EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0514

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda

COM/2015/0514 final

Brussel, 14.10.2015

COM(2015) 514 final

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda


TOELICHTING

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 1 biedt de mogelijkheid het flexibiliteitsinstrument in te zetten om nauwkeurig bepaalde uitgaven te financieren die niet binnen het beschikbare maximum van een of meer andere rubrieken van het meerjarig financieel kader kunnen worden gefinancierd.

In overeenstemming met artikel 11 van Verordening nr. 1311/2013 van de Raad en punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 2 , na alle mogelijkheden voor een herschikking van kredieten te hebben onderzocht en de niet toegewezen marge onder de uitgavenrubriek Veiligheid en burgerschap (rubriek 3) volledig te hebben benut, stelt de Commissie voor om het flexibiliteitsinstrument aan te spreken, waarvoor het jaarlijks beschikbare maximum 471 miljoen EUR (in prijzen van 2011) bedraagt.

De terbeschikkingstelling betreft een bedrag van 1 504,0 miljoen EUR boven het maximum van rubriek 3 van het meerjarig financieel kader, en is bedoeld om de steun voor maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis te financieren. Dit omvat een bedrag van 123 966 698 EUR waarvoor de Commissie een voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor hetzelfde doel deed dat bij de oorspronkelijke ontwerpbegroting 2016 was gevoegd 3 ; dat voorstel wordt door het onderhavige voorstel ingetrokken en vervangen.

Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening nr. 1311/2013 van de Raad wordt voor het bedrag waarvan de terbeschikkingstelling voor het begrotingsjaar 2016 wordt voorgesteld, gebruikgemaakt van ongebruikte jaarlijkse bedragen van het flexibiliteitsinstrument van voorgaande jaren (2014 en 2015).

De met het voorgestelde gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten zijn berekend op basis van de regels die van toepassing zijn op voorfinancieringen, de clearing van voorfinancieringen en eindbetalingen van de verschillende soorten te financieren maatregelen, en zijn samengevat in onderstaande tabel:

(in miljoen euro, tegen lopende prijzen)

Jaar

Betalingskredieten in verband met de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis in 2016

2016

710,0

2017

652,9

2018

82,7

2019

58,5

Totaal

1 504,0

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 4 , en met name punt 12, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Bij artikel 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad 5 is een flexibiliteitsinstrument ingesteld ten bedrage van maximaal 471 miljoen EUR (in prijzen van 2011) per jaar.

(2)In verband met de urgente behoeften voor de aanpak van de vluchtelingencrisis is het noodzakelijk aanzienlijke extra kredieten ter beschikking te stellen om het beleid op het gebied van migratie en binnenlandse zaken te financieren.

(3)Nadat alle mogelijkheden tot herschikking van kredieten onder het uitgavenmaximum voor Veiligheid en burgerschap (rubriek 3) zijn onderzocht, blijkt het dienstig te zijn via het flexibiliteitsinstrument 1 504,0 miljoen EUR ter beschikking te stellen om maatregelen op het gebied van migratie te financieren. Daarvoor worden ongebruikte jaarlijkse bedragen van het flexibiliteitsinstrument van voorgaande jaren (2014 en 2015) gebruikt.

(4)De met het beoogde gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten moeten worden verdeeld over verschillende begrotingsjaren (710,0 miljoen EUR in 2016, 652,9 miljoen EUR in 2017, 82,7 miljoen EUR in 2018 en 58,5 miljoen EUR in 2019),

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

(1)Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 wordt uit het flexibiliteitsinstrument 1 504,0 miljoen EUR ter beschikking gesteld ter verhoging van de vastleggingskredieten boven het maximum dat voor de uitgaven van de rubriek Veiligheid en burgerschap (rubriek 3) was vastgesteld.

Dit bedrag zal worden gebruikt ter financiering van maatregelen om de vluchtelingencrisis aan te pakken.

(2)De met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten zijn als volgt verdeeld:

(a)710,0 miljoen euro in 2016;

(b)652,9 miljoen euro in 2017;

(c)82,7 miljoen euro in 2018;

(d)58,5 miljoen euro in 2019.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement    Voor de Raad

De voorzitter    De voorzitter

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(2) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(3) COM(2015) 238 van 27.5.2015.
(4) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(5) Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).
Top