in de Unie, bijvoorbeeld met betrekking tot overdraagbare ziekten zoals hiv/aids, tuberculose en hepatitis, alsook gerelateerde uitdagingen, bijvoorbeeld met betrekking tot vaccinatie en resistentie tegen antimicrobiële stoffen, aan te pakken.

(12)

Er moet een periode worden vastgesteld gedurende welke dit besluit van toepassing is, die vijf jaar moet bedragen. De Commissie moet tijdig nagaan of de toepassingsperiode moet worden verlengd, na een evaluatie van de activiteiten en resultaten van de deskundigengroep volksgezondheid,

BESLUIT:

Artikel 1

Onderwerp

Hierbij wordt de deskundigengroep volksgezondheid (hierna “de groep” genoemd) opgericht.

Artikel 2

Taken

De taken van de groep zijn:

a)

de Commissie bijstaan bij de voorbereiding van beleids- en wetgevingsinitiatieven en bij activiteiten om belangrijkste uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid aan te pakken, onder meer wat betreft niet-overdraagbare ziekten en overdraagbare ziekten;

b)

de Commissie voorzien van advies over nuttige initiatieven die gericht zijn op het vaststellen van richtsnoeren en indicatoren, het organiseren van de uitwisseling van beste, veelbelovende en innovatieve praktijken en uitvoerbare onderzoeksresultaten op het gebied van de volksgezondheid en zorgstelsels die de lidstaten van elkaar kunnen overnemen;

c)

op verzoek van de Commissie advies verstrekken over relevant beleid of relevante maatregelen inzake overdraagbare ziekten. Het Gezondheidsbeveiligingscomité kan de Commissie in dit verband wijzen op gebieden waarop het advies van de deskundigengroep nodig is om de coördinatie tussen de lidstaten te bevorderen, de vaststelling van prioriteiten te bevorderen en synergieën tot stand te brengen tussen relevante beleidsterreinen die van invloed zijn op de volksgezondheid; ook de betrokken EU-agentschappen kunnen worden verzocht advies en informatie met betrekking tot hun bevoegdheidsgebieden te verstrekken.

Artikel 3

Raadpleging

De Commissie kan de groep raadplegen over elk onderwerp dat verband houdt met de volksgezondheid.

Artikel 4

Lidmaatschap

De leden van de groep zijn de instanties van de lidstaten, die permanente vertegenwoordigers in de deskundigengroep of subgroep aanwijzen, of die op ad-hocbasis, afhankelijk van de vergaderagenda van de groep, vertegenwoordigers aanwijzen. Zij waarborgen dat hun vertegenwoordigers over een hoog niveau van deskundigheid beschikken met betrekking tot de taken van de groep, dus op het gebied van de volksgezondheid.

Artikel 5

Voorzitter

De groep wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE).

Artikel 6

Werking

1.   De groep handelt op verzoek van DG SANTE, met inachtneming van de horizontale voorschriften voor de oprichting en werking van deskundigengroepen en de instelling van een openbaar register van deze groepen (5).

2.   In principe vinden de vergaderingen van de groep plaats in de gebouwen van de Commissie of worden zij virtueel gehouden, afhankelijk van de omstandigheden.

3.   Het secretariaat wordt verzorgd door DG SANTE. Ambtenaren van de Commissie van andere diensten die belang hebben bij de werkzaamheden, mogen de vergaderingen van de groep en haar subgroepen bijwonen.

4.   In overleg met DG SANTE kan de groep bij een gewone meerderheid van haar leden besluiten om haar beraadslagingen open te stellen voor het publiek.

5.   De notulen van de besprekingen over elk agendapunt en over de door de groep verleende adviezen moeten relevant en volledig zijn. De notulen worden opgesteld door het secretariaat onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter.

6.   Voor zover mogelijk neemt de groep de adviezen, aanbevelingen of verslagen aan bij consensus. Wanneer er wordt gestemd, wordt de uitslag van de stemming bij gewone meerderheid van de leden bepaald. Leden die tegen hebben gestemd of zich van stemming hebben onthouden, hebben het recht een document met een samenvatting van de redenen voor hun standpunt aan de adviezen, aanbevelingen of verslagen te laten hechten.

Artikel 7

Subgroepen

1.   DG SANTE kan subgroepen oprichten om op basis van een door DG SANTE opgesteld mandaat specifieke kwesties te onderzoeken. De subgroepen handelen overeenkomstig de horizontale regels en brengen verslag uit aan de groep. Zij worden opgeheven zodra hun opdracht is vervuld.

2.   De subgroepen over kanker, niet-overdraagbare ziekten en centra voor protontherapie die in het kader van de Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten zijn opgericht, worden, indien deze ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit nog actief zijn, voortgezet als subgroepen in het kader van de deskundigengroep volksgezondheid.

Artikel 8

Uitgenodigde deskundigen

DG SANTE kan deskundigen van andere DG’s en EU-organen, alsook deskundigen met een specifieke deskundigheid ten aanzien van een agendapunt, verzoeken om op ad-hocbasis aan de werkzaamheden van de groep of de subgroepen deel te nemen.

Artikel 9

Waarnemers

1.   Overeenkomstig de horizontale voorschriften van de Commissie kan via een rechtstreekse uitnodiging de status van waarnemer worden toegekend aan andere overheidsorganisaties dan de instanties van de lidstaten.

2.   Overheidsorganisaties die als waarnemer zijn aangewezen, wijzen hun vertegenwoordigers in de desbetreffende deskundigengroep of subgroepen aan.

3.   Waarnemers en hun vertegenwoordigers kunnen toestemming van de voorzitter krijgen om aan de besprekingen van de groep en de subgroepen deel te nemen en deskundigheid te bieden. Zij hebben echter geen stemrecht en nemen niet deel aan het formuleren van de aanbevelingen of adviezen van de groep.

Artikel 10

Reglement van orde

Op voorstel van en in overleg met DG SANTE stelt de groep haar reglement van orde vast bij gewone meerderheid van haar leden, op basis van het standaardreglement van orde voor deskundigengroepen en met inachtneming van de horizontale regels. De subgroepen handelen overeenkomstig het reglement van orde van de groep.

Artikel 11

Beroepsgeheim en behandeling van gerubriceerde informatie

De leden van de groep en hun vertegenwoordigers zijn, evenals de uitgenodigde deskundigen, gebonden aan het beroepsgeheim, dat krachtens de Verdragen en de regelgeving tot uitvoering daarvan van toepassing is op alle leden en personeel van de instellingen. Ook zijn de veiligheidsvoorschriften van de Commissie betreffende de bescherming van gerubriceerde informatie van de Unie, die zijn neergelegd in de Besluiten (EU, Euratom) 2015/443 (6) en (EU, Euratom) 2015/444 (7) van de Commissie, op hen van toepassing. Indien zij die verplichtingen niet naleven, kan de Commissie passende maatregelen treffen.

Artikel 12

Transparantie

1.   De groep en haar subgroepen worden geregistreerd in het register van deskundigengroepen en andere adviesorganen van de Commissie (hierna “het register van deskundigengroepen” genoemd).

2.   Wat de samenstelling van de groep en de subgroepen betreft, worden de volgende gegevens in het register van deskundigengroepen bekendgemaakt:

a)

de namen van de instanties van de lidstaten;

b)

de namen van de andere overheidsorganisaties;

c)

de namen van de overheidsorganisaties waaraan de status van waarnemer is verleend.

3.   Alle relevante documenten, inclusief de agenda’s, de notulen en de bijdragen van deelnemers, worden ter beschikking gesteld via een link in het register van deskundigengroepen naar een speciale website waarop die informatie te vinden is. Voor de toegang tot speciale websites is geen gebruikersregistratie vereist en geldt geen andere beperking. Met name de agenda en andere relevante achtergronddocumenten worden tijdig voorafgaand aan de vergadering bekendgemaakt, gevolgd door de tijdige bekendmaking van de notulen. Op deze bekendmakingsplicht kan uitsluitend een uitzondering (8) worden gemaakt wanneer wordt geoordeeld dat de openbaarmaking van een document de bescherming van een openbaar of particulier belang zou ondermijnen, zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad (9).

Artikel 13

Kosten van vergaderingen

1.   Deelnemers aan de werkzaamheden van de groep en de subgroepen ontvangen geen bezoldiging voor de diensten die zij aanbieden.

2.   De reis- en verblijfkosten van de deelnemers aan de werkzaamheden van de groep en de subgroepen worden door de Commissie vergoed. Vergoeding vindt plaats overeenkomstig de binnen de Commissie geldende bepalingen en binnen de grenzen van de begrotingsmiddelen die op grond van de jaarlijkse procedure voor de toewijzing van middelen aan de diensten van de Commissie worden toegewezen.

Artikel 14

Intrekking

Het besluit van de Commissie tot oprichting van de deskundigengroep van de Commissie “Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten” en tot intrekking van het besluit tot instelling van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van zeldzame ziekten en van het besluit tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van kankerbestrijding (10) wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 15

Toepassing

Dit besluit is van toepassing voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van vaststelling.

Gedaan te Brussel, 7 december 2022.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1)  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst — Europese duurzaamheidsmaatregelen” (COM(2016) 739 final van 22 november 2016).

(2)  Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Beschikking nr. 2119/98/EG (PB L 293 van 5.11.2013, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

(4)  Besluit van de Commissie van 17 juli 2018 tot oprichting van de deskundigengroep van de Commissie “Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten” en tot intrekking van het besluit tot instelling van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van zeldzame ziekten en van het besluit tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van kankerbestrijding (PB C 251 van 18.7.2018, blz. 9).

(5)  Besluit C(2016) 3301 van de Commissie.

(6)  Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 41).

(7)  Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53).

(8)  Deze uitzonderingen strekken tot bescherming van de openbare veiligheid, militaire aangelegenheden, internationale betrekkingen, het financieel, monetair of economisch beleid, de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu, commerciële belangen, gerechtelijke procedures en juridisch advies, inspecties/onderzoeken/audits en het besluitvormingsproces van de instelling.

(9)  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).

(10)  Besluit C(2018) 4492 van de Commissie.


Top