EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1573

Besluit (EU) 2023/1573 van de Raad van 14 juli 2023 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in te nemen standpunt over het besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten betreffende wijzigingen van de sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor hernieuwbare energie, de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en waterprojecten in bijlage IV bij die regeling

ST/10121/2023/INIT

OJ L 192, 31.7.2023, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1573/oj

31.7.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/19


BESLUIT (EU) 2023/1573 VAN DE RAAD

van 14 juli 2023

tot vaststelling van het namens de Europese Unie in te nemen standpunt over het besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten betreffende wijzigingen van de sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor hernieuwbare energie, de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en waterprojecten in bijlage IV bij die regeling

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De richtsnoeren in de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (“de regeling”), die werd ontwikkeld in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), met inbegrip van de sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor hernieuwbare energie, de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en waterprojecten (de “sectorovereenkomst inzake klimaatverandering”) in bijlage IV bij de regeling, zijn omgezet en aldus in de Unie juridisch bindend gemaakt bij Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1).

(2)

De deelnemers aan de regeling (de “deelnemers”) dienen overeenstemming te bereiken over wijzigingen van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering met het oog op een verruiming van het toepassingsgebied daarvan en een herziening van aanhangsel III daarvan. Die wijzigingen moeten in overeenstemming zijn met de internationale verbintenissen van de Unie op grond van de Overeenkomst van Parijs en met het klimaatbeleid van de Unie.

(3)

Momenteel richt de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering, die voor het laatst in 2014 is bijgewerkt, zich alleen op een aantal energieopwekkings- en energietransmissiesectoren. Door het toepassingsgebied van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering is de impact ervan beperkt en kan het te weinig betekenen voor de realisatie van de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de Overeenkomst van Parijs of voor de ambities van de Unie zoals verwoord in de Europese Green Deal.

(4)

De voorgestelde wijzigingen van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering zouden het toepassingsgebied ervan uitbreiden tot de uitvoer uit industriesectoren die er momenteel niet onder vallen. Aldus zouden de wijzigingen het mogelijk maken dat de uitvoer uit een breder scala van industriesectoren, wanneer die uitvoer aan de toepasselijke criteria voldoet, profiteert van de in het kader van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering vastgestelde voorwaarden. Dat zou op zijn beurt exportkredietinstellingen uit de Unie en andere deelnemers in staat stellen een grotere rol te spelen bij de ondersteuning van de groene transitie en bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

(5)

Op grond van artikel 9 van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering dienen de deelnemers uiterlijk eind 2020 aanhangsel III te herzien, met het oog op een beoordeling van de internationale initiatieven in verband met de aanpassing, marktvoorwaarden en de met het kennisgevingsproces verkregen ervaringen, teneinde te bepalen of de definities, projectcriteria en voorwaarden gehandhaafd en/of gewijzigd moeten worden. In het kader van die herziening is gebleken dat de huidige selectiecriteria voor aanpassingsprojecten, waar aanpassing momenteel de hoofddoelstelling van het project moet zijn, niet geschikt zijn voor exportkrediettransacties, die gewoonlijk ook commerciële activiteiten omvatten om een cashflow te genereren. Bijgevolg is het passend de criteria voor aanpassingsprojecten in aanhangsel III van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering te wijzigen door ze beter af te stemmen op de door ontwikkelingsbanken gehanteerde normen.

(6)

Het is passend het standpunt vast te stellen dat namens de Unie moet worden ingenomen over het besluit van de deelnemers betreffende wijzigingen van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering, aangezien dat besluit krachtens artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1233/2011 bindend zal zijn voor de Unie en een beslissende invloed zal kunnen hebben op de inhoud van het Unierecht.

(7)

Het standpunt van de Unie moet daarom inhouden dat de op het aangehechte ontwerp van geconsolideerde versie van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering gebaseerde wijzigingen worden gesteund,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen over het besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten betreffende wijzigingen van de sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor hernieuwbare energie, de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en waterprojecten in bijlage IV bij de regeling, houdt in dat de op het aan dit besluit gehechte ontwerp van geconsolideerde versie van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering (2) gebaseerde wijzigingen, worden gesteund.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten en tot intrekking van de Beschikkingen 2001/76/EG en 2001/77/EG van de Raad (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 45).

(2)  Zie document ST 10121/23 ADD1 op http://register.consilium.europa.eu


Top