EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0693

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat de Unie in het Administratief Comité van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties zal innemen over het ontwerpreglement betreffende de goedkeuring van uniforme bepalingen voor verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines die zijn uitgerust met motoren met compressieontsteking

/* COM/2013/0693 final - 2013/0333 (NLE) */

52013PC0693

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat de Unie in het Administratief Comité van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties zal innemen over het ontwerpreglement betreffende de goedkeuring van uniforme bepalingen voor verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines die zijn uitgerust met motoren met compressieontsteking /* COM/2013/0693 final - 2013/0333 (NLE) */


TOELICHTING

1.           ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

· Motivering en doel van het voorstel

De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) ontwikkelt op internationaal niveau geharmoniseerde voorschriften om technische belemmeringen voor de handel in motorvoertuigen en daarvoor gebruikte systemen tussen de partijen bij de Herziene Overeenkomst van 1958 op te heffen en ervoor te zorgen dat die voertuigen en systemen een hoog niveau van veiligheids- en milieubescherming bieden.

Onlangs heeft de VN/ECE de laatste hand gelegd aan een ontwerpreglement betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van verbeterde emissiebeheerinrichtingen (REC) voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines die zijn uitgerust met motoren met compressieontsteking. Doel van dit ontwerpreglement is het vaststellen van een reeks voorschriften voor de goedkeuring van die inrichtingen en zo te zorgen voor een aanvaardbaar niveau van milieuprestaties en een correcte werking tijdens de levensduur van het product.

Dit voorstel is bedoeld om het standpunt van de Unie over het ontwerpreglement van de VN/ECE inzake betere kinderbeveiligingssystemen te bepalen en zo de Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, in staat te stellen voor dit ontwerp te stemmen.

· Algemene context

Momenteel worden technische voorschriften voor de typegoedkeuring van achteraf in te bouwen voorzieningen voor emissievermindering vastgesteld op nationaal niveau. De goedkeuring van het ontwerpreglement van de VN/ECE inzake de goedkeuring van emissiebeheerinrichtingen zal een grote stap voorwaarts betekenen voor de marktharmonisatie en de opheffing van eventuele handelsbelemmeringen voor emissiebeheerinrichtingen, aangezien de EU-lidstaten de tekst als referentie kunnen gebruiken bij het opstellen van nationale wetgeving.

Bijgevolg wordt nu voorgesteld dat de Unie vóór het desbetreffende ontwerpreglement van de VN/ECE inzake de goedkeuring van emissiebeheerinrichtingen stemt, zodat er gemeenschappelijke, geharmoniseerde voorschriften op internationaal niveau komen, wat de internationale handel zal bevorderen. Hierdoor zullen Europese ondernemingen zich slechts aan één pakket voorschriften moeten houden, dat wereldwijd is erkend (d.w.z. in de landen die overeenkomstsluitende partij zijn bij de Herziene Overeenkomst van 1958).

· Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied

De technische voorschriften waarop het voorstel betrekking heeft, worden momenteel op nationaal niveau vastgesteld, en er bestaan dan ook nog geen voorschriften van de EU of van de VN/ECE.

· Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de Unie

Het voorstel is in overeenstemming met de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 595/2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines, voldoet bijgevolg aan de EU-doelstelling om te zorgen voor een hoog niveau van milieubescherming op het gehele grondgebied van de Unie.

2.           RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

· Raadpleging van belanghebbenden

Bij de opstelling van het voorstel heeft de Europese Commissie deelgenomen aan de informele groep van de VN/ECE inzake emissiebeheerinrichtingen, waar vertegenwoordigers van belanghebbenden en van de lidstaten elkaar hebben ontmoet. Bovendien zijn tijdens de opstelling van het document de belangrijkste aspecten van de tekst besproken op de vergadering van het Technisch Comité — Motorvoertuigen van 10 juli 2012. · Effectbeoordeling De bepalingen inzake verbeterde emissiebeheerinrichtingen kunnen worden beschouwd als een aanvulling op de emissievoorschriften van de VN/ECE en de EU betreffende de typegoedkeuring van zware bedrijfsmotoren en voertuigen (Euro VI) en voor niet voor de weg bestemde mobiele machines. Wat de zware bedrijfsmotoren en voertuigen betreft, is er een effectbeoordeling verricht waarbij verschillende beleidsopties zijn beoordeeld. Voor de niet voor de weg bestemde mobiele machines wordt momenteel een effectbeoordeling verricht, en daarom is er voor de vaststelling van het ontwerpreglement van de VN/ECE geen afzonderlijke effectbeoordeling nodig.

3.           JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

· Samenvatting van de voorgestelde maatregel

Het voorstel stelt de Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, in staat om te stemmen voor het ontwerpreglement van de VN/ECE betreffende uniforme bepalingen voor verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines die zijn uitgerust met motoren met compressieontsteking.

· Rechtsgrondslag

Rekening houdend met het onderwerp en de inhoud van het besluit van de Raad, zijn de rechtsgrondslagen artikel 114, en artikel 218, lid 9, VWEU. De voor de goedkeuring van het besluit van de Raad te volgen procedure is die van artikel 4, lid 2, van Besluit 97/836/EG van de Raad.

· Subsidiariteitsbeginsel

Richtlijn 2008/50/EG stelt doelstellingen voor de luchtkwaliteit vast ten aanzien van de verschillende verontreinigende stoffen, waarbij de lidstaten zelf mogen beslissen welke maatregelen zij precies nemen om aan de bovengenoemde doelstellingen te voldoen. In dit opzicht kunnen de verbeterde emissiebeheerinrichtingen een fundamentele rol spelen, aangezien de montage ervan in voertuigen die reeds op de markt zijn gebracht, een element is dat vaak op nationaal niveau wordt geregeld in het kader van de nodige maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Gezien de hier geschetste achtergrond en rekening houdend met het subsidiariteitsbeginsel is het passend dat de EU vóór het ontwerpreglement van de VN/ECE inzake de goedkeuring van emissiebeheerinrichtingen stemt, waarbij tegelijkertijd wordt gezorgd dat de lidstaten bevoegd blijven om te beslissen of het reglement op nationaal niveau moet worden toegepast voor de verplichte typegoedkeuring van emissiebeheerinrichtingen of voor andere diverse doeleinden. Zonder af te doen aan het recht van de lidstaten om binnen de grenzen van hun bevoegdheden beslissingen te nemen, gelden de basisregels van de Overeenkomst van 1958 echter voor de hele EU en voor alle lidstaten op gelijke wijze.

Het voorstel is derhalve in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

· Evenredigheidsbeginsel

Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel, aangezien het niet verder gaat dan nodig is om de goede werking van de interne markt te garanderen en tegelijk voor een hoog niveau van milieubescherming te zorgen.

· Keuze van instrumenten

Voorgesteld instrument: besluit van de Raad.

Het gebruik van een besluit van de Raad wordt passend geacht aangezien dit in overeenstemming is met artikel 218, lid 9, VWEU.

4.           GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie.

2013/0333 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt dat de Unie in het Administratief Comité van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties zal innemen over het ontwerpreglement betreffende de goedkeuring van uniforme bepalingen voor verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines die zijn uitgerust met motoren met compressieontsteking

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)       De Unie is bij Besluit 97/836/EG van de Raad[1] toegetreden tot de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene Overeenkomst van 1958").

(2)       De gestandaardiseerde voorschriften van het ontwerpreglement van de VN/ECE betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines die zijn uitgerust met motoren met compressieontsteking[2] zijn bedoeld om de technische belemmeringen voor de handel in emissiebeheerinrichtingen tussen de partijen bij de herziene Overeenkomst van 1958 op te heffen en om ervoor te zorgen dat dergelijke systemen een hoog prestatieniveau en een hoog niveau van milieubescherming bieden.

(3)       Het is wenselijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Administratief Comité van de Herziene Overeenkomst van 1958 moet worden ingenomen over het aannemen van dat ontwerpreglement van de VN/ECE,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD :

Enig artikel

In het Administratief Comité van de Herziene Overeenkomst van 1958 stemt de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, voor het ontwerpreglement van de VN/ECE betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines die zijn uitgerust met motoren met compressieontsteking zoals vervat in document ECE TRANS/ WP.29/ /2013/119.

Gedaan te Brussel,

                                                                       Voor de Raad

                                                                      

[1]               PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78.

[2]               VN/ECE-document ECE TRANS/WP.29/GRPE/2013/6.

Top