EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0185

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het interimcomité EG-Bosnië en Herzegovina inzake het reglement van orde, met inbegrip van de opdracht en de structuur van de subcomités EG-Bosnië en Herzegovina

/* COM/2008/0185 def. */

52008PC0185

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het interimcomité EG-Bosnië en Herzegovina inzake het reglement van orde, met inbegrip van de opdracht en de structuur van de subcomités EG-Bosnië en Herzegovina /* COM/2008/0185 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 8.4.2008

COM(2008)185 definitief

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het Interimcomité EG-Bosnië en Herzegovina inzake het reglement van orde, met inbegrip van de opdracht en de structuur van de subcomités EG-Bosnië en Herzegovina

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

De Stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, is op […] in […] ondertekend. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de dag waarop de partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat hun ratificatieprocedures zijn afgerond.

Op dezelfde dag zal een Interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina worden ondertekend om de bepalingen inzake handel en aanverwante zaken van de SAO zo snel mogelijk te kunnen toepassen. Deze Interimovereenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de dag waarop de partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat hun ratificatieprocedures zijn afgerond.

Op grond van artikel 40 van de Interimovereenkomst wordt een Interimcomité opgericht, dat zal toezien op de toepassing en de tenuitvoerlegging van de Interimovereenkomst. Overeenkomstig artikel 41 van de Interimovereenkomst stelt het Interimcomité zijn eigen reglement van orde vast. Met het oog op de goede werking van het Interimcomité zou dit reglement van orde tijdens de eerste vergaderingen moeten worden goedgekeurd.

In het voorgestelde reglement van orde worden de taken van het Interimcomité vastgesteld alsook de methoden die het zal moeten toepassen, in overeenstemming met de Interimovereenkomst, en wordt met name rekening gehouden met het feit dat het comité in het kader van de overeenkomst besluitvormingsbevoegdheden heeft gekregen. Op grond van het reglement van orde worden ook specifieke subcomités opgericht, zoals bepaald in artikel 43 van de Interimovereenkomst. De Commissie stelt voor de structuur van de subcomités te stroomlijnen, door het aantal subcomités te beperken tot vijf, waarmee de verschillende terreinen worden bestreken zoals beschreven in de bijlage bij deze toelichting. Onderwerpen uit de Stabilisatie- en associatieovereenkomst die niet in de Interimovereenkomst worden behandeld, worden tot de inwerkingtreding van de SAO verder besproken in het kader van het toezicht op het hervormingsproces (RPM)[1].

Het standpunt dat de Gemeenschap in het Interimcomité zal innemen inzake de goedkeuring van zijn reglement van orde wordt door de Raad op voorstel van de Commissie vastgesteld.

Derhalve wordt voorgesteld dat de Raad zijn goedkeuring hecht aan bijgaand voorstel.

Bijlage bij de toelichting

EG-BOSNIË EN HERZEGOVINA Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken STRUCTUUR VAN DE SUBCOMITÉS |

Benaming | Onderwerpen | Artikel Interimov. (SAO) |

Handel, industrie, douane, belastingen en samenwerking met andere kandidaat-lidstaten | Vrij verkeer van goederen | Art. 3 (Art. 18) |

Industrieproducten | Art. 4-8 (Art. 19-23) |

Handelskwesties | Art. 17-31 (Art. 32-46) |

Belastingen | Art. 20-21 |

Oorsprongsregels | Art. 27 (Art. 42), protocol 2 |

Wederzijdse bijstand in douanezaken | Art. 39 (Art. 97), protocol 5 |

Samenwerking met andere kandidaat-lidstaten | Art. 52 (Art. 17) |

Landbouw en visserij | Landbouwproducten in ruime zin | Art. 9, 11, 14, 15, 18, 19 en 24 (Art. 24, 26, 29, 30, 33, 34 en 39) |

Landbouwproducten in engere zin | Art. 12, leden 1, 2, 3 en 4 (Art. 27, leden 1, 2, 3 en 4) |

Visserijproducten | Art. 13 (Art. 28) |

Verwerkte landbouwproducten | Art. 10 (Art. 25), protocol 1 |

Wijn en gedistilleerde dranken | Art. 12, lid 5 (Art. 27, lid 5), protocol 7 |

Bescherming van geografische aanduidingen voor landbouw- en visserijproducten en voedingsmiddelen anders dan wijn en gedistilleerde dranken | Art. 16 (Art. 31) |

Interne markt en concurrentie | Andere aangelegenheden in verband met Titel III van de Interimovereenkomst | Art. 34 en 35 (Art. 67 en 69) |

Mededinging | Art. 36 en 37 (Art. 71 en 72) |

Staatssteun aan de ijzer- en staalindustrie | Art. 36, lid 8 (Art. 71, lid 8), protocol 4 |

Intellectuele, industriële en commerciële eigendom | Art. 38 (Art. 73) |

Economische en financiële vraagstukken en statistieken | Kapitaalverkeer en betalingen Statistieken | Art. 33, 36, lid 7, onder b) (Art. 60 en 71, lid 7, onder b)) |

Vervoer | Transitoverkeer | Art. 32 (Art. 59, lid 1) protocol 3, art. 3, onder a) en b) artikel 11, de leden 2, 3 en 5 artikel 19, de leden 1 en 2 artikel 21, lid 1 en lid 2, onder d) |

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het Interimcomité EG-Bosnië en Herzegovina inzake het reglement van orde, met inbegrip van de opdracht en de structuur van de subcomités EG-Bosnië en Herzegovina

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op […] is de op […] ondertekende Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, (hierna “de Interimovereenkomst” genoemd) in werking getreden.

(2) Op grond van artikel 40 van de Interimovereenkomst oefent het bij de overeenkomst ingestelde Interimcomité toezicht uit op de toepassing en tenuitvoerlegging van de Interimovereenkomst.

(3) Op grond van artikel 41, lid 2, van de Interimovereenkomst stelt het Interimcomité zijn eigen reglement van orde vast.

(4) Op grond van artikel 43 van de overeenkomst kan het Interimcomité subcomités oprichten.

(5) De oprichting, de samenstelling, de opdracht en de structuur van die subcomités moet worden vastgesteld in het reglement van orde van het Interimcomité.

(6) De Gemeenschap dient het standpunt te bepalen dat in het Interimcomité moet worden ingenomen ten aanzien van de goedkeuring van het reglement van orde,

BESLUIT:

Enig artikel

Het standpunt dat de Gemeenschap moet innemen in het Interimcomité dat is ingesteld bij artikel 40 van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Interimcomité.

Gedaan te

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

Besluit nr. 1/200[…] van het Interimcomité EG-Bosnië en Herzegovina

van […]

betre ffende zijn reglement van orde, met inbegrip van de opdracht en de structuur van de subcomités EG-Bosnië en Herzegovina

HET INTERIMCOMITÉ EG-BOSNIË EN HERZEGOVINA,

Gelet op de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (hierna “de Interimovereenkomst” genoemd), die op […] is ondertekend, en met name op de artikelen 40 en 41,

BESLUIT:

Artikel 1 Voorzitterschap

Het Interimcomité wordt beurtelings voor een periode van 12 maanden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (hierna “de Europese Commissie” genoemd) namens de Europese Gemeenschap, en een vertegenwoordiger van de regering van Bosnië en Herzegovina. De eerste periode vangt aan op de datum van de eerste bijeenkomst van het Interimcomité en loopt af op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 2Vergaderingen

Het Interimcomité komt periodiek, eens per jaar, bijeen in Brussel of Sarajevo. Op verzoek van een van de partijen kunnen in overleg speciale vergaderingen van het Interimcomité worden belegd.

De vergaderingen worden door de voorzitter bijeengeroepen.

De vergaderingen van het Interimcomité zijn niet openbaar, tenzij anderszins overeengekomen wordt.

Artikel 3 Delegaties

Vóór elke vergadering wordt de voorzitter in kennis gesteld van de voorgenomen samenstelling van de delegaties van elke partij.

Een vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank (EIB) kan de vergaderingen van het Interimcomité als waarnemer bijwonen wanneer er punten op de agenda staan die de EIB aangaan.

Het Interimcomité kan niet-leden uitnodigen zijn vergaderingen bij te wonen om informatie te verstrekken over bijzondere onderwerpen.

De lidstaten van de Gemeenschap worden in kennis gesteld van de vergaderingen van het Interimcomité.

Artikel 4Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van Bosnië en Herzegovina treden gezamenlijk op als secretarissen van het Interimcomité.

Artikel 5Correspondentie

Alle correspondentie aan en van de voorzitter van het Interimcomité loopt via de secretarissen. De secretarissen zien er op toe dat de correspondentie, in voorkomend geval, wordt doorgezonden aan hun respectieve vertegenwoordigers in het Interimcomité.

Artikel 6Agenda

1. De voorzitter en de secretarissen stellen voor elke vergadering een voorlopige agenda op, uiterlijk 15 dagen voor het begin van de vergadering.

De voorlopige agenda omvat de punten waarvoor de secretarissen uiterlijk 21 dagen voor het begin van de vergadering een verzoek tot het opnemen op de agenda hebben ontvangen; een punt wordt evenwel pas op de voorlopige agenda geplaatst als de desbetreffende stukken uiterlijk op de dag waarop de voorlopige agenda wordt verzonden, bij de secretarissen zijn binnengekomen.

De agenda wordt bij het begin van elke vergadering door het Interimcomité vastgesteld. Indien de partijen dit overeenkomen, kan een punt dat niet op de voorlopige agenda staat als agendapunt worden opgenomen.

2. De voorzitter kan met instemming van beide partijen de in lid 1 genoemde termijnen inkorten als dat noodzakelijk is.

Artikel 7Notulen

De ontwerpnotulen van de vergaderingen van het Interimcomité worden opgesteld door de partij die de vergadering organiseert. In de notulen worden de besluiten en aanbevelingen en de vastgestelde conclusies vermeld. Binnen twee maanden na de vergadering worden de ontwerpnotulen ter goedkeuring voorgelegd aan het Interimcomité. Wanneer de notulen zijn goedgekeurd worden zij door de voorzitter en de twee secretarissen ondertekend; beide partijen bewaren een exemplaar. Naar elk van de in artikel 5 bedoelde geadresseerden wordt een afschrift van de notulen gezonden.

Artikel 8Beraadslagingen

Besluiten en aanbevelingen van het Interimcomité worden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen vastgesteld.

In de periode tussen twee vergaderingen kan het Interimcomité besluiten nemen en aanbevelingen doen via een schriftelijke procedure, mits beide partijen daarmee instemmen.

De in artikel 41 van de Interimovereenkomst bedoelde besluiten en aanbevelingen van het Interimcomité worden voorzien van de vermelding “besluit” en “aanbeveling”, gevolgd door een volgnummer, de datum van goedkeuring en een omschrijving van het onderwerp.

De besluiten en aanbevelingen van het Interimcomité worden door de voorzitter ondertekend en door de twee secretarissen geauthentiseerd.

De door het Interimcomité genomen besluiten worden door de partijen gepubliceerd in hun respectieve publicatiebladen. Elke partij kan besluiten tot publicatie van ieder ander door het Interimcomité genomen besluit.

Artikel 9Talen

De officiële talen van het Interimcomité zijn de officiële talen van de twee partijen.

Behoudens andersluidend besluit beraadslaagt het Interimcomité op de grondslag van in deze talen opgestelde documenten.

Artikel 10Kosten

De Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina nemen de uitgaven in verband met hun deelneming aan de zittingen van het Interimcomité en van de subcomités voor hun rekening, zowel wat betreft de kosten van personeel, reis en verblijf, als van post en telecommunicatie.

De kosten van tolkendiensten tijdens vergaderingen en de kosten voor vertaling en reproductie van documenten, alsmede andere kosten in verband met de materiële organisatie van de vergaderingen komen ten laste van de partij die de vergadering organiseert.

Artikel 11Subcomités

De opdracht en de structuur van de subcomités die het Interimcomité bijstaan bij de uitvoering van zijn taken worden beschreven in de bijlage bij dit besluit.

De subcomités bestaan uit vertegenwoordigers van beide partijen. Overeenkomstig artikel 1 worden zij beurtelings voorgezeten door de twee partijen.

Zij werken onder het gezag van het Interimcomité, waaraan zij na elke vergadering verslag uitbrengen. Zij nemen geen besluiten, maar kunnen aanbevelingen doen aan het Interimcomité.

Het Interimcomité kan besluiten bestaande subcomités op te heffen, hun opdracht te wijzigen of andere subcomités op te richten die het bijstaan bij het vervullen van zijn taken.

Gedaan te

Voor het Interimcomité

De voorzitter

BIJLAGE

Opdracht en structuur van de subcomités EG-Bosnië en Herzegovina

1. Samenstelling en voorzitterschap

Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van het reglement van orde bestaan de subcomités uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de regering van Bosnië en Herzegovina. Overeenkomstig artikel 1 van het reglement van orde worden zij beurtelings voorgezeten door de twee partijen. De lidstaten worden in kennis gesteld van de vergaderingen van de subcomités.

2. Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de regering van Bosnië en Herzegovina treden gezamenlijk op als secretarissen van de subcomités.

Alle mededelingen betreffende de subcomités worden naar de secretarissen van de betreffende subcomités gezonden.

3. Vergaderingen

De subcomités komen periodiek, eens per jaar, bijeen en in onderling overleg wanneer de omstandigheden dit vereisen. Elke vergadering van het subcomité wordt gehouden op een door de partijen overeen te komen tijd en plaats.

Met instemming van beide partijen kunnen de subcomités deskundigen uitnodigen om tijdens de vergaderingen bepaalde inlichtingen te verstrekken.

4. Onderwerpen

Onderwerpen worden door de subcomités besproken op basis van de hieronder weergegeven multidisciplinaire structuur. Op alle relevante terreinen worden de tenuitvoerlegging van de Interimovereenkomst en het Europees Partnerschap, de voorbereidingen voor de tenuitvoerlegging van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst, en de vorderingen met betrekking tot de harmonisatie, tenuitvoerlegging en handhaving van wetgeving geëvalueerd. De subcomités onderzoeken alle problemen die zich op hun werkterreinen voordoen en stellen te nemen maatregelen voor.

De subcomités zijn ook een forum voor het geven van nadere toelichting bij het acquis communautaire en evalueren de vorderingen van Bosnië en Herzegovina bij de aanpassing aan het acquis, overeenkomstig de verbintenissen in het kader van de Interimovereenkomst.

5. Notulen

De ontwerpnotulen van elke subcomitévergadering worden binnen twee maanden na de vergadering opgesteld. Na goedkeuring door de partijen sturen de secretarissen van de subcomités een exemplaar van de notulen aan de secretaris van het Interimcomité.

6. Openbaarheid

De vergaderingen van de subcomités zijn niet openbaar, tenzij anderszins overeengekomen wordt.

7. Structuur van de subcomités

1) Subcomité handel, industrie, douane, belastingen en samenwerking met andere kandidaat-lidstaten (Interimovereenkomst art. 3, 4-8, 17-31, 39, 52).

2) Subcomité landbouw en visserij (Interimovereenkomst art. 9-16, 18-19 en 24).

3) Subcomité interne markt en mededinging (Interimovereenkomst art. 34, 35, 36, 37, 38 en protocol 4).

4) Subcomité economische en financiële vraagstukken en statistieken (Interimovereenkomst art. 33, 36).

5) Subcomité vervoer (Interimovereenkomst art. 32, protocol 3, art. 3, onder a) en b), art. 11, leden 2, 3 en 5, art. 19, leden 1 en 2, artikel 21, lid 1 en lid 2, onder d).

[1] Het toezicht op het hervormingsproces (Reform Process Monitoring, RPM) is de opvolger van de Raadgevende Taskforce EU-BiH en is momenteel het belangrijkste instrument voor de politieke en technische dialoog tussen de EU en Bosnië en Herzegovina (Voortgangsverslag Bosnië en Herzegovina 2006, COM(2006) 649 definitief en mededeling COM(2003) 692 definitief van de Commissie aan de Raad).

Top