EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020JC0006

Gezamenlijk voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD AAN DE EUROPESE RAAD inzake de vaststelling van een besluit tot vaststelling van de strategische doelstellingen van de Unie die door middel van het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-2024) moeten worden nagestreefd

JOIN/2020/6 final

Brussel, 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

2020/0047(NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

AANBEVELING VAN DE RAAD AAN DE EUROPESE RAAD

inzake de vaststelling van een besluit tot vaststelling van de strategische doelstellingen van de Unie die door middel van het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-2024) moeten worden nagestreefd


TOELICHTING

1.Bij haar externe optreden streeft de Unie de doelstellingen na van artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wat betreft de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.

2.In het licht daarvan stellen de Commissie en de hoge vertegenwoordiger de Raad voor om de Europese Raad aan te bevelen een besluit van de Europese Raad vast te stellen waarbij de strategische belangen en doelstellingen van de Unie overeenkomstig artikel 22, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie worden vastgesteld via het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2020-2024. Dit besluit laat de verdeling van bevoegdheden en de besluitvormingsprocedures uit hoofde van de Verdragen onverlet. Het is met name niet van invloed op de stemming bij gekwalificeerde meerderheid waar deze momenteel wordt toegepast.

3.Het actieplan beschrijft de na streven doelstellingen en de concrete maatregelen om het actieplan uit te voeren. De vaststelling van een besluit door de Europese Raad zou het kader bieden waarbinnen concrete voorstellen kunnen worden geformuleerd voor acties of standpunten van de Unie met het oog op de verwezenlijking van haar doelstellingen inzake mensenrechten en democratie en zou het gemakkelijker maken om vast te stellen welke middelen de Europese Unie en de lidstaten aan deze doelstellingen moeten besteden.Gezamenlijk voorstel voor een

AANBEVELING VAN DE RAAD AAN DE EUROPESE RAAD

inzake de vaststelling van een besluit tot vaststelling van de strategische doelstellingen van de Unie die door middel van het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-2024) moeten worden nagestreefd

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, en de Commissie, voor andere gebieden van het externe optreden, stellen de Raad voor de Europese Raad aan te bevelen overeenkomstig artikel 22, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie een besluit vast te stellen.

Voorgesteld wordt dat de Raad de Europese Raad aanbeveelt het bij dit voorstel gevoegde ontwerpbesluit van de Europese Raad aan te nemen.

Top

Brussel, 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

BIJLAGE

bij het Gezamenlijk voorstel voor een

AANBEVELING VAN DE RAAD AAN DE EUROPESE RAAD

inzake de vaststelling van een besluit tot vaststelling van de strategische doelstellingen van de Unie die door middel van het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-2024) moeten worden nagestreefd


BIJLAGE

DE EUROPESE RAAD

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 22, lid 1,

Gezien de aanbeveling van de Raad,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Het internationaal optreden van de Unie dient te berusten op de beginselen die aan de oprichting, de ontwikkeling en de uitbreiding van de Unie ten grondslag liggen en die zij in de rest van de wereld wil bevorderen: de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de beginselen van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht.

(2)De besluiten van de Europese Raad inzake de strategische belangen en doelstellingen van de Unie dienen betrekking te hebben op het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en op andere onderdelen van het externe optreden van de Unie. Deze besluiten kunnen de betrekkingen van de Unie met een land of een regio betreffen, of een thematisch karakter hebben.

(3)Het door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger voorgestelde actieplan inzake mensenrechten en democratie heeft ten doel het leiderschap van de Unie op het gebied van de bevordering en bescherming van de mensenrechten en de democratie wereldwijd te versterken, ambities te formuleren, de prioriteiten voor actie en uitvoering vast te stellen, de rol van de Unie op het wereldtoneel te maximaliseren door het “mensenrechteninstrumentarium” uit te breiden en te streven naar een verenigde en gecoördineerde EU door efficiëntere en meer samenhangende maatregelen te bevorderen.

(4)Deze doelstellingen zullen worden nagestreefd door middel van vijf onderling verbonden en elkaar versterkende actielijnen: de bescherming en empowerment van personen; de opbouw van veerkrachtige, inclusieve en democratische samenlevingen; het bevorderen van een mondiaal systeem voor mensenrechten en democratie; nieuwe technologieën: het benutten van kansen en het aanpakken van uitdagingen; het boeken van resultaten door samen te werken.

(5)Het actieplan dient te worden goedgekeurd bij een besluit van de Europese Raad om specifieke uitvoeringsmaatregelen van de Unie en de lidstaten mogelijk te maken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.De Unie streeft met haar externe optreden op het gebied van mensenrechten en democratie de volgende strategische doelstellingen na:

·het leiderschap van de EU versterken wat betreft de bevordering en bescherming van de mensenrechten en de democratie overal ter wereld;

·de ambities van de EU formuleren, prioriteiten voor actie vaststellen en focussen op de uitvoering;

·de rol van de EU in de wereld maximaal ontplooien door uitbreiding van het mensenrechteninstrumentarium en de belangrijkste instrumenten en beleidsmaatregelen op dit gebied;

·een verenigde en gecoördineerde EU bevorderen door het stimuleren van efficiëntere en meer samenhangende maatregelen.

2.    Bij het nastreven van de in lid 1 genoemde doelstellingen wordt voorrang gegeven aan de bescherming en empowerment van personen; de opbouw van veerkrachtige, inclusieve en democratische samenlevingen; het bevorderen van een mondiaal systeem voor mensenrechten en democratie; nieuwe technologieën: het benutten van kansen en het aanpakken van uitdagingen en het boeken van resultaten door samen te werken. Daartoe zijn gedetailleerde maatregelen vastgelegd in het aan dit besluit gehechte actieplan voor mensenrechten en democratie.

Artikel 2

Het actieplan bestrijkt de periode 2020-2024. De Unie en de lidstaten stellen de middelen ter beschikking die nodig zijn om de doelstellingen van het actieplan te verwezenlijken.

Artikel 3

De Raad en de Commissie, bijgestaan door de hoge vertegenwoordiger, zorgen voor samenhang tussen de maatregelen ter uitvoering van het actieplan en andere maatregelen op het gebied van het externe optreden van de Unie.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor de Europese Raad    
De voorzitter

C. Michel

Top