EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0040

Emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

Emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2006/40/EG betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

  • De richtlijn voert EU-brede regels in om de emissie van klimaatregelingsapparatuur* in motorvoertuigen te verminderen en stelt met name een progressief verbod in op klimaatregelingssystemen die ontworpen zijn om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met een vermogen tot opwarming van de aarde (GWP)* van meer dan 150.
  • Zo voorkomt de richtlijn dat er binnen de interne markt belemmeringen ontstaan als de lidstaten van de Europese Unie (EU) op dit gebied verschillende technische voorschriften gaan vaststellen.
  • Deze richtlijn maakt deel uit van de EU-typegoedkeuringsprocedure voor voertuigen.
  • Ze vormt een aanvulling op de EU-wetgeving om gefluoreerde broeikasgassen terug te dringen in lijn met de doelstellingen van het Protocol van Kyoto.

KERNPUNTEN

Technische regels

  • De richtlijn stelt regels vast voor het beperken van de lekkage van klimaatregelingsapparatuur die ontworpen is om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met een GWP van meer dan 150. Zo voorziet zij in een overgangsmaatregel die dergelijke apparatuur verbiedt, tenzij de lekkagewaarde ervan de toegestane maximumwaarden niet overschrijdt. Deze maatregel geldt voor alle nieuwe voertuigtypen vanaf 21 juni 2008 en voor nieuwe voertuigen vanaf 21 juni 2009.
  • In een tweede fase voert de richtlijn een totaalverbod in op klimaatregelingssystemen die ontworpen zijn om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met een GWP van meer dan 150. Het verbod geldt voor alle nieuwe voertuigtypen vanaf 1 januari 2011 en voor alle nieuwe voertuigen vanaf 1 januari 2017.
  • De richtlijn stelt ook regels vast voor inbouw achteraf en navulling van klimaatregelingsapparatuur.

Toepassingsgebied

  • De richtlijn is van toepassing op personenauto’s (voertuigen van categorie M1) en lichte bedrijfsvoertuigen (voertuigen van categorie N1, klasse I).
  • Ze vormt de eerste fase van een wetgevingspakket over klimaatregelingsapparatuur. Verordening (EG) nr. 706/2007 stelt de administratieve bepalingen vast voor de EU-typegoedkeuring, alsook een geharmoniseerde testprocedure voor het meten van de lekkagewaarden voor gefluoreerde broeikasgassen met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 4 juli 2006 van toepassing en moest vóór 3 januari 2008 in de EU-landen in nationaal recht worden omgezet.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Klimaatregelingsapparatuur: apparatuur die hoofdzakelijk bestemd is om de luchttemperatuur en de vochtigheid in de passagiersruimte van een voertuig te doen dalen.
Vermogen tot opwarming van de aarde (GWP): het klimaatopwarmingsvermogen van een gefluoreerd broeikasgas ten opzichte van dat van koolstofdioxide. Dit wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. De toepasselijke GWP-cijfers zijn die welke zijn gepubliceerd in het derde evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering („2001 IPCC GWP-waarden”).

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PB L 161 van 14.6.2006, blz. 12-18)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 195-230)

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1-160)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2007/46/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Verordening (EG) nr. 706/2007 van de Commissie van 21 juni 2007 tot vaststelling, krachtens Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad, van administratieve bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen, en van een geharmoniseerde test voor het meten van lekkagewaarden van bepaalde klimaatregelingsapparatuur (PB L 161 van 22.6.2007, blz. 33-52)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 14.05.2019

Naar boven