EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0662

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Jaarverslag over het beleid van de Europese Unie op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2016

COM/2017/0662 final

Brussel, 13.11.2017

COM(2017) 662 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Jaarverslag over het beleid van de Europese Unie op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2016


Inhoudsopgave

Inleiding Inleiding

Overzicht van de belangrijkste humanitaire hulpacties in 2016 Overzicht van de belangrijkste humanitaire hulpacties in 2016

Aanvullende informatie en bronnen Aanvullende informatie en bronnen

Inleiding

In dit verslag worden de belangrijkste activiteiten en beleidsresultaten van de Unie op het gebied van humanitaire hulp in 2016 gepresenteerd, zoals deze via het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) van de Europese Commissie ten uitvoer zijn gelegd. Het verslag wordt opgesteld in overeenstemming met artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp, dat vereist dat de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een jaarverslag indient met een overzicht van de gedurende het voorbije jaar gefinancierde acties.

Overzicht van de belangrijkste humanitaire hulpacties in 2016

In 2016 zijn het aantal, de complexiteit en de ernst van de humanitaire crises toegenomen. Er waren meer dan 50 gewapende conflicten en er is weinig tot geen verbetering opgetreden in de meest ernstige grootschalige crises, zoals die in Syrië, Jemen, Zuid-Sudan en de regio van het Tsjaadmeer. Natuurrampen als gevolg van belangrijke trends als klimaatverandering, urbanisatie en demografische druk, hebben de voorbije jaren ertoe geleid dat elk jaar naar schatting 26 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. In totaal hadden meer dan 95 miljoen mensen in 40 landen humanitaire hulp nodig in 2016 en bijna 65 miljoen mensen (waarvan de helft kinderen) moesten hun land ontvluchten, meer dan ooit tevoren.

Tegen deze dramatische achtergrond lag de begroting voor humanitaire hulp van de EU met 1,8 miljard EUR 1 nooit eerder zo hoog als in 2016.

Respons op de crisis in Syrië

Een aanzienlijk deel van de humanitaire begroting van de EU ging in 2016 naar de ondersteuning van vluchtelingen in de landen die rechtstreeks getroffen worden door de crisis in Syrië en van mensen in Syrië zelf die humanitaire hulp nodig hebben.

De Commissie maakte 454 miljoen EUR vrij voor humanitaire acties in Syrië en de buurlanden, aansluitend bij de beloftes die waren gedaan op de conferentie van Londen in februari 2016.

In Syrië ging bijna de helft van de humanitaire hulp van de Commissie naar onmiddellijke levensreddende en dringende humanitaire acties. Daarnaast werd ook ondersteuning geboden in de vorm van drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne, voedsel en andere hulpgoederen, en bescherming van kinderen. In Jordanië en Libanon werd de humanitaire financiering van de EU gebruikt om geld te geven aan de meest kwetsbare vluchtelingen, voor levensreddende secundaire gezondheidszorg, niet-formeel onderwijs, onderdak, water, hygiëne en sanitaire voorzieningen. Er werden ook inspanningen geleverd om op internationaal niveau te pleiten voor vrije humanitaire toegang, bescherming van vluchtelingen en naleving van het internationaal humanitair recht.

In 2016 richtte de EU ook de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije 2 op ten behoeve van de drie miljoen vluchtelingen die worden opgevangen door Turkije. Het humanitaire luik ter waarde van 1,4 miljard EUR van de Faciliteit voor 2016 en 2017 is gericht op de ondersteuning van vluchtelingen die voornamelijk buiten de kampen leven (zij vormen de grootste groep vluchtelingen in Turkije en zijn ook het meest kwetsbaar). Daarom lanceerde de Commissie, via het Wereldvoedselprogramma en de Turkse Rode Halve Maan, het grootste humanitaire project ooit van de EU, het sociaal vangnet voor noodgevallen (Emergency Social Safety Net – ESSN) om een miljoen van de meest kwetsbare vluchtelingen maandelijks van geld te voorzien via een betaalkaart.

Respons op humanitaire behoeften in Afrika

Zoals ook in voorbije jaren maakte de respons op humanitaire crises in Afrika een groot deel uit van de humanitaire ondersteuning van de EU, waarbij de nadruk vooral lag op de complexe noodsituaties in de Sahel en de Hoorn van Afrika en in de regio van het Tsjaadmeer, waar crises rond voedselzekerheid werden verergerd door een aantal langdurige conflicten. In totaal maakte de Commissie EUR 747 miljoen vrij voor crises in Afrika ten zuiden van de Sahara. De grootste bedragen gingen naar Sudan en Zuid-Sudan (EUR 192 miljoen) en de Hoorn van Afrika (EUR 203 miljoen), alsook naar West-Afrika (EUR 140 miljoen). Zowel in de Hoorn als in de Sahel zorgde de Commissie voor nauwe banden met de ontwikkelingshulp van de EU om de weerbaarheid van de betrokken gemeenschappen te versterken. In de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) bleef de EU zeer actief als humanitaire donor, overeenkomstig haar consistente inzet op hoog niveau met betrekking tot de CAR, door hulp te bieden op korte en langere termijn en de weerbaarheid te versterken van de slachtoffers van het conflict in het land zelf en van de vluchtelingen in naburige landen.

Irak, Midden-Oosten en Noord-Afrika

De EU speelde een belangrijke rol in de ondersteuning van de slachtoffers van het conflict in Irak (EUR 159 miljoen) en nam op internationaal vlak het voortouw (onder meer via een evenement op hoog niveau op de Algemene Vergadering van de VN onder auspiciën van commissaris Stylianides). De EU hielp ook om bijstand in natura van de EU-lidstaten te verlenen en te coördineren via het Uniemechanisme voor civiele bescherming 3 in de context van het conflict rond Mosoel.

Verder bleef de EU aanzienlijke bijstand verlenen aan humanitaire acties in Jemen (70 miljoen EUR), waar de situatie op het vlak van humanitaire basisbehoeften en naleving van het internationaal humanitair recht verder verslechterde, en in Palestina (25 miljoen EUR). In Noord-Afrika werd verder steun verleend aan de Sahrawi-vluchtelingen en de bevolking in Libië die getroffen wordt door het conflict.

Oekraïne

De EU bleef een van de grootste humanitaire donoren in de crisis in Oekraïne en verstrekte voedsel, onderdak, gezondheidszorg en psychologische begeleiding aan de meest kwetsbare mensen die het slachtoffer zijn van het conflict in het oosten van Oekraïne. In totaal werd er 28,4 miljoen EUR vrijgemaakt voor de humanitaire respons van de EU op de crisis.

Respons op natuurrampen

Snel en efficiënt reageren op natuurrampen was ook in 2016 een belangrijke prioriteit voor de Commissie. Dit heeft zowel betrekking op humanitaire hulp via partnerorganisaties als op het Uniemechanisme voor civiele bescherming, dat de bijstand in natura van de lidstaten vergemakkelijkt en coördineert via het Emergency Response Coordination Centre (ERCC).

In 2016 was de respons op het El Niño-fenomeen, dat dit jaar erger was dan ooit, een belangrijke prioriteit. De Commissie kende 298 miljoen EUR aan humanitaire noodhulp toe aan de slachtoffers van El Niño.

De Commissie stond ook klaar om steun te verlenen in geval van onverwachte rampen. Zo maakte de EU met name geld vrij voor de slachtoffers van de tropische cycloon Winston op Fiji en de droogte in Papoea-Nieuw-Guinea. De EU verleende ook steun aan de slachtoffers van de aardbeving in Ecuador in 2016, in de vorm van humanitaire hulp en Europese bijstand in het kader van civiele bescherming.

Horizontale acties

Onderwijs in noodsituaties

Het onderwijs stimuleren in noodsituaties is de laatste jaren een belangrijke prioriteit voor de Commissie. Zo besteedde de Commissie in 2016 meer dan 4 % van haar oorspronkelijke humanitaire begroting aan onderwijsprogramma’s in humanitaire crises, zoals commissaris Stylianides bij het begin van zijn mandaat beloofde.

Humanitaire wereldtop

De Commissie werkte actief mee aan de humanitaire wereldtop die op 23 en 24 mei 2016 plaatsvond in Istanbul. De EU heeft ongeveer 100 toezeggingen gedaan, waaronder een nieuw, op ontwikkeling gebaseerd beleid inzake gedwongen ontheemding 4 ; nieuwe richtlijnen inzake humanitaire bescherming; actieve betrokkenheid en aansluiting bij de "Grand Bargain" om zo de efficiëntie en effectiviteit van de hulp te verbeteren; verdere financiering van onderwijs in noodsituaties met de humanitaire begroting; en onderschrijving van het handvest inzake de integratie van mensen met een handicap in het humanitaire optreden 5 en het handvest over crisissituaties in steden 6 .

De Grand Bargain

De Commissie speelde een hoofdrol tijdens de onderhandelingen over de Grand Bargain in de aanloop naar de humanitaire wereldtop en ook in de eerste twaalf maanden van de uitvoering van de verbintenissen. Met de Grand Bargain hebben donoren en uitvoerende instanties toegezegd om een reeks maatregelen te nemen die de efficiëntie van humanitaire acties moeten verbeteren in een geest van samenwerking en wederzijds engagement. Naast haar rol als facilitator van de Grand Bargain in het algemeen stuurt de Commissie ook mede de onpartijdige en uitgebreide analyses van de humanitaire behoeften aan. Deze werkzaamheden worden als cruciaal beschouwd, want hiermee wordt de basis gelegd voor de strategische planning en financiering en voor een gerichte en efficiënte humanitaire respons.

Koppeling van humanitaire hulp en ontwikkeling

Het belang van de koppeling tussen humanitaire hulp en ontwikkeling werd uitgebreid besproken tijdens een aantal belangrijke multilaterale evenementen en op Europees niveau. In 2016 werd vooruitgang geboekt op dit vlak, zowel op beleidsniveau (bv. de nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling 7 , de humanitaire wereldtop en de "Grand Bargain") als op operationeel niveau.

De diensten van de Commissie werkten nauw samen op Haïti na de orkaan Matthew, met name om de voedselzekerheid en de weerbaarheid van de plattelandsbevolking te versterken en om de weerbaarheid van de bevolking in steden te verbeteren. In Nigeria werd samengewerkt aan de versterking van de weerbaarheid om de complexe crisis in het noordoosten aan te pakken. De diensten van de Commissie zetten ook de eerste stappen om samen proeflanden te selecteren om de koppeling van humanitaire en ontwikkelingshulp te versterken en onder de aandacht te brengen.

Op het gebied van gedwongen ontheemding werken de diensten van de Commissie nauw samen met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) om acties op het terrein te ondersteunen en zo de uitgebreide, op ontwikkeling gebaseerde aanpak van gedwongen ontheemding toe te passen. Dit sluit ook aan bij de Verklaring van New York over vluchtelingen en migranten die werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN op 19 september 2016. Bovendien draagt dit ook bij aan de verdere toepassing van de integrale EU-strategie die werd gepubliceerd in 2016.

De humanitaire en ontwikkelingssamenwerking werd versterkt om te beantwoorden aan de onderwijsbehoeften van kinderen die zijn getroffen door crises en conflicten en om duurzamere onderwijssystemen op te bouwen in kwetsbare en door crisis getroffen gebieden met het fonds "Education Cannot Wait", dat werd gelanceerd op de humanitaire wereldtop.

De Commissie bleef deze koppeling ook hanteren voor de verbetering van de voedsel- en voedingszekerheid in de Sahel via de "Wereldwijde alliantie voor weerbaarheid" (AGIR). In deze context maakte de EU 1,5 miljard EUR aan ontwikkelingshulp vrij voor activiteiten ter versterking van de weerbaarheid in West-Afrika voor de periode 2014-2020.

De El Niño-crisis in 2015-2016 is nog een goed voorbeeld van samenwerking tussen humanitaire en ontwikkelingspartners en tussen de internationale gemeenschap en nationale en lokale overheden; de totale EU-financiering bedroeg 539 miljoen EUR.

Tijdens haar werk in door crises getroffen landen bleef de EU vasthouden aan het beginsel "berokken geen schade" en probeerde zij oog te hebben voor de conflicten.

Cash als hulpmodaliteit

Aansluitend bij haar verbintenissen in het kader van de "Grand Bargain" maakte de Commissie vaker gebruik van bijstand in de vorm van cash, indien de context dat toeliet. Cash als hulpmodaliteit wordt steeds meer gebruikt in de vorm van onbeperkte overdrachten voor meerdere doeleinden, die de beoogde bevolkingsgroep meer waardigheid, keuze en flexibiliteit verschaffen. Andere voordelen van cash als hulpmodaliteit zijn meer efficiëntie, waar voor geld en uiteindelijk meer effectiviteit voor donoren en belastingbetalers omdat de hulp de meest kwetsbare bevolking beter bereikt. Waar mogelijk en gepast werd ook getracht om aan te sluiten bij lokale en nationale mechanismen, zoals socialezekerheidsstelsels.

Gedwongen ontheemding

Gezien de dramatische toename van het aantal mensen dat op de vlucht is geslagen door conflicten overal ter wereld en de verontrustende trend van almaar langer aanhoudende situaties van ontheemding, keurde de Commissie formeel een nieuwe, op ontwikkeling gebaseerde beleidsaanpak inzake gedwongen ontheemding goed. Hiermee moet worden voorkomen dat gedwongen ontheemding permanent wordt en moet de afhankelijkheid van humanitaire hulp in bestaande situaties van ontheemding geleidelijk worden afgebouwd. De nieuwe aanpak is erop gericht ontheemden aan te moedigen op eigen benen te staan en waardig te leven door een bijdrage te leveren aan hun gastland totdat vrijwillige terugkeer of hervestiging mogelijk is. Om meer kennis te vergaren over situaties van aanhoudende ontheemding en de oorzaken daarvan werd in juni 2016 het Kenniscentrum Migratie en Demografie van de Europese Commissie opgericht.

Vergeten crises

De EU bleef specifieke aandacht besteden aan de ondersteuning van slachtoffers van "vergeten crises". Gewoonlijk wordt minstens 15 % van de oorspronkelijke begroting voor humanitaire hulp toegekend aan deze crises. Zo bleef de EU met name humanitaire hulp verlenen aan Sahrawi-vluchtelingen in Algerije, de ontheemde binnenlandse bevolking in Myanmar en Sudan, door conflicten getroffen bevolkingsgroepen in Pakistan en de vluchtelingen uit Darfur in Tsjaad.

Emergency Toolbox

De Emergency Toolbox voor humanitaire hulp van de EU is speciaal ontwikkeld om snel te reageren op onverwachte noodsituaties en bestaat uit drie financieringsmechanismen: voor epidemieën; voor kleinschalige respons; en voor steun aan het Disaster Relief Emergency Fund (DREF) van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen. De financiële bijdrage bedroeg in totaal 11,5 miljoen EUR, waarvan 3,5 miljoen EUR voor epidemieën; 5 miljoen EUR voor kleinschalige respons en 3 miljoen EUR voor het DREF.

ECHO Flight en ander vervoers- en logistieke acties voor humanitaire hulp

In bepaalde crisissituaties zijn humanitaire vluchten de enige manier om toegang te krijgen tot afgelegen gebieden en mensen in nood te bereiken vanwege veiligheidsbeperkingen of gebrek aan geschikte infrastructuur. Humanitaire vluchten worden ook gebruikt voor medische en veiligheidsevacuaties. Om toegang in onveilige of andere moeilijke contexten te faciliteren, financiert de Commissie specifieke transport- en logistieke programma’s, met name via de humanitaire luchtdienst van de Verenigde Naties en via de logistieke cluster (voor in totaal 20,97 miljoen EUR). De Commissie beschikt ook over een eigen vluchtdienst (ECHO Flight) voor humanitaire hulpverleners in door crises getroffen gebieden in Afrika ten zuiden van de Sahara (met een budget van net geen 14 miljoen EUR).

Evaluatie van humanitaire hulpacties

Het evaluatieprogramma van DG ECHO bestrijkt vijf jaar en omvat alle activiteiten van DG ECHO in deze periode. Voor humanitaire hulp wordt een reeks geografische en thematische evaluaties uitgevoerd over alle belangrijke aspecten van de humanitaire interventies van DG ECHO. Bovendien wordt er om de vijf jaar een uitgebreide evaluatie uitgevoerd die gebaseerd is op 30 bestaande evaluaties en bijkomend onderzoek indien nodig. In 2017 wordt een dergelijke uitgebreide evaluatie uitgevoerd voor de periode 2012-2016. In deze evaluatie wordt de algemene tenuitvoerlegging van het EU-beleid op het gebied van humanitaire hulp geanalyseerd.Begroting 2016

1. Lijst van financieringsovereenkomsten die zijn gesloten door DG ECHO 8 : 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2016.pdf

2. Uitvoering van de begroting van DG ECHO 2016

UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN ECHO 2016

Regio/land

Bedrag

Afrika

767

Sudan & Zuid-Sudan

192

Centraal-Afrika

94

Grote Meren

63

Hoorn van Afrika

203

Zuidelijk Afrika, Indische Oceaan

47

West-Afrika

140

Noord-Afrika

20

Afrika

10

Midden-Oosten en buurlanden van de EU

747

Midden-Oosten

634

Buurlanden van de EU

114

Azië, Stille Oceaan

119

Zuidwest- en Centraal-Azië

73

Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan

47

Midden- & Zuid-Amerika, Caraïbisch gebied

46

Midden- & Zuid-Amerika

28

Caraïbisch gebied

18

Mondiale rampen

41

Civiele bescherming

42

EU Aid Volonteers

8

Distributie van zuivel

30

Aanvullende operaties en ondersteuning

89

TOTAAL

1,889

(in miljoen €)


Aanvullende informatie en bronnen

·Algemene informatie over DG ECHO:

http://ec.europa.eu/echo/en

·Financiële gegevens over de werkzaamheden op het gebied van humanitaire hulp van de Europese Commissie in 2016:    
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en

·Operationele informatie over voorgaande jaren:     http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm

·Jaarlijks activiteitenverslag 2016, DG ECHO: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_en

·Jaarlijks beheer- en prestatieverslag 2016:
https://ec.europa.eu/info/node/10237

·Evaluatieverslagen van DG ECHO:
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en

· Gegevens over financiering van humanitaire hulp van de Europese Commissie en de lidstaten: https://euaidexplorer.ec.europa.eu

· Lijst van partners die in 2016 financiering ontvingen:

PARTNERS 2016 - HUMANITAIRE HULPACTIES

Naam van partner

Nationaliteit van partner

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ES

SPANJE

ACTED - FR

FRANKRIJK

ACTION AGAINST HUNGER - UK

VERENIGD KONINKRIJK

ACTION CONTRE LA FAIM - FR

FRANKRIJK

ACTIONAID - UK

VERENIGD KONINKRIJK

ADRA DANMARK - DK

DENEMARKEN

ADRA DEUTSCHLAND E.V. - DE

DUITSLAND

AGA KHAN FOUNDATION - UK

VERENIGD KONINKRIJK

AGENCY FOR CO-OPERATION AND RESEARCH IN DEVELOPMENT - UK

VERENIGD KONINKRIJK

AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS FRONTIERES - FR

FRANKRIJK

ALLIANCE POUR L'ACTION MEDICALE INTERNATIONALE - FR

FRANKRIJK

ČLOVEK V TÍSNI, O.P.S. - CZ

TSJECHIË

ARBEITER-SAMARITER-BUND DEUTSCHLAND E.V. - DE

DUITSLAND

ARTSEN ZONDER GRENZEN - NL

NEDERLAND

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI LAICI- SERVIZIO DI PACE - IT

ITALIË

CARE - AT

OOSTENRIJK

CARE - DE

DUITSLAND

CARE - FR

FRANKRIJK

CARE - NL

NEDERLAND

CARE - UK

VERENIGD KONINKRIJK

CARITAS - AT

OOSTENRIJK

CARITAS - CH

ZWITSERLAND

CARITAS - DE

DUITSLAND

CARITAS - FR

FRANKRIJK

CARITAS - LU

LUXEMBURG

CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS DEVELOPMENT - UK

VERENIGD KONINKRIJK

CESVI FONDAZIONE ONLUS – IT

ITALIË

CHRISTIAN AID - UK

VERENIGD KONINKRIJK

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - IT

ITALIË

CONCERN WORLDWIDE - IE

IERLAND

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - IT

ITALIË

DANISH COMMITTEE FOR AID TO AFGHAN REFUGEES - DK

DENEMARKEN

DANSK FLYGTNINGEHJAELP - DK

DENEMARKEN

DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. - DE

DUITSLAND

EVANGELISCHES WERK FÜR DIAKONIE UND ENTWICKLUNG E.V. - DE

DUITSLAND

FAO

INTERNATIONALE ORGANISATIE

FEDERACION DE ASOCIACIONES MEDICUS MUNDI ESPAÑA - ES

SPANJE

FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL - FR

FRANKRIJK

FOLKEKIRKENS NODHJAELP - DK

DENEMARKEN

FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA ONLUS - IT

ITALIË

FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL - ES

SPANJE

FUNDACION OXFAM INTERMON - ES

SPANJE

FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA - ES

SPANJE

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN - ES

SPANJE

GOAL - IE

IERLAND

GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE - IT

ITALIË

HELP - HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. - DE

DUITSLAND

HELPAGE INTERNATIONAL - UK

VERENIGD KONINKRIJK

ICRC

INTERNATIONALE ORGANISATIE

IFRC

INTERNATIONALE ORGANISATIE

INTERNATIONAL MEDICAL CORPS - UK

VERENIGD KONINKRIJK

INTERNATIONAL NGO SAFETY ORGANISATION - UK

VERENIGD KONINKRIJK

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE - UK

VERENIGD KONINKRIJK

INTERSOS - IT

ITALIË

IOM

INTERNATIONALE ORGANISATIE

ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE - UK

VERENIGD KONINKRIJK

JOHANNITER-UNFALL-HILFE E.V. - DE

DUITSLAND

KIRKENS NØDHJELP - NO

NOORWEGEN

KIRKON ULKOMAANAPU SR. - FI

FINLAND

LA CHAINE DE L'ESPOIR - FR

FRANKRIJK

LUTHERAN WORLD FEDERATION - CH

ZWITSERLAND

MALTESER HILFSDIENST E.V. - DE

DUITSLAND

MEDECINS DU MONDE - BE

BELGIË

MEDAIR - CH

ZWITSERLAND

MEDECINS DU MONDE - FR

FRANKRIJK

MEDECINS SANS FRONTIERES - BE

BELGIË

MEDECINS SANS FRONTIERES - CH

ZWITSERLAND

MEDICO INTERNATIONAL E.V - DE

DUITSLAND

MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA - ES

SPANJE

MERCY CORPS EUROPE - UK

VERENIGD KONINKRIJK

MISSION AVIATION FELLOWSHIP INTERNATIONAL - UK

VERENIGD KONINKRIJK

MISSION OST FORENING - DK

DENEMARKEN

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD - ES

SPANJE

MUSLIM AID - UK

VERENIGD KONINKRIJK

NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL – NO

NOORWEGEN

OXFAM – UK

VERENIGD KONINKRIJK

OXFAM ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE – IT

ITALIË

OXFAM-SOLIDARITE(IT) – BE

BELGIË

PELASTAKAA LAPSET - RÄDDA BARNEN - FI

FINLAND

PLAN INTERNATIONAL - UK

VERENIGD KONINKRIJK

PLAN INTERNATIONAL SVERIGE INSAMLINGSSTIFTELSE - SE

ZWEDEN

PLAN IRELAND CHARITABLE ASSISTANCE - IE

IERLAND

POLSKA AKCJA HUMANITARNA - PL

POLEN

PRACTICAL ACTION - UK

VERENIGD KONINKRIJK

PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE - FR

FRANKRIJK

RADDA BARNENS RKSFORBUND - SE

ZWEDEN

RED BARNET - DK

DENEMARKEN

RODE KRUIS - BE

BELGIË

RODE KRUIS - DE

DUITSLAND

RODE KRUIS - DK

DENEMARKEN

RODE KRUIS - ES

SPANJE

RODE KRUIS - FI

FINLAND

RODE KRUIS - FR

FRANKRIJK

RODE KRUIS - LU

LUXEMBURG

RODE KRUIS - NL

NEDERLAND

RODE KRUIS - NO

NOORWEGEN

RODE KRUIS - UK

VERENIGD KONINKRIJK

REDD BARNA - NO

NOORWEGEN

REDR - ENGINEERS FOR DISASTER RELIEF - UK

VERENIGD KONINKRIJK

RELIEF INTERNATIONAL - UK

VERENIGD KONINKRIJK

SAVE THE CHILDREN - NL

NEDERLAND

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS - IT

ITALIË

SOLIDAR SUISSE - CH

ZWITSERLAND

SOLIDARITES INTERNATIONAL - FR

FRANKRIJK

SOS SAHEL INTERNATIONAL FRANCE - FR

FRANKRIJK

SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL - AT

OOSTENRIJK

STICHTING OXFAM NOVIB - NL

NEDERLAND

STICHTING WAR CHILD - NL

NEDERLAND

STICHTING WORLD VISION NEDERLAND - NL

NEDERLAND

SVENSKA KYRKAN - SE

ZWEDEN

TEARFUND - UK

VERENIGD KONINKRIJK

TERRE DES HOMMES - CH

ZWITSERLAND

THE INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION - CH

ZWITSERLAND

THE SAVE THE CHILDREN FUND - UK

VERENIGD KONINKRIJK

TIERÄRZTE OHNE GRENZEN E.V. - DE

DUITSLAND

TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE - FR

FRANKRIJK

TROCAIRE – IE

IERLAND

VN – OCHA

INTERNATIONALE ORGANISATIE

VN – OHCHR

INTERNATIONALE ORGANISATIE

VN – PAHO

INTERNATIONALE ORGANISATIE

UNDP

INTERNATIONALE ORGANISATIE

UNESCO

INTERNATIONALE ORGANISATIE

UNFPA

INTERNATIONALE ORGANISATIE

UNHCR

INTERNATIONALE ORGANISATIE

UNICEF

INTERNATIONALE ORGANISATIE

UNISDR

INTERNATIONALE ORGANISATIE

UNOPS

INTERNATIONALE ORGANISATIE

UNRWA

INTERNATIONALE ORGANISATIE

UNWOMEN

INTERNATIONALE ORGANISATIE

WFP (Wereldvoedselprogramma)

INTERNATIONALE ORGANISATIE

WGO (Wereldgezondheidsorganisatie)

INTERNATIONALE ORGANISATIE

WORLD VISION - DE

DUITSLAND

WORLD VISION - UK

VERENIGD KONINKRIJK

ZOA - NL

NEDERLAND

(1)  Financiering van het Europees Ontwikkelingsfonds ten belope van 173 miljoen EUR is opgenomen in dit bedrag.
(2)  Besluit C(2015) 9500 van de Commissie van 24 november 2015 inzake een mechanisme voor de coördinatie van het optreden van de Unie en de lidstaten - de Vluchtelingenfaciliteit voor Turkije (PB C 407, 8.12.2015, blz. 8), laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van de Commissie van 18 april 2017 over de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije tot wijziging van Besluit C(2015) 9500 van 24 november 2015.
(3)  http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
(4)  Mededeling van de Commissie "Waardig leven: van afhankelijkheid van steun tot zelfredzaamheid. Gedwongen ontheemding en ontwikkeling", COM(2016) 234 final.
(5)  http://humanitariandisabilitycharter.org/
(6)   https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/05/Global-Alliance-for-Urban-Crises-Charter-for-WHS-Final.pdf
(7)  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
(8) Met namen van betrokken partnerorganisaties.
Top