EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0351

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 6 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2015 EIGEN MIDDELEN TRUSTFONDSEN VAN DE UNIE VOOR EXTERNE ACTIES BUREAU VAN HET ORGAAN VAN EUROPESE REGELGEVENDE INSTANTIES VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

COM/2015/0351 final

Brussel, 15.7.2015

COM(2015) 351 final

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 6
BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2015

EIGEN MIDDELEN
TRUSTFONDSEN VAN DE UNIE VOOR EXTERNE ACTIES
BUREAU VAN HET ORGAAN VAN EUROPESE REGELGEVENDE INSTANTIES
VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE


Gezien:

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie 1 , en met name artikel 41,

de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, die op 17 december 2014 is goedgekeurd 2 ,

de gewijzigde begroting nr. 1/2015 3 , die op 28 april 2015 is goedgekeurd,

het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015 4 , dat op 13 januari 2015 is goedgekeurd,

het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2015 5 , dat op 15 april 2015 is goedgekeurd,

het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2015 6 , dat op 15 april 2015 is goedgekeurd,

het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 7 , dat op 13 mei 2015 is goedgekeurd,

dient de Europese Commissie bij het Europees Parlement en de Raad het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2015 in.

WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.

INHOUDSOPGAVE

1.    Inleiding    

2.    Eigen middelen    

2.1    Inleiding    

2.2    Herziening van de ramingen van de TEM en de btw- en bni-grondslagen    

2.3    Correctie voor het VK 2014, 2013, 2012 en 2011    

2.3.1    Inleiding    

2.3.2    Berekening van de correcties    

2.3.3    Opname in OGB 6/2015 van de eerste update van de Britse correctie voor 2014, de tweede update van de Britse correctie voor 2013, de derde update van de Britse correctie voor 2012 en het definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2011    

3.    Trustfondsen voor externe acties    

4.    Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)    

1.Inleiding

Dit ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6 voor 2015 heeft betrekking op het volgende:

een herziening van de raming van de traditionele eigen middelen (TEM, d.w.z. douanerechten, landbouwrechten en suikerheffingen), de btw- en de bni-grondslag, de begroting van de relevante Britse correcties en de financiering daarvan, die leiden tot een wijziging van de eigenmiddelenbijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting;

de invoering van twee nieuwe begrotingsposten 21 01 04 08 en 22 01 04 03 — Ondersteunende uitgaven voor trustfondsen die door de Europese Commissie wordt beheerd. Op deze posten zullen de ontvangen vergoedingen worden geboekt voor de kosten in verband met de trustfondsen van de Europese Unie voor externe acties, overeenkomstig artikel 187, lid 7, van het Financieel Reglement;

een wijziging van de personeelsformatie van het Bureau van BEREC, zonder gevolgen voor de algemene begroting of het totale aantal posten.

OGB 6/2015 heeft per saldo dus geen gevolgen voor de uitgaven in 2015. De gevolgen voor de ontvangsten komen neer op een gewijzigde verdeling van de eigenmiddelenafdrachten tussen de lidstaten.

2.    Eigen middelen

2.1    Inleiding

In onderstaande overzichtstabel zijn de totale eigenmiddelenafdrachten weergegeven per lidstaat, zoals opgenomen in:

de begroting 2015,

het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 3/2015,

het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 4/2015,

het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6/2015,Verdeling van de totale eigenmiddelenafdrachten per lidstaat (in miljoen EUR)

Begroting 2015

OGB 3/2015

OGB 4/2015*

OGB 6/2015

(1)

(2)

(3)

(4)

BE

5 326,7

5 285,1

5 287,0

5 448,2

BG

461,7

457,4

457,6

448,8

CZ

1 509,7

1 495,3

1 496,0

1 551,2

DK

2 876,0

2 847,8

2 849,1

2 777,7

DE

30 243,2

29 934,7

29 949,0

29 544,1

EE

214,1

212,0

212,1

209,0

IE

1 650,1

1 634,8

1 635,5

1 750,6

EL

1 831,7

1 812,7

1 813,6

1 746,0

ES

11 148,1

11 040,0

11 045,0

11 111,4

FR

22 459,7

22 233,4

22 243,9

21 772,5

HR

453,0

448,5

448,7

435,6

IT

16 499,4

16 333,5

16 341,2

15 887,2

CY

167,8

166,2

166,3

174,6

LV

266,1

263,4

263,5

249,1

LT

405,5

401,7

401,9

399,8

LU

333,8

330,4

330,5

296,9

HU

1 022,1

1 011,9

1 012,3

1 062,5

MT

80,5

79,7

79,8

87,6

NL

7 764,5

7 698,7

7 701,8

7 823,8

AT

3 179,3

3 145,1

3 146,7

3 022,6

PL

4 294,2

4 252,2

4 254,1

4 162,5

PT

1 741,8

1 724,5

1 725,3

1 726,6

RO

1 533,8

1 518,0

1 518,8

1 495,2

SI

407,2

403,5

403,7

411,1

SK

786,2

778,4

778,8

761,8

FI

2 068,6

2 047,7

2 048,6

1 972,8

SE

4 487,8

4 441,5

4 443,6

4 246,9

UK

16 426,1

16 205,8

16 216,0

17 694,4

EU

139 638,5

138 204,0

138 270,5

138 270,5

* Bij GB 1, OGB 1 en OGB 5/2015 zijn geen extra betalingskredieten gevraagd; zij zijn daarom niet in deze tabel opgenomen.

2.2    Herziening van de ramingen van de TEM en de btw- en bni-grondslagen

Volgens vaste praktijk stelt de Commissie voor de financiering van de begroting te herzien op grond van recentere economische ramingen, goedgekeurd op een vergadering van het Raadgevend Comité voor de eigen middelen (RCEM).

De herziening heeft betrekking op de ramingen van de traditionele eigen middelen (TEM) die in 2015 moeten worden afgedragen aan de begroting, en op de geraamde btw- en bni-grondslagen voor 2015. De in de begroting 2015 opgenomen raming werd vastgesteld tijdens de 160e vergadering van het RCEM van 19 mei 2014. De herziene raming waarvan dit OGB 6/2015 uitgaat, is goedgekeurd tijdens de 163e vergadering van het RCEM van 19 mei 2015. Het gebruik van bijgewerkte ramingen van de eigen middelen verhoogt de nauwkeurigheid van de ontvangstenprognoses en bijgevolg van de afdrachten die tijdens het begrotingsjaar aan de lidstaten worden gevraagd.

Ten opzichte van de in mei 2014 goedgekeurde raming is de in mei 2015 goedgekeurde raming op de volgende punten herzien 8 :

de totale nettodouanerechten 2015 (inclusief douanerechten op landbouwproducten) worden nu geraamd op 17 834,7 miljoen EUR (na aftrek van 25% inningskosten), oftewel 6,79 % meer dan de in OGB 5/2015 geraamde 16 701,2 miljoen EUR. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van een hogere voorspelde groei van de import van buiten de EU; tevens is rekening gehouden met de daadwerkelijke resultaten aan het begin van het jaar. Bij de ramingen per lidstaat is gebruikgemaakt van de voorspelde groeipercentages van de invoer uit derde landen die op 5 mei 2015 in de voorjaarsprognoses 2015 werden bekendgemaakt;

de totale niet-afgetopte btw-grondslag voor de EU in 2015 wordt thans geraamd op 6 030 898,4 miljoen EUR, oftewel 1,26 % minder is dan de in mei 2014 geraamde 6 108 108,9 miljoen EUR. De totale afgetopte btw-grondslag 9 voor de EU in 2015 wordt thans geraamd op 6 007 784,6 miljoen EUR, oftewel 1,32 % minder dan de in mei 2014 geraamde 6 088 159,8 miljoen EUR.

de totale bni-grondslag voor de EU in 2015 wordt geraamd op 14 034 093,9 miljoen EUR, oftewel iets meer dan de in mei 2014 geraamde 13 975 326,6 miljoen EUR.

Voor de omrekening van de in nationale valuta luidende btw- en bni-grondslagen naar euro (voor de negen lidstaten die geen lid zijn van de eurozone) is de wisselkoers van 31 december 2014 gebruikt. Distorsies worden voorkomen doordat dezelfde koers wordt gebruikt wanneer de in de begroting opgenomen eigen middelen van euro worden omgerekend naar nationale valuta bij de afroeping van de bedragen (overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad).

De herziene ramingen van TEM, niet-afgetopte btw-grondslagen en bni-grondslagen voor 2015, zoals vastgesteld tijdens de 163e vergadering van het RCEM van 19 mei 2015, zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Herziene ramingen van TEM, btw- en bni-grondslagen voor 2015 (in miljoen EUR)

Suiker

heffingen

(75%) – aangepast

Douanerechten

(75 %)

Niet-afgetopte btw-grondslagen

Bni-grondslagen

Afgetopte

btw-grondslagen 10

BE

6,6

1 700,82

170 614,2

404 490,8

170 614,2

BG

0,4

58,16

19 887,7

41 238,8

19 887,7

CZ

3,4

209,59

64 741,2

142 995,1

64 741,2

DK

3,4

328,80

100 975,8

269 155,2

100 975,8

DE

26,3

3 515,70

1 258 997,2

2 999 842,7

1 258 997,2

EE

0,0

23,57

9 499,3

19 594,2

9 499,3

IE

0,0

245,72

71 653,4

160 548,4

71 653,4

EL

1,4

128,68

72 121,4

175 875,7

72 121,4

ES

4,7

1 213,49

442 647,0

1 072 359,1

442 647,0

FR

30,9

1 540,43

964 187,7

2 169 773,5

964 187,7

HR

1,7

43,34

25 455,7

41 470,2

20 735,1

IT

4,7

1 550,83

567 863,1

1 578 217,8

567 863,1

CY

0,0

18,32

10 419,8

16 204,8

8 102,4

LV

0,0

27,18

8 946,8

24 593,8

8 946,8

LT

0,8

65,78

14 176,3

36 375,7

14 176,3

LU

0,0

15,03

29 131,7

30 276,8

15 138,4

HU

2,1

110,46

42 445,7

102 879,5

42 445,7

MT

0,0

11,43

5 765,6

7 947,4

3 973,7

NL

7,2

2 130,91

265 609,3

658 901,0

265 609,3

AT

3,2

199,81

149 913,4

320 170,1

149 913,4

PL

12,8

461,59

167 326,8

399 727,5

167 326,8

PT

0,1

123,94

78 552,7

170 889,1

78 552,7

RO

0,9

117,15

54 564,4

151 750,7

54 564,4

SI

0,0

62,59

18 636,3

36 691,6

18 345,8

SK

1,3

95,63

26 006,8

73 727,7

26 006,8

FI

0,7

111,49

91 338,0

199 222,1

91 338,0

SE

2,6

497,21

187 187,4

430 172,8

187 187,4

UK

9,5

3 227,04

1 112 233,9

2 299 002,4

1 112 233,9

EU

124,7

17 834,7

6 030 898,4

14 034 093,9

6 007 784,7

2.3    Correctie voor het VK 2014, 2013, 2012 en 2011

2.3.1    Inleiding

De correctie voor begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk (de "Britse correctie") die in dit OGB moet worden opgenomen, heeft betrekking op vier jaren: 2011, 2012, 2013 en 2014.

Op de Britse correcties voor 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn de bepalingen van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 11 en het bijbehorende werkdocument, de Berekeningsmethode 2007 12 , van toepassing. Overeenkomstig de bepalingen van dit besluit worden de netto "buitengewone voordelen", of "meevallers" als gevolg van de verhoging van het percentage dat de lidstaten sinds 2001 als inningskosten mogen inhouden, geneutraliseerd bij de berekening van de Britse correctie en worden de toegewezen uitgaven verminderd met:

de pretoetredingsuitgaven (PTU) betaald uit kredieten voor betalingen van het begrotingsjaar vóór dat van de uitbreiding. De correctie voor PTU is niet meer van toepassing vanaf de korting 2013, voor het eerst in de begroting opgenomen in 2014;

de totale toegewezen uitgaven in de lidstaten die na 30 april 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, behalve de rechtstreekse landbouwbetalingen en marktgerelateerde uitgaven, alsmede het gedeelte van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling dat afkomstig is uit het EOGFL, afdeling Garantie.

Bovendien wordt het respectieve aandeel van Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Zweden in de financiering van de Britse correctie beperkt tot een vierde van wat normaal hun aandeel zou zijn. De verlaging wordt gefinancierd door de overige lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.

Het verschil tussen het definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2011 en het bedrag dat eerder in de begroting werd opgenomen (derde update in GB 3/2014) wordt in hoofdstuk 35 van OGB 6/2015 opgevoerd. Het verschil tussen het derde update van de Britse correctie voor 2012 en het bedrag dat eerder in de begroting werd opgenomen (eerste update in GB 6/2013) wordt in hoofdstuk 36 van OGB 6/2015 opgevoerd. Het verschil tussen het tweede update van de Britse correctie voor 2013 en het bedrag dat eerder in de begroting werd opgenomen (eerste update in GB 3/2014) wordt in hoofdstuk 36 van OGB 6/2015 opgevoerd.

Het bedrag van de eerste update van de Britse correctie voor 2014 is in hoofdstuk 15 van het OGB 6/2015 opgenomen, in de plaats van het in hoofdstuk 15 van de begroting 2015 opgenomen voorlopige bedrag van de Britse correctie voor 2014.

2.3.2    Berekening van de correcties

In dit OGB worden de berekening en de financiering van de eerste update van de Britse correctie voor 2014, de tweede update van de correctie voor 2013, de derde update van de correctie voor 2012 alsmede het definitieve bedrag van de correctie voor 2011 opgenomen.

De actualisering van de correcties voor 2011, 2012 en 2013 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de bijwerking van de btw- en bni-grondslagen zoals meegedeeld door de lidstaten in het najaar van 2014 (btw/bni-saldi). De toename van de Britse bni-afdrachten voor de jaren 2011-2013 wordt ten dele gecompenseerd via de kortingen die het Verenigd Koninkrijk krijgt.

De volgende tabel geeft een overzicht van de updates van de correcties voor 2011-2014 die in dit ontwerp van gewijzigde begroting zijn opgenomen.2.3.2.1    Britse correctie 2014

In de onderstaande tabel worden de verschillen samengevat tussen het in de begroting 2015 opgenomen voorlopige bedrag van de Britse correctie voor 2014 en de in OGB 6/2015 op te nemen eerste update van de correctie voor 2014.

Britse correctie 2014

Britse correctie 2014

VOORLOPIG

Begroting 2015

Britse correctie 2014

1e UPDATE

OGB 6/2015

Verschil

(1)

Aandeel van het VK in niet-afgetopte btw-grondslag

16,2167 %

17,7333 %

+1,5167 %

(2)

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven

5,9238 %

7,3956 %

+1,4719 %

(3)

= (1) + (2)

10,2929 %

10,3377 %

+0,0448 %

(4)

Totale toegerekende uitgaven

126 118 882 798

128 742 225 549

+ 2 623 342 751

(5)

Uitbreidingsuitgaven
= (5a) + (5b)

29 283 982 122

33 471 514 270

+ 4 187 532 148

(5a)

Pretoetredingsuitgaven

0

0

0

(5b)

Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)

29 283 982 122

33 471 514 270

+ 4 496 305 620

(6)

Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) - (5)

96 834 900 676

95 270 711 279

-1 564 189 397

(7)

Oorspronkelijk bedrag van de Britse correctie = (3) x (6) x 0,66

6 578 286 401

6 500 187 311

-78 099 090

(8)

Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk

1 119 838 248

1 992 582 801

+872 744 553

(9)

Kernkorting voor het VK = (7) - (8)

5 458 448 153

4 507 604 510

-950 843 643

(10)

Meevallers TEM

25 084 566

-36 554 387

-61 638 953

(11)

Britse correctie = (9) - (10)

5 433 363 587

4 544 158 897

-889 204 690

De eerste update van de Britse correctie voor 2014 valt 889 miljoen EUR lager uit dan het voorlopige bedrag van de in de begroting 2015 opgenomen Britse correctie voor 2014.    

2.3.2.2    Britse correctie 2013

In de onderstaande tabel worden de verschillen samengevat tussen de in GB 3/2014 opgenomen eerste update van de Britse correctie voor 2013 en de in OGB 6/2015 op te nemen tweede update van de Britse correctie voor 2013.

Britse correctie 2013

Britse correctie 2013
1e UPDATE
GB 3/2014

Britse correctie 2013
2e UPDATE
OGB 6/2015

Verschil

(1)

Aandeel van het VK in niet-afgetopte btw-grondslag

15,5861 %

16,0378 %

+0,4517 %

(2)

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven

6,1166 %

6,0959 %

-0,0208 %

(3)

= (1) + (2)

9,4694 %

9,9418 %

+0,4724 %

(4)

Totale toegerekende uitgaven

134 675 970 767

134 745 129 775

+69 159 007

(5)

Uitbreidingsuitgaven
= (5a) + (5b)

31 337 201 043

31 288 595 815

-48 605 228

(5a)

Pretoetredingsuitgaven

0

0

0

(5b)

Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)

31 337 201 043

31 288 595 815

-48 605 228

(6)

Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) - (5)

103 338 769 725

103 456 533 960

+117 764 235

(7)

Oorspronkelijk bedrag van de Britse correctie = (3) x (6) x 0,66

6 458 490 768

6 788 418 578

+329 927 810

(8)

Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk

883 513 735

846 456 483

-37 057 252

(9)

Kernkorting voor het VK = (7) - (8)

5 574 977 032

5 941 962 095

+366 985 063

(10)

Meevallers TEM

32 794 702

18 914 477

-13 880 225

(11)

Britse correctie = (9) - (10)

5 542 182 331

5 923 047 619

+380 865 288

De tweede update van de Britse correctie voor 2013 valt 381 miljoen euro hoger uit dan de eerste update van de Britse correctie voor 2013 in GB 3/2014 als gevolg van de aanpassingen van de btw- en bni-grondslagen, zoals meegedeeld door de lidstaten in het najaar van 2014 (btw/bni-saldi).

2.3.2.3    Britse correctie 2012

In de onderstaande tabel worden de verschillen samengevat tussen de in GB 6/2013 opgenomen eerste update van de Britse correctie voor 2012 en de in OGB 6/2015 op te nemen derde update van de Britse correctie voor 2012.

Britse correctie 2012

Britse correctie 2012
1e UPDATE
GB 6/2013

Britse correctie 2012
3e UPDATE
OGB 6/2015

Verschil

(1)

Aandeel van het VK in niet-afgetopte btw-grondslag

16,2252 %

16,1345 %

-0,0907 %

(2)

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven

7,2419 %

7,2358 %

-0,0060 %

(3)

= (1) + (2)

8,9834 %

8,8987 %

-0,0847 %

(4)

Totale toegerekende uitgaven

125 988 772 407

126 017 496 941

+28 724 533

(5)

Uitbreidingsuitgaven
= (5a) + (5b)

30 204 999 085

30 151 705 809

-53 293 276

(5a)

Pretoetredingsuitgaven

3 079 384 770

3 084 631 771

+5 247 001

(5b)

Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)

27 125 614 315

27 067 074 038

-58 540 277

(6)

Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) - (5)

95 783 773 323

95 865 791 132

+82 017 809

(7)

Oorspronkelijk bedrag van de Britse correctie = (3) x (6) x 0,66

5 679 045 800

5 630 330 443

-48 715 357

(8)

Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk

1 038 296 680

474 388 884

-563 907 796

(9)

Kernkorting voor het VK = (7) - (8)

4 640 749 120

5 155 941 559

+515 192 438

(10)

Meevallers TEM

9 347 792

12 333 175

+2 985 383

(11)

Britse correctie = (9) - (10)

4 631 401 328

5 143 608 383

+512 207 055

De derde update van de Britse correctie voor 2012 valt 512 miljoen euro hoger uit dan de eerste update van de Britse correctie voor 2012 in GB 6/2013 als gevolg van de aanpassingen van de btw- en bni-grondslagen, zoals meegedeeld door de lidstaten in het najaar van 2014 (btw/bni-saldi).

Voor de Britse correctie 2012 bedraagt het verschil van het oorspronkelijke bedrag van de Britse correctie tussen eigenmiddelenbesluit (EMB) 2000 en EMB 2007 2 561,5 miljoen EUR in prijzen van 2004 en 2 882,3 miljoen EUR in actuele prijzen.

2.3.2.4    Britse correctie 2011

In de tabel hierna worden de verschillen weergegeven tussen de in GB 3/2011 opgenomen derde update van de Britse correctie voor 2014 en het in OGB 6/2011 op te nemen definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2015.

Britse correctie 2011

Britse correctie 2011
3e UPDATE
GB 3/2014

Britse correctie 2011
DEFINITIEF
OGB 6/2015

Verschil

(1)

Aandeel van het VK in niet-afgetopte btw-grondslag

14,9811 %

14,9523 %

-0,0288 %

(2)

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven

7,3021 %

7,3026 %

+0,0005 %

(3)

= (1) + (2)

7,6790 %

7,6497 %

-0,0292 %

(4)

Totale toegerekende uitgaven

116 702 674 481

116 702 674 481

0

(5)

Uitbreidingsuitgaven
= (5a) + (5b)

26 831 341 733

26 837 206 246

+5 864 513

(5a)

Pretoetredingsuitgaven

3 040 714 610

3 046 579 123

+5 864 513

(5b)

Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)

23 790 627 123

23 790 627 123

0

(6)

Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) - (5)

89 871 332 749

89 865 468 236

-5 864 513

(7)

Oorspronkelijk bedrag van de Britse correctie = (3) x (6) x 0,66

4 554 788 119

4 537 145 502

-17 642 617

(8)

Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk

358 708 861

142 138 675

-216 570 187

(9)

Kernkorting voor het VK = (7) - (8)

4 196 079 257

4 395 006 827

+198 927 570

(10)

Meevallers TEM

7 667 508

8 632 837

+956 329

(11)

Britse correctie = (9) - (10)

4 188 411 749

4 386 373 990

+197 962 241

Het definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2011 valt 198 miljoen euro hoger uit dan de derde update van de Britse correctie voor 2011 in GB 3/2014 als gevolg van de aanpassingen van de btw- en bni-grondslagen, zoals meegedeeld door de lidstaten in het najaar van 2014 (btw/bni-saldi).

Voor de Britse correctie 2011 bedraagt het verschil van het oorspronkelijke bedrag van de Britse correctie tussen eigenmiddelenbesluit (EMB) 2000 en EMB 2007 2 137,0 miljoen EUR in prijzen van 2004 en 2 347,8 miljoen EUR in actuele prijzen.

2.3.2.5    Maximum van 10,5 miljard EUR

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Besluit 2007/436, mag de aanvullende bijdrage van het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de in lid 1, onder g), van het EMB 2007 bedoelde vermindering van de toegewezen uitgaven in de periode 2013-2007 in totaal niet meer bedragen dan 10,5 miljard EUR in prijzen van 2004. Het gecumuleerde effect van de correcties voor 2007-2012 bedraagt 8 220,3 miljoen EUR in prijzen van 2004 en 9 009,5 miljoen EUR in actuele prijzen.

Correcties voor het Verenigd Koninkrijk 2007-2012

Verschil van het oorspronkelijke bedrag t.o.v. de grenswaarde van 10,5 miljard EUR

(EMB 2007 t.o.v. EMB 2000), in EUR

Verschil in lopende prijzen

Verschil in constante prijzen van 2004

(A)

Britse correctie 2007

0

0

(B)

Britse correctie 2008

-301 679 647

-280 649 108

(C)

Britse correctie 2009

-1 349 749 997

-1 276 489 414

(D)

Britse correctie 2010

-2 127 945 515

-1 964 546 518

(E)

Britse correctie 2011

-2 347 786 720

-2 137 047 656

(F)

Britse correctie 2012

-2 882 312 294

-2 561 528 172

(G)

Totaal verschil = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

-9 009 474 174

-8 220 260 868

2.3.3    Opname in OGB 6/2015 van de eerste update van de Britse correctie voor 2014, de tweede update van de Britse correctie voor 2013, de derde update van de Britse correctie voor 2012 en het definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2011

2.3.3.1    Britse correctie voor 2014 (hoofdstuk 15)

Het bedrag van de Britse correctie dat in hoofdstuk 15 van dit OGB 6/2015 moet worden opgenomen, is het bedrag van de eerste update van de Britse correctie voor 2014 (d.w.z. 4 544 158 897 EUR in plaats van het in de begroting 2015 opgenomen bedrag van 5 433 363 587 EUR).

Voor de financiering van dit bedrag moet worden uitgegaan van de bij dit OGB 6/2015 herziene bni-grondslagen voor 2015. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe dit bedrag in hoofdstuk 15 wordt opgenomen:

Britse correctie 2014 – hoofdstuk 15

BE

227 330 088

LU

17 016 030

BG

23 176 845

HU

57 819 847

CZ

80 365 439

MT

4 466 547

DK

151 269 379

NL

63 786 269

DE

290 405 953

AT

30 994 726

EE

11 012 215

PL

224 653 059

IE

90 230 685

PT

96 042 290

EL

98 844 865

RO

85 286 224

ES

602 682 406

SI

20 621 247

FR

1 219 446 279

SK

41 436 080

HR

23 306 875

FI

111 965 875

IT

886 982 795

SE

41 643 760

CY

9 107 348

UK

-4 544 158 897

LV

13 822 068

LT

20 443 703

Totaal

0

2.3.3.2    Britse correctie voor 2011 (hoofdstuk 35)

Het bedrag van de Britse correctie dat in hoofdstuk 35 van dit OGB 6/2015 moet worden opgenomen, is het verschil tussen het definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2011 (d.w.z. 4 386 373 990 EUR) en de derde update van de Britse correctie voor 2011 (d.w.z. de in GB 4/2014 opgenomen 188 411 749 3 EUR), dat 197 962 241 EUR bedraagt.

Voor de financiering van dit bedrag moet worden uitgegaan van de herziene bni-grondslagen 2012, zoals bekend eind 2014. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe dit bedrag in hoofdstuk 35 wordt opgenomen:

Britse correctie 2011 — hoofdstuk 35

BE

11 815 757

LU

37 104

BG

1 392 513

HU

2 508 198

CZ

4 784 685

MT

344 459

DK

3 487 953

NL

5 167 025

DE

10 915 347

AT

1 172 371

EE

364 152

PL

9 539 521

IE

3 453 266

PT

2 909 281

EL

2 741 329

RO

2 915 322

ES

27 503 186

SI

702 416

FR

43 503 201

SK

1 459 572

IT

53 237 596

FI

4 044 692

CY

1 207 563

SE

1 743 115

LV

244 042

UK

-197 962 241

LT

768 575

Totaal

0

2.3.3.3    Britse correctie voor 2012 (hoofdstuk 36)

Het bedrag van de Britse correctie dat in hoofdstuk 36 van dit OGB 6/2015 moet worden opgenomen, is het verschil tussen de derde update van de Britse correctie voor 2012 (d.w.z. 5 143 608 383 EUR) en de eerste update van de Britse correctie voor 2012 (d.w.z. de in GB 6/2013 opgenomen 4 631 401 328 1 EUR), dat 512 207 055 EUR bedraagt.

Voor de financiering van dit bedrag moet worden uitgegaan van de herziene bni-grondslagen 2013, zoals bekend eind 2014. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe dit bedrag in hoofdstuk 36 wordt opgenomen:

Britse correctie 2012 — hoofdstuk 36

BE

20 609 337

LU

-626 437

BG

2 761 140

HU

6 799 870

CZ

8 144 978

MT

800 752

DK

15 569 429

NL

8 934 474

DE

35 721 878

AT

2 296 477

EE

1 607 973

PL

18 950 469

IE

13 192 753

PT

12 984 470

EL

10 134 814

RO

10 427 052

ES

61 882 563

SI

2 497 710

FR

134 788 539

SK

3 685 428

HR

1 255 475

FI

9 962 881

IT

119 606 240

SE

4 499 743

CY

1 962 450

LV

1 174 712

UK

-512 207 055

LT

2 581 885

Totaal

0

2.3.3.4    Britse correctie voor 2013 (hoofdstuk 36)

Het bedrag van de Britse correctie dat in hoofdstuk 36 van dit OGB 6/2015 moet worden opgenomen, is het verschil tussen de tweede update van de Britse correctie voor 2013 (d.w.z. 5 923 047 619 EUR) en de eerste update van de Britse correctie voor 2013 (d.w.z. de in GB 3/2014 opgenomen 5 542 182 331 1 EUR), dat 380 865 288 EUR bedraagt.

Voor de financiering van dit bedrag moet worden uitgegaan van de herziene bni-grondslagen 2014, zoals bekend eind 2014. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe dit bedrag in hoofdstuk 36 wordt opgenomen:

Britse correctie 2013 — hoofdstuk 36

BE

21 086 719

LU

- 688 281

BG

2 638 709

HU

5 678 759

CZ

8 452 106

MT

754 325

DK

10 531 440

NL

8 532 126

DE

23 687 365

AT

1 859 547

EE

1 123 952

PL

19 604 131

IE

12 880 201

PT

9 472 101

EL

5 940 696

RO

8 755 802

ES

57 278 112

SI

2 200 336

FR

96 456 818

SK

2 943 154

HR

1 527 600

FI

8 548 776

IT

65 379 144

SE

2 286 070

CY

1 558 619

LV

572 289

UK

-380 865 288

LT

1 804 672

Totaal

0

2.3.3.5    Impact van de updates van de btw- en bni-grondslagen (saldi 2014) op de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor 2011-2013

De totale impact van de updates van de btw- en bni-grondslagen 2011-2013 op de Britse correctie voor 2011-2013 bedraagt 1 091 miljoen EUR, waarvan +198 miljoen EUR voor de correctie 2011, +512 miljoen EUR voor de correctie 2012 en +381 miljoen EUR voor de correctie 2013.

De totale impact van de update van de correcties 2011-2013 op de bijdragen van de lidstaten in de financiering van de Britse correctie wordt in de onderstaande tabel samengevat:

Correcties voor het Verenigd Koninkrijk 2011-2013

BE

53 511 813

LU

- 1 277 614

BG

6 792 362

HU

14 986 827

CZ

21 381 769

MT

1 899 536

DK

29 588 822

NL

22 633 625

DE

70 324 590

AT

5 328 395

EE

3 096 077

PL

48 094 121

IE

29 526 220

PT

25 365 852

EL

18 816 839

RO

22 098 176

ES

146 663 861

SI

5 400 462

FR

274 748 558

SK

8 088 154

HR

2 783 075

FI

22 556 349

IT

238 222 980

SE

8 528 928

CY

4 728 632

LV

1 991 043

UK

-1 091 034 584

LT

5 155 132

Totaal

0

3.    Trustfondsen voor externe acties

Overeenkomstig artikel 187, lid 7, van het Financieel Reglement mag de Commissie tot maximaal 5 % van de in een trustfonds samengebrachte bedragen inhouden bij wijze van vergoeding voor haar beheerskosten. Deze beheersvergoedingen worden gelijkgesteld met bestemmingsontvangsten.

Om de betrokken sommen te ontvangen, stelt de Commissie de oprichting voor van twee nieuwe begrotingsonderdelen met een vermelding "pro memorie" (p.m.), nl. 21 01 04 08 en 22 01 04 03 — Ondersteunende uitgaven voor trustfondsen die door de Europese Commissie worden beheerd op de beleidsterreinen Ontwikkeling en samenwerking, en Uitbreiding respectievelijk.

4.    Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)

Het bureau van het BEREC is het EU-agentschap dat steun verleent aan het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie. Het is opgericht in 2009 13 , is gevestigd te Riga (Letland) en heeft momenteel een personeelsbestand van 15 tijdelijke functionarissen. De voorgestelde wijziging van de personeelsformatie voor 2015 van het bureau van het BEREC is noodzakelijk om de herclassificatie (promotie) van twee tijdelijke functionarissen administrateurs (AD 5) en twee assistenten (AST 3) in 2015 mogelijk te maken. In de personeelsformatie van BEREC in de begroting 2015 is niet naar behoren rekening gehouden met de loopbaanontwikkeling van het personeel. De totale begroting en het totale aantal ambten zal ongewijzigd blijven.

(1) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(2) PB L 69 van 13.3.2015, blz. 1.
(3)  PB L XX van XX.XX.2015.
(4)  COM(2015) 11 final van 13.01.2015.
(5)  COM(2015) 160 final van 15.04.2015.
(6)  COM(2015) 161 final van 15.04.2015.
(7)  COM(2015) 241 final van 13.05.2015.
(8)  Het geraamde totaalbedrag van de nettosuikerheffingen 2015 ligt op hetzelfde niveau (124,7 miljoen EUR, na aftrek van 25% inningskosten).
(9) Krachtens Besluit nr. 2007/436 van de Raad wordt de btw-grondslag van de lidstaten afgetopt op 50 % van hun bni. In het kader van OGB 6/2015 wordt voor vijf lidstaten de btw-grondslag afgetopt op 50% van het bni: Kroatië, Cyprus, Luxemburg, Malta en Slovenië.
(10)  De bedragen tegen een grijze achtergrond zijn het resultaat van de aftopping van de btw-grondslagen (zie voetnoot 9 hierboven).
(11)  PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.
(12) Werkdocument van de Commissie van 23 mei 2007 over de berekening, financiering, betaling en opneming in de begroting van de correctie van begrotingsonevenwichtigheden, overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van het Besluit [2007/436/EG, Euratom] van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen, te vinden op: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/financing/calc_own_res_2007_en.pdf .
(13)  Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau (PB L 337 van 18.12.2009).
Top