EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0280

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen, alsmede voor de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen

COM/2018/280 final

Brussel, 23.5.2018

COM(2018) 280 final

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen, alsmede voor de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen


TOELICHTING

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 1 biedt de mogelijkheid het flexibiliteitsinstrument in te zetten om nauwkeurig bepaalde uitgaven te financieren die niet binnen het beschikbare maximum van een of meer andere rubrieken van het meerjarig financieel kader kunnen worden gefinancierd.

In overeenstemming met artikel 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad en punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 2 , na alle mogelijkheden voor een herschikking van kredieten te hebben onderzocht en de niet toegewezen marge onder de uitgavenrubrieken Economische, sociale en territoriale cohesie (rubriek 1b) en Veiligheid en burgerschap (rubriek 3) volledig te hebben benut, stelt de Commissie voor om het flexibiliteitsinstrument in 2019 aan te spreken. Het totale beschikbare bedrag is 600 miljoen EUR (prijzen van 2011), oftewel 703 miljoen EUR in lopende prijzen. Bovendien is 520 miljoen EUR beschikbaar uit het deel voor 2018.

De terbeschikkingstelling betreft een bedrag van 927,5 miljoen EUR boven het maximum van rubriek 3 van het meerjarig financieel kader, en is bedoeld om de steun voor maatregelen voor de aanpak van de migratie-, vluchtelingen- en veiligheidscrisis te financieren. Verder wordt voorgesteld om 38,1 miljoen EUR boven het maximum van rubriek 1b beschikbaar te stellen ter financiering van de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen.

De met het voorgestelde gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende indicatieve betalingskredieten zijn berekend op basis van de regels die van toepassing zijn op voorfinancieringen, de clearing van voorfinancieringen en eindbetalingen van de verschillende soorten te financieren maatregelen, en zijn samengevat in onderstaande tabel:

(in miljoen EUR, tegen lopende prijzen)

Jaar

Betalingskredieten voor de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument in 2019

2019

486,6

2020

194,7

2021

116,1

2022

116,9

2023

51,3

Totaal

965,6

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen, alsmede voor de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 3 , en met name punt 12,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Met het flexibiliteitsinstrument kunnen nauwkeurig bepaalde uitgaven worden gefinancierd die niet binnen de voor een of meer andere rubrieken beschikbare maxima konden worden gefinancierd.

(2)Het jaarlijkse maximumbedrag voor het flexibiliteitsinstrument bedraagt 600 miljoen EUR (prijzen van 2011), zoals vastgesteld in artikel 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad 4 .

(3)Het is noodzakelijk om met spoed aanzienlijke extra kredieten ter beschikking te stellen ter financiering van maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen, alsmede voor de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen.

(4)Nu alle mogelijkheden tot herschikking van kredieten onder het uitgavenmaximum voor rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) en rubriek 1b (Economische, sociale en territoriale cohesie) zijn onderzocht, is het nodig om de middelen in de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 aan te vullen met 927 518 138 EUR uit het flexibiliteitsinstrument boven het maximum van rubriek 3, ter financiering van maatregelen op het gebied van migratie, vluchtelingen en veiligheid, alsook met 38 069 903 EUR boven het maximum van rubriek 1b, ter aanvullende financiering van de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen 5 .

(5)Op basis van het verwachte betalingsprofiel moeten de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten worden verdeeld over verschillende begrotingsjaren.

(6)Om de middelen snel te kunnen inzetten, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf het begin van het begrotingsjaar 2019,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

(1)Voor de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 wordt uit het flexibiliteitsinstrument 927 518 138 EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) en 38 069 903 EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 1b (Economische, sociale en territoriale cohesie) ter beschikking gesteld.

De in de eerste alinea genoemde bedragen zullen worden gebruikt ter financiering van maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen, alsmede voor de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen.

(2)Op basis van het verwachte betalingsprofiel worden de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten als volgt verdeeld:

(a)486 597 803 EUR in 2019;

(b)194 720 174 EUR in 2020;

(c)116 110 590 EUR in 2021;

(d)116 871 924 EUR in 2022;

(e)51 287 550 EUR in 2023.

De specifieke bedragen van de betalingskredieten worden voor elk begrotingsjaar goedgekeurd in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement    Voor de Raad

De voorzitter    De voorzitter

(1)    PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(2)    PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(3)    PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(4)    Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).
(5)    COM(2017) 825 van 6.12.2017.
Top