EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0371

Besluit van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)

OJ L 121, 15.5.2009, p. 37–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 211 - 240

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2017; afgeschaft en vervangen door 32016R0794

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/371/oj

15.5.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 121/37


BESLUIT VAN DE RAAD

van 6 april 2009

tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)

(2009/371/JBZ)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 30, lid 1, onder b), artikel 30, lid 2, en artikel 34, lid 2, onder c),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In het Verdrag betreffende de Europese Unie van 7 februari 1992 werd bepaald dat er een Europese politiedienst (Europol) zou worden opgericht, wat vervolgens gebeurde bij de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst („Europol-overeenkomst”) (2).

(2)

De tot dusver in de Europol-overeenkomst aangebrachte wijzigingen zijn ingevoegd door middel van drie protocollen, die na een langdurig ratificatieproces in werking zijn getreden. Vervanging van de overeenkomst door een besluit zal het aanbrengen van eventuele wijzigingen vergemakkelijken.

(3)

Het rechtskader van Europol kan voor een deel worden vereenvoudigd en verbeterd door Europol op te richten als een orgaan van de Unie, dat wordt gefinancierd uit de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, omdat dan de algemene regels en procedures van toepassing zijn.

(4)

Voor recente rechtsinstrumenten tot oprichting van vergelijkbare organen van de Unie op gebieden die onder titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie vallen (zoals Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken (3) en Besluit 2005/681/JBZ van de Raad van 20 september 2005 tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA) (4), is gekozen voor een besluit van de Raad, omdat dergelijke besluiten gemakkelijker kunnen worden aangepast aan veranderende omstandigheden en nieuwe politieke prioriteiten.

(5)

De oprichting van Europol als een orgaan van de Unie dat wordt gefinancierd uit de algemene begroting van de Europese Unie geeft het Europees Parlement meer zeggenschap over Europol, omdat het betrokken is bij de vaststelling van de begroting, met inbegrip van de personeelsformatie en de kwijtingsprocedure.

(6)

De toepassing op Europol van de algemene regels en procedures die ook voor vergelijkbare organen van de Unie gelden, betekent een administratieve vereenvoudiging waardoor Europol meer middelen kan inzetten voor zijn kerntaken.

(7)

Het functioneren van Europol kan verder worden vereenvoudigd en verbeterd door middel van maatregelen ter uitbreiding van de mogelijkheden van Europol om de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten bij te staan, zonder de personeelsleden van Europol uitvoerende bevoegdheden te geven.

(8)

Een van deze verbeteringen houdt in dat Europol de bevoegde autoriteiten van de lidstaten kan bijstaan bij de bestrijding van bepaalde vormen van ernstige criminaliteit zonder de huidige beperking dat er concrete aanwijzingen moeten zijn voor de betrokkenheid van een criminele structuur of organisatie.

(9)

Het oprichten van gemeenschappelijke onderzoeksteams moet worden aangemoedigd, en het is van belang dat personeelsleden van Europol aan deze teams kunnen deelnemen. Teneinde deelname in alle lidstaten mogelijk te maken, moet gegarandeerd worden dat personeelsleden van Europol geen immuniteit genieten gedurende de periode waarin zij in een ondersteunende hoedanigheid aan gemeenschappelijke onderzoeksteams deelnemen. Dit wordt mogelijk na de aanneming van een verordening hiertoe op grond van artikel 16 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap.

(10)

Om onnodige procedures te vermijden dienen de nationale Europol-eenheden rechtstreeks toegang te hebben tot alle gegevens in het Europol-informatiesysteem.

(11)

Om zijn doelen te verwezenlijken, verwerkt Europol persoonsgegevens langs geautomatiseerde weg of via gestructureerde manuele bestanden. De nodige maatregelen moeten dus worden genomen om een beschermingsniveau van persoonsgegevens te garanderen dat ten minste gelijk is aan het niveau dat resulteert uit de toepassing van de beginselen van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, ondertekend te Straatsburg op 28 januari 1981, en de latere wijzigingen daarvan, zodra die wijzigingen van kracht zijn tussen de lidstaten.

(12)

Een kaderbesluit over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken is van toepassing op de overdracht van persoonsgegevens door de lidstaten aan Europol. Dat kaderbesluit heeft geen invloed op de bepalingen betreffende gegevensbescherming in dit besluit waarin, gelet op de bijzondere aard, opdracht en bevoegdheden van Europol een specifieke, meer gedetailleerde regeling voor dergelijke zaken is vastgesteld.

(13)

Er moet een gegevensbeschermingsfunctionaris worden aangesteld die op onafhankelijke wijze toeziet op de wettigheid van de gegevensverwerking en op de naleving van de bepalingen van dit besluit inzake de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens over het Europol-personeel, dat wordt beschermd door artikel 24 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (5).

(14)

Europol dient ruimere mogelijkheden te krijgen om ter ondersteuning van zijn taken gegevensverwerkingssystemen te ontwikkelen en te beheren; dergelijke aanvullende gegevensverwerkingssystemen moeten, in overeenstemming met algemene gegevensbeschermingsbeginselen als vastgesteld in het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en Aanbeveling R(87)15 van het Comité van ministers van de Raad van Europa van 17 september 1987, bij een door de Raad goedgekeurd besluit van de raad van bestuur worden ingevoerd en onderhouden.

(15)

Dit besluit schept de mogelijkheid rekening te houden met het beginsel van toegang van het publiek tot officiële documenten.

(16)

Om zijn opdracht uit te voeren dient Europol samen te werken met Europese organen en agentschappen, met inbegrip van Eurojust, en daarbij te zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming.

(17)

Europol moet overeenkomsten kunnen sluiten en werkafspraken kunnen maken met instellingen, organen, agentschappen en bureaus van de Unie of de Gemeenschap om de doeltreffendheid van beide kanten bij de bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit die onder de bevoegdheid van beide partijen vallen, op te voeren en om dubbel werk te voorkomen.

(18)

De mogelijkheden van Europol om samen te werken met derde staten en derde organisaties moeten worden gerationaliseerd om voor consistentie met het algemene beleid van de Unie op dit punt te zorgen, en wel door middel van nieuwe bepalingen over de manier waarop deze samenwerking in de toekomst moet worden vastgelegd.

(19)

Het bestuur van Europol moet worden verbeterd door middel van een vereenvoudiging van de procedures, een meer algemene beschrijving van de taken van de raad van bestuur en de vaststelling van een algemene regel dat alle beslissingen moeten worden genomen met een tweederdemeerderheid.

(20)

Het is tevens wenselijk bepalingen op te nemen om de zeggenschap van het Europees Parlement over Europol te vergroten, zodat Europol een goed controleerbare en transparante organisatie blijft, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat de operationele gegevens vertrouwelijk moeten blijven.

(21)

De rechterlijke controle op Europol wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel 35 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

(22)

Om Europol in staat te stellen zijn taken zo goed mogelijk te blijven vervullen, moeten zorgvuldig geformuleerde overgangsmaatregelen worden vastgesteld.

(23)

Aangezien het doel van dit besluit, namelijk de oprichting van een orgaan dat belast is met de samenwerking bij de rechtshandhaving op het niveau van de Europese Unie, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang en de gevolgen van het optreden beter door de Europese Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen nemen overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel dat is neergelegd in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en waarnaar in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt verwezen. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel dat is opgenomen in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, gaat dit besluit niet verder dan wat nodig is om dit doel te verwezenlijken.

(24)

Dit besluit eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend,

BESLUIT:

HOOFDSTUK I

OPRICHTING EN TAKEN

Artikel 1

Oprichting

1.   Dit besluit vervangt de bepalingen van de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst („Europol-overeenkomst”).

Europol is gevestigd in Den Haag, Nederland.

2.   Europol, in de zin van dit besluit, is de rechtsopvolger van Europol, als opgericht bij de Europol-overeenkomst.

3.   Europol is in elke lidstaat verbonden met één overeenkomstig artikel 8 op te richten of aan te wijzen nationale eenheid.

Artikel 2

Handelingsbevoegdheid

1.   Europol bezit rechtspersoonlijkheid.

2.   In elk der lidstaten heeft Europol de ruimste handelingsbevoegdheid die naar het nationale recht van de betrokken lidstaat aan rechtspersonen wordt toegekend. Europol kan met name roerende en onroerende zaken verkrijgen en vervreemden en in rechte optreden.

3.   Europol is bevoegd een zetelovereenkomst te sluiten met het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 3

Doel

Europol heeft ten doel het optreden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en hun onderlinge samenwerking bij de voorkoming en bestrijding van georganiseerde criminaliteit, terrorisme en andere vormen van ernstige criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn, te ondersteunen en te versterken.

Bevoegde autoriteiten in de zin van dit besluit zijn alle in de lidstaten bestaande overheidsorganisaties die krachtens het nationale recht bevoegd zijn op het gebied van het voorkomen en bestrijden van strafbare feiten.

Artikel 4

Bevoegdheid

1.   Europol is bevoegd voor georganiseerde criminaliteit, terrorisme en andere in de bijlage genoemde vormen van ernstige criminaliteit waardoor twee of meer lidstaten getroffen worden op een wijze die, gezien de omvang, de ernst en de gevolgen van de strafbare feiten, een gemeenschappelijke aanpak van de lidstaten noodzakelijk maakt.

2.   Op aanbeveling van de raad van bestuur stelt de Raad prioriteiten voor Europol vast, waarbij hij in het bijzonder rekening houdt met de door Europol opgestelde strategische analyses en dreigingsevaluaties.

3.   De bevoegdheid van Europol strekt zich ook uit tot de daarmee samenhangende strafbare feiten. De volgende feiten worden als zodanig beschouwd:

a)

strafbare feiten die zijn gepleegd om zich de middelen te verschaffen om daden te plegen die onder de bevoegdheid van Europol vallen;

b)

strafbare feiten die zijn gepleegd om daden die onder de bevoegdheid van Europol vallen, te vergemakkelijken of uit te voeren;

c)

strafbare feiten die zijn gepleegd om daden die onder de bevoegdheid van Europol vallen, ongestraft te doen blijven.

Artikel 5

Taken

1.   Europol heeft de volgende hoofdtaken:

a)

het verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren en uitwisselen van informatie en inlichtingen;

b)

de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, via de nationale eenheden als omschreven in artikel 8, onverwijld voorzien van informatie die voor hen van belang is, en hun onmiddellijk informatie te geven over de verbanden tussen strafbare feiten die aan het licht zijn gekomen;

c)

onderzoeken in de lidstaten ondersteunen, met name door de nationale eenheden alle relevante informatie te verstrekken;

d)

de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten verzoeken onderzoek in te stellen, te verrichten of te coördineren, en, in specifieke gevallen, voorstellen een gemeenschappelijk onderzoeksteam op te richten;

e)

de lidstaten inlichtingen verstrekken en analytische ondersteuning bieden bij grote internationale evenementen;

f)

dreigingsbeelden, strategische analyses en situatierapporten met betrekking tot zijn doel opstellen, met inbegrip van dreigingsbeelden met betrekking tot georganiseerde criminaliteit.

2.   De in lid 1 vermelde taken omvatten ook het ondersteunen van de lidstaten bij het verzamelen en analyseren van informatie op internet om te helpen bij de opsporing van strafbare feiten die door internet zijn mogelijk gemaakt of met behulp van internet zijn gepleegd.

3.   Europol heeft de volgende bijkomende taken:

a)

deskundigheid ontwikkelen over de opsporingsmethoden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en van advies dienen bij onderzoeken;

b)

strategische inlichtingen verstrekken die een efficiënt en effectief gebruik van de middelen die op nationaal niveau en op het niveau van de Unie beschikbaar zijn voor operationele activiteiten en de ondersteuning daarvan, ondersteunen en bevorderen.

4.   Europol kan voorts in het kader van zijn in artikel 3 omschreven doel, afhankelijk van de personele en budgettaire mogelijkheden en binnen de door de raad van bestuur bepaalde grenzen, de lidstaten bijstaan met ondersteuning, advies en onderzoek op de volgende gebieden:

a)

opleiding van de leden van hun bevoegde autoriteiten, waar nodig in samenwerking met de Europese Politieacademie;

b)

organisatie en uitrusting van deze autoriteiten, door de verlening van technische ondersteuning tussen de lidstaten onderling te vergemakkelijken;

c)

methoden van criminaliteitspreventie;

d)

technische en forensische methoden en analyse, alsmede opsporingsmethoden.

5.   Europol treedt ook op als het centrale bureau voor de bestrijding van eurovalsmunterij overeenkomstig Besluit 2005/511/JBZ van de Raad van 12 juli 2005 over de bescherming van de euro tegen valsemunterij middels de aanwijzing van Europol als het centraal orgaan voor de bestrijding van eurovalsemunterij (6). Europol kan ook de coördinatie stimuleren van de maatregelen ter bestrijding van eurovalsmunterij die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of in het kader van gemeenschappelijke onderzoeksteams, waar aangewezen in samenwerking met organen van de Unie of organen van derde staten, worden uitgevoerd. Op verzoek kan Europol onderzoeken naar eurovalsmunterij financieel ondersteunen.

Artikel 6

Deelname aan gemeenschappelijke onderzoeksteams

1.   Personeelsleden van Europol kunnen ter ondersteuning deel uitmaken van gemeenschappelijke onderzoeksteams, zoals onderzoeksteams die zijn ingesteld overeenkomstig artikel 1 van Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams (7), overeenkomstig artikel 13 van de Overeenkomst van 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (8), of overeenkomstig artikel 24 van de Overeenkomst van 18 december 1997 inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (9), mits die teams strafbare feiten onderzoeken waarvoor Europol krachtens artikel 4 van dit besluit bevoegd is.

Personeelsleden van Europol kunnen, binnen de grenzen van het nationale recht van de lidstaat waar het gemeenschappelijk onderzoeksteam optreedt en overeenkomstig het in lid 2 bedoelde akkoord, bijstand verlenen voor alle activiteiten en informatie uitwisselen met alle leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, overeenkomstig lid 4. Zij nemen evenwel geen deel aan de toepassing van eventuele dwangmaatregelen.

2.   De administratieve uitvoering van de deelname van personeelsleden van Europol aan een gemeenschappelijk onderzoeksteam wordt vastgelegd in een akkoord tussen de directeur en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die aan het gemeenschappelijk onderzoeksteam deelnemen, in overleg met de nationale eenheden. De regels voor dergelijke akkoorden worden vastgesteld door de raad van bestuur.

3.   In de regels genoemd in lid 2 worden de voorwaarden vastgesteld waaronder de personeelsleden van Europol ter beschikking van het gemeenschappelijke onderzoeksteam worden gesteld.

4.   Overeenkomstig de in lid 2 genoemde regeling kunnen personeelsleden van Europol rechtstreeks contact met leden van een gemeenschappelijk onderzoeksteam onderhouden, en de leden en gedetacheerde leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam overeenkomstig dit besluit informatie verstrekken uit alle bestanddelen van de in artikel 10 genoemde informatieverwerkingssystemen. In geval van een dergelijke rechtstreekse verbinding worden de nationale eenheden van de lidstaten die aan het team deelnemen alsook de lidstaten die de informatie verstrekt hebben, hiervan terzelfder tijd door Europol in kennis gesteld.

5.   Informatie die door een personeelslid van Europol als deelnemer aan een gemeenschappelijk onderzoeksteam is verkregen, kan met instemming en onder de verantwoordelijkheid van de lidstaat die de informatie heeft verstrekt onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden in ieder bestanddeel van de in artikel 10 genoemde informatieverwerkingssystemen worden opgenomen.

6.   Tijdens het optreden van een gemeenschappelijk onderzoeksteam vallen de personeelsleden van Europol ten aanzien van strafbare feiten die jegens of door hen worden gepleegd, onder het nationale recht die in de lidstaat waarin wordt opgetreden geldt voor personen met een vergelijkbare functie.

Artikel 7

Verzoeken van Europol om eenstrafrechtelijk onderzoek in te stellen

1.   De lidstaten nemen elk verzoek van Europol om in specifieke gevallen een onderzoek in te stellen, te verrichten of te coördineren, zorgvuldig in overweging. Zij delen Europol mee of het gevraagde onderzoek zal worden ingesteld.

2.   Voordat Europol een lidstaat verzoekt een strafrechtelijk onderzoek in te stellen, stelt hij Eurojust daarvan op de hoogte.

3.   Indien de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat besluiten geen gevolg aan een verzoek van Europol te geven, stellen zij Europol in kennis van dat besluit en van de redenen daarvoor, tenzij zij deze redenen niet kunnen vermelden, omdat dit:

a)

wezenlijke nationale veiligheidsbelangen zou schaden, of

b)

het welslagen van lopende onderzoeken of de veiligheid van personen in gevaar zou brengen.

4.   Antwoorden op verzoeken van Europol om een onderzoek in te stellen, uit te voeren of te coördineren alsmede informatie voor Europol over onderzoeksresultaten, worden via de bevoegde autoriteiten in de lidstaten toegezonden overeenkomstig de voorschriften van dit besluit en het toepasselijke nationale recht.

Artikel 8

Nationale eenheden

1.   Door elke lidstaat wordt een nationale eenheid opgericht of aangewezen, die verantwoordelijk is voor de in dit artikel beschreven taken. In elke lidstaat wordt een functionaris benoemd tot hoofd van de nationale eenheid.

2.   De nationale eenheid vormt het enige contact tussen Europol en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. De lidstaten kunnen echter rechtstreekse contacten tussen bepaalde bevoegde autoriteiten en Europol toestaan, onder door de betrokken lidstaat vastgestelde voorwaarden, daaronder begrepen voorafgaande betrokkenheid van de nationale eenheid.

Tegelijkertijd ontvangt de nationale eenheid van Europol alle informatie die tijdens het rechtstreeks contact tussen Europol en de aangewezen bevoegde autoriteiten wordt uitgewisseld. De betrekkingen tussen de nationale eenheid en de bevoegde autoriteiten worden beheerst door het nationale recht, en met name de grondwettelijke bepalingen ervan.

3.   De lidstaten treffen alle nodige maatregelen opdat hun nationale eenheid haar taken kan uitvoeren en in het bijzonder om de toegang van deze eenheid tot de betrokken nationale gegevens te verzekeren.

4.   De nationale eenheden:

a)

voorzien Europol uit eigen beweging van de informatie en inlichtingen die Europol nodig heeft om zijn taken te vervullen;

b)

gaan in op verzoeken van Europol om informatie, inlichtingen en advies;

c)

zorgen ervoor dat informatie en inlichtingen geactualiseerd blijven;

d)

evalueren informatie en inlichtingen overeenkomstig het nationale recht ten behoeve van de bevoegde autoriteiten en geven deze aan hen door;

e)

leggen verzoeken om advies, informatie, inlichtingen en analyses aan Europol voor;

f)

verstrekken Europol informatie die bedoeld is om in de databanken van Europol te worden opgeslagen;

g)

zorgen ervoor dat elke uitwisseling van informatie tussen henzelf en Europol rechtmatig is.

5.   Onverminderd de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de lidstaten op het gebied van de rechts- en ordehandhaving en de bescherming van de interne veiligheid, is een nationale eenheid in een bepaalde zaak niet verplicht informatie en inlichtingen te verstrekken indien daardoor:

a)

wezenlijke nationale veiligheidsbelangen worden geschaad, of

b)

het welslagen van lopende onderzoeken of de veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht, of

c)

informatie wordt bekendgemaakt die betrekking heeft op specifieke inlichtingendiensten of -activiteiten op het gebied van de staatsveiligheid.

6.   De kosten die de nationale eenheid maakt voor de communicatie met Europol komen ten laste van de lidstaten en worden, met uitzondering van de verbindingskosten, niet aan Europol doorberekend.

7.   De hoofden van de nationale eenheden komen, op eigen initiatief of op verzoek van de raad van bestuur of van de directeur, regelmatig bijeen om Europol bij te staan inzake operationele aangelegenheden, in het bijzonder:

a)

om voorstellen te bespreken en te ontwikkelen om de operationele doeltreffendheid van Europol te verbeteren en de betrokkenheid van de lidstaten te bevorderen;

b)

de verslagen en analyses die Europol overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder f), heeft opgesteld, te beoordelen en maatregelen te ontwikkelen om de bevindingen daarvan te helpen implementeren;

c)

overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder d), en artikel 6 steun te verlenen bij de oprichting van gemeenschappelijke onderzoeksteams waarbij Europol betrokken is.

Artikel 9

Verbindingsofficieren

1.   Elke nationale eenheid vaardigt ten minste één verbindingsofficier naar Europol af. Tenzij in dit besluit anders is bepaald, zijn de verbindingsofficieren onderworpen aan het nationale recht van de lidstaat die hen heeft afgevaardigd.

2.   De verbindingsofficieren vormen de nationale verbindingsbureaus bij Europol en worden door hun nationale eenheid gemachtigd om, overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat die hen heeft afgevaardigd en met inachtneming van de op het beheer van Europol van toepassing zijnde voorschriften, binnen Europol de belangen van de nationale eenheid te vertegenwoordigen.

3.   Onverminderd artikel 8, leden 4 en 5, hebben de verbindingsofficieren tot taak:

a)

informatie van hun nationale eenheid aan Europol door te geven;

b)

informatie van Europol aan hun nationale eenheid door te geven;

c)

met de personeelsleden van Europol samen te werken door informatie te verstrekken en advies te geven, en

d)

onder hun verantwoordelijkheid en overeenkomstig hun nationaale recht bijstand te verlenen bij het uitwisselen van informatie tussen hun nationale eenheid en de verbindingsofficieren van andere lidstaten. Dergelijke bilaterale uitwisselingen kunnen, voor zover dit volgens het nationale recht is toegestaan, ook betrekking hebben op strafbare feiten die buiten de bevoegdheid van Europol vallen.

4.   Artikel 35 is mutatis mutandis van toepassing op de werkzaamheden van de verbindingsofficieren.

5.   De rechten en verplichtingen van de verbindingsofficieren jegens Europol worden vastgesteld door de raad van bestuur.

6.   De verbindingsofficieren genieten overeenkomstig artikel 51, lid 2, de voorrechten en immuniteiten die nodig zijn voor de vervulling van hun taak.

7.   Europol ziet erop toe dat de verbindingsofficieren, voor zover dat verenigbaar is met hun positie, ten volle worden ingelicht over en betrokken bij al zijn activiteiten.

8.   Europol stelt de lidstaten voor de vervulling van de taken van hun verbindingsofficieren de nodige werkruimten in het Europol-gebouw en de passende ondersteuning kosteloos ter beschikking. Alle overige kosten die verband houden met het afvaardigen van de verbindingsofficieren, daaronder mede begrepen de kosten voor de uitrusting van de verbindingsofficieren, komen ten laste van de afvaardigende lidstaat, tenzij de raad van bestuur in bijzondere gevallen bij de opstelling van de Europol-begroting een andersluidende aanbeveling doet.

HOOFDSTUK II

INFORMATIESYSTEMEN

Artikel 10

Informatieverwerking

1.   Voor zover dat nodig is om zijn doelen te verwezenlijken, verwerkt Europol informatie en inlichtingen, met inbegrip van persoonsgegevens, in overeenstemming met dit besluit. Europol legt aan en onderhoudt het in artikel 11 genoemde Europol-informatiesysteem en de in artikel 14 genoemde analysebestanden. Europol kan ook andere, overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel opgezette systemen aanleggen en onderhouden, waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

2.   De raad van bestuur besluit, op voorstel van de directeur en in aanmerking genomen de door de bestaande informatiesystemen van Europol geboden mogelijkheden en na raadpleging van het gemeenschappelijk controleorgaan, over het aanleggen van een nieuw systeem waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Het besluit van de raad van bestuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.

3.   Het besluit van de raad van bestuur als genoemd in lid 2 bepaalt onder welke voorwaarden en beperkingen Europol het nieuwe systeem waarin persoonsgegevens worden verwerkt, mag aanleggen. Het besluit van de raad van bestuur mag toestaan persoonsgegevens te verwerken die verband houden met de in artikel 14, lid 1, bedoelde categorieën personen, maar mag niet machtigen tot het verwerken van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, noch van gegevens die de gezondheid of het seksueel gedrag betreffen. Het besluit van de raad van bestuur waarborgt dat de in de artikelen 18, 19, 20, 27, 29 en 35 vervatte voorschriften en beginselen goed worden toegepast. Het besluit van de raad van bestuur bepaalt met name het doel van het nieuwe systeem, de toegang tot en het gebruik van de gegevens, en de termijnen voor het bewaren en verwijderen van de gegevens.

4.   Europol mag gegevens verwerken om na te gaan of die gegevens van belang zijn voor zijn taken en kunnen worden opgenomen in het in artikel 11 genoemde Europol-informatiesysteem en de in artikel 14 genoemde analysebestanden of andere overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel aangelegde systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. De raad van bestuur bepaalt op voorstel van de directeur en na raadpleging van het gemeenschappelijk controleorgaan de voorwaarden voor de verwerking van die gegevens, met name met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de gegevens, alsmede tot de termijnen voor het bewaren en verwijderen van de gegevens, die niet langer mogen zijn dan zes maanden, waarbij de in artikel 27 bedoelde beginselen naar behoren in acht worden genomen. Dat besluit van de raad van bestuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.

Artikel 11

Europol-informatiesysteem

1.   Europol onderhoudt een Europol-informatiesysteem.

2.   Europol zal ervoor zorg dragen dat de bepalingen van dit besluit inzake het functioneren van het Europol-informatiesysteem worden nageleefd. Europol is verantwoordelijk voor het goede functioneren van het Europol-informatiesysteem in technisch en operationeel opzicht en neemt alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de in de artikelen 20, 29, 31 en 35 vervatte voorschriften betreffende het Europol-informatiesysteem goed worden nagekomen.

3.   De nationale eenheid in iedere lidstaat is verantwoordelijk voor de communicatie met het Europol-informatiesysteem. De eenheid is met name verantwoordelijk voor de in artikel 35 genoemde veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de op het grondgebied van de betrokken lidstaat gebruikte gegevensverwerkingsapparatuur, voor de controle uit hoofde van artikel 20 en — voor zover dit op grond van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en procedures van die lidstaat vereist is — voor de goede uitvoering van dit besluit in andere opzichten.

Artikel 12

Inhoud van het Europol-informatiesysteem

1.   Het Europol-informatiesysteem mag uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de taken van Europol. De ingevoerde gegevens zullen betrekking hebben op:

a)

personen die, in overeenstemming met het nationale recht van de betrokken lidstaat, verdacht worden van het plegen van of deelnemen aan een strafbaar feit dat onder de bevoegdheid van Europol valt, of die veroordeeld zijn voor een dergelijk strafbaar feit;

b)

personen ten aanzien van wie er in de zin van het nationale recht van de betrokken lidstaat feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden bestaat dat zij strafbare feiten zullen plegen die onder de bevoegdheid van Europol vallen.

2.   De gegevens over de in lid 1 bedoelde personen mogen slechts betrekking hebben op:

a)

achternaam, meisjesnaam, voornamen en eventuele bijnamen of valse namen;

b)

geboortedatum en -plaats;

c)

nationaliteit;

d)

geslacht;

e)

woonplaats, beroep en verblijfplaats van de betrokkene;

f)

sociale zekerheidsnummers, rijbewijzen, identificatiedocumenten en paspoortgegevens, en

g)

voor zover nodig, andere voor identificatie geschikte kenmerken, met inbegrip van niet aan verandering onderhevige, specifieke objectieve lichamelijke kenmerken, zoals dactyloscopische gegevens en DNA-profielen (vastgesteld op basis van het niet-gecodeerde gedeelte van het DNA).

3.   Behalve de in lid 2 genoemde gegevens mogen ook de volgende gegevens over de in lid 1 bedoelde personen in het Europol-informatiesysteem worden verwerkt:

a)

strafbare feiten, vermeende strafbare feiten en tijd, plaats en uitvoeringswijze van de (vermeende) strafbare feiten;

b)

middelen waarmee de strafbare feiten zijn of kunnen zijn begaan, met inbegrip van informatie over rechtspersonen;

c)

de diensten die de zaak behandelen en de dossiernummers;

d)

de verdenking deel uit te maken van een criminele organisatie;

e)

veroordelingen, voor zover die betrekking hebben op strafbare feiten die onder de bevoegdheid van Europol vallen;

f)

de partij die de gegevens invoert.

Deze gegevens mogen ook worden ingevoerd wanneer er nog geen verband met een bepaalde persoon wordt gelegd. Indien Europol de gegevens zelf invoert, vermeldt hij behalve het dossiernummer ook de bron van de gegevens.

4.   De door Europol en door de nationale eenheden verkregen aanvullende informatie over de in lid 1 bedoelde personen kan desgevraagd aan elke nationale eenheid en aan Europol worden verstrekt. De nationale eenheden handelen hierbij in overeenstemming met het nationale recht.

Indien deze aanvullende informatie betrekking heeft op een of meer samenhangende strafbare feiten in de zin van artikel 4, lid 3, worden de in het Europol-informatiesysteem opgeslagen gegevens voorzien van een aantekening om het bestaan van samenhangende strafbare feiten te signaleren, opdat de nationale eenheden en Europol de informatie over de daarmee samenhangende strafbare feiten kunnen uitwisselen.

5.   Wanneer een procedure tegen de betrokkene definitief wordt beëindigd of wanneer de betrokkene definitief wordt vrijgesproken, worden alle gegevens die betrekking hebben op de zaak waarin deze beslissing is gevallen, verwijderd.

Artikel 13

Gebruik van het Europol- informatiesysteem

1.   De nationale eenheden, de verbindingsofficieren, de directeur, de adjunct-directeuren en de daartoe gemachtigde personeelsleden van Europol hebben het recht om rechtstreeks gegevens in het Europol-informatiesysteem in te voeren en daaruit op te vragen. Europol mag gegevens opvragen voor zover dit in een specifiek geval noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken. Het opvragen door de nationale eenheden en de verbindingsofficieren verloopt overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en procedures van de partij die het systeem raadpleegt, onverminderd aanvullende bepalingen van dit besluit.

2.   Alleen de partij die de gegevens heeft ingevoerd, mag deze wijzigen, verbeteren of verwijderen. Indien een andere partij aanwijzingen heeft dat de in artikel 12, lid 2, bedoelde gegevens onjuist zijn of indien zij deze gegevens wil aanvullen, deelt zij dit onverwijld mee aan de partij die de gegevens heeft ingevoerd. De partij die de gegevens heeft ingevoerd, controleert deze informatie onmiddellijk en gaat zo nodig onverwijld over tot wijziging, aanvulling, verbetering of verwijdering van de betrokken gegevens.

3.   Indien in artikel 12, lid 3, bedoelde gegevens over personen in het systeem zijn opgeslagen, kan elke partij nadere gegevens als bedoeld in die bepaling invoeren. Indien de gegevens elkaar duidelijk tegenspreken, plegen de betrokken partijen overleg en zorgen zij ervoor dat zij tot overeenstemming komen.

4.   Indien een partij voornemens is de door haar ingevoerde persoonsgegevens als bedoeld in artikel 12, lid 2, volledig te verwijderen en indien er door andere partijen met betrekking tot deze persoon gegevens als bedoeld in artikel 12, lid 3, zijn ingevoerd, gaan de verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming overeenkomstig artikel 29, lid 1, en het recht om gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verbeteren en te verwijderen overeenkomstig artikel 12, lid 2, over op de partij die als eerstvolgende gegevens over deze persoon als bedoeld in artikel 12, lid 3, heeft ingevoerd. De partij die gegevens wil verwijderen, stelt de partij die de verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming overneemt, daarvan in kennis.

5.   De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van het opvragen uit en het invoeren en wijzigen van gegevens in het Europol-informatiesysteem ligt bij de partij die de gegevens opvraagt, invoert of wijzigt. Er moet kunnen worden vastgesteld welke partij dat is. De uitwisseling van informatie tussen de nationale eenheden en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten vindt plaats overeenkomstig het nationale recht.

6.   Naast de nationale eenheden en de in lid 1 genoemde personen kunnen ook daartoe door de lidstaten aangewezen bevoegde autoriteiten het Europol-informatiesysteem raadplegen. Deze raadpleging geeft echter alleen antwoord op de vraag of de gevraagde gegevens beschikbaar zijn in het Europol-informatiesysteem. Vervolgens kan nadere informatie worden verkregen via de nationale eenheid.

7.   De gegevens betreffende de overeenkomstig lid 6 aangewezen bevoegde autoriteiten worden, evenals eventuele wijzigingen, doorgegeven aan het secretariaat-generaal van de Raad, die de gegevens bekend zal maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 14

Analysebestanden

1.   Voor zover dat noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken kan Europol gegevens over strafbare feiten die onder zijn bevoegdheid vallen, met inbegrip van gegevens betreffende de in artikel 4, lid 3, bedoelde samenhangende strafbare feiten, in analysebestanden opslaan, wijzigen en gebruiken. De analysebestanden kunnen gegevens over de volgende categorieën personen bevatten:

a)

personen als bedoeld in artikel 12, lid 1;

b)

personen die wellicht als getuige moeten optreden bij onderzoeken naar de betrokken strafbare feiten of bij daaropvolgende strafvervolgingen;

c)

personen die het slachtoffer zijn geworden van een van de betrokken strafbare feiten of ten aanzien van wie bepaalde omstandigheden doen vermoeden dat zij het slachtoffer van een dergelijk strafbaar feit zouden kunnen zijn;

d)

contact- en begeleidende personen, en

e)

personen die informatie kunnen verschaffen over de betrokken strafbare feiten.

De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksuele gedrag betreffen, is niet toegestaan tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor het met het betrokken bestand beoogde doel en tenzij deze gegevens een aanvulling vormen op andere in hetzelfde bestand opgeslagen persoonsgegevens. Het is verboden om, in strijd met bovengenoemde voorwaarden, uitsluitend aan de hand van deze gevoelige gegevens een specifieke groep personen te selecteren.

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen na raadpleging van het Europees Parlement de regels vast voor het gebruik van de analysebestanden, welke regels na advies van het gemeenschappelijk controleorgaan door de raad van bestuur zijn voorbereid, en waarin met name de aanwijzingen met betrekking tot de in dit artikel bedoelde categorieën persoonsgegevens, alsmede de voorschriften inzake de beveiliging van deze gegevens en de interne controle op het gebruik ervan, nader worden omschreven.

2.   Analysebestanden worden aangelegd voor analysedoeleinden, waaronder het compileren, verwerken of gebruiken van gegevens ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken wordt verstaan. Voor elk analyseproject wordt een analysegroep ingesteld waarin de volgende deelnemers nauw met elkaar samenwerken:

a)

de door de directeur van Europol aangewezen analisten en andere personeelsleden van Europol;

b)

de verbindingsofficieren en/of de deskundigen van de lidstaten die de informatie hebben verstrekt of die als partij bij de analyse betrokken zijn in de zin van lid 4.

Alleen analisten zijn bevoegd gegevens in het betrokken bestand in te voeren en te wijzigen. Alle deelnemers aan de analysegroep kunnen gegevens uit het bestand opvragen.

3.   Op verzoek van Europol of uit eigen beweging verstrekken de nationale eenheden, onverminderd artikel 8, lid 5, Europol alle informatie die het nodig heeft voor het betrokken analysebestand. De lidstaten verstrekken deze gegevens slechts wanneer zij ook volgens het desbetreffende nationale recht verwerkt mogen worden met het oog op het voorkomen, bestrijden of analyseren van strafbare feiten. Afhankelijk van de mate van urgentie kunnen de van aangewezen bevoegde autoriteiten afkomstige gegevens rechtstreeks naar de analysebestanden worden geleid, overeenkomstig artikel 8, lid 2.

4.   Indien het om een algemene strategische analyse gaat, delen alle lidstaten via verbindingsofficieren of deskundigen volledig in het resultaat van de werkzaamheden, in het bijzonder door toezending van de door Europol opgestelde verslagen.

Indien de analyse betrekking heeft op bijzondere gevallen die niet alle lidstaten aangaan en een rechtstreeks operationeel doel heeft, nemen de vertegenwoordigers van de volgende lidstaten daaraan deel:

a)

de lidstaten die de informatie naar aanleiding waarvan het analysebestand is aangelegd, hebben verstrekt of waarop die informatie rechtstreeks betrekking heeft, alsmede de lidstaten die in een later stadium door de analysegroep worden uitgenodigd mee te werken omdat de informatie ook op hen betrekking blijkt te hebben;

b)

de lidstaten die aan de hand van de in artikel 15 genoemde indexfunctie constateren dat zij geïnformeerd moeten worden en die dit overeenkomstig de voorwaarden van lid 5 van dit artikel meedelen.

5.   Daartoe gemachtigde verbindingsofficieren kunnen meedelen dat zij van mening zijn dat zij geïnformeerd moeten worden. Elke lidstaat benoemt en machtigt daartoe een beperkt aantal verbindingsofficieren.

De verbindingsofficier motiveert de mening dat hij geïnformeerd dient te worden in de zin van lid 4, tweede alinea, onder b), in een schriftelijke verklaring die is goedgekeurd door het bevoegde gezag waaronder hij in zijn lidstaat ressorteert, en die aan alle bij de analyse betrokken partijen is gezonden. Vervolgens wordt hij automatisch bij de desbetreffende analyse betrokken.

Indien de analysegroep daartegen bezwaar maakt, wordt deze automatische betrokkenheid uitgesteld voor de duur van een bemiddelingsprocedure die uit drie fasen bestaat:

a)

de deelnemers aan de analyse trachten tot overeenstemming te komen met de verbindingsofficier die heeft meegedeeld dat hij van mening is dat hij moet worden geïnformeerd; daarvoor beschikken zij over een termijn van ten hoogste acht dagen;

b)

indien geen overeenstemming wordt bereikt, komen de hoofden van de betrokken nationale eenheden en de directeur bijeen om te proberen tot overeenstemming te komen;

c)

indien nog steeds geen overeenstemming is bereikt, beleggen de vertegenwoordigers van de betrokken partijen in de raad van bestuur binnen acht dagen een vergadering. Indien de betrokken lidstaat bij zijn standpunt blijft dat hij moet worden geïnformeerd, wordt bij consensus besloten of hij bij de analyse wordt betrokken.

6.   De lidstaat die gegevens aan Europol verstrekt, kan als enige oordelen over de mate van en de verandering in de gevoeligheid daarvan en bepaalt de voorwaarden voor het omgaan met die gegevens. De lidstaat die gegevens aan Europol heeft verstrekt, beslist over de verspreiding en het operationele gebruik daarvan. Indien niet kan worden vastgesteld welke lidstaat de gegevens aan Europol heeft verstrekt, beslissen de deelnemers aan de analyse over de verspreiding of het operationele gebruik van de gegevens. Lidstaten of deskundigen die worden betrokken bij een analyse die al gaande is, mogen de gegevens niet verspreiden of gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de lidstaten die vanaf het begin bij de analyse waren betrokken.

7.   Indien Europol na het opnemen van gegevens in een analysebestand constateert dat deze gegevens betrekking hebben op een persoon of voorwerp waarover al door een andere lidstaat of derde partij verstrekte gegevens in het bestand waren opgenomen, wordt in afwijking van lid 6 de betrokken lidstaat of de betrokken derde partij overeenkomstig artikel 17 onmiddellijk over dit verband geïnformeerd.

8.   Europol kan deskundigen van de in artikel 22, lid 1, en artikel 23, lid 1, genoemde entiteiten verzoeken deel te nemen aan de activiteiten van de analysegroep indien:

a)

er tussen Europol en de entiteit een overeenkomst of werkafspraken als bedoeld in artikel 22, lid 2, en artikel 23, lid 2, van kracht zijn waarin passende bepalingen zijn opgenomen over de uitwisseling van informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, en over de geheimhouding van de uitgewisselde informatie;

b)

de deelname van de deskundigen van de entiteit in het belang van de lidstaten is;

c)

de analysewerkzaamheden rechtstreeks betrekking hebben op de entiteit, en

d)

alle deelnemers instemmen met de deelname van de deskundigen van de entiteit aan de activiteiten van de analysegroep.

Onder de onder b), c) en d) van de eerste alinea bepaalde voorwaarden nodigt Europol deskundigen van het Europees Bureau voor fraudebestrijding uit om deel te nemen aan de analysegroep indien het analyseproject betrekking heeft op fraude of andere onwettige activiteiten die schadelijk zijn voor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen.

Over de deelname van deskundigen van een entiteit aan de activiteiten van een analysegroep treft Europol een akkoord met de betrokken entiteit. De regels voor dergelijke akkoorden worden vastgesteld door de raad van bestuur.

De details van de akkoorden tussen Europol en de entiteit worden voorgelegd aan het gemeenschappelijk controleorgaan, dat eventuele opmerkingen kan richten tot de raad van bestuur.

Artikel 15

Indexfunctie

1.   Europol creëert een indexfunctie voor gegevens die zijn opgeslagen in de analysebestanden.

2.   De directeur, de adjunct-directeuren, de daartoe gemachtigde personeelsleden van Europol, de verbindingsofficieren en de daartoe gemachtigde leden van de nationale eenheden hebben toegang tot de indexfunctie. Uit de indexfunctie moet degene die er gebruik van maakt, aan de hand van de geraadpleegde gegevens duidelijk kunnen opmaken of een analysebestand gegevens bevat die van belang zijn voor de vervulling van zijn taken.

3.   De toegang tot de indexfunctie is zodanig geregeld dat kan worden vastgesteld of bepaalde gegevens al dan niet opgeslagen zijn in een analysebestand, zonder dat verbanden kunnen worden gelegd of conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de inhoud van het bestand.

4.   De regels betreffende de inrichting van de indexfunctie, met inbegrip van de voorwaarden voor de toegang tot de indexfunctie, worden door de raad van bestuur vastgesteld na advies van het gemeenschappelijk controleorgaan.

Artikel 16

Bestandsreglement

1.   Elk analysebestand wordt door de directeur geopend door middel van een bestandsreglement waarin het volgende wordt vermeld:

a)

de naam van het bestand;

b)

het doel van het bestand;

c)

de categorieën personen over wie gegevens worden opgeslagen;

d)

de aard van de gegevens die worden opgeslagen en van de absoluut noodzakelijke persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook gegevens die de gezondheid of het seksuele gedrag betreffen;

e)

de algemene context die tot de opening van het bestand heeft geleid;

f)

de deelnemers aan de analysegroep op het moment dat het bestand wordt geopend;

g)

de voorwaarden waaronder de in het bestand opgeslagen persoonsgegevens mogen worden verstrekt, aan welke ontvangers en volgens welke procedure;

h)

de termijnen voor de bestudering van de gegevens en de duur van de opslag;

i)

de manier waarop de verstrekkingen worden vastgelegd.

2.   De raad van bestuur en het gemeenschappelijk controleorgaan worden onmiddellijk door de directeur op de hoogte gesteld van het bestandsreglement, alsmede van alle nadien in de in lid 1 bedoelde gegevens aangebrachte wijzigingen, en zij ontvangen het dossier. Het gemeenschappelijk controleorgaan kan zijn eventuele opmerkingen richten aan de raad van bestuur. De directeur kan het gemeenschappelijk controleorgaan verzoeken dit binnen een bepaalde termijn te doen.

3.   Analysebestanden worden maximaal drie jaar bewaard. Voordat deze termijn van drie jaar verstrijkt, gaat Europol na of het bestand moet worden aangehouden of niet. Indien dat absoluut noodzakelijk is voor het doel van het bestand, kan de directeur opdracht geven het bestand nog drie jaar aan te houden. De raad van bestuur en het gemeenschappelijk controleorgaan worden onmiddellijk door de directeur op de hoogte gesteld van de redenen om het bestand aan te houden. Het gemeenschappelijk controleorgaan richt zijn eventuele opmerkingen aan de raad van bestuur. De directeur kan het gemeenschappelijk controleorgaan verzoeken dit binnen een bepaalde termijn te doen.

4.   De raad van bestuur kan de directeur te allen tijde opdracht geven een bestandsreglement te wijzigen of een analysebestand te sluiten. De raad van bestuur beslist wanneer een dergelijke verandering of sluiting ingaat.

HOOFDSTUK III

ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INFORMATIEVERWERKING

Artikel 17

Mededelingsplicht

Onverminderd artikel 14, leden 6 en 7, stelt Europol de nationale eenheden, en, indien deze eenheden daarom verzoeken, hun verbindingsofficieren, onverwijld op de hoogte van informatie die betrekking heeft op hun lidstaat en van de verbanden die worden vastgesteld tussen strafbare feiten die uit hoofde van artikel 4 onder de bevoegdheid van Europol vallen. Informatie en inlichtingen over andere vormen van ernstige criminaliteit waarvan Europol bij het uitoefenen van zijn taken kennis neemt, mogen eveneens worden verstrekt.

Artikel 18

Bepalingen inzake de controle op opvragingen

Europol stelt, in samenwerking met de lidstaten, passende controlemechanismen in waarmee de rechtmatigheid van opvragingen uit geautomatiseerde gegevensbestanden waarin persoonsgegevens worden verwerkt, kan worden gecontroleerd, en geeft de lidstaten op hun verzoek toegang tot de bestanden waarin de verstrekkingen zijn vastgelegd. De aldus verzamelde gegevens worden alleen voor deze controle door Europol en de in de artikelen 33 en 34 vermelde controleorganen gebruikt en worden na achttien maanden verwijderd, tenzij zij nodig blijven voor een lopende controle. Nadere regels betreffende dergelijke controlemechanismen worden door de raad van bestuur vastgesteld, na raadpleging van het gemeenschappelijk controleorgaan.

Artikel 19

Regels voor het gebruik van de gegevens

1.   Persoonsgegevens die worden opgevraagd uit een van de gegevensverwerkingssystemen van Europol of op enige andere passende wijze worden meegedeeld, worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten uitsluitend verstrekt en gebruikt ter voorkoming en bestrijding van de criminaliteit die onder de bevoegdheid van Europol valt en ter voorkoming en bestrijding van andere ernstige vormen van criminaliteit. Europol gebruikt de gegevens uitsluitend voor het vervullen van zijn taken.

2.   Indien de verstrekkende lidstaat of de verstrekkende derde staat of derde organisatie voor afzonderlijke gegevens gebruiksbeperkingen meedeelt die daarvoor in de betrokken lidstaat of derde staat of derde organisatie gelden, worden deze beperkingen ook door de gebruiker nageleefd, behalve in het specifieke geval dat het nationale recht voorschrijft dat deze gebruiksbeperkingen niet gelden voor de gerechtelijke autoriteiten, de wetgevende instanties of andere onafhankelijke bij de wet opgerichte instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de bevoegde nationale autoriteiten. In dat geval worden de gegevens alleen na overleg met de verstrekkende lidstaat gebruikt, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen en standpunten van die staat.

3.   De gegevens kunnen alleen voor andere doeleinden of door andere dan de bevoegde nationale autoriteiten worden gebruikt na overleg met de lidstaat die de gegevens heeft verstrekt en voor zover het nationale recht van die lidstaat dat toelaat.

Artikel 20

Termijnen voor het opslaan en verwijderen van gegevensbestanden

1.   Gegevens worden niet langer bij Europol in bestanden opgeslagen dan voor de taakvervulling van Europol noodzakelijk is. Uiterlijk drie jaar na invoering van de gegevens wordt getoetst of zij nog langer moeten worden bewaard. De toetsing en verwijdering van gegevens die in het Europol-informatiesysteem zijn opgeslagen, wordt uitgevoerd door de partij die de gegevens heeft ingevoerd. De toetsing en verwijdering van gegevens die zijn opgeslagen in andere gegevensbestanden van Europol wordt uitgevoerd door Europol. Europol stelt de lidstaten drie maanden van tevoren automatisch in kennis van het aflopen van de termijn waarbinnen moet worden nagegaan of de gegevens nog langer moeten worden bewaard.

2.   Bij de toetsing kunnen de in de derde en vierde zin van lid 1 bedoelde partijen besluiten de gegevens te bewaren tot de volgende, na een termijn van nogmaals drie jaar te verrichten toetsing, indien dat nodig is voor het vervullen van de taken van Europol. Blijft een besluit over verdere opslag uit, dan worden de gegevens automatisch verwijderd.

3.   Wanneer een lidstaat uit zijn nationale bestanden gegevens verwijdert die aan Europol zijn verstrekt en die in andere bestanden van Europol opgeslagen zijn, deelt hij dit aan Europol mee. In dat geval verwijdert Europol de gegevens, tenzij Europol verder belang hecht aan deze gegevens op grond van inlichtingen die uitvoeriger zijn dan die waarover de verstrekkende lidstaat beschikt. Europol stelt de betrokken lidstaat in kennis van het feit dat de gegevens opgeslagen blijven.

4.   Er worden geen gegevens verwijderd indien dit schade zou berokkenen aan de belangen van de betrokkene die moeten worden beschermd. In dat geval worden de gegevens alleen nog gebruikt met toestemming van de betrokkene.

Artikel 21

Toegang tot gegevens van andere informatiesystemen

Indien Europol op grond van rechtsinstrumenten van de Unie of van internationale of nationale rechtsinstrumenten via geautomatiseerde weg toegang heeft tot gegevens van andere nationale of internationale informatiesystemen, kan Europol op die rechtsgrondslag persoonsgegevens opvragen indien dat noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken. De relevante bepalingen van dergelijke rechtsinstrumenten van de Europese Unie of van internationale of nationale rechtsinstrumenten zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van dergelijke gegevens door Europol, voor zover die bepalingen strengere toegangs- en gebruiksregels inhouden dan de bepalingen van dit besluit.

HOOFDSTUK IV

BETREKKINGEN MET PARTNERS

Artikel 22

Betrekkingen met andere instellingen, organen,bureaus en agentschappen van de Unie of de Gemeenschap

1.   Indien dit voor de vervulling van zijn taken van belang is, kan Europol samenwerkingsverbanden aangaan en onderhouden met de instellingen, organen, bureaus en agentschappen die zijn opgericht bij of op grond van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, in het bijzonder met:

a)

Eurojust;

b)

het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (10);

c)

het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (11);

d)

de Europese Politieacademie (EPA);

e)

de Europese Centrale Bank;

f)

het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (12).

2.   Europol sluit overeenkomsten of maakt werkafspraken met de in lid 1 bedoelde entiteiten. Deze overeenkomsten of werkafspraken kunnen betrekking hebben op de uitwisseling van operationele, strategische of technische informatie, waaronder persoonsgegevens en gerubriceerde informatie. Europol sluit een dergelijke overeenkomst pas of maakt dergelijke werkafspraken pas na goedkeuring door de raad van bestuur, die daartoe, voor zover het de uitwisseling van persoonsgegevens betreft, eerst het advies van het gemeenschappelijk controleorgaan heeft ingewonnen.

3.   Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de overeenkomst of werkafspraken als bedoeld in lid 2, kan Europol rechtstreeks van de in lid 1 bedoelde entiteiten informatie, waaronder persoonsgegevens, ontvangen en gebruiken voor zover zulks voor de wettige uitvoering van zijn taken noodzakelijk is; tevens kan Europol, onder de in artikel 24, lid 1, vastgestelde voorwaarden, naar die entiteiten rechtstreeks informatie, waaronder persoonsgegevens, toezenden, voor zover zulks noodzakelijk is voor de wettige uitvoering van de taken van de ontvangende entiteit.

4.   Europol zendt gerubriceerde informatie alleen toe aan de in lid 1 bedoelde entiteiten, indien er tussen Europol en de ontvangende partij overeenstemming bestaat over de geheimhouding.

Artikel 23

Betrekkingen met derde staten en organisaties

1.   Indien nodig voor de vervulling van zijn taken kan Europol ook samenwerkingsverbanden aangaan en onderhouden met:

a)

derde staten;

b)

organisaties als:

i)

internationale organisaties en de daaronder ressorterende publiekrechtelijke organen,

ii)

andere publiekrechtelijke organisaties die zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of meer staten, en

iii)

de Internationale Criminele Politieorganisatie (Interpol).

2.   Europol sluit overeenkomsten met de in lid 1 bedoelde entiteiten die zijn opgenomen in de lijst als genoemd in artikel 26, lid 1, onder a). Deze overeenkomsten kunnen betrekking hebben op de uitwisseling van operationele, strategische of technische informatie, waaronder persoonsgegevens en gerubriceerde informatie, op voorwaarde dat de informatie wordt verzonden via een in de overeenkomst als bedoeld in lid 6, onder b), van dit artikel aangewezen contactpunt. Europol sluit dergelijke overeenkomsten pas na goedkeuring door de Raad, die daartoe eerst de raad van bestuur geraadpleegd zal hebben en, voor zover het de uitwisseling van persoonsgegevens betreft, via de raad van bestuur het advies van het gemeenschappelijk controleorgaan zal hebben ingewonnen.

3.   Voorafgaand aan de inwerkingtreding van overeenkomsten als bedoeld in lid 2, kan Europol rechtstreeks informatie, waaronder persoonsgegevens en gerubriceerde informatie, ontvangen en gebruiken voor zover zulks voor de wettige uitvoering van zijn taken noodzakelijk is.

4.   Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de overeenkomsten als bedoeld in lid 2, kan Europol, onder de in artikel 24, lid 1, vastgestelde voorwaarden, naar de entiteiten bedoeld in lid 1 van dit artikel rechtstreeks informatie, met uitzondering van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie, toezenden, voor zover zulks noodzakelijk is voor de wettige uitvoering van de taken van de ontvangende entiteit.

5.   Europol kan, onder de in artikel 24, lid 1, vastgestelde voorwaarden, aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde entiteiten die niet in de in artikel 26, lid 1, onder a), bedoelde lijst zijn opgenomen, rechtstreeks informatie, met uitzondering van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie, toezenden voor zover zulks in individuele gevallen absoluut noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van strafbare feiten die onder de bevoegdheid van Europol vallen.

6.   Europol kan onder de in artikel 24, lid 1, vastgestelde voorwaarden de volgende gegevens aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde entiteiten toezenden:

a)   persoonsgegevens en gerubriceerde informatie: indien dit in individuele gevallen nodig is voor het voorkomen of bestrijden van strafbare feiten die onder de bevoegdheid van Europol vallen, en

b)   persoonsgegevens: indien Europol met de betrokken entiteit een overeenkomst als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft gesloten volgens welke de verzending van dergelijke gegevens is toegestaan op grond van een beoordeling of de betrokken entiteit een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt.

7.   Europol zendt gerubriceerde informatie alleen toe aan de in lid 1 bedoelde entiteiten, indien er tussen Europol en de ontvangende partij overeenstemming bestaat over de geheimhouding.

8.   In afwijking van de leden 6 en 7 en onverminderd artikel 24, lid 1, kan Europol persoonsgegevens en gerubriceerde informatie in zijn bezit toezenden aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde entiteiten, indien de directeur van oordeel is dat zulks absoluut noodzakelijk is om de wezenlijke belangen van de betrokken lidstaten te beschermen, voor zover dit binnen de doelen van Europol valt of gebeurt om onmiddellijk gevaar in verband met criminaliteit of terrorisme af te wenden. De directeur weegt in alle gevallen het gegevensbeschermingsniveau van de betrokken entiteit af tegen deze belangen. De directeur brengt de raad van bestuur en het gemeenschappelijk controleorgaan zo spoedig mogelijk op de hoogte van zijn besluit en van de gronden voor zijn oordeel dat het door de betrokken entiteiten geboden niveau van de gegevensbescherming voldoende is.

9.   Voordat op grond van lid 8 persoonsgegevens worden toegezonden, gaat de directeur van Europol na of het gegevensbeschermingsniveau bij de betrokken entiteiten voldoende is, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden die een rol spelen bij de verzending van persoonsgegevens, in het bijzonder:

a)

de aard van de gegevens;

b)

het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt;

c)

de duur van de beoogde verwerking;

d)

de algemene of specifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de betrokken entiteit;

e)

de vraag of de betrokken entiteit heeft ingestemd met specifieke door Europol gestelde voorwaarden voor de gegevens.

Artikel 24

Toezending van gegevens

1.   Indien de betrokken gegevens door een lidstaat aan Europol zijn toegezonden, kan Europol deze uitsluitend met toestemming van die lidstaat aan de in artikel 22, lid 1, en de in artikel 23, lid 1, bedoelde entiteiten toezenden. De betrokken lidstaat kan daartoe voorafgaande — algemene of aan specifieke voorwaarden gebonden — toestemming geven. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Indien de gegevens niet door een lidstaat zijn toegezonden, vergewist Europol zich ervan dat door de toezending:

a)

de behoorlijke vervulling van de onder de bevoegdheid van een lidstaat vallende taken niet in gevaar komt;

b)

de openbare orde of veiligheid van een lidstaat niet in gevaar komen of het algemeen welzijn niet anderszins wordt geschaad.

2.   De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van de toezending van gegevens berust bij Europol. Europol registreert alle gevallen van toezending van gegevens op grond van dit artikel, alsmede de redenen daarvoor. Er worden alleen gegevens toegezonden indien de ontvangende entiteit toezegt dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn toegezonden.

Artikel 25

Gegevens afkomstig van private partijen en privépersonen

1.   Voor de toepassing van dit besluit

a)   wordt onder „private partijen” verstaan: entiteiten en organen die zijn opgericht volgens het recht van een lidstaat of een derde staat, in het bijzonder ondernemingen en firma’s, bedrijfsorganisaties, non-profitorganisaties en andere privaatrechtelijke rechtspersonen die niet onder artikel 23, lid 1, vallen;

b)   wordt onder „privépersonen” verstaan: alle natuurlijke personen.

2.   Voor zover zulks voor de wettige uitvoering van zijn taken noodzakelijk is, kan Europol gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, afkomstig van private partijen onder de in lid 3 vastgestelde voorwaarden verwerken.

3.   Persoonsgegevens afkomstig van private partijen worden door Europol onder de volgende voorwaarden verwerkt:

a)

persoonsgegevens afkomstig van private partijen die zijn opgericht volgens het recht van een lidstaat, worden door Europol uitsluitend verwerkt indien die gegevens via de nationale eenheid van die lidstaat in overeenstemming met het nationale recht worden toegezonden. Europol neemt geen rechtstreeks contact op met private partijen in de lidstaten om gegevens te verkrijgen;

b)

persoonsgegevens afkomstig van private partijen die zijn opgericht volgens het recht van een derde staat waarmee Europol overeenkomstig artikel 23 een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten die de uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk maakt, worden slechts aan Europol toegezonden via het contactpunt van die staat zoals vastgesteld in en in overeenstemming met de geldende samenwerkingsovereenkomst;

c)

persoonsgegevens afkomstig van private partijen die zijn opgericht volgens het recht van een derde staat waarmee Europol geen samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten die de uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk maakt, worden door Europol uitsluitend verwerkt indien:

i)

de betrokken private partij is opgenomen in de lijst als genoemd in artikel 26, lid 2, en

ii)

Europol en de betrokken private partij een memorandum van overeenstemming over de toezending van gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, hebben gesloten waarin de rechtmatigheid van het verzamelen en toezenden van persoonsgegevens door de private partij wordt bevestigd en waarin wordt bepaald dat de toegezonden persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor de wettige uitvoering van de taken van Europol. Europol kan een dergelijk memorandum van overeenstemming pas sluiten na goedkeuring door de raad van bestuur, die daartoe eerst het advies van het gemeenschappelijk controleorgaan heeft ingewonnen.

Indien de toegezonden gegevens raken aan de belangen van een lidstaat, stelt Europol de nationale eenheid van de betrokken lidstaat onverwijld daarvan in kennis.

4.   Naast de verwerking van gegevens afkomstig van private partijen overeenkomstig lid 3, kan Europol met inachtneming van de bepalingen inzake gegevensbescherming van dit besluit rechtstreeks gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, uit voor het publiek beschikbare bronnen zoals media en openbare gegevens en commerciële aanbieders van inlichtingen halen en verwerken. Overeenkomstig artikel 17 zendt Europol alle relevante informatie toe aan de nationale eenheden.

5.   Informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, die afkomstig is van privépersonen, kunnen door Europol worden verwerkt indien ze zijn ontvangen via een nationale eenheid overeenkomstig het nationale recht of via het contactpunt van een derde staat waarmee Europol overeenkomstig artikel 23 een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Indien Europol informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, ontvangt van een privépersoon die in een derde staat verblijft waarmee Europol geen samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, mag Europol deze informatie alleen doorzenden naar de betrokken lidstaat of derde staat waarmee Europol overeenkomstig artikel 23 een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Europol benadert privépersonen niet rechtstreeks om informatie te verkrijgen.

6.   Persoonsgegevens die uit hoofde van lid 3, onder c), van dit artikel, aan Europol zijn toegezonden of door Europol zijn verkregen, worden uitsluitend verwerkt met het oog op opneming in het in artikel 11 genoemde Europol-informatiesysteem en in de in artikel 14 genoemde analysebestanden, of in andere systemen voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn aangelegd overeenkomstig artikel 10, leden 2 en 3, indien dergelijke gegevens verband houden met andere gegevens die al in een van de bovengenoemde systemen zijn opgenomen, of verband houden met een eerdere raadpleging door een nationale eenheid van bovengenoemde systemen.

Overeenkomstig artikel 29, lid 1, onder b), is Europol verantwoordelijk voor door Europol verwerkte gegevens die overeenkomstig de voorwaarden van lid 3, onder b) en c), en lid 4 van dit artikel zijn toegezonden, alsmede voor de gegevens die zijn toegezonden via het contactpunt van een derde staat waarmee Europol overeenkomstig artikel 23 een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

7.   De directeur legt de raad van bestuur twee jaar na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, een uitgebreid rapport over de toepassing van dit artikel voor. Overeenkomstig artikel 37, lid 9, onder b), kan de raad van bestuur op advies van het gemeenschappelijk controleorgaan of op eigen initiatief alle maatregelen treffen die hij passend acht.

Artikel 26

Uitvoeringsregels voor de betrekkingen van Europol

1.   De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement, het volgende vast:

a)

een lijst van de in artikel 23, lid 1, bedoelde derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten. De lijst wordt voorbereid door de raad van bestuur en herzien voor zover nodig, en

b)

de uitvoeringsregels voor de betrekkingen van Europol met de in artikel 22, lid 1, en artikel 23, lid 1, bedoelde entiteiten, inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie. De uitvoeringsregels worden voorbereid door de raad van bestuur, die daartoe eerst het advies van het gemeenschappelijk controleorgaan heeft ingewonnen.

2.   De raad van bestuur stelt een lijst van private partijen vast waarmee Europol overeenkomstig artikel 25, lid 3, onder c), onder ii), memoranda van overeenstemming kan sluiten, en herziet deze lijst voor zover nodig, en neemt voorts regels voor de inhoud en de procedure voor het afsluiten van dergelijke memoranda van overeenstemming aan, na daartoe eerst het advies van het gemeenschappelijk controleorgaan te hebben ingewonnen.

HOOFDSTUK V

GEGEVENSBESCHERMING EN - BEVEILIGING

Artikel 27

Niveau van gegevensbescherming

Onverminderd de specifieke bepalingen van dit besluit houdt Europol rekening met de beginselen van het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en van Aanbeveling R(87) 15 van het Comité van ministers van de Raad van Europa van 17 september 1987. Europol neemt deze beginselen in acht bij de verwerking van persoonsgegevens, ook als het gaat om geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde gegevens die het bijhoudt in de vorm van gegevensbestanden, in het bijzonder gestructureerde verzamelingen van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria kunnen worden geraadpleegd.

Artikel 28

Gegevensbeschermingsfunctionaris

1.   De raad van bestuur benoemt een gegevensbeschermingsfunctionaris op voorstel van de directeur; de gegevensbeschermingsfunctionaris maakt deel uit van het personeel. Bij het vervullen van zijn taken treedt hij onafhankelijk op.

2.   De gegevensbeschermingsfunctionaris heeft met name de volgende taken:

a)

op onafhankelijke wijze toezien op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en op de naleving van de bepalingen van dit besluit inzake de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens over personeelsleden van Europol;

b)

erop toezien dat de verstrekking en ontvangst van persoonsgegevens schriftelijk worden vastgelegd overeenkomstig dit besluit;

c)

erop toezien dat de betrokkenen op hun verzoek in kennis worden gesteld van hun rechten op grond van dit besluit;

d)

samenwerken met de personeelsleden van Europol die verantwoordelijk zijn voor procedures, opleiding en advies op het gebied van gegevensverwerking;

e)

samenwerken met het gemeenschappelijk controleorgaan;

f)

een jaarverslag opstellen, en dit verslag voorleggen aan de raad van bestuur en het gemeenschappelijk controleorgaan.

3.   Bij het vervullen van zijn taken heeft de gegevensbeschermingsfunctionaris toegang tot alle door Europol verwerkte gegevens en tot alle dienstruimten van Europol.

4.   Indien de gegevensbeschermingsfunctionaris van mening is dat de bepalingen van dit besluit inzake de verwerking van persoonsgegevens niet zijn nageleefd, stelt hij de directeur hiervan in kennis, waarbij hij hem verzoekt om deze situatie van niet-naleving binnen een bepaalde termijn op te lossen.

Indien de directeur deze situatie van niet-naleving niet binnen de gestelde termijn oplost, legt de gegevensbeschermingsfunctionaris de zaak voor aan de raad van bestuur, en komt hij met de raad een bepaalde antwoordtermijn overeen.

Indien de raad van bestuur deze situatie van niet-naleving niet binnen de gestelde termijn oplost, legt de gegevensbeschermingsfunctionaris de zaak voor aan het gemeenschappelijk controleorgaan.

5.   Nadere uitvoeringsregels met betrekking tot de gegevensbeschermingsfunctionaris worden vastgesteld door de raad van bestuur. De uitvoeringsregels hebben met name betrekking op de selectie, het ontslag, de taken, de verplichtingen en bevoegdheden, en de waarborgen voor de onafhankelijkheid van de gegevensbeschermingsfunctionaris.

Artikel 29

Verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming

1.   De verantwoordelijkheid voor de gegevens die bij Europol worden verwerkt, met name voor de rechtmatigheid van het verzamelen, de verstrekking aan Europol en het invoeren van de gegevens, alsmede voor de juistheid en de actualiteit van de gegevens en voor het toezicht op de bewaartermijnen, berust bij:

a)

de lidstaat die de gegevens heeft ingevoerd of anderszins heeft verstrekt;

b)

Europol wat betreft de gegevens die door derden aan Europol zijn verstrekt, met inbegrip van de gegevens die overeenkomstig artikel 25, lid 3, onder b) en c), en artikel 25, lid 4, door private partijen zijn verstrekt, en de gegevens die zijn verstrekt via het contactpunt van een derde staat waarmee Europol overeenkomstig artikel 23 van dit besluit een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten of die het resultaat zijn van de analysewerkzaamheden van Europol.

2.   Gegevens die aan Europol zijn verstrekt, maar die nog niet in een van de gegevensbestanden van Europol zijn opgenomen, vallen uit het oogpunt van gegevensbescherming onder de verantwoordelijkheid van de partij die de gegevens heeft verstrekt. Europol ziet overeenkomstig artikel 35, lid 2, evenwel toe op de beveiliging van de gegevens, in die zin dat dergelijke gegevens, zolang ze niet in een gegevensbestand zijn opgenomen, uitsluitend toegankelijk zijn voor gemachtigde personeelsleden van Europol die moeten vaststellen of de gegevens bij Europol kunnen worden verwerkt, of voor gemachtigde functionarissen van de partij die de gegevens heeft verstrekt. Indien Europol na onderzoek redenen heeft om aan te nemen dat de verstrekte gegevens onjuist of niet langer actueel zijn, stelt hij de partij die de gegevens heeft verstrekt, daarvan in kennis.

3.   Daarnaast is Europol, tenzij anders bepaald in dit besluit, verantwoordelijk voor alle door hem verwerkte gegevens.

4.   Indien Europol over bewijzen beschikt dat gegevens die zijn ingevoerd in een van zijn systemen als bedoeld in hoofdstuk II, feitelijk onjuist zijn of onrechtmatig zijn opgeslagen, stelt hij de betrokken lidstaat of een andere betrokken partij daarvan in kennis.

5.   Europol slaat de gegevens zodanig op dat kan worden vastgesteld welke lidstaat of welke derde staat of organisatie de gegevens heeft verstrekt, dan wel of zij het resultaat zijn van de analysewerkzaamheden van Europol.

Artikel 30

Recht van de betrokkene op kennisneming

1.   Eenieder heeft het recht om, onder de voorwaarden van dit artikel, met redelijke tussenpozen te vernemen of hem betreffende persoonsgegevens door Europol worden verwerkt en deze gegevens in begrijpelijke vorm te ontvangen, dan wel om hem betreffende persoonsgegevens te laten controleren.

2.   Eenieder die zijn rechten uit hoofde van dit artikel wil uitoefenen, kan daartoe in de lidstaat van zijn keuze zonder buitensporige kosten een verzoek indienen bij de daartoe aangewezen autoriteit van die lidstaat. Die autoriteit geeft het verzoek onmiddellijk, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst, door aan Europol.

3.   Het verzoek wordt zonder onnodige vertraging, en in ieder geval binnen drie maanden na de datum van ontvangst, door Europol afgehandeld overeenkomstig dit artikel.

4.   Europol raadpleegt de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten alvorens een beslissing te nemen over zijn antwoord op een verzoek als bedoeld in lid 1. Een besluit betreffende de kennisneming van gegevens veronderstelt nauwe samenwerking tussen Europol en de lidstaten waarvoor de verstrekking van die gegevens van rechtstreeks belang is. Indien een lidstaat bezwaar maakt tegen het door Europol voorgestelde antwoord, stelt hij Europol in kennis van de redenen voor dit bezwaar.

5.   Het verstrekken van informatie in antwoord op een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt geweigerd voor zover zulks nodig is om:

a)

Europol in staat te stellen zijn taken naar behoren te vervullen;

b)

de veiligheid en de openbare orde van de lidstaten te beschermen of strafbare feiten te voorkomen;

c)

te waarborgen dat een nationaal onderzoek niet in gevaar wordt gebracht;

d)

de rechten en vrijheden van derden te beschermen.

Wanneer wordt onderzocht of een weigeringsgrond toepassing moet vinden, moet rekening worden gehouden met de belangen van de betrokkene.

6.   Indien het verstrekken van informatie in antwoord op een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt geweigerd, stelt Europol de betrokkene ervan in kennis dat hij controles heeft verricht, zonder hem aanwijzingen te geven over de vraag of Europol al dan niet hem betreffende persoonsgegevens heeft verwerkt.

7.   Eenieder heeft het recht het gemeenschappelijk controleorgaan met redelijke tussenpozen te verzoeken om te toetsen of de wijze waarop zijn persoonsgegevens door Europol zijn verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt, in overeenstemming is met de bepalingen van dit besluit inzake de verwerking van persoonsgegevens. Het gemeenschappelijk controleorgaan stelt de betrokkene ervan in kennis dat het controles heeft verricht, zonder hem aanwijzingen te geven over de vraag of Europol al dan niet hem betreffende persoonsgegevens heeft verwerkt.

Artikel 31

Recht van de betrokkene op verbetering en verwijdering van gegevens

1.   Eenieder kan Europol verzoeken onjuiste hem betreffende gegevens te verbeteren of te verwijderen. Indien bij de uitoefening van dit recht of anderszins blijkt dat bij Europol opgeslagen gegevens die door derden zijn verstrekt of die het resultaat zijn van de analysewerkzaamheden van Europol, onjuistheden bevatten of dat de invoer of opslag van deze gegevens strijdig is met dit besluit, corrigeert of verwijdert Europol deze gegevens.

2.   Indien onjuiste gegevens of gegevens die in strijd met dit besluit zijn verwerkt, rechtstreeks door de lidstaten aan Europol zijn verstrekt, verbeteren of verwijderen de lidstaten deze gegevens in samenwerking met Europol.

3.   Indien onjuiste gegevens via een andere passende weg zijn verstrekt of indien de onjuistheden in de door de lidstaten verstrekte gegevens te wijten zijn aan foutieve doorgifte of met dit besluit strijdige verstrekking, of indien de onjuistheden het gevolg zijn van foutieve of met dit besluit strijdige invoer, verwerking of opslag door Europol, is Europol verplicht deze gegevens in samenwerking met de betrokken lidstaten te verbeteren of te verwijderen.

4.   In de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde gevallen worden de lidstaten of derden die de gegevens hebben ontvangen, onverwijld ingelicht. De ontvangende lidstaten en derden verbeteren of verwijderen deze gegevens ook. Indien verwijdering niet mogelijk is, worden de gegevens afgeschermd om verdere verwerking te voorkomen.

5.   Europol laat de verzoeker zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen drie maanden schriftelijk weten dat de hem betreffende gegevens zijn verbeterd of verwijderd.

Artikel 32

Beroep

1.   In zijn antwoord op een verzoek om controle of een verzoek om kennisneming, verbetering of verwijdering van gegevens, laat Europol de betrokkene weten dat hij, indien hij niet tevreden is met de beslissing, beroep kan instellen bij het gemeenschappelijk controleorgaan. De betrokkene kan zich ook tot het gemeenschappelijk controleorgaan wenden indien binnen de in artikel 30 of artikel 31 gestelde termijn geen antwoord is gegeven op zijn verzoek.

2.   Indien de betrokkene beroep instelt bij het gemeenschappelijk controleorgaan, wordt dit beroep door dat orgaan behandeld.

3.   Indien het beroep verband houdt met een beslissing als bedoeld in artikel 30 of artikel 31, raadpleegt het gemeenschappelijk controleorgaan de nationale controleorganen of de bevoegde rechterlijke instantie van de lidstaat van wie de gegevens afkomstig zijn, dan wel van de rechtstreeks betrokken lidstaat. Het gemeenschappelijk controleorgaan neemt zijn beslissing, die een weigering kan inhouden om gegevens te verstrekken, in nauw overleg met het nationale controleorgaan of de bevoegde rechterlijke instantie.

4.   Indien het beroep betrekking heeft op kennisneming van gegevens die door Europol in het Europol-informatiesysteem zijn opgeslagen, of op gegevens die in de analysebestanden of in een ander door Europol overeenkomstig artikel 10 aangelegd systeem voor de verwerking van persoonsgegevens zijn opgeslagen, en indien Europol bezwaar blijft maken, kan het gemeenschappelijk controleorgaan alleen na Europol en de in artikel 30, lid 4, bedoelde lidstaat of lidstaten te hebben gehoord, met een tweederde meerderheid van zijn leden aan deze bezwaren voorbijgaan. Bij ontstentenis van deze meerderheid stelt het gemeenschappelijk controleorgaan de betrokkene in kennis van de weigering, zonder aanwijzingen te geven over het al dan niet bestaan van persoonsgegevens over de betrokkene.

5.   Indien het beroep betrekking heeft op controle van door een lidstaat in het Europol-informatiesysteem ingevoerde gegevens, dan wel van gegevens die in de analysebestanden of in een ander door Europol overeenkomstig artikel 10 aangelegd systeem voor de verwerking van persoonsgegevens zijn opgeslagen, vergewist het gemeenschappelijk controleorgaan zich ervan dat de nodige controles correct zijn uitgevoerd, een en ander in nauw overleg met het nationale controleorgaan van de lidstaat die de gegevens heeft ingevoerd. Het gemeenschappelijk controleorgaan stelt de betrokkene ervan in kennis dat de controles zijn verricht, zonder aanwijzingen te geven over het al dan niet bestaan van persoonsgegevens over de betrokkene.

6.   Indien het beroep betrekking heeft op controle van door Europol in het Europol-informatiesysteem ingevoerde gegevens, dan wel van gegevens die in de analysebestanden of in een ander door Europol overeenkomstig artikel 10 aangelegd systeem voor de verwerking van persoonsgegevens zijn opgeslagen, vergewist het gemeenschappelijk controleorgaan zich ervan dat de nodige controles correct door Europol zijn uitgevoerd. Het gemeenschappelijk controleorgaan stelt de betrokkene ervan in kennis dat de controles zijn verricht, zonder aanwijzingen te geven over het al dan niet bestaan van persoonsgegevens over de betrokkene.

Artikel 33

Nationaal controleorgaan

1.   Elke lidstaat wijst een nationaal controleorgaan aan, dat volgens het nationale recht onafhankelijk toeziet op de rechtmatigheid van de invoer, de opvraging en de verstrekking aan Europol van persoonsgegevens door de betrokken lidstaat, en dat toetst of de rechten van de betrokkene door deze invoer, opvraging of verstrekking niet worden geschaad. Het controleorgaan heeft daartoe bij de nationale eenheden of de verbindingsofficieren toegang tot de gegevens die door de lidstaat zijn ingevoerd in het Europol-informatiesysteem of in een ander door Europol overeenkomstig artikel 10 aangelegd systeem voor de verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig de geldende nationale procedures.

Om hun toezichtfunctie te kunnen uitoefenen hebben de nationale controleorganen toegang tot de kantoren en documenten van hun respectieve verbindingsofficieren bij Europol.

Voorts zien de nationale controleorganen, overeenkomstig de geldende nationale procedures, toe op de werkzaamheden van de nationale eenheden en die van de verbindingsofficieren, voor zover deze werkzaamheden de bescherming van persoonsgegevens betreffen. Zij houden het gemeenschappelijk controleorgaan op de hoogte van al hun activiteiten die verband houden met Europol.

2.   Eenieder heeft het recht, het nationale controleorgaan te verzoeken om te toetsen of het invoeren, het verstrekken op welke wijze ook van zijn persoonsgegevens aan Europol alsmede het opvragen van gegevens door de betrokken lidstaat, rechtmatig zijn.

Dit recht wordt uitgeoefend overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat waar het verzoek is ingediend.

Artikel 34

Gemeenschappelijk controleorgaan

1.   Er wordt een onafhankelijk gemeenschappelijk controleorgaan opgericht, dat in overeenstemming met dit besluit toeziet op de werkzaamheden van Europol, teneinde te waarborgen dat de rechten van personen niet worden geschaad door de opslag, de verwerking en het gebruik van de gegevens waarover Europol beschikt. Tevens ziet het gemeenschappelijk controleorgaan toe op de rechtmatigheid van de verstrekking van de van Europol afkomstige gegevens. Het gemeenschappelijk controleorgaan bestaat uit ten hoogste twee leden of vertegenwoordigers van elk onafhankelijk nationaal controleorgaan, eventueel bijgestaan door plaatsvervangers, die de vereiste kwalificaties bezitten en die door elke lidstaat voor een periode van vijf jaar worden benoemd. Bij stemming heeft elke delegatie één stem.

Het gemeenschappelijk controleorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.

Bij de uitvoering van hun taken ontvangen de leden van het gemeenschappelijk controleorgaan geen instructies van andere organen.

2.   Europol staat het gemeenschappelijk controleorgaan bij in de uitvoering van zijn taken. Europol heeft daarbij in het bijzonder tot taak:

a)

de informatie waar het gemeenschappelijk controleorgaan om vraagt, te verstrekken en het toegang te geven tot alle documenten, papieren dossiers en gegevens in de gegevensbestanden;

b)

het gemeenschappelijk controleorgaan te allen tijde vrije toegang te verlenen tot al zijn lokalen;

c)

uitvoering te geven aan de beslissingen in beroep van het gemeenschappelijk controleorgaan.

3.   Het gemeenschappelijk controleorgaan is bevoegd een onderzoek in te stellen naar toepassings- of interpretatiekwesties in verband met de werkzaamheden van Europol op het gebied van het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens, naar kwesties in verband met de door de nationale controleorganen van de lidstaten onafhankelijk uitgevoerde controles of in verband met de uitoefening van het recht op kennisneming, alsook om geharmoniseerde voorstellen uit te werken voor gemeenschappelijke oplossingen voor bestaande problemen.

4.   Indien het gemeenschappelijk controleorgaan vaststelt dat bij het opslaan, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens de bepalingen van dit besluit zijn geschonden, richt het de opmerkingen die het nodig acht aan de directeur, en verzoekt het de directeur om binnen een bepaalde termijn op deze opmerkingen te antwoorden. De directeur houdt de raad van bestuur op de hoogte van de procedure. Indien het gemeenschappelijk controleorgaan niet tevreden is met het antwoord van de directeur, legt het de zaak voor aan de raad van bestuur.

5.   Bij de uitvoering van zijn taken werkt het gemeenschappelijk controleorgaan waar nodig samen met andere toezichthoudende organen, ter verbetering van de samenhang bij de toepassing van de gegevensbeschermingsregels en -procedures.

6.   Het gemeenschappelijk controleorgaan stelt regelmatig een activiteitenverslag op. Dit verslag wordt toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad. De raad van bestuur krijgt de gelegenheid opmerkingen te maken, die aan het verslag worden toegevoegd.

Het gemeenschappelijk controleorgaan beslist of en, zo ja, hoe het activiteitenverslag openbaar wordt gemaakt.

7.   Het gemeenschappelijk controleorgaan stelt met een tweederde meerderheid van zijn leden zijn reglement van orde vast, en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

8.   Het gemeenschappelijk controleorgaan stelt een intern comité in dat bestaat uit één stemgerechtigde vertegenwoordiger per lidstaat. Dit comité heeft tot taak met alle passende middelen de in artikel 32 bedoelde beroepen te behandelen. Indien zij daarom verzoeken, worden de partijen, desgewenst bijgestaan door hun raadsman, gehoord door dit comité. De in dit kader genomen beslissingen zijn voor alle betrokken partijen definitief.

9.   Het gemeenschappelijk controleorgaan kan naast het in lid 8 genoemde comité een of meer andere comités oprichten.

10.   Het gemeenschappelijk controleorgaan wordt geraadpleegd over het op het orgaan betrekking hebbende gedeelte van de Europol-begroting. Het advies van het gemeenschappelijk controleorgaan wordt bij de betrokken ontwerp-begroting gevoegd.

11.   Het gemeenschappelijk controleorgaan wordt bijgestaan door een secretariaat, waarvan de taken in het reglement van orde worden omschreven.

Artikel 35

Gegevensbeveiliging

1.   Europol treft de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de uitvoering van dit besluit te waarborgen. Maatregelen zijn slechts dan nodig als de kosten ervan in verhouding staan tot het beoogde beschermingsdoel.

2.   Elke lidstaat en Europol treffen met het oog op de geautomatiseerde verwerking van gegevens door Europol passende maatregelen om:

a)

te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot apparatuur voor de verwerking van persoonsgegevens (controle op de toegang tot de apparatuur);

b)

te verhinderen dat onbevoegden de gegevensdragers lezen, kopiëren, wijzigen of meenemen (controle op de gegevensdragers);

c)

te verhinderen dat onbevoegden gegevens invoeren of opgeslagen persoonsgegevens lezen, wijzigen of verwijderen (opslagcontrole);

d)

te verhinderen dat onbevoegden de systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking gebruiken met behulp van datatransmissieapparatuur (gebruikerscontrole);

e)

te waarborgen dat degenen die bevoegd zijn om een systeem voor geautomatiseerde gegevensverwerking te gebruiken, uitsluitend toegang hebben tot de gegevens waarvoor hun recht van toegang geldt (controle op de toegang tot de gegevens);

f)

te waarborgen dat kan worden nagegaan en vastgesteld aan welke organen persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of zijn verstrekt met behulp van datacommunicatieapparatuur (controle op de communicatie);

g)

te waarborgen dat kan worden nagegaan en vastgesteld welke persoonsgegevens in de systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking zijn ingevoerd, alsook wanneer en door wie de gegevens zijn ingevoerd (invoercontrole);

h)

te verhinderen dat bij de overdracht van persoonsgegevens of bij het vervoer van gegevensdragers onbevoegden gegevens lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen (transportcontrole);

i)

ervoor te zorgen dat de gebruikte systemen in geval van storing onmiddellijk opnieuw ingezet kunnen worden (herstel);

j)

ervoor te zorgen dat de functies van het systeem foutloos verlopen, dat eventuele functionele storingen onmiddellijk gesignaleerd worden (betrouwbaarheid) en dat opgeslagen gegevens niet door verkeerd functioneren van het systeem beschadigd kunnen worden (integriteit).

HOOFDSTUK VI

ORGANISATIE

Artikel 36

Organen van Europol

De organen van Europol zijn:

a)

de raad van bestuur;

b)

de directeur.

Artikel 37

Raad van bestuur

1.   De raad van bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat en één vertegenwoordiger van de Commissie. Elk lid van de raad van bestuur heeft één stem. Elk lid van de raad van bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger; wanneer een gewoon lid verhinderd is, kan de plaatsvervanger diens stemrecht uitoefenen.

2.   De voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van bestuur worden gekozen door en uit de groep van drie lidstaten die samen het programma van de Raad voor achttien maanden hebben opgesteld. Zij blijven in functie gedurende de achttien maanden dat het Raadsprogramma loopt. Tijdens die periode treedt de voorzitter niet langer op als vertegenwoordiger van zijn lidstaat in de raad van bestuur. De vicevoorzitter vervangt ambtshalve de voorzitter wanneer deze is verhinderd zijn taken te verrichten.

3.   De voorzitter is verantwoordelijk voor het doeltreffend functioneren van de raad van bestuur bij de uitoefening van de taken als bepaald in lid 9, waarbij hij toeziet op bijzondere aandacht voor strategische vraagstukken en de hoofdtaken van Europol, als bepaald in artikel 5, lid 1.

4.   De voorzitter wordt bijgestaan door het secretariaat van de raad van bestuur. Het secretariaat heeft onder meer de volgende taken:

a)

het wordt voortdurend nauw betrokken bij de organisatie, de coördinatie en het zorgen voor samenhang van de werkzaamheden van de raad van bestuur. Onder verantwoordelijkheid en leiding van de voorzitter verleent het secretariaat hem assistentie bij het zoeken naar oplossingen;

b)

het verstrekt de raad van bestuur de benodigde administratieve ondersteuning voor de uitoefening van zijn taken.

5.   De directeur neemt deel aan de bijeenkomsten van de raad van bestuur, maar heeft geen stemrecht.

6.   De leden van de raad van bestuur, of hun plaatsvervangers, en de directeur kunnen zich laten bijstaan door deskundigen.

7.   De raad van bestuur komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.

8.   De raad van bestuur beslist met een tweederdemeerderheid van zijn leden tenzij in dit besluit anders is bepaald.

9.   De raad van bestuur:

a)

neemt een strategie voor Europol aan, die benchmarks omvat om na te gaan of de doelstellingen zijn gehaald;

b)

houdt toezicht op de ambtsuitoefening van de directeur, met inbegrip van de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;

c)

stelt elk besluit en elke uitvoeringsregeling vast overeenkomstig dit besluit;

d)

stelt de op de personeelsleden van Europol toepasselijke uitvoeringsregels vast, op voorstel van de directeur en na instemming van de Commissie;

e)

stelt de financiële regeling vast en benoemt de rekenplichtige overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (13), na raadpleging van de Commissie;

f)

stelt de interne controlefunctie in en benoemt de voor controle bevoegde personeelsleden, die deel uitmaken van het personeel van Europol. Nadere uitvoeringsregels met betrekking tot de interne controlefunctie worden vastgesteld door de raad van bestuur. De uitvoeringsregels hebben met name betrekking op de selectie, het ontslag, de taken, de verplichtingen, de bevoegdheden, en de waarborgen voor de onafhankelijkheid van de functie. De interne controlefunctie legt uitsluitend verantwoording af aan de raad van bestuur, en heeft toegang tot alle documenten die nodig zijn om haar taken te verrichten;

g)

stelt een lijst op van ten minste drie kandidaten voor de functie van directeur en de adjunct-directeuren, en dient deze lijst in bij de Raad;

h)

is verantwoordelijk voor de uitvoering van andere taken die de Raad hem opdraagt, met name in het kader van de bepalingen ter uitvoering van dit besluit;

i)

stelt zijn reglement van orde vast, waarin bepalingen worden opgenomen om de onafhankelijkheid van het secretariaat te garanderen.

10.   De raad van bestuur dient elk jaar:

a)

de ontwerp-raming van de ontvangsten en uitgaven aan te nemen, met inbegrip van de personeelsformatie die bij de Commissie moet worden ingediend en de definitieve begroting;

b)

een werkprogramma aan te nemen voor de toekomstige activiteiten van Europol, waarin rekening wordt gehouden met de operationele behoeften van de lidstaten en de gevolgen voor de begroting en de personeelsformatie van Europol, na advies van de Commissie;

c)

een algemeen verslag op te stellen over de activiteiten van Europol in het voorgaande jaar, met vermelding van de resultaten die ten aanzien van de door de Raad vastgestelde prioriteiten zijn geboekt.

Deze documenten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. Zij worden door de Raad tevens ter informatie aan het Europees Parlement gezonden.

11.   Binnen vier jaar na de datum van toepassing van dit besluit, en vervolgens elke vier jaar, geeft de raad van bestuur opdracht tot een onafhankelijke externe evaluatie van de uitvoering van dit besluit en van de door Europol uitgevoerde activiteiten.

De raad van bestuur stelt daartoe de precieze onderzoeksopdracht vast.

Het evaluatierapport wordt toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

12.   De raad van bestuur kan werkgroepen instellen. De regels voor de instelling en het functioneren van de werkgroepen worden in het reglement van orde vastgesteld.

13.   De raad van bestuur oefent de in artikel 39, lid 3, beschreven bevoegdheden uit met betrekking tot de directeur, onverminderd artikel 38, leden 1 en 7.

Artikel 38

De directeur

1.   Europol wordt geleid door een directeur die door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor vier jaar wordt benoemd uit een door de raad van bestuur opgestelde lijst van ten minste drie kandidaten. Op voorstel van de raad van bestuur, die de prestaties van de directeur heeft geëvalueerd, kan de Raad de ambtstermijn van de directeur eenmaal met maximaal vier jaar verlengen.

2.   De directeur wordt bijgestaan door drie adjunct-directeuren die overeenkomstig de procedure van lid 1 voor vier jaar worden benoemd; zij kunnen eenmaal voor een nieuwe periode van vier jaar worden benoemd. Hun taak wordt nader vastgesteld door de directeur.

3.   De raad van bestuur stelt regels op voor de selectie van kandidaten voor de functie van directeur of adjunct-directeur, met inbegrip van de verlenging van hun ambtstermijn. Deze regels worden pas van kracht nadat zij door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen zijn goedgekeurd.

4.   De directeur is verantwoordelijk voor:

a)

de uitvoering van de aan Europol opgedragen taken;

b)

het dagelijks bestuur;

c)

de uitoefening, onverminderd de leden 2 en 7 van dit artikel, van de in artikel 39, lid 3, genoemde bevoegdheden met betrekking tot het personeel en de adjunct-directeuren;

d)

de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de raad van bestuur, en het beantwoorden van verzoeken van de raad van bestuur;

e)

de ondersteuning van de voorzitter van de raad van bestuur bij de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur;

f)

het opstellen van de ontwerp-raming van de ontvangsten en uitgaven, met inbegrip van de personeelsformatie, en het concept werkprogramma;

g)

het opstellen van het in artikel 37, lid 10, onder c), genoemde rapport;

h)

de uitvoering van de Europol-begroting;

i)

het regelmatig informeren van de raad van bestuur over de uitvoering van de door de Raad gestelde prioriteiten en over de externe betrekkingen van Europol;

j)

de vaststelling en uitvoering, in samenwerking met de raad van bestuur, van een effectieve en doeltreffende procedure voor toezicht op en evaluatie van de prestaties van Europol in termen van het bereiken van zijn doelstellingen. De directeur brengt regelmatig aan de raad van bestuur verslag uit over de resultaten van dit toezicht;

k)

verrichting van alle andere taken die bij dit besluit aan de directeur worden opgedragen;

5.   De directeur legt aan de raad van bestuur verantwoording af over zijn taakuitoefening.

6.   De directeur vertegenwoordigt Europol in en buiten rechte.

7.   De directeur en de adjunct-directeuren kunnen van hun functie worden ontheven bij met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vastgesteld besluit van de Raad, die daartoe eerst het advies van de raad van bestuur inwint. De raad van bestuur stelt de regels vast die in dergelijke gevallen worden toegepast. Deze regels worden pas van kracht nadat zij door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen zijn goedgekeurd.

Artikel 39

Personeel

1.   Het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (hierna te noemen: „het Statuut” en „de Regeling”) zoals opgenomen in Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (14) en de regels die gezamenlijk door de instellingen van de Europese Gemeenschappen zijn vastgesteld ter uitvoering van dat Statuut en die Regeling, zijn van toepassing op de directeur, de adjunct-directeuren en de personeelsleden van Europol die na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, in dienst worden genomen.

2.   Voor de toepassing van het Statuut en de Regeling, is Europol een agentschap in de zin van artikel 1 bis, lid 2, van het Statuut.

3.   Europol oefent overeenkomstig artikel 37, lid 13, en artikel 38, lid 4, onder c), van dit besluit ten aanzien van zijn personeelsleden en zijn directeur de bevoegdheden uit die het Statuut toekent aan het tot aanstelling bevoegde gezag, en die de Regeling toekent aan het tot het sluiten van contracten bevoegde gezag.

4.   Het personeel van Europol bestaat uit tijdelijke functionarissen en/of arbeidscontractanten. De raad van bestuur verleent jaarlijks toestemming, voor zover de directeur het voornemen heeft arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd te sluiten. De raad van bestuur beslist welke in de personeelsformatie opgenomen tijdelijke ambten alleen kunnen worden vervuld door personeelsleden die zijn geworven bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Personeelsleden die voor die functies worden geworven, zijn tijdelijke functionarissen op grond van artikel 2, onder a), van de Regeling, en kunnen alleen een overeenkomst voor bepaalde tijd krijgen, die één keer voor een bepaalde periode kan worden verlengd.

5.   De lidstaten kunnen nationale deskundigen bij Europol detacheren. Voor dat doel stelt de raad van bestuur de nodige uitvoeringsregels vast.

6.   Bij het verwerken van persoonsgegevens over zijn personeelsleden past Europol de beginselen van Verordening (EG) nr. 45/2001 toe.

HOOFDSTUK VII

VERTROUWELIJKHEID

Artikel 40

Geheimhouding

1.   Europol en de lidstaten nemen passende maatregelen om vertrouwelijke informatie die op grond van dit besluit wordt ingewonnen of met Europol wordt uitgewisseld, te beschermen. Hiertoe stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement, passende, door de raad van bestuur voorbereide geheimhoudingsregels vast. Deze regels dienen bepalingen te bevatten die van toepassing zijn op de gevallen waarin Europol vertrouwelijke informatie mag uitwisselen met derden.

2.   Wanneer Europol voornemens is personen te belasten met activiteiten die een veiligheidsrisico inhouden, verplichten de lidstaten zich ertoe op verzoek van de directeur hun eigen onderdanen in overeenstemming met hun nationale regelgeving aan een veiligheidsonderzoek te onderwerpen en elkaar daarbij te ondersteunen. De overeenkomstig de nationale bepalingen bevoegde autoriteit stelt Europol slechts op de hoogte van het resultaat van het veiligheidsonderzoek. Dit resultaat is bindend voor Europol.

3.   De lidstaten en Europol mogen de gegevensverwerking bij Europol uitsluitend toevertrouwen aan personen die daarvoor een speciale opleiding hebben genoten en die een veiligheidsonderzoek hebben ondergaan. De raad van bestuur stelt regels vast voor de veiligheidsmachtiging van personeelsleden van Europol. De raad van bestuur wordt regelmatig door de directeur op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot veiligheidsonderzoeken van personeelsleden van Europol.

Artikel 41

Zwijg- en geheimhoudingsplicht

1.   De leden van de raad van bestuur, de directeur, de adjunct-directeuren, de personeelsleden van Europol en de verbindingsofficieren onthouden zich van iedere handeling en iedere meningsuiting die afbreuk zou kunnen doen aan het aanzien van Europol of zijn activiteiten zou kunnen schaden.

2.   De leden van de raad van bestuur, de directeur, de adjunct-directeuren, de personeelsleden van Europol en de verbindingsofficieren, alsmede alle overige personen aan wie uitdrukkelijk een zwijg- of geheimhoudingsplicht is opgelegd, zijn verplicht tegenover onbevoegde personen en tegenover het publiek geheimhouding te bewaren met betrekking tot alle feitelijke gegevens en inlichtingen waarvan zij in de uitoefening van hun functie of in het kader van hun activiteit kennis nemen. Deze plicht geldt niet voor feitelijke gegevens en inlichtingen waarvan het belang geen geheimhouding vereist. De zwijg- en geheimhoudingsplicht geldt ook na beëindiging van hun ambt, dienstverband of activiteit. Van de in de eerste zin bedoelde plicht wordt kennis gegeven door Europol, waarbij wordt gewezen op de juridische gevolgen van mogelijke inbreuken. Van deze kennisgeving wordt schriftelijk akte genomen.

3.   De leden van de raad van bestuur, de directeur, de adjunct-directeuren, de personeelsleden van Europol en de verbindingsofficieren, alsmede alle overige personen op wie de in lid 2 bedoelde verplichting rust, mogen in een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure geen gewag maken van of verklaringen afleggen over feitelijke gegevens en inlichtingen waarvan zij in de uitoefening van hun functie of activiteit kennis hebben genomen, zonder zich eerst tot de directeur te wenden, of als het de directeur betreft, tot de raad van bestuur.

De raad van bestuur of, naargelang het geval, de directeur wendt zich tot de rechter of tot een andere bevoegde instantie om ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden getroffen volgens het nationale recht dat op de aangezochte instantie van toepassing is.

Dit kan inhouden dat de procedures voor het optreden als getuige worden aangepast om de geheimhouding van de gegevens te waarborgen, of dat, voor zover het nationale recht zulks toelaat, wordt geweigerd enige mededeling betreffende de gegevens te doen indien dit voor de bescherming van fundamentele belangen van Europol of van een lidstaat absoluut noodzakelijk is.

Indien het recht van een lidstaat voorziet in het recht om te weigeren te getuigen, moeten personen die opgeroepen worden om te getuigen, daartoe worden gemachtigd. De machtiging wordt gegeven door de directeur en ingeval de directeur zelf moet getuigen, door de raad van bestuur. Wanneer een verbindingsofficier wordt opgeroepen om te getuigen betreffende gegevens die hij van Europol heeft ontvangen, wordt deze machtiging verleend na instemming van de lidstaat waaronder de betrokken verbindingsofficier ressorteert. Ook na beëindiging van ambt, dienstverband of activiteit is een machtiging vereist om te mogen getuigen.

Indien daarenboven blijkt dat de getuigenis informatie en inlichtingen kan omvatten die door een lidstaat aan Europol zijn verstrekt of die duidelijk betrekking hebben op een lidstaat, wordt het advies van deze lidstaat ingewonnen voordat de machtiging wordt verleend.

De machtiging om te getuigen kan alleen maar worden geweigerd indien dat noodzakelijk is voor het vrijwaren van hogere belangen die door Europol of door de betrokken lidstaat of lidstaten dienen te worden beschermd.

4.   Elke lidstaat beschouwt iedere schending van de in de leden 2 en 3 bedoelde zwijg- en geheimhoudingsplicht als een inbreuk op zijn wettelijke voorschriften betreffende dienst- of beroepsgeheimen of van zijn regelingen ter bescherming van gerubriceerde informatie.

De lidstaat draagt ervoor zorg dat deze regels en bepalingen ook van toepassing zijn op de eigen ambtenaren die in het kader van hun werkzaamheden contacten hebben met Europol.

HOOFDSTUK VIII

BEGROTINGSBEPALINGEN

Artikel 42

Begroting

1.   De ontvangsten van Europol bestaan, onverminderd andere inkomsten, uit een subsidie van de Gemeenschap die wordt opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie (afdeling Commissie) vanaf de datum waarop dit besluit van toepassing wordt. De financiering van Europol moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad (hierna „de begrotingsautoriteit” genoemd), zoals bepaald in het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (15).

2.   De uitgaven van Europol bestaan uit personeelsuitgaven, administratieve uitgaven, uitgaven voor infrastructuur en operationele uitgaven.

3.   De directeur stelt een ontwerp-raming van de ontvangsten en uitgaven van Europol voor het volgende begrotingsjaar op, en stuurt deze samen met een ontwerp-personeelsformatie naar de raad van bestuur. De ontwerp-personeelsformatie omvat vaste en tijdelijke ambten en een verwijzing naar gedetacheerde nationale deskundigen, en vermeldt het aantal, de rang en de categorie van de personeelsleden die in het begrotingsjaar in kwestie bij Europol in dienst zijn.

4.   Ontvangsten en uitgaven moeten in evenwicht zijn.

5.   De raad van bestuur neemt de ontwerp-raming van de ontvangsten en uitgaven, met inbegrip van de ontwerpen voor de personeelsformatie en het werkprogramma, aan, en stuurt deze uiterlijk op 31 maart van ieder jaar naar de Commissie. Indien de Commissie bezwaar maakt tegen de ontwerp-raming, stelt zij de raad van bestuur binnen 30 dagen na ontvangst van de raming daarvan in kennis.

6.   De Commissie zendt de raming samen met het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie naar de begrotingsautoriteit.

7.   Op basis van deze raming neemt de Commissie de geraamde bedragen die zij nodig acht voor de personeelsformatie en het bedrag van de subsidie ten laste van de algemene begroting, op in het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie, dat zij overeenkomstig artikel 272 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voorlegt aan de begrotingsautoriteit.

8.   De begrotingsautoriteit keurt de kredieten voor de subsidie aan Europol en de personeelsformatie goed bij de vaststelling van de algemene begroting van de Europese Unie.

9.   De raad van bestuur stelt de Europol-begroting en de personeelsformatie vast. Beide worden definitief na de definitieve vaststelling van de algemene begroting van de Europese Unie. Indien nodig worden zij bijgesteld door middel van een gewijzigde begroting.

10.   Alle wijzigingen van de begroting, inclusief de personeelsformatie, vinden plaats volgens de in de leden 5 tot 9 vastgestelde procedure.

11.   De raad van bestuur stelt de begrotingsautoriteit zo spoedig mogelijk in kennis van de projecten die hij voornemens is te realiseren die aanzienlijke financiële gevolgen voor de financiering van zijn begroting kunnen hebben, met name onroerendgoedprojecten zoals de huur of aankoop van gebouwen. Hij licht de Commissie hierover in. Wanneer een tak van de begrotingsautoriteit heeft aangegeven voornemens te zijn om een advies uit te brengen, zendt hij dit advies binnen zes weken na de kennisgeving van het project aan de begrotingsautoriteit naar de raad van bestuur.

Artikel 43

Begrotingsuitvoering en -controle

1.   De directeur voert de begroting van Europol uit.

2.   Uiterlijk op 28 februari van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar, dient de rekenplichtige van Europol de voorlopige rekeningen met het verslag over het begrotingsbeheer en het financiële beheer van het begrotingsjaar in bij de rekenplichtige van de Commissie. De rekenplichtige van de Commissie consolideert de voorlopige rekeningen van de instellingen en de gedecentraliseerde organen overeenkomstig artikel 128 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (16) (hierna „het Financieel Reglement” genoemd).

3.   Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar dient de rekenplichtige van de Commissie de voorlopige rekeningen van Europol met het verslag over het begrotingsbeheer en het financiële beheer van het begrotingsjaar in bij de Rekenkamer. Het verslag over het begrotingsbeheer en het financiële beheer van dat begrotingsjaar wordt ook toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

4.   Na ontvangst van de opmerkingen van de Rekenkamer over de voorlopige rekeningen van Europol overeenkomstig artikel 129 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, maakt de directeur onder zijn eigen verantwoordelijkheid de definitieve rekeningen van Europol op en legt deze voor advies voor aan de raad van bestuur.

5.   De raad van bestuur brengt advies uit over de definitieve rekeningen van Europol.

6.   Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar stuurt de directeur de definitieve rekeningen samen met het advies van de raad van bestuur naar het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer.

7.   De definitieve rekeningen worden gepubliceerd.

8.   Uiterlijk op 30 september zendt de directeur de Rekenkamer een antwoord op haar opmerkingen. Hij zendt een kopie van dat antwoord naar de raad van bestuur.

9.   De directeur verstrekt het Europees Parlement op verzoek, overeenkomstig artikel 146, lid 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, alle inlichtingen die nodig zijn voor het goede verloop van de kwijtingsprocedure voor het begrotingsjaar in kwestie.

10.   Met inachtneming van een met gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Raad vastgestelde aanbeveling verleent het Europees Parlement de directeur vóór 30 april van het jaar n + 2 kwijting voor de uitvoering van de begroting van het begrotingsjaar n.

Artikel 44

Financiële regeling

De financiële regeling die op Europol van toepassing is, wordt door de raad van bestuur vastgesteld na raadpleging van de Commissie. Deze financiële regeling mag slechts afwijken van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002, indien de specifieke vereisten voor het functioneren van Europol dit noodzakelijk maken. Voor regels die afwijken van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 is vooraf toestemming van de Commissie vereist. Deze afwijkingen worden medegedeeld aan de begrotingsautoriteit.

HOOFDSTUK IX

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 45

Regels voor de toegang tot Europol-documenten

Op basis van een voorstel van de directeur en uiterlijk zes maanden na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, stelt de raad van bestuur regels vast betreffende de toegang tot documenten van Europol, met inachtneming van de beginselen en de beperkingen van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (17).

Artikel 46

Gerubriceerde EU-gegevens

Ten aanzien van gerubriceerde EU-gegevens, past Europol de beveiligingsbeginselen en de minimumnormen toe die zijn vastgesteld bij Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad (18).

Artikel 47

Talen

1.   Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (19) is van toepassing op Europol.

2.   De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen over de interne talenregeling van Europol.

3.   De vertalingen die nodig zijn voor de werkzaamheden van Europol worden verzorgd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (20).

Artikel 48

Informatie aan het Europees Parlement

Op verzoek van het Europees Parlement verschijnen het voorzitterschap van de Raad, de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur voor het Europees Parlement om, met inachtneming van de zwijg- en geheimhoudingsplicht, aangelegenheden in verband met Europol te bespreken.

Artikel 49

Fraudebestrijding

De regeling van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (21) is van toepassing op Europol. De raad van bestuur stelt, op basis van een voorstel van de directeur en uiterlijk zes maanden na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, de nodige uitvoeringsregels vast waardoor operationele gegevens van de onderzoeksactiviteiten van OLAF kunnen worden uitgesloten.

Artikel 50

Zetelovereenkomst

De regelingen betreffende de huisvesting van Europol in het land van de zetel en betreffende de voorzieningen die het land van de zetel moet treffen, alsmede de bijzondere regels die in het land van de zetel van Europol van toepassing zijn op de directeur, de leden van de raad van bestuur, de adjunct-directeuren en de personeelsleden van Europol en hun familieleden, worden vastgelegd in een zetelovereenkomst tussen Europol en het Koninkrijk der Nederlanden, die gesloten wordt nadat de raad van bestuur deze heeft goedgekeurd.

Artikel 51

Voorrechten en immuniteiten

1.   Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen en een bijzondere Verordening (aan te nemen op basis van artikel 16 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen) is van toepassing op de directeur, de adjunct-directeuren en de personeelsleden van Europol.

2.   Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen is van toepassing op Europol.

3.   Het Koninkrijk der Nederlanden en de andere lidstaten komen overeen dat gedetacheerde verbindingsofficieren van de andere lidstaten en hun familieleden de voorrechten en immuniteiten genieten die nodig zijn voor een goede vervulling van de taken van de verbindingsofficieren bij Europol.

Artikel 52

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige of onjuiste verwerking van gegevens

1.   Iedere lidstaat is naar nationaal recht aansprakelijk voor de schade die een persoon lijdt ten gevolge van bij Europol onrechtmatig of feitelijk onjuist opgeslagen of verwerkte gegevens of onrechtmatig opgenomen gegevens. De benadeelde partij kan alleen tegen de lidstaat waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, een vordering tot schadevergoeding instellen bij de rechter die volgens het nationale recht van de betrokken lidstaat bevoegd is. Een lidstaat kan zich niet aan zijn aansprakelijkheid krachtens het nationale recht onttrekken met een beroep op de omstandigheid dat een andere lidstaat of Europol onjuiste gegevens heeft verstrekt.

2.   Indien de onrechtmatig of feitelijk onjuist opgeslagen of verwerkte gegevens als bedoeld in lid 1 het gevolg zijn van foutieve gegevensverstrekking of het niet nakomen van de uit dit besluit voortvloeiende verplichtingen door een of meer lidstaten of van onrechtmatige of onjuiste opslag of verwerking door Europol, dienen Europol of deze lidstaten de benadeelde partij desgevraagd de overeenkomstig lid 1 toegekende schadevergoeding te betalen, tenzij de gegevens door de lidstaat op het grondgebied waarvan het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, in strijd met dit besluit werden gebruikt.

3.   Ieder meningsverschil tussen de lidstaat die de schadevergoeding van lid 1 heeft betaald en Europol of een andere lidstaat betreffende het beginsel of bedrag van de terugbetaling moet aan de raad van bestuur worden voorgelegd, die met een tweederdemeerderheid van zijn leden besluit.

Artikel 53

Overige aansprakelijkheid

1.   De contractuele aansprakelijkheid van Europol wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op het betrokken contract.

2.   In het kader van zijn niet-contractuele aansprakelijkheid is Europol, los van enige aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 52, verplicht de door zijn organen of zijn personeelsleden bij de uitoefening van hun functie veroorzaakte schade te vergoeden in de mate waarin voornoemden daarvoor verantwoordelijk zijn. Deze bepaling sluit het op de nationale wetgeving van de lidstaten gebaseerde recht op andere schadeloosstelling niet uit.

3.   De benadeelde partij kan ten aanzien van Europol eisen dat bepaalde handelingen worden nagelaten of stopgezet.

4.   Op basis van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (22) wordt vastgesteld welke nationale rechter van de lidstaten bevoegd is om kennis te nemen van geschillen omtrent de in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van Europol.

Artikel 54

Aansprakelijkheid in verband met de deelname van Europolaan gemeenschappelijke onderzoeksteams

1.   De lidstaat op het grondgebied waarvan overeenkomstig artikel 6 optredende personeelsleden van Europol schade veroorzaken tijdens hun deelname aan operationele handelingen vergoedt die schade onder de voorwaarden die van toepassing zijn op schade die zou zijn veroorzaakt door zijn eigen personeelsleden.

2.   Tenzij de betrokken lidstaat instemt met een andere regeling, betaalt Europol het volledige bedrag terug dat die lidstaat op grond van de in lid 1 bedoelde schade aan de slachtoffers of hun rechthebbenden heeft uitgekeerd. Ieder meningsverschil tussen deze lidstaat en Europol over het principe of het bedrag van de terugbetaling, wordt voorgelegd aan de raad van bestuur, die het geschil oplost.

HOOFDSTUK X

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 55

Rechtsopvolging onder algemene titel

1.   Dit besluit doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van overeenkomsten die zijn gesloten door Europol zoals opgericht bij de Europol-overeenkomst voordat dit besluit van toepassing was.

2.   Lid 1 is met name van toepassing op de zetelovereenkomst die op basis van artikel 37 van de Europol-overeenkomst is gesloten, op de overeenkomsten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de overige lidstaten op grond van artikel 41, lid 2, van de Europol-overeenkomst, op alle internationale overeenkomsten, met inbegrip van de daarin vervatte bepalingen betreffende gegevensuitwisseling, en op de contracten die zijn aangegaan door, de aansprakelijkheden die berusten bij en de eigendommen die zijn verworven door Europol in de zin van de Europol-overeenkomst.

Artikel 56

Directeur en adjunct-directeuren

1.   De directeur en de adjunct-directeuren die op basis van artikel 29 van de Europol-overeenkomst zijn benoemd, zijn gedurende de rest van hun ambtstermijn de directeur en de adjunct-directeuren in de zin van artikel 38 van dit besluit. Indien hun ambtstermijn verstrijkt binnen een jaar nadat dit besluit van toepassing is geworden, wordt deze ambtstermijn automatisch verlengd tot een jaar na de datum waarop dit besluit van toepassing is geworden.

2.   Indien de directeur of een of meer adjunct-directeuren niet bereid of in staat zijn te handelen overeenkomstig lid 1, benoemt de raad van bestuur, in afwachting van de in artikel 38, leden 1 en 2, bedoelde benoemingen, voor ten hoogste 18 maanden een interim-directeur of interim-adjunct-directeur(s).

Artikel 57

Personeel

1.   In afwijking van artikel 39 worden alle arbeidsovereenkomsten die door Europol, als opgericht bij de Europol-overeenkomst, zijn gesloten en die van kracht zijn op de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, nageleefd totdat zij verstrijken; nadat dit besluit van toepassing is geworden, kunnen deze overeenkomsten niet op basis van het statuut van de personeelsleden van Europol (23) worden verlengd.

2.   Alle personeelsleden die in dienst zijn genomen op basis van een in lid 1 bedoelde arbeidsovereenkomst, krijgen de mogelijkheid een overeenkomst te sluiten als tijdelijk functionaris overeenkomstig artikel 2, onder a), van de Regeling, in de rangen die worden vermeld in de personeelsformatie of als arbeidscontractant overeenkomstig artikel 3 bis van de Regeling.

Daartoe wordt, na de inwerkingtreding van dit besluit en binnen twee jaar na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, uitsluitend voor de personeelsleden die al een arbeidsovereenkomst met Europol hebben op de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, door het tot het sluiten van overeenkomsten bevoegde gezag een intern selectieproces georganiseerd om de bekwaamheid, de efficiëntie en de integriteit van de aan te werven personeelsleden te toetsen.

Naargelang de aard en het niveau van de functies wordt geslaagde kandidaten een overeenkomst als tijdelijk functionaris of een overeenkomst als arbeidscontractant aangeboden voor een periode die ten minste overeenstemt met de resterende duur van de overeenkomst die was afgesloten vóór de datum waarop dit besluit van toepassing wordt.

3.   Indien Europol vóór de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, een tweede overeenkomst voor bepaalde tijd had gesloten, en het personeelslid overeenkomstig het bepaalde in lid 2, derde alinea, een overeenkomst als tijdelijk functionaris of als arbeidscontractant had aanvaard, kan de overeenkomst alleen voor onbepaalde tijd worden verlengd, conform het bepaalde in artikel 39, lid 4.

4.   Indien Europol vóór de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, een overeenkomst voor onbepaalde tijd had gesloten, en het personeelslid overeenkomstig het bepaalde in lid 2, derde alinea, een overeenkomst als tijdelijk functionaris of als arbeidscontractant had aanvaard, wordt deze overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, conform artikel 8, eerste alinea, en artikel 85, lid 1, van de Regeling.

5.   Het statuut van de personeelsleden van Europol en andere desbetreffende instrumenten blijven van toepassing op de personeelsleden die niet overeenkomstig lid 2 in dienst zijn getreden. In afwijking van hoofdstuk 5 van het statuut van de personeelsleden van Europol is het percentage van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen dat door de Raad wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 65 van het Statuut van toepassing op de personeelsleden van Europol.

Artikel 58

Begroting

1.   De kwijtingsprocedure voor de begroting die is goedgekeurd op basis van artikel 35, lid 5, van de Europol-overeenkomst, wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 36, lid 5, van de Europol-overeenkomst en het financieel reglement dat is vastgesteld op grond van artikel 35, lid 9, van de Europol-overeenkomst.

2.   Bij het uitvoeren van de in lid 1 bedoelde kwijtingsprocedure zijn onderstaande bepalingen van toepassing:

a)

de op grond van artikel 36, lid 3, van de Europol-overeenkomst uitgevoerde taak van het gemeenschappelijke controlecomité wordt verricht door de Europese Rekenkamer, en

b)

de in artikel 36 van dit besluit genoemde raad van bestuur heeft het recht een besluit te nemen over een eventuele wijziging van de taken die eerder op grond van de Europol-overeenkomst door de financieel controleur en het financieel comité werden uitgevoerd.

3.   Alle uitgaven die voortvloeien uit de verplichtingen die Europol overeenkomstig het op basis van artikel 35, lid 9, van de Europol-overeenkomst vastgestelde financieel reglement is aangegaan voordat dit besluit van toepassing werd, en die nog niet zijn betaald op het moment dat dit besluit van toepassing wordt, worden betaald volgens de in lid 4 van dit artikel omschreven procedure.

4.   Binnen twaalf maanden na de datum waarop dit besluit van toepassing is geworden, stelt de raad van bestuur vast welk bedrag met de in lid 3 bedoelde uitgaven is gemoeid. Een daarmee overeenkomend bedrag, gefinancierd uit de gecumuleerde overschotten van de op basis van artikel 35, lid 5, van de Europol-overeenkomst opgestelde begrotingen wordt naar de eerste op grond van dit besluit vastgestelde begroting overgedragen in de vorm van bestemmingsontvangsten die deze uitgaven moeten dekken.

Indien de overschotten niet voldoende zijn om de in lid 3 bedoelde uitgaven te dekken, verstrekken de lidstaten de benodigde middelen op basis van de procedures vastgesteld bij de Europol-overeenkomst.

5.   Het restant van de overschotten van de op basis van artikel 35, lid 5, van de Europol-overeenkomst opgestelde begrotingen wordt terugbetaald aan de lidstaten. Het bedrag dat aan elk van de lidstaten wordt betaald, wordt berekend op basis van de jaarlijkse bijdrage van de lidstaten aan de Europol-begroting op basis van artikel 35, lid 2, van de Europol-overeenkomst.

De bedragen worden betaald binnen drie maanden nadat het bedrag van de in lid 3 bedoelde uitgaven is vastgesteld en de kwijtingsprocedures voor de op basis van artikel 35, lid 5, van de Europol-overeenkomst vastgestelde begrotingen zijn afgerond.

Artikel 59

Maatregelen die moeten worden voorbereid en aangenomenvoor de datum waarop dit besluit van toepassing wordt

1.   De raad van bestuur die is ingesteld op basis van de Europol-overeenkomst, de directeur die op basis van die overeenkomst is benoemd en het gemeenschappelijk controleorgaan dat op grond van de Europol-overeenkomst is opgericht, bereiden de goedkeuring voor van de hieronder genoemde instrumenten:

a)

de in artikel 9, lid 5, bedoelde regels betreffende de rechten en verplichtingen van de verbindingsofficieren;

b)

de in artikel 14, lid 1, derde alinea, genoemde regels betreffende de analysebestanden;

c)

de in artikel 26, lid 1, onder b), genoemde regels betreffende de betrekkingen van Europol;

d)

de in artikel 37, lid 9, onder d), genoemde uitvoeringsregels voor het statuut;

e)

de in artikel 38, leden 3 en 7, genoemde regels voor de selectie en het ontslag van de directeur en de adjunct-directeuren;

f)

de in artikel 40, lid 1, genoemde geheimhoudingsregels;

g)

de in artikel 44 genoemde financiële regeling;

h)

andere instrumenten die nodig zijn om de toepassing van dit besluit voor te bereiden.

2.   Voor de vaststelling van de in lid 1, onder a), d), e), g) en h), genoemde maatregelen is de raad van bestuur samengesteld overeenkomstig artikel 37, lid 1. De raad van bestuur stelt deze maatregelen vast overeenkomstig de procedure die is vastgelegd in de bepalingen waarnaar wordt verwezen in lid 1, onder a), d), e) en g).

De Raad stelt de in lid 1, onder b), c), en f) genoemde maatregelen vast overeenkomstig de procedure die is vastgelegd in de bepalingen waarnaar wordt verwezen in lid 1, onder b), c) en f).

Artikel 60

Financiële maatregelen en besluiten die moeten worden genomenvoor de datum waarop dit besluit van toepassing wordt

1.   De raad van bestuur, in de in artikel 37, lid 1, bedoelde samenstelling, treft alle financiële maatregelen en neemt alle financiële besluiten aan die nodig zijn voor de toepassing van het nieuwe financiële kader.

2.   De in lid 1 bedoelde maatregelen en besluiten worden genomen overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 en betreffen onder meer, maar niet uitsluitend:

a)

het voorbereiden en nemen of aannemen van alle in artikel 42 genoemde maatregelen en besluiten betreffende het eerste begrotingsjaar na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt;

b)

het benoemen, uiterlijk op 15 november van het jaar dat voorafgaat aan het eerste begrotingsjaar na de datum waarop het besluit van toepassing wordt, van de in artikel 37, lid 9, onder e), genoemde rekenplichtige;

c)

het instellen van de in artikel 37, lid 9, onder f), genoemde interne controlefunctie.

3.   Vanaf 15 november van het jaar dat aan het eerste begrotingsjaar na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, voorafgaat, wordt de opdracht tot betaling voor verrichtingen die aangerekend worden aan het eerste begrotingsjaar na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, gegeven door de directeur die benoemd is op grond van artikel 29 van de Europol-overeenkomst. Vanaf die datum heeft de directeur ook het recht de functie van ordonnateur zo nodig te delegeren. Bij het uitvoeren van de taak van ordonnateur worden de bepalingen van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 in acht genomen.

4.   Van 15 november tot 31 december van het jaar dat aan het eerste begrotingsjaar na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, voorafgaat, wordt de verificatie vooraf van verrichtingen die aangerekend worden aan het eerste begrotingsjaar na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, uitgevoerd door de financieel controleur die is aangesteld uit hoofde van artikel 27, lid 3, van de Europol-overeenkomst. De financieel controleur voert deze opdracht uit in overeenstemming met Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002.

5.   De overgangskosten die Europol maakt bij het voorbereiden van het nieuwe financiële kader voor het jaar dat aan het eerste begrotingsjaar na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, voorafgaat, komen deels ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie. De financiering van deze kosten kunnen de vorm van een communautaire subsidie aannemen.

HOOFDSTUK XI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 61

Omzetting

De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale recht met dit besluit in overeenstemming is op de datum waarop dit besluit van toepassing wordt.

Artikel 62

Vervanging

Dit besluit vervangt de Europol-overeenkomst en het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden met ingang van de datum waarop dit besluit van toepassing wordt.

Artikel 63

Intrekking

Tenzij in dit besluit anders is bepaald, worden alle maatregelen ter uitvoering van de Europol-overeenkomst ingetrokken met ingang van de datum waarop dit besluit van toepassing wordt.

Artikel 64

Inwerkingtreding en toepassing

1.   Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.   Dit besluit is van toepassing vanaf 1 januari 2010 of de datum waarop de Verordening bedoeld in artikel 51, lid 1, van toepassing wordt, afhankelijk van welke van die data het laatst valt.

De artikelen 57, lid 2, tweede alinea, 59, 60 en 61 zijn van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Gedaan te Luxemburg, 6 april 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

J. POSPÍŠIL


(1)  Advies van 17 januari 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB C 316 van 27.11.1995, blz. 1.

(3)  PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1.

(4)  PB L 256 van 1.10.2005, blz. 63.

(5)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(6)  PB L 185 van 16.7.2005, blz. 35.

(7)  PB L 162 van 20.6.2002, blz. 1.

(8)  PB C 197 van 12.7.2000, blz. 3.

(9)  PB C 24 van 23.1.1998, blz. 2.

(10)  Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom van de Commissie van 28 april 1999 houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (PB L 136 van 31.5.1999, blz. 20).

(11)  Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad van 26 oktober 2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (PB L 349 van 25.11.2004, blz. 1).

(12)  Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1).

(13)  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(14)  PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

(15)  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

(16)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(17)  PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

(18)  PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1.

(19)  PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58.

(20)  Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1).

(21)  PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.

(22)  PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.

(23)  Besluit van de Raad van 3 december 1998 houdende vaststelling van het statuut voor de personeelsleden van Europol (PB C 26 van 30.1.1999, blz. 23).


BIJLAGE

Lijst van andere vormen van ernstige criminaliteit waarvoor Europol overeenkomstig artikel 4, lid 1, bevoegd is:

illegale handel in verdovende middelen,

illegale witwasgedragingen,

criminaliteit in verband met nucleaire en radioactieve stoffen,

illegale immigratie,

mensenhandel,

criminaliteit in verband met gestolen motorvoertuigen,

moord en doodslag, zware mishandeling,

illegale handel in menselijke organen en weefsels,

ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling,

racisme en vreemdelingenhaat,

georganiseerde diefstal,

illegale handel in cultuurgoederen, met inbegrip van antiquiteiten en kunstvoorwerpen,

oplichting en fraude,

racketeering en afpersing,

namaak van producten en productpiraterij,

vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten,

valsemunterij en vervalsing van betaalmiddelen,

computercriminaliteit,

omkoping,

illegale handel in wapens, munitie en explosieven,

illegale handel in bedreigde diersoorten,

illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten,

milieucriminaliteit,

illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars.

Wat de in artikel 4, lid 1, genoemde vormen van criminaliteit betreft, wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder:

a)   „criminaliteit in verband met nucleaire en radioactieve stoffen”: de strafbare feiten als genoemd in artikel 7, lid 1, van het op 3 maart 1980 te Wenen en New York ondertekende Verdrag inzake fysieke beveiliging van kernmateriaal en met betrekking tot nucleaire en radioactieve stoffen als omschreven in respectievelijk artikel 197 van het Euratom-Verdrag en Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (1);

b)   „illegale immigratie”: de handelingen die erop gericht zijn om, in strijd met de in de lidstaten geldende voorschriften en voorwaarden inzake de toelating van vreemdelingen, uit winstbejag opzettelijk de binnenkomst, het verblijf op de tewerkstelling op het grondgebied van de lidstaten te vergemakkelijken;

c)   „mensenhandel”: werving, vervoer, overbrenging, huisvesting en daaropvolgende opneming van personen met gebruikmaking van bedreiging, geweld of andere vormen van dwang, ontvoering, fraude, misleiding, misbruik van machtspositie of van een situatie van kwetsbaarheid, het geven of ontvangen van geld of voordelen om de instemming te verkrijgen van een persoon die controle heeft over een ander persoon, teneinde deze persoon uit te buiten. Uitbuiting omvat ten minste de exploitatie van de prostitutie van anderen of andere vormen van seksuele uitbuiting, de productie van, de handel in en de verspreiding van pornografisch materiaal dat afbeeldingen van kinderen bevat, gedwongen arbeid of diensten, slavernij of met slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid of de verwijdering van organen;

d)   „criminaliteit in verband met gestolen motorvoertuigen”: diefstal of verduistering van personenauto’s, vrachtwagens, opleggers, de lading van vrachtwagens of opleggers, autobussen, motorfietsen, caravans en landbouwvoertuigen, bouwplaatsvoertuigen en onderdelen van voertuigen alsmede de heling daarvan;

e)   „illegale witwasgedragingen”: de strafbare feiten als opgesomd in artikel 6, leden 1 tot en met 3, van het op 8 november 1990 te Straatsburg ondertekende Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven;

f)   „illegale handel in verdovende middelen”: de strafbare feiten als bedoeld in artikel 3, lid 1, van het Verdrag van de Verenigde Naties van 20 december 1988 tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen en de bepalingen tot wijziging of aanvulling van dit Verdrag.

De in artikel 4 en in deze bijlage vermelde vormen van criminaliteit worden beoordeeld door de bevoegde diensten van de lidstaten volgens de wetgeving van hun respectieve lidstaten.


(1)  PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1.


Top