EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0423

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

/* COM/2013/0423 final - 2013/0196 (NLE) */

52013PC0423

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten /* COM/2013/0423 final - 2013/0196 (NLE) */


TOELICHTING

1.           ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

•           Motivering en doel van het voorstel

Naar aanleiding van de arresten van het Hof van Justitie in de zogenaamde "Open Skies"-zaken heeft de Raad de Commissie op 5 juni 2003 een mandaat verleend om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande overeenkomsten door een overeenkomst op het niveau van de Unie (het "horizontale mandaat"). Deze overeenkomst heeft tot doel alle EU-luchtvaartmaatschappijen niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de Europese Unie en derde landen te verlenen en bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Unie en derde landen in overeenstemming te brengen met de wetgeving van de Unie.

•           Algemene context

De internationale luchtvaartbetrekkingen tussen lidstaten en derde landen worden traditiegetrouw vastgelegd in bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten, in bijlagen bij deze overeenkomsten en in aanverwante bilaterale of multilaterale regelingen.

Traditionele aanwijzingsbepalingen in bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten zijn in strijd met de wetgeving van de Unie. Dergelijke bepalingen verlenen een derde land het recht de machtigingen en vergunningen van een luchtvaartmaatschappij te weigeren, in te trekken of op te schorten als deze luchtvaartmaatschappij door een lidstaat is aangewezen maar niet substantieel in handen is van en gecontroleerd wordt door deze lidstaat of onderdanen ervan. Dit wordt beschouwd als discriminatie van EU-luchtvaartmaatschappijen die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd maar die in handen zijn van en gecontroleerd worden door onderdanen van andere lidstaten. Dit is in strijd met artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat onderdanen van een lidstaat die hun recht op vrijheid van vestiging uitoefenen, garandeert dat ze in de ontvangende lidstaat dezelfde behandeling krijgen als de onderdanen van die lidstaat.

•           Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied

De bepalingen van de Overeenkomst vervangen de bestaande bepalingen in de 12 bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Peru, of zijn een aanvulling daarop.

•           Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de Unie

De Overeenkomst dient ook een fundamentele doelstelling van het externe luchtvaartbeleid van de Unie omdat zij de bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten in overeenstemming brengt met de wetgeving van de Unie.

2.           RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

•           Raadpleging van belanghebbende partijen

Wijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten

Zowel de lidstaten als het bedrijfsleven zijn geraadpleegd tijdens de volledige duur van de onderhandelingen.

Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden

Er is rekening gehouden met de opmerkingen van de lidstaten en het bedrijfsleven.

3.           JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET VOORSTEL

•           Samenvatting van de voorgestelde maatregel

Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij de "horizontale overeenkomst" heeft de Commissie met de Republiek Peru onderhandeld over een overeenkomst ter vervanging van sommige bepalingen in de bestaande bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Peru. Bij artikel 2 van deze Overeenkomst worden de traditionele aanwijzingsbepalingen vervangen door een EU-aanwijzingsbepaling, waardoor alle luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie gebruik kunnen maken van het vestigingsrecht. Bij artikel 5 worden mogelijke conflicten met de mededingingsregels van de Unie opgelost.

•           Rechtsgrondslag

Artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

•           Subsidiariteitsbeginsel

Het voorstel is volledig gebaseerd op het door de Raad verleende "horizontale mandaat", rekening houdend met de onder de wetgeving van de Unie en bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten vallende kwesties.

•           Evenredigheidsbeginsel

Bij de Overeenkomst worden bepalingen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten slechts in zoverre gewijzigd of aangevuld als nodig is om deze in overeenstemming te brengen met de wetgeving van de Unie.

•           Keuze van instrumenten

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru is het meest efficiënte instrument om alle bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Peru in overeenstemming te brengen met de wetgeving van de Unie.

4.           GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie.

5.           AANVULLENDE INFORMATIE

•           Vereenvoudiging

Het voorstel voorziet in vereenvoudiging van de wetgeving.

De desbetreffende bepalingen van bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Peru worden vervangen of aangevuld door in één enkele EU-overeenkomst ondergebrachte bepalingen.

•           Nadere uitleg van het voorstel

Overeenkomstig de standaardprocedure voor de ondertekening en sluiting van internationale overeenkomsten wordt de Raad verzocht zijn goedkeuring te geven aan het besluit inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.

2013/0196 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, juncto artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij besluit van 5 juni 2003 heeft de Raad de Commissie gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een overeenkomst op het niveau van de Unie.

(2) De Commissie heeft namens de Unie met de Republiek Peru onderhandeld over een Overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (hierna "de Overeenkomst" genoemd), overeenkomstig de richtsnoeren in de bijlage bij het besluit van de Raad van 5 juni 2003.

(3) De Overeenkomst dient namens de Europese Unie te worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een later tijdstip.

(4) De Overeenkomst dient voorlopig te worden toegepast,

BESLUIT:

Artikel 1

De ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (de Overeenkomst) wordt hierbij goedgekeurd namens de Unie, onder voorbehoud van de sluiting van de Overeenkomst.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

Het Secretariaat-generaal van de Raad zal de door de onderhandelaar over de Overeenkomst aangewezen persoon (personen) de volledige bevoegdheid verlenen om die Overeenkomst te ondertekenen.

Artikel 3

In afwachting van de inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt ze toegepast vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures[1].

Artikel 4

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de in artikel 8, lid 2, van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, op

                                                                       Voor de Raad

                                                                       De voorzitter

BIJLAGE

OVEREENKOMST

tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek Peru

inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE EUROPESE UNIE

enerzijds, en

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK PERU

(hierna "Peru" genoemd)

anderzijds,

(hierna "de partijen" genoemd)

VASTSTELLEND dat verscheidene lidstaten van de Europese Unie met de Republiek Peru bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten hebben gesloten die bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie.

VASTSTELLEND dat de Europese Unie exclusief bevoegd is voor diverse aspecten die mogelijk zijn opgenomen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Unie en derde landen.

VASTSTELLEND dat in een lidstaat gevestigde EU-luchtvaartmaatschappijen overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie het recht hebben op niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen lidstaten van de Europese Unie en derde landen.

GELET OP de overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen waarbij onderdanen van deze derde landen de mogelijkheid wordt geboden eigendom te verwerven in luchtvaartmaatschappijen die een vergunning hebben gekregen overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie.

ERKENNENDE dat de bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Peru gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie met deze wetgeving in overeenstemming moeten worden gebracht om een solide rechtsgrond voor luchtdiensten tussen de Europese Unie en de Republiek Peru tot stand te brengen en om de continuïteit van dergelijke luchtdiensten te garanderen.

OPMERKENDE dat luchtvaartmaatschappijen volgens de wetgeving van de Europese Unie in principe geen overeenkomsten mogen sluiten die de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie kunnen beïnvloeden en die tot doel of gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of verstoord.

ERKENNENDE dat sommige bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Peru gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die i) luchtvaartmaatschappijen verplichten of aanzetten tot overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging op de relevante routes wordt verhinderd, beperkt of vervalst; of ii) die de gevolgen van dergelijke overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen versterken; of iii) waarbij de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen die de mededinging tussen luchtvaartmaatschappijen op de relevante routes verhinderen, beperken of vervalsen, wordt toevertrouwd aan luchtvaartmaatschappijen of andere particuliere economische operatoren, het effect van de op de ondernemingen toepasselijke mededingingsregels ongedaan kunnen maken.

EROP WIJZEND dat de Europese Unie er in het kader van deze Overeenkomst niet naar streeft het totale volume aan luchtverkeer tussen de Europese Unie en de Republiek Peru te doen toenemen, noch om het evenwicht tussen EU-luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen uit de Republiek Peru te wijzigen, noch om te onderhandelen over wijzigingen van de bepalingen van bestaande bilaterale overeenkomsten inzake verkeersrechten.

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

ARTIKEL 1

Algemene bepalingen

1.           In deze Overeenkomst wordt onder 'lidstaten' lidstaten van de Europese Unie en onder 'EU-Verdragen' het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verstaan.

2.           Wanneer in de overeenkomsten van bijlage 1 wordt verwezen naar onderdanen van de lidstaat die partij is bij de Overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie.

3.           Wanneer in de overeenkomsten van bijlage 1 wordt verwezen naar luchtvaartmaatschappijen van de lidstaat die partij is bij de Overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar de door die lidstaat aangewezen luchtvaartmaatschappijen.

ARTIKEL 2

Aanwijzing, vergunning en intrekking door een lidstaat van de Europese Unie

1.           De bepalingen van de leden 2 en 3 van dit artikel hebben voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage 2, onder a) en b), genoemde artikelen wat betreft de aanwijzing van een luchtvaartmaatschappij door een lidstaat van de Europese Unie, de vergunningen en machtigingen die door de Republiek Peru aan deze luchtvaartmaatschappij zijn toegekend en de weigering, intrekking, opschorting of beperking van de vergunningen of machtigingen van de luchtvaartmaatschappij.

2.           Als een lidstaat een aanwijzing door de Republiek Peru heeft ontvangen, verleent zij zo spoedig mogelijk de passende machtigingen en vergunningen, voor zover:

              de luchtvaartmaatschappij, overeenkomstig de EU-Verdragen, op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd en beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie; en

              de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operators Certificate op doeltreffende wijze controleert of de luchtvaartmaatschappij de regelgeving naleeft en de bevoegde luchtvaartautoriteit duidelijk in de aanwijzing is vermeld; en

              de luchtvaartmaatschappij rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, en/of van andere in bijlage 3 vermelde landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen en/of onderdanen daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvaartmaatschappij.

3.           De Republiek Peru mag de vergunningen of machtigingen van een door een lidstaat aangewezen luchtvaartmaatschappij weigeren, intrekken, opschorten of beperken wanneer:

              de luchtvaartmaatschappij, overeenkomstig de EU-Verdragen, niet op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd of niet beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie; of

              de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operators Certificate niet op doeltreffende wijze controleert of de luchtvaartmaatschappij de regelgeving naleeft, of wanneer de relevante luchtvaartautoriteit niet duidelijk in de aanwijzing is vermeld; of

              de luchtvaartmaatschappij niet rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, en/of van andere in bijlage 3 vermelde landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen en/of onderdanen niet daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvaartmaatschappij.

              Bij de uitoefening van de rechten die haar krachtens dit lid zijn verleend, mag de Republiek Peru geen onderscheid maken tussen luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie op grond van nationaliteit.

ARTIKEL 3

Veiligheid

1.           De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de desbetreffende bepalingen in de in bijlage 2, onder c), vermelde artikelen.

2.           Wanneer een lidstaat een luchtvaartmaatschappij heeft aangewezen die onder het wettelijk toezicht van een andere lidstaat staat, zijn de rechten van de Republiek Peru uit hoofde van de veiligheidsvoorschriften van de Overeenkomst tussen de lidstaat die de luchtvaartmaatschappij heeft aangewezen en de Republiek Peru zowel van toepassing op de vaststelling, naleving en handhaving van veiligheidsnormen door die andere lidstaat als op de exploitatievergunning van die luchtvaartmaatschappij.

ARTIKEL 4

Belasting op vliegtuigbrandstof

1.           De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage 2, onder d), vermelde artikelen.

2.           Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen, beletten de in bijlage 2, onder d), vermelde overeenkomsten op generlei wijze dat de lidstaten op niet-discriminerende wijze belastingen, heffingen, accijnzen, vergoedingen of kosten in rekening brengen voor de brandstof die op hun grondgebied wordt geleverd voor gebruik in een luchtvaartuig van een aangewezen luchtvaartmaatschappij van de Republiek Peru dat een plaats op het grondgebied van die lidstaat verbindt met een andere plaats op het grondgebied van die lidstaat of op het grondgebied van een andere lidstaat.

3.           Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen, beletten de in bijlage 2, onder d), vermelde overeenkomsten op generlei wijze dat de Republiek Peru op niet-discriminerende wijze belastingen, heffingen, accijnzen, vergoedingen of kosten in rekening brengt voor de brandstof die op zijn grondgebied wordt geleverd voor gebruik in een luchtvaartuig van een aangewezen luchtvaartmaatschappij van een lidstaat van de Europese Unie die twee punten op het grondgebied van de Republiek Peru met elkaar verbindt.

4.           Niets in het voorgaande verleent het recht om cabotage uit te voeren.

ARTIKEL 5

Verenigbaarheid met de mededingingsregels

1.           Onverminderd andersluidende bepalingen mag niets in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten (i) ertoe aanzetten dat overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tot stand komen die de mededinging verhinderen, verstoren of beperken; of (ii) de gevolgen van dergelijke overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen versterken; of (iii) de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen die de mededinging verhinderen, verstoren of beperken, toevertrouwen aan particuliere economische operatoren.

2.           De bepalingen in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten die niet verenigbaar zijn met lid 1 van dit artikel, worden niet toegepast.

ARTIKEL 6

Bijlagen bij de Overeenkomst

De bijlagen vormen een integrerend deel van deze Overeenkomst.

ARTIKEL 7

Herziening of wijziging

De partijen mogen deze Overeenkomst op elk ogenblik met wederzijdse instemming herzien of wijzigen.

ARTIKEL 8

Inwerkingtreding en voorlopige toepassing

1.           Deze Overeenkomst treedt in werking wanneer de partijen elkaar schriftelijk hebben meegedeeld dat zij hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de Overeenkomst hebben voltooid.

2.           Onverminderd het bepaalde in lid 1 stemmen de partijen ermee in deze Overeenkomst voorlopig toe te passen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

3.           Deze Overeenkomst is van toepassing op alle in bijlage 1 vermelde overeenkomsten en regelingen, inclusief die welke op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst nog niet in werking zijn getreden en niet voorlopig worden toegepast.

ARTIKEL 9

Beëindiging

1.           Wanneer een in bijlage 1 vermelde overeenkomst wordt beëindigd, worden ook alle bepalingen van de onderhavige Overeenkomst die betrekking hebben op de desbetreffende in bijlage 1 vermelde overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

2.           Wanneer alle in bijlage 1 vermelde overeenkomsten worden beëindigd, wordt de onderhavige Overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te [….] in tweevoud, op [../../….] in de Bulgaarse, Tsjechische, Deense, Nederlandse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Duitse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Spaanse en Zweedse taal. In geval van tegenstrijdigheden tussen de taalversies is de Engelse tekst bindend.

VOOR DE EUROPESE UNIE:           VOOR DE REPUBLIEK PERU:        

Bijlage 1

Lijst van de overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in artikel 1 van deze Overeenkomst

Overeenkomsten voor luchtdiensten en andere regelingen tussen de Republiek Peru en lidstaten van de Europese Unie, zoals gewijzigd of geamendeerd, die op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst zijn gesloten, ondertekend of geparafeerd:

-             Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Peru inzake luchtdiensten, ondertekend te Lima op 29 december 1967, hierna in bijlage 2 "de overeenkomst tussen Peru en België" genoemd;

-             Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Peru, geparafeerd te Lima op 28 mei 2009, hierna in bijlage 2 "de ontwerpovereenkomst tussen Peru en België uit 2009" genoemd;

-             Bilaterale luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Republiek Peru, ondertekend te Lima op 14 juli 1960, hierna in bijlage 2 "de overeenkomst tussen Peru en Denemarken" genoemd;

-             Vervoersovereenkomst tussen de Franse Republiek en de Republiek Peru, ondertekend te Lima op 23 april 1959, hierna in bijlage 2 "de overeenkomst tussen Peru en Frankrijk" genoemd;

-             Luchtvervoersovereenkomst tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Peru, ondertekend te Lima op 30 april 1962, hierna in bijlage 2 "de overeenkomst tussen Peru en Duitsland" genoemd;

-             Bilaterale luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van de Italiaanse Republiek en de regering van de Republiek Peru, ondertekend te Lima op 17 maart 1964, hierna in bijlage 2 "de overeenkomst tussen Peru en Italië" genoemd;

-             Ontwerpovereenkomst voor geregelde luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Peru, als bijlage B gehecht aan de intentieverklaring die op 27 juni 2001 te Lima is ondertekend, hierna in bijlage 2 "de ontwerpovereenkomst tussen Peru en Nederland" genoemd;

-             Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Spanje en de regering van de Republiek Peru inzake luchtdiensten, ondertekend te Lima op 31 maart 1954, hierna in bijlage 2 "de overeenkomst tussen Peru en Spanje" genoemd;

-             Ontwerp-luchtvervoersovereenkomst tussen het Koninkrijk Spanje en de Republiek Peru, als bijlage II gehecht aan de overeengekomen notulen die op 6 april 2005 te Madrid zijn ondertekend, hierna in bijlage 2 "de ontwerpovereenkomst tussen Peru en Spanje uit 2005" genoemd;

-             Bilaterale luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Zweden en de regering van de Republiek Peru, ondertekend te Lima op 14 juli 1960, hierna in bijlage 2 "de overeenkomst tussen Peru en Zweden" genoemd;

-             Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de regering van de Republiek Peru inzake luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van hun grondgebieden heen, ondertekend te Lima op 22 december 1947, hierna in bijlage 2 "de overeenkomst tussen Peru en het Verenigd Koninkrijk" genoemd;

-             Ontwerp-luchtvervoersovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Peru, als bijlage B gehecht aan de intentieverklaring tussen de luchtvaartautoriteiten van de Republiek Peru en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, ondertekend te Lima op 26 mei 2004, hierna in bijlage 2 "de ontwerpovereenkomst tussen Peru en het Verenigd Koninkrijk uit 2004" genoemd.

Bijlage 2

Lijst van artikelen die zijn opgenomen in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten en waarnaar wordt verwezen in de artikelen 2, 3 en 4 van deze Overeenkomst

a) Aanwijzing:

Artikel 3 van de overeenkomst tussen Peru en België;

Artikel 3 van de overeenkomst tussen Peru en Duitsland;

Artikel 3 van de overeenkomst tussen Peru en Italië;

Artikel 3 van de ontwerpovereenkomst tussen Peru en Nederland;

b) Weigering, intrekking, opschorting of beperking van vergunningen of machtigingen:

Artikel 5 van de overeenkomst tussen Peru en België;

Artikel 7 van de overeenkomst tussen Peru en Denemarken;

Artikel 5 van de overeenkomst tussen Peru en Frankrijk;

Artikel 4 van de overeenkomst tussen Peru en Duitsland;

Artikel 4 van de overeenkomst tussen Peru en Italië;

Artikel 4 van de ontwerpovereenkomst tussen Peru en Nederland;

Artikel 11 van de overeenkomst tussen Peru en Spanje;

Artikel 7 van de overeenkomst tussen Peru en Zweden;

Artikel 4 van de overeenkomst tussen Peru en het Verenigd Koninkrijk;

c) Veiligheid:

Artikel 7 van de ontwerpovereenkomst tussen Peru en België uit 2009.

Artikel 15 van de ontwerpovereenkomst tussen Peru en Nederland;

d) Belasting op vliegtuigbrandstof:

Artikel 6 van de overeenkomst tussen Peru en België;

Artikel 11 van de ontwerpovereenkomst tussen Peru en België uit 2009.

Artikel 4 van de overeenkomst tussen Peru en Denemarken;

Artikel 2 van de overeenkomst tussen Peru en Frankrijk;

Artikel 6 van de overeenkomst tussen Peru en Duitsland;

Artikel 5 van de overeenkomst tussen Peru en Italië;

Artikel 10 van de ontwerpovereenkomst tussen Peru en Nederland;

Artikel 5 van de overeenkomst tussen Peru en Spanje;

Artikel 5 van de ontwerpovereenkomst tussen Peru en Spanje uit 2005;

Artikel 4 van de overeenkomst tussen Peru en Zweden;

Artikel 8 van de ontwerpovereenkomst tussen Peru en het Verenigd Koninkrijk uit 2004.

Bijlage 3

Lijst van andere landen waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van deze Overeenkomst

a)           De Republiek IJsland (krachtens de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

b)           Het Vorstendom Liechtenstein (krachtens de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

c)           Het Koninkrijk Noorwegen (krachtens de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

d)           De Zwitserse Bondsstaat (in het kader van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat).

[1]               De datum vanaf dewelke de Overeenkomst voorlopig wordt toegepast, wordt door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Top