EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0412

2010/412/: Besluit van de Raad van 13 juli 2010 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering

OJ L 195, 27.7.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 54 - 55

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/412/oj

Related international agreement

27.7.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 195/3


BESLUIT VAN DE RAAD

van 13 juli 2010

betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering

(2010/412/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 87, lid 2, onder a), en artikel 88, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij besluit van 11 mei 2010 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de Europese Unie onderhandelingen te openen tussen de Unie en de Verenigde Staten inzake het ter beschikking stellen van gegevens betreffende het betalingsverkeer aan het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van terrorisme en terrorismefinanciering.

(2)

Overeenkomstig Besluit 2010/411/EU van de Raad van 28 juni 2010 (1) werd de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering („de overeenkomst”) ondertekend op 28 juni 2010, onder voorbehoud van de sluiting van die overeenkomst op een latere datum.

(3)

De overeenkomst dient te worden gesloten.

(4)

De overeenkomst eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn neergelegd, inzonderheid het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, conform artikel 7 van het Handvest, het recht op de bescherming van persoonsgegevens, conform artikel 8 van het Handvest, en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, conform artikel 47 van het Handvest. De overeenkomst dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.

(5)

Overeenkomstig artikel 3 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, heeft het Verenigd Koninkrijk kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de vaststelling en toepassing van dit besluit.

(6)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en onverminderd artikel 4 van dat protocol, neemt Ierland niet deel aan de vaststelling van dit besluit, dat niet bindend is voor, noch van toepassing is in Ierland.

(7)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van dit besluit, en derhalve is de overeenkomst niet bindend voor, noch van toepassing in Denemarken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering („de overeenkomst”) wordt namens de Unie goedgekeurd (2).

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Commissie wordt verzocht uiterlijk een jaar na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst een juridisch en technisch kader voor het extraheren van gegevens op het EU-grondgebied voor te leggen aan het Europees Parlement en de Raad.

Binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt de Commissie verzocht een verslag voor te leggen inzake de vooruitgang in de ontwikkeling van een soortgelijk EU-systeem ten aanzien van artikel 11 van de overeenkomst.

Indien het soortgelijke EU-systeem vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst niet tot stand is gebracht, neemt de Unie een hernieuwing van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 21, lid 2, daarvan in overweging.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie de in artikel 23 van de overeenkomst genoemde akten van goedkeuring uit te wisselen, waarmee de instemming van de Unie om gebonden te zijn tot uiting wordt gebracht.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

D. REYNDERS


(1)  Zie bladzijde 5 van dit Publicatieblad.

(2)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


Top

27.7.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 195/3


VERTALING

OVEREENKOMST

tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering

DE EUROPESE UNIE,

enerzijds, en

DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA,

anderzijds,

hierna „de partijen” genoemd,

VERLANGENDE terrorisme en terrorismefinanciering te voorkomen en te bestrijden, met name door het delen van informatie, als middel tot bescherming van hun respectieve democratische samenlevingen en gemeenschappelijke waarden, rechten en vrijheden;

ERNAAR STREVEND de samenwerking tussen de partijen te intensiveren en aan te moedigen in de geest van trans-Atlantisch partnerschap;

HERINNEREND AAN de verdragen van de Verenigde Naties inzake de bestrijding van terrorisme en de financiering daarvan, alsook de toepasselijke resoluties van de VN-Veiligheidsraad op het gebied van terrorismebestrijding, met name Resolutie 1373 (2001) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de daarin vervatte richtsnoeren dat alle staten de nodige maatregelen dienen te nemen om te voorkomen dat terroristische daden worden gepleegd, onder meer door te voorzien in vroegtijdige waarschuwing van andere staten door uitwisseling van informatie; dat de staten elkaar zoveel mogelijk dienen bij te staan bij strafonderzoek en strafprocedures in verband met de financiering of ondersteuning van terreurdaden; dat de staten manieren moeten vinden om operationele informatie sneller en intensiever uit te wisselen; dat de staten informatie dienen uit te wisselen overeenkomstig het internationale en nationale recht; en dat de staten dienen samen te werken, met name via bilaterale en multilaterale overeenkomsten en overeenkomsten ter voorkoming van terreuraanslagen en om actie te ondernemen tegen de daders van dergelijke aanslagen;

ERKENNEND DAT het programma voor het traceren van terrorismefinanciering (Terrorist Finance Tracking Programme — hierna „TFTP” genoemd) van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten (hierna het „Amerikaanse ministerie van Financiën” genoemd) tot opsporing en aanhouding van terroristen en hun geldschieters heeft bijgedragen, en veel aanwijzingen heeft opgeleverd die ten behoeve van de terreurbestrijding aan bevoegde autoriteiten in de hele wereld zijn bezorgd en in het bijzonder de lidstaten van de Europese Unie („de lidstaten”) daar hun voordeel mee hebben gedaan;

WIJZENDE OP het belang van het TFTP bij de preventie en de bestrijding van terrorisme en de financiering daarvan in de Europese Unie en elders, en op de belangrijke rol die de Europese Unie te spelen heeft om ervoor te zorgen dat aangewezen verstrekkers van diensten inzake internationaal betalingsberichtenverkeer de voor het voorkomen en bestrijden van terrorisme noodzakelijke gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer die op het grondgebied van de Europese Unie zijn opgeslagen, verstrekken, onder voorbehoud van strikte naleving van de waarborgen inzake de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens;

INDACHTIG artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat betrekking heeft op de grondrechten, het recht op bescherming ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de beginselen van evenredigheid en noodzakelijkheid met betrekking tot het recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven, op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en op bescherming van persoonsgegevens krachtens artikel 8, lid 2, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

INDACHTIG de ruime omvang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de Verenigde Staten van Amerika („de Verenigde Staten”), zoals neergelegd in de grondwet van de Verenigde Staten, in wetgeving op het gebied van strafrecht en civiel recht, in verordeningen en in gewoonterechtelijke praktijken, die op basis van zorgvuldige toetsing door de drie takken van de staatsmacht worden gehandhaafd en afgedwongen;

MET NADRUK WIJZENDE OP de gemeenschappelijke waarden die in de Europese Unie en de Verenigde Staten borg staan voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens, daaronder begrepen het belang dat beide partijen hechten aan een eerlijke rechtsgang en het recht op daadwerkelijke voorziening in rechte tegen ondeugdelijk bestuur;

INDACHTIG het wederzijdse belang dat de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben bij de spoedige sluiting van een bindende overeenkomst op basis van de gemeenschappelijke beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens bij doorgifte ten behoeve van rechtshandhaving in het algemeen, zonder daarbij het belang van een zorgvuldige afweging van de effecten op eerdere overeenkomsten en van doeltreffende administratieve en gerechtelijke beroepsmogelijkheden op niet-discriminerende grondslag uit het oog te verliezen;

WIJZENDE OP de strikte beschermingsmaatregelen en waarborgen waarmee het Amerikaanse ministerie van Financiën het verwerken, gebruiken en verspreiden van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer in het kader van het TFTP omringt, zoals deze blijken uit de opmerkingen van het Amerikaanse ministerie van Financiën, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 20 juli 2007 en in het Federal Register van de Verenigde Staten van 23 oktober 2007, die een beeld geven van de lopende samenwerking tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie bij het bestrijden van terrorisme in de wereld;

ERKENNEND DAT uit de twee uitgebreide analysen en rapporten van de onafhankelijke persoon die door de Commissie is aangewezen om te controleren of aan de voorwaarden van het TFTP inzake gegevensbescherming is voldaan, blijkt dat de Verenigde Staten de in de TFTP-opmerkingen beschreven werkwijzen ook echt hebben toegepast en tevens dat het TFTP de veiligheid voor de Europese Unie aanzienlijk heeft verhoogd en zeer waardevol is geweest, niet alleen bij het onderzoek naar gepleegde terreuraanslagen maar ook bij het voorkomen van nieuwe terreuraanslagen in Europa en elders;

INDACHTIG de resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over de aanbeveling van de Commissie aan de Raad om machtiging te verlenen voor het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten inzake het beschikbaar stellen van financiële berichten aan het Amerikaanse ministerie van Financiën voor de preventie en bestrijding van terrorisme en van de financiering ervan;

MEMOREREND DAT eenieder, ongeacht zijn nationaliteit, om zijn rechten effectief te kunnen uitoefenen, een klacht moet kunnen indienen bij een onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit, een andere soortgelijke instantie, of een onafhankelijk en onpartijdig gerecht, met het oog op een daadwerkelijke voorziening in rechte;

INDACHTIG DAT bij misbruik van persoonsgegevens niet-discriminerende administratieve en gerechtelijke beroepsmogelijkheden voorhanden zijn in het kader van het Verenigde Staten-recht, met name op grond van de Administrative Procedure Act 1946, de Inspector General Act 1978, de uitvoeringsaanbevelingen van de 9/11 Commission Act 2007, de Computer Fraud and Abuse Act en de Freedom of Information Act;

MEMOREREND DAT in de Europese Unie cliënten van financiële instellingen en van verstrekkers van diensten inzake betalingsberichtenverkeer er op grond van een wettelijke verplichting schriftelijk van op de hoogte worden gebracht dat hun persoonsgegevens in bestanden betreffende financiële transacties voor rechtshandhavingsdoeleinden kunnen worden doorgegeven aan de publieke autoriteiten van de EU-lidstaten of van derde landen en dat deze kennisgeving ook betrekking kan hebben op gegevens in verband met het TFTP;

ERKENNEND DAT deze overeenkomst wordt beheerst door het evenredigheidsbeginsel, dat zowel door de Europese Unie als door de Verenigde Staten wordt erkend; in de Europese Unie vloeit dit voort uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, de desbetreffende jurisprudentie en de wetgeving van de Europese Unie en de lidstaten; in de Verenigde Staten is dit gebaseerd op de redelijkheidsvereisten die zijn verankerd in de grondwet, in federale en staatswetten en in de jurisprudentie over de interpretatie daarvan, alsmede op het verbod van onverantwoord ruime rechterlijke bevelen tot overlegging van bewijsmateriaal en op het verbod van willekeurig optreden door overheidsbeambten;

BEVESTIGEND DAT deze overeenkomst geen precedent schept voor eventuele toekomstige regelingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, of tussen een van beide partijen en een andere staat, betreffende de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer of enige andere vorm van gegevens, of betreffende gegevensbescherming;

ERKENNEND DAT de aangewezen verstrekkers onderworpen zijn aan algemeen geldende nationale of EU-voorschriften inzake gegevensbescherming die ten doel hebben personen te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens, een en ander onder toezicht van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, op een wijze die verenigbaar is met de specifieke bepalingen van deze overeenkomst, en

VOORTS BEVESTIGEND DAT eventuele andere regelingen of overeenkomsten inzake rechtshandhaving of uitwisseling van gegevens tussen de partijen of tussen de Verenigde Staten en de lidstaten door onderhavige overeenkomst onverlet worden gelaten,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN:

Artikel 1

Doel van de overeenkomst

1.   Doel van deze overeenkomst is om, met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de bescherming van persoonsgegevens en overige in deze overeenkomst gestelde voorwaarden, te waarborgen dat:

a)

op het grondgebied van de Europese Unie opgeslagen gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer over financiële overdrachten en aanverwante gegevens die in het bezit zijn van uit hoofde van deze overeenkomst gezamenlijk aangewezen verstrekkers van diensten inzake internationaal betalingsberichtenverkeer, aan het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten worden verstrekt, uitsluitend met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van terrorisme en terrorismefinanciering, en

b)

via het TFTP verkregen relevante gegevens worden verstrekt aan de autoriteiten van de lidstaten die bevoegd zijn voor rechtshandhaving, openbare veiligheid of terrorismebestrijding, of aan Europol of Eurojust, met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van terrorisme en terrorismefinanciering.

2.   De Verenigde Staten, de Europese Unie en haar lidstaten nemen alle nodige en passende maatregelen binnen hun bevoegdheid om de bepalingen van deze overeenkomst uit te voeren en het doel ervan te bereiken.

Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze overeenkomst is van toepassing op het verkrijgen en gebruiken van berichten en aanverwante gegevens betreffende financiële betalingen met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van:

a)

handelingen van een persoon of entiteit die gewelddadig zijn of anderszins mensenlevens in gevaar brengen, dan wel een risico van schade aan eigendommen of infrastructuur inhouden en waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze worden begaan met het oogmerk om:

i)

de bevolking te intimideren of te dreigen;

ii)

een overheid of een internationale organisatie door intimidatie, dwang of dreiging tot handelen of niet-handelen te brengen, of

iii)

de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen;

b)

een persoon of entiteit die bijstand, steun of financiële, materiële of technologische ondersteuning verleent voor het verrichten van financiële of andere diensten met het oog op of ter ondersteuning van handelingen als omschreven onder a);

c)

een persoon of entiteit die, met welke middelen ook, rechtstreeks of zijdelings, fondsen verstrekt of verzamelt, met de bedoeling of in de wetenschap dat die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn om te worden gebruikt bij het begaan van een van de onder a) of b) beschreven handelingen, of

d)

een persoon of entiteit die zich schuldig maakt aan medeplichtigheid aan, uitlokking van of een poging tot de onder a), b) of c) beschreven handelingen.

Artikel 3

Het verstrekken van gegevens door aangewezen verstrekkers waarborgen

De partijen waarborgen, gezamenlijk en elk afzonderlijk, conform deze overeenkomst en inzonderheid artikel 4, dat de entiteiten die door de partijen bij deze overeenkomst gezamenlijk zijn aangewezen als verstrekkers van diensten betreffende het betalingsberichtenverkeer (hierna „aangewezen verstrekkers” genoemd) de gegevens betreffende het internationale betalingsberichtenverkeer en aanverwante gegevens die opgevraagd worden met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van terrorisme en terrorismefinanciering (hierna „verstrekte gegevens” genoemd), aan het Amerikaanse ministerie van Financiën verstrekken. In de bijlage bij deze overeenkomst is een lijst van de aangewezen verstrekkers opgenomen, die in voorkomend geval kan worden bijgewerkt door middel van uitwisseling van diplomatieke nota’s. Alle wijzigingen in de bijlage worden naar behoren bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Door de Verenigde Staten gedane verzoeken tot het verkrijgen van gegevens van aangewezen verstrekkers

1.   In het kader van deze overeenkomst doet het Amerikaanse ministerie van Financiën conform het Verenigde Staten-recht bevelen tot overlegging van bewijsmateriaal (hierna „verzoeken” genoemd) uitgaan tegen een aangewezen verstrekker die op het grondgebied van de Verenigde Staten is gevestigd, om gegevens te verkrijgen die noodzakelijk zijn met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van terrorisme en terrorismefinanciering en die opgeslagen zijn op het grondgebied van de Europese Unie.

2.   Het verzoek (en eventueel aanvullende stukken):

a)

geeft zo duidelijk mogelijk aan welke gegevens, met vermelding van de specifieke categorieën gegevens die verlangd worden, noodzakelijk zijn met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van terrorisme en terrorismefinanciering;

b)

motiveert omstandig waarom de gegevens noodzakelijk zijn;

c)

wordt zorgvuldig op maat gesneden opdat zo weinig mogelijk gegevens worden gevraagd, waarbij terdege rekening wordt gehouden met analysen van het terrorismerisico in heden en verleden, toegespitst op bepaalde soorten berichten, op bepaalde regio’s en op waargenomen terrorismedreigingen en kwetsbaarheden, alsook met geografische analysen en analysen betreffende dreigingen en kwetsbaarheden, en

d)

vraagt in geen geval om gegevens betreffende de eengemaakte eurobetalingsruimte (Single Euro Payment Area — SEPA).

3.   Gelijktijdig met de betekening van het verzoek aan de aangewezen verstrekker bezorgt het Amerikaanse ministerie van Justitie een kopie van het verzoek, met eventueel aanvullende stukken, aan Europol.

4.   Na ontvangst van de kopie gaat Europol met bekwame spoed na of het verzoek voldoet aan de voorwaarden van lid 2. Europol stelt de aangewezen verstrekker ervan in kennis dat is nagegaan dat het verzoek voldoet aan de voorwaarden van lid 2.

5.   Wanneer Europol eenmaal heeft bevestigd dat het verzoek voldoet aan de voorwaarden van lid 2, heeft het verzoek voor de toepassing van deze overeenkomst, conform het Verenigde Staten-recht, bindende juridische werking, zowel in de Europese Unie als in de Verenigde Staten. De aangewezen verstrekker is dientengevolge gemachtigd en verplicht de gegevens aan het Amerikaanse ministerie van Financiën te verstrekken.

6.   De aangewezen verstrekker verstrekt vervolgens de gegevens (d.w.z. op toeleveringsbasis) rechtstreeks aan het Amerikaanse ministerie van Financiën. De aangewezen verstrekker houdt een gedetailleerd register bij van alle gegevens die hij in het kader van deze overeenkomst aan het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft doorgegeven.

7.   Wanneer de gegevens conform deze procedures eenmaal zijn verstrekt, wordt de aangewezen verstrekker geacht aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en aan alle andere toepasselijke wettelijke voorschriften in de Europese Unie met betrekking tot de doorgifte van dergelijke gegevens van de Europese Unie aan de Verenigde Staten te hebben voldaan.

8.   Aangewezen verstrekkers kunnen gebruikmaken van alle administratieve en gerechtelijke beroepsmogelijkheden die op grond van het Verenigde Staten-recht openstaan voor eenieder die verzoeken ontvangt van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

9.   De partijen stemmen in onderling overleg de technische regelingen af die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de vereiste verificaties door Europol.

Artikel 5

Waarborgen met betrekking tot de verwerking van de verstrekte gegevens

1.   Het Amerikaanse ministerie van Financiën waarborgt dat verstrekte gegevens overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst worden verwerkt. Het Amerikaanse ministerie van Financiën staat in het bijzonder in voor de bescherming van persoonsgegevens met de volgende waarborgen, die zonder onderscheid naar, in het bijzonder, nationaliteit of land van verblijf worden toegepast.

2.   De verstrekte gegevens worden uitsluitend met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van terrorisme en terrorismefinanciering verwerkt.

3.   In het kader van het TFTP wordt geen gebruikgemaakt en zal ook nooit gebruik worden gemaakt van datamining of enige andere vorm van algoritmisch of geautomatiseerd profileren of filteren.

4.   Om onrechtmatige toegang tot, vrijgeven van of verlies van gegevens alsook elke vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen:

a)

worden de verstrekte gegevens in een beveiligde fysieke omgeving bewaard, en gescheiden van andere gegevens opgeslagen, waarbij geavanceerde anti-inbraakcontroles en andere vormen van bescherming ongeoorloofde toegang tot de gegevens verhinderen;

b)

worden de verstrekte gegevens nooit gekoppeld met een andere database;

c)

zijn de verstrekte gegevens uitsluitend toegankelijk voor de analisten die onderzoek doen naar terrorisme of terrorismefinanciering en de personen die betrokken zijn bij de technische ondersteuning, het beheer en het toezicht op het TFTP;

d)

ondergaan de verstrekte gegevens geen enkele manipulatie, wijziging of toevoeging, en

e)

worden van de verstrekte gegevens geen kopieën gemaakt, behalve een back-up voor rampen.

5.   Alle doorzoekingen van de verstrekte gegevens vinden plaats op grond van eerder verkregen gegevens of bewijsmateriaal waardoor met betrekking tot het voorwerp van de zoekopdracht aannemelijk wordt gemaakt dat er een verband is met terrorisme of terrorismefinanciering.

6.   Voor iedere afzonderlijke TFTP-zoekopdracht naar te verstrekken gegevens die op maat gesneden dient te zijn, wordt met betrekking tot het voorwerp van de zoekopdracht aannemelijk gemaakt dat er een verband met terrorisme of terrorismefinanciering is en iedere zoekopdracht wordt in een register opgetekend, met vermelding van het verband met terrorisme of terrorismefinanciering dat vereist is om met de zoekopdracht van start te gaan.

7.   De verstrekte gegevens omvatten identificatiegegevens betreffende de opdrachtgever en/of de ontvanger van een transactie, waaronder naam, rekeningnummer, adres en nationaal identificatienummer. De partijen erkennen het bijzonder gevoelige karakter van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook van gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen („gevoelige gegevens”). In het uitzonderlijke geval dat geëxtraheerde gegevens gevoelige informatie bevatten, beschermt het Amerikaanse ministerie van Financiën die gegevens door ze te omringen met de waarborgen en beveiligingsmaatregelen die in deze overeenkomst zijn beschreven en met volledige inachtneming van het bijzonder gevoelige karakter ervan.

Artikel 6

Bewaring en verwijdering van gegevens

1.   Gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst gaat het Amerikaanse ministerie van Financiën voortdurend, minstens jaarlijks, na of er niet-geëxtraheerde gegevens zijn die niet langer noodzakelijk zijn met het oog op de bestrijding van terrorisme en terrorismefinanciering. Wanneer dergelijke gegevens worden aangetroffen, verwijdert het Amerikaanse ministerie van Financiën deze definitief zodra dit technisch mogelijk is.

2.   Indien zou blijken dat gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer zijn doorgegeven waarop het verzoek geen betrekking had, verwijdert het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten deze gegevens onverwijld en definitief en brengt het de betrokken aangewezen verstrekker daarvan op de hoogte.

3.   Onverminderd eerdere verwijdering van gegevens conform de leden 1, 2 of 5, worden alle niet-geëxtraheerde gegevens die vóór 20 juli 2007 zijn ontvangen, uiterlijk op 20 juli 2012 verwijderd.

4.   Onverminderd eerdere verwijdering van gegevens conform de leden 1, 2 of 5, worden alle niet-geëxtraheerde gegevens die op of na 20 juli 2007 zijn ontvangen, uiterlijk vijf (5) jaar na ontvangst verwijderd.

5.   Gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst gaat het Amerikaanse ministerie van Financiën voortdurend, minstens jaarlijks, na of de in de leden 3 en 4 genoemde bewaartermijnen nog steeds niet langer zijn dan noodzakelijk is met het oog op de bestrijding van terrorisme en terrorismefinanciering. Indien wordt vastgesteld dat die bewaartermijnen langer zijn dan noodzakelijk is met het oog op de bestrijding van terrorisme of terrorismefinanciering, verkort het Amerikaanse ministerie van Financiën die bewaartermijnen dienovereenkomstig.

6.   Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst stellen de Commissie en het Amerikaanse ministerie van Financiën samen een verslag op over de waarde van de in het kader van het TFTP verstrekte gegevens, met bijzondere aandacht voor de waarde van de gegevens die gedurende meerdere jaren worden bewaard en met relevante informatie uit de gezamenlijke evaluatie die overeenkomstig artikel 13 is uitgevoerd. De partijen bepalen in onderling overleg hoe dit verslag in de praktijk wordt opgesteld.

7.   Informatie die uit verstrekte gegevens wordt geëxtraheerd, met inbegrip van informatie die op grond van artikel 7 wordt uitgewisseld, wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het specifieke onderzoek of de specifieke vervolging waarvoor ze wordt gebruikt.

Artikel 7

Verdere doorgifte

Verdere doorgifte van uit verstrekte gegevens geëxtraheerde informatie wordt beperkt door inachtneming van de volgende waarborgen:

a)

alleen informatie die is geëxtraheerd op grond van een geïndividualiseerde zoekopdracht zoals beschreven in deze overeenkomst, met name in artikel 5, wordt uitgewisseld;

b)

deze informatie wordt uitsluitend uitgewisseld met autoriteiten die bevoegd zijn voor rechtshandhaving, openbare veiligheid of terrorismebestrijding in de Verenigde Staten, de lidstaten of derde landen, of met Europol, Eurojust of andere bevoegde internationale instanties, elk binnen de perken van hun respectieve mandaat;

c)

deze informatie wordt alleen uitgewisseld indien er aanwijzingen voorhanden zijn en uitsluitend ten behoeve van onderzoek, opsporing, voorkoming of vervolging van terrorisme of terrorismefinanciering;

d)

wanneer het Amerikaanse ministerie van Financiën zich ervan bewust is dat de informatie betrekking heeft op een burger of ingezetene van een lidstaat, is voor het uitwisselen van deze informatie met de autoriteiten van een derde land de voorafgaande instemming van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat vereist of moeten bestaande protocollen over dergelijke informatie-uitwisseling tussen het Amerikaanse ministerie van Financiën en die lidstaat in acht worden genomen, tenzij het uitwisselen van de gegevens van wezenlijk belang is voor het keren van een onmiddellijke en ernstige dreiging voor de openbare veiligheid van een partij bij de overeenkomst, een lidstaat of een derde land. In het laatste geval worden de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht;

e)

bij het uitwisselen van dergelijke informatie verzoekt het Amerikaanse ministerie van Financiën de ontvangende autoriteit de gegevens te verwijderen zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn uitgewisseld, en

f)

elke verdere doorgifte wordt naar behoren geregistreerd.

Artikel 8

Passend beschermingsniveau

Onverminderd de doorlopende nakoming van de in deze overeenkomst opgenomen toezeggingen inzake de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens wordt het Amerikaanse ministerie van Financiën geacht in te staan voor een passend beschermingsniveau bij de verwerking van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer en aanverwante gegevens die voor de toepassing van deze overeenkomst worden doorgegeven van de Europese Unie naar de Verenigde Staten.

Artikel 9

Spontane informatieverstrekking

1.   Het Amerikaanse ministerie van Financiën waarborgt dat de via het TFTP verkregen gegevens die kunnen bijdragen tot het onderzoeken, voorkomen, opsporen of vervolgen van terrorisme of terrorismefinanciering in de Europese Unie, zo spoedig mogelijk en via de snelste kanalen ter beschikking worden gesteld van de voor rechtshandhaving, openbare veiligheid of terrorismebestrijding bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, alsmede in voorkomend geval van Europol en Eurojust, binnen de grenzen van hun respectieve mandaat. Eventuele follow-up van die informatie die kan bijdragen tot het onderzoeken, voorkomen, opsporen of vervolgen van terrorisme of terrorismefinanciering in de Verenigde Staten wordt op basis van wederkerigheid en op soortgelijke wijze weer ter beschikking van de Verenigde Staten gesteld.

2.   Ten behoeve van een efficiënte informatie-uitwisseling kan Europol een verbindingsfunctionaris bij het Amerikaanse ministerie van Financiën aanwijzen. De nadere invulling van de status en de taken van de verbindingsfunctionaris worden in overleg door de partijen vastgesteld.

Artikel 10

Van de Europese Unie uitgaande verzoeken om zoekopdrachten in het TFTP

Wanneer een voor rechtshandhaving, openbare veiligheid of terrorismebestrijding bevoegde autoriteit van een lidstaat, dan wel Europol of Eurojust van oordeel is dat een verband tussen een persoon of entiteit en terrorisme of terrorismefinanciering zoals gedefinieerd in de artikelen 1 tot en met 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding, gewijzigd bij Kaderbesluit 2008/919/JBZ van de Raad, en in Richtlijn 2005/60/EG aannemelijk is, kan deze autoriteit verzoeken om een zoekopdracht naar relevante informatie die via het TFTP is verkregen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën verricht onverwijld een zoekopdracht overeenkomstig artikel 5 en verstrekt de relevante informatie in antwoord op het desbetreffende verzoek.

Artikel 11

Samenwerking met het toekomstige soortgelijke EU-systeem

1.   Tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst voert de Commissie een studie uit naar de mogelijke invoering van een soortgelijk EU-systeem, dat een meer gerichte doorgifte van gegevens mogelijk zou maken.

2.   Indien de Europese Unie op grond van die studie besluit een EU-systeem in te stellen, werken de Verenigde Staten daaraan mee en verlenen zij assistentie en advies met het oog op de daadwerkelijke totstandbrenging van dat systeem.

3.   Aangezien de totstandbrenging van een EU-systeem de context van deze overeenkomst ingrijpend zou kunnen veranderen, overleggen de partijen in voorkomend geval om te bepalen of deze overeenkomst daartoe moet worden aangepast. In dat verband werken de autoriteiten van Verenigde Staten en Europese Unie samen om ervoor te zorgen dat de systemen van de Verenigde Staten en de Europese Unie complementair en doeltreffend zijn, zodat de veiligheid van de burgers van de Verenigde Staten, de Europese Unie en elders verder wordt verhoogd. In die sfeer van samenwerking trachten de partijen, op basis van wederkerigheid en met de nodige waarborgen, actief de medewerking te verkrijgen van alle relevante verstrekkers van diensten inzake internationaal betalingsberichtenverkeer die op hun respectieve grondgebied gevestigd zijn, teneinde de blijvende en effectieve levensvatbaarheid van het Verenigde Staten-systeem en het EU-systeem te garanderen.

Artikel 12

Toezicht op waarborgen en beschermingsmaatregelen

1.   De naleving van de strikte beperking van het doel tot de bestrijding van terrorisme en de inachtneming van de andere in de artikelen 5 en 6 genoemde waarborgen worden onderworpen aan onafhankelijke controle en toezicht door onafhankelijke toezichthouders, onder meer door een persoon die door de Commissie wordt aangewezen, met de goedkeuring van en onder voorbehoud van een correcte veiligheidsmachtiging door de Verenigde Staten. Dit toezicht houdt de bevoegdheid in om zowel op het moment zelf als achteraf alle zoekopdrachten met de verstrekte gegevens te bekijken, de bevoegdheid om die zoekopdrachten te onderzoeken en in voorkomend geval te vragen dat extra bewijzen worden aangedragen om het verband met terrorisme aannemelijk te maken. In het bijzonder hebben de onafhankelijke toezichthouders de bevoegdheid om een zoekopdracht of zelfs alle zoekopdrachten, die inbreuk blijken te maken op artikel 5, af te schermen.

2.   Het in lid 1 beschreven toezicht staat zelf onder regelmatige supervisie, waarbij ook de onafhankelijkheid van dit toezicht wordt getoetst, in het kader van de in artikel 13 bedoelde evaluatie. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Financiën ziet erop toe dat het in lid 1 beschreven onafhankelijke toezicht wordt verricht conform de gangbare normen voor audits.

Artikel 13

Gezamenlijke evaluatie

1.   Op verzoek van een van de partijen en in elk geval zes (6) maanden na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst evalueren de partijen gezamenlijk de waarborgen, beschermingsmaatregelen en wederkerigheidsbepalingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen. Daarna vindt de evaluatie met een vaste regelmaat plaats, met dien verstande dat indien nodig extra evaluaties gepland worden.

2.   Bij de evaluatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan a) het aantal betalingsberichten waartoe toegang is verkregen, b) het aantal keren dat er aanwijzingen zijn uitgewisseld met lidstaten, derde landen, Europol en Eurojust, c) de tenuitvoerlegging en effectiviteit van deze overeenkomst, en onder meer ook de geschiktheid van het mechanisme voor de doorgifte van informatie, d) de gevallen waarin de informatie is gebruikt voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van terrorisme of terrorismefinanciering, en e) de nakoming van de in deze overeenkomst vermelde verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming. De evaluatie heeft betrekking op een representatief en willekeurig aantal zoekopdrachten om na te gaan of de waarborgen en beschermingsmaatregelen waarin deze overeenkomst voorziet, in acht worden genomen; tevens vindt een evenredigheidstoetsing plaats, die gebaseerd is op de waarde van de betrokken gegevens voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van terrorisme of terrorismefinanciering. Op grond van de evaluatie bezorgt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag over het functioneren van deze overeenkomst, met inbegrip van de in dit lid genoemde aspecten.

3.   Bij de evaluatie wordt de Europese Unie vertegenwoordigd door de Commissie en de Verenigde Staten door het Amerikaanse ministerie van Financiën. Elke delegatie mag in haar delegatie voor de evaluatie experts in beveiliging en gegevensbescherming opnemen, alsmede een persoon met gerechtelijke ervaring. In de delegatie van de Europese Unie voor de evaluatie worden vertegenwoordigers van twee gegevensbeschermingsautoriteiten opgenomen, waarvan ten minste één uit een lidstaat waar een aangewezen verstrekker is gevestigd.

4.   Ten behoeve van de evaluatie waarborgt het Amerikaanse ministerie van Financiën de toegang tot de betrokken documenten, systemen en functionarissen. De partijen bepalen in onderling overleg hoe de evaluatie in de praktijk plaatsvindt.

Artikel 14

Transparantie — Informatieverstrekking aan de betrokkenen

Het Amerikaanse ministerie van Financiën plaatst op zijn publieke website gedetailleerde informatie over het TFTP en de doelstellingen ervan, waaronder contactgegevens voor personen die vragen hebben. Daarenboven plaatst het op die website informatie over de procedures voor het uitoefenen van de in de artikelen 15 en 16 beschreven rechten, onder meer het feit dat administratief en gerechtelijk beroep, volgens de in de Verenigde Staten gangbare regels, openstaan tegen de verwerking van persoonsgegevens die overeenkomstig de overeenkomst zijn verkregen.

Artikel 15

Recht van toegang

1.   Eenieder is gerechtigd om, op grond van met redelijke tussenpozen ingediende verzoeken, zonder beperking en zonder bovenmatige vertraging, via zijn/haar gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Unie minstens een bevestiging te krijgen of zijn/haar gegevensbeschermingsrechten conform deze overeenkomst zijn geëerbiedigd, nadat alle nodige verificaties hebben plaatsgevonden, en met name te vernemen of zijn/haar persoonsgegevens een met deze overeenkomst strijdige verwerking hebben ondergaan.

2.   Het vrijgeven van informatie aan een persoon over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op grond van deze overeenkomst kan worden onderworpen aan redelijke wettelijke beperkingen die in het nationale recht gelden om het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten niet te hinderen en om de openbare of nationale veiligheid te beschermen, zonder daarbij de rechtmatige belangen van de betrokkene uit het oog te verliezen.

3.   Overeenkomstig lid 1 richt iemand een verzoek tot zijn/haar nationale toezichthoudende autoriteit in Europa, die het verzoek doorzendt aan de Privacy Officer bij het Amerikaanse ministerie van Financiën, die alle nodige verificaties verricht met betrekking tot het verzoek. De Privacy Officer bij het Amerikaanse ministerie van Financiën deelt de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit in Europa onverwijld mee of persoonsgegevens kunnen worden vrijgegeven aan de betrokkene en of de rechten van de betrokkene zijn geëerbiedigd. Ingeval de toegang tot persoonsgegevens wordt geweigerd of beperkt op grond van de in lid 2 genoemde beperkingen, wordt die weigering of beperking schriftelijk toegelicht en wordt de betrokkene in kennis gesteld van de administratieve en gerechtelijke beroepsmogelijkheden waarover hij in de Verenigde Staten beschikt.

Artikel 16

Recht op correctie, wissen of afscherming

1.   Eenieder heeft het recht te verlangen dat zijn/haar persoonsgegevens die door het Amerikaanse ministerie van Financiën overeenkomstig deze overeenkomst worden verwerkt, worden gecorrigeerd, gewist of afgeschermd, indien de gegevens onjuist zijn of de verwerking strijdig is met deze overeenkomst.

2.   Wie het in lid 1 genoemde recht wil uitoefenen, richt een verzoek aan zijn/haar bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit in Europa, die het verzoek doorzendt aan de Privacy Officer bij het Amerikaanse ministerie van Financiën. Elk verzoek om correctie, wissen of afscherming dient naar behoren gemotiveerd te worden. De Privacy Officer bij het Amerikaanse ministerie van Financiën verricht alle nodige verificaties met betrekking tot het verzoek en deelt de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit in Europa onverwijld mee of de persoonsgegevens zijn gecorrigeerd, gewist of afgeschermd en of de rechten van de betrokkene zijn geëerbiedigd. Die kennisgeving wordt schriftelijk toegelicht en verstrekt informatie over de administratieve en gerechtelijke beroepsmogelijkheden in de Verenigde Staten.

Artikel 17

De juistheid van de gegevens blijvend waarborgen

1.   Wanneer een partij te weten komt dat gegevens die op grond van deze overeenkomst zijn ontvangen of doorgegeven onjuist zijn, neemt zij alle passende maatregelen om te voorkomen dat nog langer ten onrechte van die gegevens wordt gebruikgemaakt, hetgeen kan betekenen dat die gegevens worden aangevuld, gewist of gecorrigeerd.

2.   Elke partij stelt de andere, indien mogelijk, ervan in kennis als zij te weten komt dat belangrijke informatie die zij heeft doorgegeven aan of ontvangen van de andere partij bij deze overeenkomst onjuist of onbetrouwbaar is.

Artikel 18

Beroep

1.   De partijen nemen alle redelijke maatregelen om te waarborgen dat het Amerikaanse ministerie van Financiën en de betrokken lidstaten elkaar onverwijld verwittigen en met elkaar en indien nodig met de partijen overleg plegen, indien zij van oordeel zijn dat persoonsgegevens een met deze overeenkomst strijdige verwerking hebben ondergaan.

2.   Eenieder die van oordeel is dat zijn/haar persoonsgegevens een met deze overeenkomst strijdige verwerking hebben ondergaan, heeft het recht om bij een administratieve of rechterlijke instantie beroep in te stellen, respectievelijk overeenkomstig het recht van de Europese Unie, van haar lidstaten of van de Verenigde Staten. Daarbij garandeert het Amerikaanse ministerie van Financiën met betrekking tot gegevens die op grond van deze overeenkomst aan de Verenigde Staten zijn doorgegeven, eenieder een gelijke behandeling in het kader van zijn administratieve beroepsprocedure, ongeacht nationaliteit of land van verblijf. Eenieder, ongeacht nationaliteit of land van verblijf, heeft volgens het Verenigde Staten-recht de mogelijkheid om tegen een ongunstige overheidshandeling beroep in te stellen bij de rechter.

Artikel 19

Overleg

1.   De partijen plegen voor zover nodig onderling overleg opdat zo goed mogelijk gebruik kan worden gemaakt van deze overeenkomst, daaronder begrepen overleg om de oplossing van geschillen over de uitlegging of de toepassing van deze overeenkomst te bevorderen.

2.   De partijen nemen maatregelen om te voorkomen dat zij van de toepassing van deze overeenkomst buitengewone lasten ondervinden. Wanneer er niettemin buitengewone lasten worden ondervonden, plegen de overeenkomstsluitende partijen onverwijld overleg om de toepassing van deze overeenkomst te vergemakkelijken, onder andere door de nodige maatregelen te nemen om bestaande en toekomstige lasten te verminderen.

3.   De partijen treden onverwijld in overleg indien een derde partij, met inbegrip van een autoriteit van een ander land, een aspect van de strekking of de uitvoering van deze overeenkomst aanvecht dan wel een rechtsvordering daaromtrent indient.

Artikel 20

Tenuitvoerlegging en niet-afwijking

1.   Deze overeenkomst schept of verleent geen rechten of voordelen voor enige particuliere of openbare persoon of entiteit. Elke partij ziet erop toe dat de bepalingen van deze overeenkomst correct ten uitvoer worden gelegd.

2.   Niets in deze overeenkomst houdt een afwijking in van de bestaande verplichtingen die voor de Verenigde Staten en de lidstaten voortvloeien uit de overeenkomst van 25 juni 2003 tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende wederzijdse rechtshulp en uit de daaraan gerelateerde bilaterale instrumenten op het gebied van wederzijdse rechtshulp die tussen de Verenigde Staten en de lidstaten zijn gesloten.

Artikel 21

Opschorting of beëindiging

1.   Ingeval de andere partij haar verplichtingen in het kader van deze overeenkomst niet nakomt, kan elk van de partijen de toepassing van deze overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten door middel van opzegging via de diplomatieke kanalen.

2.   Elke partij mag deze overeenkomst te allen tijde opzeggen door daarvan langs diplomatieke weg kennisgeving te doen. De opzegging wordt van kracht zes (6) maanden na ontvangst van deze kennisgeving.

3.   Vóór elke eventuele opschorting of beëindiging plegen de partijen overleg, waarbij zij voldoende tijd nemen om een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden.

4.   In weerwil van elke opschorting of beëindiging van deze overeenkomst kunnen alle door het Amerikaanse ministerie van Financiën op grond van deze overeenkomst verkregen gegevens verder worden verwerkt, mits de waarborgen van deze overeenkomst, met inbegrip van de bepalingen betreffende de verwijdering van gegevens, in acht worden genomen.

Artikel 22

Territoriale toepassing

1.   Onverminderd het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 is deze overeenkomst van toepassing op het grondgebied waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, alsook op het grondgebied van de Verenigde Staten.

2.   Deze overeenkomst is slechts van toepassing op Denemarken, het Verenigd Koninkrijk of Ierland indien de Commissie de Verenigde Staten schriftelijk ervan in kennis stelt dat Denemarken, het Verenigd Koninkrijk of Ierland ervoor heeft gekozen gebonden te zijn door deze overeenkomst.

3.   Indien de Europese Commissie vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst de Verenigde Staten ervan in kennis stelt dat deze van toepassing zal zijn op Denemarken, het Verenigd Koninkrijk of Ierland, wordt deze overeenkomst op het grondgebied van de betrokken lidstaat van kracht op dezelfde dag als voor de andere lidstaten die door deze overeenkomst gebonden zijn.

4.   Indien de Europese Commissie de Verenigde Staten na de inwerkingtreding van deze overeenkomst ervan in kennis stelt dat deze van toepassing zal zijn op Denemarken, het Verenigd Koninkrijk of Ierland, wordt deze overeenkomst op het grondgebied van de betrokken lidstaat van kracht op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de kennisgeving door de Verenigde Staten is ontvangen.

Artikel 23

Slotbepalingen

1.   Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de partijen de kennisgevingen hebben uitgewisseld waaruit blijkt dat zij hun interne procedures daartoe hebben voltooid.

2.   Onverminderd artikel 21, lid 2, blijft deze overeenkomst van kracht gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van inwerkingtreding ervan en wordt zij automatisch verlengd met opeenvolgende perioden van één (1) jaar tot wanneer een van de partijen de andere schriftelijk langs diplomatieke weg, minstens zes (6) maanden van tevoren, in kennis stelt van haar voornemen om de overeenkomst niet te verlengen.

Gedaan te Brussel, 28 juni 2010, in twee exemplaren in de Engelse taal. Deze overeenkomst wordt tevens opgesteld in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal. Na goedkeuring door beide partijen worden de versies in deze talen als gelijkelijk authentiek beschouwd.

 


BIJLAGE

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Top