EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015JC0008

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

/* JOIN/2015/0008 - NLE/2015/0067 */

52015JC0008

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe /* */


TOELICHTING

(1)          Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad van 19 februari 2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe[1] voorziet in de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen tegen Zimbabwe die zijn vastgelegd bij Besluit 2011/101/GBVB van de Raad van 15 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe[2], waaronder de bevriezing van tegoeden en economische middelen van bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen.

(2)          Op 19 februari 2015 heeft de Raad een besluit vastgesteld tot wijziging van Besluit 2011/101/GBVB teneinde de namen van vijf overleden personen te schrappen uit de bijlagen I en II bij dat besluit.

(3)          Deze maatregel wordt op Unie-niveau uitgevoerd en derhalve is optreden van de Unie vereist om de maatregel ten uitvoer te leggen.

(4)          Op 19 februari 2015 zijn bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/275 van de Commissie deze vijf personen geschrapt uit bijlage III bij Verordening (EU) nr. 314/2004.

(5)          Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

2015/0067 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)       Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad[3] voorziet in de tenuitvoerlegging van de maatregelen tegen Zimbabwe die zijn vastgelegd bij Besluit 2011/101/GBVB van de Raad[4], waaronder de bevriezing van tegoeden en economische middelen van bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen.

(2)       In bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 314/2004 worden de personen en entiteiten vermeld waarvoor de bevriezing van de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden geschorst.

(3)       Op 19 februari 2015 heeft de Raad Besluit 2015/277 (GBVB) van de Raad[5] vastgesteld, waarbij de namen van vijf overleden personen worden geschrapt uit de bijlagen I en II bij Besluit 2011/101/GBVB.

(4)       Deze maatregel valt onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om de uniforme toepassing ervan in alle lidstaten te verzekeren.

(5)       Op 19 februari 2015 zijn bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/275 van de Commissie[6] deze vijf overleden personen geschrapt uit bijlage III bij Verordening (EU) nr. 314/2004.

(6)       Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 314/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

                                                                       Voor de Raad

                                                                       De voorzitter

[1]               PB 55 van 24.2.2004, blz. 1.

[2]               PB L 42 van 16.2.2011, blz. 6-23.

[3]               Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad van 19 februari 2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 55 van 24.2.2004, blz. 1).

[4]               Besluit 2011/101/GBVB van 15 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 42 van 16.2.2011, blz. 6).

[5]               Besluit 2015/277 (GBVB) van de Raad van 19 februari 2015 houdende wijziging van Besluit 2011/101/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 47 van 20.2.2015, blz. 20).

[6]               Uitvoeringsverordening (EU) 2015/275 van de Commissie van 19 februari 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 47 van 20.2.2015, blz. 15).

BIJLAGE

bij het

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 314/2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

BIJLAGE

In bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 314/2004 worden de volgende natuurlijke personen geschrapt van de lijst „I. Personen”:

I. Personen

|| Naam (en eventuele aliassen)

(1) Chindori-Chininga, Edward Takaruza

(2) Karakadzai, Mike Tichafa

(3) Sakupwanya, Stanley Urayayi

(4) Sekeramayi, Lovemore

(5) Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Top