EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0101

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien

COM/2022/101 final

Brussel, 14.3.2022

COM(2022) 101 final

2022/0071(NLE)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien


TOELICHTING

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Het op 22 december 2021 aangenomen voorstel 1 tot wijziging van het eigenmiddelenbesluit 2020/2053 2 voegt drie nieuwe eigen middelen toe aan de EU-begroting. Deze voorgestelde nieuwe eigen middelen zullen gebaseerd zijn op het EU-emissiehandelssysteem voor broeikasgasemissierechten en het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, en een nationale bijdrage aan de EU-begroting omvatten op basis van het deel van de restwinsten van multinationale ondernemingen dat aan de lidstaten wordt toegewezen overeenkomstig de richtlijn van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van de algemene overeenkomst inzake de herverdeling van heffingsrechten, die de Commissie in de loop van 2022 zal indienen (“toegewezen winsten”).  

Dit voorstel voegt de praktische regelingen en de evenredige en noodzakelijke maatregelen inzake controle, toezicht en toetsing voor de in het gewijzigde eigenmiddelenbesluit voorgestelde nieuwe eigen middelen toe. Het wordt overeenkomstig artikel 311, vierde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aangevuld met verordeningen tot vaststelling van de controle van en het toezicht op de eigen middelen.

Zodra overeenstemming is bereikt over deze verordening, moeten de terbeschikkingstellingsbepalingen voor alle eigen middelen worden samengevoegd om te voorkomen dat er naast elkaar verschillende terbeschikkingstellingsverordeningen bestaan en om te zorgen voor juridische samenhang in overeenstemming met de agenda voor betere regelgeving van de Unie.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

De rechtsgrondslag van deze verordening is artikel 322, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Er wordt voorts naar verwezen in artikel 9 van het eigenmiddelenbesluit (Besluit (EU, Euratom) 2020/2053). Het dient als aanvulling op de terbeschikkingstellingsverordening voor de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen (Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014) 3 en de terbeschikkingstellingsverordening voor eigen middelen op basis van kunststoffen (Verordening (EG, Euratom) 2021/770) 4 . Tot slot houdt het verband met de verordening tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (momenteel Verordening (EU, Euratom) nr. 768/2021, zoals gewijzigd) 5 .

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Gezien de aard van de eigen middelen berust het beheer ervan op de juiste toepassing van ander beleid van de Unie:

1)    de traditionele eigen middelen houden verband met de douane-unie;

2)    de btw-middelen houden verband met de interne markt;

3)    de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en kunststof verpakkingsafval houden verband met het milieu- en klimaatbeleid;

4)    de eigen middelen op basis van toegewezen winsten zullen, zodra ze in het Unierecht zijn omgezet, verband houden met de interne markt.

RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel 322, lid 2, VWEU.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Niet van toepassing.

Evenredigheid

Het voorstel heeft tot doel om de terbeschikkingstelling van de eigen middelen aan de EU-begroting voorspelbaarder te maken voor de lidstaten en procedures voor geschillenbeslechting vast te stellen. Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel omdat het niet verder gaat dan nodig en proportioneel is om deze doelstelling naar behoren te verwezenlijken.

Keuze van het instrument

In artikel 322, lid 2, VWEU is niet aangegeven welk instrument moet worden gebruikt 6 . Volgens artikel 9, lid 3, van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad moeten de lidstaten de eigen middelen echter ter beschikking van de Commissie stellen “in overeenstemming met verordeningen” die op grond van artikel 322, lid 2, VWEU worden vastgesteld. Voorts is de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen en de btw- en bni-middelen (Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 7 ) en de terbeschikkingstelling van de nieuwe eigen middelen op basis van kunststof verpakkingsafval (Verordening 770/2021 8 ) geregeld in verordeningen.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Het Commissievoorstel kan als volgt worden samengevat:

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen

Artikel 2 van het voorstel “bewaring van bewijsstukken”: de bepalingen herhalen het bepaalde in artikel 3 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem van de Europese Unie enerzijds en de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en de eigen middelen op basis van toegewezen winsten anderzijds.

Artikel 3 van het voorstel “administratieve samenwerking” weerspiegelt artikel 4 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014.

Artikel 4 van het voorstel “gevolgen voor de bni-middelen” waarborgt het residuele karakter van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen. Het is een aanvulling op artikel 5 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 door te bepalen dat het bedrag van de bni-middelen zal worden berekend nadat de ontvangsten uit alle andere eigenmiddelenbronnen – bestaande en nieuwe – zijn toegevoegd. Het zorgt er ook voor dat bij de boeking en de terbeschikkingstelling van de bni-middelen rekening wordt gehouden met de in het gewijzigde eigenmiddelenbesluit toegekende brutoverlagingen.

Hoofdstuk II – Boekhouding van de eigen middelen

Artikel 5 van het voorstel “boeking en verslaglegging” weerspiegelt artikel 6 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014, aangepast aan de behoeften van de nieuwe eigen middelen.

Artikel 6 van het voorstel “boekhoudkundige correcties voor de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem naar aanleiding van veilingopbrengsten” weerspiegelt artikel 7 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014, waarbij hetgeen daar is bepaald voor de traditionele eigen middelen is aangepast voor deze eigenmiddelenbron, aangezien beide eigenmiddelenbronnen van soortgelijke aard zijn.

Hoofdstuk III – Berekening van de eigen middelen

De artikelen 7, 8 en 9 behandelen de methoden voor de berekening van de eigen middelen op basis van de emissiehandel, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten.

Hoofdstuk IV – Terbeschikkingstelling van de eigen middelen

Artikel 10 van het voorstel “schatkist en boekingsregels” verwijst naar artikel 9 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014.

De artikelen 11 en 12 hebben betrekking op de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het EU-emissiehandelssysteem. De artikelen 13 en 14 behandelen de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. De artikelen 15 en 16 behandelen de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van toegewezen winsten.

Artikel 17 heeft betrekking op vertragingsrente.

Hoofdstuk V – Betaling onder voorbehoud en herzieningsprocedure

Artikel 18 geeft de lidstaten de mogelijkheid om bedragen in verband met correcties en aanpassingen van de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten onder voorbehoud ter beschikking te stellen.

Artikel 19 voert een herzieningsprocedure in voor het geval dat een lidstaat en de Commissie van mening verschillen over correcties en aanpassingen van de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten. Deze nieuwe procedure voorziet in duidelijke termijnen en verplichtingen voor zowel de lidstaten als de Commissie. Het waarborgt een constructieve dialoog over de betwiste bedragen en beoogt het bereiken van overeenstemming tussen beide partijen te vergemakkelijken.

Hoofdstuk VI – Beheer van de kasmiddelen

Artikel 20 “vereisten voor het beheer van kasmiddelen en uitvoering van betalingsopdrachten” verwijst naar de artikelen 14 en 15 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014.

Hoofdstuk VI – Slotbepalingen

Artikel 21 – comitéprocedure – van het voorstel bepaalt dat de uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 aan de Commissie moeten worden toegekend.

In artikel 22 – inwerkingtreding – van het voorstel is bepaald dat de gewijzigde verordening tegelijk met het gewijzigde eigenmiddelenbesluit in werking zal treden.

De verordening zal met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023 voor de eigen middelen op basis van artikel 10 en artikel 3 quinquies van het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (vaste installaties en luchtvaart). Ten aanzien van het nieuwe emissiehandelssysteem voor de bouw en het wegvervoer zal deze verordening van toepassing zijn met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn voor omzetting van Richtlijn (EU) [XXX] tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG.

Ten aanzien van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens zal deze verordening van toepassing zijn vanaf de dag waarop die sectorale verordening van toepassing wordt.

Ten aanzien van de eigen middelen op basis van toegewezen winsten zal deze verordening van toepassing zijn vanaf de datum van toepassing van de [richtlijn inzake de tenuitvoerlegging van de algemene overeenkomst inzake de herverdeling van heffingsrechten] of de dag van inwerkingtreding en vankrachtwording van het multilaterale verdrag, indien dat later is.

2022/0071 (NLE)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 322, lid 2,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement 9 ,

Gezien het advies van de Europese Rekenkamer 10 ,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Bij Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad 11 , zoals gewijzigd bij Besluit [XXX] 12 van de Raad, worden het bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad 13 ingestelde emissiehandelssysteem (“eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem”), het bij Verordening (EU) [XXX] van het Europees Parlement en de Raad 14 ingestelde mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (“eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens”) en een deel van de restwinsten van de grootste en meest winstgevende multinationale ondernemingen dat aan de lidstaten wordt toegewezen (“eigen middelen op basis van toegewezen winsten”), zoals vastgesteld in [richtlijn inzake de tenuitvoerlegging van de algemene overeenkomst inzake de herverdeling van heffingsrechten 15 ], als nieuwe eigen middelen ingevoerd. De eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en de eigen middelen op basis van toegewezen winsten (samen “de nieuwe eigen middelen”) moeten ook volgens de best mogelijke voorwaarden ter beschikking van de Unie worden gesteld, en er moeten dan ook regels worden vastgesteld voor de terbeschikkingstelling van die eigen middelen door de lidstaten aan de Commissie.

(2)Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad 16 bevat bepalingen betreffende de terbeschikkingstelling van eigen middelen aan de Commissie en de administratieve regelingen die ook voor de andere eigen middelen gelden. In voorkomend geval moeten soortgelijke bepalingen worden vastgesteld voor nieuwe eigen middelen.

(3)De lidstaten moeten de documenten en inlichtingen die nodig zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Commissie ten aanzien van de eigen middelen van de Unie ter beschikking van de Commissie houden en eventueel aan haar doen toekomen. De lidstaten moeten er met name voor zorgen dat de periodieke overzichten van de eigen middelen aan de Commissie worden toegezonden.

(4)De berekening van het toepasselijke percentage van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (bni) moet plaatsvinden nadat rekening is gehouden met de ontvangsten uit alle andere eigenmiddelenbronnen als bedoeld in Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad, uit de financiële bijdragen aan aanvullende programma’s inzake onderzoek en technologische ontwikkeling en uit andere bronnen.

(5)Om de administratieve lasten voor de lidstaten en de Commissie bij de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem te verminderen, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat een deel van de betalingen die voortvloeien uit de veiling van emissierechten door veilingplatforms overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie 17 , ter beschikking van de Commissie wordt gesteld via overmakingen door de clearingsystemen of afwikkelingssystemen die aan die platforms verbonden zijn.

(6)Er moet voor worden gezorgd dat een deel van de inkomsten uit niet-geveilde emissierechten ter beschikking van de Commissie wordt gesteld. Indien lidstaten besluiten emissierechten niet te veilen, moet de Commissie de desbetreffende bedragen berekenen. Die bedragen moeten in het lopende begrotingsjaar maandelijks door de Commissie worden afgeroepen en door de lidstaten ter beschikking worden gesteld.

(7)Er moet rekening worden gehouden met het effect van het solidariteitscorrectiemechanisme. Voor de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem kan voor lidstaten een maximum- of minimumbijdrage gelden. Het desbetreffende positieve of negatieve effect moet worden meegenomen in de maandelijks door de Commissie afgeroepen en door de lidstaten ter beschikking gestelde bedragen.

(8)Om rekening te houden met de uitvoeringscyclus van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, moeten de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens jaarlijks ter beschikking worden gesteld door de verschuldigde bedragen in februari van het tweede jaar na het lopende jaar te boeken op de daartoe overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 609/2014 geopende rekening.

(9)De eigen middelen op basis van toegewezen winsten moeten maandelijks ter beschikking worden gesteld in het jaar dat volgt op het jaar waarin elke lidstaat zijn jaarlijkse overzicht van de aan hem toegewezen restwinsten heeft toegezonden, zoals aangegeven door de multinationale ondernemingen die onder de [richtlijn inzake de tenuitvoerlegging van de algemene overeenkomst inzake de herverdeling van heffingsrechten] vallen.

(10)De procedure voor de berekening van rente moet er met name voor zorgen dat de eigen middelen tijdig en volledig ter beschikking worden gesteld. Indien de lidstaten de eigen middelen met vertraging boeken, zijn zij hierover rente verschuldigd. In overeenstemming met het beginsel van goed financieel beheer dient ervoor te worden gezorgd dat de kosten van de inning van de over de te laat ter beschikking gestelde eigen middelen verschuldigde rente niet hoger zijn dan deze rente.

(11)Om onderbreking van de periode waarvoor rente verschuldigd is mogelijk te maken in geval van onenigheid tussen lidstaten en de Commissie over correcties en aanpassingen van de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en de eigen middelen op basis van toegewezen winsten, moeten ook bepalingen worden ingevoerd om rekening te houden met de huidige praktijk van betalingen onder voorbehoud van aan de begroting van de Unie verschuldigde bedragen aan eigen middelen, zodat de lidstaten een vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking tegen de Commissie kunnen instellen overeenkomstig artikel 268 en artikel 340, tweede alinea, VWEU. Een betaling onder voorbehoud moet echter uitzonderlijk blijven. De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de artikel 258 tot en met 260 VWEU blijft volledig van toepassing.  

(12)Voor meningsverschillen tussen lidstaten en de Commissie over correcties en aanpassingen van de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten moet een herzieningsprocedure worden ingevoerd om de transparantie te verbeteren en een efficiënte geschillenbeslechting te waarborgen.

(13)Om een correcte toepassing van de financiële voorschriften met betrekking tot de eigen middelen te vergemakkelijken, moeten bepalingen worden opgenomen die zorgen voor nauwe samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie via het bevoegde comité.

(14)Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering deze verordening te waarborgen moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend ten aanzien van het opstellen van formulieren voor overzichten van de eigen middelen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad 18 .

(15)De uitvoeringshandelingen tot opstelling van formulieren voor de overzichten van de eigen middelen dienen volgens de raadplegingsprocedure te worden vastgesteld, gezien de technische aard van die handelingen.

(16)Met het oog op de consistentie dient deze verordening op dezelfde dag als Besluit (EU, Euratom) 20xx/xxxx van de Raad in werking te treden en met ingang van 1 januari 2023 van toepassing te zijn. Artikel 2, lid 3, artikel 5, lid 5, en de artikelen 9, 15 en 16 moeten van toepassing zijn vanaf de datum van toepassing van de [richtlijn inzake de tenuitvoerlegging van de algemene overeenkomst inzake de herverdeling van heffingsrechten] of de dag van inwerkingtreding en vankrachtwording van het multilaterale verdrag, indien dat later is,

 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden regels vastgesteld voor de berekening en terbeschikkingstelling aan de Commissie van de eigen middelen van de Unie als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt e), (eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem), artikel 2, lid 1, punt f), (eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens) en artikel 2, lid 1, punt g), (eigen middelen op basis van toegewezen winsten) van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 en voor de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien, en wordt de berekening vastgesteld van het toepasselijke afdrachtpercentage van de eigen middelen als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt d), (bni-middelen) van dat besluit.

Artikel 2

Bewaring van bewijsstukken

1.    De lidstaten nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de bewijsstukken betreffende de vaststelling, berekening en terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem worden bewaard gedurende ten minste drie kalenderjaren na het einde van het begrotingsjaar waarvoor de eigen middelen ter beschikking worden gesteld, dan wel drie jaar na de beëindiging van de relatie met een veilingplatform, indien dat later is. Deze bewijsstukken omvatten onder meer de volgende documenten:

a)    de in artikel 10, lid 4, laatste alinea, van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad 191 bedoelde verslagen;

b)    documenten met informatie over resultaten van veilingen als bedoeld in artikel 61 van Verordening nr. 1031/2010 van de Commissie.

De lidstaten bewaren bewijsstukken betreffende de berekening en terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en de eigen middelen op bais van toegewezen winsten tot 31 juli van het vijfde jaar na het begrotingsjaar waarvoor de eigen middelen ter beschikking worden gesteld.

2.    De in lid 1 bedoelde termijnen worden onderbroken indien uit de in artikel 2 van Verordening (EU, Euratom) 2021/768 van de Raad 202 bedoelde controle- en toezichtmaatregelen met betrekking tot de in lid 1 bedoelde bewijsstukken blijkt dat een correctie of aanpassing noodzakelijk is.

3.    Indien een geschil tussen een lidstaat en de Commissie over de verplichting om een bepaald bedrag aan eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten ter beschikking te stellen in onderling overleg of door een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt beslecht, dient de lidstaat de bewijsstukken die nodig zijn voor de financiële follow-up binnen twee maanden nadat het geschil is beslecht, in bij de Commissie.

Artikel 3

Administratieve samenwerking

1.    Elke lidstaat doet de Commissie mededeling van:

(a)de naam van de diensten of instellingen die belast zijn met de vaststelling, de inning, de terbeschikkingstelling en de controle van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten, en van de belangrijkste bepalingen met betrekking tot de rol en het functioneren van deze diensten en instellingen;

(b)de wettelijke, bestuursrechtelijke en comptabiliteitsbepalingen van algemene aard betreffende de vaststelling, de berekening of inning, de terbeschikkingstelling en de controle door de Commissie van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten;

(c)de exacte benaming van alle administratieve en boekhoudkundige staten waarin de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten worden geregistreerd, met name de staten die worden gebruikt bij de boekingen als bedoeld in artikel 5.

De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk in kennis van elke wijziging van de in de eerste alinea bedoelde namen of bepalingen.

2.    De Commissie deelt de in lid 1 bedoelde gegevens op verzoek van de lidstaat die de gegevens heeft verstrekt, mee aan alle andere lidstaten.

Artikel 4

Gevolgen voor de bni-middelen

Met het oog op de vaststelling van het in artikel 5 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 bedoelde uniforme percentage moeten de in artikel 2, lid 1, punten e), f) en g), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde ontvangsten worden toegevoegd aan de in artikel 2, lid 1, punten a), b) en c), van dat besluit bedoelde ontvangsten om het gedeelte van de begroting te berekenen dat wordt gedekt door de eigen middelen op basis van het bni.

Hoofdstuk II

Boekhouding van de eigen middelen

Artikel 5

Boeking en verslaglegging

1.    Voor de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten wordt de in artikel 6 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 bedoelde boekhouding van de eigen middelen gebruikt.

2.    Ten behoeve van de boekhouding van de eigen middelen eindigt de boekmaand niet eerder dan om 13.00 uur op de laatste werkdag van de maand van de berekening of de vaststelling.

3.    De bedragen van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem voor een bepaalde maand worden overeenkomstig artikel 7, lid 1, uiterlijk op de eerste werkdag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het recht is vastgesteld, geboekt.

De lidstaten zien erop toe dat de Commissie uiterlijk op dezelfde datum als de boeking van het platform een maandoverzicht over deze bedragen ontvangt.

De in artikel 11, lid 2, bedoelde twaalfden van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem worden op de eerste werkdag van elke maand geboekt. Het resultaat van de in artikel 12 bedoelde berekening wordt jaarlijks in de boekhouding opgenomen op de eerste werkdag van maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de Commissie de lidstaten in kennis heeft gesteld van de uit de berekening voortvloeiende bedragen.

4.    Uiterlijk op 31 juli van elk jaar zendt elke lidstaat de Commissie een jaaroverzicht toe met de totale bedragen van de overeenkomstig artikel 8 berekende eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, inclusief overeenkomstig artikel 14 berekende correcties en aanpassingen.

De bedragen aan eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens worden jaarlijks in de boekhouding opgenomen op de eerste werkdag van februari van het jaar dat volgt op het jaar waarin elke lidstaat zijn jaaroverzicht heeft toegezonden.

5.    Elke lidstaat zendt de Commissie uiterlijk op 31 juli van het tweede jaar dat volgt op het verslagjaar een jaaroverzicht toe met de aan hem toegewezen bedragen aan restwinsten zoals aangegeven door de multinationale ondernemingen die onder de [richtlijn inzake de tenuitvoerlegging van de algemene overeenkomst inzake de herverdeling van heffingsrechten] vallen, die zijn berekend overeenkomstig artikel 15, inclusief overeenkomstig artikel 16 berekende correcties en aanpassingen.

De in artikel 15 bedoelde twaalfden van de eigen middelen op basis van toegewezen winsten voor een bepaalde maand worden in de boekhouding opgenomen op de eerste werkdag van elke maand in het jaar dat volgt op het jaar waarin elke lidstaat zijn jaaroverzicht heeft toegezonden.

6.    De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen om formulieren voor de in de leden 3 tot en met 5 bedoelde overzichten van de eigen middelen op te stellen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure vastgesteld.

Artikel 6

Boekhoudkundige correcties voor de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem naar aanleiding van veilingopbrengsten

Voor de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt e), (1), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 mag een correctie van de in artikel 5, lid 3, tweede alinea, bedoelde maandoverzichten voor een bepaald jaar slechts worden aangebracht tot 31 december van het derde jaar dat volgt op het betrokken jaar, behalve op punten waarvan vóór die datum door de Commissie of de betrokken lidstaat kennis is gegeven.

Hoofdstuk III

Berekening van de eigen middelen

Artikel 7

Berekening van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem

1.    De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 2, lid 1, punt e), 1), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem door het veilingplatform worden berekend door het in artikel 2, lid 1, punt e), van dat besluit vastgestelde uniforme percentage toe te passen op het aantal geveilde emissierechten vermenigvuldigd met de in artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1031/2010 bedoelde toewijzingsprijs.

Voor de toepassing van deze verordening wordt het recht van de Unie op de in artikel 2, lid 1, punt e), 1), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem vastgesteld op de dag waarop de emissierechten zijn geveild op basis van de overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1031/2010 bedoelde toewijzingsprijs van die dag.

2.    De Commissie berekent het in artikel 2, lid 1, punt e), 2), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde bedrag door het in artikel 2, lid 1, punt e), van dat besluit bedoelde uniforme percentage toe te passen op de jaarlijkse hoeveelheid van de volgende emissierechten, vermenigvuldigd met de jaarlijkse gemiddelde prijs van emissierechten als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1031/2010 op het overeenkomstig artikel 26 van die verordening geselecteerde platform:

(a)emissierechten die kosteloos zijn toegewezen overeenkomstig artikel 10 quater van Richtlijn 2003/87/EG;

(b)emissierechten die zijn geannuleerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad 21 3;

(c)emissierechten als bedoeld in artikel 10 quinquies, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG die worden geveild voor het in artikel 10 quinquies, lid 3, van die richtlijn bedoelde moderniseringsfonds.

Het overeenkomstig de eerste alinea berekende bedrag wordt gewogen naar het volume van elke veiling.

3.    De Commissie berekent het in artikel 2, lid 2 bis, van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde bedrag. De berekeningen worden tot en met het begrotingsjaar 2030 verricht op basis van de gegevens met betrekking tot het volgende:

(a)het geaggregeerde bni tegen marktprijzen van het tweede jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar (n-2) dat in het lopende begrotingsjaar door de lidstaten aan de Commissie is meegedeeld overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) 2019/516 van het Europees Parlement en de Raad 22 4;

(b)de bedragen van het emissiehandelssysteem die overeenkomen met de overeenkomstig de leden 1 en 2 vastgestelde ontvangsten.

4.    Voor elk van de betrokken lidstaten vormt de som van het bedrag dat wordt berekend door het uniforme percentage van artikel 2, lid 1, punt e), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 toe te passen op de in artikel 2, lid 1, punt e), 2), van dat besluit bedoelde bedragen, en de toepassing van het mechanisme van artikel 2, lid 2 bis, van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 het “totale aanpassingsbedrag” voor de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem.

5.    Uiterlijk op 31 mei van elk jaar zendt de Commissie de lidstaten een raming toe van het in lid 4 bedoelde totale aanpassingsbedrag voor het volgende begrotingsjaar.

6.    Voor eind mei van het volgende begrotingsjaar maakt de Commissie een geactualiseerde raming van de in lid 4 bedoelde totale aanpassingsbedragen, op basis van de gegevens waarover zij op dat moment beschikt. Aanmerkelijke verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen kunnen in een ontwerp van gewijzigde begroting worden opgenomen en aanleiding geven tot aanpassingen van de sinds het begin van het begrotingsjaar geboekte twaalfden als bedoeld in artikel 11, lid 2.

Artikel 8

Berekening van de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

De eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens worden berekend door het in artikel 2, lid 1, punt f), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde afdrachtpercentage toe te passen op het volgende:

(a)de prijs die door de toegelaten aangever is betaald voor de CBAM-certificaten die overeenkomen met de totale ingebedde emissies die zijn aangegeven overeenkomstig artikel 6, lid 2, punt c), van Verordening (EU) [XXX] van het Europees Parlement en de Raad 23 5 voor een jaar, en

(b)de prijs die door de toegelaten aangever is betaald voor certificaten die uiterlijk op 30 juni van het jaar van de CBAM-aangifte zijn geannuleerd overeenkomstig artikel 24 van die verordening.

 Artikel 9

Berekening van de eigen middelen op basis van toegewezen winsten

1.    De ter beschikking te stellen eigen middelen op basis van toegewezen winsten worden berekend door het in artikel 2, lid 1, punt g), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde uniforme afdrachtpercentage toe te passen op het jaarlijkse deel van de restwinsten van multinationale ondernemingen dat aan elke lidstaat wordt toegewezen.

2.    De Commissie berekent de bedragen van de eigen middelen op basis van toegewezen winsten voor het volgende jaar op basis van de in artikel 5, lid 5, bedoelde jaaroverzichten.

Hoofdstuk IV

Terbeschikkingstelling van de eigen middelen

Artikel 10

Schatkist en boekingsregels

Artikel 9 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 is van toepassing op de in artikel 2, lid 1, punten e), f) en g), van Besluit (EU, EG, Euratom) 2020/2053 bedoelde eigen middelen.

Artikel 11

Terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem

1.    De lidstaten zorgen ervoor dat de overeenkomstig artikel 7, lid 1, berekende bedragen tijdig en uiterlijk op de eerste werkdag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het recht is vastgesteld, door de clearingsystemen of afwikkelingssystemen die verbonden zijn met de overeenkomstig de artikelen 26 en 30 van Verordening (EU) nr. 1031/2010 aangewezen veilingplatforms worden bijgeschreven op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 bedoelde rekening of op een andere door de Commissie aangegeven rekening, overeenkomstig artikel 44 van Verordening (EU) nr. 1031/2010.

2.    De in artikel 7, lid 4, bedoelde totale aanpassingsbedragen worden op de eerste werkdag van elke maand geboekt voor één twaalfde van de uit dien hoofde uit de begroting voortvloeiende bedragen, omgerekend in nationale valuta’s tegen de wisselkoersen van de laatste noteringsdag van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C. Artikel 10 bis, leden 2, 4 en 5, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 is van toepassing op deze maandelijkse twaalfden.

Artikel 12

Eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem – verrekening

1.    Voor elke lidstaat berekent de Commissie:

(a)het verschil tussen de raming van het totale aanpassingsbedrag als bedoeld in artikel 7, lid 4, en het resultaat van de berekening van het totale aanpassingsbedrag op basis van de meest recente gegevens over het bni en het emissiehandelssysteem;

(b)het product van de vermenigvuldiging van het totale bedrag dat voortvloeit uit de in punt a) bedoelde berekening met het percentage dat het bni van elke lidstaat in het bni van alle lidstaten vertegenwoordigt, zoals op 15 januari van toepassing op de geldende begroting voor het jaar dat volgt op het jaar waarin de meest recente gegevens over het bni en het emissiehandelssysteem zijn verstrekt.

2.    Het verschil tussen de bedragen die voortvloeien uit de berekeningen overeenkomstig lid 1 voor elke lidstaat is het “nettobedrag”. De berekening van het nettobedrag is definitief en wordt verder niet aangepast.

Voor de berekening van het nettobedrag worden de bedragen omgerekend tussen de nationale valuta en de euro tegen de wisselkoersen van de laatste noteringsdag van het kalenderjaar waarin de meest recente gegevens over het bni en het emissiehandelssysteem zijn verstrekt, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C.

De Commissie stelt de lidstaten vóór 1 februari van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar waarin de meest recente gegevens over het bni en het emissiehandelssysteem zijn verstrekt, in kennis van de bedragen die voortvloeien uit de berekening van het nettobedrag. Elke lidstaat boekt het nettobedrag op de eerste werkdag van maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de Commissie de lidstaten in kennis heeft gesteld van de uit de berekening voortvloeiende bedragen, op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 bedoelde rekening.

Artikel 13

Terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

De overeenkomstig artikel 8 voor elk kalenderjaar berekende bedragen worden jaarlijks geboekt op de eerste werkdag van februari van het jaar dat volgt op het jaar waarin elke lidstaat zijn jaar jaarstaat heeft toegezonden, omgerekend in nationale valuta’s tegen de wisselkoersen van de laatste noteringsdag van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar waarin de bedragen worden afgeroepen.

Artikel 14

Correcties of aanpassingen van de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

1.    Eventuele correcties of aanpassingen die naar aanleiding van controles als bedoeld in artikel 2, lid 6 ter, van Verordening (EU, Euratom) 2021/768 voor voorgaande begrotingsjaren, of om enige andere reden, worden aangebracht, geven aanleiding tot een bijzondere aanpassing van de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 609/2014 bedoelde boekingen op de rekening. De lidstaten nemen die correcties, na toepassing van het in artikel 2, lid 1, punt f), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde afdrachtpercentage, op in hun volgende jaaroverzicht als bedoeld in artikel 5, lid 4. De Commissie stelt de lidstaat in kennis van het bedrag van de bijzondere aanpassing dat naar aanleiding van haar controles ter plaatse in zijn volgende jaaroverzicht moet worden opgenomen.

2.    De in lid 1 bedoelde correcties en aanpassingen worden ter beschikking gesteld op de eerste werkdag van februari van het jaar dat volgt op het jaar waarin elke lidstaat zijn jaaroverzicht heeft toegezonden.

3.    Na 31 juli van het vijfde jaar volgende op een bepaald begrotingsjaar worden de in artikel 5, lid 4, bedoelde overzichten niet meer gecorrigeerd, behalve op punten waarvan door de Commissie of de lidstaat vóór die datum kennis is gegeven.

4.    De in dit artikel bedoelde verrichtingen zijn ontvangsten van het begrotingsjaar waarin zij op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 bedoelde rekening moeten worden geboekt.

Artikel 15

Terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van toegewezen winsten

De overeenkomstig artikel 9 voor elk kalenderjaar berekende bedragen worden op de eerste werkdag van elke maand in het jaar dat volgt op het jaar waarin elke lidstaat zijn jaar jaarstaat heeft toegezonden, geboekt voor één twaalfde van de uit dien hoofde uit de begroting voortvloeiende bedragen, omgerekend in nationale valuta’s tegen de wisselkoersen van de laatste noteringsdag van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C. Artikel 10 bis, leden 2, 4 en 5, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 is van toepassing op deze maandelijkse twaalfden.

Artikel 16

Aanpassingen van de eigen middelen op basis van toegewezen winsten

1.     Eventuele correcties of aanpassingen naar aanleiding van controles als bedoeld in artikel 2, lid 6 quater, van Verordening (EU, Euratom) 2021/768 voor voorgaande begrotingsjaren, of om enige andere reden, geven aanleiding tot een bijzondere aanpassing van de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 609/2014 bedoelde boekingen op de rekening. De Commissie stelt de lidstaat in kennis van het bedrag van de bijzondere aanpassing dat naar aanleiding van haar controles ter plaatse in zijn volgende jaaroverzicht als bedoeld in artikel 5, lid 5, moet worden opgenomen. De lidstaten nemen andere correcties, na toepassing van het in artikel 2, lid 1, punt g), van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 bedoelde afdrachtpercentage, op in hun volgende jaaroverzicht als bedoeld in artikel 5, lid 5.

2.    Die bijzondere aanpassing wordt in twaalfden ter beschikking gesteld op de eerste werkdag van elke maand, in het jaar dat volgt op het jaar waarin elke lidstaat zijn jaaroverzicht heeft toegezonden.

3.    Na 31 juli van het vijfde jaar volgende op een bepaald begrotingsjaar worden de in artikel 5, lid 5, bedoelde overzichten niet meer gecorrigeerd, behalve op punten waarvan door de Commissie of de lidstaat vóór die datum kennis is gegeven.

4.    De in dit artikel bedoelde verrichtingen zijn ontvangsten van het begrotingsjaar waarin zij op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 bedoelde rekening moeten worden geboekt.

Artikel 17

Vertragingsrente

1.    Elke vertraging bij de boeking van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 bedoelde rekening verplicht de betrokken lidstaat tot het betalen van vertragingsrente.

2.    Wanneer het rentebedrag minder dan 1000 EUR bedraagt, wordt afgezien van de inning.

3.    Rente wordt geheven tegen de in artikel 12, leden 4 en 5, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 bepaalde tarieven en voorwaarden.

4.    Met betrekking tot de in de leden 1 en 2 bedoelde betaling van rente is artikel 9, leden 2 en 3, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van toepassing.

HOOFDSTUK V

BETALING ONDER VOORBEHOUD EN HERZIENINGSPROCEDURE

Artikel 18

Betaling onder voorbehoud

1.    In geval van een geschil tussen een lidstaat en de Commissie over de in de artikelen 14 en 16 bedoelde correcties en aanpassingen, kan de lidstaat bij de betaling van het betwiste bedrag een voorbehoud maken ten aanzien van het standpunt van de Commissie.

De lidstaten verstrekken informatie over deze voorbehouden, voor de bedragen in verband met de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens samen met hun in artikel 5, lid 4, bedoelde jaaroverzicht, en voor de bedragen in verband met de eigen middelen op basis van toegewezen winsten samen met hun in artikel 5, lid 5, bedoelde overzicht. De lidstaten stellen de Commissie zo spoedig mogelijk in kennis van de intrekking van een voorbehoud.

Indien het in de eerste alinea bedoelde geschil in het voordeel van de lidstaat wordt beslecht, wordt die lidstaat door de Commissie gemachtigd het betaalde bedrag in mindering te brengen op zijn volgende afdracht(en) van eigen middelen.

2.    De boeking van de betaling onder voorbehoud op de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 bedoelde rekening onderbreekt de periode waarover rente verschuldigd is als bedoeld in artikel 17.

3.    Uiterlijk eind september van elk jaar verstrekt de Commissie een jaarlijkse informatieve nota met een overzicht van het totale bedrag dat onder voorbehoud is betaald en het totale bedrag van de tijdens het voorgaande jaar ingetrokken voorbehouden.

Artikel 19

Herzieningsprocedure

1.    In geval van een geschil tussen een lidstaat en de Commissie over de in de artikelen 14 en 16 bedoelde correcties en aanpassingen, kan de lidstaat de Commissie binnen zes maanden na de ontvangst van haar beoordeling verzoeken deze beoordeling te herzien. Dit verzoek vermeldt de redenen voor de gevraagde herziening en bevat de bewijsstukken en ondersteunende documenten waarop het is gebaseerd. Het verzoek en de daaruit voortvloeiende procedure doen geen afbreuk aan de verplichting van de lidstaten om eigen middelen ter beschikking te stellen wanneer deze aan de begroting van de Unie verschuldigd zijn. 

2.    Binnen drie maanden na ontvangst van het in lid 1 bedoelde verzoek stelt de Commissie de lidstaat in kennis van haar opmerkingen over de in het verzoek vermelde redenen. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie deze termijn één keer met drie maanden verlengen en de betrokken lidstaat daarvan in kennis stellen. Indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt, gaat de in lid 2 bedoelde termijn in op de datum van ontvangst van de gevraagde aanvullende informatie. De betrokken lidstaat verstrekt de aanvullende informatie binnen drie maanden. Op verzoek van de betrokken lidstaat wordt de termijn van drie maanden één keer met drie maanden verlengd.

3.    Indien een lidstaat geen verdere relevante informatie voor de herzieningsprocedure kan verstrekken, kan hij de Commissie daarvan in kennis stellen. De Commissie zal dan kennisgeven van haar opmerkingen op basis van de beschikbare informatie. De in lid 2 bedoelde termijn gaat in dat geval in op de datum van ontvangst van die kennisgeving.

4.    De herzieningsprocedure eindigt uiterlijk twee jaar nadat de lidstaat het in lid 1 bedoelde verzoek om herziening heeft verzonden.

Hoofdstuk VI

Beheer van de kasmiddelen

Artikel 20

Vereisten voor het beheer van kasmiddelen en uitvoering van betalingsopdrachten

De artikelen 14 en 15 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 zijn van toepassing op de in artikel 2, lid 1, punten e) tot en met g), van Besluit (EU, EG, Euratom) 2020/2053 bedoelde eigen middelen.

Hoofdstuk VII

Slotbepalingen

Artikel 21

Comitéprocedure

1.    De Commissie wordt bijgestaan door een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2.    Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Artikel 22

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van Besluit (EU, Euratom) 20xx/xxxx tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053. Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2, lid 3, artikel 5, lid 5, en de artikelen 9, 15 en 16 zijn evenwel van toepassing vanaf de datum van toepassing van de [richtlijn inzake de tenuitvoerlegging van de algemene overeenkomst inzake de herverdeling van heffingsrechten] of de dag van inwerkingtreding en vankrachtwording van het multilaterale verdrag, indien dat later is.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1.KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1.Benaming van het voorstel/initiatief

1.2.Beleidsgebied(en)

1.3.Aard van het voorstel/initiatief

1.4.Doelstelling(en)

1.5.Motivering van het voorstel/initiatief

1.6.Duur en financiële gevolgen

1.7.Beheersvorm(en)

2.BEHEERSMAATREGELEN

2.1.Voorschriften voor monitoring en verslaglegging

2.2.Beheers- en controlesysteem

2.3.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

3.GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1.Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

3.2.Geraamde gevolgen voor de uitgaven 

3.2.1.Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

3.2.2.Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader

3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

FINANCIEEL MEMORANDUM

1.KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1.Benaming van het voorstel/initiatief

Verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, de koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2021/768 van 30 april 2021 wat betreft uitvoeringsmaatregelen voor de nieuwe eigen middelen van de Europese Unie

1.2.Betrokken beleidsterrein(en)

EU-begrotingsontvangsten

1.3.Aard van het voorstel/initiatief

 een nieuwe actie 

 een nieuwe actie na een proefproject / voorbereidende actie 24  

 de verlenging van een bestaande actie 

 de samenvoeging of ombuiging van een of meer acties naar een andere/een nieuwe actie 

1.4.Doelstelling(en)

1.4.1.Algemene doelstelling(en)

Deze voorstellen sluiten aan bij de conclusies van de Europese Raad van juli 2020 en het Interinstitutioneel Akkoord van december 2020 25 over een routekaart voor de invoering van voldoende nieuwe eigen middelen om een bedrag te dekken dat overeenkomt met de verwachte uitgaven in verband met de terugbetaling van het herstelinstrument voor de Europese Unie. Het voorstel houdt verband met het op 22 december 2021 goedgekeurde voorstel COM(2021) 570 final tot wijziging van het eigenmiddelenbesluit.

Het voorstel zal ook de beleidsprioriteiten van de EU beter weerspiegelen in de ontvangstenzijde van de EU-begroting.

1.4.2.Specifieke doelstelling(en)

Met het voorstel COM (2021) 570 final wordt beoogd drie nieuwe eigenmiddelenbronnen in te voeren:

1) Een nieuwe eigenmiddelenbron op basis van het emissiehandelssysteem die de uitbreiding ervan tot de zeevaart en een verhoging van te veilen emissierechten in de luchtvaart omvat, alsook op basis van het nieuwe emissiehandelssysteem voor het wegvervoer en de bouw;

2)    Een nieuwe eigenmiddelenbron op basis van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens;

3)    Een nieuwe eigenmiddelenbron op basis van een aandeel van de winsten van multinationale ondernemingen dat aan de EU-lidstaten wordt toegewezen in het kader van de mondiale overeenkomst inzake internationale belastingheffing (“OESO/G20 IF Pijler 1”).

Nieuwe eigen middelen zullen de ontvangstenzijde van de EU-begroting verder afstemmen op de beleidsprioriteiten van de Unie. Ten eerste kennen emissies geen grenzen, zodat optreden van de Unie gerechtvaardigd is, wat een passende basis voor eigen middelen van de EU vormt. Emissiehandel en een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens zijn EU-brede instrumenten die dienen om de broeikasgasemissies zo goedkoop mogelijk te verminderen, door de emissies te plafonneren en een koolstofprijssignaal af te geven. Ten tweede zal de mondiale overeenkomst over de herverdeling van heffingsrechten in de EU ten uitvoer worden gelegd met inachtneming van de specifieke kenmerken van de eengemaakte markt. Dit zal dus ook een Europese basis voor een eigenmiddelenbron vormen.

1.4.3.Verwacht(e) resulta(a)t(en) en gevolg(en)

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen.

Nieuwe eigen middelen moeten ervoor zorgen dat de uitgaven uit de begroting van de Unie in verband met de terugbetaling van het herstelinstrument voor de Europese Unie niet leiden tot een onnodige verlaging van de programma-uitgaven of investeringsinstrumenten in het kader van het meerjarig financieel kader. Tegelijkertijd zullen zij ook de toename van de op het bruto nationaal inkomen gebaseerde eigen middelen voor de lidstaten verzachten.

1.4.4.Resultaat- en effectindicatoren

Vermeld de indicatoren voor monitoring van de uitvoering van het voorstel/initiatief.

Dit voorstel moet het kader bieden voor een tijdige en correcte terbeschikkingstelling aan de EU-begroting van inkomsten uit de handel in emissierechten en het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. Het omvat ook de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het deel van de restwinsten van de grootste en meest winstgevende multinationale ondernemingen dat aan de EU-lidstaten wordt toegewezen.

1.5.Motivering van het voorstel/initiatief

1.5.1.Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien, met een gedetailleerd tijdschema voor de uitrol van het initiatief

De regels voor de terbeschikkingstelling aan de EU-begroting moeten tijdig worden overeengekomen om een tijdige uitvoering van het pakket nieuwe eigen middelen te waarborgen.

Het Interinstitutioneel Akkoord bevatte een gedetailleerd tijdschema voor de invoering van nieuwe eigen middelen. De Commissie heeft toegezegd om uiterlijk in 2021 voorstellen voor nieuwe eigen middelen in te dienen met het oog op de invoering ervan in 2023.

1.5.2.Toegevoegde waarde van deelname van de EU

Aan het begin van de ongekende COVID-19-crisis heeft de Commissie een ambitieus, innovatief en uitzonderlijk herstelplan gepresenteerd om de Unie naar een duurzaam en veerkrachtig herstel te leiden. Het herstelinstrument van de Europese Unie (NextGenerationEU), dat op 14 december 2020 formeel is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad, mobiliseert tot 750 miljard EUR om de economische en sociale schade van de pandemie aan te pakken. Samen met het meerjarig financieel kader (de langetermijnbegroting van de EU) is er totaal 1,8 biljoen EUR beschikbaar voor de wederopbouw van Europa na COVID-19. Nieuwe eigen middelen zullen de geloofwaardigheid en de houdbaarheid van het terugbetalingsplan van het herstelinstrument voor de Europese Unie waarborgen.

1.5.3.Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

Deze voorstellen houden verband met de wijziging van het eigenmiddelenbesluit. Samen verduidelijken zij de interactie tussen de eigenmiddelenbepalingen en de wetgevingshandelingen inzake emissiehandel en het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en de toekomstige wetgevingshandeling inzake de uitvoering van de mondiale overeenkomst inzake de herverdeling van heffingsrechten.

1.5.4.Verenigbaarheid met het meerjarig financieel kader en eventuele synergie met andere passende instrumenten

Deze voorstellen houden verband met de herziening van de verordening betreffende het meerjarig financieel kader om de MFK-maxima voor de uitgaven van het Sociaal Klimaatfonds te verhogen en een automatisch jaarlijks aanpassingsmechanisme in te stellen teneinde de terugbetaling van NextGenerationEU in het kader van het huidige meerjarig financieel kader met nieuwe eigen middelen te kunnen ondersteunen.

1.5.5.Beoordeling van de verschillende beschikbare financieringsopties, waaronder mogelijkheden voor herschikking

Niet van toepassing.

1.6.Duur en financiële gevolgen

 Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur

   Voorstel/initiatief is van kracht vanaf [DD/MM]JJJJ tot en met [DD/MM]JJJJ

   Financiële gevolgen vanaf JJJJ tot en met JJJJ

 Voorstel/initiatief met een onbeperkte geldigheidsduur

Uitvoering met een opstartperiode vanaf 1/1/2021 tot en met 31/12/2022,

gevolgd door een volledige uitvoering vanaf 1/1/2023.

1.7.Beheersvorm(en) 

 Direct beheer door de Commissie

door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;

door de uitvoerende agentschappen

 Gedeeld beheer met de lidstaten

 Indirect beheer door begrotingsuitvoeringstaken te delegeren aan:

derde landen of de door hen aangewezen organen;

internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);

de EIB en het Europees Investeringsfonds;

de in de artikelen 208 en 209 van het Financieel Reglement bedoelde organen;

publiekrechtelijke organen;

privaatrechtelijke organen met een openbaredienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;

privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;

personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.

Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder “Opmerkingen”.

Opmerkingen

Niet van toepassing.

2.BEHEERSMAATREGELEN

2.1.Voorschriften voor monitoring en verslaglegging

Vermeld frequentie en voorwaarden.

De bepalingen voor de monitoring en rapportage met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de emissiehandel, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en een bijdrage op basis van de restwinsten van de grootste en meest winstgevende multinationale ondernemingen die aan de EU-lidstaten worden toegewezen, is te vinden in het voorstel COM (2022) ….. voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2021/768 van 30 april 2021 wat betreft uitvoeringsmaatregelen voor de nieuwe eigen middelen van de Europese Unie.

2.2.Beheers- en controlesysteem

2.2.1.Mogelijke risico's

De belangrijkste potentiële risico’s zijn: onjuiste vaststelling van de nieuwe eigen middelen, onjuiste boeking, laattijdige terbeschikkingstelling van de middelen en boekhoudkundige fouten.

2.2.2.Informatie over het ingestelde systeem voor interne controle

Het voorstel omvat controlemethoden en ook specifieke bepalingen inzake controle en toezicht en relevante rapportagevereisten.

2.2.3.Raming van de kosten en baten van de controles en evaluatie van het verwachte foutenrisico

De financiële belangen van de Unie moeten worden beschermd door middel van evenredige maatregelen, waaronder de preventie, de opsporing en het onderzoek van onregelmatigheden, de terugvordering van verloren gegane, ten onrechte betaalde of slecht bestede middelen en, indien nodig, administratieve en financiële sancties die door de nationale autoriteiten en de diensten van de Europese Commissie ten uitvoer worden gelegd.

2.3.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.

De controle- en toezichtbepalingen voor de berekening van de nieuwe eigen middelen zijn opgenomen in voorstel COM (2022) ….. voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2021/768 van 30 april 2021 wat betreft uitvoeringsmaatregelen voor de nieuwe eigen middelen van de Europese Unie, alsook in relevante sectorale wetgeving voor elk van de voorgestelde nieuwe eigen middelen.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF 

3.1.Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven 

·Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader

Begrotingsonderdeel

Soort uitgave

Bijdrage

Nummer  

GK/NGK 26

van EVA-landen 27

van kandidaat-lidstaten 28

van derde landen

in de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement

7

20 01 02 01

NGK

NEE

NEE

NEE

NEE

3.2. Geraamde financiële gevolgen van het voorstel inzake kredieten 

3.2.1.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de beleidskredieten 

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:Rubriek van het meerjarig financieel kader

7

“Administratieve uitgaven”

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
2023

Jaar 
2024

Jaar 
2025

Jaar 
2026

Jaar 
2027

TOTAAL

DG: BUDG

 Personele middelen

0,157

0,471

0,628

0,785

1,57

3,611

 Andere administratieve uitgaven

TOTAAL DG BUDG

Kredieten

0,157

0,471

0,628

0,785

1,57

3,611

Jaar 
2023

Jaar 
2024

Jaar 
2025

Jaar 
2026

Jaar 
2027

TOTAAL

DG: CLIMA

 Personele middelen

0,157

0,157

0,157

0,157

0,157

0,785

 Andere administratieve uitgaven

TOTAAL DG CLIMA

Kredieten

0,157

0,157

0,157

0,157

0,157

0,785

Jaar 
2023

Jaar 
2024

Jaar 
2025

Jaar 
2026

Jaar 
2027

TOTAAL

DG: TAXUD

 Personele middelen

0

0,043

0,043

0,043

0,043

0,17

 Andere administratieve uitgaven

TOTAAL DG TAXUD

Kredieten

0

0,043

0,043

0,043

0,043

0,17

TOTAAL kredieten 
voor RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader 

(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
2023

Jaar 
2024

Jaar 
2025

Jaar 
2026

Jaar 
2027

TOTAAL

TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7 
van het meerjarig financieel kader 

Vastleggingen

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

Betalingen

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

3.2.2Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
2023

Jaar 
2024

Jaar 
2025

Jaar 
2026

Jaar 
2027

TOTAAL

RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

Andere administratieve uitgaven

Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

Buiten RUBRIEK 7 29  
of the multiannual financial framework

Personele middelen

Andere administratieve uitgaven

Subtotaal buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader

TOTAAL

0,314

0,672

0,829

0,986

1,177

4,572

De benodigde kredieten voor personele middelen en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.2.1Geraamde personeelsbehoeften

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar
2023

Jaar
2024

Jaar

2025

Jaar

2026

Jaar

2027

 Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

20 01 02 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)

2

4

5

6

11

20 01 02 03 (delegaties)

01 01 01 01 (onderzoek door derden)

01 01 01 11 (eigen onderzoek)

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)

 Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) 30

20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)

0,5

0,5

0,5

0,5

20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)

XX 01 xx yy zz   31

zetel

delegaties

01 01 01 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden)

01 01 01 12 (AC, END, INT – eigen onderzoek)

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)

TOTAAL

2

4,5

5,5

6,5

11,5

XX is het desbetreffende beleidsterrein of de begrotingstitel.

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel

De nieuwe eigen middelen vereisen extra personeel voor raming, controle en begroting bij DG BUDG en een extra post voor uitvoering en voorbereiding bij DG CLIMA

Extern personeel

Voor controledoeleinden is ook extra personeel bij DG TAXUD nodig.

3.2.3.Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader 

Het voorstel/initiatief:

   kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

   hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

   hiervoor is een herziening van het MFK nodig. Bijdragen van derden 

3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

   Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

   Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

   voor de eigen middelen

   voor overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven    

miljard EUR (prijzen van 2018)

Begrotings-onderdeel voor ontvangsten:

Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten

Gevolgen van het voorstel/initiatief 32

Jaar
2023

Jaar
2024

Jaar
2025

Jaar
2026

Jaar
2027

Eigen middelen op basis van het ETS

4,2

3,0

3,6

13,1

14,4

Eigen middelen op basis van het CBAM

-

-

-

-

-

Eigen middelen op basis van OESO/G20 Pijler 1

-

-

2,5-4,0

2,5-4,0

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

Niet van toepassing.

Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

Als er geen eigen middelen zijn, zou dat gevolgen kunnen hebben voor de bni-bijdrage. In voorkomend geval stroken de berekeningen met de sectorale effectbeoordelingen.

(1)    COM(2021) 570.
(2)    Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1).
(3)    Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad van 26 mei 2014 betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (PB L 168 van 7.6.2014, blz. 39).
(4)    Verordening (EU, Euratom) 2021/770 van de Raad van 30 april 2021 betreffende de berekening van de eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval, de methoden en procedures voor de terbeschikkingstelling van die eigen middelen, de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien en bepaalde aspecten van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (PB L 165 van 11.5.2021, blz. 15).
(5)    Verordening (EU, Euratom) nr. 2021/768 van de Raad van 30 april 2021 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
(6)    “De Raad, handelend op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en van de Rekenkamer, bepaalt de regels en de procedure volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel der eigen middelen van de Unie voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, en schrijft voor welke maatregelen moeten worden toegepast om in voorkomend geval te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen.”
(7)    Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad van 26 mei 2014 betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (PB L 168 van 7.6.2014, blz. 39).
(8)    Verordening (EU, Euratom) 2021/770 van de Raad van 30 april 2021 betreffende de berekening van de eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval, de methoden en procedures voor de terbeschikkingstelling van die eigen middelen, de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien en bepaalde aspecten van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (PB L 165 van 11.5.2021, blz. 15).
(9)    PB C […] van […], blz. […].
(10)    PB C […] van […], blz. […].
(11)    Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1).
(12)    Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (PB L […] van […], blz. […]).
(13)    Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).
(14)    Verordening (EU) [XXX] van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (PB L […] van […], blz. […]).
(15)    [Richtlijn (EU) XXX inzake de tenuitvoerlegging van de algemene overeenkomst inzake de herverdeling van heffingsrechten].
(16)    Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad van 26 mei 2014 betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (PB L 168 van 7.6.2014, blz. 39).
(17)    Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PB L 302 van 18.11.2010, blz. 1).
(18)    Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(19) 1    Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).
(20) 2    Verordening (EU, Euratom) 2021/768 van de Raad van 30 april 2021 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 608/2014 (PB L 165 van 11.5.2021, blz. 1).
(21) 3    Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, blz. 26).
(22) 4    Verordening (EU) 2019/516 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad (bni-verordening) (PB L 91 van 29.3.2019, blz. 19).
(23) 5    Verordening (EU) [XXX] van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.
(24)    In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(25)    Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen, PB L 433I van 22.12.2020, blz. 28.
(26)    GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(27)    EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(28)    Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.
(29)    Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(30)    AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Jeune Professionnel en Délégation (jonge professional in delegaties).
(31)    Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(32)    Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. brutobedragen na aftrek van 20 % aan inningskosten.
Top