EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1795

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795 van de Commissie van 20 november 2018 tot vaststelling van de procedure en criteria voor de analyse van de impact op het economisch evenwicht overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/7569

PB L 294 van 21/11/2018, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1795/oj

21.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1795 VAN DE COMMISSIE

van 20 november 2018

tot vaststelling van de procedure en criteria voor de analyse van de impact op het economisch evenwicht overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (1), en met name artikel 11, lid 4, tweede alinea.

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn 2012/34/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad (2), is de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor opengesteld met het oogmerk de eengemaakte Europese spoorwegruimte te voltooien. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de organisatie en financiering van passagiersvervoerdiensten per spoor die op basis van openbaredienstcontracten worden geëxploiteerd. De lidstaten kunnen in hun wetgeving de mogelijkheid voorzien om de toegang tot de infrastructuur te weigeren als de invoering van nieuwe passagiersdiensten op basis van het recht op vrije toegang (open access) het economisch evenwicht van die openbaredienstcontracten in gevaar zou brengen.

(2)

Aan de andere kant mogen dergelijke diensten, afhankelijk van hun specifieke kenmerken, zoals kwaliteit, dienstregeling, bestemmingen en doelpubliek, niet in directe concurrentie staan met openbare diensten, en daardoor slechts een beperkte impact op het economisch evenwicht van een openbaredienstcontract hebben. Daarnaast kunnen er positieve netwerkeffecten zijn voor exploitanten van openbare diensten, nettovoordelen voor passagiers of de bredere maatschappelijke baten waarmee rekening moet worden gehouden.

(3)

Daarom moet een evenwicht worden gevonden tussen enerzijds de legitieme belangen van exploitanten van openbaredienstcontracten en de bevoegde instanties en anderzijds de algemene doelstellingen van de voltooiing van de eengemaakte Europese spoorwegruimte en de bredere maatschappelijke baten. In de economische evenwichtsanalyse moet een evenwicht tussen die tegenstrijdige belangen worden gevonden.

(4)

Op grond van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad (3) mogen aan exploitanten als compensatie voor het vervullen van openbaredienstverplichtingen in het passagiersvervoer per spoor financiële compensaties en/of exclusieve rechten worden verleend. De toekenning van exclusieve rechten aan spoorwegexploitanten mag echter niet tot een afscherming van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor leiden.

(5)

Exclusieve rechten mogen geen belemmering vormen voor het recht op toegang van andere spoorwegondernemingen, tenzij uit de economische evenwichtsanalyse blijkt dat de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor, rekening houdend met de waarde van de exclusieve rechten, een aanzienlijke negatieve impact zou hebben op de rendabiliteit van de op grond van het openbaredienstcontract geëxploiteerde diensten en/of op de nettokosten van die dienstverlening voor de bevoegde instantie, afhankelijk van de in het openbaredienstcontract vastgestelde risicoverdeling.

(6)

Een economische evenwichtsanalyse mag alleen worden verlangd voor passagiersdiensten per spoor die niet op grond van een openbaredienstcontract worden aangeboden en die volledig nieuw zijn, dan wel een aanzienlijke wijziging van een bestaande dienst meebrengen. Dit begrip omvat ook commerciële diensten die worden verleend door dezelfde marktdeelnemer die een openbaredienstcontract uitvoert.

(7)

De toezichthoudende instantie dient te beoordelen of een voorgestelde wijziging van een passagiersvervoerdienst per spoor al dan niet aanzienlijk is. Een verhoging van de frequentie of het aantal stops kan als een belangrijke wijziging worden beschouwd. Een aanpassing van de tarieven is geen belangrijke wijziging, tenzij die aanpassing afwijkt van normaal marktgedrag en, indien relevant, van het ondernemingsplan dat met het oog op de vorige analyse van het economisch evenwicht bij de toezichthoudende instantie is ingediend.

(8)

In het besluit van de toezichthoudende instantie moet een beoordeling worden opgenomen van de nettovoordelen die de nieuwe dienst op korte en middellange termijn meebrengt voor de klanten en moet rekening worden gehouden met de door de infrastructuurbeheerder verstrekte technische informatie over relevante infrastructuurvereisten en de verwachte effecten op de prestaties van het netwerk en de optimale capaciteitsbenutting door alle aanvragers.

(9)

De toezichthoudende instantie moet kunnen beoordelen welke impact de nieuwe dienst naar verwachting zal hebben en of die impact aanzienlijk zou zijn en derhalve het economisch evenwicht van het bestaande openbaredienstcontract in gevaar zou brengen.

(10)

Om te vermijden dat een reeds gestarte nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor zou worden onderbroken en om nieuwe diensten rechtszekerheid te bieden over hun exploitatiemogelijkheden, moet de termijn waarbinnen een analyse van het economisch evenwicht kan worden gevraagd, worden beperkt en gekoppeld aan het tijdstip waarop de aanvrager bekend maakt dat hij een nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor wenst in te voeren.

(11)

Om ontvankelijk te zijn, moet in een verzoek om een analyse van het economisch evenwicht worden aangetoond dat de voorgestelde nieuwe dienst het economisch evenwicht van het openbaredienstcontract in gevaar zou brengen.

(12)

Teneinde alle betrokken partijen rechtszekerheid te bieden en de infrastructuurbeheerder in staat te stellen capaciteitsaanvragen te verwerken volgens de in afdeling 3 van hoofdstuk IV van Richtlijn 2012/34/EU uiteengezette procedure, dient de toezichthoudende instantie een beslissing te nemen over het economisch evenwicht binnen een vooraf bepaalde termijn en in elk geval vóór de uiterste datum waarop capaciteitsaanvragen kunnen worden ingediend; de infrastructuurbeheerder stelt deze termijn vast overeenkomstig punt 3 van bijlage VII bij Richtlijn 2012/34/EU.

(13)

Indien op de datum van ontvangst van de kennisgeving een procedure voor de aanbesteding van een openbaredienstcontract loopt en er een analyse van het economisch evenwicht is gevraagd, kan de toezichthoudende instantie de behandeling van de aanvraag voor de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor gedurende een beperkte periode schorsen tot het nieuwe openbaredienstcontract gegund is. De procedure mag worden geschorst tot maximaal twaalf maanden na de ontvangst van de kennisgeving van de aanvrager of tot de aanbestedingsprocedure is beëindigd, als dat eerder is.

Deze specifieke bepalingen doen geen afbreuk aan de toepassing van deze verordening op een openbaredienstcontract dat op de ontvangstdatum van de kennisgeving van toepassing is. In die gevallen, en indien de analyse van het economisch evenwicht van het bestaande openbaredienstcontract aantoont dat toegang kan worden verleend, moet die toegang in de tijd worden beperkt tot de vervaldatum van het bestaande openbaredienstcontract.

(14)

Er moet worden geoordeeld dat het economisch evenwicht van een openbaredienstcontract in gevaar komt wanneer de invoering van de voorgestelde nieuwe dienst de winstmarge van de exploitant van dat contract aanzienlijk zou doen dalen en/of de nettokosten voor de bevoegde instantie aanzienlijk zou doen stijgen.

(15)

Om te beoordelen of een effect aanzienlijk is, moet de toezichthoudende instantie rekening houden met criteria zoals de vraag of de nieuwe dienst de levensvatbaarheid en continuïteit van de openbare dienst in gevaar zou brengen, hetzij omdat de uitvoering van de overheidsopdracht voor de exploitant van een openbare dienst niet langer financieel haalbaar zou zijn, hetzij omdat de nieuwe dienst de nettokosten voor de bevoegde instantie aanzienlijk zou doen stijgen.

(16)

Afgezien van de economische analyse, moet de toezichthoudende instantie ook rekening houden met de nettovoordelen voor de klanten op korte en middellange termijn en met de effecten op de prestaties van het spoornetwerk en de benutting van de capaciteit. De toezichthoudende instantie moet ook rekening houden met de door de infrastructuurbeheerder verstrekte technische informatie over de relevante infrastructuurvereisten, over de verwachte effecten op de prestaties van het spoornetwerk en op de optimale benutting van de capaciteit door alle aanvragers.

(17)

De economische analyse moet focussen op het effect van de voorgestelde nieuwe dienst op het volledige openbaredienstcontract tijdens de volledige looptijd van dat contract, met inbegrip van de specifieke diensten waarop die dienst een impact heeft en rekening houdend met de geldelijke waarde van eventuele toegekende exclusiviteitsrechten. Er zouden geen afzonderlijke of vooraf bepaalde kwantitatieve drempels inzake de negatieve impact mogen worden gehanteerd en dergelijke drempels zouden evenmin in de nationale wetgeving mogen worden opgenomen. De beoordeling moet gebeuren op basis van een objectieve methode die door de toezichthoudende instantie is vastgesteld in het licht van de specifieke kenmerken van de spoorwegmarkt in de betrokken lidstaat.

(18)

Indien de toezichthoudende instantie tot de conclusie komt dat de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor het economisch evenwicht van het openbaredienstcontract in gevaar brengt, dient zij in haar beslissing, voor zover relevant, aan te geven op welke punten de nieuwe dienst zou kunnen worden gewijzigd om toegang tot het spoornetwerk te kunnen krijgen. De toezichthoudende instantie kan ook aanbevelingen doen aan de bevoegde instantie in verband met andere voorwaarden waaronder toegang tot het spoornetwerk zou kunnen worden verleend, met name op basis van haar analyse van de nettovoordelen die de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor de klanten zou bieden.

(19)

Indien het verzoek om toegang betrekking heeft op een nieuwe passagiersvervoerdienst als bedoeld in artikel 3, lid 36, van Richtlijn 2012/34/EU, en uit de objectieve economische analyse van de toezichthoudende instantie blijkt dat de nieuwe dienst een aanzienlijke negatieve impact zou hebben op het economisch evenwicht van een openbaredienstcontract, moet de toezichthoudende instantie de voorwaarden bepalen waaronder overeenkomstig artikel 11 bis van Richtlijn 2012/34/EU toegang kan worden verleend.

(20)

Bij haar activiteiten in verband met de analyse van het economisch evenwicht mag de toezichthoudende instantie geen vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie die zij van de partijen heeft ontvangen, vrijgeven. Dergelijke informatie mag niet worden opgenomen in het door de toezichthoudende instantie te publiceren besluit. Alle besluiten van toezichthoudende instanties, waaronder besluiten in verband met het vertrouwelijke karakter van de ontvangen informatie, staan overeenkomstig artikel 56, lid 10, van Richtlijn 2012/34/EU open voor rechterlijke analyse.

(21)

Wanneer de analyse van het economisch evenwicht betrekking heeft op een nieuwe internationale passagiersdienst, dienen de betrokken toezichthoudende instanties, zonder afbreuk te doen aan het beginsel van de onafhankelijke besluitvorming door de toezichthoudende instanties als bedoeld in artikel 55, lid 1, van Richtlijn 2012/34/EU, informatie uit te wisselen en samen te werken om een redelijke oplossing te vinden.

(22)

De toezichthoudende instanties dienen beste praktijken uit te wisselen bij de uitvoering van analyses van het economisch evenwicht teneinde hun werkwijze doorheen de tijd te verfijnen en over de lidstaatgrenzen heen een coherente methode te ontwikkelen, waarop artikel 57, lid 8, van Richtlijn 2012/34/EU kan worden toegepast.

(23)

In Uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 van de Commissie (4) zijn criteria en procedures vastgesteld om het hoofddoel en het economisch evenwicht van nieuwe internationale passagiersdiensten per spoor te bepalen. Door de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor is de analyse van het hoofddoel niet meer relevant en moeten dezelfde criteria en procedures gelden voor alle nieuwe passagiersvervoerdiensten per spoor, zowel voor binnenlandse als internationale treinen. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 moet daarom worden ingetrokken.

(24)

Aangezien artikel 10 en artikel 11, lid 1, van Richtlijn 2012/34/EU vanaf 1 januari 2019 van toepassing zijn maar niet gelden voor treindiensten die vóór 12 december 2020 van start gaan, moet Uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 na 1 januari 2019 van toepassing blijven, doch uitsluitend op passagiersdiensten waarvan de start vóór 12 december 2020 was gepland. De toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 moet worden gekoppeld aan de voorwaarde dat de kennisgeving door de aanvragers binnen een redelijke termijn wordt ingediend zodat het goedkeurings- en dienstregelingsproces kan worden afgerond met het oog op een feitelijke start van de dienst vóór 12 december 2020.

(25)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 62, lid 1, van Richtlijn 2012/34/EU opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voorwerp

In deze verordening worden de procedure en criteria vastgesteld die moeten worden toegepast om te bepalen of een nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor het economisch evenwicht van een openbaredienstcontract voor spoorvervoer in gevaar zou brengen.

Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing wanneer een lidstaat heeft besloten het in artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2012/34/EU bedoelde toegangsrecht te beperken voor nieuwe passagiersvervoerdiensten per spoor tussen een bepaald vertrekpunt en een bepaalde bestemming wanneer een of meer openbaredienstcontracten dezelfde of een alternatieve route bestrijken, als bepaald in artikel 11, lid 1, van die richtlijn.

Artikel 3

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.   „nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor”: een passagiersvervoerdienst per spoor met een regelmatige dienstregeling die hetzij volledig nieuw is, hetzij een aanzienlijke wijziging van een bestaande passagiersvervoerdienst per spoor meebrengt, met name door de verhoging van de frequentie of het aantal stops, en die niet op grond van een openbaredienstcontract wordt geëxploiteerd;

2.   „analyse van het economisch evenwicht”: het beoordelingsproces dat beschreven is in artikel 11, leden 1 tot en met 4, en artikel 11 bis van Richtlijn 2012/34/EU en nader is toegelicht in artikel 10 van de onderhavige verordening, en dat door een toezichthoudende instantie op verzoek van een van de in artikel 11, lid 2, van Richtlijn 2012/34/EU bedoelde entiteiten wordt uitgevoerd om te bepalen of een voorgestelde nieuwe dienst het economisch evenwicht van een openbaredienstcontract in gevaar zou brengen;

3.   „openbaredienstcontract”: een openbaredienstcontract voor spoorvervoer als gedefinieerd in artikel 2, onder i), van Verordening (EG) nr. 1370/2007;

4.   „bevoegde instantie”: een bevoegde instantie als gedefinieerd in artikel 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1370/2007;

5.   „netto financieel effect”: de impact van de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor op het nettosaldo van de kosten en inkomsten uit de uitvoering van de in het openbaredienstcontract vastgestelde openbaredienstverplichtingen, met inbegrip van een redelijke winstmarge;

6.   „exclusief recht”: een recht als gedefinieerd in artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1370/2007.

Artikel 4

Kennisgeving van een geplande nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor

1.   De aanvrager stelt de infrastructuurbeheerders en de betrokken toezichthoudende instanties overeenkomstig de in artikel 38, lid 4, van Richtlijn 2012/34/EU vastgestelde termijn in kennis van zijn voornemen om een nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor op te zetten.

2.   De toezichthoudende instanties ontwikkelen en publiceren op hun website een standaard kennisgevingsformulier dat door de aanvrager moet worden ingevuld en ingediend en waarin uitsluitend de volgende informatie moet worden meegedeeld:

a)

de naam, het adres, de rechtsvorm en het registratienummer van de aanvrager (indien van toepassing);

b)

de contactgegevens van de persoon voor eventuele vragen;

c)

gegevens betreffende de vergunning en het veiligheidscertificaat van de aanvrager of over de voortgang van de procedure om die te behalen;

d)

een nauwkeurige routebeschrijving met vermelding van de plaats van vertrek, de bestemmingsstations, en alle tussenstops;

e)

de geplande startdatum van de voorgestelde nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor;

f)

de indicatieve dienstregeling, frequentie en capaciteit van de voorgestelde nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor, met vermelding van de vertrektijden, aankomsttijden, aansluitingen en, voor elke richting, alle eventuele afwijkingen van de frequentie of het stoppatroon van de standaarddienstregeling;

g)

indicatieve informatie over het rollend materieel dat de aanvrager wenst in te zetten.

3.   De informatie met betrekking tot de exploitatie van de geplande nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor moet minstens de eerste drie en waar mogelijk de eerste vijf exploitatiejaren bestrijken. De toezichthoudende instantie kan evenwel instemmen met een kortere termijn.

4.   De toezichthoudende instantie publiceert het door de aanvrager ingediende standaard kennisgevingsformulier op haar website en stelt de volgende partijen daar onverwijld en uiterlijk tien dagen na ontvangst van een volledige kennisgeving van in kennis:

a)

alle bevoegde instanties die voor die route of een alternatieve route in de zin van Richtlijn 2012/34/EU een openbaredienstcontract voor een passagiersvervoerdienst per spoor hebben gegund;

b)

alle andere belanghebbende bevoegde instanties die het toegangsrecht op grond van artikel 11 van Richtlijn 2012/34/EU kunnen beperken;

c)

alle spoorwegondernemingen die op grond van een openbaredienstcontract diensten aanbieden op de betrokken route of een alternatieve route.

5.   Alle door de aanvrager via het standaard kennisgevingsformulier en aanvullende documenten meegedeelde informatie wordt digitaal naar de toezichthoudende instanties en infrastructuurbeheerders verzonden. De toezichthoudende instantie kan, in naar behoren gemotiveerde gevallen, toestaan dat documenten op papier worden ingediend.

6.   Indien de kennisgeving onvolledig is, deelt de toezichthoudende instantie de aanvrager mee dat onvolledige aanvragen niet zullen worden behandeld en biedt zij de aanvrager de mogelijkheid zijn verzoek, binnen een redelijke termijn van maximum tien dagen, te vervolledigen.

Artikel 5

Termijn waarbinnen een analyse van het economisch evenwicht moet worden aangevraagd

1.   Verzoeken om een analyse van het economisch evenwicht moeten door de entiteiten als bedoeld in artikel 11, lid 2, eerste alinea, van Richtlijn 2012/34/EU binnen de in die bepaling genoemde termijn bij de toezichthoudende instantie worden ingediend.

2.   Indien op de ontvangstdatum van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving van de aanvrager een aanbesteding loopt voor een openbaredienstcontract dat dezelfde route of een alternatieve route bestrijkt en de termijn voor de indiening van offertes bij de bevoegde instantie is verstreken, kunnen de in artikel 11, lid 2, van Richtlijn 2012/34/EU bedoelde entiteiten binnen de in lid 1 bedoelde termijn verzoeken een analyse van het economisch evenwicht met betrekking tot het toekomstige openbaredienstcontract te verrichten.

Een en ander doet geen afbreuk aan de toepassing van deze verordening op openbaredienstcontracten die uitgevoerd worden op de datum van de kennisgeving door de aanvrager.

3.   Indien er geen verzoek om een analyse van het economisch evenwicht wordt ingediend binnen de in lid 1 bedoelde termijn, stelt de toezichthoudende instantie de aanvrager en de infrastructuurbeheerder daar onverwijld van in kennis. De infrastructuurbeheerder verwerkt het verzoek om toegang overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling 3, van Richtlijn 2012/34/EU.

Artikel 6

Openbaredienstcontracten met exclusieve rechten

Wanneer een bevoegde instantie overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 exclusieve rechten heeft toegekend aan de spoorwegonderneming die een openbaredienstcontract uitvoert, mag het bestaan van die rechten geen belemmering vormen om een aanvrager toegang te verlenen voor de exploitatie van een nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor, tenzij die toegang het economisch evenwicht van het openbaredienstcontract in gevaar zou brengen.

Bij de uitvoering van de analyse overeenkomstig artikel 10 houdt de toezichthoudende instantie terdege rekening met de geldelijke waarde van dergelijke exclusieve rechten.

Artikel 7

Informatievereisten voor de analyse van het economisch evenwicht

1.   De entiteit die een analyse van het economisch evenwicht vraagt, verstrekt de volgende informatie:

a)

de naam, het adres, de rechtsvorm en het registratienummer (indien van toepassing) van de entiteit die om een analyse vraagt;

b)

de contactgegevens van de persoon voor eventuele vragen;

c)

gegevens waaruit blijkt dat het economisch evenwicht van het contract door de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor in gevaar komt;

d)

indien de aanvraag wordt ingediend door een bevoegde instantie of de spoorwegonderneming die het openbaredienstcontract uitvoert, een afschrift van het openbaredienstcontract.

2.   De toezichthoudende instantie kan, naargelang het geval, verzoeken de volgende informatie te verstrekken:

a)

door de bevoegde instantie:

1.

relevante prognoses van het verkeer, de vraag en de verwachte inkomsten, met inbegrip van de methode die gehanteerd is om die prognoses op te stellen;

2.

indien van toepassing, de methode en gegevens die zijn gebruikt voor de berekening van het netto financieel effect overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1370/2007 en de bijlage bij die verordening;

b)

door de spoorwegonderneming die het openbaredienstcontract uitvoert:

1.

een afschrift van het openbaredienstcontract, indien dat niet is verstrekt uit hoofde van lid 1, onder d);

2.

het ondernemingsplan van de onderneming voor de route die onder het openbaredienstcontract valt of een alternatieve route;

3.

relevante prognoses van het verkeer, de vraag en de verwachte inkomsten, met inbegrip van de methode die gehanteerd is om die prognoses op te stellen;

4.

informatie over de inkomsten en de winstmarges van de onderneming op de route die onder het openbaredienstcontract valt of een alternatieve route;

5.

informatie over de dienstregeling van de diensten, met inbegrip van vertrektijden, tussenstops, aankomsttijden en aansluitingen;

6.

de geraamde elasticiteit van de diensten (bv. prijselasticiteit, elasticiteit inzake kwaliteitsaspecten van de dienst);

7.

de kapitaalkosten en operationele kosten voor de diensten die onder het openbaredienstcontract vallen, alsook de door de nieuwe dienst veroorzaakte verschuiving van de vraag en kosten;

c)

door de aanvrager: informatie over zijn plannen voor de exploitatie van de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor, met inbegrip van:

1.

het ondernemingsplan;

2.

een prognose van de passagiersaantallen en de inkomsten, met inbegrip van de methode die gebruikt is om die prognose te maken;

3.

het tarievenbeleid;

4.

de regelingen inzake tickets;

5.

specificaties van het rollend materieel (bv. bezettingsgraad, aantal zitplaatsen, rijtuigconfiguratie);

6.

de marketingstrategie;

d)

door de infrastructuurbeheerder:

1.

informatie betreffende relevante lijnen of baanvakken om te waarborgen dat de nieuwe dienst op de betrokken infrastructuur kan rijden;

2.

informatie over de potentiële resultaten en impact op de robuustheid van de voorgestelde nieuwe passagiersvervoerdienst;

3.

beoordeling van de effecten op de benutting van de capaciteit;

4.

plannen voor de ontwikkeling van infrastructuur op de routes van de voorgestelde nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor, met een indicatieve vermelding van de termijn waarbinnen die plannen zullen worden uitgevoerd;

5.

informatie over relevante raamovereenkomsten die zijn gesloten of waarover nog wordt onderhandeld, in het bijzonder met de onderneming die het openbaredienstcontract uitvoert.

De informatieverplichtingen van de infrastructuurbeheerder als bedoeld in de eerste alinea, onder d), van dit lid doen geen afbreuk aan zijn verplichtingen in het kader van de toewijzingsprocedure als bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 3, van Richtlijn 2012/34/EU.

3.   Alle informatie wordt digitaal naar de toezichthoudende instantie gestuurd. De toezichthoudende instantie kan, in naar behoren gemotiveerde gevallen, echter toestaan dat documenten op papier worden ingediend.

Artikel 8

Vertrouwelijkheid

1.   De toezichthoudende instantie maakt geen commercieel gevoelige informatie bekend die zij in het kader van de analyse van het economisch evenwicht van de partijen heeft ontvangen.

2.   De entiteit die een analyse van het economisch evenwicht vraagt, en de aanvrager motiveren elk voorstel tot vertrouwelijke behandeling van commercieel gevoelige informatie op het moment waarop de informatie aan de toezichthoudende instantie wordt verstrekt. Dergelijke informatie kan met name betrekking hebben op de technische of financiële informatie in verband met de knowhow van een onderneming, haar bedrijfsplan, kostenstructuur, marketing- en tariefbeleid, bevoorradingsbronnen en marktaandelen. De toezichthoudende instantie schrapt alle commercieel gevoelige informatie uit haar besluit alvorens zij dat overeenkomstig artikel 11, lid 5, bekendmaakt en publiceert. Informatie in het standaardkennisgevingsformulier, als bepaald in artikel 4, lid 2, wordt niet als commercieel gevoelig beschouwd.

3.   Indien de toezichthoudende instantie van oordeel is dat de op grond van lid 2 verstrekte redenen geen vertrouwelijke behandeling rechtvaardigen, stelt zij de partij die om een vertrouwelijke behandeling vraagt uiterlijk twee weken vóór de vaststelling van het in artikel 11, lid 1, bedoelde besluit in kennis van haar gemotiveerd besluit.

4.   Het besluit van de toezichthoudende instantie inzake de vertrouwelijke behandeling is onderworpen aan rechterlijke analyse overeenkomstig artikel 56, lid 10, van Richtlijn 2012/34/EU. De toezichthoudende instantie maakt de betwiste informatie niet bekend voordat de nationale rechter een uitspraak over de vertrouwelijkheid heeft gedaan.

Artikel 9

Procedure voor de analyse van het economisch evenwicht

1.   De toezichthoudende instantie kan de entiteit die een analyse van het economisch evenwicht vraagt, verzoeken binnen één maand na ontvangst van het verzoek alle aanvullende informatie te verstrekken die zij noodzakelijk acht overeenkomstig artikel 7, lid 2. De verzoekende entiteit verstrekt de gevraagde informatie binnen een redelijke, door de toezichthoudende instantie vastgestelde, termijn. De toezichthoudende instantie kan om aanvullende informatie verzoeken als zij de verstrekte aanvullende informatie ontoereikend acht.

2.   Indien de door de verzoekende entiteit meegedeelde informatie zes weken vóór de overeenkomstig punt 3 van bijlage VII bij Richtlijn 2012/34/EU vastgestelde uiterste datum voor de indiening van capaciteitsaanvragen nog steeds onvolledig is, verricht de toezichthoudende instantie de analyse op basis van de beschikbare informatie. Indien de toezichthoudende instantie echter van oordeel is dat de informatie ontoereikend is om de analyse te verrichten, wijst zij het verzoek af.

3.   Binnen een maand na ontvangst van het verzoek om een analyse van het economisch evenwicht, verzoekt de toezichthoudende instantie de andere in artikel 7, lid 2, bedoelde partijen haar de informatie te verstrekken die nodig is voor de analyse overeenkomstig die bepaling, voor zover de betrokken partijen die informatie redelijkerwijs kunnen verstrekken. Wanneer de aldus verstrekte informatie onvolledig is, kan de toezichthoudende instantie vragen binnen een redelijke termijn nadere toelichting te verstrekken.

4.   Indien de door de partij die capaciteit aanvraagt meegedeelde informatie zes weken vóór de overeenkomstig punt 3 van bijlage VII bij Richtlijn 2012/34/EU vastgestelde termijn voor de indiening van capaciteitsaanvragen nog steeds onvolledig is, verricht de toezichthoudende instantie de analyse op basis van de beschikbare informatie. Indien de toezichthoudende instantie echter van oordeel is dat de door de aanvrager verstrekte informatie ontoereikend is om de analyse te verrichten, stelt zij een besluit vast waarbij de toegang wordt geweigerd.

5.   Wanneer de onderneming die het openbaredienstcontract uitvoert niet de verzoekende entiteit is en wanneer de door die onderneming meegedeelde informatie zes weken vóór de overeenkomstig punt 3 van bijlage VII bij Richtlijn 2012/34/EU vastgestelde uiterste datum voor de indiening van capaciteitsaanvragen nog steeds onvolledig is, verricht de toezichthoudende instantie de analyse op basis van de beschikbare informatie. Indien de toezichthoudende instantie echter van oordeel is dat de verstrekte informatie ontoereikend is om de gevraagde analyse te kunnen verrichten, stelt zij een besluit vast waarbij de toegang wordt verleend.

6.   De toezichthoudende instantie neemt een besluit binnen zes weken na ontvangst van alle relevante informatie en in elk geval vóór de overeenkomstig punt 3 van bijlage VII bij Richtlijn 2012/34/EU vastgestelde uiterste datum voor de indiening van capaciteitsaanvragen. De toezichthoudende instantie stelt de infrastructuurbeheerder onverwijld in kennis van haar besluit.

7.   Wanneer overeenkomstig artikel 5, lid 2, een analyse van het economisch evenwicht wordt gevraagd voor een openbaredienstcontract waarvan de aanbestedingsprocedure nog loopt, kan de toezichthoudende instantie de behandeling van de capaciteitsaanvraag voor een nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor schorsen gedurende maximaal twaalf maanden vanaf de ontvangstdatum van de kennisgeving voor de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor of tot dat openbaredienstcontract is gegund, als dat eerder is.

Artikel 10

Inhoud van de analyse van het economisch evenwicht en beoordelingscriteria

1.   De toezichthoudende instantie beoordeelt of het economisch evenwicht van een openbaredienstcontract door de voorgestelde nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor in gevaar zou komen. Het economisch evenwicht wordt geacht in gevaar te komen wanneer de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor een aanzienlijke negatieve impact zou hebben op ten minste één van de volgende elementen:

a)

de rentabiliteit van de diensten die de spoorwegonderneming op grond van het openbaredienstcontract exploiteert;

b)

de nettokosten voor de bevoegde instantie die het openbaredienstcontract heeft gegund.

2.   De analyse moet betrekking hebben op het volledige openbaredienstcontract, niet op individuele diensten die onder dat contract vallen, en op de volledige looptijd daarvan. Er mogen vooraf bepaalde drempels of criteria worden gehanteerd maar niet op strikte wijze en niet zonder ook andere criteria mee te nemen.

3.   De toezichthoudende instantie beoordeelt het netto financieel effect van de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor op het openbaredienstcontract. Bij de analyse van de kosten en inkomsten die de exploitatie van de diensten die onder het openbaredienstcontract vallen na de invoering van de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor zal genereren, wordt rekening gehouden met de volgende elementen:

a)

het verschil in de kosten en inkomsten voor de spoorwegonderneming die het openbaredienstcontract uitvoert (in voorkomend geval met inbegrip van eventuele besparingen, onder meer door het niet vervangen van rollend materieel waarvan de levensduur ten einde is of van personeel waarvan het contract verstrijkt);

b)

de financiële effecten van de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor op het netwerk dat onder een openbaredienstcontract valt (zoals de aanvoer van overstappende passagiers naar regionale treinen die onder het openbaredienstcontract vallen);

c)

de potentiële commerciële reactie van de spoorwegonderneming die het openbaredienstcontract uitvoert;

d)

de effecten op relevante investeringen door spoorwegondernemingen of bevoegde instanties, bijvoorbeeld in rollend materieel;

e)

de waarde van alle bestaande exclusieve rechten.

4.   De toezichthoudende instantie beoordeelt de ernst van de gevolgen, met name rekening houdend met de geldende contractuele regelingen tussen de bevoegde instantie en de spoorwegonderneming die de openbare diensten exploiteert, in voorkomend geval met inbegrip van de compensatie die is bepaald overeenkomstig de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1370/2007 of die voortvloeit uit een aanbestedingsprocedure en eventuele mechanismen om de verkeers- en inkomstenrisico's te delen.

5.   De toezichthoudende instantie beoordeelt tevens:

a)

de nettovoordelen die de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor op korte en middellange termijn voor de klanten meebrengt;

b)

het effect van de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor op de prestatie en kwaliteit van de spoorvervoerdiensten;

c)

het effect van de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor op de opstelling van de dienstregeling voor spoorvervoerdiensten.

6.   Indien de toezichthoudende instantie verschillende aanvragen om toegang onderzoekt, kan zij verschillende besluiten nemen over de ingediende aanvragen op basis van een analyse van hun respectievelijk effect op het economisch evenwicht van het openbaredienstcontract, het effect op de concurrentie, de nettovoordelen voor de klanten, het effect op het netwerk en het cumulatieve effect van die aanvragen op het economisch evenwicht van het openbaredienstcontract.

7.   De overeenkomstig dit artikel verrichte analyse doet geen afbreuk aan de verplichting van de toezichthoudende instantie om de nationale autoriteiten overeenkomstig de tweede alinea van artikel 56, lid 12, van Richtlijn 2012/34/EU in kennis te stellen van gevallen van staatssteun.

Artikel 11

Resultaat van de analyse van het economisch evenwicht

1.   Na afloop van de analyse van het economisch evenwicht overeenkomstig de artikelen 9 en 10 neemt de toezichthoudende instantie overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Richtlijn 2012/34/EU een besluit op basis waarvan de toegang tot de spoorweginfrastructuur wordt verleend, gewijzigd, voorwaardelijk wordt toegekend of geweigerd.

2.   Wanneer een nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor het economisch evenwicht van een openbaredienstcontract in gevaar zou brengen:

a)

geeft de toezichthoudende instantie aan door welke mogelijke wijzigingen van de nieuwe passagiersvervoerdienst, zoals een aanpassing van de frequenties, treinpaden, tussenstops of dienstregeling, de voorwaarden voor de verlening van het recht op toegang als bedoeld in artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2012/34/EU zouden kunnen worden vervuld, en/of

b)

doet de toezichthoudende instantie aanbevelingen aan de bevoegde instanties, in voorkomend geval in het licht van de nettovoordelen voor de klanten als bedoeld in artikel 10, lid 5, onder a), van deze verordening, met betrekking tot andere wijzigingen die geen verband houden met de nieuwe passagiersvervoerdiensten per spoor en waardoor de voorwaarden voor de verlening van het recht van toegang zouden worden vervuld.

3.   Indien de aanvraag om toegang betrekking heeft op de exploitatie van een nieuwe dienst als gedefinieerd in artikel 3, lid 36, van Richtlijn 2012/34/EU, handelt de toezichthoudende instantie na afloop van de in deze verordening vastgestelde procedure en analyse overeenkomstig artikel 11 bis van Richtlijn 2012/34/EU.

4.   In de gevallen als bedoeld in artikel 5, lid 2, tweede alinea, en indien de analyse van het economisch evenwicht van het bestaande openbaredienstcontract aantoont dat toegang kan worden verleend, wordt toegang verleend voor een beperkte periode, in afwachting van het resultaat van de analyse van het economisch evenwicht die moet worden verricht overeenkomstig artikel 5, lid 2, eerste alinea, en artikel 9, lid 7.

5.   De toezichthoudende instantie stelt de in artikel 11, lid 3, van Richtlijn 2012/34/EU genoemde entiteiten in kennis van een niet-vertrouwelijke versie van haar besluit en publiceert die versie op haar website.

Artikel 12

Samenwerking tussen toezichthoudende instanties die bevoegd zijn voor een voorgestelde nieuwe internationale passagiersdienst

1.   Wanneer een toezichthoudende instantie een aanvraag voor de invoering van een nieuwe internationale passagiersdienst ontvangt, stelt zij de andere toezichthoudende instanties die bevoegd zijn voor het traject van de voorgestelde nieuwe dienst daarvan in kennis. De betrokken toezichthoudende instanties verifiëren de ontvangen informatie en brengen elkaar op de hoogte van eventuele tegenstrijdigheden.

2.   Na ontvangst van een verzoek van de in artikel 11, lid 2, van Richtlijn 2012/34/EU bedoelde entiteiten om een analyse van het economisch evenwicht uit te voeren, stelt de toezichthoudende instantie de andere bevoegde toezichthoudende instanties daarvan in kennis.

3.   Toezichthoudende instanties delen elkaar de resultaten van hun respectieve analyses van het economisch evenwicht mee teneinde de andere toezichthoudende instanties voldoende gelegenheid te bieden om opmerkingen te maken over de resultaten van die analyses alvorens die definitief worden afgerond. Zij werken samen om de kwestie te beslechten overeenkomstig artikel 57 van Richtlijn 2012/34/EU.

4.   Bij de uitwisseling van informatie over de analyses nemen toezichthoudende instanties de vertrouwelijkheid in acht van commercieel gevoelige informatie die zij van bij de analyses betrokken partijen hebben ontvangen. Zij mogen de informatie alleen gebruiken voor het betrokken dossier.

Artikel 13

Vergoedingen

Een lidstaat of de toezichthoudende instantie kan besluiten dat de entiteit die om een analyse verzoekt voor die analyse een vergoeding dient te betalen.

Artikel 14

Methodiek

1.   De toezichthoudende instantie hanteert voor haar analyse een heldere, transparante en niet-discriminerende methodiek en maakt die bekend op haar website.

2.   Via het kader van het bij artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2012/34/EU opgerichte netwerk wisselen de toezichthoudende instanties ervaringen en beste praktijken uit in verband met de toepassing van hun respectieve methodieken.

Artikel 15

Intrekking

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 wordt ingetrokken met ingang van 12 december 2020. Zij is van toepassing op na 1 januari 2019 ontvangen kennisgevingen van aanvragers die voldoende lang vooraf zijn ingediend om de nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor vóór 12 december 2020 van start te kunnen laten gaan.

Artikel 16

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2019, tijdig voor de dienstregeling die op 12 december 2020 ingaat.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 november 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 32.

(2)  Richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (PB L 352 van 23.12.2016, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 van de Commissie van 11 augustus 2014 inzake nieuwe spoorvervoersdiensten voor passagiers (PB L 239 van 12.8.2014, blz. 1).


Top