EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0307

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

COM/2018/307 final - 2018/0154 (COD)

Brussel, 16.5.2018

COM(2018) 307 final

2018/0154(COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

(Voor de EER relevante tekst)


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad verzamelt de Commissie (Eurostat) regelmatig statistieken over asiel en beheerde migratie 1 . Deze verordening en Verordening (EU) nr. 216/2010 van de Commissie 2 , waarin definities van de verschillende categorieën redenen voor verlening van een verblijfsvergunning worden verschaft, zijn de belangrijkste instrumenten voor de verplichte statistieken op het gebied van asiel en beheerde migratie. Bovendien verzamelt de Commissie (Eurostat) statistieken over administratieve gebeurtenissen inzake migratie op basis van andere rechtsinstrumenten op grond waarvan gegevensverzameling verplicht is. Deze aanvullende statistieken hebben betrekking op gegevens over Europese blauwe kaarten (Richtlijn 2009/50/EG 3 ), gecombineerde vergunningen (Richtlijn 2011/98/EU 4 ), seizoenarbeiders (Richtlijn 2014/36/EU 5 ), overplaatsingen binnen een onderneming (Richtlijn 2014/ 66/EU 6 ), en onderzoekers, studenten, stagiaires, vrijwilligers, leerlingen en au pairs (Richtlijn 2016/801 7 ). Deze worden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 862/2007 verstrekt.

De migratie naar de EU is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Om de problemen als gevolg van deze veranderingen aan te pakken, heeft de Commissie het in de Europese migratieagenda 8 gepresenteerde alomvattende migratiebeleid ingevoerd en verder ontwikkeld, dat is gericht op een beter beheer van de migratiestromen zowel binnen de EU als naar de EU toe; dit beheer omvat een combinatie van onmiddellijke maatregelen om het hoofd te bieden aan de migratiebewegingen naar Europa en uit een structurele hervorming op basis van vier pijlers: i) de oorzaken van illegale migratie wegnemen; ii) grensbeheer: levens redden en de buitengrenzen beveiligen; iii) Europa’s beschermingsplicht: een sterk gemeenschappelijk asielbeleid; iv) een nieuw beleid inzake legale migratie. In dit verband hebben belanghebbenden herhaaldelijk gewezen op de noodzaak om de empirische basis op die gebieden te verbeteren.

De Commissie heeft de noodzaak om de verzameling van statistieken te verbeteren regelmatig erkend, met name wat betreft de cijfers over de terugkeer van illegaal in de EU verblijvende onderdanen van derde landen 9 , en over kinderen 10 . In het werkprogramma van Eurostat voor 2018 wordt reeds voorrang gegeven aan het inspelen op een nieuwe, meer dynamische beleidsomgeving, met bijzondere nadruk op asielzoekers en de handhaving op het gebied van migratie (met inbegrip van terugkeer). In het programma wordt verklaard dat de huidige wetgeving kan worden herzien met het oog op het aanpakken van gebruikersprioriteiten, met inbegrip van nieuwe en opkomende eisen.

De inhoud en de kwaliteit van de Europese statistieken over migratie, die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 862/2007 zijn geproduceerd, voldoen aan bepaalde behoeften. De tekortkomingen worden echter steeds duidelijker, vooral gezien de recente ontwikkelingen in de migratie naar de EU. Er is behoefte aan nadere gegevens over een aantal nieuwe typen van migratie en migranten, en zij moeten nauwkeuriger, frequenter en tijdiger zijn. Het bestaande juridische kader voorziet niet in dergelijke gegevens. Tot dusver zijn de nieuwe behoeften uitsluitend op vrijwillige basis aan de orde gesteld (d.w.z. zonder herziening van Verordening (EG) nr. 862/2007), op basis van een overeenkomst door de desbetreffende deskundigengroep in samenwerking met de lidstaten. Uit ervaring blijkt (bv. uit statistieken inzake terugkeer) dat deze benadering niet altijd efficiënt is. Het gevolg is dat Verordening (EG) nr. 862/2007 moet worden herzien en verbeterd om ervoor te zorgen dat de relevante statistieken sneller beschikbaar zijn.

De Europese en nationale systemen die asiel en beheerde migratie beheren, ontwikkelen zich in het kader van de Europese migratieagenda. Gezien de veranderende relevante kenmerken van migratie en migranten is er een reële behoefte aan verbetering van de statistieken over beide onderwerpen, in overeenstemming met de veranderende behoeften van de belanghebbenden. Hierdoor worden zij relevanter en vormen zij een sterkere kennisbasis voor beleidsvorming en evaluatie. Daarom wordt in het voortgangsverslag van de Commissie over de Europese Migratieagenda 11 gewag gemaakt van een duidelijke behoefte aan specifieke wijzigingen van Verordening (EG) nr. 862/2007, hetgeen duidt op zeer precieze verbeteringen, met name wat betreft terugkeer (frequentere statistieken), hervestiging, verblijfsvergunningen en migrerende kinderen. In het daarop volgende en meest recente voortgangsverslag over de uitvoering van de Europese migratieagenda 12 wordt vermeld dat de Commissie overweegt om de EU-regels op het gebied van het verzamelen en de regelmatigheid van statistieken over migratie en internationale bescherming te wijzigen om een uitgebreid overzicht te waarborgen en om enkele van de vastgestelde lacunes in de beschikbare statistieken aan te pakken.

Het probleem is zelfs nog acuter voor beleidsmakers en de beleidsevaluatie op EU-niveau. Er is duidelijk behoefte aan een verbetering van statistieken over administratieve gebeurtenissen inzake migratie om recente en toekomstige beleidsontwikkeling weer te geven en om het Europees statistisch systeem (ESS) 13 beter te laten inspelen op de veranderingen in migratie op zich en in daarmee samenhangend beleid op EU-niveau. Ook moet ervoor gezorgd worden dat vrijwillig toegezonden nationale gegevens volledig en betrouwbaar zijn. Bovendien moet een mechanisme voor verdere verbeteringen van migratiestatistieken worden ontwikkeld om het ESS beter af te stemmen op de veranderende eisen aan migratiegegevens. Wanneer de Europese statistieken op dit gebied niet verbeterd worden, kan de bestaande kloof tussen de vraag naar en het aanbod van dergelijke statistieken groter worden, vooral voor beleidsvorming en evaluatie, en kunnen de beleidsmakers niet inspelen op toekomstige migratiegerelateerde uitdagingen op basis van bewijsmateriaal.

Het doel van dit voorstel is het ondersteunen van de Europese migratieagenda door EU-beleid en beleidsmakers te voorzien van betere en actuelere voor het beleid relevante statistieken, en het antwoord op de migratieproblemen kracht bij te zetten. Door het initiatief zullen in het bijzonder Europese statistieken over asiel en beheerde migratie worden verbeterd door statistieken die op dit moment op vrijwillige basis worden verzameld een rechtsgrondslag te geven.

In dit verband zou de herziening van Verordening (EG) nr. 862/2007 een betere volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en zekerheid opleveren dan de huidige vrijwillige toezending van gegevens door de nationale autoriteiten. Het zal in het bijzonder de verstrekking garanderen van statistieken op gebieden waarvoor de belanghebbenden duidelijke behoeften zijn geuit – over asiel, terugkeer (hogere frequentie), hervestiging, verblijfsvergunningen en migrerende kinderen.

Afgezien van deze specifieke en onmiddellijke behoeften, en om toekomstige ontwikkelingen op het gebied van migratiebeleid in het algemeen te ondersteunen, voorziet de herziening in een ingebouwde flexibiliteit om verdere verbeteringen van migratiestatistieken mogelijk te maken. Dit maakt ook het aanpassingsvermogen mogelijk bij het ontwikkelen van nieuwe migratie-indicatoren die de prioriteiten van de migratieagenda beter ondersteunen door een wetenschappelijke basis te verschaffen. Een dergelijke flexibiliteit verbetert de kwaliteit van Europese statistieken, voornamelijk door ze relevanter te maken.

Verenigbaarheid met huidige bepalingen op het beleidsterrein

Van alle statistieken over asiel en beheerde migratie die regelmatig door Eurostat worden verzameld, wordt verwacht dat zij geheel in overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 862/2007. Andere bestaande wetgeving inzake de gegevensverstrekking aan de Commissie (Eurostat), te weten de bovengenoemde Richtlijnen 2009/50/EG, 2011/98/EU, 2014/36/EU, 2014/66/EU en (EU)2016/801, zorgen ook voor samenhang met het bij Verordening (EG) nr. 862/2007 vastgestelde methodologische kader. Bijgevolg zal het wijzigen van Verordening (EG) nr. 862/2007 bijdragen aan de maximale samenhang van statistieken op dit beleidsterrein door één consistent methodologisch kader te handhaven voor eerdere, huidige en toekomstige statistieken over asiel en beheerde migratie. Dit initiatief zal bijdragen tot de uitvoering van de Europese migratieagenda.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

De voorgestelde beperkte wijzigingen komen tegemoet aan de nieuwe behoeften en aan onvoldoende gedekte gebieden die steeds duidelijker blijken uit de recente ontwikkeling van specifiek beleid dat is vastgelegd in de mededeling van de Commissie over de uitvoering van de Europese migratieagenda. Deze omvatten het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, migrerende kinderen, legale migratie, hervestiging, toelating op humanitaire gronden en andere vormen van legale toelating. Om de samenhang met ander EU-beleid veilig te stellen zal het huidige voorstel een integrerend deel vormen van het pakket "Uitvoering van de Europese migratieagenda", dat diverse andere wetgevingsvoorstellen op het gebied van migratie van de Commissie omvat. De flexibiliteit van die initiatieven is gericht op het waarborgen van een maximaal aanpassingsvermogen en samenhang in de toekomst.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de Europese statistiek is artikel 338 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het Europees Parlement en de Raad nemen volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen aan om te zorgen dat er statistieken worden geproduceerd wanneer dit nodig is voor de vervulling van de taken van de Unie. In artikel 338 VWEU worden de eisen vastgesteld voor de productie van Europese statistieken die noodzakelijk zijn voor de verrichting van de activiteiten van de Unie, die moeten voldoen aan bepaalde normen van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding, zonder de marktdeelnemers buitensporig te belasten.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Het doel van dit initiatief – het herzien en aanvullen van de bestaande gemeenschappelijke voorschriften over het verzamelen en opstellen van Europese statistieken over migratie en internationale bescherming – kan niet voldoende door de EU-lidstaten afzonderlijk worden verwezenlijkt. Gezien de omvang van het initiatief en ter wille van de vergelijkbaarheid kan het beter op het niveau van de Unie worden verwezenlijkt. Voor het opstellen van statistieken over migratie en internationale bescherming op EU-niveau is een standaardmethode nodig, en moeten de door de lidstaten te verstrekken standaardopbrengsten nader worden omschreven.


De nieuwe behoeften aan statistieken over asiel en beheerde migratie die aansluiten bij de Europese migratieagenda en de ontwikkeling ervan vallen niet onder de huidige Verordening (EG) nr. 862/2007. Daarom moet de verordening worden gewijzigd indien deze een solide basis moet vormen voor het verzamelen van de nodige gegevens. Het subsidiariteitsbeginsel is van toepassing omdat het voorstel geen gebieden bestrijkt die onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen. Het doel van het initiatief is om ervoor te zorgen dat de gegevens die nu op vrijwillige basis door de nationale autoriteiten worden gedeeld, vollediger en betrouwbaarder zijn; toekomstige verbeteringen van migratiestatistieken mogelijk te maken, en om te laten zien dat de Commissie ingaat op de behoefte aan migratiegegevens die de prioriteiten van de migratieagenda beter zullen ondersteunen. De betrokken gegevens kunnen worden verzameld door de verschillende nationale autoriteiten. De EU kan derhalve maatregelen op dit gebied vaststellen overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag vervatte subsidiariteitsbeginsel.

Evenredigheid

Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel. In de behoeften van de belanghebbende partijen die worden gegenereerd door de activiteiten in het kader van de Europese migratieagenda kan worden voorzien via een beperkte wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007, die grotendeels is gebaseerd op de bestaande vrijwillige verzamelingen van gegevens, in combinatie met de invoering van flexibiliteit op basis van uitvoeringshandelingen. Op die manier kan in de toekomst sneller worden voorzien in nieuwe en opkomende behoeften aan gegevens.

Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel beperkt de voorgestelde verordening zich tot het minimum dat nodig is om haar doel te verwezenlijken en gaat zij niet verder.

Keuze van het instrument

Voorgesteld instrument: een verordening. Gezien de doelstellingen en de inhoud van het voorstel en het feit dat het een voorstel tot wijziging van een bestaande verordening betreft, is een verordening het meest geschikte instrument.

3.RESULTATEN VAN EX-POSTEVALUATIES, RAADPLEGINGEN VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELINGEN

Ex-postevaluaties/geschiktheidscontroles van bestaande wetgeving

Zoals voorgeschreven door artikel 12 van Verordening (EG) nr. 862/2007 heeft de Commissie twee verslagen ingediend bij het Europees Parlement en de Raad over de statistieken die zijn opgesteld overeenkomstig deze verordening en over de kwaliteit ervan 14 . Een laatste overweging is dat de gegevens die op grond van de verordening worden vereist, afgestemd zijn op de veranderende behoeften van de gebruikers, waarbij ook rekening wordt gehouden met de capaciteit van de gegevensverstrekkers. Dit heeft geleid tot voorstellen voor amendementen op Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende de toevoeging van nieuwe, specifieke uitsplitsingen.

In deze twee verslagen zijn de bestaande gegevens vergeleken met de zelfs nog specifiekere en gedetailleerdere kwaliteitscriteria voor Europese statistieken die zijn voorgeschreven in Verordening (EG) nr. 223/2009 15 . Daarin werd geconcludeerd dat de in het kader van Verordening (EG) nr. 862/2007 vereiste gegevens verbeterd moeten worden om te voldoen aan deze kwaliteitscriteria, en vooral relevantie, punctualiteit en tijdigheid. Om nauwkeurig te kunnen reageren, is Eurostat begonnen met vrijwillige gegevensverzamelingen waardoor de behoefte aan actuelere en uitgesplitste gegevens werd bevestigd. Op basis van deze vrijwillige verzamelingen voorziet het beoogde voorstel rechtstreeks en specifiek in de geconstateerde behoeften.

Door de meest recente ontwikkelingen in de migratiecrisis is het nog duidelijker geworden dat de frequentie en het niveau van uitsplitsing van de statistieken die zijn voorgeschreven in Verordening (EG) nr. 862/2007 in de huidige vorm, niet meer toereikend zijn voor beleidsmonitoring, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie "Voortgangsverslag over de uitvoering van de Europese migratieagenda"  16 . Wat bijvoorbeeld de frequentie van de gegevens betreft, moet worden opgemerkt dat de jaarlijks door Eurostat verzamelde gegevens over terugkeer van onderdanen van derde landen niet voldoende frequent zijn om de ontwikkelingen op het gebied van het terugkeerbeleid nauwlettend te volgen. Het ontoereikende niveau van uitsplitsing van gegevens en de ontbrekende informatie over kinderen, onder meer over asielprocedures met betrekking tot niet-begeleide minderjarigen, zijn voorbeelden van tekortkomingen in de gegevens die nodig zijn om toe te zien op de situatie van deze bijzonder kwetsbare groep asielzoekers. Gezien het grote belang van de in deze verordening bedoelde statistieken voor beleidsvorming, is het essentieel dat alle lidstaten worden bestreken en dat de gegevens gegarandeerd worden toegezonden, hetgeen met vrijwillige verzameling niet mogelijk is. Een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2009 is de enige mogelijkheid om deze doelstellingen te verwezenlijken.

De conclusies in de rapporten van de Commissie van 2012 en 2015 zijn gebaseerd op samenwerking met de nationale autoriteiten van de EU-lidstaten gedurende meer dan tien jaar. De nadelen van het huidige kader zijn beoordeeld in nauwe samenwerking met de betrokken directoraten-generaal – hoofdzakelijk het Directoraat-Generaal Migratie en Binnenlandse zaken en het directoraat-generaal Justitie, maar ook de EU-agentschappen die actief zijn op het gebied van migratie (EASO, Frontex en FRA) — en in verschillende contexten (fysieke vergaderingen, deskundigengroepen en statistiekconferenties). Bij deze beoordeling zijn andere belanghebbenden betrokken, zoals onderzoekers, belangenverenigingen en internationale organisaties. Er zijn ook soortgelijke besprekingen geweest met nationale gegevensverstrekkers die werden vertegenwoordigd door ministeries van binnenlandse zaken of justitie van EU-landen of daarmee verbonden nationale immigratieautoriteiten, op vergaderingen van de deskundigengroepen en elders.

In reactie op de tijdens alle bovengenoemde besprekingen ontvangen input heeft Eurostat een reeks vrijwillige gegevensverzamelingen ontwikkeld om een start te maken met het invullen van de geconstateerde lacunes in de gegevens. Het heeft rekening gehouden met de behoefte aan flexibiliteit. Gedurende meer dan tien jaar en in tien vergaderingen van deskundigengroepen heeft Eurostat de problemen als gevolg van de beperkingen van de in het kader van Verordening (EG) nr. 862/2007 verzamelde statistieken besproken. De op deze vergaderingen van deskundigengroepen overgelegde documenten alsook de agenda en de notulen van de debatten zijn openbaar. Zij zijn te vinden in het openbare gedeelte van Circabc 17 , dat de documenten van de deskundigengroep inzake asiel, verblijfsvergunningen, handhaving en de integratie van migranten 18 bevat. Deze deskundigengroep bestaat uit regeringsdeskundigen die werkzaam zijn op het gebied van asiel en beheerde migratie bij een ministerie van Binnenlandse Zaken of bij nationale immigratieautoriteiten. Tevens hebben de directeuren-generaal van de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten de behoefte aan een dergelijke ontwikkeling reeds in 2009 bevestigd, door te benadrukken dat de onder Verordening (EG) nr. 862/2007 vallende statistieken slechts voldoen aan een deel van de beleidsbehoefte aan informatie 19 .

Door dit initiatief zullen de EU-statistieken over migratie relevanter worden. Zoals vermeld is migratie een snel veranderend verschijnsel waarvoor beleid nodig is dat snel kan worden aangepast aan nieuwe behoeften. Dit betekent dat statistische informatie zeer flexibel moet zijn om relevant te blijven.

Het Kenniscentrum Migratie en Demografie (KCMD) van de Europese Commissie 20 heeft ook bij verschillende gelegenheden de beperkingen van het huidige juridische kader erkend. Op drie recente workshops van KCMD over migratiegegevens van de EU hadden directoraten-generaal van de Commissie de mogelijkheid om lacunes in de gegevens in de migratiestatistieken te bespreken en om een bijdrage te leveren aan een discussienota, getiteld: "Towards an EU policy on migration data" (Werken aan een beleid voor migratiegegevens). Dit document geeft een inventarisatie van mogelijke maatregelen die kunnen worden getroffen om deze lacunes te verhelpen.

Tot slot was Eurostat ook zeer actief betrokken bij de ontwikkeling van de internationale aanbevelingen over vluchtelingenstatistieken die zeer recentelijk zijn aangenomen door de Commissie voor statistiek van de VN. De internationale normen die worden aanbevolen door de deskundigengroep die deze aanbevelingen heeft ontwikkeld, omvatten een oproep tot meer gedetailleerde gegevens over asielzoekers en vluchtelingen, met inbegrip van niet-begeleide minderjarigen.

Bij de verbeteringen in het overwogen voorstel wordt rekening gehouden met de situatie dat de meeste nationale autoriteiten reeds vrijwillig gegevens sturen aan Eurostat over alle gebieden die onder de voorgestelde wijziging vallen, of zich hiertoe bereid hebben verklaard. Bijgewerkte tabellen met de aan Eurostat toegezonden gegevens worden regelmatig gepresenteerd op vergaderingen van de deskundigengroep.

De voorgestelde wijzigingen zullen niet tot een significante toename van de lasten voor de verschillende nationale autoriteiten leiden, aangezien zij gebaseerd zijn op de bestaande vrijwillige verzameling van gegevens. Bovendien zijn deze gegevens reeds algemeen beschikbaar bij de administratieve bronnen van de nationale autoriteiten.

Raadpleging van belanghebbenden

Overwegende dat de voorgestelde wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 geen belangrijke gevolgen met zich mee zal brengen voor de samenleving of de economie (zie toelichting hieronder), heeft de Commissie (Eurostat) het Comité voor het Europees statistisch systeem geraadpleegd, aangezien de nationale bureaus voor de statistiek (NSI’s) verantwoordelijk zijn voor het coördineren van alle activiteiten met betrekking tot Europese statistieken op nationaal niveau.

Bovendien werd het directoraat-generaal voor Migratie en Binnenlandse zaken van de Commissie als belangrijkste beleidsmaker die gebruik maakt van migratiestatistieken en internationale bescherming herhaaldelijk geraadpleegd en heeft het ook waardevolle feedback verstrekt.

De hoogste prioriteiten zijn: het verhogen van de frequentie van statistieken over verplichtingen om te vertrekken en terugkeer van jaarlijks naar driemaandelijks terwijl aanvullende uitsplitsingen worden ingevoerd; toevoegen van nieuwe uitsplitsingen van asielstatistieken naar niet-begeleide minderjarigen; wijzigen van statistieken over de hervestiging, en het invoeren van statistieken over asielzoekers die voor het eerst een verzoek om asiel indienen, nieuwe statistieken over verzoeken tot heroverweging in het kader van Dublin en wijzigingen van statistieken over verblijfsvergunningen.

Gezien het strikt beperkte karakter van dit voorstel werd het niet nodig geacht om er een andere instantie bij te betrekken.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid

De voorgestelde wijzigingen zijn grotendeels gebaseerd op bestaande vrijwillige gegevensverzamelingen die door de meeste nationale autoriteiten worden uitgevoerd. Tijdens de fasen van ontwikkeling, uitvoering en verzameling van gegevens op vrijwillige basis hebben talrijke contacten met deskundigen van de nationale statistische autoriteiten geleid tot de keuze van uitvoerbare methodologische en technische oplossingen. Vervolgens zijn de procedures nauwkeurig afgesteld en geoptimaliseerd, om op de beste wijze in te spelen op enerzijds beleidsbehoeften en relevantie, en anderzijds de behoefte aan beschikbaarheid van gegevens op nationaal niveau. De onderstaande wijzigingen zijn een weerslag van deze beproefde keuzen in het acquis van de EU.

Effectbeoordeling

Er is geen effectbeoordeling verricht, aangezien het voorstel geen ingrijpende economische, sociale of ecologische gevolgen heeft en geen extra lasten voor het bedrijfsleven en voor het publiek oplevert.

Het initiatief heeft voornamelijk tot doel Verordening (EG) nr. 862/2007 te wijzigen door een rechtsgrondslag te verschaffen voor de huidige vrijwillige gegevensverzamelingen, terwijl de vereiste flexibiliteit met het oog op toekomstige gegevensbehoeften wordt geboden. Het omvat in het bijzonder geen veranderingen in de thema’s of het onderwerp van de statistieken die reeds werden verzameld in het kader van deze verordening.

De grote meerderheid van de nationale autoriteiten in de EU verstrekt de statistieken die in de overwogen wijzigingen worden gevraagd reeds op vrijwillige basis, of heeft zich bereid verklaard dit te doen. Bijgevolg wordt geconcludeerd dat deze gegevens reeds algemeen beschikbaar zijn in de administratieve bronnen van de lidstaten.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

Uit de regelmatige beoordeling van het bestaande rechtskader blijkt dat de gegevens die krachtens de verordening moeten worden geleverd, een afspiegeling moeten vormen van de veranderende behoeften van gebruikers, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de capaciteit van de gegevensverstrekkers. Dit heeft geresulteerd in voorstellen dat de verordening wordt gewijzigd door de toevoeging van nieuwe uitsplitsingen. Op deze wijze zijn vrijwillige gegevensverzamelingen nader uitgewerkt, en is rekening gehouden met de behoefte aan flexibiliteit. De wijzigingen zullen niet leiden tot een aanzienlijke lastenstijging, aangezien zij zijn gebaseerd op de bestaande vrijwillige verzamelingen en de gegevens reeds algemeen beschikbaar zijn in de administratieve bronnen van de lidstaten.

De toezending van gegevens zoals voorgesteld in de wijziging brengt slechts verwaarloosbare extra kosten en lasten voor de lidstaten met zich mee; de voortdurende uitwisseling van ervaringen en praktijken tussen de nationale gegevensverstrekkers tijdens de vergaderingen van de deskundigengroep in de loop der jaren heeft tot een vermindering van de lasten geleid. In de loop van de tijd zijn de toezendingsmethoden aanzienlijk verbeterd, waardoor er minder inspanningen nodig zijn om de gegevens voor te bereiden en te leveren. Eurostat heeft onder meer formaten voor het toezenden van gegevens ingevoerd die de nationale gegevensverstrekkers in staat stellen om gegevens rechtstreeks uit hun databanken op te halen (en daardoor tijdrovende handmatig gegevensverzamelingen in Excel-formaat te vermijden) en deze te verstrekken via geautomatiseerde verzendingsinstrumenten, waaronder een gestandaardiseerde en geautomatiseerde valideringsprocedure.


Door directe feedback over de kwaliteit neemt de benodigde inspanning af, aangezien dit leidt tot situaties waarin lidstaten slechts eenmaal gegevens hoeven te verstrekken, in plaats van dit herhaaldelijk te moeten doen. Dit heeft geleid tot efficiëntieverbeteringen en een aanzienlijke vermindering van de groei van meervoudige verzendingen als gevolg van in de verstrekte gegevens gevonden fouten. Deze efficiëntiewinsten, die zich hebben voorgedaan op nationaal niveau, hebben het aantal uitwisselingen tussen nationale gegevensverstrekkers en de lasten voor hen verminderd. Uit feedback van de betrokken landen die is verzameld op de vergaderingen van de deskundigengroep en op werkvloerniveau blijkt dat deze verbeteringen arbeid- en kostenbesparend zijn voor de entiteiten die gegevens leveren.

De lidstaten hebben hun mechanisme voor gegevensverstrekking reeds opgezet op basis van Verordening (EG) nr. 862/2007. De benadering om binnen deze structuur te blijven ten behoeve van de opname van de huidige behoeften en van het toekomstgerichte flexibiliteitsmechanisme, vermindert de extra belasting voor gegevensverstrekkers doordat hetzelfde methodologische kader wordt gehouden.

Grondrechten

Door het verbeteren van de volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en zekerheid met betrekking tot de bestaande vrijwillige toezending van gegevens door de nationale autoriteiten, en door het verschaffen van ingebouwde flexibiliteit voor verdere verbeteringen van migratiestatistieken met het oog op verdere verbetering van de kwaliteit en de relevantie van de Europese statistieken op dit gebied met het oog op beleidsvorming en evaluatie, ondersteunt het voorstel de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de EU, en met name artikel 18 (recht op asiel), artikel 19 (bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering) en artikel 24 (de rechten van het kind).

Bovendien zijn de meest relevante overwegingen voor dit voorstel de mogelijke gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens (waarvoor de rechten zijn vastgelegd in artikel 8 (bescherming van persoonsgegevens) van het Handvest van de grondrechten van de EU, artikel 16 VWEU en in secundaire wetgeving 21 ). Geen van de bepalingen beoogt echter een wijziging in de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Bestaande verplichtingen voor de nationale bureaus voor de statistiek en de daarmee samenhangende garanties en waarborgen uit hoofde van nationale en EU-wetgeving betreffende gegevensbescherming op het gebied van statistiek blijven van toepassing. Deze voorzien in een solide rechtskader met betrekking tot alle aspecten van gegevensbescherming, zoals het garanderen van de anonimiteit van respondenten, het anonimiseren van documenten en het beschermen van de antwoorden op enquêtes, indien van toepassing.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie.

5.ANDERE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

Aangezien de voorgestelde wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande vrijwillige toezending van gegevens, zal de uitvoering beperkt zijn tot de opname van de nieuwe bepalingen in de wetgeving en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden gecontroleerd.

Artikel 12 van Verordening (EG) nr. 862/2007 bepaalt dat de Commissie, met ingang van 2012 om de drie jaar, een monitorings- en evaluatieverslag met indienen bij het Europees Parlement en de Raad over de statistieken die zijn opgesteld overeenkomstig deze verordening en over hun kwaliteit. De Commissie heeft de meest recente verslag van statistieken over migratie en internationale bescherming vastgesteld op 30 juli 2015 22 , en het volgende moet uiterlijk in augustus 2018 verschijnen.

Toelichtende stukken (bij richtlijnen)

Niet van toepassing.

Gedetailleerde uitleg van de specifieke bepalingen van het voorstel

Op basis van feedback van onze belanghebbenden, met name van het directoraat-generaal voor Migratie en Binnenlandse Zaken, zijn de volgende onmiddellijke prioriteiten op basis van de ernstigste bestaande leemten vastgesteld:

verhogen van de frequentie van statistieken over terugkeer en verplichtingen om te vertrekken van jaarlijks naar driemaandelijks, waarbij aanvullende uitsplitsingen worden ingevoerd;

nieuwe uitsplitsingen van asielstatistieken naar niet-begeleide minderjarigen, en

toevoegen van nieuwe uitsplitsingen van statistieken over hervestiging; het invoeren van statistieken over asielzoekers die voor het eerst een verzoek om asiel indienen en van nieuwe statistieken over verzoeken tot heroverweging in het kader van Dublin, en de invoering van nieuwe uitsplitsingen van statistieken over verblijfsvergunningen.

Er kan in de door belanghebbenden geuite behoeften worden voorzien door een beperkte wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007, die in grote mate gebaseerd is op bestaande vrijwillige gegevensverzamelingen, in combinatie met de invoering van flexibiliteit zodat in de toekomst sneller tegemoet kan worden gekomen aan nieuwe en opkomende behoeften.

Het voorstel wijzigt de essentie van Verordening (EG) nr. 862/2007 niet, aangezien het niet meer wijzigt dan absoluut noodzakelijk is om de beperkte doelstellingen ervan te verwezenlijken.

Daarom wordt voorgesteld om enige bepalingen van Verordening (EG) nr. 862/2007 als volgt te wijzigen of te vervangen:

Artikel 4:

Wat betreft de statistieken over internationale bescherming voorziet de wijziging in de invoering van een opsplitsing van niet-begeleide minderjarigen, de invoering van nieuwe statistieken over verzoeken tot heroverweging in het kader van Dublin en over asielzoekers die voor het eerst een verzoek om asiel indienen, en de invoering van twee gevraagde uitsplitsingen naar "land van ingezetenschap" en "type asielbeslissing" voor personen die onderworpen zijn aan een hervestigingsregeling.

Artikel 6:

Wat betreft de statistieken over verblijfsvergunningen voorziet de wijziging in aanvullende uitsplitsingen naar leeftijd en geslacht. Bovendien wordt een uitsplitsing van het aantal langdurig ingezetenen naar type langetermijnstatus ingevoerd.

Artikel 7:

Wat betreft statistieken over onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied van de lidstaat verblijven en die het onderwerp vormen van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling waarin wordt vastgesteld of verklaard dat hun verblijf illegaal is en waarin zij tot het verlaten van het grondgebied van de lidstaat worden verplicht, en wat betreft statistieken over onderdanen van derde landen die het grondgebied van de lidstaat hebben verlaten als gevolg van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling, voorziet de wijziging in een verandering van de frequentie van "jaarlijks" naar "driemaandelijks".

Wat betreft statistieken over onderdanen van derde landen die het grondgebied van de betrokken lidstaat hebben verlaten als gevolg van een administratieve of rechterlijke beslissing of handeling voorziet de wijziging in de invoering van drie uitsplitsingen: "Type terugkeer en ontvangen steun", "Type instemmingsprocedure" en "Land van bestemming".

Artikel 8 wordt geschrapt omdat het verouderd is.

Om een betere beschikbaarheid van Europese statistieken over asiel en beheerde migratie te waarborgen en een flexibiliteitsmechanisme te garanderen, wordt artikel 10, lid 1, gewijzigd door de Commissie te machtigen tot het vaststellen van uitvoeringshandelingen met als doel om uitvoering te geven aan de bepalingen over uitsplitsingen door de inhoud ervan nader te specificeren in lijn met de artikelen 4, 5, 6 en 7.

2018/0154 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)In Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad 23 wordt een gemeenschappelijk en vergelijkbaar juridisch kader vastgesteld voor Europese statistieken over migratie en internationale bescherming.

(2)Om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften binnen de Unie aan statistieken over asiel en beheerde migratie en aangezien de kenmerken van migratie en hun facetten snel veranderen, bestaat een behoefte aan een kader dat het toelaat om snel te reageren op veranderende behoeften op het gebied van statistieken over asiel en beheerde migratie.

(3)Om de Unie te ondersteunen bij het doeltreffend reageren op de problemen die migratie stelt, is er behoefte aan gegevens over asiel en beheerde migratie over perioden korter dan een jaar.

(4)Statistieken over asiel en beheerde migratie zijn van fundamenteel belang voor de bestudering, vaststelling en evaluatie van een groot aantal beleidsdomeinen, en vooral om te reageren op de binnenkomst van personen die bescherming in Europa zoeken.

(5)Om de kwaliteit, en vooral de vergelijkbaarheid, van de door de lidstaten verschafte gegevens te garanderen en om op Unieniveau betrouwbare overzichten op te stellen, moeten de gebruikte gegevens op dezelfde begrippen worden gebaseerd en dezelfde referentiedatum of -periode betreffen.

(6)De verstrekte gegevens over asiel en beheerde migratie moeten overeenstemmen met de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 862/2007 verkregen relevante informatie.

(7)Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad 24 biedt een referentiekader voor Europese statistieken over migratie en internationale bescherming. Het vereist vooral inachtneming van de beginselen van professionele onafhankelijkheid, onpartijdigheid, objectiviteit, betrouwbaarheid, statistische geheimhouding en kosteneffectiviteit.

(8)Bij de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken moeten de nationale en Europese bureaus voor de statistiek, en, indien van toepassing, andere relevante nationale en regionale instanties, rekening houden met de beginselen van de praktijkcode Europese statistieken, zoals herzien en bijgewerkt door het Comité voor het Europees statistisch systeem op 28 september 2011.

(9)Het doel van deze verordening, te weten het herzien en aanvullen van de bestaande gemeenschappelijke voorschriften voor het verzamelen en het opstellen van Europese statistieken over migratie en internationale bescherming, kan niet voldoende door de afzonderlijk optredende lidstaten worden verwezenlijkt. Met het oog op harmonisatie en vergelijkbaarheid kan dit beter worden verwezenlijkt op het niveau van de Unie. Daarom kan de EU, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, passende maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(10)Deze verordening garandeert het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens, die zijn neergelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

(11)Om uniforme voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend in verband met de specificatie van uitsplitsingen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad( 25 ).

(12)Verordening (EG) nr. 862/2007 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)Het Comité voor het Europees statistisch systeem is geraadpleegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 862/2007 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a) In lid 1 wordt het volgende punt d) toegevoegd:

"d) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een door een gezinslid ingediend verzoek om internationale bescherming zijn inbegrepen en voor de eerste keer verzoeken om internationale bescherming."

b) De laatste alinea van lid 1 wordt vervangen door:

"Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt een kalendermaand en de statistieken worden binnen twee maanden na het eind van de referentiemaand bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentiemaand is januari 2020."

c) In lid 2 wordt de laatste alinea vervangen door:

"Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt drie kalendermaanden en de statistieken worden binnen twee maanden na het einde van de referentieperiode aan de Commissie (Eurostat) verstrekt. De eerste referentieperiode loopt van januari tot en met maart 2020."

d) In lid 3 wordt punt a) geschrapt.

e) In lid 3 wordt de laatste alinea vervangen door:

"De statistieken onder punten b), c), d) e), f) en g) worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. Bovendien worden de statistieken wat betreft punt g) per land van verblijf en per type asielbeslissing uitgesplitst. De referentieperiode bedraagt een kalenderjaar en de statistieken worden binnen drie maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020."

f) Lid 4, onder d), wordt vervangen door:

"d) het aantal overdrachten waartoe de onder c) en onder h) genoemde beslissingen hebben geleid;"

g) Aan lid 4 worden de volgende punten f), g) en h) toegevoegd:

"f) het aantal verzoeken tot heroverweging van terugname en overname van een asielzoeker;"

g) de bepalingen waarop de onder f) genoemde verzoeken gebaseerd zijn;

h) de beslissingen die ten aanzien van de onder f) genoemde verzoeken zijn genomen."

e) In lid 4 wordt de laatste alinea vervangen door:

"De referentieperiode bedraagt een kalenderjaar en de statistieken worden binnen drie maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020."

2) Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a) Lid 1 wordt vervangen door:

"1. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) statistieken over:

a) het aantal verblijfsvergunningen dat aan onderdanen van derde landen werd verleend, met de volgende uitsplitsingen:

i) gedurende de referentieperiode verleende eerste verblijfsvergunningen die de betrokkene toestemming geven in het land te verblijven, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht;

ii) gedurende de referentieperiode verleende verblijfsvergunningen bij wijziging van de immigratiestatus of verblijfsgrond van de betrokkene, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht;

iii) aan het eind van de referentieperiode geldige verblijfsvergunningen (aantal verleende verblijfsvergunningen dat niet is ingetrokken of verlopen), uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht;

b) het aantal langdurig ingezetenen aan het eind van de referentieperiode, uitgesplitst naar type langetermijnstatus, leeftijd en geslacht."

b) Lid 3 wordt vervangen door:

"De in lid 1 bedoelde statistische gegevens hebben betrekking op referentieperioden van één kalenderjaar en worden binnen zes maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020."

3) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

a) In lid 1 wordt punt b) vervangen door:

"b) het aantal onderdanen van derde landen dat het grondgebied van de lidstaat daadwerkelijk heeft verlaten als gevolg van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling, zoals bedoeld onder a), uitgesplitst naar het staatsburgerschap van de teruggekeerde personen, het type terugkeer en ontvangen steun en het land van bestemming."

b) Lid 2 wordt vervangen door:

"2. De referentieperiode voor de in lid 1 bedoelde statistieken bedraagt drie kalendermaanden en die statistieken worden binnen twee maanden na het eind van het referentieperiode bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentieperiode loopt van januari tot en met maart 2020."

4) Artikel 8 wordt geschrapt.

5) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

a) Lid 1 wordt vervangen door:

"1.    De Commissie is bevoegd uitvoeringshandelingen vast te stellen met als doel uitsplitsingen te specificeren in lijn met de artikelen 4, 5, 6 en 7 en om de regels inzake de gepaste formaten voor de toezending van gegevens overeenkomstig artikel 9 vast te stellen.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."

b) In lid 2 wordt punt d) geschrapt.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4, leden 1 en 2, en artikel 7, lid 1, onder b), en lid 2, van Verordening (EG) nr. 862/2007 zijn van toepassing met ingang van 1 maart 2020.

Artikel 4, leden 3 en 4, en artikel 6, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 862/2007 zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement    Voor de Raad

De voorzitter    De voorzitter

(1)

   Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 23).

(2)

   Verordening (EU) nr. 216/2010 van de Commissie van 15 maart 2010 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, wat de definitie van de categorieën redenen voor verlening van verblijfsvergunningen betreft (PB L 66 van 16.3.2010, blz. 1).

(3)

   Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (PB L 155 van 18.6.2009, blz. 17).

(4)    Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PB L 343 van 23.12.2011, blz. 1).
(5)    Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 375).
(6)    Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (PB L 157 van 27.5.2014, blz. 1).
(7)    Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21).
(8)    COM(2017) 558 final.
(9)    COM(2015) 453 final, "EU-actieplan inzake terugkeer".
(10)    COM(2017) 211 final, "Bescherming van migrerende kinderen".
(11)    COM(2017) 669 final.
(12)    COM(2018) 250 final.
(13)    Het ESS is het partnerschap tussen de Europese statistische autoriteit, ofwel Europese Commissie (Eurostat), en de nationale bureaus voor de statistiek (NSI’s) en andere nationale instanties die in de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken.
(14)    COM(2015) 374 en COM(2012) 528 final.
(15)    Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).
(16)    COM(2018) 250 final, mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad, Voortgangsverslag over de uitvoering van de Europese migratieagenda (uitsluitend in het Engels beschikbaar).
(17)    Circabc (Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens) is een applicatie die bedoeld is om gemeenschappelijke werkomgevingen te creëren waar gebruikersgemeenschappen via het web kunnen samenwerken en informatie en middelen kunnen uitwisselen.
(18)     https://circabc.europa.eu/w/browse/1977c9be-d5af-452a-9bf4-3b5e888fa35d (uitsluitend beschikbaar in het Engels).
(19)     http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1001617/4339944/malta-declaration.pdf/b83b3965-27f0-47af-8b3f-5c84735b91bc (uitsluitend beschikbaar in het Engels).
(20)    De stuurgroep van het KCMD bestaat uit: JRC en DG HOME (medevoorzitters), SG, DG DEVCO, DG ECHO, DG RTD, DG ESTAT, het ECPS en de EDEO. Het JRC (Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek ) verricht de dagelijkse activiteiten. Bij de werkzaamheden zijn de volgende directoraten-generaal betrokken: CLIMA, ECFIN KCMD, EAC, EMPL, REGIO, JUST, DG NEAR, COMM, alsmede het SG. De strategische partners KCMD omvatten onder andere het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), de organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) – Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC).
(21)

   Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

(22)    COM (2015) 374.
(23)    Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 23).
(24)    Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).
(25)    Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
Top