EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0209

Voorstel voor een Verordening (EG, Euratom) van de Raad tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

/* COM/2007/0209 def. */

52007PC0209

Voorstel voor een Verordening (EG, Euratom) van de Raad tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen /* COM/2007/0209 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 24.4.2007

COM(2007) 209 definitief

Voorstel voor een

VERORDENING (EG, EURATOM) VAN DE RAAD

tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL |

110 | Motivering en doel van het voorstel Overeenkomstig artikel 4 van bijlage XI bij het Statuut wordt bij aanzienlijke wijziging van de kosten van levensonderhoud tussen juni en december, op basis van door Eurostat verstrekte gegevens, besloten tot de in artikel 65, lid 2, van het Statuut bedoelde tussentijdse aanpassingen van de bezoldigingen en de pensioenen met ingang van 1 januari, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de prognose inzake de ontwikkeling van de koopkracht tijdens de lopende referentieperiode van één jaar. Indien nodig wordt het voorstel van de Commissie uiterlijk in de tweede helft van april bij de Raad ingediend. |

120 | Algemene context Overeenkomstig artikel 6 van bijlage XI bij het Statuut wordt besloten tot aanpassingen voor alle standplaatsen (met inbegrip van Brussel) indien de drempelwaarde voor Brussel wordt bereikt. Indien deze drempelwaarde niet wordt bereikt, wordt enkel besloten tot aanpassingen voor de standplaatsen waar de drempelwaarde wordt bereikt. Overeenkomstig artikel 7 van bijlage XI bij het Statuut is de waarde van de aanpassing gelijk aan het internationale indexcijfer van Brussel, eventueel vermenigvuldigd met de helft van de specifieke, vooruit berekende indicator, indien deze negatief is. De specifieke indicator meet de ontwikkeling van de nettobezoldigingen, exclusief inflatie, van de nationale ambtenaren in dienst van de centrale overheid van de lidstaten. Eurostat heeft deze indicator vastgesteld aan de hand van de gegevens die zijn verstrekt door de in artikel 1, lid 4, van bijlage XI genoemde acht lidstaten. Het internationale indexcijfer van Brussel meet de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud in Brussel voor de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Eurostat heeft dit indexcijfer vastgesteld aan de hand van de door de Belgische autoriteiten verstrekte gegevens. De aanpassingscoëfficiënten zijn gelijk aan de verhouding tussen de betrokken economische pariteit en de betrokken wisselkoers als bedoeld in artikel 63 van het statuut, die, als de aanpassingsdrempel niet is bereikt voor Brussel, wordt vermenigvuldigd met de waarde van de aanpassing. De economische pariteiten voor de bezoldigingen zorgen voor de gelijkwaardigheid in koopkracht van de bezoldigingen tussen de referentiestad Brussel en de andere standplaatsen. Eurostat heeft deze pariteiten berekend in overleg met de nationale diensten voor de statistiek. De economische pariteiten voor de pensioenen zorgen voor de gelijkwaardigheid in koopkracht van de pensioenen tussen het referentieland België en de andere landen van verblijf. Eurostat heeft deze pariteiten berekend in overleg met de nationale diensten voor de statistiek. |

130 | Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied Dit voorstel vormt een aanvulling op het voorstel dat elk jaar wordt ingediend om de bezoldigingen en de pensioenen aan te passen. |

141 | Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU Niet van toepassing. |

RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING |

Raadpleging van belanghebbende partijen |

211 | Wijze van raadpleging, voornaamste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten Over de elementen van het voorstel is volgens de geldende procedures overleg gepleegd met de vertegenwoordigers van het personeel. |

212 | Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden In het voorstel wordt rekening gehouden met de adviezen van de geraadpleegde partijen. |

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid |

229 | Het was niet nodig een beroep te doen op externe deskundigheid. |

230 | Effectbeoordeling - Het voorstel beoogt de bezoldigingen en pensioenen aan te passen overeenkomstig de vigerende wetgeving. - De vigerende wetgeving laat geen ruimte voor alternatieven. |

JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL |

305 | Samenvatting van de voorgestelde maatregelen Overeenkomstig artikel 4 van bijlage XI bij het Statuut wordt met de voorgestelde maatregelen beoogd de bezoldigingen aan te passen voor de standplaatsen waar zich een aanzienlijke wijziging van de kosten van levensonderhoud heeft voorgedaan. De ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud voor Brussel, gemeten met behulp van het internationale indexcijfer van Brussel over de periode van juni tot december van het voorafgaande jaar, is gelijk aan 0,3%. De ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud buiten België en Luxemburg gedurende de referentieperiode wordt gemeten met behulp van de impliciete indexcijfers die door Eurostat worden berekend. Deze indexcijfers komen overeen met het product van het internationale indexcijfer van Brussel en de schommeling van de economische pariteit. De drempelwaarde is het percentage dat overeenstemt met 7% voor een periode van twaalf maanden (3,5% voor een periode van zes maanden). Het impliciete indexcijfer dat van toepassing is op de bezoldigingen gaat de drempel te boven voor de volgende landen of standplaatsen: - Estland 5,4%. Het impliciete indexcijfer dat van toepassing is op de pensioenen gaat voor geen enkel land de drempel te boven. De tussentijdse aanpassing is gelijk aan het internationale indexcijfer voor Brussel, eventueel vermenigvuldigd met de helft van de specifieke, vooruit berekende indicator, indien deze negatief is. De prognose van de specifieke indicator is gelijk aan - 1,0%, wat betekent dat de tussentijdse aanpassing gelijk is aan - 0,2%. De aanpassingscoëfficiënten zijn gelijk aan de verhouding tussen de betrokken economische pariteit en de betrokken wisselkoers die, als de aanpassingsdrempel niet is bereikt voor Brussel, wordt vermenigvuldigd met de waarde van de tussentijdse aanpassing. Deze aanpassingscoëfficiënten worden van kracht op 1 januari. Voor de landen of standplaatsen waarvoor het impliciete indexcijfer hoger is dan 6,3%, worden zij echter van kracht op 16 november. Voor de landen of standplaatsen waarvoor het impliciete indexcijfer hoger is dan 12,6%, worden zij van kracht op 1 november. Bijgevolg gaan met ingang van 1 januari 2007 de volgende aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen voor de landen of standplaatsen, de drempel te boven: - Estland 83,4. De aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de pensioenen en de overdrachten blijven ongewijzigd. |

310 | Rechtsgrondslag De rechtsgrondslag is het Statuut en met name bijlage XI. |

329 | Subsidiariteitsbeginsel Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing. |

Evenredigheidsbeginsel Het voorstel is om de volgende redenen in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel: |

331 | - Bijlage XI bij het Statuut voorziet in een verordening van de Raad. |

332 | - De financiële last is het rechtstreekse gevolg van de toepassing van de bij het Statuut vastgestelde aanpassingsmethode. |

Keuze van instrumenten |

341 | Voorgesteld(e) instrument(en): verordening. |

342 | Andere instrumenten zouden om de volgende reden niet geschikt zijn: - Bijlage XI bij het Statuut voorziet in een verordening van de Raad. |

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING |

401 | De gevolgen van de aanpassing van de bezoldigingen en pensioenen voor de administratieve uitgaven en voor de ontvangsten worden uiteengezet in bijgaand financieel memorandum. |

Voorstel voor een

VERORDENING (EG, EURATOM) VAN DE RAAD

tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en met name op artikel 13,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68[1], en met name op de artikelen 63, 64, 65 en 82 van het Statuut en de bijlagen VII, XI en XIII bij dat Statuut, alsmede op artikel 20, eerste alinea, en artikel 64 en artikel 92 van deze Regeling,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

1. In de periode gaande van juni tot en met december heeft zich in Estland een aanzienlijke stijging van de kosten van levensonderhoud voorgedaan en derhalve moeten de aanpassingscoëfficiënten worden gewijzigd welke van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren en andere personeelsleden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2007 bedragen de aanpassingscoëfficiënten die krachtens artikel 64 van het Statuut van toepassing zijn op de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden die werkzaam zijn in een van de hierna genoemde landen of standplaatsen:

- Estland 83,4.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Raad

De Voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. BENAMING VAN HET VOORSTEL

VERORDENING (EG, EURATOM) VAN DE RAAD tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

2. ABM/ABB-KADER (BEHEER/OPSTELLEN VAN DE BEGROTING PER ACTIVITEIT)

Betrokken beleidsterrein(en) en bijbehorende activiteit(en):

Mogelijk alle beleidsterreinen en activiteiten zijn betrokken.

3. BEGROTINGSONDERDELEN

3.1. Begrotingsonderdelen (beleidsuitgaven en bijbehorende uitgaven voor technische en administratieve bijstand (vroegere BA-onderdelen)) inclusief omschrijving:

Uitgaven: XX.01.01.01 Commissie en Hoofdstuk 11 Andere instellingen.

Ontvangsten: 400 - Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden; 404 – Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst; 410 - Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling.

3.2. Duur van de actie en van de financiële gevolgen:

Onbepaald

3.3. Begrotingskenmerken (voeg zo nodig rijen toe):

Begro-tings-onderdeel | Soort uitgave | Nieuw | Bijdrage EVA | Bijdragen kandidaat-lidstaten | Rubriek financiële vooruitzich-ten |

XX.01.01.01 en Hoofd-stuk 11 | NVU | NGK[2] | NEEN | NEEN | NEEN | Nr. [5] |

4. OVERZICHT VAN DE MIDDELEN

4.1. Financiële middelen

4.1.1. Overzicht van de vastleggingskredieten (VK) en betalingskredieten (BK)

in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Soort uitgave | Punt nr. | Jaar n | n +1 | n + 2 | n +3 | n +4 | n + 5 e.v. | Totaal |

Beleidsuitgaven[3] |

Vastleggingskredieten (VK) | 8.1 | a |

Betalingskredieten (BK) | b |

Administratieve uitgaven binnen het referentiebedrag[4] |

Technische & administratieve bijstand (NGK) | 8.2.4 | c |

TOTAAL REFERENTIEBEDRAG |

Vastleggingskredieten | a+c |

Betalingskredieten | b+c |

Administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen[5] |

Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven (NGK) | 8.2.5 | d | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | n.b. |

Andere niet in het referentiebedrag begrepen administratieve uitgaven (NGK) | 8.2.6 | e |

Totale indicatieve kosten van de maatregel

TOTAAL VK inclusief personeelsuitgaven | a+c+d+e | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | n.b. |

TOTAAL BK inclusief personeelsuitgaven | b+c+d+e | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | n.b. |

Medefinanciering

Indien het voorstel door lidstaten of uit andere bronnen (geef aan welke) wordt medegefinancierd, geef dan een raming daarvan in de onderstaande tabel (voeg extra rijen toe indien de medefinanciering uit meer dan een bron afkomstig is):

in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Medefinancierings-bron | Jaar n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n+5 e.v. | Totaal |

…………………… | f |

TOTAAL VK inclusief medefinanciering | a+c+d+e+f |

4.1.2. Verenigbaarheid met de financiële programmering

X Het voorstel is verenigbaar met de bestaande financiële programmering.

( Het voorstel vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van de financiële vooruitzichten.

( Het voorstel vergt wellicht toepassing van de bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord[6] (flexibiliteitsinstrument of herziening van de financiële vooruitzichten).

4.1.3. Financiële gevolgen voor de ontvangsten

( Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

X Het voorstel heeft de volgende financiële gevolgen voor de ontvangsten:

in miljoen euro (tot op één decimaal)

Vóór de actie [Jaar n-1] | Situatie na de actie |

Totale personele middelen |

5. KENMERKEN EN DOELSTELLINGEN

Gegevens over de context van het voorstel moeten in de toelichting worden verstrekt. Geef in dit deel van het financieel memorandum de volgende aanvullende informatie:

5.1. Behoeften waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

Statutaire verplichting.

5.2. Meerwaarde van het communautaire optreden, samenhang van het voorstel met andere financiële instrumenten en mogelijke synergie

Niet van toepassing.

5.3. Doelstellingen, verwachte resultaten en bijbehorende indicatoren van het voorstel in de context van het ABM

Niet van toepassing.

5.4. Wijze van uitvoering (indicatief)

Voor de uitvoering van de actie gekozen methode(n)[8].

( Gecentraliseerd beheer

X rechtstreeks door de Commissie PMO

( gedelegeerd aan:

( uitvoerende agentschappen

( door de Gemeenschappen opgerichte organen als bedoeld in artikel 185 van het Financieel Reglement

( nationale publiekrechtelijke organen of organen met een openbaredienstverleningstaak.

( Gedeeld of gedecentraliseerd beheer

( met lidstaten

( met derde landen

( Gezamenlijk beheer met internationale organisaties (geef aan welke)

Opmerkingen: Berekeningsmethode: Aanpassing = uitvoering 2007 x 5,4%. De maatregel heeft betrekking op 17 personen in Estland.

6. TOEZICHT EN EVALUATIE

6.1. Toezicht

Niet van toepassing.

6.2. Evaluatie

6.2.1. Evaluatie vooraf

Niet van toepassing.

6.2.2. Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie of evaluatie achteraf genomen maatregelen (ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan)

Niet van toepassing.

6.2.3. Vorm en frequentie van toekomstige evaluaties

Evaluatie aan het eind van het vierde jaar met ingang van juli 2004.

7. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Niet van toepassing.

8. MIDDELEN

8.1. Financiële kosten van de doelstellingen van het voorstel

Vastleggingskredieten in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Jaar n | Jaar n+1 | Jaar n+2 | Jaar n+3 | Jaar n+4 | Jaar n+5 |

Ambtenaren of tijdelijk personeel[10] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Uit art. XX 01 02 gefinancierd personeel[11] |

Uit art. XX 01 04/05 gefinancierd ander personeel[12] |

TOTAAL |

8.2.2. Omschrijving van de taken die uit de actie voortvloeien

8.2.3. Herkomst van het personeel (personeel gedekt door het statuut)

(Wanneer meer dan een bron wordt vermeld, geef dan het aantal posten per bron)

( Posten die momenteel zijn toegewezen aan het beheer van het te vervangen of te verlengen programma

( Posten die al zijn toegewezen in het kader van de JBS/VOB-procedure voor jaar n

( Posten waarom in het kader van de volgende JBS/VOB-procedure zal worden gevraagd

( Bestaande posten binnen de beherende dienst die worden heringedeeld (interne herindeling)

( Posten die voor jaar n nodig zijn maar die in het kader van de JBS/VOB-procedure voor dat jaar nog niet zijn toegewezen

8.2.4. Andere administratieve uitgaven binnen het referentiebedrag (XX 01 04/05 – Uitgaven voor administratief beheer)

in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonderdeel Nummer en omschrijving | Jaar n | Jaar n+1 | Jaar n+2 | Jaar n+3 | Jaar n+4 | Jaar n+5 e.v. | TOTAAL |

1. Technische en administratieve bijstand (inclusief bijbehorende personeelsuitgaven) |

Uitvoerende agentschappen[13] |

Andere technische en administratieve bijstand |

- intern |

- extern |

Totaal Technische en administratieve bijstand |

8.2.5. Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen

in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Soort personeel | Jaar n | Jaar n+1 | Jaar n+2 | Jaar n+3 | Jaar n+4 | Jaar n+5 e.v. |

Ambtenaren en tijdelijk personeel (XX 01 01) |

Uit art. XX 01 02 gefinancierd personeel (hulpfunctionarissen, gedetacheerde nationale deskundigen, personeel op contractbasis enz.) (vermeld begrotingsonderdeel) |

Totaal Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven (die NIET in het referentiebedrag zijn begrepen) |

Berekening – Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Verwijs zo nodig naar punt 8.2.1

Berekening – Uit artikel XX 01 02 gefinancierd personeel

Verwijs zo nodig naar punt 8.2.1

8.2.6. Andere administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen

in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Jaar n | Jaar n+1 | Jaar n+2 | Jaar n+3 | Jaar n+4 | Jaar n+5 e.v. | TOTAAL |

XX 01 02 11 01 – Dienstreizen |

XX 01 02 11 02 – Conferenties en vergaderingen |

XX 01 02 11 03 – Comités[14] |

XX 01 02 11 04 – Studies en adviezen |

XX 01 02 11 05 - Informatiesystemen |

2. Totaal Andere beheersuitgaven (XX 01 02 11) |

3. Andere uitgaven van administratieve aard (vermeld welke en verwijs naar het begrotingsonderdeel) |

Totale andere administratieve uitgaven (die NIET in het referentiebedrag zijn begrepen) |

Berekening - Andere administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen

[1] PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. […] (PB L […] van […], blz. […]).

[2] Niet-gesplitste kredieten.

[3] Uitgaven die niet onder hoofdstuk xx 01 van de betrokken titel xx vallen.

[4] Uitgaven in het kader van artikel xx 01 04 van titel xx.

[5] Uitgaven in het kader van hoofdstuk xx 01, met uitzondering van de artikelen xx 01 04 en xx 01 05.

[6] Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord.

[7] Voeg zo nodig extra kolommen toe (wanneer de duur van de actie langer is dan 6 jaar).

[8] Verstrek, indien meer dan een methode wordt aangekruist, extra informatie onder Opmerkingen.

[9] Zoals beschreven in punt 5.3

[10] Waarvan de kosten NIET door het referentiebedrag worden gedekt.

[11] Waarvan de kosten NIET door het referentiebedrag worden gedekt.

[12] Waarvan de kosten door het referentiebedrag worden gedekt.

[13] Verwijs naar het specifieke financieel memorandum voor de betrokken uitvoerende agentschappen.

[14] Vermeld het soort comité en de groep waartoe het behoort.

Top