EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0606

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken in te nemen standpunt

COM/2019/606 final

Brussel, 27.11.2019

COM(2019) 606 final

2019/0268(NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het namens de Europese Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken in te nemen standpunt


TOELICHTING

1.Onderwerp van het voorstel

Dit voorstel betreft het besluit tot bepaling van het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité EU-Moldavië in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken met betrekking tot de voorgenomen vaststelling van een besluit tot actualisering van bijlage XV bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië.

2.Achtergrond van het voorstel

2.1.De associatieovereenkomst

De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (“de overeenkomst”), zet de diepe en brede vrijhandelsruimte (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) op, die tot doel heeft de voorwaarden te scheppen voor versterkte economische en handelsbetrekkingen. Dit omvat de geleidelijke verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen die tussen beide partijen worden verhandeld. De overeenkomst is op 1 juli 2016 volledig in werking getreden.

2.2.Het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken

Het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken is opgericht bij artikel 438, lid 4, van de overeenkomst en voert de taken uit die eraan zijn opgedragen op grond van titel V van de overeenkomst (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden). Bij Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad EU-Republiek Moldavië van 16 december 2014 heeft de Associatieraad de bevoegdheid om de bijlagen bij de overeenkomst die betrekking hebben op de hoofdstukken 1, 3, 5, 6 en 8 van titel V (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen, overgedragen aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.

2.3.De beoogde handeling van het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken

In artikel 147 van de overeenkomst is bepaald dat de partijen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken de mogelijkheden zullen onderzoeken om elkaar op basis van passende wederkerigheid verdere concessies te verlenen met het oog op een verdergaande liberalisering van de handel in landbouwproducten, in het bijzonder die waarvoor tariefcontingenten (TRQ’s) gelden. Meer concreet voorziet artikel 147, lid 5, in een dergelijke evaluatie in het derde jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst. Voorts voorziet artikel 148, lid 5, in de mogelijkheid voor het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken om de reactievolumes van de producten waarop het antiontwijkingsmechanisme van toepassing is (bijlage XVC), met wederzijdse instemming te wijzigen.

“Besluit nr. …/… van het Associatiecomité EU-Moldavië in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken van … 20… tot actualisering van bijlage XV bij de overeenkomst” (“de beoogde handeling”) wordt geacht door het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken te worden vastgesteld bij schriftelijke procedure, overeenkomstig artikel 11 van bijlage II bij Besluit nr. 1/2014 van de Associatieraad EU-Republiek Moldavië van 16 december 2014 houdende vaststelling van zijn reglement van orde en van het reglement van orde van het Associatiecomité en van de subcomités.

De beoogde handeling strekt tot wijziging van bijlage XV bij de overeenkomst (Afschaffing van douanerechten) overeenkomstig de resultaten van de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de Republiek Moldavië, die op verzoek van de Republiek Moldavië in het kader van de bovengenoemde evaluatie zijn geopend.

3.Namens de Unie in te nemen standpunt

Het namens de Unie in te nemen standpunt betreft de wijziging van bijlage XV bij de overeenkomst, in overeenstemming met de resultaten van de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de Republiek Moldavië.

Op grond van de bepalingen van artikel 147, lid 4, en artikel 148, lid 5, van de overeenkomst zullen de resultaten van de onderhandelingen worden geformaliseerd door middel van een besluit van het Associatiecomité EU-Moldavië in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken. Overeenkomstig de procedure van artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) dient de Commissie een voorstel in bij de Raad, die een besluit vaststelt tot bepaling van het namens de Unie in bovengenoemd comité in te nemen standpunt.

De volgende tabellen geven een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen:

Tabel 1 — Wijzigingen in bijlage XV-A (tariefcontingenten voor uitvoer uit Moldavië naar de EU)

Product (GN-code)

Huidig (ton)

Nieuw (ton)

Druiven voor tafelgebruik, vers (0806 10 10)

10 000

20 000

Pruimen, vers (0809 40 05)

10 000

15 000

Kersen (m.u.v. zure kersen), vers (0809 29 00)*

1 500

* In bijlage XV-B wordt in de lijst van producten waarop invoerprijzen van toepassing zijn de regel met GN-code 2012 0809 29 00 en de omschrijving “Kersen (m.u.v. zure kersen), vers” geschrapt.

Tabel 2 — Wijzigingen in bijlage XV-C (reactievolumes van het antiontwijkingsmechanisme voor Moldavische uitvoer naar de EU)

Productcategorie

Huidig (ton)

Nieuw (ton)

6. Tarwe, meel en pellets

75 000

150 000

7. Gerst, meel en pellets

70 000

100 000

8. Mais, meel en pellets

130 000

250 000

10. Verwerkte producten van granen

2 500

5 000

Tabel 3 — Wijzigingen in bijlage XV-D (tariefcontingenten voor uitvoer uit de EU naar Moldavië — geleidelijke invoering)

Tariefcontingent (productcategorie)

Huidig

Nieuw

TRQ 1 (Varkensvlees)

4 000

5 500 (4 500/5 000/5 500)

TRQ 2 (Pluimvee)

4 000

6 000 (5 000/5 500/6 000)

TRQ 3 (Zuivel)

1 000

2 500 (1 500/2 000)

TRQ 5 (Suiker)

5 400

9 000 (7 000/8 000/9 000)

Deze overeenkomst moet worden gezien in de bredere context van de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019, waarbij de Europese Commissie werd verzocht te werken aan een reeks concrete maatregelen ter ondersteuning van de Republiek Moldavië, op basis van de hervormingen die in het kader van de overeenkomst en de diepe en brede vrijhandelsruimte continu worden uitgevoerd.

De Commissie heeft het resultaat van de onderhandelingen op 19 juli 2019 en op 6 september 2019 in het Comité handelspolitiek gepresenteerd.

4.Rechtsgrondslag

4.1.Procedurele rechtsgrondslag

4.1.1.Beginselen

Artikel 218, lid 9, VWEU voorziet in de vaststelling van besluiten tot bepaling van “de standpunten die namens de Unie worden ingenomen in een krachtens een overeenkomst opgericht lichaam, wanneer dit lichaam handelingen met rechtsgevolgen vaststelt, met uitzondering van handelingen tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de overeenkomst”.

Het begrip “handelingen met rechtsgevolgen” omvat tevens handelingen die rechtsgevolgen hebben uit hoofde van de op het betrokken lichaam toepasselijke volkenrechtelijke bepalingen. Onder dit begrip vallen tevens instrumenten die volkenrechtelijk niet bindend zijn, maar die “beslissende invloed [kunnen hebben] op de inhoud van de regelgeving die de wetgever van de Unie vaststelt” 1 .

4.1.2.Toepassing op het onderhavige geval

Het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken is een krachtens de overeenkomst opgericht lichaam. De door het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken vast te stellen handeling is een handeling met rechtsgevolgen. De beoogde handeling zal overeenkomstig artikel 438, lid 3, van de overeenkomst volkenrechtelijk bindend zijn. De beoogde handeling strekt niet tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de overeenkomst.

De procedurele rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is derhalve artikel 218, lid 9, VWEU.

4.2.Materiële rechtsgrondslag

4.2.1.Beginselen

De materiële rechtsgrondslag voor een overeenkomstig artikel 218, lid 9, VWEU vast te stellen besluit wordt in de eerste plaats bepaald door de doelstelling en de inhoud van de beoogde handeling ten aanzien waarvan namens de Unie een standpunt wordt ingenomen. Wanneer de beoogde handeling een tweeledige doelstelling heeft of bestaat uit twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoelstelling of hoofdcomponent, terwijl de andere doelstelling of de andere component slechts ondergeschikt is, moet het overeenkomstig artikel 218, lid 9, VWEU vast te stellen besluit op één materiële rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is voor de hoofddoelstelling of hoofdcomponent dan wel de belangrijkste doelstelling of component.

4.2.2.Toepassing op het onderhavige geval

De doelstelling en de inhoud van de beoogde handeling hebben in de eerste plaats betrekking op de gemeenschappelijke handelspolitiek. De materiële rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is derhalve artikel 207 VWEU.

4.3.Conclusie

De rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is artikel 207, lid 4, eerste alinea, VWEU, in samenhang met artikel 218, lid 9, VWEU.

5.Bekendmaking van de beoogde handeling

Aangezien de handeling van het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken strekt tot wijziging van bijlage XV bij de overeenkomst, is het passend die handeling na de vaststelling ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken.

2019/0268 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het namens de Europese Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken in te nemen standpunt

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in combinatie met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (“de overeenkomst”) is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2016/839 van de Raad van 23 mei 2016 2 en is op 1 juli 2016 in werking getreden.

(2)Ingevolge artikel 438, lid 3, van de overeenkomst kan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken besluiten vaststellen op de terreinen waarvoor de Associatieraad bevoegdheden heeft overgedragen aan het Associatiecomité. De Associatieraad heeft bij Besluit nr. 3/2014 van 16 december 2014 aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken de bevoegdheid overgedragen om bepaalde met handel verband houdende bijlagen te actualiseren of te wijzigen 3 .

(3)Na overleg overeenkomstig artikel 147 van de overeenkomst zijn de Republiek Moldavië en de Europese Unie op basis van wederkerigheid overeengekomen het volume van sommige producten waarvoor jaarlijkse tariefcontingenten zonder douanerechten gelden, te verhogen.

(4)De Europese Unie heeft ermee ingestemd de omvang van de tariefcontingenten (TRQ’s) voor goederen van oorsprong uit de Republiek Moldavië te verhogen voor druiven voor tafelgebruik en pruimen en een nieuw tariefcontingent voor kersen in te voeren. De Republiek Moldavië heeft ermee ingestemd het volume van de tariefcontingenten voor goederen van oorsprong uit de Europese Unie geleidelijk te verhogen voor de volgende producten die zijn opgenomen in de lijst van concessies (Republiek Moldavië): varkensvlees (“TRQ 1”), pluimvee (“TRQ 2”), zuivel (“TRQ 3”) en suiker (“TRQ 5”).

(5)De Republiek Moldavië heeft de Europese Unie verzocht bijlage XVC te wijzigen om het volume voor tarwe (meel en pellets), gerst (meel en pellets), mais (meel en pellets) en verwerkte producten van granen voor de toepassing van het antiontwijkingsmechanisme bedoeld in artikel 148 van de overeenkomst te verhogen.

(6)Het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken zal bij schriftelijke procedure een besluit tot actualisering van bijlage XV bij de overeenkomst vaststellen.

(7)Het is passend het namens de Unie in te nemen standpunt te bepalen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, aangezien het besluit tot actualisering van bijlage XV bij de overeenkomst voor de Unie bindend zal zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken in te nemen standpunt over de actualisering van bijlage XV is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van dat comité.

Artikel 2

De Commissie maakt het besluit van het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken na de vaststelling ervan bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Commissie.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

(1)    Arrest van het Hof van Justitie van 7 oktober 2014, Duitsland/Raad, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punten 61 tot en met 64.
(2)    Besluit (EU) 2016/839 van de Raad van 23 mei 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (PB L 141 van 28.5.2016, blz. 28).
(3)    PB L 110 van 29.4.2015, blz. 40.
Top

Brussel, 27.11.2019

COM(2019) 606 final

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een besluit van de Raad

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken


AANHANGSEL

ONTWERP

BESLUIT NR. …/… VAN HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-MOLDAVIË IN ZIJN SAMENSTELLING VOOR HANDELSVRAAGSTUKKEN

van … 20…

tot actualisering van bijlage XV bij de overeenkomst

HET ASSOCIATIECOMITÉ IN ZIJN SAMENSTELLING VOOR HANDELSVRAAGSTUKKEN,

Gezien de op 27 juni 2014 te Brussel ondertekende Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, en met name artikel 147, leden 4 en 5, artikel 148, lid 5, en artikel 438, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, (“de overeenkomst”) is op 1 juli 2016 in werking getreden.

(2)Na overleg overeenkomstig artikel 147 van de overeenkomst zijn de Republiek Moldavië en de Europese Unie op basis van wederkerigheid overeengekomen het volume van sommige producten waarvoor jaarlijkse tariefcontingenten zonder douanerechten gelden, te verhogen.

(3)De Europese Unie heeft ermee ingestemd de omvang van de tariefcontingenten (TRQ’s) voor goederen van oorsprong uit de Republiek Moldavië voor druiven voor tafelgebruik en pruimen te verhogen en een nieuw tariefcontingent voor kersen in te voeren. De Republiek Moldavië heeft ermee ingestemd het volume van de tariefcontingenten voor goederen van oorsprong uit de Europese Unie geleidelijk te verhogen voor de volgende producten die zijn opgenomen in de lijst van concessies (Republiek Moldavië): varkensvlees (“TRQ 1”), pluimvee (“TRQ 2”), zuivel (“TRQ 3”) en suiker (“TRQ 5”).

(4)Naar aanleiding van een verzoek van de Republiek Moldavië overeenkomstig artikel 148 van de overeenkomst heeft de Europese Unie ermee ingestemd het reactievolume voor tarwe (meel en pellets), gerst (meel en pellets), maïs (meel en pellets) en verwerkte granen te verhogen.

(5)De Associatieraad heeft bij Besluit nr. 3/2014 van 16 december 2014 aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken de bevoegdheid overgedragen om bepaalde met handel verband houdende bijlagen te actualiseren of te wijzigen,

BESLUIT:

Artikel 1

1.Bijlage XV-A bij de overeenkomst wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

2.In bijlage XV-B wordt in de lijst van producten waarop invoerprijzen van toepassing zijn de regel met GN-code 2012 0809 29 00 en de omschrijving “Kersen (m.u.v. zure kersen), vers” geschrapt.

3.In bijlage XV-C worden de reactievolumes voor de volgende productcategorieën als volgt gewijzigd:

a)voor productcategorie 6, “Tarwe, meel en pellets”, wordt in de kolom met de titel “Reactievolume (ton)” het bedrag “75 000” vervangen door het bedrag “150 000”;

b)voor productcategorie 7, “Gerst, meel en pellets”, wordt in de kolom met de titel “Reactievolume (ton)” het bedrag “70 000” vervangen door het bedrag “100 000”;

c)voor productcategorie 8, “Mais, meel en pellets”, wordt in de kolom met de titel “Reactievolume (ton)” het bedrag “130 000” vervangen door het bedrag “250 000”; en

d)voor productcategorie 10, “Verwerkte producten van granen”, wordt in de kolom met de titel “Reactievolume (ton)” het bedrag “2 500” vervangen door het bedrag “5 000”.

4.In bijlage XV-D, de lijst van concessies (Republiek Moldavië), wordt de vierde kolom met de titel “Categorie” als volgt gewijzigd:

a)alle verwijzingen naar “TRQ 1 (4 000 t)” worden vervangen door “TRQ 1 (4 500 t; voor het jaar 2021: 5 000 t; en vanaf het jaar 2022: 5 500 t)”;

b)alle verwijzingen naar “TRQ 2 (4 000 t)” worden vervangen door “TRQ 2 (5 000 t; voor het jaar 2021: 5 500 t; en vanaf het jaar 2022: 6 000 t)”;

c)alle verwijzingen naar “TRQ 3 (1 000 t)” worden vervangen door “TRQ 3 (1 500 t; en vanaf het jaar 2021: 2 000 t)”;

d)alle verwijzingen naar “TRQ 5 (5 400 t)” worden vervangen door “TRQ 5 (7 000 t; voor het jaar 2021: 8 000 t; en vanaf het jaar 2022: 9 000 t)”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te …, …

Voor het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken

De voorzitter

Bijlage 1

ACTUALISERING van bijlage XV-A bij de associatieovereenkomst

De tekst van bijlage XV-A wordt vervangen door:

Bijlage XV-A

PRODUCTEN WAARVOOR JAARLIJKSE TARIEFCONTINGENTEN ZONDER DOUANERECHTEN GELDEN (UNIE)

Volgnummer

GN-code

2012

Omschrijving

Hoeveelheid (ton)

Recht

1

0702 00 00

Tomaten, vers of gekoeld

2 000

vrij

2

0703 20 00

Knoflook, vers of gekoeld

220

vrij

3

0806 10 10

Druiven voor tafelgebruik, vers

20 000

vrij

4

0808 10 80

Appelen, vers (m.u.v. persappelen, los verladen, van 16 september tot en met 15 december)

40 000

vrij

5

0809 29 00

Kersen (m.u.v. zure kersen), vers

1 500

vrij

6

0809 40 05

Pruimen, vers

15 000

vrij

7

2009 61 10

Druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, alcoholvrij, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van niet meer dan 30 bij 20 °C en met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht

500

vrijVolgnummer

GN-code

2012

Omschrijving

Hoeveelheid (ton)

Recht

2009 69 19

Druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, alcoholvrij, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van meer dan 67 bij 20 °C en met een waarde van meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht

2009 69 51

Geconcentreerd druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, alcoholvrij, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van meer dan 30 doch niet meer dan 67 bij 20 °C en met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht

2009 69 59

Druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, alcoholvrij, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van meer dan 30 doch niet meer dan 67 bij 20 °C en met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht (m.u.v. geconcentreerd druivensap)

Top