EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0125

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2020/2170 wat de toepassing van tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota op bepaalde naar Noord-Ierland overgebrachte producten betreft

COM/2023/125 final

Brussel, 27.2.2023

COM(2023) 125 final

2023/0063(COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 2020/2170 wat de toepassing van tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota op bepaalde naar Noord-Ierland overgebrachte producten betreft


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (“Verenigd Koninkrijk”) heeft zich op 1 februari 2020 uit de Unie teruggetrokken. Het aan het terugtrekkingsakkoord gehechte Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland (“het protocol”) is van toepassing sinds het einde van de overgangsperiode, d.w.z. sinds 1 januari 2021.

Overeenkomstig het protocol is de wetgeving als gedefinieerd in artikel 5, punt 2, van Verordening (EU) nr. 952/2013 van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland.

De bilaterale regelingen tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk in het kader van het protocol creëren geen rechten of verplichtingen voor derde landen.

Bijgevolg kunnen goederen die overeenkomstig invoertariefcontingenten van de Unie of andere quota voor de invoer van goederen van oorsprong uit een derde land in Noord-Ierland worden ingevoerd, niet worden meegeteld in de rechten van dat derde land ten opzichte van de Unie, tenzij het derde land daarmee instemt. Dit levert een risico op voor de goede werking van de eengemaakte markt van de Unie en voor de integriteit van het gemeenschappelijk handelsbeleid, doordat tariefcontingenten van de Unie of andere invoerquota kunnen worden ontweken. Bovendien vereist elke overeenkomst met een derde land die voorziet in het beheer van tariefcontingenten van de Unie, dat de goederen in de Unie worden ingevoerd. Dat derde land zou derhalve kunnen weigeren uitvoervergunningen af te geven voor rechtstreekse invoer in Noord-Ierland.

Op basis van de bovenstaande overwegingen hebben het Europees Parlement en de Raad op 16 december 2020 Verordening (EU) 2020/2170 betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota 1 vastgesteld. Artikel 1 van die verordening bepaalt in wezen dat goederen die van buiten de Unie worden ingevoerd, slechts in aanmerking komen voor behandeling op grond van de invoertariefcontingenten van de Unie of andere invoerquota indien zij in het douanegebied van de Unie in het vrije verkeer zijn gebracht.

Zoals hierboven is vermeld, creëren de bilaterale regelingen tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk in het kader van het protocol weliswaar geen rechten en verplichtingen voor derde landen, maar wel specifieke rechten en verplichtingen voor het Verenigd Koninkrijk. Daardoor bevindt het Verenigd Koninkrijk zich in een unieke situatie, die wezenlijk verschilt van de situatie van andere landen in geval van uitvoer naar de EU. De huidige tekst van Verordening 2020/2170 maakt het voor goederen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk echter niet mogelijk gebruik te maken van de desbetreffende tariefcontingenten van de EU wanneer deze goederen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden overgebracht.

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangetoond dat het nodig is om bepaalde staalproducten, namelijk kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal 2 en walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal 3 (momenteel in de EU-vrijwaringsmaatregelen voor staal respectievelijk ingedeeld in de categorieën 7 en 17) van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk en waarvoor momenteel vrijwaringsmaatregelen uit hoofde van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 van de Commissie gelden, in Noord-Ierland in het vrije verkeer te brengen. Het Verenigd Koninkrijk heeft bewijsmateriaal verstrekt waaruit blijkt dat een aanzienlijke hoeveelheid van die staalproducten van andere delen van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland is overgebracht, en heeft de wens geuit gebruik te mogen maken van de tariefcontingenten van de EU die van toepassing zijn op die staalproducten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk waarvoor momenteel vrijwaringsmaatregelen gelden, wanneer die goederen in Noord-Ierland in het vrije verkeer worden gebracht. Om het risico van ontwijking te beperken, moeten die producten rechtstreeks uit andere delen van het Verenigd Koninkrijk worden verzonden.

Aangezien de behoefte aan invoer in Noord-Ierland in het kader van tariefcontingenten voor staal van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk waarvoor vrijwaringsmaatregelen gelden, in de loop van de tijd ook kan variëren, moet een passend mechanisme worden ingesteld om een snelle aanpassing van de lijst van die staalproducten mogelijk te maken. De Commissie moet worden gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden door middel van gedelegeerde handelingen dergelijke aanpassingen te verrichten op basis van de thans geldende procedures.

Het is daarom passend Verordening 2020/2170 te wijzigen om het mogelijk te maken dat bepaalde staalproducten (kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, en walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal) van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk waarvoor momenteel vrijwaringsmaatregelen van de EU gelden, ook in aanmerking komen voor behandeling op grond van de invoertariefcontingenten van de Unie indien zij in Noord-Ierland in het vrije verkeer zijn gebracht.

Krachtens artikel 5, leden 3 en 4, van het protocol, in samenhang met artikel 13, lid 3, van het protocol, zou deze verordening ook van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Dit initiatief strookt met de noodzaak om de correcte uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland te waarborgen.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Het initiatief strookt ook met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de Unie.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

De gemeenschappelijke handelspolitiek is een exclusieve bevoegdheid van de Unie. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

Evenredigheid

De beoogde maatregel is de enige manier om het gewenste resultaat te bereiken.

Keuze van het instrument

Een wetgevingshandeling, namelijk een verordening van het Europees Parlement en de Raad, is vereist, aangezien de bestaande wetgeving de Commissie niet de bevoegdheid verleent om de voorgestelde maatregelen vast te stellen.

3.EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

Niet van toepassing.

Raadpleging van belanghebbenden

Niet van toepassing.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

Niet van toepassing.

Effectbeoordeling

Niet van toepassing.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

Niet van toepassing.

Grondrechten

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de grondrechten.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Niet van toepassing.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

Niet van toepassing.

Toelichtende stukken (bij richtlijnen)

Niet van toepassing.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 van deze verordening wijzigt artikel 1 van Verordening 2020/2170 om het mogelijk te maken dat de tariefcontingenten van de Unie beschikbaar zijn voor bepaalde staalproducten (kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, en walsdraad, staven en profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, momenteel in de EU-vrijwaringsmaatregelen voor staal respectievelijk ingedeeld in de categorieën 7 en 17) van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk en waarvoor vrijwaringsmaatregelen uit hoofde van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 van de Commissie gelden, wanneer deze producten rechtstreeks van andere delen van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland worden overgebracht en in Noord-Ierland in het vrije verkeer worden gebracht.

Artikel 1 voorziet ook in de mogelijkheid dat de Commissie door middel van gedelegeerde handelingen de lijst aanpast van staalproducten waarvoor vrijwaringsmaatregelen gelden en waarvoor de tariefcontingenten van de Unie in voorkomend geval beschikbaar zullen worden gesteld.

2023/0063 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 2020/2170 wat de toepassing van tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota op bepaalde naar Noord-Ierland overgebrachte producten betreft

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Artikel 1 van Verordening (EU) 2020/2170 van het Europees Parlement en de Raad 4 bepaalt dat goederen die van buiten de Unie worden ingevoerd, slechts in aanmerking komen voor behandeling op grond van de invoertariefcontingenten van de Unie of andere invoerquota indien zij in de daarin genoemde gebieden in het vrije verkeer zijn gebracht. Die bepaling bestrijdt de risico’s voor de goede werking van de interne markt van de Unie en voor de integriteit van het gemeenschappelijk handelsbeleid die zouden voortvloeien uit de mogelijke ontwijking van de tariefcontingenten van de Unie of andere invoerquota. Noord-Ierland is geen in die bepaling genoemd grondgebied.

(2)De handels- en samenwerkingsovereenkomst 5 tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voorziet in de opening door de Unie van contingenten voor de invoer in de Unie van bepaalde producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk. Bovendien verleent de overeenkomst de Unie het recht om onder bepaalde omstandigheden met betrekking tot de invoer van goederen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk andere tariefcontingenten of invoerquota in te stellen, onder meer als onderdeel van de toepassing van multilaterale vrijwaringsmaatregelen overeenkomstig de WTO-Overeenkomst. Daarom moet worden verduidelijkt of goederen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk die in Noord-Ierland in het vrije verkeer zijn gebracht, in aanmerking komen voor behandeling op grond van die tariefcontingenten of andere invoerquota.

(3)Het Verenigd Koninkrijk is gebonden door de regelingen die zijn vastgesteld in het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland (“het protocol”) bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (“het terugtrekkingsakkoord”). De rechtsverhouding tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot goederen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk die in Noord-Ierland in het vrije verkeer zijn gebracht, verschilt derhalve fundamenteel van die tussen de Unie en elk ander derde land met betrekking tot goederen van oorsprong uit dat derde land die in Noord-Ierland in het vrije verkeer zijn gebracht.

(4)Het Verenigd Koninkrijk heeft bewijsmateriaal verstrekt waaruit blijkt dat van bepaalde staalproducten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk waarop momenteel vrijwaringsmaatregelen uit hoofde van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 van de Commissie 6 van toepassing zijn (“de betrokken producten”) aanzienlijke hoeveelheden uit andere delen van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland zijn overgebracht. Om de economische levensvatbaarheid van deze overbrengingen te waarborgen en gezien de specifieke omstandigheden in Noord-Ierland, is het passend de betrokken producten in aanmerking te laten komen voor de respectieve tariefcontingenten van de Unie wanneer zij in Noord-Ierland in het vrije verkeer worden gebracht.

(5)Om het risico van ontwijking van de tariefcontingenten van de Unie die van toepassing zijn op de producten waarop de invoer van dezelfde producten van oorsprong uit andere landen betrekking heeft, te beperken, moeten de betrokken producten rechtstreeks uit andere delen van het Verenigd Koninkrijk worden verzonden.

(6)Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk zich ertoe verbonden om overeenkomstig het protocol de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de overbrenging van de betrokken producten met gebruikmaking van de tariefcontingenten van de Unie tijdig op die contingenten in mindering worden gebracht, op dezelfde wijze als wanneer die goederen in de Unie zouden worden ingevoerd.

(7)Verordening (EU) 2020/2170 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)Aangezien de behoefte aan invoer van de betrokken producten in Noord-Ierland in de loop van de tijd kan variëren, moet overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om ten aanzien van de betrokken producten handelingen vast te stellen teneinde de lijst van betrokken producten aan te passen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(9)Krachtens artikel 5, leden 3 en 4, van het protocol, in samenhang met artikel 13, lid 3, van het protocol, is deze verordening ook van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland.

(10)Om te voorkomen dat de overbrenging van de betrokken producten van andere delen van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland wordt verstoord, moet deze verordening zo spoedig mogelijk in werking treden,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 2020/2170 wordt als volgt gewijzigd:

1)Aan artikel 1 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:

“In de bijlage vermelde goederen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk waarop vrijwaringsmaatregelen uit hoofde van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 van de Commissie* van toepassing zijn en die via rechtstreeks vervoer vanuit andere delen van het Verenigd Koninkrijk in Noord-Ierland worden binnengebracht, komen ook in aanmerking voor behandeling op grond van de invoertariefcontingenten van de Unie indien die goederen op het grondgebied van Noord-Ierland in het vrije verkeer worden gebracht.

_______________

*Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 van de Commissie van 31 januari 2019 tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde staalproducten (PB L 31 van 1.2.2019, blz. 27).”.

2)De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 1 bis

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 1 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van deze verordening teneinde bepaalde categorieën goederen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk waarop vrijwaringsmaatregelen uit hoofde van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 van toepassing zijn en die via rechtstreeks vervoer vanuit andere delen van het Verenigd Koninkrijk in Noord-Ierland worden binnengebracht, toe te voegen aan de lijst in de bijlage, mits het Verenigd Koninkrijk ten genoegen van de Unie heeft aangetoond dat deze goederen in Noord-Ierland in het vrije verkeer moeten worden gebracht.

Artikel 1 ter

1.De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [PB: vul datum van inwerkingtreding van deze verordening in]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 1 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

5.Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.Een overeenkomstig artikel 1 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van [twee maanden] na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met [twee maanden] verlengd.”.

3)De in de bijlage bij deze verordening uiteengezette tekst wordt toegevoegd als bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement    Voor de Raad

De voorzitter    De voorzitter

(1)    PB L 432 van 21.12.2020, blz. 1.
(2)    GN-codes: 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00.
(3)    GN-codes: 7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 39 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90.
(4)    Verordening (EU) 2020/2170 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota (PB L 432 van 21.12.2020, blz. 1).
(5)    PB L 444 van 31.12.2020, blz. 14.
(6)    Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 van de Commissie van 31 januari 2019 tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde staalproducten (PB L 31 van 1.2.2019, blz. 27).
Top

Brussel, 27.2.2023

COM(2023) 125 final

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 2020/2170 wat de toepassing van tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota op bepaalde naar Noord-Ierland overgebrachte producten betreft


BIJLAGE

“BIJLAGE

Omschrijving tariefcontingent

GN-codes

Staalcategorie 7

7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00

Staalcategorie 17

7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10,
7216 33 90

Top