EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0058

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het standpunt van de Raad met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds,

/* COM/2014/058 final - 2011/0465 (COD) */

52014PC0058

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het standpunt van de Raad met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, /* COM/2014/058 final - 2011/0465 (COD) */


2011/0465 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het

standpunt van de Raad met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds,

1.           Achtergrond

Indiening voorstel bij het Europees Parlement en de Raad (document COM(2011) 0938 – 2011/0465 COD): || 10 januari 2012

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: || n.v.t.

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing: || 25 oktober 2012

Indiening van het gewijzigd voorstel: || n.v.t.

Vaststelling van het standpunt van de Raad: || 28 januari 2014

2.           Doel van het voorstel van de Commissie

Doel van dit voorstel is een verordening vast te stellen houdende voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van bepaalde handelsgerelateerde bepalingen van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds (SAO) en van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, zoals die welke betrekking hebben op de handelsconcessies, technische aanpassingen, vrijwaringsmaatregelen, mededinging en fraude.

3.           Opmerkingen over het standpunt van de Raad

Dit voorstel was afhankelijk van de resultaten van het pakket algemene handelswet I. Het pakket algemene handelswet I had tot doel de bestaande handelsverordeningen te wijzigen met het oog op de invoering van nieuwe comitologieregels naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Sommige van de desbetreffende verordeningen zijn verordeningen voor de tenuitvoerlegging van SAO's met andere landen van de Westelijke Balkan, die overeenstemmen met het onderhavige voorstel.

In juli 2013 is een compromis bereikt over de nieuwe comitologieregels in het kader van pakket algemene Handelswet I. De tekst van het voorstel was gewijzigd om er de herziene comitologieregels in op te nemen waarover in het kader van het pakket algemene handelswet I overeenstemming was bereikt met betrekking tot soortgelijke verordeningen. Voorts is het voorstel ook gewijzigd om rekening te houden met het feit dat de Interimovereenkomst is komen te vervallen toen de SAO op 1 september 2013 trad. Tenslotte is overeenstemming bereikt over de toepassing met terugwerkende kracht van de artikelen 2, 3 en 4 van de verordening om deze bepalingen met ingang van 1 februari 2010 to te passen.

Tijdens een informele trialoog op 26 november 2013 is een voorlopig akkoord over dit herziene voorstel bereikt.

4.           Conclusie

De Commissie kan bijgevolg de door de Raad in haar voorstel aangebrachte amendementen aanvaarden.

Top