Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0369

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het ‘programma Pericles IV’)

COM/2018/369 final - 2018/0194 (COD)

Brussel, 31.5.2018

COM(2018) 369 final

2018/0194(COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het ‘programma Pericles IV’)

{SWD(2018) 281 final}


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Dit voorstel voorziet in een datum van toepassing, namelijk 1 januari 2021, en heeft betrekking op een Unie met 27 lidstaten, in overeenstemming met de kennisgeving van het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de Europese Unie en Euratom terug te trekken overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat door de Europese Raad werd ontvangen op 29 maart 2017.

·Redenen en doelstellingen

De euro is, als gemeenschappelijke munt van de Unie, een kernbelang van Europa, waarvan de integriteit in al zijn dimensies moet worden beschermd. Vervalsing van de euro is een reëel probleem voor de Unie en haar instellingen. De bedreigingen zijn nog steeds groot, zoals blijkt uit de toenemende beschikbaarheid van hoogwaardige vervalste euro's en veiligheidskenmerken op het internet/darknet en het bestaan van namaakhotspots, bijvoorbeeld in Colombia, Peru en China. Valsemunterij berokkent zowel burgers als bedrijven financiële schade omdat vals geld, zelfs wanneer het in goed vertrouwen werd aanvaard, niet wordt vergoed. Meer in het algemeen heeft het gevolgen voor de status van wettig betaalmiddel en het vertrouwen van burgers en bedrijven in echte eurobankbiljetten en -munten.

·Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Sinds de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt is het noodzakelijk de euro op EU-niveau tegen valsemunterij te beschermen en over een specifiek programma voor dit doel te beschikken. Het huidige programma “,Pericles 2020” heeft specifiek betrekking op de bescherming van eurobankbiljetten en -munten tegen valsemunterij 1 en is vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 331/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 2 .

De duidelijke transnationale en multidisciplinaire 3 aanpak van Pericles 2020 en de focus op capaciteitsopbouw ter bescherming van de euro maken het programma uniek onder de programma's op EU-niveau. Andere beleidsterreinen van de Unie, zoals het politie-instrument van het Fonds voor interne veiligheid (ISF-politie) en het instrument voor de uitwisseling van informatie over technische bijstand (TAIEX), kunnen als complementair worden beschouwd, zoals door verschillende nationale autoriteiten is bevestigd 4 .

Onderhavig wetgevingsvoorstel betreft het initiatief om het programma Pericles 2020 na 2020 voort te zetten.

·Samenhang met andere beleidsterreinen van de Unie

Een degelijke bescherming van de euro tegen valsemunterij vormt een essentieel onderdeel van de veiligheid als een van de kernpunten van het optreden van de EU, zoals is opgemerkt in de discussienota over de toekomst van de financiën van de EU. Het voorkomen en bestrijden van valsemunterij en daarmee verband houdende fraude beschermt de integriteit van het eurostelsel, waardoor het concurrentievermogen van de economie van de EU wordt versterkt en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën wordt veiliggesteld. Er is derhalve ook een rechtstreeks verband met de doelstelling van de Unie om de efficiënte werking van de Economische en Monetaire Unie te verbeteren.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

·Rechtsgrondslag

De wetgeving van de Unie betreffende de bescherming van de euro tegen valsemunterij valt onder artikel 133 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Deze bepaling voorziet erin dat het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van de Europese Centrale Bank, de maatregelen vaststellen die nodig zijn voor het gebruik van de euro als gemeenschappelijke munt. De toepassing van Pericles zal worden uitgebreid tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben, door middel van een voorstel voor een parallelle verordening op basis van artikel 352 VWEU.

·Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Onderhavig voorstel is in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. De bescherming van de Europese gemeenschappelijke munt als een publiek goed heeft een duidelijke transnationale dimensie, en daarom gaat de bescherming van de euro verder dan het belang en de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke EU-lidstaten. Gezien de grensoverschrijdende circulatie van de euro en de grote betrokkenheid van de internationale georganiseerde misdaad bij valsemunterij met de euro (productie en distributie), moeten de nationale beschermingskaders worden aangevuld met een EU-initiatief om te zorgen voor homogene nationale en internationale samenwerking en om mogelijke nieuwe transnationale risico's het hoofd te bieden.

Volgens de tussentijdse evaluatie van het programma ligt de toegevoegde waarde van het programma hoofdzakelijk in zijn vermogen om vormen van internationale samenwerking te ondersteunen die voor de nationale autoriteiten niet haalbaar zijn wegens de unieke transnationale dimensie ervan 5 . Het programma heeft de transnationale en grensoverschrijdende samenwerking binnen de EU duidelijk bevorderd, alsook gezorgd voor een wereldwijde bescherming van de euro tegen valsemunterij, en heeft in het bijzonder de taak op zich genomen om specifieke nieuwe bedreigingen (zoals het deep/dark web) en de (moeilijke) betrekkingen met bepaalde landen (bijvoorbeeld China) het hoofd te bieden, aangezien het voor afzonderlijke lidstaten moeilijk is om deze bedreigingen alleen doeltreffend aan te pakken. Initiatieven zoals de instelling van een dialoog met de Chinese autoriteiten die zich bezighouden met de bestrijding van valsemunterij 6 en steun voor activiteiten ter bescherming van de euro in Latijns-Amerika 7 zouden zonder het programma niet haalbaar zijn geweest. Onderzoek naar de innovatieve veiligheidskenmerken van de euromuntstukken van de tweede generatie valt ook onder deze categorie transnationale thema's.

·Evenredigheid

De voorgestelde verordening is noodzakelijk, geschikt en passend om het gewenste doel te bereiken. Voorgesteld wordt de samenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de Commissie en de lidstaten doeltreffend te versterken, zonder de mogelijkheden van de lidstaten om de euro tegen valsemunterij te beschermen in te perken. Optreden op het niveau van de Unie is gerechtvaardigd, omdat dit de lidstaten duidelijk ondersteunt bij de collectieve bescherming van de euro en het gebruik aanmoedigt van gemeenschappelijke Unie-structuren ter versterking van de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten 8 .

·Keuze van instrument

Het voorgestelde instrument is een verordening, die aansluit bij Verordening (EU) nr. 331/2014 tot vaststelling van het programma Pericles 2020. De verordening heeft bewezen de rechtszekerheid te bieden die nodig is voor een doeltreffende bescherming van de euro tegen valsemunterij, hetgeen niet met andere rechtsinstrumenten had kunnen worden bereikt.

3.EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

·Evaluatie achteraf van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

Op grond van artikel 13, lid 4, van Verordening (EU) nr. 331/2014 heeft een onafhankelijke contractant een tussentijdse evaluatie van het programma uitgevoerd. De Commissie heeft op 6 december 2017 mededeling COM(2017) 741 aan het Europees Parlement en de Raad over de resultaten van de tussentijdse evaluatie van het programma goedgekeurd, waarin zij de conclusie deelt dat het programma moet worden voortgezet tot het vanzelf afloopt in 2020, de voortzetting van het programma na 2020 steunt gezien zijn toegevoegde waarde voor de EU, zijn langetermijneffect en duurzaamheid, en zich aansluit bij de beoordeling van de evaluatie inzake de voortzetting van het programma als zelfstandig programma na 2020 9 . In de onafhankelijke evaluatie wordt geconcludeerd dat alle bevindingen convergeren naar een ondubbelzinnig positieve algemene beoordeling van de toegevoegde waarde voor de EU, coherentie, relevantie, doeltreffendheid, duurzaamheid en efficiëntie. Om de efficiëntie van het programma verder te versterken, werd in de evaluatie voorgesteld:

aanmoediging van een grotere betrokkenheid van de bevoegde nationale autoriteiten 10 : aandacht moet worden besteed aan het leggen van contacten met nationale besluitvormers om ervoor te zorgen dat de door het programma geboden mogelijkheden goed worden begrepen;

vereenvoudiging van de aanvraagprocedure: de mogelijkheid moet worden onderzocht om aanvragen en andere relevante documentatie online in te dienen;

versterking van het monitoringproces: Aanbevolen wordt de kernprestatie-indicatoren van het programma eventueel aan te passen om er kwalitatieve indicatoren in op te nemen.

·Raadpleging van belanghebbenden

Het thema van de bescherming van de euro tegen valsemunterij en het MFK-voorstel betreffende de voortzetting van het Pericles 2020-programma zijn opgenomen in de openbare raadpleging over EU-middelen op het gebied van veiligheid, waarvoor de raadplegingsperiode van 10 januari 2018 tot en met 9 maart 2018 liep. In totaal werden 153 bijdragen ontvangen van particuliere en publieke belanghebbenden, waarvan er 20 (13,07%) specifiek betrekking hadden op het programma Pericles 2020 11 . Deze respondenten onderstreepten het grote belang van het programma Pericles 2020, waarbij 50% specifiek de nadruk legde op de toegevoegde waarde voor de EU bij het waarborgen van internationale samenwerking. Wat de noodzaak betreft om de doelstellingen van de programma's/middelen op dit beleidsterrein te wijzigen of aan te vullen, waren de meningen verdeeld: vier respondenten stelden voor om het financieringsniveau op het huidige peil te houden en drie respondenten waren voorstander van een verhoging van de middelen.

·Effectbeoordeling

Overeenkomstig de vereisten van het Financieel Reglement van de EU [insert reference] is voor programma's die continuïteit bieden wat inhoud en structuur betreft of die een relatief klein budget hebben, geen effectbeoordeling vereist, maar een evaluatie vooraf in de vorm van een werkdocument van de diensten van de Commissie. De bij dit voorstel gevoegde evaluatie vooraf SWD (SWD(2018) 281) voldoet aan de vereisten voor betere regelgeving.

·Vereenvoudiging

In de tussentijdse evaluatie van het programma Pericles 2020 wordt voorgesteld om als vereenvoudigingsmaatregel voor de voortzetting van het programma de mogelijkheid te bieden aanvragen en andere relevante documentatie online in te dienen. Om de financiële uitvoering van Pericles 2020-subsidies te vereenvoudigen, zijn in 2017 voorts eenheidskosten voor levensonderhoud 12 ingevoerd.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 2021-2027 bedragen 7 700 000 EUR in lopende prijzen. Dit bedrag stemt overeen met het voorstel van de Commissie voor het volgend meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 13 . Het bij dit voorstel voor een verordening gevoegd financieel memorandum betreft de gevolgen voor de begroting en de benodigde personele en administratieve middelen.

5.OVERIGE ELEMENTEN

·Regelingen voor monitoring, evaluatie en rapportage

In het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven zijn de drie instellingen overeengekomen verslaggevings-, monitoring- en evaluatievereisten in wetgeving op te nemen en daarbij overregulering en administratieve lasten, met name voor de lidstaten, te vermijden.

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord en de artikelen 12 en 13 van het voorstel:

wordt door het Europees Parlement en de Raad jaarlijks informatie verstrekt over de resultaten, waaronder informatie over de consistentie en complementariteit met andere EU-programma's, rekening houdend met de indicatoren die zijn vastgesteld in de bijlage bij dit voorstel;

wordt een tussentijdse evaluatie van het programma uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, maar uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen; en

voert de Commissie aan het einde van de uitvoering van het programma, maar uiterlijk twee jaar na afloop van de in artikel 1 genoemde periode, een eindevaluatie van het programma uit.

2018/0194 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het ‘programma Pericles IV’)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 133,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank 14 ,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure 15 ,

Overwegende hetgeen volgt:

1)De Unie en de lidstaten hebben zich ten doel gesteld de maatregelen vast te stellen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de euro als munteenheid. Die maatregelen omvatten de bescherming van de euro tegen valsemunterij en daarmee verband houdende fraude, en vergroten aldus de doeltreffendheid van de economie van de Unie en zorgen voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

2)Verordening (EG) nr. 1338/2001 16 van de Raad voorziet in de uitwisseling van informatie, samenwerking en wederzijdse bijstand waardoor een geharmoniseerd kader wordt geschapen voor de bescherming van de euro. De werking van die verordening werd bij Verordening (EG) nr. 1339/2001 17 van de Raad uitgebreid tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen, teneinde in de hele Unie een gelijkwaardig niveau van bescherming van de euro te bieden.

3)Acties ter bevordering van de uitwisseling van informatie en personeel en van technische en wetenschappelijke bijstand en gespecialiseerde opleiding dragen wezenlijk bij tot de bescherming van de munteenheid van de Unie tegen valsemunterij en daarmee verband houdende fraude en derhalve tot het realiseren van een hoog en gelijkwaardig beschermingsniveau in de hele Unie, terwijl wordt aangetoond dat de Unie in staat is om ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

4)Een programma voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij draagt bij tot de bewustmaking van burgers van de Unie en verbetert de bescherming van de euro, in het bijzonder door de voortdurende verspreiding van resultaten van door dat programma ondersteunde acties.

5)Eerdere steun voor dergelijke acties, door middel van de Besluiten 2001/923/EG 18 en 2001/924/EG 19 van de Raad, naderhand gewijzigd en verlengd bij de Besluiten 2006/75/EG 20 , 2006/76/EG 21 , 2006/849/EG 22 , 2006/850/EG 23 en Verordening (EU) nr. 331/2014 van het Europees Parlement en de Raad 24 , heeft het mogelijk gemaakt om de acties van de Unie en de lidstaten op het gebied van de bescherming van de euro tegen valsemunterij te versterken. De doelstellingen van het programma voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (‘het programma Pericles’) voor de periode 2002-2006, 2007-2013 en 2014 tot 2017 25 zijn met succes verwezenlijkt.

6)In de mededeling aan het Europees Parlement en de Raad over de tussentijdse evaluatie van het programma Pericles 2020 is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de voortzetting van het programma Pericles 2020 na 2020 moet worden ondersteund, gezien de toegevoegde waarde ervan voor de EU, het langetermijneffect ervan en de duurzaamheid van de acties ervan.

7)Het advies in de tussentijdse evaluatie luidde dat de in het kader van het programma Pericles 2020 gefinancierde acties moeten worden voortgezet, rekening houdend met mogelijkheden om de indiening van aanvragen te vereenvoudigen, de differentiatie van begunstigden aan te moedigen, zich te blijven richten op nieuwe en terugkerende bedreigingen van namaak en de belangrijkste prestatie-indicatoren te stroomlijnen.

8)Daarom moet een nieuw programma voor de periode 2021-2027 (het "programma Pericles IV") worden vastgesteld. Er dient voor te worden gezorgd dat het programma Pericles IV in overeenstemming is met andere relevante programma’s en acties en deze aanvult. Voor de toepassing van het programma Pericles IV dient de Commissie derhalve, in het kader van het in Verordening (EG) nr. 1338/2001 vermelde raadgevend comité, het nodige overleg te plegen met de belangrijkste betrokken actoren, met name de door de lidstaten aangewezen bevoegde nationale autoriteiten, de Europese Centrale Bank, en Europol, ter evaluatie van de behoeften op het gebied van de bescherming van de euro, in het bijzonder met betrekking tot uitwisselingen, bijstand en opleiding.

9)De horizontale financiële regels die het Europees Parlement en de Raad op grond van artikel 322 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie hebben vastgesteld, zijn op deze verordening van toepassing. Deze regels zijn neergelegd in het Financieel Reglement en bepalen met name de procedure voor het opstellen en uitvoeren van de begroting door middel van subsidies, overheidsopdrachten, prijzen, indirecte uitvoering, en voorzien in controles op de verantwoordelijkheid van financiële actoren. De op basis van artikel 322 VWEU vastgestelde regels hebben ook betrekking op de bescherming van de begroting van de Unie in geval van algemene tekortkomingen ten aanzien van de rechtsstaat in de lidstaten, aangezien de eerbiediging van de rechtsstaat een essentiële basisvoorwaarde is voor een goed financieel beheer en effectieve EU-financiering.

10)Deze verordening is in overeenstemming met de beginselen van toegevoegde waarde en evenredigheid. Het programma Pericles IV moet de samenwerking bevorderen tussen de lidstaten onderling en tussen de Commissie en de lidstaten, met het oog op de bescherming van de euro tegen valsemunterij, zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de lidstaten en met een efficiënter gebruik van middelen dan op nationaal niveau mogelijk zou zijn. Optreden op het niveau van de Unie is noodzakelijk en gerechtvaardigd, omdat dit de lidstaten duidelijk ondersteunt bij de collectieve bescherming van de euro en het gebruik aanmoedigt van gemeenschappelijke Uniestructuren ter versterking van de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten.

11)Het programma Pericles IV moet worden uitgevoerd in overeenstemming met het meerjarig financieel kader dat is vastgesteld in [verwijzing naar de MFK-verordening voor de periode na 2020 ("Verordening (EU, Euratom) .../2018 van de Raad")].

12)Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van het programma Pericles IV te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. De Commissie dient jaarlijkse werkprogramma ' s vast te stellen waarin de prioriteiten, de verdeling van de begrotingsmiddelen en de beoordelingscriteria voor de subsidies voor acties zijn bepaald. De uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen, waarin een verhoging van de cofinanciering noodzakelijk is om de lidstaten meer financiële flexibiliteit te bieden opdat zij de projecten ter bescherming en vrijwaring van de euro naar tevredenheid kunnen uitvoeren en voltooien, moeten een onderdeel zijn van de jaarlijkse werkprogramma ' s.

13)Bij deze verordening worden de financiële middelen voor het programma Pericles IV vastgesteld, die voor het Europees Parlement en de Raad in de loop van de jaarlijkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiebedrag vormen in de zin van [verwijzing die in voorkomend geval moet worden bijgewerkt overeenkomstig het nieuwe interinstitutioneel akkoord: punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer].

14)Overeenkomstig het Financieel Reglement, Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad 26 , Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad 27 en Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 28 moeten de financiële belangen van de Unie worden beschermd door evenredige maatregelen, daaronder begrepen voorkoming, opsporing, correctie en onderzoek van onregelmatigheden en fraude, terugvordering van verloren gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist bestede financiële middelen alsmede, in voorkomend geval, oplegging van administratieve sancties. In het bijzonder kan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 onderzoeken, daaronder begrepen controles en verificaties ter plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad kan het Europees Openbaar Ministerie overgaan tot onderzoek en vervolging van fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad in de zin van Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad. Personen of entiteiten die middelen van de Unie ontvangen, moeten overeenkomstig het Financieel Reglement ten volle meewerken aan de bescherming van de financiële belangen van de Unie en de nodige rechten en toegang verlenen aan de Commissie, OLAF, het EOM, en de Europese Rekenkamer (ERK).

15)De Commissie moet bij het Europees Parlement en de Raad een tussentijds evaluatieverslag over de uitvoering van het Pericles IV-programma indienen, alsmede een definitief evaluatieverslag over de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma.

16)Verordening (EU) nr. 331/2014 moet daarom worden ingetrokken.

17)Er moet worden gezorgd voor een soepele overgang zonder onderbreking tussen het programma Pericles 2020 en het programma Pericles IV, en de looptijd van het programma Pericles IV moet worden afgestemd op [verwijzing naar de MFK-verordening voor de periode na 2020] Verordening (EU, Euratom) .../2018 29 ]. Het programma Pericles IV moet derhalve van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2021,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Onderwerp

Deze verordening stelt het programma Pericles IV vast, een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij ("het programma").

Zij stelt de doelstellingen van het programma, de begroting voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027, de vormen van financiering door de Unie en de regels voor het verstrekken van deze financiering vast.

Artikel 2
Doelstellingen van het programma

1.De algemene doelstelling van het programma is:

Het voorkomen en bestrijden van valsemunterij en daarmee verband houdende fraude, teneinde het concurrentievermogen van de economie van de Unie te versterken en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen.

2.Het programma heeft de volgende specifieke doelstelling:

eurobankbiljetten en -munten tegen valsemunterij en daarmee verband houdende fraude beschermen door de maatregelen van de lidstaten te ondersteunen en aan te vullen en de bevoegde nationale en uniale autoriteiten bij te staan bij hun inspanningen om onderling en met de Commissie een nauwe en regelmatige samenwerking en een uitwisseling van beste praktijken te ontwikkelen, waarbij in voorkomend geval ook derde landen en internationale organisaties worden betrokken.

Artikel 3
Begroting

1.De financiële middelen voor de uitvoering van dit programma voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027 bedragen 7 700 000 EUR (in lopende prijzen).

2.De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en de Raad toegestaan binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader.

3.Het in lid 1 genoemde bedrag kan worden gebruikt voor technische en administratieve bijstand bij de uitvoering van het programma, zoals activiteiten op het gebied van voorbereiding, monitoring, controle, audit en evaluatie, met inbegrip van bedrijfsinformatietechnologiesystemen.

Artikel 4
Uitvoering en vormen van EU-financiering

1.Het programma wordt uitgevoerd in direct beheer overeenkomstig [laatste versie van het Financieel Reglement, Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.]

2.Het programma wordt door de Commissie in samenwerking met de lidstaten uitgevoerd door middel van regelmatige raadplegingen tijdens de verschillende uitvoeringsfasen van het programma, rekening houdend met de relevante maatregelen die worden genomen door andere bevoegde entiteiten, waaronder met name de Europese Centrale Bank en Europol.

3.Financiële steun uit hoofde van het programma voor de in artikel 6, vermelde subsidiabele acties wordt verstrekt in de vorm van:

subsidies; of

aanbestedingen.

Artikel 5
Gezamenlijke acties

1.Acties uit hoofde van het programma kunnen gezamenlijk worden georganiseerd door de Commissie en andere partners met relevante deskundigheid, zoals:

(a)de nationale centrale banken en de Europese Centrale Bank (ECB);

(b)de nationale analysecentra (NAC) en de nationale centra voor de analyse van muntstukken (NCAM);

(c)het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC) en de munthuizen;

(d)Europol, Eurojust en Interpol;

(e)de nationale centra voor de bestrijding van valsemunterij waarin voorzien is bij artikel 12 van het Internationale Verdrag van Genève van 20 april 1929 30 ter bestrijding van de valsemunterij, alsmede andere diensten die gespecialiseerd zijn in de preventie, opsporing en rechtshandhaving met betrekking tot valsemunterij;

(f)de betrokken gespecialiseerde organen op het gebied van reprografie- en legaliseringstechniek, drukkers en graveurs;

(g)andere dan de onder a) tot en met f) bedoelde organen met een bijzondere deskundigheid, eventueel ook in derde landen en met name in toetredende staten en kandidaat-lidstaten; en

(h)private entiteiten die technische kennis hebben ontwikkeld en die kennis hebben aangetoond of gespecialiseerde teams voor het opsporen van vervalste bankbiljetten en munten.

2.Wanneer de subsidiabele acties gezamenlijk door de Commissie en de ECB, Eurojust, Europol of Interpol worden georganiseerd, worden de daaruit voortvloeiende kosten onder hen verdeeld. In elk geval draagt elk van hen de reis- en verblijfkosten van zijn eigen gastsprekers.

HOOFDSTUK II
SUBSIDIABILITEIT

Artikel 6
In aanmerking komende acties

1.Uit hoofde van het programma wordt, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de in artikel 10 bedoelde jaarlijkse werkprogramma´s, financiële steun verleend voor de volgende acties:

(a)de uitwisseling en verspreiding van informatie, in het bijzonder door het organiseren van workshops, bijeenkomsten en seminars, met inbegrip van opleiding, doelgerichte plaatsing en uitwisseling van personeel van bevoegde nationale autoriteiten en andere soortgelijke acties. De uitwisseling van informatie heeft onder meer betrekking op:

methoden voor het toezicht op en de analyse van de economische en financiële gevolgen van valsemunterij;

de werking van databanken en systemen voor vroegtijdige waarschuwing;

het gebruik van computerondersteunde opsporingsinstrumenten;

de onderzoeks- en opsporingsmethoden;

wetenschappelijke bijstand, waaronder follow-up van nieuwe ontwikkelingen;

de bescherming van de euro buiten de Unie;

onderzoeksacties;

de terbeschikkingstelling van gespecialiseerde operationele deskundigheid;

(b)technische, wetenschappelijke en operationele bijstand die noodzakelijk wordt geacht in het kader van het programma, waaronder met name:

alle passende maatregelen waarbij op het niveau van de Unie leermiddelen worden ontwikkeld, zoals een handboek over de wetgeving van de Unie, informatiebulletins, praktische handleidingen, glossaria en lexicons, databanken, met name op het gebied van wetenschappelijke bijstand of technologiebewaking of ondersteunende computertoepassingen, zoals software;

relevante studies met een multidisciplinaire en transnationale dimensie, inclusief onderzoek naar innovatieve veiligheidskenmerken;

de ontwikkeling van instrumenten en methoden voor technische ondersteuning ter bevordering van opsporingsacties op het niveau van de Unie;

steun voor samenwerking bij operaties waarbij minstens twee staten zijn betrokken, mits dergelijke steun niet beschikbaar is in het kader van andere programma’s van Europese instellingen en organen;

(c)de aanschaf van apparatuur die in de bestrijding van valsemunterij gespecialiseerde autoriteiten van derde landen gebruiken voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij, in overeenstemming met artikel 10, lid 3.

2.Het programma houdt rekening met de transnationale en multidisciplinaire aspecten van de bestrijding van valsemunterij door zich te richten op de deelname van de volgende groepen:

(a)personeel van instanties die betrokken zijn bij de opsporing en bestrijding van valsemunterij, in het bijzonder de politiediensten, douane en de financiële autoriteiten, overeenkomstig hun specifieke nationale bevoegdheden;

(b)het personeel van inlichtingendiensten;

(c)vertegenwoordigers van de nationale centrale banken, de munthuizen, commerciële banken en andere financiële intermediairs, met name wat betreft de verplichtingen van de financiële instellingen;

(d)magistraten en op dit gebied gespecialiseerde juristen en leden van de rechterlijke macht;

(e)alle overige betrokken gespecialiseerde groepen, zoals de kamers van koophandel en industrie of vergelijkbare structuren die toegang kunnen verschaffen tot het midden- en kleinbedrijf, detailhandelaren en geldtransportbedrijven.

3.De groepen waarvan sprake in lid 2 van dit artikel kunnen deelnemers uit derde landen omvatten als dat belangrijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 2.

HOOFDSTUK III
SUBSIDIES

Artikel 7
Subsidies

De toekenning en het beheer van subsidies uit hoofde van het programma geschieden overeenkomstig titel VIII van het Financieel Reglement.

Bij acties die met subsidies worden uitgevoerd, mag de aankoop van apparatuur niet het enige onderdeel van de subsidieovereenkomst zijn.

Artikel 8
Cofinancieringspercentages

Het cofinancieringspercentage voor subsidies die uit hoofde van het programma worden verleend bedraagt niet meer dan 75 % van de subsidiabele kosten. In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen, die in het in artikel 10 genoemde jaarlijkse werkprogramma worden vastgelegd, bedraagt de medefinanciering niet meer dan 90 % van de subsidiabele kosten.

Artikel 9
Voor financiering in aanmerking komende entiteiten

De entiteiten die uit hoofde van het programma voor financiering in aanmerking komen zijn de bevoegde nationale autoriteiten als gedefinieerd in artikel 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1338/2001.

HOOFDSTUK IV
PROGRAMMERING, MONITORING, EVALUATIE EN CONTROLE

Artikel 10
Werkprogramma’s

1.Het programma wordt uitgevoerd door middel van werkprogramma's waarvan sprake in artikel 110 van het Financieel Reglement.

2.In het geval van subsidies specificeert het werkprogramma, naast de vereisten van artikel 108 van het Financieel Reglement, de essentiële selectie- en toekenningscriteria en het maximaal mogelijke medefinancieringspercentage.

Artikel 11
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.De in artikel 12, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie verleend van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027.

3.Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 12, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

5.Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.Een overeenkomstig artikel 12, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Artikel 12
Monitoring

1.De bijlage bij dit voorstel bevat indicatoren voor de rapportage over de voortgang van het programma bij de verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde specifieke doelstelling.

2.          Om een doeltreffende beoordeling van de voortgang van het programma op weg naar de verwezenlijking van de doelstellingen ervan te waarborgen, is de Commissie gemachtigd om overeenkomstig artikel 11 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de bepalingen voor een monitoring- en evaluatiekader te ontwikkelen, inclusief door middel van wijzigingen in de bijlage om de indicatoren te herzien en aan te vullen indien dit nodig is voor evaluatiedoeleinden.

3.De Commissie verstrekt het Europees Parlement en de Raad jaarlijks informatie over de resultaten van het programma, rekening houdend met de kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren waarvan sprake in de bijlage bij dit voorstel.

4.De deelnemende landen en andere begunstigden verstrekken de Commissie alle gegevens en informatie die nodig zijn voor het toezicht op en de evaluatie van het programma.

Artikel 13
Evaluatie

1.De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, maar uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen.

2.Aan het einde van de uitvoering van het programma, maar uiterlijk twee jaar na afloop van de in artikel 1 genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van het programma uit.

3.De Commissie deelt de conclusies van de evaluaties tezamen met haar opmerkingen mee aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Centrale Bank.

HOOFDSTUK V
SLOTBEPALINGEN

Artikel 14
Informatie, communicatie en publiciteit

1.De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

2.De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het programma alsmede de acties en de resultaten ervan. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel 2 genoemde doelstellingen.

Artikel 15
Intrekking

Verordening (EU) nr. 331/2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 16
Overgangsbepalingen

Deze verordening doet geen afbreuk aan de voortzetting of de wijziging van de betrokken acties op grond van Verordening (EU) nr. 331/2014, die op de betrokken acties van toepassing blijft tot zij worden afgesloten.

Artikel 17
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement            Voor de Raad

De voorzitter            De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1.KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1.Benaming van het voorstel/initiatief

1.2.Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur

1.3.Aard van het voorstel/initiatief

1.4.Motivering van het voorstel/initiatief

1.5.Duur en financiële gevolgen

1.6.Beheersvorm(en)

2.BEHEERSMAATREGELEN

2.1.Monitoring- en rapportageregels

2.2.Beheers- en controlesysteem

2.3.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

3.GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1.Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

3.2.Geraamde gevolgen voor de uitgaven 

3.2.1.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.2.Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.Bijdragen van derden

3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

FINANCIEEL MEMORANDUM

1.KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1.Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het programma Pericles ter bevordering van activiteiten op het gebied van de bescherming van de euro tegen valsemunterij

1.2.Betrokken beleidsterrein(en) 

Veiligheid; verdieping van de EMU: bescherming van de euro tegen valsemunterij

1.3.Aard van het voorstel/initiatief

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie 

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie 31  

X Het voorstel/initiatief betreft de verlenging van een bestaande actie 

 Het voorstel/initiatief betreft een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie 

1.4.Motivering van het voorstel/initiatief

1.4.1.Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

Het Verdrag bepaalt dat het Europees Parlement en de Raad de maatregelen vaststellen die nodig zijn voor het gebruik van de euro als gemeenschappelijke munt (artikel 133 VWEU). Deze maatregelen omvatten onder andere de bescherming van de euro tegen valsemunterij. Op grond van dat artikel is de bescherming van de euro als de gemeenschappelijke munt een verantwoordelijkheid van de EU. Daarnaast is het uitgeven van bankbiljetten en munten in euro volgens artikel 128 VWEU het recht van de nationale autoriteiten. De lidstaten hebben nationale wetgeving aangenomen en interne regels vastgesteld voor de bescherming van de euro.

1.4.2.Toegevoegde waarde van de deelname van de Unie (deze kan het resultaat zijn van verschillende factoren, bijv. coördinatiewinst, rechtszekerheid, grotere doeltreffendheid of complementariteit). Voor de toepassing van dit punt wordt onder "toegevoegde waarde van de deelname van de Unie" verstaan de waarde die een optreden van de Unie oplevert bovenop de waarde die door een optreden van alleen de lidstaat zou zijn gecreëerd.

Redenen voor maatregelen op Europees niveau (vooraf)

De bescherming van de Europese gemeenschappelijke munt als een publiek goed heeft een duidelijke transnationale dimensie, en daarom gaat de bescherming van de euro verder dan het belang en de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke EU-lidstaten. Gezien de grensoverschrijdende circulatie van de euro en de grote betrokkenheid van de internationale georganiseerde misdaad bij valsemunterij met de euro (productie en distributie) moeten de nationale beschermingskaders worden aangevuld om te zorgen voor homogene nationale en internationale samenwerking en om mogelijke nieuwe transnationale risico's het hoofd te bieden.

Verwachte gegenereerde meerwaarde voor de Unie (achteraf)

Het programma zal de transnationale en grensoverschrijdende samenwerking binnen de EU bevorderen, alsook zorgen voor een wereldwijde bescherming van de euro tegen valsemunterij, en zal met name erop gericht zijn specifieke nieuwe bedreigingen (zoals het deep/dark web) en de ( moeilijke) betrekkingen met bepaalde landen (bijvoorbeeld China) het hoofd te bieden, aangezien het voor afzonderlijke lidstaten moeilijk is om deze bedreigingen alleen doeltreffend aan te pakken. Initiatieven zoals de instelling van een dialoog met de Chinese autoriteiten die zich bezighouden met de bestrijding van valsemunterij en steun voor activiteiten ter bescherming van de euro in Latijns-Amerika zullen zonder het programma niet haalbaar zijn. Onderzoek naar de innovatieve veiligheidskenmerken van de euromuntstukken van de tweede generatie valt ook onder deze categorie transnationale thema's.

1.4.3.Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

Het programma Pericles werd driemaal geëvalueerd, te weten in 2004, 2011 en 2017. Uit deze evaluaties bleek dat de doelstellingen van het programma werden gehaald, en de begunstigden gaven aan dat het programma moest worden voortgezet. In de tussentijdse evaluatie van het programma Pericles 2020 wordt geconcludeerd dat alle bevindingen convergeren naar een ondubbelzinnig positieve algemene beoordeling van de toegevoegde waarde voor de EU, coherentie, relevantie, doeltreffendheid, duurzaamheid en efficiëntie.

De lessen die zijn getrokken uit het vorige programma zijn de volgende:

- Een grotere betrokkenheid van de bevoegde nationale autoriteiten dient te worden aangemoedigd: aandacht moet worden besteed aan het leggen van contacten met nationale besluitvormers om ervoor te zorgen dat de door het programma geboden mogelijkheden goed worden begrepen.

- De mogelijkheid moet worden onderzocht om aanvragen en andere relevante documentatie online in te dienen.

- Door gebruik te maken van een jaarlijks strategiedocument voor Pericles, waarin zowel nieuwe als terugkerende dreigingen en prioriteiten worden geïdentificeerd, moet het programma in staat zijn op flexibele en doeltreffende wijze op deze dreigingen en prioriteiten te blijven inspelen.

1.4.4.Verenigbaarheid en eventuele synergie met andere passende instrumenten

De duidelijke transnationale en multidisciplinaire 32 aanpak van Pericles 2020 en de focus op capaciteitsopbouw ter bescherming van de euro maken het programma uniek onder de programma's op EU-niveau. Twee programma's van de Commissie kunnen als complementair worden beschouwd. Het politie-instrument van het Fonds voor interne veiligheid (ISF-politie) van DG HOME heeft betrekking op criminaliteitspreventie en -bestrijding in het algemeen, maar omvat alleen (indirecte) inspanningen om valsemunterij met de euro (of met de munt) te voorkomen of te bestrijden indien deze verband houdt met andere soorten misdrijven die door het instrument als prioritair worden beschouwd (namelijk terrorisme, georganiseerde criminaliteit, cybercriminaliteit en milieucriminaliteit). Voorts zijn met het instrument voor de uitwisseling van informatie over technische bijstand (TAIEX) van DG NEAR activiteiten in verband met valsemunterij met de euro ondersteund, maar deze activiteiten hebben een andere schaal, duur en aard dan de Pericles 2020-acties en dienen vaak ter ondersteuning van toetredingsonderhandelingen. Verschillende nationale autoriteiten en autoriteiten van derde landen hebben deze effectieve complementariteit bevestigd 33 .

1.5.Duur en financiële gevolgen

X Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur

X    Voorstel/initiatief is van kracht vanaf 01/01/2021 tot en met 31/12/2027

X    Financiële gevolgen vanaf 2021 tot en met 2030

1.6.Beheersvorm(en) 34  

X Direct beheer door de Commissie

X door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;

   door de uitvoerende agentschappen;

Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen".

Opmerkingen

2.BEHEERSMAATREGELEN

2.1.Monitoring- en rapportageregels

Vermeld frequentie en voorwaarden.

Zie artikel 12 en artikel 13 van het voorstel op grond waarvan:

aan het Europees Parlement en de Raad jaarlijks informatie wordt verstrekt over de resultaten, waaronder informatie over de consistentie en complementariteit met andere EU-programma's;

(uiterlijk 31 december 2024) een beoordeling zal plaatsvinden van de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma;

bovendien eind 2027 een eindverslag zal worden ingediend bij de begrotingsautoriteit over de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma.

2.2.Beheers- en controlesyste(e)m(en)

2.2.1.Rechtvaardiging van de voorgestelde beheersvorm(en), uitvoeringsmechanisme(n) voor financiering, betalingsvoorwaarden en controlestrategie

Wijze van beheer

Het programma wordt ten uitvoer gelegd via direct beheer door de Commissie. Een en ander waarborgt dat DG ECFIN belast is met zowel het directe beheer van het programma als met de vormgeving en uitvoering van het EU-beleid en de EU-wetgeving voor de bescherming van de euro, met inbegrip van preventie, handhaving en samenwerking, waardoor een optimale mate van synergie mogelijk wordt. Dit garandeert de effectieve verwezenlijking van de doelstellingen van het programma, aangezien wetgeving en beleid hierdoor aan de uitvoering van het programma worden gekoppeld. Deelname van de Commissie aan bijna elke actie ondersteunt de voorbereiding en presentatie van de wetgevings- en beleidsdimensies van de EU.

Mechanisme voor de tenuitvoerlegging van de financiering

Financiële steun uit hoofde van het programma voor subsidiabele acties wordt verstrekt in de vorm van:

a) subsidies ("door BNA's uitgevoerde acties"); of

b) aanbesteding („eigen acties”).

De Commissie/DG ECFIN maakt gebruik van "eigen acties" om de subsidieacties aan te vullen en zo in te spelen op het grootste aantal nieuwe bedreigingen en prioriteiten.

Het cofinancieringspercentage voor subsidies die uit hoofde van het programma worden verleend kan niet meer bedragen dan 75 % van de subsidiabele kosten. In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen, die in de jaarlijkse werkprogramma´s worden vastgelegd, kan het cofinancieringspercentage niet meer dan 90 % van de subsidiabele kosten bedragen. Deze gemotiveerde gevallen worden in het jaarlijkse werkprogramma gespecificeerd en jaarlijks bijgewerkt.

De soorten financiering en de uitvoeringsmethoden in het kader van deze verordening worden gekozen op grond van hun vermogen om de specifieke doelstellingen van de acties te verwezenlijken en resultaten op te leveren, met name rekening houdend met de controlekosten, de administratieve lasten en het verwachte risico van niet-naleving. Wat subsidies betreft, houdt dit mede in dat het gebruik van vaste bedragen, forfaits en schalen van eenheidskosten wordt overwogen.

In het jaarlijkse werkprogramma zal de verdeling van de begrotingsmiddelen tussen subsidies en aanbesteding op jaarbasis worden aangegeven en zal een flexibiliteit van 20% worden ingebouwd, afhankelijk van de vraag naar subsidies en de noodzaak van aanbesteding door de Commissie. Cumulatieve wijzigingen van de toewijzing ten behoeve van de in het jaarlijkse werkprogramma bedoelde specifieke acties die niet meer bedragen dan 20% van de totale jaarlijkse begroting, worden niet beschouwd als een belangrijke wijziging in de zin van artikel 94, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012, mits zij de aard en de doelstellingen van het werkprogramma niet significant raken.

Wijze van betaling

De Commissie verricht aan de begunstigde de volgende betalingen:

- één voorfinancieringstranche;

- één betaling van het saldo, op basis van het verzoek om betaling van het saldo.

De voorfinanciering dient om de begunstigde kasmiddelen te verstrekken. De voorfinanciering blijft eigendom van de Unie tot ze is verrekend met de betaling van het saldo.

De betaling van het saldo heeft tot doel het resterende deel van de subsidiabele kosten die door de begunstigde voor de uitvoering van de actie zijn gemaakt, te vergoeden of te dekken.

Controlestrategie

De controleprocedures voor beide onderdelen van het programma (subsidies en opdrachten) voldoen aan het Financieel Reglement.

Verificaties vooraf (vastleggingen en betalingen)

De Commissie kiest voor een financieel circuit volgens een gedeeltelijk gedecentraliseerd model, waarbij de financiële initiatiefneming en verificatie bij de centrale financiële eenheid worden ondergebracht en de operationele initiatiefneming, verificatie en definitieve goedkeuring bij de operationele eenheden. Alle dossiers worden gecontroleerd door minstens vier functionarissen (de financieel initiatiefnemende functionaris en de met financiële controle belaste functionaris binnen de Afdeling begroting, en de operationeel initiatiefnemende en de met de operationele controle belaste functionaris binnen de voor de uitgaven verantwoordelijke afdeling) voordat zij door de gesubdelegeerd ordonnateur worden goedgekeurd.

Elk hoofd van de eenheid is door de directeur-generaal gesubdelegeerd; bijgevolg is elk hoofd van de eenheid verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn deel van het programma.

- Elke transactie waarvoor toestemming van de gesubdelegeerd ordonnateur vereist is, wordt vooraf gecontroleerd door de met financiële controle belaste functionaris en de met de operationele controle belaste functionaris.

- De gevoelige variabelen worden gecontroleerd op grond van de resultaten van de

in het kader van het verslag over de boekhoudkundige kwaliteit uitgevoerde risicobeoordeling (bijvoorbeeld: LE

en BA, G/L-rekeningen, begrotingsonderdelen, bedragen en berekeningen, etc. …).

Bij alle aanbestedingen in het kader van Pericles is op de dag waarop een actie wordt uitgevoerd een vertegenwoordiger van ECFIN aanwezig om erop toe te zien dat de middelen correct worden gebruikt (bijvoorbeeld conferenties en opleidingen).

Subsidies

- De door de begunstigden ondertekende subsidieovereenkomst bevat de voorwaarden voor de financiering en activiteiten waarop de subsidie van toepassing is, alsmede een hoofdstuk over controlemiddelen.

- Bij de meeste Periclessubsidies is op de dag van de actie een ECFIN-vertegenwoordiger aanwezig om bij te dragen aan het evenement (bv. sprekers, opleiders) en de goede uitvoering van de actie te controleren (bv. conferenties en opleidingen).

Aanbestedingen

- Er wordt een gedetailleerd bestek opgesteld dat als basis dient voor specifieke overeenkomsten. In alle tussen ECFIN en de externe partij gesloten overeenkomsten worden fraudebestrijdingsmaatregelen opgenomen.

- ECFIN controleert alle te leveren prestaties en houdt toezicht op alle door de kader-contractant uitgevoerde operaties en diensten.

Bovendien worden in overeenstemming met overweging 14 van het voorstel maatregelen vastgesteld op het niveau van de begunstigden (de Commissie dient de beschikking te worden gegeven over onderliggende stukken). Gedurende de looptijd van de overeenkomst en voor een periode van vijf jaar na afloop van de laatste betaling kunnen controles plaatsvinden, zodat in de Commissie in voorkomende gevallen een besluit tot terugvordering kan nemen. De rechten inzake toegang van het personeel van de Commissie alsmede van gemachtigd extern personeel worden vastgelegd en de Rekenkamer en OLAF zullen dezelfde rechten genieten.

De verrichte controles bieden ECFIN voldoende zekerheid over de kwaliteit en de regelmatigheid van de uitgaven en verminderen het risico van niet-naleving.

De bovengenoemde controles reduceren de potentiële risico's praktisch tot nul en betreffen 100% van de begunstigden.

De controlestrategie van het programma wordt toereikend geacht om het risico van niet-naleving te beperken en is gezien het geringe budget waarvan sprake is, evenredig met het betrokken

risico.

2.2.2.Informatie over de geïdentificeerde risico's en het (de) syste(e)(men) voor interne controle dat is (die zijn) opgezet om die risico's te beperken

Het risiconiveau voor de subsidieovereenkomsten wordt laag geacht, aangezien in 90% van de gevallen de begunstigden overheidsorganen of rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten zijn. Voor de op basis van een aanbestedingsprocedure geplaatste opdrachten zijn de risico's beperkt, doordat op een belangrijk deel van de uitgaven juridisch en financieel een kaderovereenkomst van toepassing is, die voor één jaar wordt gesloten en eventueel drie keer kan worden verlengd.

Overeenkomstig de voorschriften van de Commissie zal ieder jaar een risicobeoordeling plaatsvinden.

Een belangrijk in de subsidiedossiers vastgesteld risico is de soepele interpretatie die de begunstigden geven aan de voorwaarden inzake de subsidiabiliteit van bij de uitvoering van de actie gemaakte kosten. Om dit risico te beperken zijn bij de oproepen tot het indienen van voorstellen financiële richtsnoeren voor aanvragers gevoegd.

Door de begunstigde opgegeven kosten die niet binnen de werkingssfeer van de subsidieovereenkomst vallen.

Onvoldoende gemotiveerde personeelskosten.

2.2.3.Raming en motivering van de kosteneffectiviteit van de controles (verhouding van de controlekosten tot de waarde van de desbetreffende financiële middelen) en evaluatie van het verwachte foutenrisico (bij betaling en bij afsluiting)

De kosten die de uitvoering van de controlestrategie met zich brengt, vormen 1,15% van de begroting. Deze raming is gebaseerd op de reeds voor het programma Pericles 2020 ingevoerde controlemaatregelen.

De algemene kosteneffectiviteit van de controles van de Periclesuitgaven zal worden gemeten aan de hand van het aandeel in de totale kosten van de controles van de betalingen. Er moet rekening mee worden gehouden dat, hoewel de controlekostenratio boven het gemiddelde zal liggen, de uitvoering voldoende efficiënt en kosteneffectief zal zijn. De hoge controlekostenratio kan als volgt worden verklaard:

De verantwoordelijke eenheid is ook een actieve bedrijfseenheid, waarvan de activiteiten verweven zijn met de uitvoering van de Periclesacties door de lidstaten en de bevoegde nationale autoriteiten. Dit gebeurt door de bespreking en coördinatie van de deskundigengroep van de lidstaten en door het bijwonen van alle door begunstigden georganiseerde evenementen/workshops/trainingen. Voorafgaande gesprekken garanderen de hoge kwaliteit van de outputs die voor de werkzaamheden van de eenheid worden gebruikt. De deelname van het ECFIN-personeel aan alle evenementen heeft hoofdzakelijk betrekking op zijn activiteiten als bedrijfseenheid (voorzitten, geven van presentaties, leiden van workshops, mede formuleren van conclusies en consequent gebruik van de outputs) en biedt tegelijkertijd de gelegenheid om de kwaliteit van alle uitgevoerde acties ter plaatse te monitoren en te evalueren (maximaal 15% van de tijd die ter plaatse wordt doorgebracht). In dezelfde context verwelkomt ECFIN vaak deelnemers aan de gedachtewisselingen van het Periclespersoneel in zijn gebouwen. Deze taken nemen voor de eenheid veel tijd in beslag en zijn meestal beleidsgerelateerd.

Pericles heeft een relatief klein budget, waarvan de uitvoering en de controle niet in verhouding staan tot het relatief lage aantal toegekende subsidies. In dezelfde geest kan het programma vanwege zijn lage budget niet profiteren van schaalvoordelen.

Het programma wordt uitgevoerd via één oproep tot het indienen van voorstellen, met twee termijnen; daarom worden elk jaar twee gunningsprocedures beheerd

Het nagestreefde residuele foutenpercentage is lager dan 2 % van de betalingen.

2.3.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen, bijv. in het kader van de fraudebestrijdingsstrategie.

Zie overweging 14 van het voorstel. Overeenkomstig het Financieel Reglement, Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad 35 , Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad 36 en Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 37 moeten de financiële belangen van de Unie worden beschermd door evenredige maatregelen, daaronder begrepen voorkoming, opsporing, correctie en onderzoek van onregelmatigheden en fraude, terugvordering van verloren gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist bestede financiële middelen alsmede, in voorkomend geval, oplegging van administratieve sancties. In het bijzonder kan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 onderzoeken, daaronder begrepen controles en verificaties ter plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad kan het Europees Openbaar Ministerie overgaan tot onderzoek en vervolging van fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad in de zin van Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad. Personen of entiteiten die middelen van de Unie ontvangen, moeten overeenkomstig het Financieel Reglement ten volle meewerken aan de bescherming van de financiële belangen van de Unie en de nodige rechten en toegang verlenen aan de Commissie, OLAF, en de Europese Rekenkamer (ERK).

3.GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1.Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en voorgestelde begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

Rubriek van het meerjarig financieel kader

Begrotingsonderdeel

Soort
uitgave

Bijdrage

Nummer 06 02
Rubriek 2    Cohesie en waarden

GK/ NGK 38

van EVA-landen 39

van kandidaat-lidstaten 40

van derde landen

in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement

[XX.YY.YY.YY]

GK

NEEN

NEEN

NEEN

NEEN

3.2.Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarig financieel
kader

2

Nummer 06.02

Rubriek 2 – Cohesie en waarden

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2030

TOTAAL

Beleidskredieten

Vastleggingen

1)

1,037

1,057

1,078

0,950

1,122

1,144

1,012

0

7,400

Betalingen

2)

0,256

0,767

0,951

0,843

1,015

1,032

0,895

1,641

7,400

Uit het budget van het programma gefinancierde administratieve kredieten 41  

Vastleggingen = betalingen

3)

0,150

0,150

0.300TOTAAL kredieten voor het budget van het programma

Vastleggingen

= 1+3

1,037

1,057

1,078

1,100

1,122

1,144

1,162

0

7,700

Betalingen

= 2+3

0,256

0,767

0,951

0,993

1,015

1,032

1,045

1,641

7,700

Rubriek van het meerjarig financieel
kader

7

Administratieve uitgaven

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

2021 42

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAAL

Personele middelen

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

 1,904

Andere administratieve uitgaven

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,105

TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader

(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

2,009

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

2021 43

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2030

TOTAAL

TOTAAL kredieten
voor alle RUBRIEKEN
van het meerjarig financieel kader
 

Vastleggingen

1,324

1,344

1,365

1,387

1,409

1,431

1,449

9,709

Betalingen

0,543

1,054

1,238

1,280

1,302

1,319

1,332

1,641

9,709

3.2.2.Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.2.1.Samenvatting

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig.

X    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

miljoen EUR (tot op drie decimalen)2021 44202220232024202520262027

TOTAAL

RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

1,904

Andere administratieve uitgaven

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,405

Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

2,009

Buiten RUBRIEK 7 45
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen

Andere administratieve
uitgaven

Subtotaal
buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader

TOTAAL

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

2,009

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.2.2.Geraamde personeelsbehoeften

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

X Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten2021 46202220232024202520262027

• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

XX 01 01 02 (delegaties)

XX 01 05 01 (onderzoek door derden)

10 01 05 01 (eigen onderzoek)

Extern personeel (in voltijdequivalenten VTE) 47

XX 01 02 01 (AC, END, INT van de "totale financiële middelen")

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties)

XX 01 04 yy  48

- zetel

- delegaties

XX 01 05 02 (AC, END, INT - onderzoek door derden)

10 01 05 02 (AC, END, INT - eigen onderzoek)

Ander begrotingsonderdeel (geef aan welk)

TOTAAL

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel

1,9 (0,95 AD, 0,95 AST )

Extern personeel

3.2.3.Bijdragen van derden

X Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden

Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar
N

Jaar
N+1

Jaar
N+2

Jaar
N+3

invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

Totaal

Cofinancieringsbron vermelden 

TOTAAL medegefinancierde kredieten

3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

X    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

   Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

voor de eigen middelen

voor de diverse ontvangsten

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:

Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten

Gevolgen van het voorstel/initiatief 49

Jaar
N

Jaar
N+1

Jaar
N+2

Jaar
N+3

invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

Artikel ………….

Vermeld voor de diverse ontvangsten die worden "toegewezen" het betrokken begrotingsonderdeel of de betrokken begrotingsonderdelen voor uitgaven.

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

(1)    Het vervangt het Periclesprogramma dat in 2001 werd vastgesteld en gedurende de periode 2002-2013 liep, en de toepassing ervan is bij Verordening (EU) 2015/768 van de Raad van 11 mei 2015 uitgebreid tot de niet-deelnemende lidstaten.
(2)    Verordening (EU) nr. 331/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles 2020") (PB L 103 van 5.4.2014, blz. 1). Met die verordening werden de Besluiten 2001/923/EG, 2006/75/EG en 2006/849/EG van de Raad ingetrokken.
(3)    Politie, gerechtelijke autoriteiten, nationale centrale banken, laboratoria voor technische analyse en wetenschappelijke instellingen kunnen alle deel uitmaken van de Pericles 2020-acties.
(4)    Commission Staff Working Document SWD(2017) 443 final Accompanying the document Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the mid-term evaluation of the Programme for exchange, assistance and training for the protection of the euro against counterfeiting ('Pericles 2020' Programme) van 6 december 2017. 
(5)    Economisti Associati, Mid-Term Evaluation of the Pericles 2020 Programme – Final Report, 27 June 2017, p. 64-70.
(6)    Om de dreiging van vervalste veiligheidskenmerken (zoals hologrammen) van eurobankbiljetten aan te pakken.
(7)    Om hotspots voor eurovalsemunterij in Colombia en Peru aan te pakken.
(8)    Zoals vermeld in overweging 13 van Verordening (EU) nr. 331/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles 2020") (PB L 103 van 5.4.2014, blz. 1).
(9)    Mededeling COM(2017) 741 final - Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de tussentijdse evaluatie van het programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles 2020") van 6 december 2017.
(10)    De bevoegde nationale autoriteiten zijn de autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen voor de bestrijding van valsemunterij, waaronder politie, gerechtelijke autoriteiten, nationale centrale banken en munthuizen. De volledige lijst is te vinden in het Publicatieblad (2015/C 264/02).
(11)    Vraag 6 van de vragenlijst: “Hebt u ervaring met een of meer van de volgende fondsen en programma's?”
(12)    De eenheidskosten voor de dagvergoeding zijn bedoeld ter dekking van de verblijfkosten in een bepaald land (lunch en diner, plaatselijk vervoer en andere persoonlijke kosten).
(13)    Insert reference once available.
(14)     PB C 137 van 12.5.2012, blz. 7 .
(15)    Standpunt van het Europees Parlement van 11 december 2013 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 11 maart 2014.
(16)    Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij ( PB L 181 van 4.7.2001, blz. 6 ).
(17)    Verordening (EG) nr. 1339/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende uitbreiding van de werking van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij, tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen ( PB L 181 van 4.7.2001, blz. 11 ).
(18)    Besluit 2001/923/EG van de Raad van 17 december 2001 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma Pericles) ( PB L 339 van 21.12.2001, blz. 50 ).
(19)    Besluit 2001/924/EG van de Raad van 17 december 2001 houdende uitbreiding van de werking van het besluit tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles”) tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen ( PB L 339 van 21.12.2001, blz. 55 ).
(20)    Besluit 2006/75/EG van de Raad van 30 januari 2006 tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma Pericles) ( PB L 36 van 8.2.2006, blz. 40 ).
(21)    Besluit 2006/76/EG van de Raad van 30 januari 2006 waarbij de toepassing van Besluit 2006/75/EG tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma " Pericles " ) ( PB L 36 van 8.2.2006, blz. 42 ).
(22)    Besluit 2006/849/EG van de Raad van 20 november 2006 tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma Pericles) ( PB L 330 van 28.11.2006, blz. 28 ).
(23)    Besluit 2006/850/EG van de Raad van 20 november 2006 waarbij de toepassing van Besluit 2006/849/EG tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma " Pericles " ) ( PB L 330 van 28.11.2006, blz. 30 ).
(24)    Verordening (EU) nr. 331/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles 2020”) en tot intrekking van de Besluiten 2001/923/EG, 2001/924/EG, 2006/75/EG, 2006/76/EG, 2006/849/EG en 2006/850/EG van de Raad ( ( PB L 103 van 5.4.2014, blz. 1).  
(25)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de tussentijdse evaluatie van het programma "Pericles 2020" van 6.12.2017 ( COM (2017) 741 final).  
(26)     PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1.
(27)     PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.  
(28)     PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1.  
(29)    Zie het Publicatieblad. 
(30)    Volkenbond, Recueil des Traités, nr. 2623 (1931), blz. 372.
(31)    In de zin van artikel 54, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.
(32)    Politie, gerechtelijke autoriteiten, nationale centrale banken, laboratoria voor technische analyse en wetenschappelijke instellingen kunnen alle deel uitmaken van de Pericles 2020-acties.
(33)    Commission Staff Working Document SWD(2017) 443 final Accompanying the document Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the mid-term evaluation of the Programme for exchange, assistance and training for the protection of the euro against counterfeiting ('Pericles 2020' Programme) van 6 december 2017.
(34)    Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(35)     PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1.
(36)     PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.  
(37)     PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1.  
(38)    GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(39)    EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(40)    Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.
(41)    Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(42)    Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(43)    Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(44)    Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(45)    Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(46)    Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(47)    AC= agent contractuel (arbeidscontractant); AL = agent local (plaatselijk functionaris); END = expert national détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = intérimaire (uitzendkracht); JED= jeune expert en délégation (jonge deskundige in delegaties).
(48)    Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).
(49)    Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten.
Top

Brussel,31.5.2018

COM(2018) 369 final

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het 'programma Pericles IV')

{SWD(2018) 281 final}


BIJLAGE

INDICATOREN VOOR DE EVALUATIE VAN HET PROGRAMMA

Het programma wordt nauwlettend gemonitord op basis van een reeks indicatoren die bestemd zijn om te meten in hoeverre de algemene en specifieke doelstellingen van het programma zijn verwezenlijkt en om de administratieve lasten en kosten tot een minimum te beperken. Daartoe worden gegevens verzameld met betrekking tot de volgende reeks sleutelindicatoren:

(a)aantal ontdekte valse euro's;

(b)aantal ontmantelde illegale werkplaatsen; en

(c)de feedback die is ontvangen van de deelnemers aan de door het programma gefinancierde acties.

De gegevens en informatie voor de kernprestatie-indicatoren worden jaarlijks door de volgende actoren verzameld:

·de Commissie verzamelt de gegevens voor het aantal valse euromunten en - bankbiljetten;

·de Commissie verzamelt de gegevens voor het aantal ontmantelde werkplaatsen waar valsemunterij plaatsvond;

·de Commissie en de begunstigden van het programma verzamelen de gegevens voor de feedback die van de deelnemers wordt ontvangen over de uit het programma gefinancierde acties

Top