EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0688

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie tot vaststelling van het in de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro in te nemen standpunt inzake het reglement van orde

/* COM/2009/0688 def. - NLE 2009/0184 */

52009PC0688

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie tot vaststelling van het in de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro in te nemen standpunt inzake het reglement van orde /* COM/2009/0688 def. - NLE 2009/0184 */


[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 22.12.2009

COM(2009)688 definitief

2009/0184 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE

tot vaststelling van het in de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro in te nemen standpunt inzake het reglement van orde

TOELICHTING

Naar verwachting zal de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, in werking treden tijdens het eerste trimester van 2010, zodra alle lidstaten haar geratificeerd hebben.

De bij artikel 119 van genoemde overeenkomst opgerichte stabilisatie- en associatieraad houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en behandelt alle belangrijke vraagstukken die zich in het kader van de overeenkomst voordoen, alsmede alle andere bilaterale of internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang.

Als bepaald in artikel 120 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst stelt de stabilisatie- en associatieraad zijn eigen reglement van orde vast. Overeenkomstig artikel 122 van de overeenkomst bepaalt de stabilisatie- en associatieraad in zijn reglement van orde de taken van het stabilisatie- en associatiecomité, dat de stabilisatie- en associatieraad bij het verrichten van zijn werkzaamheden bijstaat.

Als bepaald in artikel 2, lid 1, van het besluit van de Raad en de Commissie van …………….. inzake de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst, wordt het standpunt in de stabilisatie- en associatieraad vastgesteld bij besluit van de Raad, op voorstel van de Commissie, of, waar dat passend is, door de Commissie.

Ter informatie van de Raad is het reglement van orde van de relevante sub-comités aangehecht in bijlage III bij het reglement van orde van de stabilisatie- en associatieraad.

De Raad wordt bijgevolg verzocht zijn goedkeuring te hechten aan onderhavig voorstel voor een besluit inzake het standpunt van de Europese Unie en Euratom betreffende een besluit van de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro aangaande zijn reglement van orde.

2009/0184 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE

tot vaststelling van het in de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro in te nemen standpunt inzake het reglement van orde

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom),

Gelet op het besluit van de Raad en de Commissie van …………….. inzake de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro (hierna “Montenegro” genoemd), anderzijds, en met name op artikel 2, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

1. Bij artikel 119 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst wordt een stabilisatie- en associatieraad ingesteld.

2. In artikel 120 van genoemde overeenkomst is bepaald dat de stabilisatie- en associatieraad zijn eigen reglement van orde vaststelt.

3. In artikel 122 van genoemde overeenkomst is bepaald dat de stabilisatie- en associatieraad wordt bijgestaan door een stabilisatie- en associatiecomité.

4. Overeenkomstig artikel 122 van genoemde overeenkomst stelt de stabilisatie- en associatieraad in zijn reglement van orde vast welke taken het stabilisatie- en associatiecomité heeft. Eveneens volgens dat artikel mag de stabilisatie- en associatieraad bevoegdheden delegeren aan het stabilisatie- en associatiecomité,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Het standpunt van de Europese Unie en Euratom in de stabilisatie- en associatieraad, die is ingesteld bij artikel 119 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, met betrekking tot het reglement van orde van de stabilisatie- en associatieraad en het delegeren van bevoegdheden aan het in artikel 122 van die overeenkomst genoemde stabilisatie- en associatiecomité, is gebaseerd op het bij dit besluit gevoegde ontwerpbesluit van de stabilisatie- en associatieraad. Kleinere wijzigingen van dit ontwerpbesluit kunnen zonder verder besluit van de Raad en de Commissie worden aanvaard.

Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie Voor de Raad

BIJLAGE 1

Besluit nr. 1 van de stabilisatie- en associatieraad EU–Montenegro van [ datum ] tot vaststelling van zijn reglement van orde

DE STABILISATIE- EN ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro (hierna “Montenegro” genoemd), anderzijds, en met name op de artikelen 119 en 120,

Overwegende dat genoemde overeenkomst op …………… in werking is getreden,

BESLUIT:

Artikel 1

Voorzitterschap

De stabilisatie- en associatieraad wordt beurtelings voor een periode van twaalf maanden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie, namens de EU en haar lidstaten, en een vertegenwoordiger van de regering van Montenegro. De eerste periode begint op de datum van de eerste vergadering van de stabilisatie- en associatieraad en eindigt op 31 december 2010.

Artikel 2

Vergaderingen

De stabilisatie- en associatieraad komt eenmaal per jaar bijeen op ministerieel niveau. Op verzoek van een der partijen kunnen speciale vergaderingen van de stabilisatie- en associatieraad worden belegd, indien de partijen dat overeenkomen. Tenzij de partijen anderszins overeenkomen, wordt elke vergadering van de stabilisatie- en associatieraad gehouden op de plaats waar de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie gewoonlijk worden gehouden, op een in onderling overleg vastgestelde datum. Vergaderingen van de stabilisatie- en associatieraad worden door de secretarissen van de stabilisatie- en associatieraad gezamenlijk bijeengeroepen, in overleg met de voorzitter.

Artikel 3

Vertegenwoordiging

De leden van de stabilisatie- en associatieraad mogen zich doen vertegenwoordigen indien zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. Indien een lid zich wenst te laten vertegenwoordigen, dient hij de voorzitter vóór de vergadering waar hij vertegenwoordigd zal worden, in kennis te stellen van de naam van zijn vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger van een lid van de stabilisatie- en associatieraad oefent alle rechten van dit lid uit.

Artikel 4

Delegaties

De leden van de stabilisatie- en associatieraad mogen door ambtenaren vergezeld worden. Vóór elke vergadering wordt de voorzitter in kennis gesteld van de voorgenomen samenstelling van de delegaties van beide partijen. Wanneer er op de agenda een punt staat dat verband houdt met de Europese Investeringsbank, woont een vertegenwoordiger van die bank de vergadering van de stabilisatie- en associatieraad als waarnemer bij. De stabilisatie- en associatieraad kan niet-leden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen om informatie te verstrekken over bijzondere onderwerpen.

Artikel 5

Secretariaat

Een ambtenaar van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie en een ambtenaar van de Missie van Montenegro in Brussel treden gezamenlijk op als secretarissen van de stabilisatie- en associatieraad.

Artikel 6

Correspondentie

De voor de stabilisatie- en associatieraad bestemde correspondentie wordt gericht aan de voorzitter van de stabilisatie- en associatieraad op het adres van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

De twee secretarissen zorgen ervoor dat deze correspondentie aan de voorzitter van de stabilisatie- en associatieraad wordt doorgezonden en, in voorkomend geval, wordt verspreid onder de andere leden van de stabilisatie- en associatieraad. Verspreide correspondentie wordt gericht aan het secretariaat-generaal van de Commissie, de Permanente Vertegenwoordigingen van de lidstaten en de Missie van Montenegro in Brussel.

Mededelingen die uitgaan van de voorzitter van de stabilisatie- en associatieraad, worden door de twee secretarissen aan de adressaten gericht en, in voorkomend geval, verspreid onder de andere leden van de stabilisatie- en associatieraad met gebruik van de in de voorgaande alinea bedoelde adressen.

Artikel 7

Openbaarmaking

De vergaderingen van de stabilisatie- en associatieraad zijn, tenzij anders wordt beslist, niet openbaar.

Artikel 8

Agenda van de vergaderingen

5. De voorzitter stelt voor elke vergadering een voorlopige agenda op. Deze wordt door de secretarissen van de stabilisatie- en associatieraad uiterlijk 15 dagen voor het begin van de vergadering naar de in artikel 6 bedoelde adressaten gezonden. De voorlopige agenda omvat de punten waarvoor de voorzitter uiterlijk 21 dagen vóór het begin van de vergadering een verzoek tot opname in de agenda heeft ontvangen; een punt wordt evenwel pas op de voorlopige agenda geplaatst als de desbetreffende stukken uiterlijk op de datum waarop de agenda wordt verzonden, zijn binnengekomen bij de secretarissen. De agenda wordt bij het begin van iedere vergadering door de stabilisatie- en associatieraad goedgekeurd. Indien de partijen zulks overeenkomen, kan een punt dat niet op de voorlopige agenda staat, als agendapunt worden opgenomen.

6. De voorzitter kan met instemming van beide partijen de in lid 1 vermelde termijnen inkorten als dat in een bepaald geval vereist is.

Artikel 9

Notulen

Van elke vergadering worden door de twee secretarissen ontwerpnotulen opgesteld. In de notulen wordt in de regel voor elk punt van de agenda het volgende vermeld:

- de bij de stabilisatie- en associatieraad ingediende documentatie,

- verklaringen die op verzoek van een lid van de stabilisatie- en associatieraad worden opgenomen,

- besluiten, aanbevelingen, overeengekomen verklaringen en conclusies.

De ontwerpnotulen worden ter goedkeuring aan de stabilisatie- en associatieraad voorgelegd. Eenmaal goedgekeurd worden de notulen door de voorzitter en de twee secretarissen ondertekend. De notulen worden bewaard in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat optreedt als depositaris van de documenten van de associatie. Aan elk van de in artikel 6 bedoelde adressaten wordt een gewaarmerkt afschrift gezonden.

Artikel 10

Besluiten en aanbevelingen

7. De besluiten en aanbevelingen van de stabilisatie- en associatieraad worden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen vastgesteld. Indien beide partijen daarmee instemmen, kan de stabilisatie- en associatieraad besluiten of aanbevelingen via de schriftelijke procedure vaststellen.

8. Besluiten en aanbevelingen van de stabilisatie- en associatieraad in de zin van artikel 121 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst worden voorzien van de vermelding “besluit” of “aanbeveling”, gevolgd door een volgnummer, de datum van goedkeuring en een beschrijving van het onderwerp. De besluiten en aanbevelingen van de stabilisatie- en associatieraad worden ondertekend door de voorzitter en gewaarmerkt door de twee secretarissen. Besluiten en aanbevelingen worden toegezonden aan elk van de in artikel 6 hierboven bedoelde adressaten. Elke partij kan besluiten tot bekendmaking van besluiten en aanbevelingen van de stabilisatie- en associatieraad in haar respectieve officiële publicatie.

Artikel 11

Talen

De officiële talen van de stabilisatie- en associatieraad zijn de officiële talen van de twee partijen. Behoudens een andersluidend besluit beraadslaagt de stabilisatie- en associatieraad op basis van in deze talen opgestelde documenten.

Artikel 12

Kosten

De Europese Unie en Montenegro dragen bij deelname aan vergaderingen van de stabilisatie- en associatieraad elk hun eigen personeels-, reis- en verblijfkosten en hun eigen kosten voor post en telecommunicatie. De uitgaven voor de vertolking tijdens de zittingen en voor de vertaling en het drukken van de documenten komen ten laste van de Europese Unie, met uitzondering van de kosten voor vertolking of vertaling in of uit de officiële taal van Montenegro, welke voor rekening van Montenegro komen. Andere kosten die verbonden zijn aan de organisatie van vergaderingen, komen ten laste van de partij die als gastheer voor de vergaderingen optreedt.

Artikel 13

Stabilisatie- en associatiecomité

9. Er wordt een stabilisatie- en associatiecomité ingesteld, dat de stabilisatie- en associatieraad bij de uitvoering van zijn taken bijstaat. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad van de Europese Unie en vertegenwoordigers van de Europese Commissie, enerzijds, en vertegenwoordigers van de regering van Montenegro, anderzijds, gewoonlijk op het niveau van hoge ambtenaren.

10. Het stabilisatie- en associatiecomité bereidt de vergaderingen en beraadslagingen van de stabilisatie- en associatieraad voor, voert in voorkomend geval de besluiten van de stabilisatie- en associatieraad uit, en draagt in het algemeen zorg voor de continuïteit in de associatiebetrekkingen en de goede werking van de stabilisatie- en associatieovereenkomst. Het stabilisatie- en associatiecomité behandelt alle zaken die de stabilisatie- en associatieraad aan het comité voorlegt, evenals alle andere zaken die zich voordoen bij de dagelijkse uitvoering van de stabilisatie- en associatieovereenkomst. Voorstellen en ontwerpbesluiten of -aanbevelingen worden door het stabilisatie- en associatiecomité ter goedkeuring aan de stabilisatie- en associatieraad voorgelegd.

11. Bij een in de stabilisatie- en associatieovereenkomst vermelde verplichting of mogelijkheid tot overleg, kan dat overleg plaatsvinden in het stabilisatie- en associatiecomité. Dit overleg kan, indien beide partijen daarmee instemmen, worden voortgezet in de stabilisatie- en associatieraad.

12. Het reglement van orde van het stabilisatie- en associatiecomité is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Gedaan te

Voor de stabilisatie- en associatieraad

De voorzitter

BIJLAGE II

Reglement van orde van het stabilisatie- en associatiecomité

Artikel 1

Voorzitterschap

Het stabilisatie- en associatiecomité wordt beurtelings voor een periode van twaalf maanden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en een vertegenwoordiger van de regering van Montenegro. De eerste periode begint op de datum van de eerste vergadering van de stabilisatie- en associatieraad en eindigt op 31 december 2010.

Artikel 2

Vergaderingen

Het stabilisatie- en associatiecomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen, met instemming van beide partijen. Elke vergadering van het stabilisatie- en associatiecomité wordt belegd op een tijdstip en een plaats die door beide partijen in onderling overleg zijn vastgesteld. De vergaderingen van het stabilisatie- en associatiecomité worden bijeengeroepen door de voorzitter.

Artikel 3

Delegaties

Vóór elke vergadering wordt de voorzitter in kennis gesteld van de voorgenomen samenstelling van de delegaties van beide partijen.

Artikel 4

Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de regering van Montenegro treden gezamenlijk op als secretarissen van het stabilisatie- en associatiecomité. Alle in dit besluit bedoelde mededelingen bestemd voor en afkomstig van de voorzitter van het stabilisatie- en associatiecomité worden naar de secretarissen van het stabilisatie- en associatiecomité en naar de secretarissen en de voorzitter van de stabilisatie- en associatieraad gezonden.

Artikel 5

Openbaarmaking

De vergaderingen van het stabilisatie- en associatiecomité zijn, tenzij anders wordt beslist, niet openbaar.

Artikel 6

Agenda van de vergaderingen

13. De voorzitter stelt voor elke vergadering een voorlopige agenda op. Deze wordt door de secretarissen van het stabilisatie- en associatiecomité uiterlijk 15 dagen vóór het begin van de vergadering naar de in artikel 4 bedoelde adressaten gezonden. De voorlopige agenda omvat de punten waarvoor de voorzitter uiterlijk 21 dagen vóór het begin van de vergadering een verzoek tot opname in de agenda heeft ontvangen; een punt wordt evenwel pas op de voorlopige agenda geplaatst als de desbetreffende stukken uiterlijk op de datum waarop de agenda wordt verzonden, zijn binnengekomen bij de secretarissen. Het stabilisatie- en associatiecomité kan deskundigen uitnodigen zijn vergaderingen bij te wonen om informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken. De agenda wordt bij het begin van elke vergadering door het stabilisatie- en associatiecomité vastgesteld. Indien de partijen zulks overeenkomen, kan een punt dat niet op de voorlopige agenda staat, als agendapunt worden opgenomen.

14. De voorzitter kan met instemming van beide partijen de in lid 1 genoemde termijnen inkorten indien dat in een bepaald geval noodzakelijk is.

Artikel 7

Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, op grond van de samenvatting door de voorzitter van de door het stabilisatie- en associatiecomité bereikte conclusies. Na goedkeuring door het stabilisatie- en associatiecomité worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de secretarissen en bij elk van beide partijen in de archieven bewaard. Aan elk van de in artikel 4 bedoelde adressaten wordt een afschrift van de notulen gezonden.

Artikel 8

Besluiten en aanbevelingen

In de specifieke gevallen waarin het stabilisatie- en associatiecomité, op grond van artikel 122 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst, door de stabilisatie- en associatieraad is gemachtigd om besluiten en/of aanbevelingen aan te nemen, worden deze voorzien van de vermelding “besluit” of “aanbeveling”, gevolgd door een volgnummer, de datum van goedkeuring en de beschrijving van het onderwerp. Besluiten en aanbevelingen worden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen vastgesteld. Het stabilisatie- en associatiecomité kan, indien beide partijen daarmee instemmen, besluiten of aanbevelingen via de schriftelijke procedure vaststellen. De besluiten en aanbevelingen van het stabilisatie- en associatiecomité worden ondertekend door de voorzitter en gewaarmerkt door de twee secretarissen, en worden toegezonden aan elk van de in artikel 4 van deze bijlage bedoelde adressaten. Elke partij kan besluiten tot bekendmaking van besluiten en aanbevelingen van dit stabilisatie- en associatiecomité in haar respectieve officiële publicatie.

Artikel 9

Kosten

De Europese Unie en Montenegro dragen bij deelname aan vergaderingen van het stabilisatie- en associatiecomité elk hun eigen personeels-, reis- en verblijfkosten en hun eigen kosten voor post en telecommunicatie. De uitgaven voor de vertolking tijdens de zittingen en voor de vertaling en het drukken van de documenten komen ten laste van de Europese Unie, met uitzondering van de kosten voor vertolking of vertaling in of uit de officiële taal van Montenegro, welke voor rekening van Montenegro komen. Andere kosten die verbonden zijn aan de organisatie van vergaderingen, komen ten laste van de partij die als gastheer voor de vergaderingen optreedt.

Artikel 10

Subcomités en speciale groepen

Het stabilisatie- en associatiecomité kan subcomités of speciale groepen oprichten. Deze voeren hun werkzaamheden uit onder bevoegdheid van het stabilisatie- en associatiecomité, waaraan zij na elk van hun vergaderingen verslag uitbrengen. Het stabilisatie- en associatiecomité kan besluiten bestaande subcomités of groepen op te heffen, kan hun taken vaststellen of wijzigen, of kan andere subcomités of groepen oprichten die het bij het vervullen van zijn taken bijstaan. Deze subcomités en groepen hebben niet de bevoegdheid om besluiten te nemen.

BIJLAGE III

ter informatie van de Raad

ONTWERP

Besluit nr. 1/2010

van het stabilisatie- en associatiecomité EU-Montenegro

van [ dag maand] 2010

tot oprichting van subcomités

HET STABILISATIE- EN ASSOCIATIECOMITÉ,

Gelet op de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, en met name op artikel 123,

Gelet op zijn reglement van orde, en met name op artikel 10,

BESLUIT:

Enig artikel

De in bijlage I genoemde subcomités worden hierbij ingesteld. In bijlage II is een taakomschrijving van de subcomités opgenomen.

Gedaan te …………., op [dag maand] 2010.

Voor het stabilisatie- en associatiecomité

De voorzitter

Bijlage I

STABILISATIE- EN ASSOCIATIEOVEREENKOMST EU-MONTENEGRO

Structuur van de multidisciplinaire subcomités

Titel | Vraagstukken | Artikel SAO |

1. Handel, industrie, douane en belastingen[1] | Vrij verkeer van goederen | artikel 18 |

Industrieproducten | art. 19-23 |

Handelsvraagstukken | art. 34-48 |

Normalisatie, metrologie, accreditering, certificering, conformiteitsbeoordeling en markttoezicht | artikel 77 |

Industriële samenwerking | artikel 94 |

MKB | artikel 95 |

Toerisme | artikel 96 |

Douane | artikel 99 |

Belasting | artikel 100 |

Oorsprongsregels | Protocol 3 |

Administratieve bijstand in douanezaken | Protocol 6 |

2. Landbouw en visserij | Landbouwproducten in ruime zin | art. 24, art. 26, lid 1, art. 27, lid 1, art. 31-32 en art. 35 |

Landbouwproducten in strikte zin | art. 26, leden 2 en 3 en art. 27, lid 2 |

Visserijproducten | art. 29 en art. 30 |

Verwerkte landbouwproducten | art. 25, Protocol 1 |

Wijn | art. 28, Protocol 2 |

Bescherming van geografische aanduidingen voor landbouw- en visserijproducten en voedingsmiddelen andere dan wijn en gedistilleerde dranken | artikel 33 |

De landbouw en de agro-industriële sector, veterinaire en fytosanitaire zaken | artikel 97 |

Visserijsamenwerking | artikel 98 |

Voedselveiligheid |

3. Interne markt en concurrentie | Recht van vestiging | art. 52-58 |

Verlenen van diensten | art. 59-61 |

Andere aangelegenheden in verband met Titel V van de SAO | art. 65-71 |

Harmonisatie van wetgevingen en rechtshandhaving | artikel 72 |

Mededinging | art. 73-74, Protocol 5 |

Intellectuele, industriële en commerciële eigendom | artikel 75 |

Overheidsopdrachten | artikel 76 |

Bank- en verzekeringswezen en andere financiële diensten | artikel 91 |

Consumentenbescherming | artikel 78 |

Volksgezondheid |

4. Economische en financiële vraagstukken en statistieken | Kapitaalverkeer en betalingen | art. 62-64 |

Economisch beleid | artikel 89 |

Samenwerking op het gebied van statistiek | artikel 90 |

Stimulering en bescherming van investeringen | artikel 93 |

Financiële samenwerking | art. 115-118 |

Audit en financiële controle | artikel 92 |

5. Justitie, vrijheid en veiligheid | Rechterlijke macht en fundamentele rechten |

Politie en gerechtelijke samenwerking |

Rechtsstaat | artikel 80 |

Gegevensbescherming | artikel 81 |

Visa, grenscontrole, asiel en migratie | artikel 82 |

Illegale immigratie, overname | artikel 83 |

Witwassen van geld | artikel 84 |

Drugs | artikel 85 |

Terrorismebestrijding | artikel 87 |

Misdrijven en andere illegale activiteiten | artikel 86 |

6. Innovatie, informatiemaatschappij en sociaal beleid | Verkeer van werknemers | art. 49-51 |

Arbeidsomstandigheden en gelijke kansen | artikel 79 |

Samenwerking op sociaal gebied | artikel 101 |

Onderwijs en opleiding | artikel 102 |

Samenwerking op cultureel gebied | artikel 103 |

Informatie en communicatie | artikel 107 |

Samenwerking op audiovisueel gebied | artikel 104 |

Netwerken en diensten voor elektronische communicatie | artikel 106 |

Informatiemaatschappij | artikel 105 |

Onderzoek en technologische ontwikkeling | artikel 112 |

7. Vervoer, energie, milieu en regionale ontwikkeling[2] | Vervoer | art. 55, 61, 108 en Protocol 4 |

Energie | artikel 109 |

Nucleaire veiligheid | artikel 110 |

Milieu | artikel 111 |

Regionale en plaatselijke ontwikkeling | artikel 113 |

Bijlage II

Taakomschrijving van de subcomités EU-Montenegro

15. Samenstelling en voorzitterschap

De subcomités bestaan uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de regering van Montenegro. Zij worden voorgezeten door de twee partijen. De lidstaten worden van de vergaderingen van de subcomités op de hoogte gebracht en worden daarvoor uitgenodigd.

16. Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de regering van Montenegro treden gezamenlijk op als secretarissen van de subcomités.

Alle mededelingen betreffende de subcomités worden naar de secretarissen van de subcomités gezonden.

17. Vergaderingen

De subcomités komen bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen, met instemming van beide partijen. Vergaderingen van subcomités worden gehouden op een door beide partijen overeengekomen tijdstip en plaats.

Indien beide partijen daarmee instemmen, kunnen de subcomités deskundigen uitnodigen voor hun vergaderingen om specifieke inlichtingen te verstrekken.

18. Onderwerpen

De subcomités behandelen alle onderwerpen die verband houden met de in de tabel "Structuur van de multidisciplinaire subcomités" genoemde terreinen van de stabilisatie- en associatieovereenkomst. De tenuitvoerlegging van het Europese partnerschap en de geboekte vooruitgang op het gebied van de harmonisatie en tenuitvoerlegging van wetgeving en de rechtshandhaving worden met betrekking tot alle onderwerpen beoordeeld. De subcomités onderzoeken alle problemen die zich op hun werkterreinen voordoen en doen voorstellen voor maatregelen.

De subcomités zijn ook een forum waar nadere toelichting bij de EU-verworvenheden wordt verstrekt, en evalueren de vorderingen van Montenegro bij de aanpassing aan de verworvenheden overeenkomstig de verbintenissen van de stabilisatie- en associatieovereenkomst.

19. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgesteld en goedgekeurd. Een exemplaar van de notulen wordt door de secretaris van het subcomité aan de secretaris van het stabilisatie- en associatiecomité toegezonden.

20. Openbaarmaking

De vergaderingen van de subcomités zijn niet openbaar, tenzij anders wordt beslist.

[1] Voor de tenuitvoerlegging van Protocol 1 inzake ijzer- en staalproducten komt dit subcomité als “contactgroep ijzer- en staalproducten” bijeen.

[2] For the purposes of implementing Protocol 6 to the SAA, this sub-committee shall act as the special sub-committee mentioned in Article 20 of this Protocol.

Top