EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0374

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad EU-Turkije wat betreft de wijziging van protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten

COM/2017/0374 final - 2017/0156 (NLE)

Brussel, 11.7.2017

COM(2017) 374 final

2017/0156(NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad EU-Turkije wat betreft de wijziging van protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten


TOELICHTING

De bilaterale handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije voor landbouw- en visserijproducten worden geregeld door de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije van 12 september 1963 (de "overeenkomst") en met name door Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten. Op grond van dit besluit van de Associatieraad zijn aan de Unie bepaalde concessies in de vorm van tariefcontingenten voor rundvlees verleend. De twee contingenten voor rundvlees bestaan momenteel uit een contingent van 5 000 ton voor bevroren rundvlees en een contingent van 14 100 ton voor bevroren rundvlees.

Sinds de inwerkingtreding van Besluit van de Associatieraad nr. 1/98 fluctueert de uitvoer van rundvlees en levende runderen van de EU en werd hij voor lange perioden door Turkije verboden. Om de volledige benutting van de contingenten te faciliteren en om een regelmatige handelsstroom van deze producten te bereiken, heeft Turkije voorgesteld de dekking van de twee contingenten voor rundvlees uit te breiden met vers en gekoeld rundvlees.

Een dergelijke wijziging is in het belang van de Unie omdat ze de productdekking van de bestaande concessies zou verbreden, beter op de marktvraag in Turkije zou inspelen en voor een betere benutting van de contingenten en dus voor regelmatige handelsstromen zou zorgen. Voorts halen vers en gekoeld rundvlees doorgaans een hogere prijs op de markt. De bredere langetermijndoelstelling van deze wijziging bestaat erin te waarborgen dat handel in het kader van de contingenten op regelmatige wijze en zonder belemmeringen plaatsvindt.

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Het voorstel zal de omschrijving van de rundvleesproducten die in aanmerking komen om naar Turkije te worden uitgevoerd in het kader van de twee contingenten uitbreiden teneinde de uitvoer van rundvlees naar Turkije te faciliteren.

Samenhang met de huidige bepalingen op dit beleidsgebied

Het voorstel is in overeenstemming met het handelsbeleid van de Unie om meer mogelijkheden voor handel met derde landen te creëren.

Samenhang met andere beleidsgebieden van de Unie

Het voorstel is in overeenstemming met het beleid van de Unie om handel tussen lidstaten en derde landen te bevorderen en met het beginsel dat de Europese Unie de ontwikkeling van de handel zou moeten bevorderen, onder meer door het geleidelijk opheffen van belemmeringen voor de internationale handel. Met het voorstel wordt beoogd de handel in rundvleesproducten tussen de Unie en Turkije te verbeteren en te faciliteren.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor het besluit van de Raad is artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 35 van het aanvullend protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije.  

Subsidiariteit

De gemeenschappelijke handelspolitiek is opgenomen in de lijst van gebieden waarop de Unie exclusief bevoegd is in artikel 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Dit initiatief betreft de uitvoering van een bestaande handelsovereenkomst.

Evenredigheid

Alle redelijke beleidsopties werden overwogen en het voorstel wordt het meest passend geacht om het gestelde doel te bereiken.

Keuze van het instrument

Besluit van de Associatieraad EU-Turkije tot wijziging van protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten.

3.RESULTATEN VAN EX-POSTEVALUATIES, RAADPLEGINGEN VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELINGEN

Ex-postevaluaties/geschiktheidscontroles van bestaande wetgeving

Niet van toepassing.

Raadpleging van belanghebbenden

De Commissie heeft informeel overleg gepleegd met de belanghebbenden en de lidstaten, die het voorstel om de dekking van producten in het kader van de bestaande contingenten te verbreden, steunden.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid

De Commissie heeft contact gehad met belanghebbenden die hun mening over de marktsituatie in Turkije hebben gegeven.

Effectbeoordeling

Er is geen effectbeoordeling verricht omdat het voorstel is bedoeld om de handel met Turkije in rundvleesproducten te vergroten en te verbeteren en aldus gebruik te maken van bestaande bilaterale handelspreferenties. Het voorstel heeft geen gevolgen voor de invoer in de Unie en verleent evenmin nieuwe handelsconcessies aan derde landen.

Gezonde regelgeving en vereenvoudiging

Door de productdekking te verbreden, kan het voorstel kleine en middelgrote ondernemingen helpen rundvleesproducten naar Turkije uit te voeren. Er zal een grotere verscheidenheid aan producten voor de contingenten in aanmerking komen, waardoor de volledige benutting van de contingenten wordt gefaciliteerd en de uitvoer toeneemt.

Grondrechten

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de grondrechten.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

De Commissie zal de handelsstromen monitoren om te evalueren of het voorstel voor een betere benutting van de bestaande contingenten heeft gezorgd en om te waarborgen dat de uitvoer van rundvlees naar Turkije niet wordt belemmerd.

Toelichtende stukken (bij richtlijnen)

Niet van toepassing.

Toelichting bij de specifieke bepalingen van het voorstel

Niet van toepassing.

2017/0156 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad EU-Turkije wat betreft de wijziging van protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)De Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije 1 heeft ten doel de gestadige en evenwichtige versterking van de commerciële en economische betrekkingen tussen de Unie en Turkije te bevorderen en stelt een Associatieraad in teneinde de toepassing en de geleidelijke ontwikkeling van de associatie te verzekeren.

(2)Bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije 2 is de handelsregeling voor landbouwproducten vastgesteld. Protocol nr. 2 bij dat besluit bevat bijzonderheden over de preferentiële regeling voor de invoer in Turkije van landbouwproducten van oorsprong uit de Unie, met inbegrip van een preferentiële regeling voor de invoer van bevroren rundvlees.

(3)De Unie en Turkije hebben overleg gepleegd en zijn overeengekomen de preferentiële regeling voor de invoer in Turkije van rundvlees van oorsprong uit de Unie te wijzigen, om het bestaande, in de bijlage bij protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 vastgestelde tariefcontingent met vers en gekoeld rundvlees uit te breiden.

(4)Krachtens artikel 35 van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije 3 kan de omvang van de door de Unie en Turkije wederzijds aan elkaar verleende preferentieregeling worden gewijzigd door een besluit van de Associatieraad.

(5)Het standpunt van de Unie in de Associatieraad EU-Turkije moet derhalve worden gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit.

(6)Aangezien het besluit van de Associatieraad de overeenkomst zal wijzigen, is het passend het na de vaststelling ervan bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(7)Overeenkomstig artikel 17, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt de Unie door de Commissie vertegenwoordigd in de Associatieraad,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het door de Europese Unie in de Associatieraad EU-Turkije in te nemen standpunt wat betreft de wijziging van protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten wordt gebaseerd op het aan het onderhavige besluit gehechte ontwerpbesluit van de Associatieraad EU-Turkije.

Artikel 2

Na vaststelling wordt het besluit van de Associatieraad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Commissie.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

(1) Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, die op 12 september 1963 te Ankara is ondertekend (PB 217 van 29.12.1964, blz. 3687).
(2) Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten (98/223/EG) (PB L 86 van 20.3.1998, blz. 1).
(3) Aanvullend Protocol en Financieel Protocol, ondertekend op 23 november 1970, gehecht aan de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, en betrekking hebbend op de voor de inwerkingtreding ervan te treffen maatregelen (PB L 293 van 29.12.1972, blz. 3).
Top

Brussel, 11.7.2017

COM(2017) 374 final

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad EU-Turkije wat betreft de wijziging van protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten


BIJLAGE

Ontwerp van
BESLUIT nr. .... VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-TURKIJE


van ....


tot wijziging van het aan Besluit nr. 1/98 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten gehechte protocol nr. 2

DE ASSOCIATIERAAD EU-TURKIJE,

Gezien de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije 1 ,

Gezien het Aanvullend Protocol en Financieel Protocol, ondertekend op 23 november 1970, gehecht aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, en betrekking hebbend op de voor de inwerkingtreding ervan te treffen maatregelen 2 , en met name artikel 35,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije 3 is de regeling voor de preferentiële handel in landbouwproducten tussen de Unie en Turkije vastgesteld. Protocol nr. 2 bij dat Besluit bevat bijzonderheden over de preferentiële regeling voor de invoer in Turkije van landbouwproducten van oorsprong uit de Unie, met inbegrip van een preferentiële regeling voor de invoer van bevroren rundvlees.

(2)De Unie en Turkije hebben overleg gepleegd en zijn overeengekomen de preferentiële regeling voor de invoer in Turkije van rundvlees van oorsprong uit de Unie te wijzigen, om het bestaande, in de bijlage bij protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 vastgestelde tariefcontingent met vers en gekoeld rundvlees uit te breiden.

(3)Protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

BESLUIT:

Artikel 1

De bijlage bij protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij het onderhavige besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te ………….,

De voorzitter

Voor de Associatieraad EU-Turkije

De voorzitter

Bijlage

De vermeldingen voor GN-code 0202 20 in de bijlage bij protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 worden vervangen door:

"GN-code

Omschrijving

Verlaging t.o.v. het voor de meest begunstigde naties geldende recht (%)

Tariefcontingent (ton nettogewicht)

0201 20,

0202 20

Andere delen van vlees van runderen, met been, vers of gekoeld, of bevroren

Verlaging met 50 % en maximumrecht van 30 %

5 000

0201 20,

0202 20

Andere delen van vlees van runderen, met been, vers of gekoeld, of bevroren

Verlaging met 30 % en maximumrecht van 43 %

14 100".

(1) PB 217 van 29.12.1964, blz. 3687.
(2) PB L 293 van 29.12.1972, blz. 3.
(3) Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten (98/223/EG) (PB L 86 van 20.3.1998, blz. 1).
Top