EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0022

Prospectie, exploratie en productie van koolwaterstoffen

Prospectie, exploratie en productie van koolwaterstoffen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 94/22/EG — voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de produktie van koolwaterstoffen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

In de richtlijn worden voor de hele EU geldende regels vastgesteld om de niet-discriminerende toegang tot activiteiten op het gebied van de prospectie, exploratie en productie van koolwaterstoffen te waarborgen.

Deze regels hebben tot doel:

 • het verder integreren van de interne energiemarkt van de EU;
 • het bevorderen van de concurrentie binnen deze markt; en
 • het verbeteren van de zekerheid van voorziening.

KERNPUNTEN

De richtlijn heeft betrekking op vergunningen voor de prospectie, exploratie of productie van koolwaterstof.

In de richtlijn wordt bepaald dat de geografische grenzen en de tijdslimiet van een vergunning vastgesteld dienen te worden overeenkomstig de beste manier om deze activiteiten uit te voeren, in economisch en technisch opzicht. Het doel van deze bepaling is te verhinderen dat een enkel subject de exclusieve rechten heeft op een gebied waarvan de prospectie, exploratie en productie door meerdere subjecten doeltreffender kunnen worden uitgevoerd.

Wetten die het recht op het verkrijgen van vergunningen voor een bepaald geografisch gebied binnen het grondgebied van een EU-lidstaat aan een enkel subject voorbehouden, moesten door de betrokken landen vóór 1 januari 1997 worden afgeschaft.

De procedures voor het verlenen van vergunningen moeten transparant zijn en gebaseerd op objectieve, niet-discriminerende criteria. Derhalve dienen zij open te staan voor alle geïnteresseerde subjecten.

De selectie uit de verscheidene subjecten dient te worden gebaseerd op:

 • hun technische en financiële mogelijkheden;
 • de manier waarop zij voornemens zijn de prospectie, de exploratie en/of het in produktie brengen van het betrokken geografisch gebied te verrichten; en
 • de prijs die een subject bereid is te betalen om de vergunning te verkrijgen (wanneer deze te koop wordt aangeboden).

Alle informatie met betrekking tot de vergunning (het soort vergunning, het geografisch gebied waarvoor geheel of gedeeltelijk een aanvraag ingediend kan worden, de beoogde deadline voor het verlenen van de vergunning, de selectiecriteria, etc.) wordt ten minste negentig dagen voor de deadline van het indienen van aanvragen gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lidstaten behouden echter het recht om de toegang tot deze activiteiten en de uitvoer hiervan ondergeschikt te maken aan overwegingen van:

 • nationale veiligheid;
 • openbare veiligheid;
 • volksgezondheid;
 • vervoersveiligheid;
 • milieubescherming;
 • bescherming van biologische hulpbronnen;
 • het geplande beheer van koolwaterstofvoorraden of de betaling van een financiële bijdrage of een bijdrage in koolwaterstoffen.

Er worden procedures ingevoerd voor wederzijdse overeenstemming met derde landen, zodat de subjecten van EU-landen in derde landen een behandeling kunnen krijgen die vergelijkbaar is met de behandeling die de subjecten van derde landen in de EU krijgen.

Richtlijn 94/22/EC vormt een aanvulling op Richtlijn 2014/25/EU — het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 30 juni 1994 van toepassing en moest voor 1 juli 1995 in de EU-landen in nationaal recht worden omgezet.

ACHTERGROND

De EU-landen hebben soevereine rechten over de koolwaterstofvoorraden op hun grondgebied en daarom is het aan elk land om te bepalen in welke geografische gebieden het recht op prospectie, exploratie en productie van koolwaterstoffen kan worden uitgeoefend en om subjecten toe te staan deze rechten uit te oefenen.

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de produktie van koolwaterstoffen (PB L 164 van 30.6.1994, blz. 3-8)

GERELATEERD DOCUMENT

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243-374)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2014/25/EU zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 23.01.2019

Naar boven