EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0083

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 2016-2019, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

COM/2017/083 final - 2017/036 (NLE)

Brussel, 23.2.2017

COM(2017) 83 final

2017/0036(NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 2016-2019, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

De HFR wordt door de Commissie gebruikt op grond van de overeenkomst tussen Euratom en Nederland van 25 juli 1961. Deze overeenkomst is gesloten voor een periode van 99 jaar. Met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst hebben beide partijen op 31 oktober 1962 een erfpachtovereenkomst met een looptijd van 99 jaar gesloten.

De HFR speelt een belangrijke rol in de Europese Unie. Het voornaamste doel van het aanvullend onderzoeksprogramma van de HFR is een constante en betrouwbare neutronenflux voor experimentele doeleinden te leveren. De onderzoeksgebieden zijn: onderzoek in verband met nucleaire materialen en kernbrandstoffen met het oog op een verbetering van de veiligheid van kernreactoren (zowel splijting als fusie), onderzoek naar de veroudering van reactoren en levensduurbeheer, onderzoek naar geavanceerde brandstofkringlopen en afvalbeheer. De HFR is ook een opleidingsfaciliteit voor promovendi en postdocs die er hun onderzoeksactiviteiten uitvoeren in het kader van nationale of Europese programma's.

De reactor wordt ten slotte ook gebruikt voor de commerciële productie van radio-isotopen en is goed voor 60 % van de 10 miljoen medische diagnoses die jaarlijks in Europa worden uitgevoerd. De HFR is op dit gebied een fundamentele leverancier voor de Europese producenten van radioactieve geneesmiddelen. Bovendien kunnen, door de ligging van de reactor in Europa, de geproduceerde radio-isotopen snel worden overgebracht naar de Europese medische centra. Dit is essentieel voor de meestgebruikte kortlevende isotopen.

De exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) is ondersteund door een reeks aanvullende onderzoeksprogramma's.

Op 13 november 2012 heeft de Raad een over vier jaar (2012-2015) lopend, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (Joint Research Centre — JRC) ten uitvoer te leggen aanvullend onderzoeksprogramma vastgesteld (Besluit 2012/709/Euratom van de Raad — PB L 321 van 20.11.2012, blz. 59) voor de exploitatie van de reactor van het JRC in Petten, Nederland. De bijdrage voor het aanvullend onderzoeksprogramma 2012-2015 kwam van drie deelnemende lidstaten: Nederland, Frankrijk en België, met een totaalbudget van 31,4 miljoen EUR over vier jaar. Dit bedrag dekte ook de reserves voor de jaarlijkse bijdragen voor het fonds ter ontmanteling van de reactor. Dit aanvullende onderzoekprogramma is afgelopen op 31 december 2015.

Dit voorstel voor een besluit van de Raad heeft betrekking op een nieuw vierjarenprogramma voor de exploitatie van de HFR (2016-2019) gebaseerd op de onderzoeksactiviteiten van de Nuclear Research and Consultancy Group — NRG (Nederland) en het Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives — CEA (Frankrijk). De bijdrage voor het aanvullend onderzoeksprogramma 2016-2019 bedraagt 30,2 miljoen EUR over vier jaar, mits de HFR in normaal bedrijf blijft en regelmatig wordt onderhouden. Dit bedrag omvat ook de reserves voor de jaarlijkse bijdragen voor het fonds ter ontmanteling van de reactor. Indien de exploitant (NRG) de nationale veiligheidsinstanties tijdens de periode 2016-2019 officieel in kennis stelt van de definitieve stopzetting die voorafgaat aan de verklaring dat de installaties in een veilige toestand zijn geplaatst, worden de betalingen die nog moeten worden verricht en de verzoeken tot storting van de Commissie opgeschort.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

N.v.t.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

N.v.t.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Het voorstel is gebaseerd op artikel 7 van het Euratom-Verdrag.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

N.v.t.

Evenredigheid

N.v.t.

Keuze van het instrument

N.v.t.

3.EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

N.v.t.

Raadpleging van belanghebbenden

Onder de lidstaten die zijn geraadpleegd met het oog op hun onderzoeksactiviteiten op nucleair gebied hebben twee lidstaten (Nederland en Frankrijk) ermee ingestemd bij te dragen tot de financiering van de HFR.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

N.v.t.

Effectbeoordeling

N.v.t.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

N.v.t.

Grondrechten

N.v.t.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Uit het financieel memorandum van dit nieuwe aanvullende programma blijkt dat de bijdragen afkomstig zijn van twee deelnemende landen, namelijk Nederland en Frankrijk. De bijdragen van deze twee landen zijn goed voor een totaalbedrag van 30,2 miljoen EUR voor de periode 2016-2019. Dit bedrag, plus de verwachte commerciële inkomsten, waarborgt een afdoende operationele begroting om de kosten voor de exploitatie van de reactor in de periode 2016-2019 te dekken. Er moet worden opgemerkt dat de begroting een reserve omvat voor de ontmanteling van de reactor en voor de kosten die verband houden met algemene HFR-ondersteuning, nutsbedrijven, verzekeringen en beheer van verbruikte kernbrandstof.

De Commissie bevestigt haar in de notulen van de vergadering van de Raad van 27 juni 1996 opgenomen verklaring dat "de HFR op basis van toereikende financiering kan deelnemen aan de uitvoering van programma's van de Gemeenschap, al dan niet in het raam van de kaderprogramma's. Deze deelname kan plaatsvinden op concurrerende grondslag of door de verkoop van bestralingsdiensten aan JRC-instituten in verband met de uitvoering van hun activiteiten". Dit houdt in dat de Commissie niet zal bijdragen tot de dekking van de exploitatiekosten van de HFR met middelen uit haar institutionele begroting, waaronder begrepen de kosten voor onderhoud of herstelling van de reactor.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

N.v.t.

Artikelsgewijze toelichting

N.v.t.

2017/0036 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 2016-2019, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 7,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk en Technisch Comité 1 ,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)In het kader van de Europese onderzoeksruimte is de hogefluxreactor te Petten (hierna "de HFR" genoemd) een belangrijk instrument dat voor de Gemeenschap beschikbaar is, en nog gedurende enige tijd zal blijven, voor materiaalonderzoek en -beproeving, nucleaire geneeskunde en reactorveiligheidsonderzoek op het gebied van kernenergie.

(2)De exploitatie van de HFR is ondersteund via een reeks aanvullende onderzoeksprogramma's, waarvan het laatste, ingesteld bij Besluit 2012/709/Euratom van de Raad van 13 november 2012 tot vaststelling van het aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 2012-2015, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek 2 , op 31 december 2015 is afgelopen.

(3)De exploitatie van de HFR is in 2016 het hele jaar voortgezet zonder aanvullend onderzoeksprogramma, in afwachting van de afronding van de onderhandelingen tussen de door de financierende lidstaten gemachtigde entiteiten. Aangezien deze inspanningen hebben geleid tot een overeenkomst tussen de twee in overweging 6 genoemde nationale entiteiten is het noodzakelijk om de voortgezette financiële steun in te bedden in een nieuw aanvullend onderzoeksprogramma.

(4)Teneinde te zorgen voor continuïteit tussen de aanvullende onderzoeksprogramma’s en voor een vlot verloop van het aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de HFR in de periode 2016-2019, moet dit besluit met ingang van 1 januari 2016 van toepassing zijn. Een deel van de bijdragen in het kader van dit aanvullend onderzoeksprogramma moet ook uitgaven van het jaar 2016 dekken.

(5)Gezien de blijvende behoefte aan de HFR als onvervangbaar instrument voor communautair onderzoek op het gebied van de verbetering van de veiligheid van de bestaande kernreactoren, op het gebied van de volksgezondheid inclusief de ontwikkeling van medische isotopen om een antwoord te geven op vragen vanuit het medisch onderzoek, en op het gebied van kernfusie, fundamenteel onderzoek en opleiding en afvalbeheer inclusief de mogelijkheid om het veiligheidsgedrag van kernbrandstoffen voor reactorsystemen van belang voor Europa te bestuderen, moet de exploitatie van de reactor tot eind 2019 worden voortgezet in het kader van het onderhavige aanvullende onderzoeksprogramma.

(6)Gezien hun specifieke belang bij de bestralingsmogelijkheden van de HFR, hebben de Nuclear Research and Consultancy Group — NRG (Nederland) en het Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives — CEA (Frankrijk) een overeenkomst bereikt en zullen zij dit programma volledig financieren via bijdragen aan de algemene begroting van de Europese Unie door middel van bestemmingsontvangsten.

(7)De bijdrage is bestemd voor de financiering van de exploitatie van de HFR ter ondersteuning van de uitvoering van het onderzoeksprogramma; zij is als zodanig gebaseerd op de veronderstelling dat de HFR regelmatig wordt gebruikt en onderhouden. Na een officiële kennisgeving door de exploitant (NRG) aan de nationale veiligheidsinstanties van de definitieve stopzetting die voorafgaat aan de verklaring dat de installaties in een veilige toestand zijn geplaatst, worden de betalingen die nog moeten worden verricht en de verzoeken tot storting van de Commissie opgeschort,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het aanvullend programma voor de exploitatie van de HFR (hierna "het programma" genoemd), waarvan de doelstellingen in bijlage I zijn neergelegd, wordt vastgesteld voor een periode van vier jaar die ingaat op 1 januari 2016.

Artikel 2

De kosten voor de uitvoering van het programma, die op 30,2 miljoen EUR worden geraamd, worden volledig uit de bijdragen van de NRG (Nederland) en het CEA (Frankrijk) gefinancierd. De verdeling van dit bedrag is vermeld in bijlage II. Deze bijdrage wordt beschouwd als bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012 van de Raad 3 .

Artikel 3

1.De Commissie draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma. Zij zal daartoe een beroep doen op de diensten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

2.De Raad van beheer van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek wordt op de hoogte gehouden van de uitvoering van het programma.

Artikel 4

Na een officiële kennisgeving aan de nationale veiligheidsinstanties van de definitieve stopzetting die voorafgaat aan de verklaring dat de installaties in een veilige toestand zijn geplaatst, worden de betalingen die nog moeten worden verricht en de verzoeken tot storting van de Commissie opgeschort.

Artikel 5

De Commissie legt aan het Europees Parlement en de Raad een eindverslag voor over de uitvoering van dit besluit.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 6

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1.KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1.Benaming van het voorstel/initiatief

1.2.Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur

1.3.Aard van het voorstel/initiatief

1.4.Doelstelling(en)

1.5.Motivering van het voorstel/initiatief

1.6.Duur en financiële gevolgen

1.7.Beheersvorm(en)

2.BEHEERSMAATREGELEN

2.1.Regels inzake het toezicht en de verslagen

2.2.Beheers- en controlesysteem

2.3.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

3.GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1.Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

3.2.Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.2.Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

3.2.3.Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

3.2.5.Bijdragen van derden

3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

FINANCIEEL MEMORANDUM VOOR VOORSTELLEN

KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

Benaming van het voorstel/initiatief

Aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 2016-2019, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur

Titel 10:        Eigen onderzoek

Hoofdstuk 10 04:    Andere activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

Artikel 10 04 04:    Exploitatie van de hogefluxreactor (HFR)

Aard van het voorstel/initiatief

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie 

 Het voorstel/initiatief betreft de verlenging van een bestaande actie 

 Het voorstel/initiatief betreft een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie 

Doelstellingen

De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie

De hogefluxreactor (HFR) speelt binnen de Europese Unie een belangrijke rol bij de ondersteuning van de productie van radio-isotopen voor medische toepassingen en bij onderzoek naar veilige nucleaire technologieën, veroudering van nucleaire installaties en uitbreiding van de levensduur ervan, transmutatie van langlevende actiniden met het oog op grotere veiligheid van opslagfaciliteiten voor radioactieve afvalstoffen, verbetering van de veiligheid van kernbrandstoffen en brandstofveiligheidsstudies voor nieuwe, veiligere reactoren.

Bovendien maakt fundamenteel onderzoek gebruik van neutronenbundels voor de studie van de structuur van materialen. Deze activiteit is in volle ontwikkeling en draagt bij tot het inzicht in verouderingsmechanismen en het vertragen daarvan, wat relevant is voor de veiligheid van bestaande faciliteiten. In verband met thermonucleaire fusie zijn er in de HFR verschillende projecten uitgevoerd om constructie- en kweekmaterialen voor toekomstige fusiereactoren te testen.

Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteit(en)

De voornaamste doelstelling van het aanvullend HFR-programma is de veilige en betrouwbare exploitatie van de HFR. Deze activiteit omvat het normale gebruik van de installatie voor een maximale exploitatieperiode en de levering van een neutronenflux voor experimenten en de productie van medische isotopen.

Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en)

Bestralingsgegevens en resultaten op het gebied van een groot aantal disciplines zoals: verbetering van de veiligheid van kernreactoren, de ontwikkeling van medische isotopen om te voldoen aan de behoeften van het geneeskundig onderzoek, onderzoek naar materialen voor fusiereactoren, fundamenteel nucleair onderzoek en desbetreffende opleidingen, problemen van afvalbeheer en kernbrandstoffen voor veiliger reactorsystemen van de nieuwe generatie.

Resultaat- en effectindicatoren

De verplichtingen van de Commissie omvatten het beheer van het aanvullend onderzoeksprogramma en bijgevolg de rapportering over de technische status van de reactorexploitatie, het wetenschappelijke gebruik ervan en de budgettaire situatie. Het JRC zal een eindverslag opstellen dat de volgende elementen zal omvatten:

- technische rapportering met de operationele gegevens van de HFR;

- een samenvattende beschrijving van de voornaamste wetenschappelijke resultaten;

- de status van de onderhouds- en herstellingsactiviteiten;

- de budgettaire situatie in verband met de inkomsten van de lidstaten en het gebruik van de begroting van het aanvullend onderzoeksprogramma (inclusief wat de reserve voor de ontmanteling van de HFR betreft, alsook de beheerskosten, de betaling van de exploitant, enz.).

Motivering van het voorstel/initiatief

Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

De HFR-activiteiten hebben als doel de ondersteuning van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de deelnemende lidstaten op de volgende gebieden: veiligheid van nucleaire installaties en van de brandstofkringloop, afvalbeheer, thermonucleaire fusie, fundamenteel onderzoek en opleidingscapaciteit.

De HFR blijft actief op het gebied van de verbetering van de reactorveiligheid. De coördinatie van de inspanningen, verspreiding van de resultaten en ondersteuning van de harmonisatie verlopen via Europese netwerken.

De HFR heeft ook als doel de levering van medische radio-isotopen.

Toegevoegde waarde van de deelname van de EU

De toegevoegde waarde van de HFR-onderzoeksactiviteiten houdt verband met de grensoverschrijdende effecten, schaalvoordelen en bijdrage tot de vermindering van de nationale investeringen in onderzoek. Optreden op Europees niveau is gerechtvaardigd op nucleair gebied.

Tevens produceert de reactor op commerciële basis isotopen voor meer dan 60 % van de 10 miljoen medische diagnoses die jaarlijks in Europa worden verricht. De HFR is een zeer belangrijke faciliteit voor de Europese medische sector (ziekenhuizen, klinieken, artsen enz.) aangezien de radio-isotopen voor verscheidene medische toepassingen worden gebruikt, maar voornamelijk voor de preventie en behandeling van kanker. Er zijn zeer weinig alternatieven aangezien de reactor de meest gebruikte kortlevende isotopen produceert. Gezien zijn ligging in Europa kan de productie van de reactor snel worden overgebracht naar de Europese medische centra.

Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

De huidige aanvoer van technetium Tc-99m voor medische toepassingen hangt af van een onhoudbaar laag aantal productiereactoren, waaronder de HFR. Aangezien deze reactoren werden gebouwd in de jaren vijftig-zestig, naderen zij weldra het einde van hun levensduur zodat zij vaker voor onderhoud moeten worden stilgelegd en er zich ook steeds meer niet-geplande productieonderbrekingen voordoen. De Canadese NRU-reactor (waarmee isotopen voor medisch gebruik worden geproduceerd) werd midden mei 2009 stilgelegd en is voor de rest van 2009 onbeschikbaar gebleven, wat een permanent wereldwijd tekort aan medische radio-isotopen tot gevolg had. In 2010 werd de HFR stilgelegd voor een herstelling aan de Bottom Plug Liner; ook deze verstoring had een groot effect op de levering van medische radio-isotopen.

Verenigbaarheid en eventuele synergie met andere passende instrumenten

In het kader van het voorgestelde aanvullende onderzoeksprogramma zullen diverse wetenschappelijke en technologische uitdagingen worden aangepakt teneinde te voldoen aan de doelstellingen op korte en lange termijn van het Strategisch plan voor energietechnologie (SET-Plan) en het Technologieplatform voor duurzame kernenergie (Strategic Nuclear Energy Technology Platform, SNE-TP). Het programma zal ook activiteiten omvatten die nauw zijn verbonden met Horizon 2020 Euratom (2014-2018) en de verlenging daarvan met twee jaar (2019-2020).

Duur en financiële gevolgen

 Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur

   Voorstel/initiatief is van kracht vanaf 01/01/2016 tot en met 31/12/2019

   Financiële gevolgen vanaf 2016 tot en met 2019

Beheersvorm(en) 

 Direct gecentraliseerd beheer door de Commissie

Opmerkingen

Overeenkomstig de op 25 juli 1961 tussen Nederland en Euratom gesloten overeenkomst is de Commissie eigenaar van de HFR (erfpachtovereenkomst van 99 jaar). De exploitatie van de HFR valt onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder NRG (NL), wat een exploitatie mogelijk maakt op basis van een onafhankelijke en duurzame regeling. Het door het JRC beheerde aanvullende onderzoeksprogramma levert voor de financierende landen extra inkomsten op die bestemd zijn voor onderzoek.

BEHEERSMAATREGELEN

Regels inzake het toezicht en de verslagen

De verplichtingen van de Commissie bestaan uit het beheer van het aanvullend onderzoeksprogramma, en bijgevolg uit de rapportering over:

i) de technische status van de reactorexploitatie;

ii) het wetenschappelijke gebruik ervan;

iii) de budgettaire situatie wat de financiële inkomsten voor de lidstaten betreft; en

iv) de verrichte betalingen.

Het programma is opgenomen in de ABM-planningscyclus van het JRC en in het jaarlijkse beheersplan. Bijgevolg wordt de monitoring van de vastgestelde doelstellingen besproken in het jaarlijks activiteitenverslag van het JRC.

Daarbovenop zal het JRC een eindverslag opstellen en indienen. Daarin zal het beheer van het aanvullend onderzoeksprogramma worden behandeld en zullen de volgende elementen worden besproken:

- technische rapportering met de operationele gegevens van de HFR;

- een samenvattende beschrijving van de voornaamste wetenschappelijke resultaten;

- de status van de onderhoudsactiviteiten;

- de budgettaire situatie in verband met de inkomsten van de lidstaten en het gebruik van de begroting van het aanvullend onderzoeksprogramma (inclusief met betrekking tot de reserve voor de ontmanteling van de HFR, de beheerskosten, enz.).

Beheers- en controlesysteem

Mogelijke risico's

Dit programma is de voortzetting van een vorig aanvullend onderzoeksprogramma. Bij de voorbereiding ervan hebben de deelnemende landen een interne evaluatie opgemaakt inzake de risico's van deelneming aan het programma.

Informatie over het ingestelde systeem voor interne controle

In de rapportage zal het beheer van het aanvullend onderzoeksprogramma worden behandeld en zullen de technische, wetenschappelijke en budgettaire aspecten, inclusief met betrekking tot de reserve voor de ontmanteling enz., worden besproken.

Raming van de kosten en baten van de controles en evaluatie van het verwachte foutenrisico

Niet van toepassing

Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

De audit en de interne controle met betrekking tot de hierboven bedoelde rapportering, zowel wat de technische als de begrotingsaspecten betreft, zullen worden uitgevoerd door JRC-ambtenaren. De Rekenkamer krijgt toegang tot alle audits en interne controles.

Zoals in het verleden zullen er passende maatregelen worden genomen om onregelmatigheden en fraude te voorkomen en zullen de nodige stappen worden gezet om verloren gegane, ten onrechte betaalde of onjuist gebruikte middelen te recupereren in overeenstemming met Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement, Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen 4 , Verordening (EG, Euratom) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden 5 en Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 6 .

De controle op het verkeer van splijtbaar materiaal vindt plaats in het kader van Euratom- en IAEA-inspecties.

GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

Bestaande begrotingsonderdelen voor uitgaven

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader

Begrotingsonderdeel

Soort
krediet

Bijdrage

Nummer - Beschrijving……………….

GK/ NGK

van EVA-landen

van kandidaat-lidstaten

van derde landen

in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement

1a

Artikel 10 04 04 — Exploitatie van de hogefluxreactor (HFR)

Post 10 04 04 01 — Exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) — Aanvullend HFR-programma

GK

NEE

NEE

NEE

JA

Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

Niet van toepassing

Geraamde gevolgen voor de uitgaven

Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarige financiële kader

1a

"Concurrentievermogen ter bevordering van groei en werkgelegenheid"

DG: JRC

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar ≥ 2019

TOTAAL

Beleidskredieten

Nummer begrotingsonderdeel: 10 04 04 01

Vastleggingen

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Betalingen

(2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten

Nummer begrotingsonderdeel: Niet van toepassing

(3)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL kredieten
voor DG JRC

Vastleggingen

=1 +3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Betalingen

=2 +3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.TOTAAL beleidskredieten

Vastleggingen

(4)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Betalingen

(5)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

•TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten

(6)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL kredieten
voor RUBRIEK 1a
van het meerjarige financiële kader

Vastleggingen

=4+ 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Betalingen

=5+ 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken:

•TOTAAL beleidskredieten

Vastleggingen

(4)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Betalingen

(5)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

•TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten

(6)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL kredieten
onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 4
van het meerjarige financiële kader
(Referentiebedrag)

Vastleggingen

=4+ 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Betalingen

=5+ 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.Rubriek van het meerjarige financiële kader

5.

"Administratieve uitgaven"

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

DG: JRC

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar ≥ 2019

TOTAAL

• Personele middelen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

•Andere administratieve uitgaven

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

TOTAAL DG JRC

Kredieten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

TOTAAL kredieten voor RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader 

(totaal vastleggingen
= totaal betalingen)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar ≥ 2019

TOTAAL

TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5
van het meerjarige financiële kader 

Vastleggingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

TOTAAL

OUTPUTS

Soort output

Gem. kosten van de output

Aantal
outputs

Kosten

Aantal
outputs

Kosten

Aantal
outputs

Kosten

Aantal
outputs

Kosten

Totaal aantal outputs

Totale kosten

SPECIFIEKE DOELSTELLING: Veilige en betrouwbare exploitatie van de HFR

- Output

Dagen exploitatie op vol vermogen

n.v.t.

250

p.m.

250

p.m.

250

p.m.

250

p.m.

1 000

p.m.

Subtotaal voor specifieke doelstelling

250

p.m.

250

p.m.

250

p.m.

250

p.m.

1 000

p.m.

TOTALE KOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

Samenvatting

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar
2016

Jaar
2017

Jaar
2018

Jaar
2019

Jaar
≥ 2019

TOTAAL

RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

Personele middelen

Andere administratieve uitgaven

Subtotaal RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

Buiten RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

Personele middelen

Andere administratieve uitgaven

Subtotaal
buiten RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

TOTAAL

Geraamde personeelsbehoeften

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in een geheel getal (of met maximaal één decimaal)

Jaar
2016

Jaar
2017

Jaar
2018

Jaar
2019

• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)

XX 01 01 02 (delegaties)

XX 01 05 01 (onderzoek door derden)

10 01 05 01 (eigen onderzoek)

• Extern personeel (in voltijdequivalenten VTE)

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE van de "totale financiële middelen")

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA en SNE in de delegaties)

XX 01 04 jj

- zetel

- delegaties

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE - onderzoek door derden)

10 01 05 02 (CA, INT, SNE - eigen onderzoek)

Andere begrotingsonderdelen (te vermelden)

TOTAAL

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

De enige door het JRC uitgevoerde taak is het beheer van het aanvullend programma. Dit gebeurt met middelen die volledig zijn gefinancierd door bestemmingsontvangsten van het aanvullend onderzoeksprogramma.

Extern personeel

Niet van toepassing

Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

   Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarige financiële kader

   Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarige financiële kader

Niet van toepassing

   Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarige financiële kader

Niet van toepassing

Bijdragen van derden

◻ Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden

⌧ Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar
2016

Jaar
2017

Jaar
2018

Jaar
2019

Totaal

Nederland

7,250

7,250

7,250

7,250

29,000

Frankrijk

0,300

0,300

0,300

0,300

1,200

TOTAAL medegefinancierde kredieten

7,550

7,550

7,550

7,550

30,200

Het aanvullend onderzoeksprogramma vergt uitsluitend een begrotingsstructuur (p.m.) die bedoeld is om kredieten van toegewezen aard van de deelnemers te ontvangen. Bovenstaande bedragen zijn door de betrokken lidstaten berekend met het oog op het dekken van de geraamde kosten voor de exploitatie van de reactor in de periode 2016-2019, rekening houdend met de verwachte commerciële inkomsten. In geen enkel geval zal de Commissie exploitatietekorten, inclusief eventuele kosten voor onderhoud en herstelling, dekken.


Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

   Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

   Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

   voor de eigen middelen

   voor de diverse ontvangsten

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:

Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten

Gevolgen van het voorstel/initiatief

Jaar
2016

Jaar
2017

Jaar
2018

Jaar
2019

Post 6 2 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Voor de diverse ontvangsten die worden "toegewezen", vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

Post 6 2 2 1 — Inkomsten uit de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR), te gebruiken als aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

Het aanvullend onderzoeksprogramma wordt gefinancierd met bijdragen van de deelnemende lidstaten, berekend op basis van de begroting in de periode 2012-2015.BIJLAGE bij het FINANCIEEL MEMORANDUM

Benaming van het voorstel/initiatief:

Aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 20162019, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

NODIG GEACHTE PERSONELE MIDDELEN en KOSTEN DAARVAN

KOSTEN van ANDERE UITGAVEN VAN ADMINISTRATIEVE AARD

Voor BEREKENING van kosten gebruikte METHODEN

Met betrekking tot personele middelen

Met betrekking tot andere administratieve uitgaven

Deze bijlage moet het financieel memorandum vergezellen tijdens de dienstenoverkoepelende raadpleging.

De hierin opgenomen tabellen dienen ter invulling van de tabellen in het financieel memorandum.

De onderhavige bijlage is een intern document dat uitsluitend is bestemd voor gebruik binnen de diensten van de Commissie.

Nodig geachte personele middelen en kosten daarvan

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

TOTAAL

VTE

Kredieten

VTE

Kredieten

VTE

Kredieten

VTE

Kredieten

VTE

Kredieten

Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten)

AD

AST

XX 01 01 02 (delegaties)

AD

AST

Extern personeel

XX 01 02 01 (totale financiële middelen)

CA

INT

SNE

XX 01 02 02 (delegaties)

CA

INT

JED

LA

SNE

Ander begrotingsonderdeel (gelieve te vermelden)

Subtotaal – RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitelin miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Buiten RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

TOTAAL

VTE

Kredieten

VTE

Kredieten

VTE

Kredieten

VTE

Kredieten

VTE

Kredieten

Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

XX 01 05 01 (onderzoek door derden)

AD

AST

10 01 05 01 (eigen onderzoek)

AD

AST

Extern personeel

XX 01 04 jj

Kredieten voor op grond van vroegere "BA"-onderdelen gemachtigd extern personeel

zetel

CA

INT

SNE

delegaties

CA

INT

JED

LA

SNE

XX 01 05 02 (onderzoek door derden)

CA

INT

SNE

10 01 05 02 (eigen onderzoek)

CA

INT

SNE

Ander begrotingsonderdeel (gelieve te vermelden)

Subtotaal – buiten RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

TOTAAL
RUBRIEK 5 en buiten RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

Het JRC beheert de HFR met twee personen die volledig zijn gefinancierd door bestemmingsontvangsten van het aanvullend onderzoeksprogramma.

Kosten van andere uitgaven van administratieve aard

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

TOTAAL

RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader

   Zetel:

XX 01 02 11 01 - Dienstreizen en representatiekosten

XX 01 02 11 02 - Conferenties en vergaderingen

XX 01 02 11 03 - Vergaderingen van comités

XX 01 02 11 04 - Studies en adviezen

XX 01 02 11 05 - Computersystemen voor beheer en informatie

XX 01 02 11 06 - Bijscholing

XX 01 03 01 03 - Uitrusting en meubilair

XX 01 03 01 04 - Diensten en andere beleidsuitgaven 

Ander begrotingsonderdeel (gelieve te vermelden)

   Delegaties:

XX 01 02 12 01 - Dienstreizen, conferenties en representatiekosten

XX 01 02 12 02 - Bijscholing van personeel

XX 01 03 02 01 - Aankoop, huur en daarmee samenhangende uitgaven

XX 01 03 02 02 - Uitrusting, meubilair, leveringen en diensten

Subtotaal RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar
2016

Jaar
2017

Jaar
2018

Jaar
2019

TOTAAL

Buiten RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

XX 01 04 jj - Administratieve en technische bijstand (uitgezonderd extern personeel), gefinancierd uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen)

- zetel

- delegaties

XX 01 05 03 - Overige beheersuitgaven voor onderzoek door derden

10 01 05 03 - Overige beheersuitgaven voor eigen onderzoek

Ander begrotingsonderdeel (gelieve te vermelden)

Subtotaal — buiten RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel

TOTAAL

RUBRIEK 5 en buiten RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader

In de benodigde administratieve kredieten zal worden voorzien door de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Voor kostenramingen gebruikte berekeningsmethoden

Met betrekking tot personele middelen

Verstrek per personeelscategorie gegevens over de gebruikte berekeningsmethode (aannames, gemiddelde kosten enz.)

RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader

N.B. Gemiddelde kosten zijn voor elke personeelscategorie beschikbaar op BudgWeb:

http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms

met betrekking tot de posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

Niet van toepassing

met betrekking tot extern personeel

Niet van toepassing

Buiten RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader

met betrekking tot de posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (onderzoeksambtenaren en tijdelijke functionarissen)

Niet van toepassing

met betrekking tot extern personeel

Niet van toepassing

Met betrekking tot andere uitgaven van administratieve aard

Verstrek gegevens over de voor elk begrotingsonderdeel gebruikte berekeningsmethode

en de onderliggende aannames (bv. aantal vergaderingen per jaar, gemiddelde kosten, enz.)

RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader

Niet van toepassing

Buiten RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader

Niet van toepassing

(1) Notulen van de vergadering van het Wetenschappelijk en Technisch Comité van 13-15 juni 2016.
(2) PB L 321 van 20.11.2012, blz. 59.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1.
(5) PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.
(6) PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.
Top

Brussel, 23.2.2017

COM(2017) 83 final

BIJLAGEN

bij

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 2016-2019, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek


BIJLAGEN

bij

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 2016-2019, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

BIJLAGE I

WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE DOELSTELLINGEN

De voornaamste doelstellingen van het programma zijn:

1. zorgen voor een veilige en betrouwbare exploitatie van de HFR om de beschikbaarheid van de neutronenflux voor experimenten te waarborgen;

2. een efficiënt gebruik van de reactor mogelijk maken voor een breed scala van disciplines: verbetering van de veiligheid van kernreactoren, alsmede volksgezondheid inclusief de ontwikkeling van medische isotopen, kernfusie, fundamenteel onderzoek en opleiding en afvalbeheer, met inbegrip van de mogelijkheid veiligheidskwesties te bestuderen met betrekking tot kernbrandstoffen voor reactorsystemen die van belang zijn voor Europa.

___________________________________________________________________________

BIJLAGE II

VERDELING VAN DE BIJDRAGEN

De bijdragen voor het programma komen van Nederland en Frankrijk.

De verdeling van deze bijdragen is als volgt:

Nederland: 29 miljoen EUR;

Frankrijk: 1,2 miljoen EUR;

Totaal: 30,2 miljoen EUR.

Deze bijdragen worden geleverd aan de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen en worden specifiek bestemd voor dit programma. Een deel van de bijdragen in het kader van dit aanvullende programma kan ook gebruikt worden voor uitgaven voor de exploitatie van de HFR gedurende het jaar 2016 die stroken met het tussen de bijdragende landen en de Commissie overeen te komen werkprogramma.

Deze bijdragen zijn vast en kunnen niet worden herzien in het licht van de variaties in de exploitatie-, onderhouds- en ontmantelingskosten.

Top