EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0566

Besluit (EU) 2016/566 van de Commissie van 11 april 2016 tot oprichting van de Stuurgroep op hoog niveau voor het beheer van het digitale maritieme systeem en de digitale maritieme diensten en tot intrekking van Besluit 2009/584/EG

C/2016/1960

OJ L 96, 12.4.2016, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/566/oj

12.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/46


BESLUIT (EU) 2016/566 VAN DE COMMISSIE

van 11 april 2016

tot oprichting van de Stuurgroep op hoog niveau voor het beheer van het digitale maritieme systeem en de digitale maritieme diensten en tot intrekking van Besluit 2009/584/EG

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie is op beleidsniveau verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Unie, met inbegrip van het centrale SafeSeaNet-systeem, het CleanSeaNet-systeem en de relevante delen van het identificatie- en volgsysteem over lange afstand (LRIT), hun integratie en interoperabiliteit, en voor het toezicht op het SafeSeaNet-systeem, in samenwerking met de lidstaten.

(2)

Bijlage III, punt 2.2, van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) voorziet in de oprichting van een stuurgroep op hoog niveau voor de daarin bedoelde aangelegenheden. Die stuurgroep is opgericht bij Besluit 2009/584/EG van de Commissie (2).

(3)

Na de wijziging van bijlage III, punt 2.2, van Richtlijn 2002/59/EG bij Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie (3) voorziet dit punt ten opzichte van de vroegere situatie in een aantal nieuwe taken om bijstand te verlenen bij het beheer van het systeem en de geïntegreerde diensten. Hierdoor kunnen het bestaande bestuur en de bestaande groepen in de praktijk verder worden gestroomlijnd met het oog op de vermindering van de administratieve lasten en de vereenvoudiging van de rapportageverplichtingen.

(4)

Met betrekking tot het besluit van de Commissie tot oprichting van een stuurgroep op hoog niveau moet de takenlijst daarom worden geactualiseerd.

(5)

Het is ook aangewezen om de stuurgroep op hoog niveau een aantal andere taken toe te vertrouwen die nauw samenhangen met die van Richtlijn 2002/59/EG en die overeenkomen met de expertise van de groep. De groep moet de Commissie bijstaan bij de vervulling van haar in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (4) omschreven taak, bij het tot stand brengen en in stand houden van samenwerking met deskundigengroepen, bij de versterking van de samenwerking tussen alle betrokken autoriteiten in de lidstaten en bij de controle van de interconnectie en interoperabiliteit van het systeem, en moet ook zorgen voor de uitwisseling van ervaring en goede praktijken tussen alle betrokken partijen, met inbegrip van belanghebbenden uit de sector.

(6)

Het is ook noodzakelijk om de technologische ontwikkeling en vooruitgang en de strategische kwesties met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het systeem te behandelen, waarbij met name rekening wordt gehouden met de steun voor en de facilitering van de Europese zeevervoersruimte zonder grenzen en andere relevante beleidsmaatregelen en wetgeving van de Unie. Dit kan ook nuttig zijn voor de ontwikkeling van het vrijwillig proces van een gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE).

(7)

Overeenkomstig bijlage III, punt 2.2, van Richtlijn 2002/59/EG is de stuurgroep op hoog niveau samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie. De voorzitter is een vertegenwoordiger van de Commissie. Voor de continuïteit is het wenselijk dat de huidige volgens Besluit 2009/584/EG benoemde leden in functie blijven tot het einde van hun termijn.

(8)

Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) is verantwoordelijk voor de technische uitvoering van het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Unie, in samenwerking met de lidstaten en de Commissie, overeenkomstig Richtlijn 2002/59/EG en met het oog op de ondersteuning van de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/65/EU, met name door de elektronische gegevensoverdracht via het SafeSeaNet te vergemakkelijken, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad (5); het moet derhalve permanent worden betrokken bij de werkzaamheden van de stuurgroep op hoog niveau.

(9)

Er moeten voorschriften voor de openbaarmaking van informatie door de leden van de groep worden vastgesteld.

(10)

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (6).

(11)

Besluit 2009/584/EG moet worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

De Stuurgroep op hoog niveau voor het beheer van het digitale maritieme systeem en de digitale maritieme diensten (hierna „de stuurgroep”) wordt hierbij opgericht.

Artikel 2

Taken

Onder voorbehoud van de eigendom van gegevens door de lidstaten zal de stuurgroep:

a)

zoals bepaald in punt 2.2 van bijlage III bij Richtlijn 2002/59/EG;

b)

de Commissie bijstaan bij de uitvoering van de in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2010/65/EU bedoelde taken, met name bijstand verlenen bij de ontwikkeling van technische mechanismen voor de harmonisatie en coördinatie van meldingsformaliteiten ter bevordering van de integratie binnen de Unie, en het hergebruik en het delen van in het systeem ingevoerde informatie waardoor slechts eenmaal verslag moet worden uitgebracht en wordt bijgedragen tot de bevordering van een Europese maritieme vervoersruimte zonder grenzen;

c)

samenwerking tot stand brengen en in stand houden met de groep(en) van deskundigen voor specifieke taken die verband houden met de exploitatie, het gebruik en de werking van het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Unie, de nationale éénloketdienst, het nationale SafeSeaNet of andere elektronische systemen en de interoperabiliteit daarvan, op grond van een door de stuurgroep opgestelde taakomschrijving;

d)

samenwerking tot stand brengen tussen de instanties van de lidstaten en de Commissie op het vlak van:

artikel 23 van Richtlijn 2002/59/EG;

vragen over de gebruiksvoorwaarden van het systeem en de geïntegreerde maritieme diensten;

e)

toezien op de interconnectie en interoperabiliteit van de nationale éénloketdienst en het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Unie, alsook andere relevante Europese systemen voor het beheer van de informatie;

f)

zorgen voor de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken in de zin van artikel 20, lid 3, van Richtlijn 2002/59/EG.

Artikel 3

Raadpleging

De Commissie kan de stuurgroep raadplegen over elke aangelegenheid die verband houdt met de in artikel 2 genoemde taken en de technische exploitatie van de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de éénloketdienst en het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Unie, zowel op centraal als gedecentraliseerd niveau, met inbegrip van zijn bijdrage tot de maritieme monitoring en bewaking vanuit een breed perspectief in het licht van de doelstellingen die zijn vastgelegd in Richtlijn 2002/59/EG en Richtlijn 2010/65/EU.

Artikel 4

Lidmaatschap — benoeming

1.   De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie.

2.   De door de Commissie te benoemen leden van de stuurgroep zijn hogere ambtenaren.

3.   Elke lidstaat benoemt ten hoogste twee leden en een overeenkomstig aantal plaatsvervangende leden. Voor de benoeming van de plaatsvervangende leden gelden dezelfde voorwaarden als voor de benoeming van de leden; de plaatsvervangende leden nemen automatisch de plaats in van leden die afwezig of verhinderd zijn. Leden en plaatsvervangende leden zijn hogere ambtenaren.

4.   De huidige leden van de stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet blijven benoemd tot het einde van hun mandaat overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Besluit 2009/584/EG.

5.   Volgens lid 3 aangewezen leden worden voor drie jaar benoemd. Zij blijven in functie totdat zij worden vervangen of hun mandaat afloopt. Hun mandaat kan worden verlengd.

6.   Leden die geen effectieve bijdrage meer tot de beraadslagingen van de groep kunnen leveren, die ontslag nemen of die niet aan de voorwaarden van lid 3 van dit artikel of van artikel 339 van het Verdrag voldoen, kunnen voor de rest van hun mandaat worden vervangen.

7.   Een vertegenwoordiger van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van de stuurgroep. Het EMSA wordt vertegenwoordigd op hoog niveau.

8.   Vertegenwoordigers van de EVA-landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, mogen vergaderingen van de stuurgroep bijwonen als waarnemer.

9.   Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bekendgemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001.

Artikel 5

Werkwijze

1.   De stuurgroep wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

2.   Als dit nuttig of noodzakelijk is, kan de vertegenwoordiger van de Commissie die de stuurgroep voorzit, deskundigen met specifieke kennis over een thema dat op de agenda staat, uitnodigen om deel te nemen aan een bespreking van de stuurgroep of een subgroep. Ook kan de vertegenwoordiger van de Commissie de status van waarnemer toekennen aan personen of organisaties als bedoeld in voorschrift 8, punt 3, van de horizontale voorschriften voor deskundigengroepen en kandidaat-lidstaten.

3.   Leden en hun vertegenwoordigers alsmede uitgenodigde deskundigen en waarnemers voldoen aan de bij de Verdragen en de uitvoeringsregels ervan vastgestelde verplichtingen tot geheimhouding en aan de beveiligingsvoorschriften van de Commissie betreffende de bescherming van gerubriceerde EU-informatie van de bijlage bij Besluit (EU, Euratom) 2015/443 (7) en Besluit (EU, Euratom) 2015/444 (8) van de Commissie. Bij niet-nakoming van die verplichtingen mag de Commissie alle passende maatregelen nemen.

4.   De stuurgroep vergadert normaliter in de kantoren van de Commissie. Het secretariaat van de stuurgroep wordt verzorgd door de Commissie. Andere betrokken ambtenaren van de Commissie mogen de vergaderingen van de groep bijwonen.

5.   De stuurgroep stelt haar reglement van orde vast op grond van het door de Commissie vastgestelde standaardreglement van orde voor deskundigengroepen.

6.   Alle relevante documenten zoals agenda's, notulen en bijdragen van deelnemers worden ter beschikking gesteld in het register van deskundigengroepen of via een link in het register naar een speciale website met informatie. Er kunnen uitzonderingen op de bekendmaking worden gemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad (9).

Artikel 6

Vergaderkosten

1.   Deelnemers aan de werkzaamheden van de stuurgroep ontvangen geen bezoldiging voor de diensten die zij verrichten.

2.   De reis- en verblijfkosten van de deelnemers aan de werkzaamheden van de stuurgroep worden door de Commissie vergoed overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van de Commissie.

3.   Die kosten worden vergoed binnen de grenzen van de beschikbare kredieten die volgens de jaarlijkse procedure voor de toewijzing van middelen worden toegekend.

Artikel 7

Intrekking

Besluit 2009/584/EG wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 11 april 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 10).

(2)  Besluit 2009/584/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot oprichting van een stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet (PB L 201 van 1.8.2009, blz. 63).

(3)  Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (PB L 308 van 29.10.2014, blz. 82).

(4)  Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PB L 283 van 29.10.2010, blz. 1).

(5)  Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1).

(6)  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

(7)  Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 41).

(8)  Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53).

(9)  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).


Top