EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0567

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft de gecertificeerd belastingplichtige

COM/2017/0567 final - 2017/0248 (CNS)

Brussel, 4.10.2017

COM(2017) 567 final

2017/0248(CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft de gecertificeerd belastingplichtige


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Dit voorstel maakt deel uit van het wetgevingspakket dat ertoe strekt voor de grensoverschrijdende handel binnen de Unie een definitief btw-stelsel vast te stellen op basis van het beginsel van belastingheffing in de lidstaat van bestemming van de goederen, met als doel een solide gemeenschappelijke Europese btw-ruimte tot stand te brengen. In het werkprogramma van de Commissie voor 2017 1 is voorzien in een wetgevingsvoorstel voor een dergelijk eenvoudiger en fraudebestendig definitief btw-stelsel voor de handel binnen de Unie. Deze voorstellen voor een definitief btw-stelsel voor de grensoverschrijdende handel binnen de Unie omvatten ook verbeteringen van het huidige btw-stelsel, zoals de lidstaten hadden gevraagd 2 .

Zowel voor het definitieve btw-stelsel als voor sommige van de hierboven vermelde verbeteringen van het huidige stelsel moet worden voorzien in de mogelijkheid dat belastingplichtigen onder bepaalde voorwaarden de status van gecertificeerd belastingplichtige kunnen verkrijgen. Het concept van de gecertificeerd belastingplichtige moet een bevestiging geven dat een specifiek bedrijf in de regel als betrouwbaar is aan te merken. Bepaalde vereenvoudigingsregels inzake afroepregelingen voor goederen op voorraad, ketentransacties en het bewijs van vervoer of verzending van goederen naar een andere lidstaat - stuk voor stuk fraudegevoelige handelingen - zouden alleen toepassing mogen vinden wanneer er gecertificeerd belastingplichtigen bij de desbetreffende transactie betrokken zijn. Daarnaast moet het concept van de gecertificeerd belastingplichtige een geleidelijke implementatie van het definitieve btw-stelsel mogelijk maken, omdat in de eerste fase van dat definitieve stelsel de verleggingsregeling zou gelden wanneer de afnemer, in het geval van goederenleveringen binnen de Unie, een gecertificeerd belastingplichtige is. Aangezien de gecertificeerd belastingplichtige per definitie een betrouwbare belastingplichtige is, zou er in dat geval immers geen sprake mogen zijn van fraude waarbij de btw op goederenleveringen aan een gecertificeerd belastingplichtige binnen de Unie niet in rekening wordt gebracht.

Daarom is het voor bedrijven en belastingdiensten ook van wezenlijk belang dat de status van gecertificeerd belastingplichtige van een bedrijf onmiddellijk en online kan worden nagegaan. Om dat mogelijk te maken, moeten alle lidstaten informatie over bedrijven en hun status van gecertificeerd belastingplichtige opslaan in een elektronisch systeem en moeten de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat erop toezien dat een bevestiging van deze status kan worden verkregen. Deze verplichtingen voor de lidstaten moeten worden vastgelegd in de wetgeving betreffende de administratieve samenwerking, dat wil zeggen Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde 3 ("verordening betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de btw").

Samenhang met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Het voorstel moet een praktische uitvoering geven aan de status van gecertificeerd belastingplichtige, die een hoeksteen vormt van het definitieve btw-stelsel voor de handel binnen de Unie op basis van het beginsel van belastingheffing in de lidstaat van bestemming van de goederen, zoals in het actieplan 4 voor de btw werd aangekondigd. Deze status is ook van belang voor een aantal door de lidstaten gevraagde verbeteringen van het huidige stelsel, namelijk met betrekking tot regels voor ketentransacties, regelingen in verband met voorraden op afroep en het bewijs van vervoer bij vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen.

Samenhang met andere beleidsterreinen van de Unie

De totstandbrenging van een eenvoudig, modern en fraudebestendig btw-stelsel is een van de door de Commissie voor 2017 5 vastgestelde begrotingsprioriteiten.

Ook de bestrijding van btw-ploffraude is een van de prioritaire criminaliteitsgebieden van de Europese Unie in het kader van de EU-beleidscyclus van Europol voor de periode 2014-2017 6 . Er kan ook worden verwezen naar de overeenstemming 7 om een Europees Openbaar Ministerie (EOM) in te stellen, dat onder bepaalde voorwaarden bevoegd zal zijn voor btw-fraude.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Het voorstel is gebaseerd op artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Krachtens dit artikel stelt de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, de bepalingen vast die betrekking hebben op de harmonisatie van de regels van de lidstaten op het gebied van de indirecte belastingen.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Overeenkomstig het in artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde subsidiariteitsbeginsel mag slechts op het niveau van de Unie worden opgetreden wanneer de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten alleen kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.

Aangelegenheden die betrekking hebben op het opslaan van en het verstrekken van toegang tot informatie over de status van gecertificeerd belastingplichtige van bedrijven, kunnen vanwege hun aard niet door de lidstaten afzonderlijk worden beslist omdat bedrijven en belastingdiensten in alle lidstaten op een gestandaardiseerde wijze de status van gecertificeerd belastingplichtige van bedrijven die in een andere lidstaat gevestigd zijn, moeten kunnen controleren. Dit vereist een gemeenschappelijk kader en een initiatief om dat kader op te zetten, vereist een voorstel van de Commissie tot wijziging van de verordening betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de btw.

Evenredigheid

Het voorstel omschrijft alleen maar een kader voor de status van gecertificeerd belastingplichtige; de praktische toezichts- en uitvoeringsmaatregelen blijven de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Met name de toekenning of de intrekking van deze status bij afzonderlijke belastingplichtigen, op basis van gemeenschappelijk overeengekomen criteria, blijft de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten.

Keuze van het instrument

Het bestaande wet- en regelgevingskader is vastgesteld in een verordening en kan bijgevolg slechts door een andere verordening worden gewijzigd.

3.EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Raadpleging van belanghebbenden

De Commissie heeft twee werkgroepen opgericht om btw-kwesties op technisch niveau te bespreken, namelijk de groep over de toekomst van de btw en de btw-deskundigengroep. Deze groepen hebben zich gebogen over het definitieve btw-stelsel voor de handel binnen de Unie, waaronder de kwestie van de gecertificeerd belastingplichtige. Van 20 december 2016 tot en met 20 maart 2017 heeft er ook een publieke raadpleging plaatsgevonden en daarop zijn 121 bijdragen ontvangen 8 .

Effectbeoordeling

Er wordt verwezen naar de aparte effectbeoordeling [SWD(2017)325 en de samenvatting ervan SWD(2017)326] die onder andere voor dit voorstel is verricht.

De effectbeoordeling van het voorstel is op 14 juli 2017 door de Raad voor regelgevingstoetsing bekeken [Ares(2017)3573962-SEC(2017)423]. Deze heeft een positief advies over het voorstel uitgebracht, met een aantal aanbevelingen waarmee rekening is gehouden. Het advies van de raad en de aanbevelingen zijn opgenomen in bijlage 1 bij het werkdocument van de diensten van de Commissie dat bij dit voorstel gaat.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel zal geen negatieve gevolgen voor de begroting van de Unie hebben.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 van het voorstel strekt ertoe de grondslag te creëren waarmee de status van gecertificeerd belastingplichtige in het VIES-systeem (btw-informatie-uitwisselingssysteem) wordt geïntegreerd. Momenteel wordt het VIES-systeem onder andere gebruikt om de geldigheid van het btw-nummer van een afnemer in een andere lidstaat te controleren om er zeker van te zijn dat een levering van goederen, die naar die afnemer buiten de lidstaat van levering worden vervoerd of verzonden, van de btw kan worden vrijgesteld. Praktisch gezien is de controle van de status van gecertificeerd belastingplichtige van de afnemer om geen btw in rekening te moeten brengen bij een goederenlevering binnen de Unie in het kader van het definitieve stelsel, zeer vergelijkbaar met de controle van een btw-nummer. Aangezien deze status van belang is in grensoverschrijdende situaties en aangezien de IT-infrastructuur al voorhanden is en door alle belastingdiensten wordt gebruikt, is het passend om van de bestaande infrastructuur gebruik te maken en de status van gecertificeerd belastingplichtige van belastingplichtigen als nieuwe functionaliteit erin op te nemen.

Om de status van gecertificeerd belastingplichtige in de infrastructuur te integreren, moeten de lidstaten, die belast zijn met de toekenning en de intrekking van deze status voor de op hun grondgebied gevestigde bedrijven, eerst deze informatie verzamelen en elektronisch opslaan. Daartoe wordt artikel 17 van de verordening betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de btw gewijzigd om ervoor te zorgen dat ook informatie over de status van gecertificeerd belastingplichtige van belastingplichtigen wordt opgeslagen. Door voorts ook artikel 31 van de verordening betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de btw aan te passen wordt gegarandeerd dat er langs elektronische weg een bevestiging van de status van gecertificeerd belastingplichtige van een specifieke persoon kan worden verkregen.

2017/0248 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft de gecertificeerd belastingplichtige

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 113,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement 9 ,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 10 ,

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

1)In haar btw-actieplan 11 heeft de Commissie aangekondigd dat zij voor de grensoverschrijdende b2b-handel tussen de lidstaten een voorstel wilde indienen waarin de beginselen voor een definitief btw-stelsel worden uiteengezet. De Raad heeft de Commissie in zijn conclusies van 8 november 2016 12 verzocht om in afwachting daarvan bepaalde verbeteringen aan te brengen in de btw-regels van de Unie voor grensoverschrijdende transacties.

2)Het concept van gecertificeerd belastingplichtige is een van de hoekstenen van dat nieuwe definitieve btw-stelsel voor de handel binnen de Unie en zal ook bij een aantal vereenvoudigingsmaatregelen in het kader van het huidige btw-stelsel worden gebruikt. Met behulp van het concept van gecertificeerd belastingplichtige zal kunnen worden aangetoond dat een bepaalde belastingplichtige kan worden beschouwd als een betrouwbare belastingplichtige binnen de Unie.

3)Bepaalde in Richtlijn 2006/112/EG 13 vastgestelde regels voor transacties die als fraudegevoelig worden beschouwd, mogen alleen toepassing vinden wanneer er gecertificeerd belastingplichtigen bij betrokken zijn. Het is derhalve van wezenlijk belang dat de status van gecertificeerd belastingplichtige van een belastingplichtige langs elektronische weg kan worden gecontroleerd om te garanderen dat deze regels toepassing kunnen vinden.

4)In de eerste stap naar een definitief btw-stelsel zoals voorgesteld in het btw-actieplan moet, in het geval van leveringen van goederen binnen de Unie, de verleggingsregeling toepassing vinden wanneer de afnemer van de goederen een gecertificeerd belastingplichtige is. Het is derhalve van wezenlijk belang dat een belastingplichtige die binnen de Unie goederen levert, kan weten of zijn afnemer al dan niet de status van gecertificeerd belastingplichtige heeft. Gelet op de praktische vergelijkbaarheid met de huidige vrijstelling voor intracommunautaire leveringen van goederen en teneinde onnodige kosten of lasten te vermijden, moet gebruik worden gemaakt van het bestaande btw-informatie-uitwisselingssysteem (VIES), waarin informatie over de status van gecertificeerd belastingplichtige moet worden geïntegreerd.

5)De verstrekking van informatie over de status van gecertificeerd belastingplichtige van belastingplichtigen in de lidstaten vereist dat de lidstaten de actuele status van gecertificeerd belastingplichtige van belastingplichtigen in een elektronisch systeem vastleggen en opslaan. De belastingautoriteiten van een lidstaat moeten daarna de belastingautoriteiten van andere lidstaten automatische toegang tot deze informatie verlenen en moeten, op verzoek van in artikel 31, lid 1, van Verordening (EU) nr. 904/2010 14 van de Raad bedoelde personen, langs elektronische weg bevestiging geven van de status van gecertificeerd belastingplichtige van een belastingplichtige wanneer die status van belang is voor de in dat artikel bedoelde handelingen.

6)Aangezien de in deze verordening vervatte bepalingen het gevolg zijn van de wijzigingen die zijn ingevoerd bij Richtlijn [...]/EU 15 van de Raad, moet deze verordening van toepassing zijn met ingang van de datum van toepassing van deze wijzigingen.

7)Verordening (EU) nr. 904/2010 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 904/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 17 wordt vervangen door:

"Artikel 17

1.    Elke lidstaat slaat in een elektronisch systeem de volgende inlichtingen op:

a)    de inlichtingen die hij overeenkomstig titel XI, hoofdstuk 6, van Richtlijn 2006/112/EG vergaart;

b)    de uit hoofde van artikel 213 van Richtlijn 2006/112/EG verzamelde gegevens met betrekking tot de identiteit, de activiteit, de rechtsvorm en het adres van de personen aan wie hij een btw-identificatienummer heeft toegekend, en de datum van toekenning van dat nummer;

c)    gegevens betreffende de btw-identificatienummers die hij heeft toegekend en die niet meer geldig zijn, onder vermelding van de datum waarop zij ongeldig zijn geworden;

d)    de inlichtingen die hij overeenkomstig de artikelen 360, 361, 364 en 365 van Richtlijn 2006/112/EG vergaart, alsook, met ingang van 1 januari 2015, de inlichtingen die hij overeenkomstig de artikelen 369 quater, 369 septies en 369 octies van die richtlijn vergaart;

e)    de inlichtingen betreffende de status van gecertificeerd belastingplichtige overeenkomstig artikel 13 bis van Richtlijn 2006/112/EG, alsook de datum van toekenning, weigering en intrekking van die status.

2.    De technische details betreffende de geautomatiseerde opvraging van de in lid 1, onder b), c), d) en e), van dit artikel bedoelde inlichtingen worden volgens de procedure waarin artikel 58, lid 2, voorziet, vastgesteld.".

2)    Artikel 31, lid 1, wordt vervangen door:

"1.    De bevoegde autoriteiten van elke lidstaat zorgen ervoor dat de personen die bij intracommunautaire goederenleveringen of dienstverrichtingen betrokken zijn, alsmede de niet-gevestigde belastingplichtigen die telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten verrichten, met name de in bijlage II bij Richtlijn 2006/112/EG bedoelde diensten, ten behoeve van dat soort handelingen langs elektronische weg bevestiging kunnen krijgen van de geldigheid van het aan een welbepaalde persoon toegekend btw-identificatienummer alsook van zijn naam en adres. De bevoegde autoriteiten van elke lidstaat zorgen er ook voor dat langs elektronische weg kan worden nagegaan of een welbepaalde persoon een gecertificeerd belastingplichtige overeenkomstig artikel 13 bis van Richtlijn 2006/112/EG is wanneer een dergelijke fiscale status van belang is voor de toepassing van dat artikel. Deze inlichtingen moeten overeenstemmen met de in artikel 17 van deze verordening bedoelde gegevens."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

(1) Werkprogramma van de Commissie voor 2017: Naar een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt (COM(2016) 710 final).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1487237841093&uri=CELEX:52016DC0710
(2) Conclusies van de Raad van 8 november 2016 over verbeteringen aan de huidige btw-regels van de EU voor grensoverschrijdende transacties (Nr. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 van 9 november 2016).
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14257-2016-INIT/nl/pdf
(3) PB L 268 van 12.10.2010, blz. 1-18.
(4) Actieplan betreffende de btw: naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU – tijd om knopen door te hakken (COM(2016)148 final van 7.4.2016).
(5) Jaarlijkse groeianalyse 2017, zie https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_en
(6) EMPACT-prioriteiten (Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging)
(7) Zie http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
(8) Zie in verband met de raadpleging van de belanghebbenden bijlage 2 bij het werkdocument van de diensten van de Commissie - Effectbeoordeling bij het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten, en de resultaten van de desbetreffende open publieke raadpleging: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations_en
(9) PB C […] van […], blz. […].
(10) PB C […] van […], blz. […].
(11) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over een actieplan betreffende de btw: naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU – tijd om knopen door te hakken (COM(2016)148 final van 7.4.2016).
(12) Conclusies van de Raad van 8 november 2016 over verbeteringen aan de huidige btw-regels van de EU voor grensoverschrijdende transacties (Nr. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 van 9 november 2016).
(13) Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1).
(14) Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (PB L 268 van 12.10.2010, blz. 1).
(15) Richtlijn [...]/EU van de Raad van [...] tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten (PB L [...]).
Top