EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0754

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken met betrekking tot de actualisering van bijlage XXVIII-A (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-D (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst

COM/2017/0754 final - 2017/0338 (NLE)

Brussel, 13.12.2017

COM(2017) 754 final

2017/0338(NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken met betrekking tot de actualisering van bijlage XXVIII
x001e
A (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIII
x001e
B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII
x001e
D (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst


TOELICHTING

1.Onderwerp van het voorstel

Dit voorstel betreft het besluit tot bepaling van het namens de Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken in te nemen standpunt met betrekking tot de voorgenomen actualisering van bijlage XXVIIIA (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIIIB (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIIID (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds.

2.Achtergrond van het voorstel

2.1.De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds ("de overeenkomst") heeft tot doel bij te dragen tot een geleidelijke economische integratie en een verdieping van de politieke associatie tussen de Republiek Moldavië en de Europese Unie. De overeenkomst is op 1 juli 2016 in werking getreden.

2.2.Het Associatiecomité 

Het Associatiecomité is een orgaan dat is ingesteld bij de overeenkomst en dat overeenkomstig artikel 438, lid 3, van de overeenkomst de bevoegdheid heeft besluiten vast te stellen in de in de overeenkomst genoemde gevallen en op de terreinen waarvoor de Associatieraad bevoegdheden heeft overgedragen aan het Associatiecomité. Die besluiten zijn bindend voor de partijen, die de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering ervan.

Zoals bepaald in artikel 438, lid 4, van de overeenkomst komt het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken bijeen voor de bespreking van alle onderwerpen op het gebied van handel en daarmee verband houdende aangelegenheden in de zin van titel V van de overeenkomst. Overeenkomstig artikel 1, lid 4, van het reglement van orde van het Associatiecomité en de subcomités ("het reglement van orde") 1 bestaat het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken uit hoge ambtenaren van de Europese Commissie en van de Republiek Moldavië met verantwoordelijkheid voor handel en daarmee verband houdende aangelegenheden. Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie of van de Republiek Moldavië met verantwoordelijkheid voor handel en daarmee verband houdende aangelegenheden fungeert als voorzitter van het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken. De vergaderingen worden ook bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Europese Dienst voor extern optreden.

Overeenkomstig artikel 438, lid 3, van de overeenkomst en artikel 11, lid 1, van het reglement van orde stelt het Associatiecomité zijn besluiten vast in onderlinge overeenstemming tussen de partijen na voltooiing van de desbetreffende interne procedures. Besluiten en aanbevelingen worden ondertekend door de voorzitter van het Associatiecomité en gewaarmerkt door de secretarissen van het Associatiecomité.

2.3.De beoogde handelingen van het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken

Het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken zal drie besluiten betreffende de actualisering van bijlage XXVIIIA (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIIIB (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIIID (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst ("de beoogde handelingen") vaststellen.

De beoogde handelingen strekken ertoe de bovengenoemde bijlagen te actualiseren in het licht van de ontwikkeling van het daarin opgenomen acquis van de Unie sinds het afronden van de onderhandelingen over de overeenkomst in juni 2013. Dit strookt met de in artikel 449 van de overeenkomst genoemde verplichtingen van de Unie en van de Republiek Moldavië inzake dynamische aanpassing en is bedoeld om het lopende proces van aanpassing aan het acquis van de Unie in de Republiek Moldavië te vergemakkelijken.

De beoogde handelingen zullen voor de partijen bindend zijn overeenkomstig artikel 438, lid 3, van de overeenkomst, waarin het volgende is bepaald: "Het Associatiecomité is bevoegd om besluiten vast te stellen in de in deze overeenkomst genoemde gevallen en op de terreinen waarvoor de Associatieraad bevoegdheden heeft overgedragen aan het Associatiecomité. Deze besluiten zijn bindend voor de partijen, die de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering ervan.".

3.Namens de Unie in te nemen standpunt

Dit voorstel voor een besluit van de Raad stelt het standpunt van de Unie vast met betrekking tot drie in het bij de overeenkomst opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken vast te stellen besluiten in verband met de actualisering van bijlage XXVIIIA (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIIIB (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIIID (Regels ten aanzien van internationale zeevaart).

De actualisering van de bovengenoemde bijlagen is noodzakelijk om rekening te houden met de ontwikkeling van het acquis van de Unie in de bovengenoemde dienstensectoren sinds het afronden van de onderhandelingen over de overeenkomst in juni 2013. Het voorstel strookt met de verplichtingen van de partijen op grond van artikel 436 en artikel 449 van de overeenkomst.

Dit voorstel sluit aan op en draagt bij tot de uitvoering van andere externe beleidslijnen van de Unie, met name het Europees nabuurschapsbeleid en het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de Republiek Moldavië.

De bepalingen van de overeenkomst op het gebied van handel en daarmee verband houdende aangelegenheden werden in 2009 onderworpen aan een effectbeoordeling vooraf en in 2012 aan de duurzaamheidseffectbeoordeling voor het handelsverkeer van DG Handel van de Commissie, waarvan in de onderhandelingen voor een diepe en brede vrijhandelsruimte is gebruikgemaakt. Uit dat onderzoek bleek dat de uitvoering van de bepalingen op het gebied van handel en daarmee verband houdende aangelegenheden geen negatieve gevolgen zal hebben voor de Unie, het acquis van de Unie of haar beleid, en naar verwachting een positief effect zal hebben op de economische ontwikkeling van de Republiek Moldavië. Het voorstel heeft geen nadelige invloed op het economisch, sociaal of milieubeleid van de Unie.

De overeenkomst valt momenteel niet onder de Refit-procedures, zij brengt geen kosten mee voor kleine en middelgrote ondernemingen in de Unie en levert geen problemen op vanuit het oogpunt van de digitale omgeving.

4.Rechtsgrondslag

4.1.Procedurele rechtsgrondslag

4.1.1.Beginselen

Artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet in de vaststelling van besluiten tot bepaling van "de standpunten die namens de Unie worden ingenomen in een krachtens een overeenkomst opgericht lichaam, wanneer dit lichaam handelingen met rechtsgevolgen vaststelt, met uitzondering van handelingen tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de overeenkomst".

Het begrip "handelingen met rechtsgevolgen" omvat tevens handelingen die rechtsgevolgen hebben uit hoofde van de op het betrokken lichaam toepasselijke volkenrechtelijke bepalingen. Onder dit begrip vallen tevens instrumenten die volkenrechtelijk niet bindend zijn, maar die "beslissende invloed [hebben] op de inhoud van de regelgeving die de wetgever van de Unie vaststelt" 2 .

4.1.2.Toepassing op het onderhavige geval

Het Associatiecomité is een lichaam dat is opgericht krachtens een overeenkomst, te weten de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds. Zoals bepaald in artikel 438, lid 4, van de overeenkomst komt het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken bijeen voor de bespreking van alle onderwerpen op het gebied van handel en daarmee verband houdende aangelegenheden in de zin van titel V van de overeenkomst.

Overeenkomstig artikel 436, lid 3, van de overeenkomst is de Associatieraad bevoegd de bijlagen bij de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen. Volgens artikel 438, lid 2, van de overeenkomst kan de Associatieraad bevoegdheden overdragen aan het Associatiecomité, waaronder de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen. De Associatieraad heeft de bevoegdheid om bepaalde handelsgerelateerde bijlagen te actualiseren of te wijzigen bij Besluit nr. 3/2014 van 16 december 2014 overgedragen aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.

De door het Associatiecomité vast te stellen handelingen zijn handelingen met rechtsgevolgen. De beoogde handelingen zullen overeenkomstig artikel 438, lid 3, van de overeenkomst uit hoofde van het volkenrecht bindend zijn.

De beoogde handelingen strekken niet tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de overeenkomst.

De procedurele rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is derhalve artikel 218, lid 9, VWEU.

4.2.Materiële rechtsgrondslag

4.2.1.Beginselen

De materiële rechtsgrondslag voor een overeenkomstig artikel 218, lid 9, VWEU te nemen besluit wordt in de eerste plaats bepaald door de doelstelling en de inhoud van de beoogde handeling ten aanzien waarvan namens de Unie een standpunt moet worden ingenomen. Wanneer de beoogde handeling een tweeledige doelstelling heeft of bestaat uit twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoelstelling of overwegende component, terwijl de andere doelstelling of de andere component slechts ondergeschikt is, moet het overeenkomstig artikel 218, lid 9, VWEU te nemen besluit op één materiële rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is gelet op de hoofddoelstelling of de overwegende component.

4.2.2.Toepassing op het onderhavige geval

De doelstelling en de inhoud van de beoogde handelingen hebben in de eerste plaats betrekking op het gemeenschappelijk handelsbeleid.

De materiële rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is derhalve artikel 207 VWEU.

4.3.Conclusie

De rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is artikel 207 VWEU, in samenhang met artikel 218, lid 9, VWEU.

2017/0338 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken met betrekking tot de actualisering van bijlage XXVIIIA (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIIIB (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIIID (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds ("de overeenkomst") is door de Unie gesloten bij Besluit 2014/492/EU van de Raad van 16 juni 2014 3 en is op 1 juli 2016 in werking getreden.

(2)Ingevolge artikel 1 van Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad van 16 december 2014 4 kan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken de bijlagen bij de overeenkomst actualiseren of te wijzigen.

(3)Het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken moet de beoogde handeling betreffende bijlage XXVIIIA (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIIIB (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIIID (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) vaststellen.

(4)Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, aangezien de voorgenomen vaststelling van drie besluiten betreffende de actualisering van bijlage XXVIIIA (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIIIB (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIIID (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) voor de Unie bindend zal zijn.

(5)Aangezien diverse in de bijlagen XXVIIIA, XXVIIIB en XXVIIID bij de overeenkomst opgenomen handelingen van de Unie sinds het afronden van de onderhandelingen over de overeenkomst zijn gewijzigd of ingetrokken, moeten die bijlagen, om een gedegen aanpassing te waarborgen, worden aangevuld met een aantal handelingen waarbij de daarin opgenomen maatregelen worden uitgevoerd, gewijzigd, aangevuld of vervangen, en moeten bepaalde termijnen worden gewijzigd om rekening te houden met de vooruitgang die de Republiek Moldavië tot nog toe al in het proces van aanpassing aan het acquis van de Unie heeft geboekt,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De namens de Unie op de vergadering van het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken in te nemen standpunten zijn gebaseerd op de aan dit besluit gehechte ontwerphandelingen van het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken:

i)Besluit van het Associatiecomité EU-Republiek Moldavië tot actualisering van bijlage XXVIIIA bij de overeenkomst (Regels inzake financiële diensten);

ii)Besluit van het Associatiecomité EU-Republiek Moldavië tot actualisering van bijlage XXVIIIB bij de overeenkomst (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten);

iii)Besluit van het Associatiecomité EU-Republiek Moldavië tot actualisering van bijlage XXVIIID bij de overeenkomst (Regels ten aanzien van internationale zeevaart).

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Commissie.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

(1)    PB L 9 van 15.1.2015, blz. 53.
(2)    Arrest van het Hof van Justitie van 7 oktober 2014, Duitsland/Raad, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punten 61-64.
(3)    PB L 260 van 30.8.2014, blz. 1.
(4)    PB L 110 van 29.4.2015, blz. 40.
Top

Brussel,13.12.2017

COM(2017) 754 final

BIJLAGE

bij het

voorstel voor een besluit van de Raad

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken met betrekking tot de actualisering van bijlage XXVIII-A (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-D (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst


BIJLAGE

ONTWERP

BESLUIT Nr. …/... VAN HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-REPUBLIEK MOLDAVIË

van … 2017

tot wijziging van bijlage XXVIII-A bij de overeenkomst (Regels inzake financiële diensten)

HET ASSOCIATIECOMITÉ,

Gezien de op 27 juni 2014 in Brussel ondertekende associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, en met name de artikelen 61, 249, 436, 438 en 449,

Overwegende hetgeen volgt:

1)De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds ("de overeenkomst") is op 1 juli 2016 in werking getreden.

2)Krachtens de artikelen 61 en 249 van de overeenkomst moet de Republiek Moldavië haar wetgeving aanpassen aan die van de EU en aan de internationale instrumenten ("het acquis van de Unie") als bedoeld in bijlage XXVIII-A (Regels inzake financiële diensten) bij de overeenkomst.

3)Het in bijlage XXVIII-A opgenomen acquis van de Unie met betrekking tot het witwassen van geld is sinds het afronden van de onderhandelingen over de overeenkomst in juni 2013 geëvolueerd. De Unie heeft met name de volgende handelingen vastgesteld en ter kennis gebracht van de Republiek Moldavië:

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie 1 .

Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 2 .

4)De Republiek Moldavië blijft haar wetgeving aanpassen aan het acquis van de Unie, overeenkomstig de termijnen en prioriteiten die zijn vastgesteld in bijlage XXVIII-A bij de overeenkomst. Bijlage XXVIII-A bij de overeenkomst moet derhalve worden geactualiseerd om te waarborgen dat de ontwikkeling van het daarin opgenomen acquis van de Unie met betrekking tot het witwassen van geld snel en efficiënt wordt geïntegreerd in het lopende proces van aanpassing, in overeenstemming met artikel 449 van de overeenkomst.

5)In het licht van het bovenstaande en om rekening te houden met de ontwikkeling van het acquis van de Unie moeten Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad aan bijlage XXVIII-A worden toegevoegd.

6)Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad 3 en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie 4 moeten met ingang van 26 juni 2017 uit bijlage XXVIII-A worden geschrapt.

7)Overeenkomstig artikel 436, lid 3, van de overeenkomst is de Associatieraad EU-Republiek Moldavië bevoegd de bijlagen bij de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen.

8)Volgens artikel 438, lid 2, van de overeenkomst kan de Associatieraad bevoegdheden overdragen aan het Associatiecomité, waaronder de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen.

9)Bij Besluit nr. 3/2014 van 16 december 2014 heeft de Associatieraad de bevoegdheid om de bijlagen bij de overeenkomst die betrekking hebben op onder meer hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) van titel V (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen, overgedragen aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, voor zover hoofdstuk 6 geen specifieke bepalingen bevat inzake de wijziging of actualisering van de bijlagen. Hoofdstuk 6 bevat geen specifieke bepalingen inzake de wijziging of actualisering van de bijlagen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XXVIII-A (Regels inzake financiële diensten) bij de associatieovereenkomst wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te …, …..

Voor het Associatiecomité

De voorzitter

Bijlage

Bijlage XXVIII-A bij de associatieovereenkomst

Regels inzake financiële diensten

De Republiek Moldavië verbindt zich ertoe haar wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-wetgeving en internationale instrumenten binnen het aangegeven tijdschema.

Richtlijn 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2007/44/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2002/87/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen

De spaar- en kredietverenigingen van de Republiek Moldavië worden op dezelfde wijze behandeld als de in artikel 2 van die richtlijn opgenomen instellingen en vallen derhalve buiten het toepassingsgebied van die richtlijn.

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2006/48/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2007/18/EG van de Commissie van 27 maart 2007 tot wijziging van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de uitsluiting van dan wel de opneming in het toepassingsgebied van bepaalde instellingen en de behandeling van vorderingen op multilaterale ontwikkelingsbanken

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2007/18/EG worden bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden, met de hieronder omschreven uitzondering, binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Wat andere instellingen dan de in artikel 3, lid 1, onder a), van die richtlijn gedefinieerde kredietinstellingen betreft, worden de bepalingen van artikel 5, leden 1 en 3, artikel 6, artikel 7, punten a), b) en c), artikel 8, punten a), b) en c), en artikel 9 van deze richtlijn met betrekking tot het niveau van het vereiste aanvangskapitaal, binnen een termijn van tien jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2009/110/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden, met uitzondering van de bepaling van artikel 7 van deze richtlijn in verband met het minimumniveau van de compensatie voor iedere deposant, binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

De bepaling van artikel 7 van deze richtlijn in verband met het minimumniveau van de compensatie voor iedere deposant wordt binnen een termijn van tien jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 86/635/EEG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2001/65/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2003/51/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, 83/349/EEG van de Raad betreffende de geconsolideerde jaarrekening, 86/635/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2006/46/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van zeven jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 91/674/EEG van de Raad van 19 december 1991 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Aanbeveling 92/48/EEG van de Commissie van 18 december 1991 inzake verzekeringstussenpersonen

Tijdschema: niet van toepassing.

Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2006/73/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de voor beleggingsondernemingen geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft

Tijdschema: de bepalingen van deze verordening worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft

Tijdschema: de bepalingen van deze verordening worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2007/14/EG worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden, met uitzondering van de bepaling van artikel 4 van deze richtlijn in verband met het minimumniveau van de compensatie voor iedere belegger, binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

De bepalingen van artikel 4 van deze richtlijn in verband met het minimumniveau van de compensatie voor iedere belegger worden binnen een termijn van tien jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2004/72/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties betreft

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2004/72/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2003/124/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2003/124/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2003/125/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten betreft

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2003/125/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EG) nr. 2273/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de uitzonderingsregeling voor terugkoopprogramma's en voor de stabilisatie van financiële instrumenten betreft

Tijdschema: de bepalingen van deze verordening worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus

Tijdschema: de bepalingen van deze verordening worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's)

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2007/16/EG van de Commissie van 19 maart 2007 tot uitvoering van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) wat de verduidelijking van bepaalde definities betreft

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2007/16/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2009/44/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EG) nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler

Tijdschema: de bepalingen van deze verordening worden binnen een termijn van één jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn (EU) 2015/849 worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006

Tijdschema: de bepalingen van deze verordening worden binnen een termijn van één jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

ONTWERP

BESLUIT Nr. …/... VAN HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-REPUBLIEK MOLDAVIË

van … 2017

tot wijziging van bijlage XXVIII-B bij de overeenkomst (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten)

HET ASSOCIATIECOMITÉ,

Gezien de op 27 juni 2014 in Brussel ondertekende associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, en met name de artikelen 102, 240, 436, 438 en 449,

Overwegende hetgeen volgt:

1)De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds ("de overeenkomst") is op 1 juli 2016 in werking getreden.

2)Krachtens de artikelen 102 en 240 van de overeenkomst moet de Republiek Moldavië haar wetgeving aanpassen aan die van de EU en aan de internationale instrumenten ("het acquis van de Unie") als bedoeld in bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) bij de overeenkomst.

3)Het in bijlage XXVIII-B opgenomen acquis van de Unie is sinds het afronden van de onderhandelingen over de overeenkomst in juni 2013 geëvolueerd. De Unie heeft met name de volgende handelingen vastgesteld waarbij de in bijlage XXVIII-B opgenomen maatregelen worden uitgevoerd, gewijzigd, aangevuld of vervangen:

i)

Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie 5

ii)

Uitvoeringsbesluit 2014/276/EU van de Commissie van 2 mei 2014 tot wijziging van Beschikking 2008/411/EG betreffende de harmonisering van de 3400 - 3800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap 6

iii)

Uitvoeringsbesluit 2013/752/EU van de Commissie van 11 december 2013 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur en tot intrekking van Beschikking 2005/928/EG 7

iv)

Uitvoeringsbesluit 2014/641/EU van de Commissie van 1 september 2014 betreffende geharmoniseerde technische voorwaarden voor gebruik in de Unie van radiospectrum door draadloze apparatuur voor programmaproductie en speciale evenementen 8

v)

Uitvoeringsbesluit 2014/702/EU van de Commissie van 7 oktober 2014 tot wijziging van Beschikking 2007/131/EG inzake het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de Gemeenschap voor apparatuur die gebruikmaakt van ultrabreedbandtechnologie 9

vi)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/339 van de Commissie van 8 maart 2016 betreffende de harmonisering van de 2010-2025 MHz-frequentieband voor draagbare of mobiele draadloze videoverbindingen en draadloze camera's die worden gebruikt voor programmaproductie en speciale evenementen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 1197) 10

vii)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 van de Commissie van 8 mei 2015 betreffende de harmonisering van de frequentieband 1452-1492 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 3061) 11

viii)

Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG 12

ix)

Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG 13

x)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/806 van de Commissie van 22 mei 2015 tot vaststelling van specificaties in verband met de vorm van het vertrouwensmerk van de EU voor gekwalificeerde vertrouwensdiensten 14

xi)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1505 van de Commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van de technische specificaties en formaten van vertrouwenslijsten overeenkomstig artikel 22, lid 5, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt 15

xii)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1506 van de Commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van specificaties betreffende formaten van geavanceerde elektronische handtekeningen en geavanceerde zegels die door openbare instanties moeten worden erkend overeenkomstig respectievelijk artikel 27, lid 5, en artikel 37, lid 5, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt 16

xiii)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/650 van de Commissie van 25 april 2016 tot vaststelling van normen inzake de veiligheidsbeoordeling van gekwalificeerde middelen voor het aanmaken van handtekeningen en zegels overeenkomstig artikel 30, lid 3, en artikel 39, lid 2, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt 17

xiv)

Besluit 2010/267/EU van de Commissie van 6 mei 2010 betreffende de geharmoniseerde technische gebruiksvoorwaarden in de 790-862 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die elektronische-communicatiediensten kunnen verschaffen in de Europese Unie 18

Uitvoeringsbesluit 2011/251/EU van de Commissie van 18 april 2011 tot wijziging van Beschikking 2009/766/EG betreffende de harmonisatie van de 900 MHz- en de 1800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die pan-Europese elektronische communicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap 19

Beschikking 2009/766/EG van de Commissie van 16 oktober 2009 betreffende de harmonisatie van de 900 MHz- en de 1800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die pan-Europese elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit 2011/251/EU van de Commissie van 18 april 2011 20  

xv)

Uitvoeringsbesluit 2012/688/EU van de Commissie van 5 november 2012 betreffende de harmonisering van de frequentiebanden 1920 - 1980 MHz en 2110 - 2170 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie 21

xvi)

Beschikking 2008/477/EG van de Commissie van 13 juni 2008 betreffende de harmonisering van de 2500 - 2690 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap 22

xvii)

Beschikking 2008/411/EG van de Commissie van 21 mei 2008 betreffende de harmonisering van de 3400 - 3800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap 23

xviii)

Beschikking 2008/671/EG van de Commissie van 5 augustus 2008 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5875 - 5905 MHz-frequentieband voor veiligheidsgerelateerde toepassingen van intelligente vervoerssystemen (ITS) 24

xix)

Beschikking 2007/344/EG van de Commissie van 16 mei 2007 inzake de geharmoniseerde beschikbaarheid van informatie over spectrumgebruik in de Gemeenschap 25

xx)

Beschikking 2007/90/EG van de Commissie van 12 februari 2007 tot wijziging van Beschikking 2005/513/EG betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5 GHz-frequentieband voor de implementatie van draadloze toegangssystemen met inbegrip van Radio Local Area Networks (WAS/R-LAN's) 26

xxi)

Beschikking 2005/513/EG van de Commissie van 11 juli 2005 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5 GHz-frequentieband voor de implementatie van draadloze toegangssystemen met inbegrip van Radio Local Area Networks (WAS/R-LAN's) 27

xxii)

Uitvoeringsbesluit 2011/829/EU van de Commissie van 8 december 2011 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur 28

xxiii)

Besluit 2010/368/EU van de Commissie van 30 juni 2010 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur 29

xxiv)

Beschikking 2009/381/EG van de Commissie van 13 mei 2009 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur 30

xxv)

Beschikking 2008/432/EG van de Commissie van 23 mei 2008 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur 31

xxvi)

Beschikking 2006/771/EG van de Commissie van 9 november 2006 inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur 32

xxvii)

Besluit 2010/166/EU van de Commissie van 19 maart 2010 betreffende de harmonisatie van de voorwaarden inzake het gebruik van radiospectrum voor mobiele communicatiediensten aan boord van vaartuigen (MCV-diensten) in de Europese Unie 33

xxviii)

Beschikking 2006/804/EG van de Commissie van 23 november 2006 inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor apparaten voor identificatie met behulp van radiogolven (RFID) in de ultrahoge frequentieband (UHF) 34

xxix)

Uitvoeringsbesluit 2011/485/EU van de Commissie van 29 juli 2011 tot wijziging van Beschikking 2005/50/EG inzake de harmonisatie van de 24 GHz-radiospectrumband voor in de tijd beperkt gebruik door kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de Gemeenschap 35

xxx)

Beschikking 2005/50/EG van de Commissie van 17 januari 2005 inzake de harmonisatie van de 24 GHz-radiospectrumband voor in de tijd beperkt gebruik door kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de Gemeenschap 36

xxxi)

Beschikking 2004/545/EG van de Commissie van 8 juli 2004 inzake de harmonisatie van het radiospectrum in de 79 GHz-band voor gebruik door kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de Gemeenschap 37

xxxii)

Beschikking 2009/343/EG van de Commissie van 21 april 2009 tot wijziging van Beschikking 2007/131/EG inzake het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de Gemeenschap voor apparatuur die gebruikmaakt van ultrabreedbandtechnologie 38

xxxiii)

Beschikking 2007/131/EG van de Commissie van 21 februari 2007 inzake het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de Gemeenschap voor apparatuur die gebruikmaakt van ultrabreedbandtechnologie 39

xxxiv)

Beschikking 2007/98/EG van de Commissie van 14 februari 2007 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 2 GHz-frequentieband voor de implementatie van systemen voor mobiele satellietdiensten 40

xxxv)

Uitvoeringsbesluit 2013/654/EU van de Commissie van 12 november 2013 tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG teneinde daarin aanvullende toegangstechnologieën en frequentiebanden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) op te nemen 41

xxxvi)

Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie 42

4)De Republiek Moldavië blijft haar wetgeving aanpassen aan het acquis van de Unie, overeenkomstig de termijnen en prioriteiten die zijn vastgesteld in bijlage XXVIII-B bij de overeenkomst. Om een gedegen aanpassing te waarborgen, is het noodzakelijk om bijlage XXVIII-B aan te vullen met de in overweging 3 genoemde handelingen, alsook om bepaalde termijnen te wijzigen om rekening te houden met de vooruitgang die de Republiek Moldavië tot nog toe al in het proces van aanpassing aan het acquis van de Unie heeft geboekt, in overeenstemming met artikel 449 van de overeenkomst.

5)Overeenkomstig artikel 436, lid 3, van de overeenkomst is de Associatieraad EU-Republiek Moldavië bevoegd de bijlagen bij de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen.

6)Volgens artikel 438, lid 2, van de overeenkomst kan de Associatieraad bevoegdheden overdragen aan het Associatiecomité, waaronder de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen.

7)Bij Besluit nr. 3/2014 van 16 december 2014 heeft de Associatieraad de bevoegdheid om de bijlagen bij de overeenkomst die betrekking hebben op onder meer hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) van titel V (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen, overgedragen aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, voor zover hoofdstuk 6 geen specifieke bepalingen bevat inzake de wijziging of actualisering van de bijlagen. Hoofdstuk 6 bevat geen specifieke bepalingen inzake de wijziging of actualisering van de bijlagen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) bij de associatieovereenkomst wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te …, …..

Voor het Associatiecomité

De voorzitter

Bijlage

Bijlage XXVIII-B bij de associatieovereenkomst

Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten

De Republiek Moldavië verbindt zich ertoe haar wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-wetgeving en internationale instrumenten binnen het aangegeven tijdschema.

Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009

De volgende bepalingen van Richtlijn 2002/21/EG zijn van toepassing:

versterken van de onafhankelijkheid en de administratieve capaciteit van de nationale regelgever op het gebied van elektronische communicatie;

instellen van openbareraadplegingsprocedures voor nieuwe regelgevende maatregelen;

invoeren van doeltreffende beroepsmechanismen voor beslissingen van de nationale regelgever op het gebied van elektronische communicatie, en

vaststellen welke producten- en dienstenmarkten in de sector elektronische communicatie voor een regeling vooraf in aanmerking komen en die markten analyseren teneinde vast te stellen of er op die markten sprake is van aanmerkelijke marktmacht.

Tijdschema: deze bepalingen van Richtlijn 2002/21/EG worden binnen een termijn van anderhalf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009

De volgende bepalingen van Richtlijn 2002/20/EG zijn van toepassing:

tenuitvoerlegging van regelgeving inzake het verstrekken van algemene machtigingen en beperking van de behoefte aan individuele licenties tot specifieke, naar behoren gemotiveerde gevallen.

Tijdschema: deze bepalingen van Richtlijn 2002/20/EG worden binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009

Op basis van de in overeenstemming met de kaderrichtlijn uitgevoerde marktanalyse legt de nationale regelgever op het gebied van elektronische communicatie exploitanten waarvan is vastgesteld dat zij op de desbetreffende markten aanmerkelijke marktmacht hebben, passende regelgevende verplichtingen op ten aanzien van:

de toegang tot en het gebruik van specifieke netwerkfaciliteiten;

controles van de prijzen voor toegang en interconnectie, met inbegrip van verplichtingen inzake kostenoriëntatie, en

transparantie, non-discriminatie en gescheiden boekhouding.

Tijdschema: deze bepalingen van Richtlijn 2002/19/EG worden binnen een termijn van anderhalf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 en Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015

De volgende bepalingen van Richtlijn 2002/22/EG zijn van toepassing:

tenuitvoerlegging van de regelgeving inzake universeledienstverplichtingen, met inbegrip van de oprichting van mechanismen voor kostenberekening en financiering, en

eerbiediging van de belangen en rechten van de gebruikers, in het bijzonder door de invoering van nummerportabiliteit en het uniforme Europese alarmnummer 112.

Tijdschema: deze bepalingen van Richtlijn 2002/22/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie

Tijdschema: de bepalingen van Verordening (EU) 2015/2120 worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en –diensten

Tijdschema: de maatregelen die uit de toepassing van deze richtlijn voortvloeien, worden binnen een termijn van anderhalf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009

De volgende bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG zijn van toepassing:

tenuitvoerlegging van regelgeving om de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden, en met name het recht op een persoonlijke levenssfeer, te waarborgen bij de verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie, en waarborging van het vrije verkeer van dergelijke gegevens en van elektronische-communicatieapparatuur en -diensten.

Tijdschema: deze bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap

goedkeuring van beleid en regelgeving om de geharmoniseerde beschikbaarheid en een doeltreffend gebruik van het spectrum te waarborgen

Tijdschema: de maatregelen die uit de toepassing van deze beschikking voortvloeien, worden binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Besluit 2010/267/EU van de Commissie van 6 mei 2010 betreffende de geharmoniseerde technische gebruiksvoorwaarden in de 790-862 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die elektronische-communicatiediensten kunnen verschaffen in de Europese Unie

Tijdschema: de bepalingen van Besluit 2010/267/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit 2011/251/EU van de Commissie van 18 april 2011 tot wijziging van Beschikking 2009/766/EG betreffende de harmonisatie van de 900 MHz- en de 1800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die pan-Europese elektronische communicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2011/251/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2009/766/EG van de Commissie van 16 oktober 2009 betreffende de harmonisatie van de 900 MHz- en de 1800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die pan-Europese elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit 2011/251/EU van de Commissie van 18 april 2011

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2009/766/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit 2012/688/EU van de Commissie van 5 november 2012 betreffende de harmonisering van de frequentiebanden 1920 - 1980 MHz en 2110 - 2170 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2012/688/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2008/477/EG van de Commissie van 13 juni 2008 betreffende de harmonisering van de 2500 - 2690 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2008/477/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit 2014/276/EU van de Commissie van 2 mei 2014 tot wijziging van Beschikking 2008/411/EG betreffende de harmonisering van de 3400 - 3800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2014/276/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2008/411/EG van de Commissie van 21 mei 2008 betreffende de harmonisering van de 3400 - 3800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit 2014/276/EU van de Commissie van 2 mei 2014

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2008/411/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2008/671/EG van de Commissie van 5 augustus 2008 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5875 - 5905 MHz-frequentieband voor veiligheidsgerelateerde toepassingen van intelligente vervoerssystemen (ITS)

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2008/671/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2007/344/EG van de Commissie van 16 mei 2007 inzake de geharmoniseerde beschikbaarheid van informatie over spectrumgebruik in de Gemeenschap

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2007/344/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2007/90/EG van de Commissie van 12 februari 2007 tot wijziging van Beschikking 2005/513/EG betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5 GHz-frequentieband voor de implementatie van draadloze toegangssystemen met inbegrip van Radio Local Area Networks (WAS/R-LAN's)

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2007/90/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2005/513/EG van de Commissie van 11 juli 2005 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5 GHz-frequentieband voor de implementatie van draadloze toegangssystemen met inbegrip van Radio Local Area Networks (WAS/R-LAN's), zoals gewijzigd bij Beschikking 2007/90/EG van de Commissie van 12 februari 2007

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2005/513/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit 2013/752/EU van de Commissie van 11 december 2013 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur en tot intrekking van Beschikking 2005/928/EG

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2013/752/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit 2011/829/EU van de Commissie van 8 december 2011 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2011/829/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Besluit 2010/368/EU van de Commissie van 30 juni 2010 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur

Tijdschema: de bepalingen van Besluit 2010/368/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2009/381/EG van de Commissie van 13 mei 2009 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2009/381/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2008/432/EG van de Commissie van 23 mei 2008 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur 

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2008/432/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2006/771/EG van de Commissie van 9 november 2006 inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit 2013/752/EU van de Commissie, Uitvoeringsbesluit 2011/829/EU van de Commissie, Besluit 2010/368/EU van de Commissie, Beschikking 2009/381/EG van de Commissie en Beschikking 2008/432/EG van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2006/771/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Besluit 2010/166/EU van de Commissie van 19 maart 2010 betreffende de harmonisatie van de voorwaarden inzake het gebruik van radiospectrum voor mobiele communicatiediensten aan boord van vaartuigen (MCV-diensten) in de Europese Unie

Tijdschema: de bepalingen van Besluit 2010/166/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit 2014/641/EU van de Commissie van 1 september 2014 betreffende geharmoniseerde technische voorwaarden voor gebruik in de Unie van radiospectrum door draadloze apparatuur voor programmaproductie en speciale evenementen

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2014/641/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2006/804/EG van de Commissie van 23 november 2006 inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor apparaten voor identificatie met behulp van radiogolven (RFID) in de ultrahoge frequentieband (UHF)

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2006/804/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit 2011/485/EU van de Commissie van 29 juli 2011 tot wijziging van Beschikking 2005/50/EG inzake de harmonisatie van de 24 GHz-radiospectrumband voor in de tijd beperkt gebruik door kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de Gemeenschap

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2011/485/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2005/50/EG van de Commissie van 17 januari 2005 inzake de harmonisatie van de 24 GHz-radiospectrumband voor in de tijd beperkt gebruik door kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de Gemeenschap, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit 2011/485/EU van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2005/50/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2004/545/EG van de Commissie van 8 juli 2004 inzake de harmonisatie van het radiospectrum in de 79 GHz-band voor gebruik door kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de Gemeenschap

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2004/545/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit 2014/702/EU van de Commissie van 7 oktober 2014 tot wijziging van Beschikking 2007/131/EG inzake het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de Gemeenschap voor apparatuur die gebruikmaakt van ultrabreedbandtechnologie

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2014/702/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2009/343/EG van de Commissie van 21 april 2009 tot wijziging van Beschikking 2007/131/EG inzake het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de Gemeenschap voor apparatuur die gebruikmaakt van ultrabreedbandtechnologie

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2009/343/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2007/131/EG van de Commissie van 21 februari 2007 inzake het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de Gemeenschap voor apparatuur die gebruikmaakt van ultrabreedbandtechnologie, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit 2014/702/EU van de Commissie van 7 oktober 2014 en Beschikking 2009/343/EG van de Commissie van 21 april 2009

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2007/131/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2007/98/EG van de Commissie van 14 februari 2007 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 2 GHz-frequentieband voor de implementatie van systemen voor mobiele satellietdiensten

Tijdschema: de bepalingen van Beschikking 2007/98/EG van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/339 van de Commissie van 8 maart 2016 betreffende de harmonisering van de 2010-2025 MHz-frequentieband voor draagbare of mobiele draadloze videoverbindingen en draadloze camera's die worden gebruikt voor programmaproductie en speciale evenementen

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/339 van de Commissie worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 van de Commissie van 8 mei 2015 betreffende de harmonisering van de frequentieband 1452-1492 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit 2013/654/EU van de Commissie van 12 november 2013 tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG teneinde daarin aanvullende toegangstechnologieën en frequentiebanden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) op te nemen

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2013/654/EU van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Beschikking 2008/294/EG van de Commissie van 7 april 2008 betreffende geharmoniseerde spectrumgebruiksvoorwaarden voor mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) in de Gemeenschap, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit 2013/654/EU van de Commissie

Tijdschema: de maatregelen die uit de toepassing van deze beschikking voortvloeien, worden binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel")

De volgende bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing:

verbeteren van de ontwikkeling van elektronische handel;

wegwerken van belemmeringen voor de grensoverschrijdende verlening van diensten van de informatiemaatschappij;

bieden van rechtszekerheid aan verleners van diensten van de informatiemaatschappij, en

harmoniseren van de beperkingen van de aansprakelijkheid van aanbieders die louter handelen als doorgeefluik in het kader van "mere conduit", "caching" of "hosting", zonder algemene controleverplichting.

Tijdschema: deze bepalingen van Richtlijn 2000/31/EG worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2013/37/EU worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG

Tijdschema: de bepalingen van Verordening (EU) nr. 910/2014 worden binnen een termijn van zes jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/806 van de Commissie van 22 mei 2015 tot vaststelling van specificaties in verband met de vorm van het vertrouwensmerk van de EU voor gekwalificeerde vertrouwensdiensten

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/806 van de Commissie worden binnen een termijn van zes jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1505 van de Commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van de technische specificaties en formaten van vertrouwenslijsten overeenkomstig artikel 22, lid 5, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1505 van de Commissie worden binnen een termijn van zes jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1506 van de Commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van specificaties betreffende formaten van geavanceerde elektronische handtekeningen en geavanceerde zegels die door openbare instanties moeten worden erkend overeenkomstig respectievelijk artikel 27, lid 5, en artikel 37, lid 5, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1506 van de Commissie worden binnen een termijn van zes jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/650 van de Commissie van 25 april 2016 tot vaststelling van normen inzake de veiligheidsbeoordeling van gekwalificeerde middelen voor het aanmaken van handtekeningen en zegels overeenkomstig artikel 30, lid 3, en artikel 39, lid 2, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/650 van de Commissie worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

ONTWERP

BESLUIT Nr. …/... VAN HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-REPUBLIEK MOLDAVIË

van … 2017

tot wijziging van bijlage XXVIII-D bij de overeenkomst (Regels ten aanzien van internationale zeevaart)

HET ASSOCIATIECOMITÉ,

Gezien de op 27 juni 2014 in Brussel ondertekende associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, en met name de artikelen 85, 253, 436, 438 en 449,

Overwegende hetgeen volgt:

1)De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds ("de overeenkomst") is op 1 juli 2016 in werking getreden.

2)Krachtens de artikelen 85 en 253 van de overeenkomst moet de Republiek Moldavië haar wetgeving aanpassen aan die van de EU en aan de internationale instrumenten ("het acquis van de Unie") als bedoeld in bijlage XXVIII-D (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst.

3)Het in bijlage XXVIII-D opgenomen acquis van de Unie is sinds het afronden van de onderhandelingen over de overeenkomst in juni 2013 geëvolueerd. De Unie heeft met name de volgende handelingen vastgesteld waarbij de in bijlage XXVIII-D opgenomen maatregelen worden uitgevoerd, gewijzigd, aangevuld of vervangen:

i)Uitvoeringsrichtlijn 2014/111/EU van de Commissie van 17 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2009/15/EG, wat betreft de vaststelling door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van bepaalde codes en de bijbehorende wijzigingen van bepaalde verdragen en protocollen 43

ii)Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1355/2014 van de Commissie van 17 december 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009, wat betreft de vaststelling door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van bepaalde codes en de bijbehorende wijzigingen van bepaalde verdragen en protocollen 44

iii)Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad 45

iv)Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG 46

v)Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart 47

vi)Richtlijn (EU) 2016/844 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen 48

vii)Richtlijn (EU) 2015/2087 van de Commissie van 18 november 2015 houdende wijziging van bijlage II van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen 49

viii)Richtlijn 2013/38/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG betreffende havenstaatcontrole 50

ix)Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG 51

x)Verordening (EU) nr. 428/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 ter uitvoering van artikel 14 van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de uitgebreide inspectie van schepen betreft 52

xi)Verordening (EU) nr. 801/2010 van de Commissie van 13 september 2010 ter uitvoering van artikel 10, lid 3, van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de vlaggenstaatcriteria betreft 53

xii)Verordening (EU) nr. 802/2010 van de Commissie van 13 september 2010 ter uitvoering van artikel 10, lid 3, en artikel 27 van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de prestaties van de rederij betreft, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1205/2012 van de Commissie 54

xiii)Richtlijn 2009/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart 55

xiv)Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad 56  

xv)Richtlijn 2011/15/EU van de Commissie van 23 februari 2011 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart 57

xvi)Verordening (EU) nr. 1286/2011 van de Commissie van 9 december 2011 tot vaststelling van een gemeenschappelijke methodologie voor het onderzoek naar ongevallen en incidenten op zee, krachtens artikel 5, lid 4, van Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad 58

xvii)Verordening (EG) nr. 540/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 336/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap wat de modelformulieren betreft 59

xviii)Richtlijn 2010/36/EU van de Commissie van 1 juni 2010 tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen 60

xix)Richtlijn van de Commissie 2005/12/EG van 18 februari 2005 tot wijziging van de bijlagen I en II van Richtlijn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen 61

xx)Verordening (EU) nr. 530/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen 62

xxi)Richtlijn 2012/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 houdende wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden 63

xxii)Richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen 64

xxiii)Richtlijn 2007/71/EG van de Commissie van 13 december 2007 houdende wijziging van bijlage II van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen 65

xxiv)Verordening (EG) nr. 536/2008 van de Commissie van 13 juni 2008 ter uitvoering van artikel 6, lid 3, en artikel 7 van Verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen en tot wijziging van die verordening 66

xxv)Richtlijn 2009/13/EG van de Raad van 16 februari 2009 tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 en tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG 67

4)De Republiek Moldavië blijft haar wetgeving aanpassen aan het acquis van de Unie, overeenkomstig de termijnen en prioriteiten die zijn vastgesteld in bijlage XXVIII-D bij de overeenkomst. Om een gedegen aanpassing te waarborgen, is het noodzakelijk om bijlage XXVIII-D aan te vullen met de in overweging 3 genoemde handelingen, alsook om bepaalde termijnen te wijzigen om rekening te houden met de vooruitgang die de Republiek Moldavië tot nog toe al in het proces van aanpassing aan het acquis van de Unie heeft geboekt, in overeenstemming met artikel 449 van de overeenkomst.

5)Overeenkomstig artikel 436, lid 3, van de overeenkomst is de Associatieraad EU-Republiek Moldavië bevoegd de bijlagen bij de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen.

6)Volgens artikel 438, lid 2, van de overeenkomst kan de Associatieraad bevoegdheden overdragen aan het Associatiecomité, waaronder de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen.

7)Bij Besluit nr. 3/2014 van 16 december 2014 heeft de Associatieraad de bevoegdheid om de bijlagen bij de overeenkomst die betrekking hebben op onder meer hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) van titel V (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen, overgedragen aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, voor zover hoofdstuk 6 geen specifieke bepalingen bevat inzake de wijziging of actualisering van de bijlagen. Hoofdstuk 6 bevat geen specifieke bepalingen inzake de wijziging of actualisering van de bijlagen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XXVIII-D (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de associatieovereenkomst wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te …, …..

Voor het Associatiecomité

De voorzitter

Bijlage

Bijlage XXVIII-D bij de associatieovereenkomst

REGELS TEN AANZIEN VAN INTERNATIONALE ZEEVAART

De Republiek Moldavië verbindt zich ertoe haar wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-wetgeving en internationale instrumenten binnen het aangegeven tijdschema.

Maritieme veiligheid – vlaggenstaat / classificatiebureaus

Uitvoeringsrichtlijn 2014/111/EU van de Commissie van 17 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2009/15/EG, wat betreft de vaststelling door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van bepaalde codes en de bijbehorende wijzigingen van bepaalde verdragen en protocollen

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsrichtlijn 2014/111/EU van de Commissie worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2009/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/111/EU van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1355/2014 van de Commissie van 17 december 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009, wat betreft de vaststelling door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van bepaalde codes en de bijbehorende wijzigingen van bepaalde verdragen en protocollen

Tijdschema: de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1355/2014 van de Commissie worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1355/2014 van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van deze verordening worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Vlaggenstaat

Richtlijn 2009/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Havenstaatcontrole

Richtlijn 2013/38/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG betreffende havenstaatcontrole

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2013/38/EU worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG

Tijdschema: de bepalingen van Verordening (EU) 2015/757 worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG

Tijdschema: de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1257/2013 worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EU) nr. 428/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 ter uitvoering van artikel 14 van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de uitgebreide inspectie van schepen betreft

Tijdschema: de bepalingen van Verordening (EU) nr. 428/2010 van de Commissie worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EU) nr. 801/2010 van de Commissie van 13 september 2010 ter uitvoering van artikel 10, lid 3, van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de vlaggenstaatcriteria betreft

Tijdschema: de bepalingen van Verordening (EU) nr. 801/2010 van de Commissie worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EU) nr. 802/2010 van de Commissie van 13 september 2010 ter uitvoering van artikel 10, lid 3, en artikel 27 van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de prestaties van de rederij betreft, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1205/2012 van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van Verordening (EU) nr. 802/2010 van de Commissie worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2013/38/EU van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad en zoals uitgevoerd bij Verordening (EU) nr. 428/2010 van de Commissie, Verordening (EU) nr. 801/2010 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 802/2010 van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Monitoring van de zeescheepvaart

Richtlijn 2009/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2009/17/EG worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2011/15/EU van de Commissie van 23 februari 2011 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2011/15/EU van de Commissie worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring en informatiesysteem voor de zeescheepvaart, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/17/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2011/15/EU van de Commissie en Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Onderzoek naar ongevallen

Richtlijn 1999/35/EG van de Raad van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro- veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2009/18/EG worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EU) nr. 1286/2011 van de Commissie van 9 december 2011 tot vaststelling van een gemeenschappelijke methodologie voor het onderzoek naar ongevallen en incidenten op zee, krachtens artikel 5, lid 4, van Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad

Tijdschema: de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1286/2011 van de Commissie worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2009/18/EG worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers

Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen

Tijdschema: de bepalingen van deze verordening worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EG) nr. 540/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 336/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap wat de modelformulieren betreft

Tijdschema: de bepalingen van Verordening (EG) nr. 540/2008 van de Commissie worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EG) nr. 336/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 540/2008 van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van deze verordening worden binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Technische en operationele voorschriften

Uitrusting van zeeschepen

Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Passagiersschepen

Richtlijn 2010/36/EU van de Commissie van 1 juni 2010 tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2010/36/EU van de Commissie worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2010/36/EU van de Commissie en Richtlijn (EU) 2016/844 van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn (EU) 2016/844 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn (EU) 2016/844 van de Commissie worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 1999/35/EG van de Raad van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro- veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn van de Commissie 2005/12/EG van 18 februari 2005 tot wijziging van de bijlagen I en II van Richtlijn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn van de Commissie 2005/12/EG worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen, zoals gewijzigd bij Richtlijn van de Commissie 2005/12/EG

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Olietankschepen

Verordening (EU) nr. 530/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen

Tijdschema: de bepalingen van Verordening (EU) nr. 530/2012 worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Bulkschepen

Richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Bemanning

Richtlijn 2012/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 houdende wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2012/35/EU worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2012/35/EU van het Europees Parlement en de Raad

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Milieu

Richtlijn 2007/71/EG van de Commissie van 13 december 2007 houdende wijziging van bijlage II van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2007/71/EG van de Commissie worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn (EU) 2015/2087 van de Commissie van 18 november 2015 houdende wijziging van bijlage II van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn (EU) 2015/2087 van de Commissie worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2007/71/EG van de Commissie en Richtlijn (EU) 2015/2087 van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2002/84/EG worden binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EG) nr. 536/2008 van de Commissie van 13 juni 2008 ter uitvoering van artikel 6, lid 3, en artikel 7 van Verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen en tot wijziging van die verordening

Tijdschema: de bepalingen van Verordening (EG) nr. 536/2008 van de Commissie worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 536/2008 van de Commissie

Tijdschema: de bepalingen van deze verordening worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Technische voorwaarden

Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Sociale voorwaarden

Richtlijn 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 1999/63/EG van de Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de bonden voor het vervoerspersoneel in de Europese Unie (FST) - Bijlage: Europese overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden, en gewijzigd bij Richtlijn 2009/13/EG van de Raad

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 2009/13/EG van de Raad van 16 februari 2009 tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 en tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG

Tijdschema: de bepalingen van Richtlijn 2009/13/EG van de Raad worden binnen een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Richtlijn 1999/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de handhaving van de bepalingen inzake de arbeidstijd van zeevarenden aan boord van schepen die havens in de Gemeenschap aandoen

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Maritieme veiligheid

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens

Tijdschema: de bepalingen van deze richtlijn, met uitzondering van die betreffende inspecties door de Commissie, worden binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

Tijdschema: de bepalingen van deze verordening, met uitzondering van die betreffende inspecties door de Commissie, worden binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst omgezet.

(1)    PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73.
(2)    PB L 141 van 5.6.2015, blz. 1.
(3)    PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.
(4)    PB L 214 van 4.8.2006, blz. 29.
(5)    PB L 310 van 26.11.2015, blz. 1.
(6)    PB L 139 van 14.5.2014, blz. 18.
(7)    PB L 334 van 13.12.2013, blz. 17.
(8)    PB L 263 van 3.9.2014, blz. 29.
(9)    PB L 293 van 9.10.2014, blz. 48.
(10)    PB L 63 van 10.3.2016, blz. 5.
(11)    PB L 119 van 12.5.2015, blz. 27.
(12)    PB L 153 van 22.5.2014, blz. 62.
(13)    PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73.
(14)    PB L 128 van 23.5.2015, blz. 13.
(15)    PB L 235 van 9.9.2015, blz. 26.
(16)    PB L 235 van 9.9.2015, blz. 37.
(17)    PB L 109 van 26.4.2016, blz. 40.
(18)    PB L 117 van 11.5.2010, blz. 95.
(19)    PB L 106 van 27.4.2011, blz. 9.
(20)    PB L 274 van 20.10.2009, blz. 32.
(21)    PB L 307 van 7.11.2012, blz. 84.
(22)    PB L 163 van 24.6.2008, blz. 37.
(23)    PB L 144 van 4.6.2008, blz. 77.
(24)    PB L 220 van 15.8.2008, blz. 24.
(25)    PB L 129 van 17.5.2007, blz. 67.
(26)    PB L 41 van 13.2.2007, blz. 10.
(27)    PB L 187 van 19.7.2005, blz. 22.
(28)    PB L 329 van 13.12.2011, blz. 10.
(29)    PB L 166 van 1.7.2010, blz. 33.
(30)    PB L 119 van 14.5.2009, blz. 32.
(31)    PB L 151 van 11.6.2008, blz. 49.
(32)    PB L 312 van 11.11.2006, blz. 66.
(33)    PB L 72 van 20.3.2010, blz. 38.
(34)    PB L 329 van 25.11.2006, blz. 64.
(35)    PB L 198 van 30.7.2011, blz. 71.
(36)    PB L 21 van 25.1.2005, blz. 15.
(37)    PB L 241 van 13.7.2004, blz. 66.
(38)    PB L 105 van 25.4.2009, blz. 9.
(39)    PB L 55 van 23.2.2007, blz. 33.
(40)    PB L 43 van 15.2.2007, blz. 32.
(41)    PB L 303 van 14.11.2013, blz. 48.
(42)    PB L 175 van 27.6.2013, blz. 1.
(43)    PB L 366 van 20.12.2014, blz. 83.
(44)    PB L 365 van 19.12.2014, blz. 82.
(45)    PB L 257 van 28.8.2014, blz. 146.
(46)    PB L 123 van 19.5.2015, blz. 55.
(47)    PB L 308 van 29.10.2014, blz. 82.
(48)    PB L 141 van 28.5.2016, blz. 51, met rectificatie in PB L 193 van 19.7.2016, blz. 117.
(49)    PB L 302 van 19.11.2015, blz. 99.
(50)    PB L 218 van 14.8.2013, blz. 1.
(51)    PB L 330 van 10.12.2013, blz. 1.
(52)    PB L 125 van 21.5.2010, blz. 2.
(53)    PB L 241 van 14.9.2010, blz. 1.
(54)    PB L 241 van 14.9.2010, blz. 4.
(55)    PB L 131 van 28.5.2009, blz. 101.
(56)    PB L 131 van 28.5.2009, blz. 114.
(57)    PB L 49 van 24.2.2011, blz. 33.
(58)    PB L 328 van 10.12.2011, blz. 36.
(59)    PB L 157 van 17.6.2008, blz. 15.
(60)    PB L 162 van 29.6.2010, blz. 1.
(61)    PB L 48 van 19.2.2005, blz. 19.
(62)    PB L 172 van 30.6.2012, blz. 3.
(63)    PB L 343 van 14.12.2012, blz. 78.
(64)    PB L 324 van 29.11.2002, blz. 53.
(65)    PB L 329 van 14.12.2007, blz. 33.
(66)    PB L 156 van 14.6.2008, blz. 10.
(67)    PB L 124 van 20.5.2009, blz. 30.
Top